Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In Tấn Thành

57 527 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 17:09

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội và không ít thách thức.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In Tấn Thành, Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In Tấn Thành, Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In Tấn Thành, Những thơng tin chung về Cơng ty Q trình hình thành và phát triển của Cơng ty, Nguyên nhân khách quan., Phân công và hiệp tác lao động Công cụ lao động Kết quả công việc của nhân viên, Kỷ luật lao động. Vấn đề phân công và hiệp tác lao động., Công cụ lao động. Định mức lao động., Trả công cho người lao động. Đào tạo, cất nhắc:, Đánh giá thành tích nhân viên Kỷ luật lao động, Một số ưu điểm, Nhược điểm và nguyên nhân., Cần tiếp tục cải tổ bộ máy quản trị của Công ty. Liên tục mở rộng mạng lưới khách hàng. Nâng cao chất lượng tuyển dụng ở Công ty, Phân cơng và bố trí lao động hợp lý Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo hợp lý, Định mức hợp lý, khoa học Các biện pháp tạo động lực và khuyến khích lao động.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn