phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

11 1,387 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 14:56

trình bày về phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại mở đầu Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tợng muôn hình muôn vẻ, con ngời dần dần nhận thức đợc tính trật tự mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tợng, từ đó hình thành nên khái niệm quy luật. Với t cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm quy luật là sản phẩm của t duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật tính chỉnh thể của chúng. Các quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng nh của t duy con ngời đều mang tính khách quan. Con ngời không thể tạo ra hoặc tự ý xoá bó đợc quy luật mà chỉ nhận thức vận dụng nó trong thực tiễn. Quy luật từ những thay đổi về lợng dẫn đến sự thay đổi về chất ngợc lại là một trong ba quy luật của phép biện chứng duy vật, nó cho biết phơng thức của sự vận động, phát triển. Nhận thức đợc quy luật này có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn khi chúng ta xem xét các sự vật, hiện t- ợng. Nếu nhận thức không đúng quy luật này sẽ dẫn đến t tởng tả khuynh, hữu khuynh. Tả khuynh là phủ nhận sự tích luỹ về lợng, muốn có ngay sự thay đổi về chất, còn hữu khuynh là khi chất đã biến đổi vợt quá giới hạn độ nhng không dám thực hiện sự thay đổi căn bản về chất. Nớc ta đang quá độ lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển của CNTB, việc nhận thức đúng đắn quy luật lợng- chất sẽ có ý nghĩa rất lớn trong quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN. Trong phạm vi của tiểu luận này, tôi xin đợc trình bày nhứng cơ sở lý luận chung về nội dung của quy luật lợng- chất, trên cơ sở đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của việc nhận thức quy luật này, sự vận dụng quy luật này để phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở Việt nam. 1 "Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lợng dẫn đến sự thay đổi về chất ngợc lại. Việc nhận thức vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn" Kết cấu của tiểu luận gồm 3 phần: Phần mở đầu Phần I: Những vấn đề lý luận của quy luật, từ những thay đổi về lợng dẫn đến sự thay đổi về chất ngợc lại. Phần II: Vận dụng vào quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở Việt nam. Phần Kết luận. Do trình độ nhận thức về vấn đề này nên tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đợc những nhận xét góp ý của cô giáo. 2 Phần I Những vấn đề lý luận của quy luật từ những thay đổi về lợng dẫn đến sự thay đổi về chất ngợc lại Quy luật những thay đổi về lợng dẫn đến sự thay đổi về chất ngợc lại là một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ rõ tính chất cách thức của sự phát triển. 1- Các khái niệm 1.1- Khái niệm về chất Chất là tính quy định vốn có của sự vật hiện tợng đợc biểu hiện thông qua các thuộc tính đặc điểm cấu trúc của sự vật. Tính quy định là cái vốn có của sự vật, hiện tợng để phân biệt sự vật này với sự vật khác. Tính quy định này đợc thể hiện thông qua các thuộc tính. Có thuộc tính cơ bản không cơ bản. Thuộc tính cơ bản quy định chất của sự vật. Nếu thuộc tính cơ bản mất đi thì chất của sự vật thay đổi. Còn thuộc tính không cơ bản thì trong quá trình tồn tại của sự vật, có những thuộc tính không cơ bản mới nảy sinh vàcó những thuộc tính không cơ bản mất đi nhng chất của sự vật không thay đổi. Thuộc tính chỉ bộc lộ thông qua quan hệ với sự vật khác. Trong sự vật, hiện tợng, chất không tách rời với lợng 1.2-Lợng của sự vật Là tính quy định vốn có của sự vật, hiện tợng, chỉ rõ về mặt quy mô, tốc độ, trình độ phát triển của sự vật, hiện tợng. Nói đến lợng sự vật tức là sự vật đó lớn hay bé, tốc độ phát triển nhanh hay chậm, trình độ cao hay thấp v v đo bằng các đại lợng cụ thể, bằng số tuyệt đối nh trong lợng, thể tích hoặc so sánh với vật thể khác, thời kỳ này với thời kỳ khác. 3 Ví dụ tốc độ của ánh sáng là 300.000km/giây, một cái bàn có chiều cao 80 phân, một nớc có 50 triệu dân v v 1.3- Khái niệm về Độ Độ là giới hạn mà trong đó lợng biến đổi cha gây nên sự thay đổi căn bản về chất. Sự vật vẫn là nó, mọi sự vật hiện tợng đều tồn tại trong một độ thích hợp khi lợng biến đổi vợt quá giới hạn độ thì sự vật không còn là nó. Trong phạm vi một độ nhất định hai mặt chất lợng tác động qua lại lẫn nhau làm cho sự vật vận động. Mọi sự thay đổi về lợng đều có ảnh hởng đến trạng thái chất của sự vật, nhng không phải những thay đổi về lợng nào cũng dẫn đến thay đổi về chất. Chỉ trong trờng hợp khi sự thay đổi về lợng đạt tới mức phá vỡ độ cũ thì chất của sự vật mới thay đổi, sự vật chuyển thành sự vật khác. 1.4-Điểm nút Là điểm mà tại đó lợng biến đổi đã gây nên sự thay đổi căn bản, tập hợp những điểm nút gọi là đờng nút. 1-5-Bớc nhảy Sự thay đổi căn bản về chất, cái cũ mất đi cái mới ra đời phải thông qua b- ớc nhảy. Bớc nhảy là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự biến đổi căn bản từ chất sự vật này sang chất của sự vật khác. + Bớc nhảy đốt biến là bớc nhảy xảy ra trong thời gian ngắn làm thay đổi bản chất của sự vật. Bớc nhảy này diễn ra bằng một sự bùng nổ mãnh liệt. VD cách mạng tháng Mời Nga là một bớc nhảy đột biến. + Bớc nhảy dần dần là bớc nhảy đợc thực hiện bằng việc loại bỏ dần những yếu tố, những bộ phận chất cũ xảy ra trong một thời gian dài mới loại bỏ hoàn toàn chất cũ thành chất mới. 4 2- Nội dung quy luật từ những thay đổi dần về lợng dấn đến sự thay đổi về chất ngợc lại. Sự phát triển của mọi sự vật, hiện tợng trong tự nhiên xã hội cũng nh sự phát triển nhận thức t duy con ngời đều đi từ sự thay đổi dần về lợng đợc tích luỹ lại khi vợt quá giới hạn độ tới điểm nút thì thì gây nên sự thay đổi căn bản về chất. Sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời thay thế. Sở dĩ nh vậy là vì chất lợng là hai mặt đối lập vốn có của sự vật hiện t- ợng. Lợng thì thờng xuyên biến đổi, còn chất tơng đối ổn định. Do đó sự phát triển của lợng tới một lúc nào đó thì mâu thuẫn với chất cũ. Khi chất cũ kìm hãm thì qua đó nảy sinh yêu cầu tất yếu phải phá vỡ chất cũ, mở ra một độ mới để mở đờng cho lợng phát triển. Sự chuyển hoá từ những thay đổi về lợng dẫn đến những thay đổi chất, diễn ra một cách phổ biến trong tự nhiên, xã hội t duy. Quy luật này còn có chiều ngợc lại, tức là không chỉ thay đổi về lợng dẫn đến thay đổi về chất mà sau khi chất mới ra đời do sự biến đổi về lợng gây nên thì chất đó lại quy định sự biến đổi về lợng, ảnh hởng của chất mới đến lợng thể hiện ở quy mô, mức độ, nhịp điệu phát triển mới. Nội dung duy luật này đợc phát biểu nh sau Mọi sự vật hiện tợng dều vận động, phát triển bằng cách thay đổi dần về l- ợng, lợng thay đổi đến một lúc nào đó vợt quá độ tồn tại của sự vật tới điểm nút thì diễn ra bớc nhảy, tạo sự thay đổi về chất của sự vật. Kết quả là sự vật cũ, chất cũ mất đi sự vật mới, chất mới ra đời. Chất mới lại tác động trở lại lợng mới, lợng mới lại tiếp tục thay đổi dần, đến lúc nào đó, vợt quá độ tồn tại của sự vật tới điểm nút thì lại diễn ra bớc nhảy tạo sự thay đổi về chất, cứ nh vậy sự tác động qua lại giữa hai mặt chất lợng tạo ra con đờng vận động, phát triển không ngừng của mọi sự vật, hiện tợng. 5 Điều cần chú ý là: -Quy luật này chỉ đợc thể hiện trong mối quan hệ giữa chất lợng hoàn toàn xác định, mối quan hệ này hình thành một cách khách quan chứ không thể gán ghép một cách tuỳ tiện. đồng thời sự chuyển hoá lợng chất bao giờ cũng phụ thuộc vào những điều kiện nhất định. -Quy luật lợng-chất đợc vận dụng trong xã hội thể hiện ở mối quan hệ giữa tiến hoá cách mạng. Trong sự phát triển của xã hội, sự thay đổi dần về lợng gọi là tiến hoá, còn sự thay đổi về chất theo hớng tiến hoá lên gọi là cách mạng, tiến hoá chuẩn bị cho cách mạng. Trong giai đoạn tiến hoá, chế độ xã hội cha có sự thay đổi căn bản về chất, còn cách mạng là kết quả của quá trình tiến hoá, chấm dứt một quá trình này, mở ra một quá trình tiến hoá mới cao hơn, chế độ xã hội cũ bị xoá bỏ, chế độ xã hội mới ra đời thay thế. Cách mạng xã hội là phơng thức thay thế xã hội này bằng xã hội khác, bạo lực là hình thức cơ bản của cách mạng. 3- ý nghĩa phơng pháp luận -Trong hoạt động nhận thức thực tiễn, cần phải coi trọng quá trình tích luỹ về lợng, nếu không coi trọng quá trình này thì sự không có sự biến đổi về chất. -Quy luật này có chiều ngợc lại, chất mới ra đời thì làm biến đổi tốc độ, quy mô lợng mới. Cho nên khi chất mới ra đời phải biết xác định tốc độ, quy mô phát triển về lợng cho thích hợp, không đợc bảo thủ, dừng lại -Cần phải chống quan điểm tả khuynh, hữu khuynh. Tả khuynh là phủ nhận tích luỹ về lợng muốn có ngay sự thay đổi về chất, còn hữu khuynh là thì ngợc lạikhi lợng biến đổi đã tới vợt quá độ nhng không dám thực hiện sự thay đổi căn bản về chất. 6 Phần II Vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCn ở Việt nam 1-Tính tất yếu khách quan của kinh tế thị trờng định hớng CNXH ở nớc ta Kinh tế thị trờng định hớng XHCNthực chất là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng XHCN nhng đợc diến đạt gọn hơn, nói rõ đợc mô hình hinh tế tổng quát của nớc ta trong thời kỳ quá độ. Nói nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta không phải là kinh tế hiện vật, tự cấp, tự túc, quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu, bao cấp. Nhng đó cũng không phải là nền kinh tế thị trờng tự do theo cách nói của t bản, tức là không phải nền kinh tế thị trờng TBCN, cũng cha hoàn toàn là kinh tế thị trờng XHCN, còn có sự đan xen đấu tranh giữa cái cũ cái mới, vừa có lại vừa cha có đầy đủ các yếu tố CNXH. Phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta là một tất yếu khách quan. Bởi vì. - Kinh tế thị trờng định hớng XHCN là kết quả của sự nhận thức vận dụng quy luật sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất. Cùng với CNH, HĐH đất nớc, nền kinh tế thị trờng định h- ớng XHCN là con đờng kinh tế cơ bản đa nớc ta quá độ lên CNXH. - Nớc ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, là thời kỳ đang thực hiện hoá dần dần CNXH, thời kỳ xuất hiện nhiều hình thức kinh tế quá độ, vừa có CNXH vừa còn CNTB. Chủ trơng xây dựng kinh tế thị trờng định hớng XHCN là phù hợp với bản chất của thời kỳ lịch sử đặc biệt này. 7 - Chúng ta đã biết thời kỳ quá độ là một thời kỳ lịch sử đặc biệt, trong đó kết cấu kinh tế - xã hội vừa bao hàm những yếu tố của xã hội cũ đang suy thoái dần, vừa bao hàm những yếu tố của xã hội mới ra đời đang lớn lên từng bớc nhng cha dành toàn thắng. Thời kỳ quá độ là thời kỳ mà xã hội đang chuyển từ chế độ này sang chế độ khác, ở đó cha có phơng thức sản xuất nào giữ vị trí thống trị tuyệt đối, trong đó mỗi phơng thức chỉ là một mảnh một bộ phận của kết cấu kinh tế xã hội, vừa độc lập tơng đối, vừa hợp tác đấu tranh với nhau. Mỗi mảnh, mỗi bộ phận ấy là một thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế khác phơng thức sản xuất ở chỗ khi nó cha vơn lên đóng vai trò thống trị, nhng cũng không ở vào vị trí chi phối, nó tồn tại nh một bộ phận tơng đối độc lập, đan xen với các bộ phận khác của kết cấu kinh tế-xã hội. Do vậy, nền kinh tế nhiều thành phần là đặc trng riêng có của thời kỳ quá độ lên CNXH. Phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN chính là thực hiện nhất quán lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, qua đó tiềm năng của các thành phần kinh tế đợc khai thác để phát triển lực lợng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo xây dựng thành công CNXH. Nh vậy, phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN là một tất yếu khách quan, là sự nhận thức đúng đắn quy luật từ những thay đổi về lợng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất ngợc lại. Điều đó có nghĩa là khi chúng cha cha tích luỹ đợc đầy đủ những điều kiện vật chất cho CNXH thì chúng ta cha thể nóng vội xây dựng quan hệ sản xuất XHCN ngay nh trớc năm 1986 chúng ta đã làm, mà chúng ta phải tiến hành dần dần, hay nói cách khác, chúng ta phải có một thời kỳ quá độ. 2-Những thành tựu mà chúng ta đã đạt đợc sau 15 năm đổi mới. 8 Sau năm 1975 khi đất nớc đợc thống nhất, cả nớc đi lên CNXH, chúng ta đã nóng vội nhất loạt xây dựng quan hệ sản xuất một thành phần dựa trên cơ sở công hữu XHCN về t liệu sản xuất, mọi thành phần kinh tế khác bị coi là bộ phận đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy nằm trong diện phải cải tạo, xoá bỏ, làm nh vậy là chúng ta đã đẩy quan hệ sản xuất đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, tạo ra mâu thuẫn giữa một bên là lực lợng sản xuất thấp kém với một bên là quan hệ sản xuất đợc xã hội hoá giả tạo, dẫn đến kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất, hay nói cách khác khi lực lợng sản xuất của chúng ta còn quá thấp kém cha tích luỹ đủ về lợng (tính chất trình độ) đã vội thay đổi chất (quan hệ sản xuất XHCN) làm cho đất nớc lâm vào tình trang khủng hoảng kinh tế xã hội. Từ đại hội VI của đảng cộng sản Việt nam đến nay, khắc phục sai lầm trên chúng ta thực hiện xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xuất phát từ tính chất trình độ của lực lợng sản xuất nớc ta là đa dạng, không đồng đều cha cao. Thực tiễn sau 15 năm đổi mới đã khẳng định chủ trơng xây dựng kinh tế nhiều thành phần là phù họp với phát triển lực lợng sản xuất ở nớc ta. Nó đã thực sự giải phóng , phát triển khơi dậy các tiềm năng của sản xuất. Khơi dậy năng lực sáng tạo chủ động của các chủ thể kinh tế trong sản xuất đa nớc ta ra khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế- xã hội. Phần kết luận 9 Nh vậy, lợng chất là hai mặt thống nhất biện chứng của sự vật, chỉ khi nào lợng đợc tích luỹ tới một độ nhất định mới làm thay đổi về chất, nên trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn cũng nh trong nhận thực khoa học phải chú ý tích luỹ dần dần những thay đổi về lợng, đồng thời phải biết thực hiện thực hiện kịp thời những bớc nhảy khi có điều kiện chín muồi. Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH chính là bớc nhảy dần dần từ chất cũ sang chất mới. Trong quá trình tiến hoá cách mạng, một mặt phải chống khuynh hớng bảo thủ, trị trệ, nhằm tạo ra những bớc nhảy để đẩy nhanh sự phát triển, mặt khác, lại phải chống t tởng nóng vội, muốn đa nhanh sự phát triển, tiến hành những bớc nhảy khi cha có điều kiện chín muồi, bất chấp những quy luật khách quan. 10 [...]...Tài liệu tham khảo 1 Giáo trình triết học Mác - Lênin 2 Nghị quy t đại hội Đảng lần 8 - 9 3 Vận dụng nghị quy t 9 4 Tạp chí cộng sản 11
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại, phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại, phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay