Mở rộng huy động vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Hà Nội ( SCB Hà Nội)

77 424 2
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 14:39

Ở Việt Nam, vốn đang trở thành vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển của đất nước. Tuy nhiên để huy động được nguồn vốn lớn là một thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng huy động vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Hà Nội ( SCB Hà Nội), Mở rộng huy động vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Hà Nội ( SCB Hà Nội), Mở rộng huy động vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- chi nhánh Hà Nội ( SCB Hà Nội), Huy động vốn dài hạn, Huy động vốn qua thị trường, Tâm lý, thói quen của người tiêu dùng., Nhân sự và công nghệ thông tin., 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn