Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.pdf

45 669 6
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:59

Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. - 1 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) Ha noi Intake 3 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Lớp MBA - EV9 - HN Subject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): Quản trị chiến lược Assignment No.(Tiểu luận số): Đồ án Student Name (Họ tên học viên): Nguyễn Quang Duy Student ID No. (Mã số học viên): E0900081 - 2 - TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn HELP MBA √ Họ tên học viên :Nguyễn Quang Duy Lớp :MBA-EV9-HN Môn học :Quản trị chiến lƣợc Mã môn học :MGT510 Họ tên giảng viên : Mr Ravi Varmman Kanniappan Tiểu luận số : Đồ án Hạn nộp : 10/1/2011 Số từ : 11.140    LƯU Ý     - 3 -    ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH  KINH   TR Giảng viên : Mr Ravi Varmman Kanniappan Nguyễn Văn Minh Giáo viên hƣớng dẫn : Lê Thị Thu Thủy Học viên : Nguyễn Quang Duy Lớp : MBA - EV9 - HN 1 1 - 4 - MỤC LỤC Nội dung Trang  6  6 I: M. 7  7 2.  7  7 4.  8 II: T. 9 1.  9 2.  9 3.  9 a. Mô hình căn bản của quản trị chiến lược 10 b. Mô hình Delta Project 10 c. Bản đồ chiến lược 10 d. Các công cụ hỗ trợ khác 11 C III: P 12  12  12  13 C IV: T 14  14 2.  (DPM) 15  15   15 2.3.  15  15  16  19  22 2. 23  24 - 5 -  24 3.1. Tài chính 24 3.2. Khách hàng 24 3.3. Quy trình bên trong 25   25 3.5.  26  V: . 29 1.  29 2. trong và  29 3.   30  VI:  31  31  31 . 33 VII:  36  37 - 6 - GIỚI THIỆU pnói riêng. các  bên ngoài và bên trong, ma             phân tích công ty y,  .  LỜI CẢM ƠN  - HELP. C- -  n này;  àn                  g  này. - 7 - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƢỜNG SƠN  Chƣơng I: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1. Lý do chọn đề tài.     . công ty XS  nay.  , tã “Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn”  2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.  hình Delta Project (DPM)(SM)  phân tích,   (TSC)          .      trong thi gian -:-2009 và  chic kinh doanh cho doanh nghp này trong . 3. Kết quả dự kiến:  Project, , mô hình M. m   T:  công ty không - 8 -   không, v    4. Bố cục của đồ án các   I:   II:  . X                    - 9 - Chƣơng II: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT 1. Khái niệm Quản trị chiến lƣợc và chiến lƣợc kinh doanh.      ) 2. Vai trò của chiến lƣợc kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp.                     3. Một số công cụ cơ bản đƣợc sử dụng để phân tích và hoạch định chiến lƣợc            ra.  . - 10 - a. Mô hình căn bản của quản trị chiến lược Hình 1. Mô hình căn bản của quản trị chiến lược (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia) b. Mô hình Delta Project (DPM).  toàn      DPM       (Mô hình Delta Project được trinh bày ở hình 1 Phụ lục 1) c. Bản đồ chiến lược. - tài c    2       trình    h 1 3 4        SWOT   Hình thành  [...]...  Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn”  2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.  hình Delta Project (DPM)(SM)  phân tích, ... SỐ HÌNH ẢNH VỀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƢỜNG SƠN Trụ sở Tổng công ty tại số 475 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội - 19 - Hình 4: Năm thế lực cạnh tranh của M.Porter đối với Tổng công ty Xây dụng Trường Sơn 2.4. Vị thế cạnh tranh:  ty và  . a. Thiết bị công nghệ. ... ra.  . - 7 - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƢỜNG SƠN  Chƣơng I: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1. Lý do chọn đề tài.  ... 22 2. 23  24 - 14 - Chƣơng IV. THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƢỜNG SƠN: 1. Giới thiệu về Tổng công ty.   , có tên          ...   quy  Hình 3: Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty (Nguồn: Văn phòng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) ,  CƠNG TRÌNH  D,  , ... B. - 45 - Thiết bị thi công xi măng đất trên công trường dự án đường Cái Mép – Thị Vải Thiết bị thi công của Tổng công ty trên công trường nhà máy thuy điện Sơn La - 43 - Dự án đường 78 Cambuchia do Tổng công ty thi công Máy thi công giếng cát tại dự án đường cao tốc Càu Giẽ - Ninh Bình - 16 - -           ... phân khúc khác hàng. -  Bản đồ chiến lƣợc  - 44 - Trạm trộn bê tông nhựa nóng Càu vượt đường sắt thành phố Vĩnh Yên do Tổng công ty thi công - 28 - Hình 7. Bản đồ chiến lƣợc hiện tại của Tổng công ty Xây dựng Trƣờng Sơn trình khác nhau.... - 31 - Chƣơng VI. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƢỜNG SƠN  ,    sau: 1. Về xây dựng chiến lƣợc: - ...   công ty không - 10 - a. Mơ hình căn bản của quản trị chiến lược Hình 1. Mơ hình căn bản của quản trị chiến lược (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia) b. Mơ hình Delta Project (DPM).  toàn... mệnh kinh doanh Xác định vị trí cạnh tranhCơ cấu ngànhCơng việc kinh doanh Lịch chiến lƣợcĐổi mới, cải tiến Hiệu quả hoạt độngXác định khách hàng mục tiêuLịch trình chiến lƣợc cho quá trình thích ứngMa trận kết hợp và ma trận hình cộtThử nghiệm và Phản hồi Hình 2. Bản đồ chiến lƣợc - 21 - Bảng 3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2009 so với bình qn ngành   TB ngành TCTy .  Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn  2. Mục tiêu.  này. - 7 - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƢỜNG SƠN  Chƣơng I: MỤC ĐÍCH NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.pdf, Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.pdf, Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.pdf, Lý do chọn đề tài. Kết quả dự kiến:, Mơ hình căn bản của quản trị chiến lược Mơ hình Delta Project DPM. Bản đồ chiến lượ, Bố cục của đồ án Triển khai thu thập dữ liệu: Phân tích dữ liệu thu thập đƣợc:, Tầm nhìn - Sứ mệnh: - Phạm vi kinh doanh: Cấu trúc ngành: 1. Mơi trƣờng vĩ mơ. Mơi trường chính trị - pháp luật: Mơi trường kinh tế:, Môi trường xã hội- dân số. Môi trường công nghệ. Canh tranh từ Khách hàng. Cạnh tranh từ các Nhà cung cấp., Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Cạnh tranh của các Sản phẩm thay thế. Thiết bị công nghệ., Nhân cơng và đội ngũ lãnh đạo. Tài chính., Hoạt động Marketing. Mơ hình SWOT của Tổng cơng ty Xây dựng Trƣờng Sơn., Kế hoạch hành động chiến lƣợc. Tài chính:, Quy trình bên trong:, Về xây dựng chiến lƣợc: Thực hiện chiến lƣợc:, Mơ hình Delta project và bản đồ chiến lƣợc đề xuất hồn thiện.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay