Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

89 579 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2015, 19:34

BTRNGGIÁO D C VÀ ÀO T OI H C KINH T TP.HCHÍ MINHTR N TOÀN TH NGM I QUAN H GI A CHI TIÊU CHÍNH PHVÀ T NG TRNG KINH T :NGHIÊN C U TH C NGHI M T I CÁCQU C GIA KHU V C ÔNG NAM ÁLU N V N TH C S KINH TTP.HCHÍ MINHN M 2015 BTRNGGIÁO D C VÀ ÀO T OI H C KINH T TP.HCHÍ MINHTR N TOÀN TH NGM I QUAN H GI A CHI TIÊU CHÍNH PHVÀ T NG TRNG KINH T :NGHIÊN C U TH C NGHI M T I CÁCQU C GIA KHU V C ÔNG NAM ÁChuyên ngành: TÀI CHÍNHNGÂN HÀNGMã s ngành: 60340201LU N V N TH C S KINH TNGIHNG D N KHOA H C: PGS.TS NGUY N H NG TH NGTP.HCHÍ MINHN M 2015 L I CAM ÐOANTôi xin cam oan Lu n v n th c st ng trM i quan h gi a chi tiêu chính ph vàng kinh t : Nghiên c u th c nghi m t i các qu c gia khu v c ông Nam Álà công trình nghiên c u c a riêng tôi.Các k t qu nghiên c u trong Lu n v n là trung th c và ch a t ngb trong b t k công trình nào khác.H c viênTr n Toàn Th ngc công M CL CTrang ph bìaL i cam oanM cl cDanh m c ch vi t t tDanh m c các hìnhDanh m c các b ngTÓM T T ..................................................................................................................1CHNG 1: GI I THI U ......................................................................................21.1. Lý do nghiên c u .........................................................................................21.2. M c tiêu và phng pháp nghiên c u .......................................................31.3. Câu h i nghiên c u......................................................................................31.4. Ph m vi nghiên c u .....................................................................................31.5. Thi t k nghiên c u .....................................................................................41.6. Ý ngh a th c ti n c a lu n v n...................................................................51.7. B c c lu n v n ............................................................................................6CHNG 2: T NG QUAN NGHIÊN C U .........................................................82.1. T ng quan lý thuy t.....................................................................................82.1.1.Lý thuy t v t ng trng kinh t ......................................................102.1.2.Lý thuy t chi tiêu chính ph ............................................................132.2. M t s mô hình nghiên c u th c nghi m ................................................222.2.1.M t s nghiên c u v quan h tuy n tính gi a chi tiêu công vàt ng trng kinh t ...........................................................................................23 2.2.2.trCHM t s nghiên c u v quan h phi tuy n gi a chi tiêu công và t ngng kinh t ...................................................................................................26NG 3: TH C TR NG KINH T VI T NAM SO V I CÁC NCASEAN .....................................................................................................................30CH3.1.T ng quan kinh t Vi t Nam ...............................................................303.2.So v i các nc trong khu v c ASEAN..............................................32NG 4: THI T K NGHIÊN C U ............................................................374.1. Mô hình nghiên c u...................................................................................374.2. L a ch n các bi n ki m soát.....................................................................374.3. PhCHng pháp nghiên c u ..........................................................................40NG 5: K T QU NGHIÊN C U..............................................................445.1. Th ng kê mô t các bi n trong mô hình ..................................................445.2. Ma tr n h s tng quan.........................................................................455.3. M i quan h tuy n tính gi a chi tiêu chính ph và t ng trCHng ..........465.3.1.Ki mnh Unit root test ...................................................................465.3.2.K t qu h i quy theo 3 mô hình và ch n l a mô hình phù h p ....475.3.3.Ý ngh a các h s h i quy trong mô hình FEM..............................495.3.4.M t s ki mnh khác .....................................................................51NG 6: K T LU N VÀ KHUY N NGH CHÍNH SÁCH ......................556.1. K t lu n ......................................................................................................556.2. Ki n ngh chính sách .................................................................................566.2.1.C n có m t t ch c giám sát quy mô chính ph và n công .........576.2.2.Nâng cao hi u qu chi tiêu công .....................................................586.2.3.Xây d ng chTÀI LI U THAM KH OPH L Cng trình c t gi m chi tiêu công ..............................60 DANH M C CHVI T T TADB (Asian Development Bank): Ngân hàng phát tri n Châu ÁASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hi p h i các qu c gia ông NamÁDNNN: Doanh nghi p Nhà nFEM (Fixed Effects Model): phcng pháp tácng cnhGDP (Gross National Product): T ng s n ph m qu c n iGLS (Generalized Least Squares): phng pháp bình phng bé nh t t ng quát cótr ng sNSNN: Ngân sách Nhà ncOECD (Organization for Economic Cooperation and Development): T ch c H ptác và Phát tri n Kinh tREM (Random Effects Model): phng pháp tácng ng u nhiên DANH M C CÁC HÌNHHình 1.1: Các bHình 2.1:c th c hi n bài nghiên c u.ng cong RahnHình 2.2: Thu su t t i uHình 2.3 :i v i t ng trng.ng cong Armey.Hình 3.1: C c u kinh t Vi t Nam n m 2001.Hình 3.2: C c u kinh t Vi t Nam n m 2013.Hình 3.3:th GDP theo s c mua tHình 3.4: T cngng c a các nc ASEAN n m 2012t ng GDP hàng n m theo giá so sánh 1994 (Hình 3.5: C c u kinh t c a các nHình 3.6: GDP bình quânu ngASEAN giai o n 2005-2012 (c ASEAN n m 2012 (i theo s c mua tth )Hình 5.1: K t qu ki mnh Hausman.Hình 5.2: K t qu ki mnh phng sai thayingth )th )ng c a các nc DANH M C CÁC B NGB ng 2.1: Quy mô chi tiêu chính phm ts nc ông Nam Á.B ng 2.2: T ng h p m t s nghiên c u khác v tácng tuy n tínhB ng 2.3: T ng h p m t s nghiên c u khác v tácng phi tuy n tínhB ng 4.1: T ng h p các bi nc s d ng trong lu n v n và d u k v ngB ng 5.1: B ng th ng kê mô t các bi n trong mô hìnhB ng 5.2: B ng ma tr n h s tng quan gi a các bi n trong mô hìnhB ng 5.3: B ng t ng h p k t qu ki mnh nghi mn v Unit Root Test b c 0B ng 5.4: B ng t ng h p k t qu ki mnh nghi mn v Unit Root Test b c 1B ng 5.5: K t qu ch y h i quy theo 3 mô hình: mô hình Pooled, mô hình táccnh (Fixed Effect Model) và mô hình tácB ng 5.6: H s nhân t phóngB ng 5.7: K t quc li phngng ng u nhiên (Random Effect Model)ng sai VIFng theo phng pháp(Generalized Methods of Moments Estimators)c lng moment t ng quát 1TÓM T TLu n v n nàyvà t ng trc th c hi nphân tích m i quan h gi a chi tiêu chính phng kinh t v i d li u b ngc thu th p t 5 qu c gia thu c khu v công Nam Á (ASEAN) g m: Indonesia, Malaysia, Philipines, Thái Lan và Vi t Namt n m 1996n n m 2013. Bên c nh ó, tác gi c ng nghiên c u tácng c a cácbi n c s h t ng (INTERNET), dân s (POP), t l th t nghi p (UNEMP), ch sgiá (CPI),m c a n n kinh t (OPEN) lên t ng trng kinh t . Mô hìnhd ng trong bài nghiên c u là mô hình bình phng nh nh t (OLS) v i ba phphápng (Pooled OLS), phclng cng là phng pháp OLS thông thnh (Fixed Effects Model) và phEffects Model). B ng cách th c hi n ki mng pháp táccsngng pháp tácng ng u nhiên (Randomnh Hausmanl a ch n mô hình phùh p trong ba mô hình k trên, k t qu cho th y mô hình FEM là mô hình phù h pnh t v i bài nghiên c u. Sau khi th c hi n các ki mFEM, mô hình x y ra hi n tphng sai thayng phi trên tác ging sai thaynh ch n oán cho mô hìnhi, vàã h i quy l i theo phkh c ph c hi n tng phápclngng momentt ng quát (Generalized Methods of Moments Estimators) b ng k thu t ArellanoBond. Sau khi kh c ph c hi n tth y t n t i m t m i tng phng sai thayng quan âm gi a chi tiêu chính ph và t ng trC th là trong i u ki n các y u t khác khôngv i GDP t ng 1% thì t c0.0058% và ngc l i.i k t qu th c nghi m chot ng trng kinh t .i thì khi t l chi tiêu chính ph song thu nh p bình quânu ngi th c gi m 2CHMu chng 1, lu n v n s trình bày lý do nghiên c u v i m c tiêu và câu h inghiên c ucngh a c acu i ch1.1.NG 1: GI I THI Uc p, ti p theo lu n v n stài nghiên c u;xácnh ph m vi nghiên c u và ýng th i k t c u lu n v n sc trình bàyph nng này.Lý do nghiên c uTrong h n hai th p k qua ã có nhi u nghiên c u kinh t , c lý thuy t l n th cnghi m, t p trung xem xét vai trò c a chi tiêu côngni v i t ng trc trên th gi i. Các nhà kinh t c ng nh các nhà ho chng kinh tnh chính sách ôi khikhông th ng nh t v i nhau v vi c li u chi tiêu chính ph có vai trò thúcch m t ng trng kinh t . Nh ng ngr ng, các chcácy hay làmi ng h quy mô chi tiêu chính ph l n chong trình chi tiêu c a chính ph giúp cung c p các hàng hoá công c ngquan tr ng nh c s h t ng và giáo d c. H c ng cho r ng s gia t ng chi tiêu chínhph có thy nhanh t ng trdân. Tuy nhiên, nh ng ngngng kinh t thông qua vi c làm t ng s c mua c a ngii ng h quy mô chi tiêu chính ph nh l i có quan i mc l i. H gi i thích r ng chi tiêu chính ph quá l n và s gia t ng chi tiêu chínhph s làm gi m t ng trng kinh t , b i vì nó s chuy n d ch ngu n l c t khu v cs n xu t hi u qu trong n n kinh t sang khu v c chính ph kém hi u qu . H c ngc nh báo r ng s m r ng chi tiêu công s làm ph c t p thêm nh ng n l c th c hi ncác chính sách thúcan sinh xã h ilàm lý doy t ng trb i vì nh ng ngph nngví d nh nh ng chính sách c i cách thu vài ch trích có th s d ng s thâm h t ngân sáchi nh ng chính sách c i cách n n kinh t này.Trên th gi i ã có nhi u nghiên c u v m i quan h gi a chi tiêu chính phvà t ng trng v i nhi u m u nghiên c u và mô hình nghiên c u khác nhau tuy nhiênch a th c s có nhi u bài nghiên c u v khu v c ông Nam Á.Các nhà nghiên c u v n không ng ng tranh lu n v vi c gia t ng chi tiêu cônghay c t gi m chi tiêu công s có tác d ng tích c cnh m i quan h c th gi a chi tiêu côngnghiên c u m i quan h tuy n tính này.n t ng tri v i t ng trng kinh t .ng kinh txácòi h i ph ii v i các qu c gia ang phát tri n 3ASEAN thì ây th t s là v ntácng tích c cn t ng trc p thi t. Nên t ng hay gi m chi tiêu c a chính phng kinh t . ây c ng chính là lý do tác gi ch ntài này.1.2.M c tiêu và phM c tiêu c at ng trng pháp nghiên c utài là xácnh m i quan h gi a quy mô chi tiêu chính ph vàng kinh t t i các qu c gia ASEAN g m các nPhilipines, Thái Lan và Vi t Nam trong giai o n 1996Thông qua ph(Pooled OLS) tácng phápng cclc: Indonesia, Malaysia,n n m 2013.ng OLS k t h p v i ba mô hình tácnh (FEM) và tácng ng u nhiên (REM)m c tiêu trên. Vi c l a ch n mô hình phù h pc th c hi nTc l a ch ntcm b o tính th ngnh t v k t qu nghiên c u. Bên c nh ó tác gi s d ng các ki mv i mô hìnhng g pnh c n thi tim b o tính v ng cho mô hình nghiên c u.ó, tác gi rút ra các nh n xét vàxu t m t s bi n pháp nâng cao hi uqu c a chi tiêu chính ph t i Vi t Nam.1.3.Câu h i nghiên c uD a vào m c tiêu trên, lu n v n t p trung tr l i cho các câu h i nghiên c u sau:-Chi tiêu chính ph có tácngn t ng trng kinh tcác qu c gia trongng c a chi tiêu chính phn t ng trng kinh tcác qu c gia trongkhu v c ông Nam Á hay không ?-Táckhu v c ông Nam Á là cùng chi u hay ng1.4.c chi u?Ph m vi nghiên c uitph và t ng trng nghiên c u chính c a lu n v n là m i quan h gi a chi tiêu chínhng kinh t t i các nc ASEAN trong giai o n t n m 1996nn m 2013. Ngoài ra lu n v n còn xem xét các m i quan h gi a c s h t ng, dâns , t l th t nghi p, l m phát,m c a n n kinh ti v i t ng trng kinh t t icác qu c gia này.Lu n v n không xem xétchính ph mà ti p c n t ng thn giá tr vàc i m c th c a t ng kho n chi tiêud ng v mô v toàn b chi tiêu chính ph . Theo ó 4lu n v n xem xét m i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ng trng kinh td ngt ng quát.D li u nghiên c u bao g m 5 qu c gia trong khu v c ASEAN (Indonesia,Malaysia, Philipines, Thái Lan và Vi t Nam) kéo dài t n m 1996n n m 2013. Tácgi s d ng d li u theo n m c a World Bank:ngGDP theo giá cnh n m 2005, GDP bình quâni s d ng Internet trên 100 dânu ngi (GDP_C), si di n cho c s h t ng (INTERNET) , dâns (POP) , t l th t nghi p (UNEMP), ch s giá tiêu dùng (CPI)c l y t WorldDevelopment Indicator c a World Bank n m 2014.-m c a n n kinh t (OPEN)c tính toán d a trên ch tiêu xu t kh u vành p kh u theo d li u t World Development Indicator c a World Bank n m 2014.-T l chi tiêu chính ph so v i GDP (EXP_WB)tiêu t ng chi tiêu chính ph theo giá cc tính toán d a trên chnh n m 2005 và GDP theo giá cnh n m2005 d a trên d li u t World Development Indicator c a World Bank n m 2014.1.5.Thi t k nghiên c uNghiên c uc th c hi n d a trên c s lý thuy t v chi tiêu chính ph vàt ng h p các nghiên c u v chi tiêu chính phBc u,c ti p theo là thu th p d li ungn t ng trng kinh t .ph c v cho các bi n kinh t . T d li u nghiêntài ti n hành xây d ng mô hình,th c th c hi nnh hnh lc tác gi tóm t t qua các bng và phân tích nghiên c u. Cáchc nh sau: 5Hình 1.1: Các bc th c hi n bài nghiên c u.C s lý thuy t v chi tiêu chính phvà t ng trng kinh tCác nghiên c u có liên quanThu th p và ánh giá d li u nghiênc uXây d ng mô hình nghiên c uKi mPhân tích mô hình h i quynh m t s giGi i thích k t qu nghiênthuy tc uK t lu n và khuy n ngh chính1.6.Ý ngh a th c ti n c a lu n v nLu n v n nghiên c u s ki m ch ng li u có t n t i m t m i quan h có ý ngh agi a chi tiêu chính ph và t ng trc a chi tiêu chính pho n 1996khing kinh ti v i các nngc ASEAN trong giai2013 là tích c c hay tiêu c c.Lu n v n v itrn t ng trng kinh t hay không, và n u t n t i thì táctàitài "M i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ngng kinh t : Nghiên c u th c nghi m t i các qu c gia khu v c ông Nam Á"tc nh ng m c tiêu nghiên c u s là c s khoa h cChính ph tham 6kh o trong quá trình phân tích vàtrng kinh t , n1.7.nh v mô và phát tri n kinh t m t cách b n v ng.B c c lu n v nLu n v nChra chính sách chi tiêu h p lý nh m m c tiêu t ngc chia thành 6 chngng 1: Gi i thi uN i dung chng 1 nh m gi i thi u c s l a ch nt ra câu h i nghiên c u, xácti n c atài, xácnh ph m vi nghiên c u,tài c ng nh thi t k nghiên c u vành v na ra, m c tiêu,c ý ngh a th ca ra b c c c th c a bài nghiênc u.Chng 2: T ng quan nghiên c uChng 2 nh m t ng h p các lý thuy t v t ng tri n, hi nng kinh t : truy n th ng, tân ci. Xem xét nh ng khác bi t trong t ng mô hình lý thuy t thông quanh ng mô hìnhi di n c a Harrod-Domar (1946), SolowLý thuy t v chi tiêu chính ph v i 2 mô hình lý thuy t Keyness và Wagner.Lý thuy t v ngng chi tiêu công thông thng v i các nghiên c u c a Barro (1989),Armey (1995), Rahn (1996) và Scully (1998,2003) trong ó i sâu phân tích vnghiên c u c a Barro (1989) và Armey (1995) làm c s xây d ng mô hình nghiênc u.T ng h p k t qu và các phát hi n t nh ng nghiên c u th c nghi m c a các nhàkinh t h c trên th gi i.Chng 3: Th c tr ng kinh t Vi t Nam so v i các nSo sánh nh ng i m tVi t Nam và các nngc ASEAN.ng và khác bi t trong chi tiêu chính ph gi ac trong khu v c ASEAN. Xem xét xu hng chi tiêu công c achính ph c a các qu c gia ASEAN.Chng 4: Thi t k nghiên c uD a trên t ng quan lý thuy t và t ng quan các nghiên c u th c nghi mchng 2 xây d ng nên khung lý thuy t và khung phân tích cho bài nghiên c u nh mxem xét m i quan h tuy n tính gi a chi tiêu chính ph và t ng trng kinh t : 7D a trên mô hình tuy n tính, s d ng ph(Pooled OLS), tácng cng pháp OLS v i mô hình tácnh (FEM) và tácm i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ng trdngng ng u nhiên (REM)ng kinh t là tl a ch n mô hình nghiên c u phù h p. Sau ó th c hi n các ki mChtìm hi ung quan âm hayi v i t ng qu c gia trong khu v c ASEAN. S d ng ki mli u b ng cho mô hình nghiên c ung g pnh Hausmannhiv idc l a ch n.ng 5: K t qu nghiên c uPhân tích các k t qu h i quy d a trên 3 mô hình: Pooled OLS, FEM, REM.Sau ó th c hi n các bcác ki mnhnhl a ch n mô hình phù h p. Sau ó th c hi ni v i d li u b ng cho mô hình nghiên c ua ra nh ng nh nChc ki mnh và gi i thích các k t qu h i quy, ki mc l a ch n. Tónh.ng 6: Khuy n ngh chính sách và k t lu na ra k t lu n v m i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ng trt i các nc ASEAN. D a vào óqu nghiên c u.ng kinh ta ra các khuy n ngh chính sách phù h p v i k t 8CHChNG 2: T NG QUAN NGHIÊN C Ung hai giúp tìm hi u lý thuy t chi tiêu công và t ng trng kinh t . Sauó, lu n v n trình bày c s lý thuy t, c ng nh các nghiên c u th c nghi m v tácng c a chi tiêu công lên t ng trth c hi n mô hình2.1.Chng kinh t . N i dung chng 4.T ng quan lý thuy tLý thuy t kinh t thtiêu chính phng không ch ra m t cách rõ ràng v táci v i t ng trph có th thúcy t ng trn t ng trng kinh t r t th p,ng kinh t , b o v quy n s h u tài s n, phát tri n cs r t khó kh n n u không có chính ph . Nói cách khác, m t s kho nchi tiêu c a chính ph là c n thi tm b o cho s t ng trTuy nhiên, chi tiêu chính ph - m t khi ã vs c n tr t ng trqu .ng h p khác s gia t ngng kinh t . C th , các nghiên c u ã ch rõra r ng n u chi tiêu chính ph b ng không s d ns h t ngt quá ngng kinh t .ng c n thi t nói trênng kinh t do gây ra s phân b ngu n l c m t cách không hi ung cong ph n ánh m i quan h gi a quy mô chi tiêu chính ph và t ngng kinh tãc xây d ng b i nhà kinh t Richard Rahn (1996), vànhà kinh t s d ng r ng rãi khi nghiên c u vai trò c a chi tiêu chính phtrung h p s c t gi m quy mô chi tiêu chínhng kinh t , và trong m t s trchi tiêu chính ph l i có l i cho t ng trb i vì vi c th c thi các h png c a ching kinh t . Tuy nhiên h u h t các nhà kinh tth ng nh t v i nhau r ng, trong m t s trtrng này làm c sng kinh t .ng cong Rahn hàm ý t ng trph là v a ph i vàng sc cáci v i t ngt t i a khi chi tiêu chínhc phân b h t cho nh ng hàng hoá công c ng c b n nh cs h t ng, b o v lu t pháp và quy n s h u. Tuy nhiên chi tiêu chính ph s có h ii v i t ng trcòn b tng kinh t khi nó vt quá m c gi i h n này. Tuy các nhà kinh tng v con s chính xác nh ng v c b n h th ng nh t v i nhau r ng, m cchi tiêu chính ph t i u t i v i t ng tr25% GDP.ng kinh t daong trong kho ng t 15n 9Hình 2.1:ng cong RahnQuy mô t i ui m t i u t ng trng trênChi tiêu chính phng cong Rahn là m t trong chnghiênc u gây tranh cãi trong nhi u th p niên qua. Các nhà kinh t nói chung k t lu n i mnày n m trong kho ng t 15%n 25% GDP, m c dù r t có th nh ngc tính nàylà quá cao do nh ng nghiên c u th ng kê b h n ch b i s s n có c a s li u. B ng1 cho th y Singapore, Philippines, Indonesia, Campuchia là nh ng nc ông NamÁ có quy mô chi tiêu chính ph nh nh t, ch chi m kho ng x p x 20% GDP. Trongkhi ó quy mô chi tiêu ngân sách c a Vi t Nam ang n mphía bên kia d c c ang Rahn, chi m kho ng trên 25% GDP trong nh ng n m g n ây. T t nhiên thànht u kinh t không ch ph thu c duy nh t vào chính sách tài khoá. Các chính sáchti n t , thng m i, laolà m t con sáng ng icác kho n chi tiêu côngngc ng có vai trò quy tnh quan tr ng. Tuy nhiên âyi v i tính hi u qu và m c tiêu thúcy t ng trng c aVi t Nam.19962000200520102013Vi t Nam23.122.625.127.226.0Thái Lan15.916.817.319.220.1Singapore15.618.214.514.514.4Philippines18.618.116.916.916.3 10Myanmar9.23.5...18.929.2Malaysia22.322.923.025.525.6Lào19.520.818.424.229.9Indonesia15.415.818.416.218.0Campuchia14.414.813.221.319.9Brunei51.040.632.136.931.3B ng 2.1: Quy mô chi tiêu chính phm ts nc ông Nam Á.Ngu n: ADB , Key Indicators of Developing Asia and Pacific Countries2.1.1. Lý thuy t v t ng trng kinh tNghiên c u t ng quát ãquy mô chính phn t ng trc th c hi n trên các nghiên c u v tácng kinh t . Có s khác nhau áng k gi a các nghiênc u, trong ó ch y u là do khác bi t gi a các mô hình c b n c a t ng trs d ng trong phân tích. Th t không may, các lý thuy t t ng trtri nng c a quy mô chính phLý thuy t t ng trMô hình t ng trng kinh t .ng tân ci nng tân cDomar (1946) v i t ng trh n là bi n ngo i sinhn t ng tri nng sau gih itiv im tt claoc tính các tácng n ng su t. Trong mô hình này, t l t ng trc xácnh b ng cách ging dàinh m t t l ti t ki m nh tng nnhc trong mô hình.nh ngo i sinh là trong th i gian dài n n kinh t s có xu ht ng trcc thành l p d a trên mô hình Harrod-ho c m t t l ti n b công ngh . T l này v n không gi i thíchLý dongng kinh t ch a phátbao quát m t cách chính xác chi tiêu chính ph trong vi c2.1.1.1.ng c angnh, ph thu c hoàn toàn vào s tích t c ang và công ngh . Do ó, vi c s d ng các chính sách tài khóa nh c t gi mthu không làm nh hngnt cH n n a, có b n bi n só là: tích l y v n, t ng trcác nhân t . Hàm dt ng tru vào chínhng trong dài h n.gi i thích cho t ng trng kinh tng dân s , ti n b công ngh và m t bi n s t ng h pi d ng toán h cc trình bày nh sau: 11Y = F(A , K , L)Trong ó Ai di n cho công ngh , KM t gii di n cho v n và Li di n cho laong.nh quan tr ng trong mô hình này là các ch c n ng s n xu t ho tng theo m t mô hình l i nhu n biên gi m d n. Vì v y, bi n tích l y v n riêng l skhông duy trì t ng trng kinh t . Do ó, t ng trng dân s t o ra m t s n lng l nh n. Tuy nhiên, nó không duy trì s gia t ng tiêu chu n s ng. T ng v n có thcphân lo i thành hai thành ph n; v n v t ch t và ngu n nhân l c. V n v t ch t t o rat ng trng kinh t vì nó làm t ng n ng su t laong. Ví d nhthi t b , máy tính, nghiên c u và phát tri n làm gi m s gi laong. T ng ngu n nhân l c thông qua t ngt p. Vi c t ng n ng su t nàyng v iu ra tngu t vào giáo d c, khoa h c và th cc th hi n trong mô hình c a ti n b công ngh . Quymô c a ti n b công ngh trong mô hình nàysinh. M t cách ti p c nu t vào máy mócolc th c hi n nh là m t bi n ngo ing ti n b công ngh trong gi thi t ph n d Solow.=Tóm l i, mô hình t ng trbiên nên t l v n-s n lng h i ttính banu c a n n kinh t .2.1.1.2.Lý thuy t t ng trTheo lý thuy t t ng trSolow là y u t quan tr nghình t ng trng tân ci n cho r ng do suy gi m n ng su t c nn tr ng thái nnhnh b i cáccng n i sinhng tân ci n, ti n b công ngh nh n m nh ph n dgi i thích t ng trng kinh t . Tuy nhiên, trong mông n i sinh các bi n góp ph n làm t ng trn i sinh và do ó có thc xácng kinh tc coi là bi nc xác nh n. Ti n b công ngh là k t qu c a nh ng nl c t n kém trong vi c nghiên c u và óng góp vào ki n th c và phát tri n. Mô hìnhnày d a trên các giLaonh sau (Burda & Wyplosz, 2005, trang 436.):ng khôngng nh tTi n b công ngh là k t qu c a nh ng n l c t n kém và c nthngc khen 12Theo u i l i ích cá nhân là không thúcLý thuy t t ng trcác bi nc.ng n i sinh d a trên n n t ng v ngu n g c t ng trc l p trong mô hình t ng trv ki n th c. i u nàylý thuy t t ng try các t p th t tngng c ac theo dõi v i s nh n m nhc bi tc th c hi n b ng cách phân tích các bi n ngo i sinh trongng tân ci n tr thành bi n n i sinh trong lý thuy t t ng trngn i sinh.xácnh tích l y v n, ngu n nhân l ccho th i gian, n ng lc b sung trong mô hìnhng và ti n b c dành cho vi c ti p thu ki n th c c a cá nhân.Ti p thu tri th c òi h i n l c và do óc coi là m t kho nc a mô hình này ph iu t vào v n con ngthêm n ng su t laoi di nc khen thng.ng v i vi c t o ra m c lcó tay ngh cao c ng có th t o ra tácc l p thêm (H: v n con ngi)u t . Theo giid nng cao h n. H n n a, ngnhn gia t ngi laongng bên ngoài tích c c khác. Vì v y, m t bi nca vào ch c n ng s n xu t c a n n kinh t :Y = AF(K , L , H)H n n a, c s h t ng công c ng là m t y u t góp ph n tr c ti psu t kinh t . Do ó, ch c n ng s n xu t kinh tn n ngc m r ng bao g m c y u t KG:Y = AF( K , L , H , KG )Tuy nhiên, n u các bi n b sung gi m tr l i, sau ó mô hình s không th làmrõ s khác bi t v t cphát tri n htân cc ngm t táct ng trng gi a các n n kinh t . Vì v y, các nng t i m t tr ng thái nnh nh quyc ti p t cnh trong lý thuy t t ng trngi n. Tuy nhiên, gi thi t v ngo i tác tích c c (Alfred Marshall, 1879-1890)ca vào mô hình. Gi thuy t này cho r ng m tu t c th có th t o rang có l i lên các y u t khác, trong khi có m t tácthân. Theo quan i m này, t ng trh n các y u t s n xu tng có thng tiêu c c v b nc i u khi n thông qua tích l y vôc xem xét trong mô hình. Tuy nhiên, i u này òi h i st ng h p c a các y u t trong mô hình không làm gi m theo quy mô. 13i u này có ngh a là chính ph có th giúp làm t ng t ct ng trng kinht trong dài h n b ng cách áp d ng các y u t trong mô hình nhu t vào v n,nghiên c u và phát tri n, giáo d c. Tuy nhiên, chính ph c ng có thnh hc cn t ng trng tiêung kinh t .2.1.2. Lý thuy t chi tiêu chính ph2.1.2.1.Hai trng phái t tng v chi tiêu chính phVi c phân tích m i quan h gi a quy mô chính phc a n n kinh tã nh niv im cphát tri nc s chú ý l n trong l nh v c h c thu t. C th , vi c phântích v m i quan h dài h n gi a chi tiêu chính ph và t ng trng kinh tãd nnnh ng k t lu n khác nhau. Nói chung, nh ng lý thuy t khác nhau v m i quan h nàycó tht tc t m chia thành hai trng c a Wagner. S tng phái kinh t ; h c thuy t Keynes và trng pháing ph n c b n c a nh ng lý thuy t này là hng theoquan h nhân qu . Wagner (1883) cho r ng t ng trnghi p hóa si kèm v i s gia t ng t l chi tiêu công trong GNP. Ngi m c a Keynes gingn t ng trc l i, quannh r ng chi tiêu c a chính ph là m t công c c a nhà ntrong vi c t o nh hhng kinh t , do quá trình côngngn chính sách tài khóa và v i công c này s làm nhng kinh t .Adolph Wagner (1835-1917) là ngchi tiêu chính ph và t ng tring kinh t ,u tiên nh n ra m i tc nh cng quan gi an trong các tài li u nh Lu tWagner (1883). Theo quan i m này, s co dãn trong dài h n l n h n m tc gicnh cho chi tiêu công và t ng trchính ph s gia t ng do t ng trng kinh t . i u này cho th y vai trò c ang kinh t .ngày càng t ng cho các ch c n ng lãnhnvi u nàyc gi i thích b i nhu c uo và b o v , nh ng y u t c n thi ttrì m cgia t ng s giàu có c a n n kinh t . Ngoài ra,nhu c ui v i hàng hóa công c ng nh giáo d c, y t và các d ch v v n hóa ngàycàng gia t ng. Các gi thuy t cho r ng s c n thi ti v i các nduyc phát tri n,i v i hàng hoá và d ch vccung c p b i s gia t ng quy mô chính ph v i công nghi p hóa c a m t qu c gian t s t ng trng kinh t c a nó d a trên ba lý do sau ây. Th nh t, khi n n kinh 14t phát tri n khu v c công s th c hi n ch c n ng qu n lý và b o v trc âycth c hi n b i khu v c t nhân. Th hai, khi n n kinh t phát tri n nhu c u cung c phàng hóa xã h i, v n hóa và d ch v t ng lên là t t. Cu i cùng, khi n n kinh t pháttri n, chính ph can thi p nhi u h n m c c n thi tnhiên và duy trì t t ch c n ng c a các l c lqu n lý và tài trng th trQuan i m c a Keynes l p lu n r ng t ng trc quy n tng (Bird, 1971).ng kinh t x y ra nh là k t quc a vi c t ng chi tiêu khu v c công. Trong b i c nh này, chi tiêu chính phlà m t bi n ngo i sinhhi u qutácngc l p và có thn t ng trc coic s d ng nh là m t bi n chính sáchng kinh t . Lý thuy t nàyvà c ng s , 1997) trong nghiên c u sâu r ng c a hc xác nh n b i (Ansariv Indonesia, Malaysia,Singapore, Philippines và Thái Lan.Nh ng n m 1970 tr v trc các nhà kinh t h c theo trv n cho r ng các kho n chi tiêu thông qua vay n - có th thúcng phái Keynesy t ng trt nh làm t ng s c mua (t ng c u) c a n n kinh t . Các nhà chính tr giang kinhtìm th ym t lý do h p lý cho vi c gia t ng chi tiêu v n d a vào lý thuy t Keynes. Dù ã cónhi u nhà kinh tph và t ng trv iclng cho th y m t m i quan h t l thu n gi a chi tiêu chínhng kinh t nh ng khi s d ng các phng phápchính xác cao h n ã cho th y nh ng sai l m c a cáckinh t h c hi nclclng ph c t png c . Các nhài ã ch ra m t trong nh ng sai l m c a lý thuy t Keynes là: chínhph không th b m s c mua vào n n kinh t trc khi làm gi m nó ra thông qua thuvà vay n .Các nhà kinh t h c hi ni trong nhi u th p k g n ây cho r ng vi c c tgi m thâm h t ngân sách s giúp h i ph c t ng trchính ph d nn gi m thâm h t ngân sách giúp gi m lãi su t, t ngsu t và k t qu là thúcgi i quy t v nHai trng kinh t . Vi c c t gi m chi tiêuy t ng tru t , t ng n ngng. Theo ó chính sách tài khoá nên t p trungthâm h t ngân sách.ng phái trên có nh ng quan i m r t khác nhau v thâm h t ngân sách,tuy nhiên không trng phái nào nh n m nhn quy mô chi ngân sách. Các nhà kinh 15t theo trng phái Keynes thh c ng không có ph nchính ph có thng liên quann quy mô chi tiêu chính ph l n nh ngi gì v i quy mô chi tiêu chính ph nh , mi n là chi tiêuc t ng khi c n thi ta n n kinh t thoát kho i tình tr ng trìtr . Trong khi ó các nhà kinh t tin vào m i quan h gi a thâm h t ngân sách, lãisu t,u t và t ng trng, nhã phân tíchtrên, c ng không có ph nv i quy mô chi tiêu chính ph l n mi n là nói gìic tài tr b ng thu thay vì vay n .Các lý thuy t khác nhau s d ng nh ng l p lu n khác nhau và do v y chúngkhôngtra rac câu tr l i rõ ràng v m i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ngng kinh t . H u h t các nhà kinh tng ý r ng có nh ng trvi c c t gi m chi tiêu chính ph s thúctry t ng trCác hình thái nhà nnhng kinh t , và c ng có nh ngng h p s gia t ng chi tiêu chính ph là có l i cho t ng tr2.1.2.2.ng h p nh tngc và chi tiêu chính phM c tiêu truy n th ng c a chi tiêu chính ph là s d ng nó nh m t công cc a chính sách nhà ncb o v m t khu v c b ng cách cung c p pháp lu t, tr tt và công lý (Rehman Sobhan, Development Papers No. 13, 1993). Tuy nhiên, quani m hi ni v chi tiêu c a chính ph cung c p m t m c tiêu r ng l n h n nhi u.Ngày nay, chi tiêu chính ph bao g m các v nnh phát tri n c s h t ng, c ithi n v kh n ng ti p c n d ch v ch m sóc s c kh e và thúckinh t .c a Nhà nm r ng các m c tiêu không c n thi t tùy thu c vàoy phát tri n c c ung l i chính trc.M c chi tiêu c a chính ph có thv i ba mô hình gi i thích m cc gi i thích hng theo m t khuôn khchi tiêu c a chính ph . Các mô hình này phân lo ichi tiêu chính ph phù h p v i ch c n ng kinh t v mô c a h liên quann hìnhthái c a chính ph v tri t lý chính tr .-Th nh t, nhà nc xem xétc t i thi u, cònc g i là tr ng thái canh gác ban êm,n. Trong mô hình này, chính ph gi i h n trách nhi m c a mìnhb o v các công dân kh i ép bu c, l an n nhân và b o vtno và tr m c p, cung c p b i thc kh i nguy hi m t nng cho cácc ngoài. Vì v y, vai trò c a Nhà 16nc s b gi i h n trong vi c cung c ptù và quân-n thu n v c nh sát, h th ng tòa án, nhài.Th hai, nhà nc phúc l i, là Nhà nc ch u trách nhi m v các phúc l i c acông dân mình. Chính ph có trách nhi m cung c p v t ch t và áp ng các nhu c uxã h i. Tri t lý là có m t n n t ng xã h i ch ngh a v i m c tiêu chính là t o ra m txã h i công b ng và gi m b t bìnhsng thu nh p. Do ó, trách nhi m c a nhà ncc m r ng và bên c nh ó ph i ch u trách nhi m cung c p an ninh Nhà ncc ng nh ch u trách nhi m v các v nm, thu nh p b sung, tr l-Cu i cùng, nhà nnàylãnhc s d ngong công b ngc phát tri n, là hình thái khó kh nxácc áp d ngtc. Thu t ngnh m t h th ng chính sách kinh t v mô do nhà nm ts nquy n l c chính tr g n nhd ng r ng rãi các quynh giáo d c, nhà , y t , b o hi m, nghcông Á. Trong mô hình này, Nhà ncc cóki m soát n n kinh t . Do ó, Chính ph có th ápnh, l p k ho ch và th c hi n các bi n pháp can thi p m nhm . Tuy nhiên, n n t ng c a mô hình này n m trong b i c nh t b n. i u này là b ivì m t khi Nhà nc hoàn toàn phát tri n; Chính ph chia s quy n s h u c a mìnhvà cho phép các l c lng th trng tham d vào quá trình c a mình. Trong mô hìnhnày, chính ph ch u hoàn toàn trách nhi m trong phát tri n kinh t . Chi tiêu chính phdo ó s t p trung thúcy s n xu t nói chung, thông qua c s h t ng, h tr chocác doanh nghi p và xu t kh u.T phân tích này, có th k t lu n r ng m t y u t quan tr ng có nh hn quy tnh v m cH n n a, Nhà nbi n ngo i sinh, m ci ra quy t2.1.2.3.ng l c chính tr c a Nhà nc.c c ng g p ph i h n ch v tình hình tài chính trong vi c l a ch nmô hình mà nhà nngchi tiêu c a chính ph làngc mong mu n. Do ó, n u chi tiêu chính phcó thc coi là m tc hoàn toàn d a trên các m c tiêu chính tr c anh thay vì lý do kinh t .Mô hình lý thuy t v chi tiêu chính ph 17Trc Barro (1990) c ng ã có nhi u nghiên c u v chi tiêu chính ph , tuynhiên vai trò c a chi tiêu chính ph và thui v i t ng trng kinh t chc xemxét m t cách có h th ng d a trên các hành vi t i a hoá l i ích c a các tác nhân trongn n kinh t k t khi xu t hi n bài báo Government Spending in a Simple Model ofEndogenous Growth c a Barro vào n m 1990. M c tiêu chính c a bài báo này làa khu v c chính ph vào mô hình t ng trng tân ci n chu nquan h gi a các l a ch n chính sách c a chính phtnghiên c u m iiv i t ng trng kinh t . Ýng chính c a mô hình Barro (1990) có th tóm t t nh sau:+ Khu v c s n xu t: Barro (1990) ginh chi tiêu chính phi v i hàng hoá vàd ch v côngc ng, ví d chi xây d ng c s h t ng, b o v quy n s h uhng tích c cns n xu t c a khu v c t nhân. Hàm t ng s n xu t trong n n kinht có d ng Cobb-Douglas vàc bi u di n nh sau:=..trong ó 0 < 3 thì phân ph i t p trung m c+ N u Kurtosis [...]... c tiêu trên, lu n v n t p trung tr l i cho các câu h i nghiên c u sau: - Chi tiêu chính ph có tác ng n t ng tr ng kinh t các qu c gia trong ng c a chi tiêu chính ph n t ng tr ng kinh t các qu c gia trong khu v c ông Nam Á hay không ? - Tác khu v c ông Nam Á là cùng chi u hay ng 1.4 c chi u? Ph m vi nghiên c u it ph và t ng tr ng nghiên c u chính c a lu n v n là m i quan h gi a chi tiêu chính ng kinh. .. tích v nghiên c u c a Barro (1989) và Armey (1995) làm c s xây d ng mô hình nghiên c u T ng h p k t qu và các phát hi n t nh ng nghiên c u th c nghi m c a các nhà kinh t h c trên th gi i Ch ng 3: Th c tr ng kinh t Vi t Nam so v i các n So sánh nh ng i m t Vi t Nam và các n ng c ASEAN ng và khác bi t trong chi tiêu chính ph gi a c trong khu v c ASEAN Xem xét xu h ng chi tiêu công c a chính ph c a các qu... t s là v n tác ng tích c c n t ng tr c p thi t Nên t ng hay gi m chi tiêu c a chính ph ng kinh t ây c ng chính là lý do tác gi ch n tài này 1.2 M c tiêu và ph M c tiêu c a t ng tr ng pháp nghiên c u tài là xác nh m i quan h gi a quy mô chi tiêu chính ph và ng kinh t t i các qu c gia ASEAN g m các n Philipines, Thái Lan và Vi t Nam trong giai o n 1996 Thông qua ph (Pooled OLS) tác ng pháp ng c cl c:... ng kinh t i v i các n ng c ASEAN trong giai 2013 là tích c c hay tiêu c c Lu n v n v i tr n t ng tr ng kinh t hay không, và n u t n t i thì tác tài tài "M i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ng ng kinh t : Nghiên c u th c nghi m t i các qu c gia khu v c ông Nam Á" t c nh ng m c tiêu nghiên c u s là c s khoa h c Chính ph tham 6 kh o trong quá trình phân tích và tr ng kinh t , n 1.7 nh v mô và phát... hình nghiên c u a ra nh ng nh n Ch c ki m nh và gi i thích các k t qu h i quy, ki m c l a ch n T ó nh ng 6: Khuy n ngh chính sách và k t lu n a ra k t lu n v m i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ng tr t i các n c ASEAN D a vào ó qu nghiên c u ng kinh t a ra các khuy n ngh chính sách phù h p v i k t 8 CH Ch NG 2: T NG QUAN NGHIÊN C U ng hai giúp tìm hi u lý thuy t chi tiêu công và t ng tr ng kinh. .. ra r ng các tác ng tiêu c c c a kích th c chính ph c ng có th ph n ánh hi u qu c a các kho n thanh toán thu và chuy n nh - ng ng Trong m t nghiên c u g n ây n m 2006, Marta Pascual Saez và Santiago Alvarez Garcia tìm th y r ng m i quan h gi a chi tiêu chính ph và t ng tr ng kinh t có th là tích c c ho c tiêu c c tùy thu c vào các qu c gia trong m u, th i gian cl thu ng và các bi n c dùng ph n ánh quy... c gia ASEAN Ch ng 4: Thi t k nghiên c u D a trên t ng quan lý thuy t và t ng quan các nghiên c u th c nghi m ch ng 2 xây d ng nên khung lý thuy t và khung phân tích cho bài nghiên c u nh m xem xét m i quan h tuy n tính gi a chi tiêu chính ph và t ng tr ng kinh t : 7 D a trên mô hình tuy n tính, s d ng ph (Pooled OLS), tác ng c ng pháp OLS v i mô hình tác nh (FEM) và tác m i quan h gi a chi tiêu chính. .. Thi t k nghiên c u Nghiên c u c th c hi n d a trên c s lý thuy t v chi tiêu chính ph và t ng h p các nghiên c u v chi tiêu chính ph B c u, c ti p theo là thu th p d li u ng n t ng tr ng kinh t ph c v cho các bi n kinh t T d li u nghiên tài ti n hành xây d ng mô hình, th c th c hi n nh h nh l c tác gi tóm t t qua các b ng và phân tích nghiên c u Cách c nh sau: 5 Hình 1.1: Các b c th c hi n bài nghiên. .. làm gi m t ng tr ng kinh t Ng ng chi tiêu công này là khác nhau gi a các qu c gia và có th ph thu c vào các bi n kinh t khác nh m n n kinh t , t l th t nghi p hay các bi n xã h i nh kích c gia ình 2.1.2.5 M r ng Chi tiêu công ã phát tri n y phát tri n và thay m c tr thành m t nhân t i c c u n n kinh t Tuy nhiên, ã có nhi u tranh lu n v can thi p c a chính ph trong n n kinh t Các xem xét ph i h qu... v chi tiêu chính ph và t ng tr ng kinh t Các nghiên c u có liên quan Thu th p và ánh giá d li u nghiên c u Xây d ng mô hình nghiên c u Ki m Phân tích mô hình h i quy nh m t s gi Gi i thích k t qu nghiên thuy t c u K t lu n và khuy n ngh chính 1.6 Ý ngh a th c ti n c a lu n v n Lu n v n nghiên c u s ki m ch ng li u có t n t i m t m i quan h có ý ngh a gi a chi tiêu chính ph và t ng tr c a chi tiêu chính ...B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH TR N TOÀN TH NG M I QUAN H GI A CHI TIÊU CHÍNH PH VÀ T NG TR NG KINH T : NGHIÊN C U TH C NGHI M T I CÁC QU C GIA KHU V C ÔNG NAM Á Chuyên... kinh t qu c gia khu v c ông Nam Á hay không ? - Tác khu v c ông Nam Á chi u hay ng 1.4 c chi u? Ph m vi nghiên c u it ph t ng tr ng nghiên c u c a lu n v n m i quan h gi a chi tiêu ng kinh t t i... hình nghiên c u khác nhiên ch a th c s có nhi u nghiên c u v khu v c ông Nam Á Các nhà nghiên c u v n không ng ng tranh lu n v vi c gia t ng chi tiêu công hay c t gi m chi tiêu công s có tác d
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á , Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á , Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn