Giáo án thể dục lớp 2 theo chương trình VNEN

70 2,366 7
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 20:41

Giáo án khối 2Bài 1:Thứngàythángnăm 2010TUẦN 01GIỚI THIỆU NỘI DUNG HỌC - TRÒ CHƠI“ DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”I.MỤC TIÊU:- Giới thiệu nội dung học của chương trình lớp 2 . Yêu cầu biết được một số nội quytrong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của của chương trình thể dục lớp 2.- Trò chơi” diệt các con vật có hại” . Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi .II.ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(5- 8 phút)2.Phần cơ bản:(18- 22 phút)3.Phần kết thúc:(3- 5 phút )HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu - Tập trung thành 3 hàngcầu của giờ học.ngang, lắng nghe.- Cho lớp tại chổ hát 1 bài.- Tại chổ hát 1 bài.- Cho lớp ôn tập hợp hàng dọc,dónghàng, điểm số, giậm chân tại chổ-đứng lại.- GV điều khiển, quan sát ,sữa sai.- Hướng dẫn HS cách chào,báo cáokhi GV nhận lớp và kết thúc giờ học.* Trò chơi “diệt các con vật có hại”GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cáchchơi và luật chơi.Sau đó GV cho chơi thử, rồi tổ chứcchơi.- Tham gia tập luyện- Cho HS đứng tại chổ vỗ tay hát 1-2bài.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, ra bài tập vềnhà- Xuống lớp GV hô “thể dục”- Đứng tại chỗ vỗ tay hát 12 bài- Hệ thống lại bài- Lắng nghe- Thực hiện theo hướng dẫn- Tham gia chơi vui vẻ, antoàn.- Đồng thanh hô “khỏe”Trang 1 Giáo án khối 2Bài 2:Thứngàythángnăm 2009TUẦN 01TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG ,ĐIỂM SỐ, CHÀO, BÁO CÁO KHI GIÁO VIÊN NHẬN LỚP.I.MỤC TIÊU:- Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1.Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, dóngthẳng hàng dọc, điểm dúng số của mình.- Học cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học.Yêu cầu thực hiệnđược ở mức tương đối.II.ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.PhÇn më ®Çu:(5- 8 phót)2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót)3.PhÇn kÕt thóc:(3- 5 phót )HOẠT ĐỘNG CỦA GV- TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu - TËp trung thµnh 3 hµngcÇu cña giê häc.ngang, l¾ng nghe.- Cho líp t¹i chæ h¸t 1 bµi.- T¹i chæ h¸t 1 bµi.- Cho líp «n tËp hîp hµng däc,dãnghµng, ®iÓm sè, giËm ch©n t¹i chæ-®øng l¹i.- GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t ,s÷a sai.- Híng dÉn HS c¸ch chµo,b¸o c¸okhi GV nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc.* Trß ch¬i: “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”GV nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸chch¬i vµ luËt ch¬i.Sau ®ã GV cho ch¬i thö, råi tæ chøcch¬i.- Tham gia tËp luyÖn- Cho HS ®øng t¹i chæ vç tay h¸t 1-2bµi.- HÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒnhµ- Xuèng líp GV h« “thÓ dôc”- §øng t¹i chç vç tay h¸t 12 bµi- HÖ thèng l¹i bµi- L¾ng ngheThøBÀI 3:HOẠT ĐỘNG CỦA HS- Thùc hiÖn theo híng dÉn- Tham gia ch¬i vui vÎ, antoµn.- §ång thanh h« “kháe”ngµyth¸ngn¨m2010TUẦN 02DÀN HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊMĐỨNG NGHỈ - TRÒ CHƠI “ QUA ĐƯỜNG LỘI ”Trang 2 Giáo án khối 2I.MỤC TIÊU:- Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, đứngđúng vào vị trí, biết dóng thẳng hàng dọc.- Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Biết cách dàn hàn ngang, dồn hàng ởmức tương đối.-Trò chơi “qua đường lội” . Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu củatrò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm: Trên sân trường,vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.PhÇn më ®Çu:(6- 8 phót)HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG H/S- TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu - TËp trung thµnh 3 hµngcÇu cña giê häc (2-3 phót)ngang, l¾ng nghe.- Cho líp khëi ®éng c¸c khíp.(3-5- T¹i chæ quay c¸c khíp .phót)2.PhÇn c¬ b¶n:(18-22 phót)- Cho líp «n tËp hîp hµng däc,dãnghµng, ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øngnghØ, giËm ch©n t¹i chæ - ®øng l¹i(1-2 lÇn)- GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai.- Cho thùc hiÖn dµn hµng ngang, dånhµng (2-3 lÇn).- GV ®iÒu khiÓn 1 lÇn sau ®ã líp trëng ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t, s÷a sai.* Trß ch¬i (5-7 phót ):- GV nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸chch¬i vµ luËt ch¬i.3.PhÇn kÕt thóc:(3- 5 phót)- Cho HS ®øng t¹i chæ vç tay h¸t 1-2bµi.- HÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒnhµ- Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc”Thứ- Tham gia tËp luyÖn- Thùc hiÖn theo híng dÉn- C¶ líp thùc hiÖn- Tham gia ch¬i vui vÎ, antoµn.- §øng t¹i chç vç tay h¸t 12 bµi- HÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe- §ång thanh h« ”kháe”ngàythángnăm 2010TUẦN 02Bài 4:ĐHĐN - TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI ”I.MỤC TIÊU:- Ôn một số kĩ năng ĐHĐN. Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Biết cách dànhàn ngang, dồn hàng ở mức tương đối.Trang 3 Giáo án khối 2- Ôn trò chơi “nhanh lên bạn ơi ” . Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêucầu của trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi “nhanh lên bạn ơi”.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6- 8 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)3.Phần kết thúc:(3-5 phút)Bài 5:HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG H/S- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/ccủa giờ học (1-2 phút)- Ôn tập cách báo cáo và HS cả lớpchúc GV khi nhận lớp.- Cho lớp khởi động các khớp (3-5phút)- Giậm chân tại chỗ (1-2 phút)- Tập trung thành 3 hàngngang, lắng nghe.- Thực hiện 2-3 lần- Cho lớp ôn tập hợp hàng dọc, dónghàng, điểm số, đứng nghiêm, đứngnghỉ, quay phải, quay trái (1-2 lần)- GV điều khiển, quan sát, sữa sai.- Cho thực hiện dàn hàng ngang, dồnhàng (2-3 lần).- GV điều khiển 1 lần sau đó lớptrưởng điều khiển, GV quan sát, sữasai.* Trò chơi (5-7 phút ):- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫncách chơi và luật chơi.- Tham gia tập luyện- Cho H/s đi thường theo nhịp.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, ra bài tập vềnhà- GV xuống lớp- Đi theo nhịp 1-2 vòng- Hệ thống lại bài- Lắng nghe- Tại chổ quay các khớp.- Thực hiện động tác- Thực hiện theo hướng dẫn- Cả lớp thực hiện- Tham gia chơi vui vẻ, antoàn.- Đồng thanh hô “khỏe”Thứ ngàythángTUẦN 03QUAY PHẢI, QUAY TRÁI-TRÒ CHƠI“NHANH LÊN BẠN ƠI”năm2010I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn một số kĩ năng ĐHĐN. Y/c thực hiện chính xác và đẹp hơn giờ trước.Trang 4 Giáo án khối 2- Học quay phải, quay trái.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng kĩ thuật,phương hướng và không để mất thăng bằng.- Ôn trò chơi “nhanh lên bạn ơi”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi “nhanh lên bạn ơi”.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)3.Phần kết thúc:(4- 6 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/ccủa giờ học (2-3 phút)- Ôn tập cách báo cáo và HS cả lớpchúc GV khi nhận lớp.- Chạy nhẹ một vòng sân- Trò chơi “làm theo tín hiệu”- Tập trung thành 3 hàngngang, lắng nghe.- Thực hiện 2-3 lần- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số từ 1- hết.- Học quay phải, quay trái.GV làmmẫu động tác cho H làm theo.- GV điều khiển, quan sát, sữa sai- Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trìnhdiễn. GV nhận xét biểu dương.- Cũng cố lại nội dung.* Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”- Cho chơi thử sau đó chơi chínhthức- GV nhận xét, biểu dương.- Tham gia tập luyện- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học- Xuống lớp : GV hô “thể dục”ThứBài 6:HOẠT ĐỘNG H/S- Thực hiện- Chơi- Quan sát, làm theo.- Thực hiện- Thi đua- Cũng cố- Tham gia chơi vui vẻ, antoàn.- 1-2 bài- Trả lời- Lắng nghe- Đồng thanh hô “khỏe”ngàythángnăm2010TUẦN 03ÔN ĐHĐN - ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAYI.MỤC TIÊU:- Ôn quay phải, quay trái. Bước đầu biết cách thực hiện quay phải quay tráiTrang 5 Giáo án khối 2- Học 2 động tác tay vươn thở và tay . Yêu cầu biết cách thực hiện 2 động tác của bàithể dục phát triển chung.- Trò chơi “qua đường lội” . Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu củatrò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG HS1.Phần mở đầu:- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c - Tập trung, lắng nghe.(6-10 phút)của giờ học (2-3 phút)- Tại chỗ hát và vỗ tay.- Hát 1- 2 bài- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Thực hiện2.Phần cơ bản:(18-22 phút)- Ôn quay phải, quay trái. GV điều- Tham gia tập luyệnkhiển 1-2 lần, quan sát, sữa sai* Học động tác vươn thở. GV nêu- Tập trung lắng nghetên động tác, giải thích và làm mẫu.- GV làm mẫu động tác vừa hô choHS làm theo.- Thực hiện theo GV- GV điều khiển, quan sát, sữa sai.* Học động tác tay.(tương tự)- Thực hiện động tác.GV nêu tên động tác, giải thích vàlàm mẫu động tác, vừa làm mẫu vừacho HS làm theo.- Tập trung lắng nghe- GV điều khiển, quan sát, sữa sai.- Tập hợp lớp GV điều khiển cũng- Thực hiện theo GVcố lại 2 động tác vừa học.* Trò chơi “Qua đường lội”.- Thực hiện động tác.- GV nhắc lại cách chơi, luật chơi.- Tập trung lắng nghe- Cho chơi thử sau đó chơi chính- Tham gia chơi trò chơi3.Phần kết thúc:thức(4- 6 phút)- Hát 1- 2 bài- Tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp.- Trả lời- Hệ thống lại bài- Lắng nghe- GV nhận xét giờ học- Đồng thanh hô “khỏe”- Xuống lớp : GV hô “thể dục”ThứBDNK-TD:ngàythángnăm2010TUẦN 03QUAY PHẢI, QUAY TRÁI - TRÒ CHƠITrang 6 Giáo án khối 2I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn một số động tác ĐHĐN: quay phải, quay trái. Y/c thực hiện động tác ởmức tương đối chính xác và đúng hướng.- Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủđộng, đúng luật.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi “nhanh lên bạn ơi”.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)3.Phần kết thúc:(4- 6 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/ccủa giờ học (2-3 phút)- Khởi động chung- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”HOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số từ 1- hết. Tập báo cáo 1-2lần.- Ôn quay phải, quay trái. - GV điềukhiển, quan sát, sữa sai- Chia tổ tập luyện. GV quan sát, sữasai- Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trìnhdiễn. GV nhận xét biểu dương.- Cũng cố lại nội dung.* Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”- Cho chơi thử sau đó chơi chínhthức- GV nhận xét, biểu dương.- Tham gia tập luyện- Thực hiện động tác thả lỏng.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học- Xuống lớp : GV hô “thể dục”Bài 7:- Xoay các khớp- Chơi- Tập luyện.- Thực hiện- Thi đua- Cũng cố- Tham gia chơi vui vẻ, antoàn.- Làm theo hướng dẫn- Trả lời- Lắng nghe- Đồng thanh hô “khỏe”Thứngàytháng 09 năm 2010TUẦN 04ĐỘNG TÁC CHÂN-TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”Trang 7 Giáo án khối 2I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu biết cách thực hiện 2 động tác của bài thể dụcphát triển chung.- Học động tác chân. Yêu cầu bước đầu thực hiện được động tác ở mức tương đốiđúng.- Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủđộng.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6 -10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG H/S- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của - Tập trung, lắng nghe.giờ học (2-3 phút)- Chạy nhẹ trên địa hình tự nhiên.- Thực hiện( 50 - 60 m)- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu- Tập luyện.- Kiểm tra bài củ.- 2-3 Hn- Ôn 2 động tác vươn thở và tay.(2x8 ).GV điều khiển 1-2 lần, quan sát, sữa sai - Thực hiện động tác.* Học động tác chân. GV nêu tên độngtác, giải thích và làm mẫu chậm cho H- Thực hiện theo GVbắt chước làm theo.- GV điều khiển, quan sát, sữa sai.(2lầnx 8nhịp).- Thực hiện động tác.- Cho thi đua giữa các tổ. GV nhận xétbiểu dương.- Tập hợp lớp GV điều khiển cũng cố lại3 động tác vừa học.- Cũng cố* Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.- Tập trung lắng nghe- GV nhắc lại cách chơi. Cho cả lớp- Tham gia chơi trò chơicùng chơi. GV nhận xét, biểu dương.3.Phần kết thúc:( 4- 6 phút)- Thực hiện động tác thả lỏng.- Thả lỏng các cơ- Hệ thống lại bài- Trả lời- GV nhận xét giờ học- Lắng ngheThứngàytháng 09 năm2010TUẦN 04BÀI 8ĐỘNG TÁC LƯỜN - TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”I.MỤC TIÊU:Trang 8 Giáo án khối 2- Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân. Yêu cầu biết cách thực hiện 3 động tác của bài thểdục phát triển chung.- Học động tác lườn. Yêu cầu bước đầu thực hiện động tác tương đối đúng.- Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơiII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c củagiờ học (2-3 phút).- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên(50 - 60 m)- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu.- Ôn lại 3 động tác vươn thở, tay và chân.(2lần x 8 nhịp). GV điều khiển và làm mẫucho H làm theo.- Cho lớp thực hiện lớp trưởng đkhiển. GVquan sát sữa sai.- Học động tác lườn.(Như cách dạy độngtác chân)- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn.GV đkhiển 1-2 lần.- Lần 2-3 LT đkhiển GV quan sát, sữa sai- Cũng cố lại nội dung.* Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.- GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thử sauđó chơi chính thức- GV nhận xét, biểu dương.3.Phần kết thúc:(4- 6 phút)- Thực hiện động tác thả lỏng.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học- Xuống lớp : GV hô “thể dục”ThứHOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.- Thực hiện- Thực hiện- Tham gia tập luyện- Tập luyện.- Thực hiện- Tham gia tập luyện- Cũng cố- Tham gia chơi vui vẻ,an toàn.- Làm theo hướng dẫn- Trả lời- Lắng nghe- Đồng thanh hô “khỏe”ngàytháng 09 năm2010TUẦN 05Bài 9 :ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGI.MỤC TIÊU:- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Yêu cầu biết cách thực hiện 4 động tác củabài thể dục phát triển chung.Trang 9 Giáo án khối 2- Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c củagiờ học (2-3 phút).- Đứng vỗ tay và hát.- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp- Kiểm tra bài củ.- Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hìnhvòng tròn và ngược lại. GV đkhiển hướngdẫn cách di chuyển đội hình.(2-3 lần)- Ôn lại 4 động tác vươn thở, tay chân vàlườn.(2lần x 8 nhịp).- GV điều khiển và làm mẫu cho H làmtheo.- Cho lớp thực hiện lớp trưởng đkhiển. GVquan sát sữa sai.- Tập hợp lớp cho thi đua giữa các tổ. GVnhận xét, biểu dương.- Cũng cố lại nội dung.* Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.- GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thử sauđó chơi chính thức3.Phần kết thúc:(4-6 phút)- Thực hiện động tác thả lỏng.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học- Xuống lớp : GV hô “thể dục”HOẠT ĐỘNG HS- Tập trung, lắng nghe.- Hát 1-2 bài- Thực hiện- 2-5 H- Tham gia tập luyện- Tập luyện.- Thực hiện- Tham gia tập luyện- Thi đua, trình diễn- Cũng cố- Tham gia chơi vui vẻ,an toàn.- Làm theo hướng dẫn- Trả lời- Lắng nghe- Đồng thanh hô “khỏe”Thứngàytháng 09 năm2010TUẦN 05BÀI 10ĐỘNG TÁC BỤNG, CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANGTHÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠII.MỤC TIÊU:- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, học mới động tác bụng. Yêu cầu biết cáchthực hiện 4 động tác của bài thể dục phát triển chung.- Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơiTrang10 Giáo án khối 2II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờhọc (2-3 phút).- Đứng vỗ tay và hát.- Khởi động chung- Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hìnhvòng tròn và ngược lại. GV đkhiển hướngdẫn cách di chuyển đội hình.(2-3 lần).- Học động tác bụng: GV làm mẫu hướngdẫn cách tập động tác.- GV đkhiển quan sát sữa sai cho H.- Ôn lại 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườnvà bụng.(2lần x 8 nhịp).- Lần 1 GV điều khiển và làm mẫu cho Hlàm theo.- Cho lớp thực hiện lớp trưởng đkhiển. GVquan sát sữa sai.- Cũng cố lại nội dung.* Trò chơi “Qua đường lội”.- GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thử sau đóchơi chính thức3.Phần kết thúc:- Trò chơi “Chạy ngược chiều theo tín hiệu”.(4-6 phút)-Thực hiện động tác thả lỏng.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ họcHOẠT ĐỘNG HS- Tập trung, lắngnghe.- Hát 1-2 bài- Xoay các khớp- Tham gia tập luyện- Quan sát làm theo- Tập luyện.- Thực hiện- Tham gia tập luyện- Thực hiện- Cũng cố- Tham gia chơi vuivẻ, an toàn.- Tham gia chơi- Thả lỏng- Trả lời- Lắng ngheThứ ngàytháng 09 năm 2010TUẦN 05ÔLTD:ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGI.MỤC TIÊU:- Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng. Yêu cầu biết cách thực hiện 5 động táccủa bài thể dục phát triển chung.- Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơiII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:Trang11 Giáo án khối 2- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, 2 khăn tay sạch.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c củagiờ học (2-3 phút).- Khởi động chung- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”.HOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.- Ôn lại 5 động tác vươn thở, tay, chân,lườn và bụng.(2lần x 8 nhịp).- Lần 1 GV điều khiển và làm mẫu cho Hlàm theo.- Cho lớp thực hiện lớp trưởng đkhiển.GV quan sát sữa sai.- Cho thi đua giữa các tổ. GV quan sátnhận xét, biểu dương.- Cũng cố lại nội dung.* Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.- GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thửsau đó chơi chính thức- Tham gia tập luyện3.Phần kết thúc:(4- 6 phút)- Chạy chậm thả lỏng 1 vòng.- Thực hiện động tác thả lỏng hít thở sâu.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học- Xuống lớp GV hô: “thể dục”- Thực hiện- Chơi- Tập luyện.- Thực hiện- Thi đua các tổ- Cũng cố- Tham gia chơi trò chơi.- Chạy 1 vòng- Thả lỏng- Trả lời- Lắng nghe- Hô “Khỏe”Thứngàytháng 10 năm2010TUẦN 06Bài 11 : ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGĐI ĐỀUI.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, và bụng. Yêu cầu biết cách thực hiện5 động tác đã của bài thể dục phát triển chung- Trò chơi" kéo cưa lừa xẻ". Yêu cầu biết cách chơi và chơi được trò chơi.Trang12 Giáo án khối 2II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GV1.Phần mở đầu:(6-10 phút)- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầucủa giờ học (2-3 phút).- Giậm chân, vỗ tay theo nhịp.- Khởi động chung.- Trò chơi “ làm theo tín hiệu”.2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG H/S* Ôn lại 5 động tác vươn thở, tay, chân,lườn và bụng.3- 4 lần(2l x 8 nhịp).- Lần 1 GV điều khiển và làm mẫu choHs làm theo.- Lần 2- 4 lớp trưởng điều khiển. GVquan sát sữa sai.- Cũng cố lại nội dung.* Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.- GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thửsau đó chơi chính thức.3.Phần kết thúc:(4-6 phút)- Thực hiện động tác thả lỏng(như cúingười, lắc người, nhảy thả lỏng).- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà.- Xuống lớp GV hô: "thể dục"Thứ- Tập trung, lắng nghe.- Thực hiện- Xoay các khớp.- Tham gia chơi.- Quan sát và làm theo.- Thực hiện- Cũng cố- Tham gia chơi vui vẻ,an toàn.- Theo hướng dẫn.- Trả lời- Lắng nghe- Đồng thanh hô “Khỏe”ngàytháng 10 năm2010TUẦN 06Bài 12ÔN 5 ĐỘNG TÁC Đà HỌC CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNGI.MỤC TIÊU:- Ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng. Yêu cầu biết cách thực hiện 5 độngtác đã của bài thể dục phát triển chung- Trò chơi" kéo cưa lừa xẻ". Yêu cầu biết cách chơi và chơi được trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tậpTrang13 Giáo án khối 2- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi,III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầucủa giờ học (2-3 phút).- Khởi động chung.- Giậm chân, vỗ tay theo nhịp.- Kiểm tra bài cũ.* Ôn lại 5 động tác vươn thở, tay, chân,lườn và bụng.3- 4 lần(2l x 8 nhịp).- Lần 1 GV điều khiển và làm mẫu choHS làm theo.- Lần 2- 4 lớp trưởng điều khiển. GVquan sát sữa sai.- Kiểm tra thử: Một số HS- GV điều khiển, quan sát , nhận xét.* Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”.- GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thửsau đó chơi chính thức.* Ôn đi đều (2 - 3lần). GV điều khiển,quan sát, sữa sai.3.Phần kết thúc:(4- 6 phút)- Tại chỗ hát và vỗ tay.- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà.- Xuống lớp hô: " thể dục"ThứHOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.- Xoay các khớp- Thực hiện- 3 - 5 HS- Quan sát và làm theo.- Thực hiện- 5 - 8 HS- Tham gia chơi vui vẻ,an toàn.- Thực hiện- 1- 2 bài.- Trả lời- Lắng nghe- Hô “Khỏe”ngàytháng 10 năm 2010TUẦN 07ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN - ĐI ĐỀUBài 13I.MỤC TIÊU:- Học động tác toàn thân. Yêu cầu bước đầu biết thực hiện động tác- Trò chơi" bịt mắt bắt dê". Yêu cầu biết cách chơi và chơi được trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :Trang14 Giáo án khối 2NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầucủa giờ học (2-3 phút).- Khởi động chung.- Chạy trên địa hình tự nhiên(50-60 m)- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.- Trò chơi “ bịt mắt bắt dê”.* Ôn lại 5 động tác vươn thở, tay, chân,lườn và bụng.2- 3lần(2l x 8 nhịp).- Lần 1 GV điều khiển và làm mẫu choHS làm theo.- Lần 2- 3 lớp trưởng điều khiển. GVquan sát sữa sai.* Học động tác toàn thân. GV nêu tênđộng tác hướng dẫn làm mẫu cho HS làmtheo.- GV không làm mẫu mà điều khiển,quan sát, sữa sai.- Thi đua giữa các tổ. GV quan sát nhậnxét, biểu dương.* Cũng cố ôn lại 6 động tác do GV điềukhiển.HOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.- Xoay các khớp.- Thực hiện- Tham gia chơi.- Quan sát và làm theo.- Thực hiện- Quan sát và làm theo- Thực hiện- Thi đua trình diễn- Cũng cố3.Phần kết thúc:- Thực hiện động tác thả lỏng(như cúi- Theo hướng dẫn.(4- 6 phút)người, lắc người, nhảy thả lỏng).- Hệ thống lại bài- Trả lời- GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà. - Lắng nghe- Xuống lớp GV : " thể dục"- Hô “khỏe”Thứngàytháng 10 năm2010TUẦN 07Bài 14ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”I.MỤC TIÊU:- Ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện 6 động tácđã của bài thể dục phát triển chung- Học động tác nhảy .Yêu cầu bước đầu biết và thực hiện được động tác.- Học trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi được trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, 2 khăn sạch.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :Trang15 Giáo án khối 2NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầucủa giờ học (2-3 phút).- Khởi động chung.- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.- Ôn 6 động tác thể dục phát triển chungđã học 1 lần. Từ đội hình hàng dọc chuyểnthành đội hình hàng ngang, dàn hàng để cóđội hình ôn các động tác đã học.HOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.* Học động tác nhảy. GV nêu tên động táchướng dẫn làm mẫu cho HS làm theo.- GV không làm mẫu mà điều khiển, quansát, sữa sai.- Thi đua giữa các tổ. GV quan sát nhậnxét, biểu dương, phần thưởng là một tràngpháo tay.* Cũng cố ôn lại 3 động tác bụng,toàn thânvà nhảy do GV điều khiển.* Trò chơi “bịt mắt bắt dê”. GV nêu tên,hướng dẫn cách chơi, luật chơi.- Cho 2 HS lên chơi thử. Sau đó cho cả lớpcùng chơi.- Quan sát và làm theo.- Xoay các khớp.- Thực hiện- Tham gia chơi.- Thực hiện- Quan sát và làm theo- Thực hiện- Thi đua trình diễn- Cũng cố3.Phần kết thúc:(4-6 phút)- Đứng vỗ tay, hát.- Hát 1- 2 bài- Thực hiện động tác thả lỏng- Theo hướng dẫn.- Hệ thống lại bài- Trả lời- GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà.- Lắng nghe- Xuống lớp GV hô: "thể dục"- Hô “Khỏe”Thứngàytháng 10 năm 2010TUẦN 08BÀI 15ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA - TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”I.MỤC TIÊU:- Ôn 7 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện 6 động tácđã của bài thể dục phát triển chung- Học động tác điều hòa. Yêu cầu bước đầu biết và thực hiện được động tác.- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu biết cách chơi và chơi được trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, 2 khăn sạch.Trang16 Giáo án khối 2III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)* Học mới:* Trò chơiHOẠT ĐỘNG CỦA GV- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầucủa giờ học (2-3 phút).- Khởi động chung.- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. Sau đóđi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.- Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”HOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.* Học động tác điều hòa.GV nêu tên động tác hướng dẫn làm mẫucho H làm theo.- GV không làm mẫu mà điều khiển, quansát, sữa sai uốn nắn cho H.- Ôn bài thể dục: 2lần mỗi lần 2x8nGV quan sát nhắc nhở HS.* Trò chơi “bịt mắt bắt dê”. GV nêu tên,hướng dẫn cách chơi, luật chơi.- Chọn 2 HS lên đóng vai dê bị lạc đàn vàngười đi tìm.- H Quan sát và làmtheo.3.Phần kết thúc:- Đứng vỗ tay, hát.(4-6 phút)- Thực hiện động tác thả lỏng- Hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà.- Xuống lớp GV hô : “ thể dục”Thứ- Xoay các khớp.- Chạy 1 vòng sân- Chơi trò chơi.- Thực hiện động tác- HS tập luyện- Tham gia chơi trò chơi- Hát 1- 2 bài- Theo hướng dẫn.- Trả lời- Lắng nghe- Hô “Khỏe”ngày tháng 10năm2010BÀI 16TUẦN 08ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGĐỘNG TÁC ĐIÊU HÒAI.MỤC TIÊU:- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết cách thực hiện được các động tác đãhọc của bài thể dục phát triển chung.- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu biết cách chơi và chơi được trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, 2 khăn sạch.Trang17 Giáo án khối 2III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNG1.Phần mở đầu:(6-10 phút)2.Phần cơ bản:(18-22 phút)HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG H/S- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.của giờ học (2-3 phút).- GV cho H khởi động và chơi trò chơi- H chạy chậm theo 1hàng dọc quanh sân,tham gia trò chơi, đi theovòng tròn vỗ tay và hátvà khởi động các khớp.* Bài thể dục phát triển chung: 2- 3 lần,mỗi động tác 2x 8 nhịpTập theo đội hình vòng tròn. Lần 1 GVvừa làm mẫu vừa hô nhịp để H bắtchước. Lần 2 do LT điều khiển hoặc làmmẫu, GV hô nhịp. Lần 3 tổ chức thi đuacó xếp loại xem tổ nào tập đúng, đẹp.Xen kẽ giữa các lần tập GV nhận xéttuyên dương* Trò chơi “bịt mắt bắt dê”. GV chọn 2 Hđóng vai “Người đi tìm” và 3- 4 “Dê” lạcđàn.- H ôn tập theo yêu cầucủa GV.- H đứng theo đội hìnhvòng tròn- Thi đua- H tham gia chơi tròchơi hào hứng vui nhộn3.Phần kết thúc:(4- 6 phút)- Thực hiện động tác thả lỏng- H thực hiện thả lỏng và- Đứng vỗ tay, hát.hát , vỗ tay.- GV cùng H hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà.Thứngàytháng 10 năm2010TUẦN 09BÀI 17ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2, ... THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌCI.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết cách thực hiện được các độngtác đã học của bài thể dục phát triển chung-Học điểm số 1-2, 1-2, ... theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu biết và điểm đúng số, rõràng.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, cờ hay khăn để tổ chức chơi trò chơi.Trang18 Giáo án khối 2III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG H/S1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của - Tập trung, lắng nghe.(6-10 phút)giờ học (2-3 phút).- GV cho HS khởi động, giậm chân và hát.- HS khởi động xoaycác khớp, giậm chân2.Phần cơ bản:và hát.(18-22 phút) * Điểm số 1-2, 1- 2, ... theo đội hình hàng - HS tập luyện theodọc: 3- 4 lầnyêu cầu của GV.Trước khi cho HS tập lần 1, GV cho một tổ - Tập theo đội hìnhlên làm mẫu. GV hô khẩu lệnh “Theo 1-2,1- hàng dọc2, đến hết... điểm số!”, sau đó GV chỉ dẫncho từng HS cách điểm số của mình. Tiếptheo, GV cho điểm số lần 2 rồi hỏi xem cảlớp hiểu chưa... Tiếp theo cho cả lớp cùngtập lần 1, GV nhận xét, cho tập điểm số tiếplần 2 – 3. Lần 4 thi xem tổ nào điểm số đúng, - Thi đuarõ ràng và nhanh .* Bài thể dục phát triển chung.- HS ôn tập theo yêu- GV chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều cầu của GV.khiển, GV giúp đỡ sữa động tác sai.- Cũng cố lại nội dung 1- 2 lần.* Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. GV hướng - HS tham gia chơi,dẫn cách chơi, luật chơi.3.Phần kết thúc- Thực hiện động tác thả lỏng(4-6 phút)- HS thực hiện thả- GV cùng HS hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà.- Lắng nghe, tiếp thuThứngàytháng 10 năm2010TUẦN 09Bài 18ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2, ... THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANGI.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết cách thực hiện được các độngtác đã học của bài thể dục phát triển chung.- Học điểm số 1-2, 1-2, ... theo đội hình hàng ngang. Yêu cầu biết và điểm đúng số, rõràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, cờ hay khăn để tổ chức chơi trò chơi.Trang19 Giáo án khối 2III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GV1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của(6-10 phút)giờ học. Nhắc HS hoàn thiện bài thể dục đểgiờ sau kiểm tra.(2-3 phút).- GV cho HS khởi động, giậm chân và chơitrò chơi.2.Phần cơ bản:(18-22 phút) * Điểm số 1-2, 1- 2, ... theo đội hình hàngdọc: 1- 2 lần- GV nhắc cách điểm số, hô khẩu lệnh choHS điểm số.- Điểm số 1-2, 1- 2, ... theo đội hình hàngngang: 2- 3 lầnLần 1, GV giải thích làm mẫu động tác quayđầu sang trái và điểm số, sau đố sử dungkhẩu lệnh cho HS tập. Tiếp theo GV nhậnxét rồi cho tập tiếp lần 2- 3.* Bài thể dục phát triển chung.3- 4 lần- GV chia tổ tập luyện do tổ trưởng điềukhiển, GV giúp đỡ sữa động tác sai. Sau đócho các tổ trình diễn báo cáo kết quả, GVcùng HS đánh giá.* Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.3.Phần kết thúc- Thực hiện động tác thả lỏng(4- 6 phút)- GV cùng HS hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, nhắc nhở HS ôn tập.Bài 19HOẠT ĐỘNG H/S- Tập trung, lắng nghe.- HS khởi động xoaycác khớp, giậm chânvà chơi trò chơi.- HS tập luyện theoyêu cầu của GV.- Tập theo đội hìnhhàng ngang- HS ôn tập theo yêucầu của GV.- Thi đua- HS tham gia chơi- HS thực hiện thả- Lắng nghe, tiếp thuThứngàytháng 10 năm2010TUẦN 10ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG . ĐIỂM SỐ 1-2 ,1-2I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết cách thực hiện được các độngtác đã học của bài thể dục phát triển chung.- Ôn điểm số 1-2, 1-2, ... theo đội hình hàng ngang. Yêu cầu biết và điểm đúng số, rõràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái..- Ôn trò chơi “bỏ khăn” Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và chơi được trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:Trang20 Giáo án khối 2- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, cờ hay khăn để tổ chức chơi trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG H/S1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu- Tập trung, lắng nghe.(6-10 phút)của giờ học.- GV cho HS khởi động, giậm chân và chơi - HS khởi động xoaytrò chơi.các khớp, giậm chân vàchơi trò chơi.2.Phần cơ bản:(18-22 phút) * Bài thể dục phát triển chung.3- 4 lần- Lần 1 LT điều khiển, GV quan sát sữa sai. - HS tập luyện theo yêuCác lần sau chia tổ tập luyện do tổ trưởngcầu của GV.điều khiển, GV giúp đỡ sữa động tác sai.Sau đó cho các tổ trình diễn báo cáo kết- Thi đuaquả, GV cùng HS đánh giá.* Điểm số 1-2, 1- 2, ... theo đội hình hàng- Tập theo đội hình dọcdọc, theo đội hình hàng ngang: 2- 3 lầnsau khi điểm số xong- GV nhắc cách điểm số, hô khẩu lệnh choquay thành hàng ngang.HS điểm số.- HS tham gia chơi* Trò chơi “bỏ khăn”. GV nhắc lại cáchchơi và luật chơi. Sau đó cho HS chơi.3.Phần kết thúc- HS thực hiện thả lỏng- Thực hiện động tác thả lỏng(4- 6 phút)- Lắng nghe, tiếp thu- GV cùng HS hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học, nhắc nhở HS ôn tập.Thứngàytháng 10 năm2010TUẦN 10Bài 20ĐIỂM SỐ 1- 2, 1- 2, THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒNTRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”I.MỤC TIÊU:- Điểm số 1-2, 1- 2, theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng.- Học trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức độ ban đầuchưa chủ động.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tậpTrang21 Giáo án khối 2- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, khăn để tổ chức chơi trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GV1.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña(6-10 phót)giê häc.- GV cho HS khëi ®éng, giËm ch©n t¹i chç®Õm to theo nhÞp.- TËp l¹i bµi thÓ dôc ®· häc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18-22 phót) * §iÓm sè 1- 2, 1- 2, ... theo ®éi h×nh hµngngang: 2lÇn- LÇn 1 GV h« khÈu lÖnh cho HS ®iÓm sè.LÇn 2 thi xem tæ nµo thùc ®óng râ rµng, ®éngt¸c quay ®Çu hîp lÝ.- §iÓm sè 1- 2, theo ®éi h×nh vßng trßn 2- 3lÇn(theo chiÒu kim ®ång hå)GV ®iÒu khiÓn 1 lÇn sau ®ã LT ®iÒu khiÓndíi h×nh thøc thi ®ua.* Trß ch¬i “Bá kh¨n”. GV nªu tªn trß ch¬ivõa gi¶i thÝch võa ®ãng vai ngêi ®i bá kh¨n.Chän 1 HS bá kh¨n, GV híng dÉn c¸chch¬i(ch¹y ngîc chiÒu kim ®ång hå). Sau khiHS ®· hiÓu cho ch¬i thö 1-2 lÇn, råi míi choch¬i chÝnh thøc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë HS «n tËp.HOẠT ĐỘNG H/S- TËp trung, l¾ng nghe.- HS khëi ®éng xoayc¸c khíp, giËm ch©nvµ «n bµi thÓ dôc.- HS tËp luyÖn theoyªu cÇu cña GV. Tæchøc thi ®ua tr×nh diÔngi÷a c¸c tæ.- HS l¾ng nghe tiÕp thuvµ tham gia ch¬i trßch¬i- HS th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 11 n¨m 2010TUẦN 11ĐI THƯỜNG - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”BÀI 21I.MỤC TIÊU:- Ôn đi thường . Bước đầu thực hiện đi thường theo nhịp- Ôn trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơiII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, khăn để tổ chức chơi trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG H/STrang22 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña(6-10 phót)giê häc.- GV cho HS khëi ®éng, giËm ch©n t¹i chç®Õm to theo nhÞp.- TËp l¹i bµi thÓ dôc ®· häc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18-22 phót) - §i thêng theo nhÞp :NhÞp 1 bíc ch©n tr¸i , nhÞp 2 bíc ch©n ph¶i.GV ®iÒu khiÓn h« nhÞp cho HS tËp 1- 2 lÇn.Sau ®ã ®Ó LT ®iÒu khiÓn GV quan s¸t s÷a sai* Chó ý bíc ch©n , ®¸nh tay .Cho c¸c tæ thi ®ua nhau. GV cïng HS quans¸t nhËn xÐt vµ biÓu d¬ng.* Trß ch¬i “Bá kh¨n”.GV nh¾c l¹ic¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. Sau ®ãcho ch¬i thö 1-2 lÇn, råi míi cho ch¬i chÝnhthøc.3.PhÇn kÕt thóc - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng(4-6 phót)- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë HS «n tËp.Bài 22- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoayc¸c khíp, giËm ch©nvµ «n bµi thÓ dôc.- HS tËp luyÖn theoyªu cÇu cña GV. Tæchøc thi ®ua tr×nh diÔngi÷a c¸c tæ.- HS l¾ng nghe tiÕp thuvµ tham gia ch¬i trßch¬i- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thuThứngàytháng 11 năm2010TUẦN 11ĐI THƯỜNG - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”I.MỤC TIÊU:- Ôn đi thường . Bước đầu thực hiện đi thường theo nhịp- Biết cách điểm số 1-2 ,1-2 theo đội hình vòng tròn- Ôn trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơiII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, khăn để tổ chức chơi trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG HSTrang23 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña(6-10 phót)giê häc.- GV cho H khëi ®éng, giËm ch©n t¹i chç®Õm to theo nhÞp.- TËp l¹i bµi thÓ dôc ®· häc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18-22 phót) - ¤n l¹i c¸ch ®iÓm sè 1- 2 , 1- 2...- §i thêng theo nhÞp :NhÞp 1 bíc ch©n tr¸i , nhÞp 2 bíc ch©n ph¶i.GV ®iÒu khiÓn h« nhÞp cho HS tËp 1- 2 lÇn.Sau ®ã ®Ó LT ®iÒu khiÓn GV quan s¸t s÷a sai* Chó ý bíc ch©n , ®¸nh tay .Cho c¸c tæ thi ®ua nhau. GV cïng HS quans¸t nhËn xÐt vµ biÓu d¬ng.* Trß ch¬i “Bá kh¨n”.GV nh¾c l¹ic¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. Sau ®ãcho ch¬i thö 1-2 lÇn, råi míi cho ch¬i chÝnhthøc.3.PhÇn kÕt thóc(4-6 phót)- Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng- GV cïng H hÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë H «n tËp.- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoayc¸c khíp, giËm ch©nvµ «n bµi thÓ dôc.- H tËp luyÖn theo yªucÇu cña GV.Tæ chøc thi ®ua tr×nhdiÔn gi÷a c¸c tæ.- H l¾ng nghe tiÕp thuvµ tham gia ch¬i trßch¬i- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 11 n¨m2010TUẦN 12Bài 23TRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY” - ĐI ĐỀUI.MỤC TIÊU:- Học trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vàotrò chơi.- Ôn đi thường . Bước đầu thực hiện đi thường theo nhịpII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG HSTrang24 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña(6-10 phót)giê häc.- GV cho HS khëi ®éng vµ «n l¹i bµi thÓ dôc®· häc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18-22 phót) * Trß ch¬i “Nhãm ba nhãm b¶y”.Tõ ®éi h×nh vßng trßn ®· cã, GV cã thÓ thunhá l¹i ®Ó nnªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸chch¬i. Lóc ®Çu cho HS ®øng t¹i chç cha ®äcvÇn ®iÖu, GV h« “Nhãm ba” §Ó HS quenh×nh thµnh nhãm ba ngêi, sau ®ã h« “Nhãmb¶y” ®Ó HS h×nh thµnh nhãm b¶y ngêi. Saumét sè lÇn, GV cho HS ®äc vÇn ®iÖu (SGK)kÕt hîp víi trß ch¬i.- §i thêng theo nhÞp :NhÞp 1 bíc ch©n tr¸i , nhÞp 2 bíc ch©n ph¶i.GV ®iÒu khiÓn h« nhÞp cho HS tËp 1- 2 lÇn.Sau ®ã ®Ó LT ®iÒu khiÓn GV quan s¸t s÷a sai* Chó ý bíc ch©n , ®¸nh tay .Cho c¸c tæ thi ®ua nhau. GV cïng HS quans¸t nhËn xÐt vµ biÓu d¬ng.3.PhÇn kÕt thóc - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng(4-6 phót)- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë HS «n tËp.- Xuèng líp GV h«: "thÓ dôc"- TËp trung, l¾ng nghe.- HS ch¹y nhÑ nhµng 1vßng vµ «n bµi thÓ dôc- HS l¾ng nghe tiÕp thuvµ tham gia ch¬i trßch¬i- HS tËp luyÖn theoyªu cÇu cña GV. Tæchøc thi ®ua c¸c tæ- HS thùc hiÖn- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thu- H«:" khoÎ"Thứngàytháng 11 năm 2010TUẦN 12Bài 24TRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY” - ĐI THƯỜNGI.MỤC TIÊU:- Ôn đi thường . Bước đầu thực hiện đi thường theo nhịp- Ôn trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vàotrò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG HSTrang25 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña(6-10 phót)giê häc.- GV cho HS khëi ®éng vµ «n l¹i bµi thÓ dôc®· häc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18-22 phót) * Trß ch¬i “Nhãm ba nhãm b¶y”.Tõ ®éi h×nh vßng trßn ®· cã, GV cã thÓ thunhá l¹i ®Ó nnªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸chch¬i. Lóc ®Çu cho HS ®øng t¹i chç cha ®äcvÇn ®iÖu, GV h« “Nhãm ba” §Ó HS quenh×nh thµnh nhãm ba ngêi, sau ®ã h« “Nhãmb¶y” ®Ó HS h×nh thµnh nhãm b¶y ngêi. Saumét sè lÇn, GV cho HS ®äc vÇn ®iÖu (SGK)kÕt hîp víi trß ch¬i.- §i thêng theo nhÞp :NhÞp 1 bíc ch©n tr¸i , nhÞp 2 bíc ch©n ph¶i.GV ®iÒu khiÓn h« nhÞp cho HS tËp 1- 2 lÇn.Sau ®ã ®Ó LT ®iÒu khiÓn GV quan s¸t s÷a sai* Chó ý bíc ch©n , ®¸nh tay .Cho c¸c tæ thi ®ua nhau. GV cïng HS quans¸t nhËn xÐt vµ biÓu d¬ng.3.PhÇn kÕt thóc - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng(4-6 phót)- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë HS «n tËp.- Xuèng líp GV h«: "thÓ dôc"Thøngµy- TËp trung, l¾ng nghe.- HS ch¹y nhÑ nhµng 1vßng vµ «n bµi thÓ dôc- HS l¾ng nghe tiÕp thuvµ tham gia ch¬i trßch¬i- HS tËp luyÖn theoyªu cÇu cña GV. Tæchøc thi ®ua c¸c tæ- HS thùc hiÖn- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thu- H«:" khoÎ"th¸ng 11 n¨m2010TUẦN 13BÀI 25ĐIỂM SỐ 1- 2, 1 – 2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒNTRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY”I.MỤC TIÊU:- Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tươngđối chủ động.- Ôn điểm số 1-2, 1-2, ... theo đội hình hàng ngang. Yêu cầu biết và điểm đúng số, rõràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi và khăn để chơi trò chơiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG HSTrang26 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña(6-10 phót)giê häc.- GV cho HS khëi ®éng vµ «n l¹i bµi thÓ dôc®· häc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18-22 phót) * Trß ch¬i “Nhãm ba nhãm b¶y”.Tõ ®éi h×nh vßng trßn ®· cã, GV cã thÓ gi¶nc¸ch ®éi h×nh råi cho HS ch¹y nhÑ nhµngtheo vßng trßnvõa ®äc vÇn ®iÖu vµ ch¬i trßch¬i. Sau mét sè lÇn th× ®æi chiÒu ch¹y choHS (Ch¹y theo chiÒu kim ®ång hå)* Cho HS giËm ch©n vµ h¸t 1- 2 lÇn. GV ®iÒukhiÓn cho HS tËp luyÖn.* §iÓm sè 1-2, 1- 2, ... theo ®éi h×nh vßngtrßn ( 2- 3 lÇn)- GV nh¾c c¸ch ®iÓm sè, h« khÈu lÖnh choHS ®iÓm sè.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ.- Xuèng líp GV h«: "thÓ dôc"- TËp trung, l¾ng nghe.- HS ch¹y nhÑ nhµng 1vßng vµ «n bµi thÓ dôc- HS l¾ng nghe tiÕp thuvµ tham gia ch¬i trßch¬i- HS tËp luyÖn theoyªu cÇu cña GV.- HS thùc hiÖn- HS th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thu- H« : " khoÎ"Thøngµyth¸ng 11 n¨m2010TUẦN 13BÀI 26ĐIỂM SỐ 1- 2, 1- 2, ... THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN.TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”I.MỤC TIÊU:- Ôn điểm số 1- 2, 1- 2, .. theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràngkhông mất trật tự.- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tươngđối chủ động.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi và khăn để chơi trò chơiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG HSTrang27 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña - TËp trung, l¾ng nghe.(6-10 phót)giê häc.- GV cho HS khëi ®éng vµ «n l¹i bµi thÓ dôc - HS ch¹y nhÑ nhµng 1®· häc.vßng vµ «n bµi thÓ dôc2.PhÇn c¬ b¶n: * §iÓm sè 1-2, 1- 2, ... theo ®éi h×nh vßng(18-22 phót) trßn theo ®éi h×nh hµng ngang: 2- 3 lÇn- GV nh¾c c¸ch ®iÓm sè, h« khÈu lÖnh choHS ®iÓm sè.- HS tham gia tËpluyÖn theo híng dÉncña GV.- §iÓm sè 1- 2, 1- 2, .. theo vßng trßn: 2 lÇnGV chän HS “A” lµm chuÈn ®Ó ®iÓm sè (ngîc chiÒu kim ®ång hå), sau ®ã GV nhËn xÐt,cho tËp lÇn 2 b¾t ®Çu ®iÓm sè tõ HS “B”.* Trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”:- Ch¬i trß ch¬i.Tõ ®éi h×nh vßng trßn ®· cã, GV cã thÓ chän3 em ®ãng vai “Dª” vµ 2 em ®ãng vai ngêi ®it×m, råi cho HS ch¬i. Sau 1- 2 phót thaynhãm kh¸c. KÕt thóc trß ch¬i nh÷ng em nµobÞ b¾t ph¶i ph¹t nh¶y lß cß 1 vßng.- HS tËp luyÖn theo* Cho HS giËm ch©n vµ h¸t 1- 2 lÇn.yªu cÇu cña GV.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ.- Xuèng líp GV h«: "thÓ dôc"ThøBài 27- HS th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thu- H«: "khoÎ"ngµyth¸ng 11 n¨m2010TUẦN 14TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN ”I.MỤC TIÊU:- Học trò chơi “Vòng tròn”. Biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu tham giachơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.- Ôn đi thường theo nhịp. Yêu cầu thực hiên đi thường theo nhịpII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm có bán kín 3m, 3.5m, 4m.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang28 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe.(6-10 phót)cña giê häc.- GV cho H khëi ®éng vµ «n l¹i bµi thÓ- H xoay c¸c khíp, giËmdôc ®· häc.ch©n vµ «n bµi thÓ dôc2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Häc trß ch¬i “Vßng trßn”: Cho H ®iÓm - H l¾ng nghe tiÕp thu vµsè theo chu k× 1- 2. TËp nh¶y chuyÓn ®éi tham gia ch¬i trß ch¬ih×nh (Theo khÈu lÖnh “ChuÈn bÞ... nh¶y” - Thùc hiÖn theo yªu cÇuhoÆc “1, 2 .. 3!” HoÆc tËp theo tiÕn cßicña GV.cña GV).- TËp nhón ch©n hoÆc bíc t¹i chç, vç taytheo nhÞp. Khi nghe thÊy lÖnh nh¶y hoÆctiÕng cßi th× c¸c em nh¶y chuyÓn ®éih×nh.- TËp ®i cã nhón ch©n, vç tay theo nhÞp,khi cã hiÖu lÖnh nh¶y chuyÓn ®éi h×nh* Chó ý xen kÏ nh÷ng lÇn tËp GV nhËnxÐt, nh¾c nhë s÷a ®éng t¸c sai cho H.TËp c¸c ®éng t¸c trªn víi mét sè lÇn nhÊt®Þnh kho¶ng 5 - 7 lÇn.* §i thêng theo nhÞp :NhÞp 1 bíc ch©n- H thùc hiÖntr¸i , nhÞp 2 bíc ch©n ph¶i. GV ®Ó LT®iÒu khiÓn GV quan s¸t s÷a sai3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng- H thùc hiÖn th¶ láng- GV cïng H hÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe, tiÕp thu- GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 12 n¨m2010TUẦN 15BÀI 28TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN ” - ĐI ĐỀUI.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi theo vầnđiệu ở mức ban đầu.- Ôn đi thường. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, đều đẹp.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm có bán kín 3m, 3.5m, 4m.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang29 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6-10 phót)- TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu- TËp trung, l¾ng nghe.cÇu cña giê häc.- GV cho H khëi ®éng- H xoay c¸c khíp, ch¹y2.PhÇn c¬ b¶n:nhÑ nhµng 1 vßng s©n.(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Vßng trßn”: GV Nªu tªntrß ch¬i. Cho ®iÓm sè theo chu k× 1- 2- H l¾ng nghe tiÕp thu vµ®Õn hÕt theo vßng trßn ®Ó H nhËn biÕttham gia ch¬i trß ch¬isè. ¤n l¹i c¸ch nh¶y chuyÓn 1 thµnh 2- Thùc hiÖn theo yªu cÇuvßng trßn vµ ngîc l¹i theo hiÖu lÖnh.cña GV.- ¤n vç tay kÕt hîp víi nghiªng ngêinh móa, nhón ch©n, khi nghe thÊy hiÖulÖnh, nh¶y chuyªn ®éi h×nh.- §i nhón ch©n, vç tay kÕt hîp víinghiªng ®Çu vµ th©n nh móa 7 bíc ®Õnbíc thø 8 nh¶y chuyÓn ®éi h×nh.- §äc vÇn ®iÖu “vßng trßn, vßng trßn;tõ 1 vßng trßn; chóng ta cïng nhau;chuyÓn thµnh 2 vßng trßn”- §øng quay mÆt theo vßng trßn ®äcvÇn ®iÖu kÕt hîp víi nhón ch©n nghiªngth©n ®Õn nhÞp 8 th× nh¶y chuyÓn ®éih×nh.3.PhÇn kÕt thóc * ¤n ®i thêng 2- 4 hµng däc.- H tham gia tËp luyÖn.(4- 6 phót)- Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng- H thùc hiÖn th¶ láng- GV cïng H hÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe, tiÕp thu- GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 12 n¨m2010TUẦN 15BÀI 29TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN ” - ĐI ĐỀUI.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Vòng tròn”. Biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầutham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.- Ôn đi đều. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, đều đẹp.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ 3 vòng tròn như bài 27III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang30 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6-10 phót)- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe.cña giê häc.- §i d¾t tay nhau chuyÓn ®éi h×nh thµnh- H xoay c¸c khíp, ch¹yvßng trßn.nhÑ nhµng 1 vßng s©n.- §i ®Òu vµ h¸t theo vßng trßn, dïng khÈu - H thùc hiÖnlÖnh cho HS dõng l¹i, quay mÆt vµo t©m,gi·n c¸ch ®Ó tËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓnchung.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Vßng trßn”:- §äc vÇn ®iÖu kÕt hîp vç tay, nghiªng ng- - H l¾ng nghe tiÕp thu vµêi theo nhÞp, nh·y chuyÓn ®éi h×nh tõ 1tham gia ch¬i trß ch¬ithµnh 2 vßng trßn vµ ngîc l¹i.- §i theo vßng trßn ®· kÎ vµ thùc hiÖn ®äc - Thùc hiÖn theo yªu cÇuvÇn ®iÖu, vç tay, nh·y chuyÓn ®éi h×nh 4-5 cña GV.lÇn. Cã thÓ cho 2 tæ tËp, 2 tæ quan s¸t, sau®ã ®æi vÞ trÝ hoÆc chia tæ tËp luyÖn díi sù®iÒu khiÓn cña tæ trëng.- §i ®Òu vµ h¸t ( do GV hoÆc tæ trëng ®iÒu - H tham gia tËp luyÖn.khiÓn).3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót)- Cói ngêi th¶ láng- H thùc hiÖn th¶ láng- Cói l¾c ngêi th¶ láng* Nh¶y th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thu- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 12 n¨m2010TUẦN 16Bài 31TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ “NHÓM BA, NHÓM BẢY”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhóm ba, nhóm bảy” hoặc trò chơi do GV chọn. Yêucầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động vàan toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang31 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc.- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp.- Xoay khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng.- §i ®Òu 2- 4 hµng däc.* ¤n ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông, toµnth©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Vßng trßn”:- Sau khëi ®éng, tõ ®éi h×nh hµng ngang,GV chuyÓn thµnh ®éi h×nh vßng trßn ®Óch¬i trß ch¬i. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p nhbµi 30.* Trß ch¬i “Nhãm ba, nhãm b¶y”GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i kÕthîp víi chØ dÉn trªn s©n, sau ®ã cho Hch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc.* Chó ý: GV cã thÓ ®¶o 2 trß ch¬i trªnhoÆc thay thÕ b»ng trß ch¬i kh¸c.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - §øng vç tay h¸t..- Cói l¾c ngêi th¶ láng* Nh·y th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.- TËp trung, l¾ng nghe.- H thùc hiÖn- H xoay c¸c khíp.- H tËp luyÖn- H tham gia ch¬i trßch¬i.- H l¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i- H h¸t vµ vç tay.- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 12 n¨m2010TUẦN 16Bài 32TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi” hoặc trò chơi do GV chọn. Yêu cầubiết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và antoàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, cờ và kẻ sân chơiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang32 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót)GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc.- Xoay khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng.- §i ®Òu 2- 4 hµng däc.* ¤n ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông, toµnth©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i kÕthîp víi chØ dÉn trªn s©n, sau ®ã cho Hch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc.- TËp trung, l¾ng nghe.- H xoay c¸c khíp.- H tËp luyÖn- H tËp hîp ®éi h×nh hµngdäc vµ tham gia ch¬i trßch¬i.* Trß ch¬i “Vßng trßn”:- Ch¬i cã kÕt hîp vÇn ®iÖu. Lóc ®Çu do GV - H l¾ng nghe tiÕp thu vµ®iÒu khiÓn. Khi thÊy H ®· n¾m ®îc c¸chtham gia ch¬i trß ch¬ich¬i, nªn ®Ó c¸n sù ®iÒu khiÓn.* Chó ý: GV cã thÓ ®¶o 2 trß ch¬i trªnhoÆc thay thÕ b»ng trß ch¬i kh¸c.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - §øng vç tay h¸t..- Cói l¾c ngêi th¶ láng* Nh·y th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thø- H h¸t vµ vç tay.- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thungµyth¸ng 12 n¨m2010TUẦN 17Bài 33TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHÓM BA NHÓM BẢY”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi vàtham gia chơi đươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, khăn.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang33 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc.- Xoay khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng.- §i ®Òu 2- 4 hµng däc.* ¤n ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông, toµnth©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n trß ch¬i “Nhãm ba nhãm b¶y”:- GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬ikÕt hîp víi chØ dÉn trªn s©n, sau ®ã cho Hch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc.- Xen kÎ giòa c¸c lÇn ch¬i, cho H ®i thêngtheo vßng trßn vµ hÝt thë s©u hoÆc thùchiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng.- TËp trung, l¾ng nghe.- H xoay c¸c khíp.- H tËp luyÖn- H tËp hîp ®éi h×nh vßngtrßn vµ tham gia ch¬i trßch¬i.* ¤n trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”- H l¾ng nghe tiÕp thu vµGV ®iÒu khiÓn trß ch¬i. Cã thÓ mét lóctham gia ch¬i trß ch¬icho 3- 4 dª l¹c ®µn vµ 2- 3 ngêi ®i t×m. Trßch¬i cã thëng ph¹t.3.PhÇn kÕt thóc- H ®i ®Òu vµ h¸t.(4- 6 phót) - §i ®Òu theo 2- 4 hµng däc trªn ®Þa h×nhtù nhiªn vµ h¸t.- H thùc hiÖn th¶ láng- Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh.- L¾ng nghe, tiÕp thu- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 12 n¨m2010TUẦN 17Bài 34TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ “BỎ KHĂN”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơiđươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang34 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe.cña giê häc.- Xoay khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng.- H xoay c¸c khíp.- Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn- H tËp luyÖntheo mét hµng däc.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.* ¤n ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông, toµnth©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n trß ch¬i “Vßng trßn”:GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,- H tËp hîp ®éi h×nh vßngcho H ®iÓm sè theo chu k× 1- 2, sau ®ã cho trßnH ch¬i cã kÕt hîp vÇn ®iÖu. Sau 2- 3 phótvµ tham gia ch¬i trßcho H ch¬i díi h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸cch¬i.tæ xem tæ nµo thùc hiÖn ®óng ®Ñp.* ¤n trß ch¬i “Bá kh¨n”.GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, chia H thµnh 2- H l¾ng nghe tiÕp thu vµnhãm vµ ®Þa ®iÓm chØ ®Þnh c¸n sù ®iÒutham gia ch¬i trß ch¬ikhiÓn, GV ®Õn c¸c tæ uèn n¾n.- Nhãm Nam* Chó ý: GV cã thÓ thay thÕ nh÷ng trß- Nhãm N÷ch¬i trªn b»ng nh÷ng trß ch¬i kh¸c.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - §i ®Òu theo 2- 4 hµng däc trªn ®Þa h×nh- H ®i ®Òu vµ h¸t.tù nhiªn vµ h¸t.- Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh.- H thùc hiÖn th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe, tiÕp thu- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 01 n¨m2010TUẦN 18Bài 35TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu biết cách chơi và tham giachơi đươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm, cờ đuôi nheo.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang35 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu(6 - 10 phót) cña giê häc.- Xoay khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªntheo mét hµng däc.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.* ¤n ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông, toµnth©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc.- Ch¬i trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n trß ch¬i “Vßng trßn”:GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,cho H ®iÓm sè theo chu k× 1- 2, sau ®ã choH ch¬i cã kÕt hîp vÇn ®iÖu. Sau 2- 3 phótcho H ch¬i díi h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸ctæ xem tæ nµo thùc hiÖn ®óng ®Ñp.* ¤n trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”.GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho H ch¬i thö sau®ã ch¬i chÝnh thøc, cã ph©n th¾ng thua, thëng ph¹t.* Chó ý: GV cã thÓ thay thÕ nh÷ng trßch¬i trªn b»ng nh÷ng trß ch¬i kh¸c.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - §i ®Òu theo 2- 4 hµng däc trªn ®Þa h×nhtù nhiªn vµ h¸t.- Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh.- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.ThøBài 36- TËp trung, l¾ng nghe.- H xoay c¸c khíp.- H tËp luyÖn vµ ch¬i trßch¬i.- H tËp hîp ®éi h×nh vßngtrßn vµ tham gia ch¬i trßch¬i.- H l¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i- H ®i ®Òu vµ h¸t.- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thungµyth¸ng 01 n¨m 2010TUẦN 18ÔN TẬP HỌC KÌ II. MỤC TIÊU:- Hệ thống những nội dung chính đã học trong học kì I. Yêu cầu H biết đã học đượcnhững gì, điểm nào cần phát huy hoặc khắc phục trong học kì II.II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ bảo đảm an toàn tập luyện.- Phương tiện: Chuẩn bị cho trò chơi vòng tròn.III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:NỘI DUNG1. PhÇn më ®Çu(6 - 10’)HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSGV nhËn líp phæ biÕn néi dung, yªuTËp trung líp, l¾ng nghe.cÇu buæi häc.Cho líp ®i ®Òu vµ h¸t trªn ®Þa h×nh tùH ®i ®Òu vµ h¸t vµ ch¬i trßnhiªn vµ ch¬i trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt ch¬i.Trang36 Giáo án khối 22. PhÇn c¬ b¶n18 – 22’S¬ kÕt häc k× ITrß ch¬i vËn®éng:cã h¹i ”.* GV cïng H hÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕnthøc, kÜ n¨ng ®· häc trong häc k×.Nh÷ng néi dung c¸c em häc tèt vµnh÷ng g× cÇn ph¶i cè g¾ng kh¾c phôctrong häc k× II. Cho tõng tæ tù b×nhchän nh÷ng H häc tèt m«n thÓ dôc vµcho mét sè lªn thùc hµnh. Cuèi cïngGV c«ng bè kÕt qu¶ hcä tËp, tuyªn d¬ng nh÷ng c¸ nh©n ®îc c¸c tæ bÇuchän. Nh¾c nhë mét sè tæ c¸ nh©n häctËp, kÜ luËt cha tèt.* Trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”.GV nªu tªn trß ch¬i, híng dÉnc¸ch ch¬i, cho ch¬i thö sau ®ã cho ch¬ichÝnh thøc. Trß ch¬i cã thëng vµ ph¹t.3. PhÇn kÕt thóc4 - 6’- C¶ líp thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng.- §øng t¹i chç vç tay h¸t.- Trß ch¬i håi tØnh do GV chänThø- H cïng GV hÖ thèng l¹ikiÕn thøc ®· häc. TËp trungchó ý l¾ng nghe.- H tham gia b×nh chän.- L¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i chñ®éng tÝch cùc.- Th¶ láng vµ h¸t.- H ch¬i trß ch¬i.ngµyth¸ng 01 n¨m2009TUẦN 19Bài 37TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu biết cách chơi và thamgia chơi đươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, 2 khăn, cờ đuôi nheo.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang37 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu(6 - 10 phót) cña giê häc.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.* ¤n ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông, toµnth©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”:Trß ch¬i tiÕn hµnh theo ®éi h×nh vßng trßnGV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,chän 2 H ®ãng vai ngêi ®i t×m, 3- 5 H®ãng vai dª l¹c ®µn råi cho H ch¬i. Saumét sè lÇn cã thÓ ®æi c¸c em kh¸c lªn thaythÕ ®Ó trß ch¬i ®îc sinh ®éng h¬n.* ¤n trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”.GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho H ch¬i thö sau®ã ch¬i chÝnh thøc, cã ph©n th¾ng thua, thëng ph¹t.* Chó ý: GV cã thÓ thay thÕ nh÷ng trßch¬i trªn b»ng nh÷ng trß ch¬i kh¸c.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - §øng vç tay h¸t- Cói ngêi th¶ láng- Cói l¾c ngêi th¶ láng- Nh¶y th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.- TËp trung, l¾ng nghe.- H xoay c¸c khíp.- H tËp luyÖn vµ ch¬i trßch¬i.- H tËp hîp ®éi h×nh vßngtrßn vµ tham gia ch¬i trßch¬i.- H l¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i- H h¸t.- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 01 n¨m2010TUẦN 19Bài 38TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHÓM BA, NHÓM BẢY”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi vàtham gia chơi đươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, 2 khăn quàng đỏIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang38 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe.(6 - 10 phót) cña giê häc.- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp- H thùc hiÖn giËm ch©n- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªnvµ khëi ®éng xoay c¸cs©n trêng sau ®ã chuyÓn thµnh ®i thêng vµ khíp.hÝt thë s©u.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”:Trß ch¬i tiÕn hµnh theo ®éi h×nh vßng trßn - H tËp hîp ®éi h×nh vßngGV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,trßn vµ tham gia ch¬i trßchän 2 H ®ãng vai ngêi ®i t×m, 3- 5 Hch¬i.®ãng vai dª l¹c ®µn råi cho H ch¬i. Saumét sè lÇn cã thÓ ®æi c¸c em kh¸c lªn thaythÕ ®Ó trß ch¬i ®îc sinh ®éng h¬n.* ¤n trß ch¬i “Nhãm ba, nhãm b¶y”.GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho H ch¬i thö sau - H l¾ng nghe tiÕp thu vµ®ã ch¬i chÝnh thøc, kÕt hîp ®äc vÇn ®iÖu.tham gia ch¬i trß ch¬i* Chó ý: GV cã thÓ thay thÕ nh÷ng trßch¬i trªn b»ng nh÷ng trß ch¬i kh¸c.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - §i ®Òu theo 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- H ®i ®Òu vµ h¸t.- Cói ngêi th¶ láng- H thùc hiÖn th¶ láng- Cói l¾c ngêi th¶ láng- Nh¶y th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe, tiÕp thu- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 01n¨m 2010TUẦN 20Bài 39ĐỨNG KIỂNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG (DANG NGANG)TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỔ, VỖ TAY NHAU”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 động tác RLTTCB. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.- Học trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơiđươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang39 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe.(6 - 10 phót) cña giê häc.- §øng t¹i chç vç tay h¸t- H thùc hiÖn giËm ch©n- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªnvµ khëi ®éng xoay c¸cs©n trêng sau ®ã chuyÓn thµnh ®i thêng vµ khíp.hÝt thë s©u.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n ®øng kiÓng gãt hai tay chèng h«ng.GV lµm mÉu võa gi¶i thÝch ®Ó cho H lµm- H tËp hîp ®éi h×nh chótheo, sau ®ã c¸n sù ®iÒu khiÓn GV quaný quan s¸t vµ lµm theo.s¸t s÷a sai.- ¤n ®øng kiÓng gãt hai tay dang ngangbµn tay sÊp.GV nªn sö dông khÈu lÖnh ®Ó H thèng- H tham gia tËp luyÖnnhÊt thùc hiÖn ®éng t¸c. “ChuÈn bÞ... b¾ttÝch cùc chñ ®éng.®Çu !”, “Th«i !” hoÆc dïng cßi.- ¤n phèi hîp hai ®éng t¸c trªn 2- 4 lÇn.* Trß ch¬i “Ch¹y ®æi chç vç tay nhau”.- H l¾ng nghe tiÕp thu vµGV híng dÉn c¸ch ch¬i, cho 2 H lµm mÉu tham gia ch¬i trß ch¬isau ®ã cho ch¬i c¶ líp 3- 5 lÇn.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Cói ngêi th¶ láng- H thùc hiÖn th¶ láng- Cói l¾c ngêi th¶ láng- Nh¶y th¶ láng- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe, tiÕp thu- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 01 n¨m2010TUẦN 20Bài 40MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢNTRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỔ, VỖ TAY NHAU”I.MỤC TIÊU:- Ôn 2 động tác đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông và đứng hai chân rộngbằng vai, hai tay đưa ra trước- sang ngang- lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiệntương đối chính xác.- Tiếp tục học trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham giachơi đươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang40 Giáo án khối 21.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Đứng tại chỗ vỗ tay hát- H thực hiện giậm chân- Ôn một số động tác của bài thể dục phát và khởi động xoay cáctriển chung.khớp.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánhtay, đầu gối, hông.2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bànchân thẳng hướng phía trước) hai tay đưa - H tập hợp đội hình chúra trước - sang ngang - lên cao - chếch chữ ý quan sát và làm theo.V - về TTCB.GV làm mẫu vừa giải thích để cho H làm- H tham gia tập luyệntheo, sau đó cán sự điều khiển GV quantích cực chủ động.sát sữa sai.* Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.GV cho H đọc vần điệu: “Chạy đổi chỗ.- H lắng nghe tiếp thu vàVỗ tay nhau. Hai... ba !”, sau tiếng ba làtham gia chơi trò chơicác em đổi chỗ cho nhau.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Cúi lắc người thả lỏng hít thở sâu- H thực hiện thả lỏng- Nhảy thả lỏng- Đứng vỗ tay và hát.- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứngàytháng 02 năm2010TUẦN 21Bài 41ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNGI.MỤC TIÊU:- Ôn 2 động tác đứng đưa một chân ra sau hai tay dơ cao thẳng hướng và đứng hai chânrộng bằng vai, hai tay đưa ra trước- sang ngang- lên cao thẳng hướng. Yêu cầu thựchiện tương đối chính xác.- Học đi thường theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêucầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang41 Giáo án khối 21.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.- H thực hiện chạy nhẹ- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánhnhàng và khởi độngtay, đầu gối, hông.xoay các khớp.- Ôn một số động tác của bài thể dục pháttriển chung.2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn - H tập trung chú ý quanchân thẳng hướng phía trước) hai tay đưa sát và làm theo.ra trước - sang ngang - lên cao thẳng- H tham gia tập luyệnhướng - về TTCB.tích cực chủ động.GV làm mẫu vừa giải thích để cho H làmtheo, sau đó cán sự điều khiển GV quansát sữa sai.- Đi thường theo vạch kẻ thẳng. GV làm- H làm theo hướng dẫnmẫu và hướng dẫn H tập luyện.của GV* Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.GV cho H đọc vần điệu: “Chạy đổi chỗ.- H lắng nghe tiếp thu vàVỗ tay nhau. Hai... ba !”, sau tiếng ba làtham gia chơi trò chơicác em đổi chỗ cho nhau.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Cúi lắc người thả lỏng- H thực hiện thả lỏng- Nhảy thả lỏng- Đứng vỗ tay và hát.- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứngàytháng 02 năm 2010TUẦN 21Bài 42ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG(DANG NGANG). TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC”I.MỤC TIÊU:- Học đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu thực hiện độngtác tương đối đúng.- Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơiđươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ đường thẳng và kẻ ô cho trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang42 Giáo án khối 21.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu(6 - 10 phút) của giờ học.- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánhtay, đầu gối, hông.- Ôn một số động tác của bài thể dục pháttriển chung.2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bànchân thẳng hướng phía trước) hai tay đưara trước - sang ngang - lên cao thẳnghướng - về TTCB. Thực hiện 2 lần.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chốnghông. GV làm mẫu và hướng dẫn H tậpluyện.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dangngang. Tương tự như trên, GV chú ý nhắcH đưa tay dang ngang và đi thẳng hướng.* Trò chơi “Nhảy ô”.GV hướng dẫn cách chơi và cho H chơithử và chính thức.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”- GV cùng HS hệ thống lại bài- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.- Tập trung, lắng nghe.- H thực hiện chạy nhẹnhàng và khởi độngxoay các khớp.- H tham gia tập luyệntích cực chủ động.- H làm theo hướng dẫncủa GV- H lắng nghe tiếp thu vàtham gia chơi trò chơi- H thực hiện thả lỏng- Lắng nghe, tiếp thuThứngàytháng 02 năm 2010TUẦN 22Bài 43ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNGTRÒ CHƠI “NHẢY Ô”I.MỤC TIÊU:- Ôn hai động tác đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu thựchiện động tác tương đối chính xác về tư thế bàn chân và tư thế của hai tay.- Ôn trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu thamgia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ đường thẳng và kẻ ô cho trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :Trang43 Giáo án khối 2NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS1.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.- H thực hiện chạy nhẹ- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánhnhàng và khởi độngtay, đầu gối, hông.xoay các khớp.- Ôn một số động tác của bài thể dục pháttriển chung.2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống - H tham gia tập luyệnhông. 2- 3 lần.tích cực chủ động.Xen kẻ giữa 2 lần tập GV và H có nhận- Khoảng cách giữa cácxét, đánh giá. Có thể cho mỗi đợt đi 3- 6H là 2- 3 métH, đợt trước đi được một đoạn, tiếp đợt 2và tiếp tục như vậy một cách liên tục chođến hết. Đi đến vạch đích các em quay vềhai phía đi thường về cuối hàng.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang- H làm theo hướng dẫnngang. Đội hình tập và cách hướng dẫncủa GVnhư trên.* Trò chơi “Nhảy ô”.GV hướng dẫn cách chơi và cho H chơi- H lắng nghe tiếp thu vàthử và chính thức.tham gia chơi trò chơi3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng- H thực hiện thả lỏng- Tại chỗ vỗ tay và hát- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứngàytháng 02 năm 2010TUẦN 22Bài 44ĐI KIỂNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNGTRÒ CHƠI “NHẢY Ô”I.MỤC TIÊU:- Ôn một số bài tập RLTTCB, học đi kiểng gót hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiệnđược động tác tương đối đúng- Tiếp tục học trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêucầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ đường thẳng và kẻ ô cho trò chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :Trang44 Giáo án khối 2NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS1.PhÇn më ®Çu - NhËn líp, phæ biÕn yªu cÇu cña giê häc. - TËp trung, l¾ng nghe.(6 - 10 phót) - Xoay c¸c khíp , ®i ®Òu 2- 4 hµng däc- H thùc hiÖn khëi ®éngtrªn s©n trêng vµ h¸t.xoay c¸c khíp, ®i ®Òu vµ- ¤n bµi TD ph¸t triÓn chung.«n l¹i mét sè ®éng t¸c2.PhÇn c¬ b¶n:cña bµi thÓ dôc.(18- 22 phót) * ¤n ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dangngang. §éi h×nh tËp vµ c¸ch híng dÉn nhbµi 43.- §i kiÓng gãt, hai tay chèng h«ng. 3- 4- H tham gia tËp luyÖnlÇn (10 mÐt)tÝch cùc chñ ®éng.Cho H tËp ®i theo nhiÒu ®ît, mçi ®ît ®i 3- - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c6 H, ®ît tríc ®i ®îc mét ®o¹n, tiÕp ®ît 2 vµ H lµ 2- 3 mÐttiÕp tôc nh vËy mét c¸ch liªn tôc cho ®ÕnhÕt. §i ®Õn v¹ch ®Ých c¸c em quay vÒ hai- H lµm theo híng dÉnphÝa ®i thêng vÒ cuèi hµng.cña GV- Thi ®i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng. 1lÇn - Thi ®ua gi÷a c¸c tæGV nhËn xÐt khen thëng.* Trß ch¬i “Nh¶y «”.- H l¾ng nghe tiÕp thu vµChia tæ tËp luyÖn, tõng tæ do tæ trëng ®iÒu tham gia ch¬i trß ch¬ikhiÓn. GV kiÓm tra nh¾c kØ luËt tËp luyÖn,uèn n¾n c¸ch nh¶y cho ®óng. Cã thÓ cho Hnh¶y ®Õn « sè 10 th× bËt nh¶y quay vÒ l¹iv¹ch xuÊt ph¸t nh mét trß ch¬i tiÕp søc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Mét sè ®éng t¸c th¶ láng- H thùc hiÖn ®i ®Òu- h¸t- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- H thùc hiÖn th¶ láng- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 02 n¨m 2010TUẦN 23Bài 45ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG,DANG NGANG - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I.MỤC TIÊU:- Ôn hai động tác đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang. Yêu cầu thựchiện động tác tương đối chính xác.- Học trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu thamgia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ vạch để tập RLTTCB.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang45 Giáo án khối 21.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánh- H thực hiện chạy nhẹtay, đầu gối, hông.nhàng và khởi động- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.xoay các khớp.- Ôn một số động tác của bài thể dục phát - Ôn một số động tác củatriển chung.bài thể dục2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chốnghông. 2 lần.Lần 1 GV điều khiển, lần 2 cán sự điều- H tham gia tập luyệnkhiển GV quan sát sữa sai cho H.tích cực chủ động.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang- Khoảng cách giữa cácngang. Đội hình tập và cách hướng dẫnH là 2- 3 métnhư trên.* Trò chơi “Kết bạn”.GV nêu tên trò chơi giải thích cách chơi- H lắng nghe tiếp thu vàkết hợp cho 1 tổ làm mẫu theo hàng dọc.tham gia chơi trò chơiKhi thấy H nắm được cách chơi mới choH đi thường theo hàng dọc 2- 4 hàng sauđó hô kết 2 hoặc kết 3.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Đứng vỗ tay hoặc đi đều và hát- Theo hướng dẫn GV- Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng- H thực hiện thả lỏng- Tại chỗ vỗ tay và hát- Lắng nghe, tiếp thu- GV cùng HS hệ thống lại bài- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứngàytháng 02 năm 2010TUẦN 23Bài 46ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I.MỤC TIÊU:- Học đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện bước chạy tương đối đúng.- Ôn trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu thamgia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị 1 còi, kẻ vạch xuất phát , đíchIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang46 Giáo án khối 21.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánh- H thực hiện chạy nhẹtay, đầu gối, hông.nhàng và khởi động- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.xoay các khớp.- Ôn một số động tác của bài thể dục phát - Ôn một số động tác củatriển chung.bài thể dục2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống - H tham gia tập luyệnhông. 2 lần.tích cực chủ động.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dangngang. 2 lần- Đi nhanh chuyển sang chạy. 2- 3 lần (15- 20 mét).GV chỉ cho H biết vạch CB, XP, C, Đ.- H chú ý quan sát vàTừng đợt chạy xong, vòng sang hai bên, đi lắng nghe để thực hiệnthường về tập hợp ở cuối hàngtốt động tác.* Trò chơi “Kết bạn”.GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và - H lắng nghe tiếp thu vàcho H đi thường thành vòng tròn, sau đótham gia chơi trò chơivừa chạy chậm vừa hô “Kết bạn! Kết bạn!Chúng ta cùng nhau kết bạn”... GV hô kết3 hoặc 5 lúc đó H đứng theo nhóm 3 hoặc5 theo lời GV.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Thực hiện một số động tác thả lỏng- Theo hướng dẫn GV- Tại chỗ vỗ tay và hát- H thực hiện thả lỏng- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứ ngàytháng 02 năm 2010TUẦN 24Bài 47ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I.MỤC TIÊU:- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện bước chạy tương đối đúng.- Ôn trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu thamgia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyệnIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :Trang47 Giáo án khối 2NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS1.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánh- H thực hiện chạy nhẹtay, đầu gối, hông.nhàng và khởi động- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.xoay các khớp.- Ôn một số động tác của bài thể dục phát - Ôn một số động tác củatriển chung.bài thể dục2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống - H tham gia tập luyệnhông. 2 lần.tích cực chủ động.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dangngang. 2 lần- Đi nhanh chuyển sang chạy. 2- 3 lần (15- 20 mét).GV chỉ cho H biết vạch CB, XP, C, Đ.- H chú ý quan sát vàTừng đợt chạy xong, vòng sang hai bên, đi lắng nghe để thực hiệnthường về tập hợp ở cuối hàngtốt động tác.* Trò chơi “Kết bạn”.GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và - H lắng nghe tiếp thu vàcho H đi thường thành vòng tròn, sau đótham gia chơi trò chơivừa chạy chậm vừa hô “Kết bạn! Kết bạn!Chúng ta cùng nhau kết bạn”... GV hô kết3 hoặc 5 lúc đó H đứng theo nhóm 3 hoặc5 theo lời GV.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Thực hiện một số động tác thả lỏng- Theo hướng dẫn GV- Tại chỗ vỗ tay và hát- H thực hiện thả lỏng- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứngàytháng 02 năm 2010TUẦN 24Bài 48MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG VÀ ĐI NHANHCHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI “NHẢY Ô”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. Yêu cầu thực hiện động tác tươngđối chính xác.- Ôn trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đươc.Yêu cầu thamgia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:Trang48 Giáo án khối 2- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyệnIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY1.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu(6 - 10 phút) của giờ học.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánhtay, đầu gối, hông.- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.- Ôn một số động tác của bài thể dục pháttriển chung.2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chốnghông. 2 lần.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dangngang. 2 lần- Đi kiểng gót hai tay chống hông.2 lần- Đi nhanh chuyển sang chạy. 2- 3 lần (15- 20 mét).* Trò chơi “Nhảy ô”.GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi vàcho H chơi thử một số lần sau đó chơichính thức. Theo hình thức thi đua tổ nàothực hiện xong trước là thắng tổ nào thuabị phạt lò cò một vòng.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Thực hiện một số động tác thả lỏng- Tại chỗ vỗ tay và hát- GV cùng HS hệ thống lại bài- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Bài 49HOẠT ĐỘNG HỌC- Tập trung, lắng nghe.- H thực hiện chạy nhẹnhàng và khởi độngxoay các khớp.- Ôn một số động tác củabài thể dục- H tham gia tập luyệntích cực chủ động.- H chú ý quan sát vàlắng nghe để thực hiệntốt động tác.- H lắng nghe tiếp thu vàtham gia chơi trò chơi- Theo hướng dẫn GV- H thực hiện thả lỏng- Lắng nghe, tiếp thuThứngàytháng 02 năm 2010TUẦN 25MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.- Ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơiđươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:Trang49 Giáo án khối 2- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyện, kẻ sân chơiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠYHOẠT ĐỘNG HỌC1.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánh- H thực hiện chạy nhẹtay, đầu gối, hông.nhàng và khởi động- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.xoay các khớp.- Ôn một số động tác của bài thể dục phát - Ôn một số động tác củatriển chung.bài thể dục2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống - H tham gia tập luyệnhông. 2 lần.tích cực chủ động.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang- H chú ý quan sát vàngang. 2 lầnlắng nghe để thực hiện- Đi kiểng gót hai tay chống hông.2 lầntốt động tác.- Đi nhanh chuyển sang chạy. 2- 3 lần (15- 20 mét).* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”.GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và - H lắng nghe tiếp thu vàcho H chơi thử một số lần sau đó chơitham gia chơi trò chơichính thức. Theo hình thức thi đua tổ nàothực hiện xong trước là thắng tổ nào thuabị phạt lò cò một vòng.3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Thực hiện một số động tác thả lỏng- Theo hướng dẫn GV- Tại chỗ vỗ tay và hát- H thực hiện thả lỏng- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứngàytháng 02 năm 2010TUẦN 25Bài 50MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.- Ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơiđươc.Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tậpTrang50 Giáo án khối 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyện, kẻ sân chơiIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS1.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánh- H thực hiện chạy nhẹtay, đầu gối, hông.nhàng và khởi động- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.xoay các khớp.- Ôn một số động tác của bài thể dục phát - Ôn một số động tác củatriển chung.bài thể dục2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) * Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống - H tham gia tập luyệnhông. 2 lần.tích cực chủ động.- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang- H chú ý quan sát vàngang. 2 lầnlắng nghe để thực hiện- Đi kiểng gót hai tay chống hông.2 lầntốt động tác.- Đi nhanh chuyển sang chạy. 2- 3 lần (15- 20 mét).GV nhắc H không đặt chân chạm đất phíatrước bằng gót bàn chân, chạy xong khôngdừng lại đột ngột mà dảm dần tốc độ.- Thi đi nhanh chuyển sang chạy.1 lần- Thi đua20m* Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. 2- 3l - H tham gia chơi3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Thực hiện một số động tác thả lỏng- Theo hướng dẫn GV- Tại chỗ vỗ tay và hát- H thực hiện thả lỏng- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.BÀI 51Thứngàytháng 03 năm2010TUẦN 26MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.- Ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. Yêu cầu nắm vững cách chơi và tham gia chơimột cách chủ động, nhanh nhẹn.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyệnTrang51 Giáo án khối 2III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GV1.PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu(6 - 10 phót) cña giê häc.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 70-80 m.- ¤n mét sè ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèngh«ng. 2 lÇn.- §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dangngang. 2 lÇn- §i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng.2 lÇn- §i nhanh chuyÓn sang ch¹y. 2- 3 lÇn (15- 20 mÐt).- GV chó ý quan s¸t s÷a sai cho H.C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nhbµi 46 - 50* Trß ch¬i “KÕt b¹n”. 4 - 6’GV cho H nh¾c l¹i c¸ch ch¬i sau ®ã ch¬ithö mét sè lÇn vµ ch¬i chÝnh thøc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- T¹i chç vç tay vµ h¸t- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.ThøBÀI 52HOẠT ĐỘNG CỦA HS- TËp trung, l¾ng nghe.- H thùc hiÖn ch¹y nhÑnhµng vµ khëi ®éngxoay c¸c khíp.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- H tham gia tËp luyÖntÝch cùc chñ ®éng.- §éi h×nh tËp luyÖn hµng2- 4 hµng däc- H l¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i- Theo híng dÉn GV- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thungµyth¸ng 03 n¨m2010TUẦN 26HOÀN THIỆN MỘT SỐ BÀI TẬPRÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢNI.MỤC TIÊU:- Hoàn thiện một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyệnIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang52 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu(6 - 10 phót) cña giê häc.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 70-80 m.- ¤n mét sè ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung.- KiÓm tra bµi cñ.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèngh«ng. 2 lÇn.- §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dangngang. 2 lÇn- §i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng.2 lÇn- §i nhanh chuyÓn sang ch¹y. 2- 3 lÇn (15- 20 mÐt).- GV chó ý quan s¸t s÷a sai cho H.Cho c¸c tæ thi ®ua xem tæ nµo thùc hiÖn tètcã nhiÒu em ®óng.* Trß ch¬i “Nh¶y «”. 4 - 6’GV cho H nh¾c l¹i c¸ch ch¬i sau ®ã ch¬ithö mét sè lÇn vµ ch¬i chÝnh thøc. Cã ph©nth¾ng thua.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- T¹i chç vç tay vµ h¸t- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 53- TËp trung, l¾ng nghe.- H thùc hiÖn ch¹y nhÑnhµng vµ khëi ®éngxoay c¸c khíp.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- H tham gia tËp luyÖntÝch cùc chñ ®éng.- §éi h×nh tËp luyÖn hµng2- 4 hµng däc- Thi ®ua tr×nh diÔn.- H l¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i- Theo híng dÉn GV- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 03 n¨m2010TUẦN 27BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢNI.MỤC TIÊU:- Bài tập RLTTCB : Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.Đi kiễng gót, hai tay chống hông , đi nhanh chuyển sang chạy . Yêu cầu thực hiện chínhxác từng động tác 1 cách cơ bản .- Trò chơi “Nhảy ô ”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đượcII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyệnIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang53 Giáo án khối 21.Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Tập trung, lắng nghe.(6 - 10 phút) của giờ học.- Xoay khớp cổ tay, chân, khớp vai, cánh- H thực hiện chạy nhẹtay, đầu gối, hông.nhàng và khởi động- Chạy trên địa hình tự nhiên 70-80 m.xoay các khớp.2.Phần cơ bản:(18- 22 phút) Tiếp tục ôn luyện RTTCB- H tham gia tập luyện* Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống tích cực chủ động.hông. (2 lần)- Chia tổ tập luyện- Đội hình tập luyện hàng+ Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang2- 4 hàng dọcngang. 2 lần+Đi kiểng gót hai tay chống hông.2 lần+ Đi nhanh chuyển sang chạy. 2- 3 lần(15 - 20 mét).+ GV chú ý quan sát sữa sai cho H.Cho các tổ thi đua xem tổ nào thực hiện- Thi đua trình diễn.tốt có nhiều em đúng.* Trò chơi “Nhảy ô”GV vừa hướng dẫn vừa làm mẫu cho H- H lắng nghe tiếp thu vàquan sát . Sau đó chơi thử một số lần vàtham gia chơi trò chơichơi chính thức.Có phân thắng thua.(4- 6’)3.Phần kết thúc(4- 6 phút) - Thực hiện một số động tác thả lỏng- Theo hướng dẫn GV- Tại chỗ vỗ tay và hát- H thực hiện thả lỏng- GV cùng HS hệ thống lại bài- Lắng nghe, tiếp thu- Nhận xét giờ học, giao BT về nhà.Thứngàytháng 03 năm 2010TUẦN 27Bài 54 :TRÒ CHƠI “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH”I.MỤC TIÊU:- Làm quen với trò chơi “Tung vòng vào đích”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi vàbước đầu tham gia được vào trò chơi.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyệnIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang54 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 70-80 m.- ¤n mét sè ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Tung vßng vµo ®Ých”.GV nªu tªn trß ch¬i , gi¶i thÝch vµ lµmmÉu c¸ch ch¬i, cho mét sè H ch¬i thö.Sau ®ã cho c¶ líp cïng ch¬i chia nhãm®Òu ngêi nhau tïy vµo sè lîng dông cô mµchia nhãm tËp luyÖn.* Cho líp «n l¹i bµi tËp RLTTCB:§i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay chèng h«ng,dang ngang. §i kiÓng gãt hai tay chèngh«ng. §i nhanh chuyÓn sang ch¹y( 2- 3 l )Tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi nhau xemtæ nµo cã nhiÒu ngêi thùc hiÖn tèt.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- T¹i chç vç tay vµ h¸t- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.- TËp trung, l¾ng nghe.- H thùc hiÖn ch¹y nhÑnhµng vµ khëi ®éngxoay c¸c khíp.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- H l¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i- H tham gia tËp luyÖntÝch cùc chñ ®éng.- §éi h×nh tËp luyÖn hµng2- 4 hµng däc- Thi ®ua tr×nh diÔn.- Theo híng dÉn GV- H thùc hiÖn th¶ láng- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 03 n¨m2010TUẦN 28TRÒ CHƠI “ TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH ”Bài 55:I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục làm quen với trò chơi “Tung vòng vào đích”. Yêu cầu biết cách chơi và thamgia chơi tương đối chủ động.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyệnIII.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang55 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu- TËp trung, l¾ng nghe.(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- H thùc hiÖn ch¹y nhÑ- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhnhµng vµ khëi ®éngtay, ®Çu gèi, h«ng.xoay c¸c khíp.- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 70-80 m.- ¤n mét sè ®éng t¸c cña- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©ubµi thÓ dôc2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) - ¤n 5 ®éng t¸c tay ch©n lên bông vµ nh¶y - H tham gia tËp luyÖncña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: mçi ®éng tÝch cùc chñ ®éng.t¸c 2x8 nhÞp do c¸n sù ®iÒu khiÓn.- §éi h×nh tËp luyÖn hµngGV quan s¸t s÷a sai uèn n¾n ®éng t¸c sai2- 4 hµng ngangcho H nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn tÝch cùctù gi¸c.* Trß ch¬i “Tung vßng vµo ®Ých”. ( 4 - 6’)GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,- H l¾ng nghe tiÕp thu vµchia tæ tËp luyÖn. Sau ®ã thi ®Êu xem tætham gia ch¬i trß ch¬inµo nhÊt ®¹i diÖn Ýt nhÊt mét nam mét n÷.C¸n sù ®iÒu khiÓn GV gióp ®ì cho c¸n sù.§éi nµo thua sÏ bÞ ph¹t lß cß mét vßng- Thi ®ua tr×nh diÔn.quanh c¸c tæ.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- H thùc hiÖn th¶ láng- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t hoÆc ®i ®Òu 2- - T¹i chç h¸t vµ vç tay4 hµng däc vµ h¸t.- Trß ch¬i håi tØnh do GV chän.- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe, tiÕp thu- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 03 n¨m2010TUẦN 28Bài 56:TRÒ CHƠI “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH”VÀ “CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU”I.MỤC TIÊU:- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ độngđạt thành tích cao.- Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơitương đối chủ động.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang56 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm theo nhÞp- ¤n 4 ®éng t¸c tay, ch©n, lên vµ bông cñabµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.- Trß ch¬i (GV chän)2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Tung vßng vµo ®Ých”. (4 - 6’)GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i,chia tæ tËp luyÖn. Sau ®ã thi ®Êu xem tænµo nhÊt ®¹i diÖn Ýt nhÊt mét nam mét n÷.C¸n sù ®iÒu khiÓn GV gióp ®ì cho c¸n sù.§éi nµo thua sÏ bÞ ph¹t lß cß mét vßngquanh c¸c tæ.* Trß ch¬i “Ch¹y ®æi chç vç tay nhau” Tæchøc nh híng dÉn ë bµi 39.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t hoÆc ®i ®Òu 24 hµng däc vµ h¸t.- Trß ch¬i håi tØnh do GV chän.- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 57 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- Ch¬i trß ch¬i- H tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- §éi h×nh ch¬i theo 2- 4hµng däc- Thi ®ua tr×nh diÔn.- H l¾ng nghe tiÕp thu vµtham gia ch¬i trß ch¬i- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 29TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”VÀ “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”I.MỤC TIÊU:- Làm quen với trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầutham gia vào trò chơi.- Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơitương đối chủ động.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị còi và dụng cụ cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang57 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n 4 ®éng t¸c tay, ch©n, lên vµ bông cñabµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Con cãc lµ cËu «ng trêi”. 4 - 6’GV nªu tªn trß ch¬i cho H t×m hiÓu vÒ lîiÝch t¸c dông vµ ®éng t¸c nh¶y cña con cãc.Cã thÓ tæ chøc theo tõng hµng ngang hoÆc®ång lo¹t c¶ líp. Mçi H chØ nh¶y 3- 5 ®ît,mçi ®ît bËt nh¶y 2- 3 lÇn, xen kÎ mçi ®îtcã nghØ.* Trß ch¬i “ChuyÓn bãng tiÕp søc” Tæchøc theo ®éi h×nh hµng ngang.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 58 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- §éi h×nh ch¬i theo 2- 4hµng ngang- Thi ®ua tr×nh diÔn.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 29TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”TÂNG CẦUI.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu biết cách chơi, biết đọc vầnđiệu và tham gia chơi có kết hợp vần điệu ở mức ban đầu.- Ôn tâng cầu. Yêu cầu biết thực hiện động tác và đạt số lần tâng cầu liên tục nhiều hơngiờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho HS tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang58 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n 4 ®éng t¸c tay, ch©n, toµn th©n vµnh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Trß ch¬i “Con cãc lµ cËu «ng trêi”. 4 - 6’GV nªu tªn trß ch¬i cho H häc vÇn ®iÖu12 lÇn, sau ®ã ch¬i trß ch¬i cã kÕt hîp ®äcvÇn ®iÖu* T©ng cÇu: GV nªu tªn trß ch¬i, lµm mÉuc¸ch t©ng cÇu, chia tæ ®Ó H tù ch¬i theo sùqu¶n lÝ cña tæ trëng. Tõng em t©ng cÇub»ng vît gç hoÆc b¶ng nhá.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- §éi h×nh ch¬i theo 2- 4hµng ngang- H tù tËp luyÖn theo híng dÉn GV- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 29ÔLTDÔN TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”TÂNG CẦUI.MỤC TIÊU:- Tiếp tục ôn trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu biết cách chơi, biết đọc vầnđiệu và tham gia chơi có kết hợp vần điệu ở mứơntng đối.- Ôn tâng cầu. Yêu cầu biết thực hiện động tác và đạt số lần tâng cầu liên tục nhiều hơngiờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang59 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n 4 ®éng t¸c tay, ch©n, toµn th©n vµnh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) TiÕp tôc «n trß ch¬i:* Trß ch¬i “Con cãc lµ cËu «ng trêi”. 4 - 6’GV nªu tªn trß ch¬i cho H häc vÇn ®iÖu12 lÇn, sau ®ã ch¬i trß ch¬i cã kÕt hîp ®äcvÇn ®iÖu* T©ng cÇu: GV nªu tªn trß ch¬i, lµm mÉuc¸ch t©ng cÇu, chia tæ ®Ó H tù ch¬i theo sùqu¶n lÝ cña tæ trëng. Tõng em t©ng cÇub»ng vît gç hoÆc b¶ng nhá.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 59 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- §éi h×nh ch¬i theo 2- 4hµng ngang- H tù tËp luyÖn theo híng dÉn GV- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 30TÂNG CẦU- TRÒ CHƠI “TUNG BÓNG VÀO ĐÍCH”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đối chủ động.- Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang60 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “Tung bãng vµo ®Ých”. 10- 12’GV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝchc¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éih×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 60 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- §éi h×nh tËp theo hµngngang hoÆc vßng trßn.- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 30TÂNG CẦU- TRÒ CHƠI “TUNG BÓNG VÀO ĐÍCH”I.MỤC TIÊU:- Ôn “Tung bóng vào đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủđộng.- Ôn tâng cầu. Yêu cầu nâng cao thành tích.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang61 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe.cña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nh- H khëi ®éng xoay c¸ctay, ®Çu gèi, h«ng.khíp, giËm ch©n t¹i chç- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn- H ch¹y nhÑ nhµng theos©n trêng 90- 100m.mét hµng däc vµ di theo- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©uvßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,- ¤n mét sè ®éng t¸c cñatoµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸tbµi thÓ dôctriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ng- §éi h×nh tËp theo hµngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngngang hoÆc vßng trßn.d¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “Tung bãng vµo ®Ých”. 10- 12’- Ch¬i trß ch¬iGV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Chia tæ ®Ó tõng tæH tham gia trß ch¬i tÝchtù ch¬i 5- 6’sau ®ã tæ chøc thi xem tæ nµo cùc chñ ®éng.nÐm tróng ®Ých nhiÒu nhÊt. GV cïng HSau ®ã thi ®ua tr×nh diÔn®Õm sè lÇn cña tõng tæ nÐm vµo ®Ých ®Ógi÷a c¸c tæ víi nhau xemph©n ®Þnh th¾ng thua, vµ cã h×nh thøc khen tæ nµo th¾ng vµ tæ nµothëng.thua.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- H thùc hiÖn th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- T¹i chç h¸t vµ vç tay- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- L¾ng nghe, tiÕp thu- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 04 n¨m 2010TUẦN 31Bài 61 :CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI “TUNG BÓNG VÀO ĐÍCH”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục chơi trò chơi “Tung vòng vào đích” Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đốichủ động.- Học chuyền cầu. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi đượcII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang62 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nhÞp2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ChuyÒn cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ngnhá.GV híng dÉn tõng tæ tËp luyÖn víi nhau* Trß ch¬i “Tung bãng vµo ®Ých”. (10- 12’)GV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝchc¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éih×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 62 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- §éi h×nh tËp theo hµngngang .- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 31CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI “ NÉM BÓNG VÀO ĐÍCH ”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đối chủ động.- Ôn chuyền cầu. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơiII.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện:Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang63 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “Tung bãng vµo ®Ých”. 10- 12’GV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝchc¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éih×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 63 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- §éi h×nh tËp theo hµngngang hoÆc vßng trßn.- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 32CHUYỀN CẦU- TRÒ CHƠI “ NÉM BÓNG VÀO ĐÍCH ”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đối chủ động.- Ôn chuyền cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang64 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “Tung bãng vµo ®Ých”. 10- 12’GV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝchc¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éih×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 64 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- §éi h×nh tËp theo hµngngang hoÆc vßng trßn.- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 32TÂNG CẦU - TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI ”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đối chủ động.- Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang65 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “Tung bãng vµo ®Ých”. 10- 12’GV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝchc¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éih×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 65 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- §éi h×nh tËp theo hµngngang hoÆc vßng trßn.- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 04 n¨m2010TUẦN 33CHUYỀN CẦU- TRÒ CHƠI “ NÉM BÓNG VÀO ĐÍCH ”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết và tham gia chơi tương đối chủ động.- Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang66 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “Tung bãng vµo ®Ých”. 10- 12’GV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝchc¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éih×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.3.PhÇn kÕt thóc(4- 6 phót) - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Bài 66 :- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- §éi h×nh tËp theo hµngngang hoÆc vßng trßn.- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuThøngµyth¸ng 05 n¨m2010TUẦN 33CHUYỀN CẦU- TRÒ CHƠI “ CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI ”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời ”. Yêu cầu biết và tham gia chơi tươngđối chủ động.- Ôn chuyền cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang67 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe.cña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nh- H khëi ®éng xoay c¸ctay, ®Çu gèi, h«ng.khíp, giËm ch©n t¹i chç- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn- H ch¹y nhÑ nhµng theos©n trêng 90- 100m.mét hµng däc vµ di theo- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©uvßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,- ¤n mét sè ®éng t¸c cñatoµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸tbµi thÓ dôctriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ng- §éi h×nh tËp theo hµngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngngang hoÆc vßng trßn.d¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “ Con cãc lµ cËu «ng trêi ”. (10- - Ch¬i trß ch¬i12’)H tham gia trß ch¬i tÝchGV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝch cùc chñ ®éng.c¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éi3.PhÇn kÕt thóc h×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.(4- 6 phót)- H thùc hiÖn th¶ láng- Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- L¾ng nghe, tiÕp thu- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.Thøngµyth¸ng 05 n¨m2010TUẦN 34Bài 68:CHUYỀN CẦU- TRÒ CHƠI “ CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI ”I.MỤC TIÊU:- Tiếp tục học trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời ”. Yêu cầu biết và tham gia chơi tươngđối chủ động.- Ôn chuyền cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang68 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * ¤n t©ng cÇu b»ng tay hoÆc b»ng b¶ngnhá. C¸ch tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ngd¹y nh bµi 58.* Trß ch¬i “ Con cãc lµ cËu «ng trêi ”. (1012’)GV nªu tªn trß ch¬i lµm mÉu vµ gi¶i thÝchc¸ch ch¬i. Sau ®ã cho H ch¬i thö 1- 2 lÇnvµ ch¬i chÝnh thøc. GV ®iÒu khiÓn. §éi3.PhÇn kÕt thóc h×nh tËp luyÖn theo 2- 4 hµng däc.(4- 6 phót)- Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.ThøngµyTUẦN 35TỔNG KẾT NĂM HỌC- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- §éi h×nh tËp theo hµngngang hoÆc vßng trßn.- Ch¬i trß ch¬iH tham gia trß ch¬i tÝchcùc chñ ®éng.- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuth¸ng 04 n¨m2010Bài 70 :I.MỤC TIÊU:- Tổng kết năm học. Yêu cầu nhắc lại một cách hệ thống những kiến thức, kĩ năng đãhọc, đánh giá được sự cố gắng, tiến bộ và hạn chế để Hs phát huy và khắc pục trongnăm học tiếp theo.- Ôn chuyền cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:- Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dụng cụ cầu cho H tập luyện, kẻ sân chơi.III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSTrang69 Giáo án khối 21.PhÇn më ®Çu(6 - 10 phót) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇucña giê häc nh¾c nhë nÒn nÕp tËp luyÖn.- Xoay khíp cæ tay, ch©n, khíp vai, c¸nhtay, ®Çu gèi, h«ng.- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªns©n trêng 90- 100m.- §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u- ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, lên, bông,toµn th©n vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸ttriÓn chung. 2x8 nh2.PhÇn c¬ b¶n:(18- 22 phót) * Gv cïng Hs hÖ thèng l¹i néi dung ®· häctrong n¨m ( theo tõng ch¬ng ) b»ng h×nhthøc cïng nhí l¹i vµ sau ®ã Gv ghi lªnb¶ng- Cho mét sè Hs lªn thùc hµnh ®éng t¸c- Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµtinh thÇn th¸i ®é cña Hs trong n¨m ®èi víim«n ThÓ Dôc.- Nh¾c l¹i mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc3.PhÇn kÕt thóc trong n¨m häc tíi(4- 6 phót)- Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng- §i ®Òu 2- 4 hµng däc vµ h¸t.- Mét sè trß ch¬i håi tØnh- GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi- NhËn xÐt giê häc, giao BT vÒ nhµ.- TËp trung, l¾ng nghe.- H khëi ®éng xoay c¸ckhíp, giËm ch©n t¹i chç- H ch¹y nhÑ nhµng theomét hµng däc vµ di theovßng trßn hÝt thë s©u.- ¤n mét sè ®éng t¸c cñabµi thÓ dôc- Nªu l¹i ch¬ng tr×nh ®·häc trong n¨m- Lªn thùc hiÖn ®éng t¸c- L¾ng nghe- H thùc hiÖn th¶ láng- T¹i chç h¸t vµ vç tay- L¾ng nghe, tiÕp thuTrang70 [...]... đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của (6-10 phút) giờ học - GV cho HS khởi động, giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Tập lại bài thể dục đã học 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) * Điểm số 1- 2, 1- 2, theo đội hình hàng ngang: 2lần - Lần 1 GV hô khẩu lệnh cho HS điểm số Lần 2 thi xem tổ nào thực đúng rõ ràng, động tác quay đầu hợp lí - Điểm số 1- 2, theo đội hình vòng tròn 2- 3 lần (theo chiều kim... 27 Giỏo ỏn khi 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của - Tập trung, lắng nghe (6-10 phút) giờ học - GV cho HS khởi động và ôn lại bài thể dục - HS chạy nhẹ nhàng 1 đã học vòng và ôn bài thể dục 2. Phần cơ bản: * Điểm số 1 -2, 1- 2, theo đội hình vòng (18 -22 phút) tròn theo đội hình hàng ngang: 2- 3 lần - GV nhắc cách điểm số, hô khẩu lệnh cho HS điểm số - HS tham gia tập luyện theo. .. HOT NG CA GV HOT NG HS Trang 23 Giỏo ỏn khi 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của (6-10 phút) giờ học - GV cho H khởi động, giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Tập lại bài thể dục đã học 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) - Ôn lại cách điểm số 1- 2 , 1- 2 - Đi thờng theo nhịp : Nhịp 1 bớc chân trái , nhịp 2 bớc chân phải GV điều khiển hô nhịp cho HS tập 1- 2 lần Sau đó để LT điều khiển... 19 Giỏo ỏn khi 2 III.NI DUNG V PHNG PHP LấN LP : NI DUNG HOT NG CA GV 1.Phn m u - Tp hp lp, ph bin ni dung yờu cu ca (6-10 phỳt) gi hc Nhc HS hon thin bi th dc gi sau kim tra. (2- 3 phỳt) - GV cho HS khi ng, gim chõn v chi trũ chi 2. Phn c bn: (18 -22 phỳt) * im s 1 -2, 1- 2, theo i hỡnh hng dc: 1- 2 ln - GV nhc cỏch im s, hụ khu lnh cho HS im s - im s 1 -2, 1- 2, theo i hỡnh hng ngang: 2- 3 ln Ln 1, GV... bài thể - H xoay các khớp, giậm dục đã học chân và ôn bài thể dục 2. Phần cơ bản: (18- 22 phút) * Học trò chơi Vòng tròn: Cho H điểm - H lắng nghe tiếp thu và số theo chu kì 1- 2 Tập nhảy chuyển đội tham gia chơi trò chơi hình (Theo khẩu lệnh Chuẩn bị nhảy - Thực hiện theo yêu cầu hoặc 1, 2 3! Hoặc tập theo tiến còi của GV của GV) - Tập nhún chân hoặc bớc tại chỗ, vỗ tay theo nhịp Khi nghe thấy lệnh nhảy... ôn bài thể dục - HS lắng nghe tiếp thu và tham gia chơi trò chơi - HS tập luyện theo yêu cầu của GV Tổ chức thi đua các tổ - HS thực hiện - H thực hiện thả lỏng - Lắng nghe, tiếp thu - Hô:" khoẻ" tháng 11 năm2010 TUN 13 BI 25 IM S 1- 2, 1 2 THEO I HèNH VềNG TRềN TRề CHI NHểM BA NHểM BY I.MC TIấU: - Trũ chi Nhúm ba nhúm by Yờu cu bit c cỏch chi v tham gia chi tng i ch ng - ễn im s 1 -2, 1 -2, theo i... để tập bài thể dục phát triển chung 2. Phần cơ bản: (18- 22 phút) * Trò chơi Vòng tròn: - Đọc vần điệu kết hợp vỗ tay, nghiêng ng- - H lắng nghe tiếp thu và ời theo nhịp, nhãy chuyển đội hình từ 1 tham gia chơi trò chơi thành 2 vòng tròn và ngợc lại - Đi theo vòng tròn đã kẻ và thực hiện đọc - Thực hiện theo yêu cầu vần điệu, vỗ tay, nhãy chuyển đội hình 4-5 của GV lần Có thể cho 2 tổ tập, 2 tổ quan... đếm to theo nhịp - Tập lại bài thể dục đã học 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) - Đi thờng theo nhịp : Nhịp 1 bớc chân trái , nhịp 2 bớc chân phải GV điều khiển hô nhịp cho HS tập 1- 2 lần Sau đó để LT điều khiển GV quan sát sữa sai * Chú ý bớc chân , đánh tay Cho các tổ thi đua nhau GV cùng HS quan sát nhận xét và biểu dơng * Trò chơi Bỏ khăn GV nhắc lạicách chơi và luật chơi Sau đó cho chơi thử 1 -2 lần,... ôn tập Bi 22 - Tập trung, lắng nghe - H khởi động xoay các khớp, giậm chân và ôn bài thể dục - HS tập luyện theo yêu cầu của GV Tổ chức thi đua trình diễn giữa các tổ - HS lắng nghe tiếp thu và tham gia chơi trò chơi - H thực hiện thả lỏng - Lắng nghe, tiếp thu Th ngy thỏng 11 nm2010 TUN 11 I THNG - TRề CHI B KHN I.MC TIấU: - ễn i thng Bc u thc hin i thng theo nhp - Bit cỏch im s 1 -2 ,1 -2 theo i hỡnh... HS Trang 26 Giỏo ỏn khi 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của (6-10 phút) giờ học - GV cho HS khởi động và ôn lại bài thể dục đã học 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) * Trò chơi Nhóm ba nhóm bảy Từ đội hình vòng tròn đã có, GV có thể giản cách đội hình rồi cho HS chạy nhẹ nhàng theo vòng trònvừa đọc vần điệu và chơi trò chơi Sau một số lần thì đổi chiều chạy cho HS (Chạy theo chiều ... 1 -2, 1- 2, theo đội hình vòng (18 -22 phút) tròn theo đội hình hàng ngang: 2- lần - GV nhắc cách điểm số, hô lệnh cho HS điểm số - HS tham gia tập luyện theo hớng dẫn GV - Điểm số 1- 2, 1- 2, theo. .. GV cho HS khởi động, giậm chân chỗ đếm to theo nhịp - Tập lại thể dục học 2. Phần bản: (18 -22 phút) * Điểm số 1- 2, 1- 2, theo đội hình hàng ngang: 2lần - Lần GV hô lệnh cho HS điểm số Lần thi... tra. (2- 3 phỳt) - GV cho HS ng, gim chõn v chi trũ chi 2. Phn c bn: (18 -22 phỳt) * im s 1 -2, 1- 2, theo i hỡnh hng dc: 1- ln - GV nhc cỏch im s, hụ khu lnh cho HS im s - im s 1 -2, 1- 2, theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 2 theo chương trình VNEN, Giáo án thể dục lớp 2 theo chương trình VNEN, Giáo án thể dục lớp 2 theo chương trình VNEN, II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay