Chuyên đề tập huấn nâng cao năng lưc cho giáo viên dạy vnen

34 612 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 16:23

TẬP HUẤNNÂNG CAO NĂNG LỰCCHO CÁN BỘ GIÁO VIÊNTháng 7 - 2015Vụ trưởng Vụ GDTH Phạm Ngọc Định1 I – MỤC TIÊU TẬP HUẤNNâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên về:A. Nhận biết cách HS tự học (theo cá nhân, cặp đôi, nhóm,cả lớp) và GV tổ chức, hướng dẫn, đánh giá HS học; kỹnăng của giáo viên trên lớp.B. Nghiên cứu bài học để có thể điều chỉnh, bổ sung bàiHDH nhằm giúp HS biết cách tự học (theo cá nhân, cặpđôi, nhóm, lớp) và GV biết cách tổ chức, hướng dẫn,đánh giá HS học theo Mô hình trường học mới;C. Sinh hoạt chuyên môn; Hội đồng tự quản; Trường học vàcuộc sống;D. Đánh giá HS theo Thông tư 30;E. Quay video lớp học.2 II. NỘI DUNG TẬP HUẤN(1). Tìm hiểu cách HS tự học (theo cá nhân, cặp đôi,nhóm, cả lớp) và GV tổ chức, hướng dẫn, đánh giá HShọc; kỹ năng của giáo viên trên lớp.(2). Điều chỉnh, bổ sung bài Hướng dẫn học thông quanghiên cứu bài học(3). Giải quyết khó khăn, vướng mắc về đánh giá HStheo Thông tư 30;(4). Tìm hiểu về Sinh hoạt chuyên môn; Hội đồng tựquản; Trường học và cuộc sống;(5). Giới thiệu kỹ thuật quay video lớp học.3 Mục tiêu ANhận biết cách HS tự học (theo cá nhân, cặpđôi, nhóm, cả lớp) và GV tổ chức, hướng dẫn,đánh giá HS học;viên trên lớp.kỹ năng của giáo4 Mục tiêu AViệc 1: Xem băng hình Tiếng Việt 4 (Nói về cảmxúc của em), trả lời câu hỏi : Học được điều gìvề: Cách học của HS ? Cách GV tổ chức, hướngdẫn, đánh giá HS học ? GV cần có những kĩnăng nào để tổ chức, hướng dẫn, đánh giá HS ?Việc 2: Thảo luận cặp đôi, nhómViệc 3: Thảo luận chung cả lớp :- Tổng hợp ý kiến thảo luận;- Ý kiến của báo cáo viên về các nội dungtrên. Mục tiêu AHọc viên đọc hiểu nội dung : Vì sao phảinghiên cứu, điều chỉnh bổ sung bài Hướngdẫn học ?••••Bài HDH theo mô hình VNEN được viết dưới dạng “mở”;Bộ GD&ĐT đã cho phép GV được điều chỉnh tài liệu dạyhọc;Năm học 2013 - 2014, Dự án GPE – VNEN đã tập huấn bộcông cụ giúp GV bước đầu biết cách điều chỉnh tài liệuHDH. Tuy nhiên, trên thực tiễn, GV vẫn còn gặp nhiều khókhăn khi điều chỉnh tài liệu.(Tiết học minh họa qua băng hình thú vị, hiệu quả như vậy là do đãcó điều chỉnh, bổ sung Bài HDH).6 Mục tiêu BNâng cao năng lực cho cán bộ, GV về nghiêncứu bài học để có thể điều chỉnh, bổ sung bàiHDH nhằm giúp HS biết cách tự học (theo cánhân, cặp đôi, nhóm, lớp) và GV biết cách tổchức, hướng dẫn, đánh giá HS học theo Môhình trường học mới7 A. Hoạt động cơ bảnMục tiêu 1: Học viên xác định các yêu cầu của bàiHDH nhằm giúp cho HS tự học và GV đóng vai tròtổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá HSViệc 1: Qua xem băng hình và bằng kinh nghiệmcủa mình, tự trả lời về yêu cầu của bài HDH.Việc 2: Thảo luận cặp đôi, nhómViệc 3: Thảo luận chung cả lớp :- Tổng hợp ý kiến thảo luận;- Ý kiến của báo cáo viên về yêu cầu củabài HDH.8 A. Hoạt động cơ bảnMục tiêu 2: Học viên tìm hiểu cách điều chỉnh bài HDHViệc 1: Xem bài HDH minh họa đã điều chỉnh, bổsung : Tiếng Việt 4 (Nói về cảm xúc của em) vàtự trả lời câu hỏi : Học được điều gì về cáchđiều chỉnh tài liệu HDH ?Việc 2: Thảo luận cặp đôi, nhómViệc 3: Thảo luận chung cả lớp :- Tổng hợp ý kiến thảo luận;- Ý kiến của báo cáo viên về cách điều chỉnh tàiliệu HDH để học viên vận dụng làm bài tập.9 B. Hoạt động thực hànhMục tiêu 1: Thực hiện BT thực hành số 1 để luyệntập cách điều chỉnh Bài HDHViệc 1: Chọn một Bài HDH để viết điều chỉnh, bổsung. Phân công viết điều chỉnh, bổ sung bàiHDH : ½ số nhóm trong lớp: Khoa học 4 (Những vậtnào dẫn nhiệt tốt, vật nào dẫn nhiệt kém) ½ số nhóm trong lớp: Địa lý 5 (Các đại dương- Tiết 2) hoặc Lịch sử 4 (Buổi đầu thời Nguyễn– Tiết 1).10 B. Hoạt động thực hànhViệc 2: Cá nhân tự viết (điều chỉnh, bổ sung) bàiHDH; gửi vào email chung để các học viên tronglớp cùng xem;Việc 3: Thảo luận nhóm về bài HDH;Việc 4: Đại diện một nhóm trình bày bài HDH Khoahọc. Thảo luận chung cả lớp để cùng hoàn thiệnbài HDH sao cho HS có thể tự học được.- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Khoa học củacả lớp đã điều chỉnh;11 B. Hoạt động thực hànhViệc 5: Xem Bài HDH Khoa học minh họa đã điềuchỉnh, bổ sung theo Phương án 2 và cùng thảoluận: Học được điều gì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Khoa học minhhọa đã điều chỉnh;12 B. Hoạt động thực hànhViệc 6: Xem băng hình minh họa bài HDH Khoahọc và cùng thảo luận: Học được điều gì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về băng hình minh họa(Khoa học).13 B. Hoạt động thực hànhViệc 7 : Đại diện một nhóm trình bày bàiHDH Địa lý hoặc Lịch sử đã điều chỉnhbổ sung. Thảo luận chung cả lớp để cùnghoàn thiện bài HDH sao cho HS có thể tựhọc được.- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Địa lýhoặc Lịch sử của cả lớp đã điều chỉnh; B. Hoạt động thực hànhViệc 8: Xem Bài HDH Địa lý hoặc Lịch sử đã điềuchỉnh, bổ sung theo Phương án 2 và cùng thảoluận: Học được điều gì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Địa lý hoặc Lịchsử minh họa đã điều chỉnh;15 B. Hoạt động thực hànhViệc 9: Xem băng hình minh họa bài HDH Địa lýhoặc Lịch sử và cùng thảo luận : học được điềugì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về băng hình minh họa (Địalý hoặc Lịch sử).16 B. Hoạt động thực hànhMục tiêu 2: Thực hiện BT thực hành số 2 đểluyện tập cách điều chỉnh Bài HDHViệc 1: Chọn một Bài HDH để viết điềuchỉnh, bổ sung. Phân công viết điềuchỉnh, bổ sung bài HDH : ½ số nhóm trong lớp : Toán 5 (Ôn tập đothời gian); ½ số nhóm trong lớp : Tiếng Việt 5 (Tậpđọc - Tà áo dài Việt Nam).17 B. Hoạt động thực hànhViệc 2: Cá nhân tự viết (điều chỉnh, bổ sung) bàiHDH; gửi vào email chung để các học viêntrong lớp cùng xem;Việc 3: Thảo luận nhóm về bài HDH của nhóm;Việc 4: Đại diện một nhóm trình bày bài HDHToán. Thảo luận chung cả lớp để cùng hoànthiện bài HDH sao cho HS có thể tự học được.- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Toán của cảlớp đã điều chỉnh;18 B. Hoạt động thực hànhViệc 5: Xem Bài HDH Toán đã điều chỉnh, bổ sungtheo Phương án 2 và cùng thảo luận : Họcđược điều gì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Toán minh họađã điều chỉnh; B. Hoạt động thực hànhViệc 6: Xem băng hình minh họabài HDH Toán và cùng thảoluận: Học được điều gì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bănghình minh họa (Toán).20 B. Hoạt động thực hànhViệc 7 : Đại diện một nhóm trình bày bàiHDH Tiếng Việt đã điều chỉnh bổ sungtheo Phương án 2. Thảo luận chung cảlớp để cùng hoàn thiện bài HDH sao choHS có thể tự học được.- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH TiếngViệt của cả lớp đã điều chỉnh; B. Hoạt động thực hànhViệc 8: Xem Bài HDH Tiếng Việt đã điều chỉnh, bổsung theo Phương án 2 và cùng thảo luận: Họcđược điều gì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Tiếng Việt minhhọa đã điều chỉnh;22 B. Hoạt động thực hànhViệc 9: Xem Bài HDH Tiếng Việt đã điều chỉnh, bổsung theo Phương án 2 và cùng thảo luận : Họcđược điều gì ?- Ý kiến tổng hợp của cả lớp;- Ý kiến của báo cáo viên về băng hình minh họa(Tiếng Việt).23 C. Hoạt động ứng dụng- Đề xuất nghiên cứu bài HDH sẽ điềuchỉnh, bổ sung nhằm giúp HS tự học(theo cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) và GVbiết cách tổ chức, hướng dẫn, đánh giáHS học theo Mô hình trường học mới;- Hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu bàiHDH và có thể điều chỉnh, bổ sung khicần thiết.24 Mục tiêu C – Sinh hoạt chuyên mônViệc 1: Xem băng hình về Sinh hoạt chuyên môncủa 01 trường tiểu họcViệc 2: Thảo luận (theo cặp, nhóm, cả lớp), trả lờicâu hỏi : Học được điều gì qua băng hình vềcác nội dung sau :Mục đích SHCM ?Nội dung SHCM ?Cách thức tổ chức SHCM (Xây dựng kế hoạch ?Dự giờ ? Chủ trì buổi thảo luận ? Chia sẻ ý kiến,thảo luận ?...)25 Mục tiêu C – Hội đồng tự quảnViệc 1: Xem băng hình về Hội đồng tự quảnViệc 2: Thảo luận (theo cặp, nhóm, cả lớp), trả lời câu hỏi : Học được điều gì qua băng hình về việc tổ chức sinhhoạt định kì của HĐTQ :Nội dung, cách thức sinh hoạt ?Cách tổ chức bầu cử HĐTQ ?Cách thảo luận, xây dựng kế hoạch của HĐTQ ?Vai trò giáo viên, phụ huynh đối với HĐTQ ?…-Nội dung SHCM ?Cách thức tổ chức SHCM (Dự giờ? Chủ trì buổi thảo luận? Chia sẻ ý kiến, thảo luận ?...)26 Mục tiêu C – Trường học và cuộc sốngViệc 1: Xem băng hình về Trường học và cuộcsốngViệc 2: Thảo luận (theo cặp, nhóm, cả lớp), trả lờicâu hỏi : Học được điều gì qua băng hình vềcác nội dung sau :Tên các mô hình ?Cách triển khai mô hình ?Đề xuất chọn mô hình có thể triển khai ở địaphương? …27 Mục tiêu D - Đánh giá1. Đánh giá thường xuyêntrên lớp họcViệc 1: Nêu những khó khănViệc 2: Nêu nguyên nhân của khó khănViệc 3: Nêu giải pháp28 Mục tiêu D - Đánh giá2. Xây dựng câu hỏi / bài tập kiểm tratheo 3 mức độa/ Mục tiêu 1: Tìm hiểu về 3 mức độ nhậnthức của HS theo quy định trong TT30Việc 1: Đọc hiểu 3 mức độ nhận thức củaHS theo quy định trong TT 30;Việc 2: Thảo luận cặp đôi;Việc 3: Thảo luận nhóm.29 Mục tiêu D - Đánh giáb/ Mục tiêu 2: Xây dựng câu hỏi / bài tập kiểmtra theo 3 mức độViệc 1: Chọn một nội dung học tập môn Toán /Tiếng Việt; xác định mục tiêu của nội dung đó;Môn Toán: “Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ sốcủa hai số đó” (Toán 4)Môn Tiếng Việt : “Câu cảm” (Tiếng Việt 4)Việc 2: Căn cứ vào mục tiêu đã chọn, cá nhân xâydựng câu hỏi / bài tập theo 1 mức độ và đápán;30 Mục tiêu D - Đánh giáViệc 3: Cá nhân từ câu hỏi / bài tập trênchuyển thành 2 câu hỏi tương ứng với 2mức độ còn lại và đáp án.Việc 4: Thảo luận cặp đôi, nhómViệc 5: Thảo luận chung cả lớp về câu hỏi bàitập của môn Toán / Tiếng Việt.Cách thảo luận :- Đại diện 1 nhóm trình bày- Cả lớp cùng góp ý, thống nhất, hoàn chỉnh.31 Mục tiêu D - Đánh giác/ Mục tiêu 3 : Nhận biết quy trình xâydựng câu hỏi / bài tập kiểm tra theo 3mức độViệc 1: Cá nhân tự rút ra quy trình xâydựng câu hỏi / bài tập;Việc 2: Thảo luận cặp đôi, nhómViệc 3: Thảo luận chung cả lớp :- Tổng hợp ý kiến thảo luận;- Ý kiến của báo cáo viên.32 III. TRIỂN KHAI SAU TẬP HUẤN1. Đối với các trường thuộc dự án : Học viên đềxuất cách triển khai để Báo cáo viên tập hợp.2. Đối với các trường nhân rộng : Học viên đềxuất cách triển khai để Báo cáo viên tập hợp.33 Trân trọng cảm ơn !34 [...]... câu hỏi / bài tập kiểm tra theo 3 mức độ Việc 1: Cá nhân tự rút ra quy trình xây dựng câu hỏi / bài tập; Việc 2: Thảo luận cặp đôi, nhóm Việc 3: Thảo luận chung cả lớp : - Tổng hợp ý kiến thảo luận; - Ý kiến của báo cáo viên 32 III TRIỂN KHAI SAU TẬP HUẤN 1 Đối với các trường thuộc dự án : Học viên đề xuất cách triển khai để Báo cáo viên tập hợp 2 Đối với các trường nhân rộng : Học viên đề xuất cách... hợp của cả lớp; - Ý kiến báo cáo viên về băng hình minh họa (Địa lý hoặc Lịch sử) 16 B Hoạt động thực hành Mục tiêu 2: Thực hiện BT thực hành số 2 để luyện tập cách điều chỉnh Bài HDH Việc 1: Chọn một Bài HDH để viết điều chỉnh, bổ sung Phân công viết điều chỉnh, bổ sung bài HDH :  ½ số nhóm trong lớp : Toán 5 (Ôn tập đo thời gian);  ½ số nhóm trong lớp : Tiếng Việt 5 (Tập đọc - Tà áo dài Việt Nam)... 2: Cá nhân tự viết (điều chỉnh, bổ sung) bài HDH; gửi vào email chung để các học viên trong lớp cùng xem; Việc 3: Thảo luận nhóm về bài HDH; Việc 4: Đại diện một nhóm trình bày bài HDH Khoa học Thảo luận chung cả lớp để cùng hoàn thiện bài HDH sao cho HS có thể tự học được - Ý kiến tổng hợp của cả lớp; - Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Khoa học của cả lớp đã điều chỉnh; 11 B Hoạt động thực hành Việc... Cá nhân tự viết (điều chỉnh, bổ sung) bài HDH; gửi vào email chung để các học viên trong lớp cùng xem; Việc 3: Thảo luận nhóm về bài HDH của nhóm; Việc 4: Đại diện một nhóm trình bày bài HDH Toán Thảo luận chung cả lớp để cùng hoàn thiện bài HDH sao cho HS có thể tự học được - Ý kiến tổng hợp của cả lớp; - Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Toán của cả lớp đã điều chỉnh; 18 B Hoạt động thực hành Việc 5:... luận chung cả lớp để cùng hoàn thiện bài HDH sao cho HS có thể tự học được - Ý kiến tổng hợp của cả lớp; - Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Tiếng Việt của cả lớp đã điều chỉnh; B Hoạt động thực hành Việc 8: Xem Bài HDH Tiếng Việt đã điều chỉnh, bổ sung theo Phương án 2 và cùng thảo luận: Học được điều gì ? - Ý kiến tổng hợp của cả lớp; - Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Tiếng Việt minh họa đã điều chỉnh;... Ý kiến của báo cáo viên về băng hình minh họa (Tiếng Việt) 23 C Hoạt động ứng dụng - Đề xuất nghiên cứu bài HDH sẽ điều chỉnh, bổ sung nhằm giúp HS tự học (theo cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) và GV biết cách tổ chức, hướng dẫn, đánh giá HS học theo Mô hình trường học mới; - Hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu bài HDH và có thể điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết 24 Mục tiêu C – Sinh hoạt chuyên môn Việc 1:... Vai trò giáo viên, phụ huynh đối với HĐTQ ?… - Nội dung SHCM ? Cách thức tổ chức SHCM (Dự giờ? Chủ trì buổi thảo luận? Chia sẻ ý kiến, thảo luận ? ) 26 Mục tiêu C – Trường học và cuộc sống Việc 1: Xem băng hình về Trường học và cuộc sống Việc 2: Thảo luận (theo cặp, nhóm, cả lớp), trả lời câu hỏi : Học được điều gì qua băng hình về các nội dung sau : Tên các mô hình ? Cách triển khai mô hình ? Đề xuất... giá 2 Xây dựng câu hỏi / bài tập kiểm tra theo 3 mức độ a/ Mục tiêu 1: Tìm hiểu về 3 mức độ nhận thức của HS theo quy định trong TT30 Việc 1: Đọc hiểu 3 mức độ nhận thức của HS theo quy định trong TT 30; Việc 2: Thảo luận cặp đôi; Việc 3: Thảo luận nhóm 29 Mục tiêu D - Đánh giá b/ Mục tiêu 2: Xây dựng câu hỏi / bài tập kiểm tra theo 3 mức độ Việc 1: Chọn một nội dung học tập môn Toán / Tiếng Việt; xác... (Tiếng Việt 4) Việc 2: Căn cứ vào mục tiêu đã chọn, cá nhân xây dựng câu hỏi / bài tập theo 1 mức độ và đáp án; 30 Mục tiêu D - Đánh giá Việc 3: Cá nhân từ câu hỏi / bài tập trên chuyển thành 2 câu hỏi tương ứng với 2 mức độ còn lại và đáp án Việc 4: Thảo luận cặp đôi, nhóm Việc 5: Thảo luận chung cả lớp về câu hỏi bài tập của môn Toán / Tiếng Việt Cách thảo luận : - Đại diện 1 nhóm trình bày - Cả lớp... chung cả lớp để cùng hoàn thiện bài HDH sao cho HS có thể tự học được - Ý kiến tổng hợp của cả lớp; - Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Địa lý hoặc Lịch sử của cả lớp đã điều chỉnh; B Hoạt động thực hành Việc 8: Xem Bài HDH Địa lý hoặc Lịch sử đã điều chỉnh, bổ sung theo Phương án 2 và cùng thảo luận: Học được điều gì ? - Ý kiến tổng hợp của cả lớp; - Ý kiến báo cáo viên về bài HDH Địa lý hoặc Lịch sử minh ...I – MỤC TIÊU TẬP HUẤN Nâng cao lực cho cán bộ, giáo viên về: A Nhận biết cách HS tự học (theo cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) GV tổ chức, hướng dẫn, đánh giá HS học; kỹ giáo viên lớp B Nghiên... / tập; Việc 2: Thảo luận cặp đôi, nhóm Việc 3: Thảo luận chung lớp : - Tổng hợp ý kiến thảo luận; - Ý kiến báo cáo viên 32 III TRIỂN KHAI SAU TẬP HUẤN Đối với trường thuộc dự án : Học viên đề. .. dự án : Học viên đề xuất cách triển khai để Báo cáo viên tập hợp Đối với trường nhân rộng : Học viên đề xuất cách triển khai để Báo cáo viên tập hợp 33 Trân trọng cảm ơn ! 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tập huấn nâng cao năng lưc cho giáo viên dạy vnen , Chuyên đề tập huấn nâng cao năng lưc cho giáo viên dạy vnen , Chuyên đề tập huấn nâng cao năng lưc cho giáo viên dạy vnen , II. NỘI DUNG TẬP HUẤN, B. Hoạt động thực hành, C. Hoạt động ứng dụng

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay