Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA vào Việt Nam Thời kỳ 2005-2015

45 594 3
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 11:24

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế với tốc độ cao. Điều kiện không thể thiếu để phục vụ cho phát triển kinh tế là nhu cầu về vốn nhưng nguồn vốn trong nước lại không thể đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn này. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368    !" #$%&' ()*+,-.//01./20  3+)456 Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế với tốc độ cao. Điều kiện không thể thiếu để phục vụ cho phát triển kinh tế là nhu cầu về vốn nhưng nguồn vốn trong nước lại không thể đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn này. Do đó một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là phải thu hút được một cách hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài. Vốn đầu tư nước ngoài trong đó nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đã đóng góp vai trò quan trọng trong tiến trình tăng trưởng hội nhập kinh tế của Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu trên cần có những giải pháp cụ thể cho quá trình thu hút sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển ODA của Việt Nam Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 789:3;<=>!"#$% 2:? )@5A>5B)C<&D !"#$% 1.1 Khái niệm: ODA bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, các khoản viện trợ có hoàn lại, các khoản vay tín dụng ưu đãi cảu các chính phủ, các tổ chức lien chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thuộc tổ chức Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nước đang chậm phát triển.Các đồng vốn bên ngoài chủ yếu vào các nước đang chậm phát triển gồm có: ODA, tín dụng từ các ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), viện trợ cho không của các tổ chức phi chính phủ (NGO) tín dụng tư nhân. Các dòng vốn này có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 1.2 Đặc điểm: 3 đặc điểm: - Vốn ODA mang tính ưu đãi - Vốn ODA mang tính rằng buộc - ODAnguồn vốn có khả năng gây nợ. 1.2.1.Vốn ODA mang tính ưu đãi: Vốn ODAthời gian cho vay (hoàn trả vốn) dài, có thời gian ân hạn dài (chỉ trả lãi, chưa trả nợ gốc). Đây cũng chính là một sự ưu đãi dành cho nước vay. Thông thường, trong ODA, có thành tố viện trợ không hoàn lại (tức là cho không). Đây chính là điểm phân biệt giữa viện trợ cho vay thương mại. Thành tố cho không được xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn so sánh mức lãi suất viện trợ với mức lãi suất tín dụng thương mại. Sự ưu đãi ở đây là so sánh với tín dụng thương mại trong tập quán quốc tế. Cho vay ưu đãi hay còn gọi là cho vay "mềm". Các nhà tài trợ thường áp dụng nhiều hình thức khác nhau để làm "mềm" khoản vay, chẳng hạn kết hợp một phần ODA không hoàn lại một phần tín dụng gần với điều kiện thương mại tạo thành tín dụng hỗn hợp.Vốn ODA còn được thể hiện ở chỗ nó chỉ dành riêng cho các nước đang chậm phát triển, vì mục tiêu phát triển. Thông thường, các nước cung cấp ODA đều có những chính sách ưu tiên riêng của mình, tập trung vào một số lĩnh vực mà họ quan tâm hay có khả Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 năng kỹ thuật tư vấn (về công nghệ, kinh nghiệm quản lý…). Đồng thời, đối tượng ưu tiên của các nước cung cấp ODA cũng có thể thay đổi theo từng giai đoạn cụ thể. Vì vậy, nắm được hướng ưu tiên tiềm năng của các nước, các tổ chức cung cấp ODA là rất cần thiết. Về thực chất, ODAsự chuyển giao có hoàn lại hoặc không hoàn lại trong những điều kiện nhất định một phần Tổng sản phẩm quốc dân GNP từ các nước đang phát triển sang các nước đang phát triển. Như vậy, nguồn gốc thực chất của ODA chính là một phần của tổng sản phẩm quốc dân của các nước giàu được chuyển sang các nước nghèo. Do vậy, ODA rất nhạy cảm về mặt xã hội chịu sự điều chỉnh của dư luận xã hội từ phía nước cung cấp cũng như từ phía nước tiếp nhận ODA. 1.2.2.Vốn ODA mang tính rằng buộc : ODA có thể ràng buộc (hoặc ràng buộc một phần, hoặc không ràng buộc) nước nhận về địa điểm chi tiêu. Ngoài ra, mỗi nước cung cấp viện trợ cũng đều có những ràng buộc khác nhiều khi các ràng buộc này rất chặt chẽ đối với nước nhận. Ví dụ, Nhật Bản quy định vốn ODA của Nhật (hoàn lại không hoàn lại) đề được thực hiện bằng đồng Yên Nhật Bản. Nguồn vốn ODA luôn chứa đựng cả tính ưu đãi cho nước tiếp nhận lợi ích của nước viện trợ. Vốn ODA mang yếu tố chính trị. Các nước viện trợ nói chung đều không quên dành được lợi ích cho mình, vừa gây ảnh hưởng chính trị, vừa thực hiện xuất khẩu hàng hóa dịch vụ tư vấn vào nước tiếp nhận viện trợ. Nhìn chung, 22% viện trợ của ODA phải được sử dụng để mua hàng hóa dịch vụ của các quốc gia viện trợ. Kể từ khi ra đời cho đến nay, viện trợ luôn chứa đựng hai mục tiêu cùng tồn tại song song. Mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng bền vững giảm nghèo ở những nước đang phát triển. Động cơ nào đã húc đẩy các nhà tài trợ để ra mục tiêu này? Bản thân các nước phát triển nhìn thấy lợi ích của mình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các nước đang phát triển để mở mang thị trường tiêu thụ sản phẩm thị trường đầu tư. Viện trợ thường gắn với các điều kiện kinh tế. Xét về lâu dài, các nhà tài trợ sẽ có lợi về mặt an ninh, kinh tế, chính trị khi kinh tế các nước nghèo tăng trưởng. Mối quan tâm mang tính cá nhân này được kết hợp với tinh thần nhân đạo, tính cộng đồng. Vì một số Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vấn đề mang tính toàn cầu như sự bùng nổ dân số thế giới, bảo vệ môi trường sống, bình đẳng giới, phòng chống dịch bệnh, giải quyết các cuộc xung đột, sắc tộc, tôn giáo,… đòi hỏi sự hợp tác, nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế không phân biệt nước giàu, nước nghèo. Mục tiêu hứ hai là tăng cường vị thế chính trị của các nước tài trợ. Các nước phát triển sử dụng ODA như một công cụ chính trị: xác định vị trí ảnh hưởng của nước mình tại các nước khu vực tiếp nhận ODA. Hoa Kỳ là một trong những nước dùng ODA làm công cụ để thực hiện chính sách gây “ảnh hưởng chính trị trong thời gian ngắn”. Viện trợ cho các nước phát triển không chỉ đơn thuần là việc trợ giúp hữu nghị mà còn là một công cụ lợi hại để thiết lập duy trì lợi ích kinh tế vị thế chính trị cho các nước tài trợ. Những nước cấp viện trợ đòi hỏi các nước tiếp nhận phải thay đổi chính sách phát triển cho phù hợp với bên tài trợ. Khi nhận viện trợ, các nước nhận cần cân nhắc kỹ lưỡng những điều kiện của các nhà tài trợ. Không vì lợi trước mắt mà đánh mất những quyền lợi lâu dài. Quan hệ hỗ trợ phát triển chính thức phải đảm bảo tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi. 1.2.3.ODA là nguồn vốn có khả năng gây nợ: Khi tiếp nhận sử dụng vốn ODA có tính chất ưu đãi nên gánh nặng nợ nần thường chưa xuất hiện. Một số nước do sử dụng không hiệu quả ODA, có thể tạo nên sự tăng trưởng nhất thời, nhưng sau một thời gian lại lâm vào vòng nợ nần do không có khả năng trả nợ. Sự phức tạp chính là ở chỗ vốn ODA không có khả năng đầu tư trực tiếp cho sản xuất, nhất là cho xuất khẩu trong khi việc trả nợ lại dựa vào xuất khẩu thu ngoại tệ. Do đó, trong khi hoạch định chính sách sử dụng ODA phải phối hợp với các loại nguồn vốn để tăng cường sức mạnh kinh tế khả năng xuất khẩu. 1.3.Phân loại: 1.3.1.Phân loại ODA theo nguồn cung cấp nơi tiếp nhận: a. Phân loại theo nguồn cung cấp: chia làm 2 loại: + ODA song phương: là viện trợ phát triển chính thức của chính phủ nước này dành cho chính phủ nước kia Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ODA đa phương: là viện trợ phát triển chính thức của một tổ chức quốc tế (như Ngân hàng phát triển châu Á, Liên minh Châu Âu,…) hoặc của chính phủ một nước dành cho một nước khác nhưng được thực hiện thông qua các tổ chức như Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) hay Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF)… b. Phân loại theo nước tiếp nhận: + ODA thông thường: là hỗ trợ cho nước có thu nhập bình quân đầu người thấp. + ODA đặc biệt: là hỗ trợ cho các nước đang phát triển với thời hạn cho vay ngắn, lãi suất cao hơn so với ODA thông thường. 1.3.2. Phân loại ODA theo tính chất: a. Viện trợ ODA không hoàn lại: Viện trợ không hoàn lại là viện trợ cấp không, không phải trả lại thường được thực hiện dưới hai dạng sau đây: + Hỗ trợ kỹ thuật: là việc chuyển giao công nghệ hay truyền đạt những kinh nghiệm xử lý, bí quyết kỹ thuật cho nước tiếp nhận ODA nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia quốc tế + Viện trợ nhân đạo bằng hiện vật: Các nước tiếp nhận ODA dưới hình thức nhận lương thực thực phẩm, thuốc men, vải vóc…Tuy nhiên, đơn giá tính cho những hàng hóa này thường tương đối cao.Chính vì thế, rất khó huy động những hàng hóa này cho mục đích đầu tư phát triển. b. Viện trợ có hoàn lại: Viện trợ có hoàn lại thực chất là vay tín dụng với điều kiện ưu đãi. Tính chất ưu đãi được thể hiện ở các mặt sau: + Lãi suất thấp: lãi suất áp dụng cho các khoản vay tín dụng ưu đãi của WB là o,75%/năm, của ADB là 1%/năm…… + Thời hạn vay dài hạn: Nhật Bản cho Việt Nam vay trong 30 năm, WB cho Việt Nam vay trong 40 năm… Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Thời gian ân hạn dài: ADB, Nhật Bản cho Việt Nam thời gian an hạn 10 năm 1.3.3 Phân loại ODA theo điều kiện ODA có hai loại: không điều kiện có điều kiện. Trên thực tế chỉ có Thủy Điển là nước duy nhất cấp ODA không điều kiện. Còn lại các nước viện trợ khi cấp ODA thường gắn với những điều kiện kinh tế chính trị xã hội cụ thể. Ngoài ra còn có loại ODA rằng buộc một phần, tức là môt phần cấp viện trợ, một phần có thể chi tiêu ở các cấp khác tùy theo nước nhận tài trợ. a. ODA không rằng buộc: ODA không rằng buộc nghĩa là việc sử dụng nguồn tài trợ không bị rằng buộc bời nguồn sử dụng hay mục đích sử dụng mà có thể chi tiêu ở bất kỳ lĩnh vưc nào hay khu vực nào. b. ODA có rằng buộc: ODA có rằng buộc nghĩa là bắt buộc phải chi tiêu ở cấp, lĩnh vực viện trợ. Nước nhận ODA có thể bị rằng buộc bởi nguồn sử dụng hay mục đích sử dụng. ODA bị rằng buộc bởi nguồn sử dụng: nghĩa là việc mua sắm hàng hóa hay trang thiết bị hay dịch vụ bằng ODA đó chỉ giới hạn trong một số công ty do nước tài trợ sở hữu hoặc kiểm soát (đối với tài trợ song phương), hoặc công ty của nước thành viên (đối với viện trợ đa phương) ODA bị rằng buộc bởi mục đích sự dụng: nghĩa là nguồn ODA cung cấp chỉ được sử dụng cho một số lĩnh vực nhất đinh hoặc một số dự án cụ thể. 1.3.4 Phân loại ODA theo hình thức: a. Hỗ trợ cán cân thanh toán: Hỗ trợ cán cân thanh toán thường là hỗ trợ tài chính trực tiếp nhưng đôi khi cũng có thể la hiện vật thông qua hỗ trợ hàng hóa hoặc hỗ trợ nhập khẩu. Ngoại tệ hoặc hàng hóa chuyển vào trong nước qua hình thức hỗ trợ cán cân thanh toán có thể được chuyển hóa thành hỗ trợ ngân sách. Điều này xảy ra khi hàng hóa nhập vào nhờ hình thức này được bán trên thị trường trong nước số thu nhập bằng bản tệ được đưa vào ngân sách chính phủ. Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Tín dụng thương mại ODA có thể thực hiện dưới dạng tín dụng thương mại với các điêu khoản mềm như lãi suất thấp, hạn trả dài…. c. Viện trợ chương trình Viện trợ chương trình (còn gọi là hỗ trợ phi dự án) là viện trợ khi đạt được một hiệp đinh với đối tác viện trợ nhằm cung cấp một khối lượng ODA cho một mục đích tổng quát trong một thời hạn nhất định, mà không phải xác định một cách chính xác nó sẽ được sử dụng như thế nào. d. Hỗ trợ dự án Hỗ trợ dự án là hình thức chủ yếu của hỗ trợ phát triển chính thức, có thể lien quan đến hỗ trợ cơ bản hoặc hỗ trợ kỹ thuật thông thường các dự án phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện Hỗ trợ cơ bản: Chủ yếu là các dự án về xây dựng (đường xá, cầu cống, đê đập,…). Thông thường các dự án này có kèm theo một bộ phận của viện trợ kỹ thuật dưới dạng thuê chuyên gia nước ngoài để kiểm tra những hoạt động nhất định nào đó của dự án hoặc để soạn thao xác nhận các báo cáo cho đối tác viện trợ. Hỗ trọ kỹ thuật: Chủ yếu là các dự án tập trung vào chuyển giao tri thức hoặc tăng cường cơ sở lập kế hoạch, cố vấn, nghiên cứu tình hình cơ bản trước khi đầu tư. 1.3.5 Phân loại theo dạng quản lý thực hiện Việc quản lý điều hành thực hiện nguồn vốn ODA tại Việt Nam đều có sự tham gia của các bộ, ngành trực thuộc trung ương cũng như tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tùy theo đặc điểm của các nguồn vốn từ các nhà tài trợ song phương, đa phương, hay từ nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) mà có thể phân loại theo hình thức quản lý thực hiện như sau: a. Các chương trình, dự án chịu sự quản lý một cấp Đây là dạng phổ biến nhất bao gồm các chương trình, dự án có Ban quản lý dự án (PMU) chịu sự điều hành trực tiếp từ Bộ, TỈnh hoặc Thành Phố: VD, Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dự án Lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đã Nẵng giai đoạn 2 (vốn vay OPEC) của tỉnh Quảng Nam, Dự án Quốc lọ 1A (vốn WB) của Bộ Giao Thông Vận Tải b. Các chương trình, dự án thuộc Bộ gồm nhiều tiểu dự án thực hiện tại nhiều địa phương Bao gồm dự án của 1 Bộ nhưng thực hiện ở nhiều địa phương khác nhau thông qua các tiểu dự án, như dự án giáo dục tiểu học (vốn WB) của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, khôi phục chống lũ (vốn ADB) của Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn c. Dự án qua hai cấp quản lý Các dự án này chịu sự điều hành qua hai cấp quản lý như Bộ - Tổng công ty (BQLDA) – Ban quản lý dự án, hay Bộ - Liên hiệp – BQLDA. VD, Dự án điện Phú Mỹ 1 (vốn JBIC Nhật Bản) của BQLDA Phú Mỹ- Tổng công ty điện lực- Bộ Công Nghiệp, Dự án Cảng Hải Phòng – Tổng cục hàng hải – Bộ Giao Thông Vận Tải Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 9 Biểu đồ 1: Các loại viện trợ nước ngoài Nguồn vay ưu đãi (viện trợ) Nguồn vay thương mại (vd: đầu tư trực tiếp) Nguồn viện trợ nước ngoài Hỗ trợ phát triển Hỗ trợ không phát triển Hỗ trợ phát triển chính thức Hỗ trợ từ các NGO Cứu trợ khẩn cáp Viện trợ quân sự các loại khác tương tự Các dạng hỗ trợ: A: Hỗ trợ tài chính B: Hỗ trợ hàng hóa C: Hỗ trợ kỹ thuật Các điều kiện trợ giúp: A: Hoàn toàn rằng buộc B: Rằng buộc một phần C: Không rằng buộc ,  ' !",E&<D&(F*!" &78'$G9%'$#HI*!"5( 78'$J$K'$%$L Hỗ trợ theo dự án: - Dự án cơ sở hạ tầng - Dự án tăng cường thể chế - Phát triển nguồn nhân lực Hỗ trợ phi dự án: Hỗ trợ ngân sách Hỗ trợ thanh toán nợ Viện trợ theo chương trình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .:57">M( !"#$% 2.1 Nguồn cung cấp: Như đã nói trong đĩnh nghĩa về ODA, nguồn cung cấp ODA có thể đến từ các chính phủ, các tổ chức lien chính phủ, các tổ chức phi chinh phủ. Vậy nguồn viện trợ ODA đối với các nước nước đang phát triên gồm: + Chính phủ nước ngoài các cơ quan đại diện cho hợp tác phát triển của chính phủ nước ngoài VD: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản – JICA, Ngân hàng hợp tác quốc tế JBIC,…. + Các tổ chức phát triển Liên hiệp quốc (LHQ), bao gồm: Chuong trình phát triển LHQ (UNDP), Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF); Chương trình Lương thực Thế giới (WFP); Tổ chức Lương thực Nông nghiệp của LHQ (FAO)…. + Các tổ chức Liên Chính Phủ bao gồm: Liên minh Châu Âu (EU), Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển (OECD), Hiệp hội các nước ASEAN… + Các tổ chức Tài chính quốc tế bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB). Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 2.2 Đối tượng của ODA ODA của các tổ chức các quốc gia trên thế giới chỉ tập trung vao những nước có thu nhập bình quân đầu người thấp, đặc biệt là ở các nước có mức thu nhập dưới 220 USD/người/năm.Mặc dù vậy, việc xem xét một quốc gia có đủ điều kiện để được viện trợ hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là chính sách ngoại giao, tiếp đến là mức độ ổn định chính trị - kinh tế xã hội lộ trình cam kết phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó.Do đó, một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao hơn 220USD/người/năm vẫn có thể thu hút được nhiều vốn ODA hơn một số nước co thu nhập bình quân đầu người dưới 220USD/người/năm.Điều kiện thu nhập luôn được nhắc đến trong việc cấp ODA nhưng đó chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ để một quốc gia được nhận viện trợ. Sau khi Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 10 [...]... d ODA góp phần tăng khả năng thu hút vốn FDI tạo điều kiện mở rộng đầu tư phát triển: - Để sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn ODA, các nước sẽ nỗ lực tạo môi trường chính sách thu n lợi minh bạch trong quản lý sử dụng nguồn vốn này, cải thiện điều kiện pháp lý, góp phần tăng khả năng thu hút vốn FDI - ODA có vai trò quan trọng đối với các nước tiếp nhận, là nguồn vốn quan trọng để xây dựng cơ... ta thu hút được vẫn tăng qua hằng năm tốc độ giải ngân ngày càng tăng Tuy vậy thì ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thu hút viện trợ cũng như giải ngân sử dụng nguồn vốn ODA a.Ưu điểm Thứ nhất là vốn giải ngân ODA đã được cải thiện đáng kể, đó là nhờ sự điều hành sát sao của Chính phủ, nỗ lực to lớn của các ngành, các cấp các nhà tài trợ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải. .. yếu vào hỗ trợ cho việc cải tổ thể chế chính sách phù hợp chứ không phải để cấp vốn (một trọng tâm của cải cách chính sách viện trợ) Vì vậy, ngày nay chiến lược phát triển thể chế của nước tiếp nhận đang được coi là một trong những nhân tố cạnh tranh có ảnh hưởng tới khả năng thu hút cũng như hiệu quả sử dụng viện trợ 4.4 Chất lượng hiệu quả sử dụng ODA của nước tiếp nhận Thực tế, ODA vẫn là vốn. .. kỹ thu t, kinh tế xã hội đối với những nước tiếp nhận Lớp kinh tế đầu tư 49A Page 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương II Thực trạng ODA tại Việt Nam thời kỳ 20052009 1.Tổng quan về các nguồn vốn viện trợ ODAViệt Nam Việc cung cấp ODA được thực hiện qua hai kênh chính là chuyển trực tiếp từ nước tài trợ tới nước nhận viện trợ, hay chuyển từ nước tài trợ. .. nguồn ODA cung cấp cho các nước đang phát triển các nước chậm phát triển khác Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan hằng năm cung cấp trên dưới 100 triệu USD cho các quốc gia khác 2.Thực trạng ODA tại Việt Nam 2.1 Tình hình cam kết giải ngân nguồn vốn ODA Là một nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng nhanh với nền chính trị ổn định Việt Nam là nước có thế mạnh về thu hút vốn viện trợ đặc biệt là ODA. .. USD; Khoản vay kích thích kinh tế tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 8 trị giá 54,9 tỷ Yên (tương đương 609 triệu USD) do Nhật Bản tài trợ Đồng thời, công tác quản lý thực hiện vốn ODA ở các Bộ, ngành địa phương đã được cải thiện thông qua việc ban hành các quy chế nội bộ về vận động, thu hút sử dụng vốn ODA tạo thu n lợi cho việc tinh giản quy trình, thủ tục tăng cường sự phối hợp giữa... các cam kết viện trợ, để được tiếp nhận ODA các nước phải tuân theo các điều kiện của nguồn hỗ trợ từng dự án, chương trình Một yêu cầu nữa đối với các nước nhận viện trợ là uy tín của nước đó những tiến bô đạt được thông qua quá trình sử dụng vốn viện trợ ODA của các nước này Đây là tiền đề quan trọng tạo thu n lợi cho nước tiếp nhận ODA có được sự tin tưởng từ phía các nhà tài trợ qua đó tiếp... va hiện đại, đồng thời rèn luyện được tác phong làm việc công nghiệp 3.1.2 ODA nguy cơ phụ thu c vào các nước tài trợ: Tuy nhiên, đối với nước tiếp nhận nguồn hỗ trợ song phương tạo điều kiện giúp tăng trưởng phát triển kinh tế đồng thời cũng phải chấp nhận những điều kiện rằng buộc chặt chẽ từ phía các nhà tài trợ Các nước phát triển dựa trên việc tăng cường sử dụng nguồn vốn trong nước tiết... tổng cộng 2,15 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam Nhật Bản cũng đã kết tổng cộng trên 2,11 tỷ USD vốn viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, thay vì cam kết 0,9 tỷ USD mà Chính phủ nước này công bố sau khi nối lại ODA vào tháng 2/2009 Xét về cơ cấu vốn ODA kết, chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 30,9%) là lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ với 1,67 tỷ USD vốn ODA kết Tiếp đến... tạo điều kiện thu n lợi cho sản xuất, tạo môi trường hạ tầng tốt để tiếp tục thu hút vốn đầu tư Tuy nhiên, một trong những điều kiện để có được ODA là mục tiêu sử dụng vốn của nước tiếp nhận phải phù hợp với hướng ưu tiên trong mối quan hệ giữa bên cấp ODA bên nhận ODA Do đó, để thu hút được ODA phục vụ cho các quy hoạch phát triển quốc gia, ngoài việc là nước nghèo thu c diện được nhận ODA (nếu không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA vào Việt Nam Thời kỳ 2005-2015, Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA vào Việt Nam Thời kỳ 2005-2015, Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA vào Việt Nam Thời kỳ 2005-2015, Khái niệm: Đặc điểm: 3 đặc điểm: - Vốn ODA mang tính ưu đãi, Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp ODA, Mục tiêu cung cấp ODA của các nhà tài trợ:, Chất lượng và hiệu quả sử dụng ODA của nước tiếp nhận, Hệ thống tài trợ đa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay