Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

59 1,308 15
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:57

Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC . của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp, tôi quyết định chọn chuyên đề Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC .. xuất hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh cho tập đoàn VTC 1. Tích cực phân tích và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đén chiến lược kinh doanh của tập đoàn 2. Cải
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf, Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf, Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf, Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài:, Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, Kết quả dự kiến: Bố cục của đề án: Khái niệm, Vai trò của quản trị chiến lƣợc, Quá trình quản trị chiến lƣợc, Thu thập dữ liệu:, Vị trí của Tập đồn VTC trong hệ thống truyền thơng Việt Nam:, Kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn VTC, Nguồn nhân lực Cơ sở vật chất kỹ thuật:, Xác định các khả năng vƣợt trội và hoạt động tạo giá trị của công ty, Môi trƣờng Vĩ mô, Mơ hình Delta và Bản đồ chiến lƣợc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn