Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế

38 277 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 08:57


- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế, Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế, Một số giải pháp phát triển các KCNTT trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế, Đặc điểm, vai trò của KCNTT, Phân loại KCNTT, Khái niệm về phát triển bền vững, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng KCN.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay