khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hoá học và dịch trích thực vật đối với nấm fusarium sp. và nấm rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trong điệu kiện in vitro

69 931 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2015, 21:57

... HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁ HỌC VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Fusarium sp VÀ NẤM Rhizopus sp GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỆU KIỆN IN VITRO Do sinh viên Hồ Minh Thuyền thực bảo... nghiệm Khảo sát hiệu loại thuốc hoá học nấm Fusarium sp nấm Rhizopus sp gây lem lép hạt lúa điều kiện in vitro 18 2.2.2 Thí nghiệm Khảo sát hiệu loại dịch trích thực vật đối nấm Fusarium sp nấm Rhizopus. .. MINH THUYỀN, 2014.“KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI DỊCH TRÍCH THỰC VẬT VÀ THUỐC HOÁ HỌC ĐỐI VỚI NẤM Fusarium sp VÀ NẤM Rhizopus sp GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỆU KIỆN IN VITRO Luận văn tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNGHỒ MINH THUYỀNKHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁHỌC VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤMFusarium sp. VÀ NẤM Rhizopus sp.GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚATRONG ĐIỆU KIỆNIN VITROLuận văn tốt nghiệp đại họcNgành: BẢO VỆ THỰC VẬTCần Thơ, 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNGLuận văn tốt nghiệp đại họcNgành: BẢO VỆ THỰC VẬTTên đề tài:KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁHỌC VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤMFusarium sp. VÀ NẤM Rhizopus sp.GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚATRONG ĐIỆU KIỆNIN VITROGiáo viên hướng dẫn:Ths. Lê Thanh ToànSinh viên thực hiện:Hồ Minh ThuyềnMSSV: 3103691Lớp: TT1073A1Cần Thơ, 2013 KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNGBỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬTChứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài:KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓAHỌC VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤMFUSARIUM SP. VÀ RHIZOPUS SP.GÂY BỆNHLEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRODo sinh viên Hồ Minh Thuyền thực hiện và đề nạp.Kính trình Hội Đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét.Cần Thơ, ngày tháng năm 2014Cán bộ hướng dẫnThS. Lê Thanh Toàni TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNGBỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬTHội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ Bảo vệThực vật với đề tài:KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HOÁHỌC VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤMFusarium sp. VÀ NẤM Rhizopus sp.GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚATRONG ĐIỆU KIỆNIN VITRODo sinh viên Hồ Minh Thuyền thực hiện và bảo vệ trƣớc Hội đồng, ngày… tháng…năm 2014Luận văn đã đƣợc Hội đồng đánh giá ở mức:………………..điểmÝ KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGDUYỆT KHOA NN & SHƢDCHỦ NHIỆM KHOAii TIỂU SỬ CÁ NHÂNHọ và tên sinh viên: Hồ Minh ThuyềnGiới tính: NamNgày sinh: 10/01/1992Dân tộc: Khơ-meNơi sinh: Sóc Trăng.Quê quán: 150, ấp Tắc Bƣớm, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.Quá trình học tập:Năm 1998-2003: học tại trƣờng Tiểu Học Thạnh Thới An 1.Năm 2003-2007: học tại trƣờng Trung Học Cơ Sở Tài Văn.Năm 2007-2010: học tại trƣờng Trung Học Phổ Thông Mỹ Xuyên.Năm 2010-2014: học tại trƣờng Đại học Cần Thơ. Chuyên ngành Bảo VệThực Vật, khóa 36, khoa Nông Nghiệp Và Sinh học Ứng dụng, trƣờng Đại học CầnThơ.iii LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quảnghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳcông trình luận văn nào trƣớc đây.Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã đƣợc cảm ơnvà các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014Tác giả luận vănHỒ MINH THUYỀNiv LỜI CẢM ƠNKính dâng cha, mẹ vì sự nghiệp tƣơng lai của con.Hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi đãnhận đƣợc nhiều lời động viên từ ngƣời thân, sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô vàbạn bè.Thành kính biết ơn cô PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy và Ths. Lê Thanh Toàn đãtận tình chỉ bảo, giúp đỡ, hƣớng dẫn tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành đềtài tốt nghiệp.Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cố vấn học tập, quý thầy cô trongKhoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng – những ngƣời đã giảng dạy, truyền đạtnhiều kiến thức bổ ích trong suốt quá trình học tập.Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nguyễn Thị Hàn Ni, các anh chị họcviên cao học khóa 20 và các bạn trong phòng thí nghiệm Nedo đã giúp đỡ tôi trongsuốt quá trình thực hiện đề tài. Gửi đến các bạn thuộc lớp Bảo vệ Thực vật khóa 36đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập.HỒ MINH THUYỀNv MỤC LỤCTIỂU SỬ CÁ NHÂN .............................................................................................. iiiLỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... ivLỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... vMỤC LỤC ............................................................................................................... viDANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... viiiDANH SÁCH BẢNG ............................................................................................. ixDANH SÁCH HÌNH............................................................................................... xTÓM LƢỢC ............................................................................................................ xiMỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1CHƢƠNG 1 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU .................................................................. 21.1 SƠ LƢỢC VỀ BỆNH LEM LÉP HẠT DO NẤM ........................................... 21.2 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT VÀ THUỐC HOÁHỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI LÚA .................................................... 31.2.1 Những nghiên cứu trên thế giới ..................................................................... 31.2.2 Những nghiên cứu trong nƣớc ....................................................................... 41.3 SƠ LƢỢC VỀ NẤM Fusarium sp. VÀ NẤM Rhizopus sp. GÂY LEM LÉPHẠT LÚA ................................................................................................................ 41.3.1 Nấm Fusarium sp. ......................................................................................... 41.3.2 Nấm Rhizopus sp. ........................................................................................... 81.4 SƠ LƢỢC VỀ BỐN LOẠI THỰC VẬT DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM ...... 91.4.1 Cây cỏ hôi ...................................................................................................... 91.4.2 Cây Neem ...................................................................................................... 101.4.3 Cây Lƣợc vàng .............................................................................................. 111.4.4 Cây Húng tây................................................................................................. 121.5 SƠ LƢỢC VỀ BỐN LOẠI THUỐC HOÁ HỌC DÙNG TRONG THÍNGHIỆM ............................................................................................................... 131.5.1 Comcat 150WP ............................................................................................. 131.5.2 Tilt Super 300EC........................................................................................... 13vi 1.5.3 Binhnomyl 50WP .......................................................................................... 141.5.4 Amistar 250SC .............................................................................................. 15CHƢƠNG 2 PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP ........................................... 172.1 PHƢƠNG TIỆN ............................................................................................... 172.1.1 Thời gian và địa điểm.................................................................................... 172.1.2 Vật liệu thí nghiệm ........................................................................................ 172.2 PHƢƠNG PHÁP .............................................................................................. 182.2.1 Thí nghiệm 1. Khảo sát hiệu quả của các loại thuốc hoá học đối với nấmFusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây lem lép hạt lúa trong điều kiện in vitro ... 182.2.2 Thí nghiệm 2. Khảo sát hiệu quả của các loại dịch trích thực vật đối nấmFusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây lem lép hạt lúa trong điều kiện in vitro ... 19CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................................... 223.1 HIỆU QUẢ CỦA BỐN LOẠI THUỐC HOÁ HỌC ĐỐI VỚI NẤM Fusariumsp. VÀ NẤM Rhizopus sp. .................................................................................... 223.1.1 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp. .................. 223.1.2 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Rhizopus sp.................... 273.2 HIỆU QUẢ CỦA BỐN LOẠI DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤMFusarium sp. VÀ NẤM Rhizopus sp. ................................................................... 313.1.1 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium sp. ........... 313.1.2 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Rhizopus sp. ............ 37CHƢƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .............................................................. 42TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 43vii DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮTĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu LongGSĐKT: giờ sau hi đ t hoanh hu n tyRTSV: Rice tungro spherical virusRTBV: Rice tungro bacillifrom virusRGDV: Rice gall dwarf virusRLACV: Rice transitory yellowing virusRBSDV: Rice black streak dwarf mosaic virusRDV: Rice dwarf virusRStV: Rice stripe virusĐKKT: Đƣờng kính khu n tyctv: Cộng tác viênPDA: Môi trƣờng Potato Dextrose Agarviii DANH SÁCH BẢNGBảngTên bảngtrang2.1Nồng độ các loại thuốc và dịch tr ch thực vật đƣợc sử dụng trong các thnghiệm ......................................................................................................... 173.1Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quảcủa 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro ........................................ 233.2Hiệu quả ức chế (%) nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro ................................................. 263.3Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quảcủa 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro ........................................ 283.4Hiệu quả ức chế (%) nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro ................................................. 313.5Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quảcủa 4 loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro ................................. 333.6Hiệu quả ức chế (%) nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro ................................................. 363.7Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quảcủa 4 loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro ................................. 383.8Hiệu quả ức chế (%) nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro ................................................. 41ix DANH SÁCH HÌNHHìnhTên hìnhtrang2.1 Sơ đồ bố trí thử nghiệm hiệu quả của các loại thuốc hóa học đối với nấmFusarium sp. (nấm Rhizopus sp.) gây lem lép hạt lúa................................... 192.2 Sơ đồ bố trí thử nghiệm hiệu quả của các loại dịch trích thực vật đối vớinấm Fusarium sp. (nấm Rhizopus sp.) gây lem lép hạt lúa ........................... 203.1 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp. ở thời điểm168 GSĐKT ................................................................................................... 243.2 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Rhizopus sp. ở thời điểm 48GSĐKT .......................................................................................................... 293.3 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium sp. ở thờiđiểm 168 GSĐKT .......................................................................................... 343.4 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Rhizopus sp. ở thờiđiểm 48 GSĐKT ............................................................................................ 39x HỒ MINH THUYỀN, 2014.“KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI DỊCHTRÍCH THỰC VẬT VÀ THUỐC HOÁ HỌC ĐỐI VỚI NẤM Fusarium sp.VÀ NẤM Rhizopus sp. GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỆUKIỆN IN VITRO”. Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Bảo vệ Thực vật, khoa NôngNghiệp & Sinh học Ứng dụng, trƣờng Đại học Cần Thơ, cán bộ hƣớng dẫn khoahọc: Ths. Lê Thanh Toàn.TÓM LƯỢCĐề tài “Khảo sát hiệu quả một số loại dịch trích thực vật và thuốc hoá học đối vớinấm Fusarium sp. và Rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện in vitro”đƣợc thực hiện từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013 tại phòng thí nghiệmNedo, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, TrƣờngĐại Học Cần Thơ nhằm: (1) Tìm ra dịch trích thực vật và nồng độ có hiệu quả ứcchế sự phát triển của hai loại nấm trong điều kiện in vitro, (2) Tìm ra thuốc hoá họcvà nồng độ có hiệu quả ức chế sự phát triển của hai loại nấm trong điều kiện in vitrKết quả thí nghiệm cho biết hai loại dịch trích lá Neem và lá Cỏ hôi có hiệuquả đối với nấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. trong bốn loại dịch trích thựcvật khảo sát trong thí nghiệm.Kết quả thí nghiệm cho biết ba loại thuốc Binhnomyl 50WP, Tilt Super300EC và Amistar 250SC có hiệu quả đối với nấm Fusarium sp. và Rhizopus sp.trong bốn loại thuốc hoá học khảo sát trong thí nghiệm.xi MỞ ĐẦULúa (Oryza sativa L.) là một trong năm loại cây lương thực chính của thếgiới. Lúa được trồng ở tất cả các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới.Ngành sản xuất lúa gạo đã giúp Việt Nam từ một nước thiếu lương thực trở thànhmột trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL) là vựa lúa lớn nhất cả nước, hàng năm đóng góp hơn 50% sản lượng lúavà hơn 90% sản lượng gạo xuất khẩu của nước ta. Trong những năm gần đây, tìnhhình sản xuất lúa gạo ngày càng phát triển nên việc thâm canh tăng vụ cùng vớiđiều kiện khí hậu nóng ẩm, tập quán canh tác sạ dày và sử dụng nhiều phân đạm làđiều kiện thuận lợi cho bệnh hại phát triển. Trong đó, bệnh lem lép hạt là một trongnhững nguyên nhân chính làm thất thu năng suất và phẩm chất lúa gạo.Nhiều nghiên cứu về thành phần nấm gây bệnh lem lép hạt đã được thực hiệnvà đã xác định một số loại nấm gây bệnh lem lép hạt. Theo kết quả nghiên cứu củaTrần Văn Hai (1999), có 11 loài nấm đã được ghi nhận trên các mẫu lúa thu ởcác tỉnh ĐBSCL là Curvularia lunata, Aspergillus spp., Alternaria sp., Mucorsp., Tilletia barclayana, Rhizopus sp., Penicillium sp., Helminthosporiumoryzae, Pyricularia oryzae, Fusarium moniliforme và Ustilago sp. Đến năm 2011,kết quả nghiên cứu của Trần Thị Thu Thủy đã ghi nhận 11 loài nấm hiện diện trêncác mẫu lúa thu thập tại 8 tỉnh thuộc ĐBSCL gồm Fusarium sp., Curvularialunata, Trichoconis padwickii, Helminthosporium oryzae, Nigrospora oryzae,Tilletia barclayana, Trichothecium sp., Cercospora oryzae, Pyricularia oryzae,Alternaria sp., Diplodina sp. Trong đó, nấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. hiệndiện với tần số cao. Đó là lí do đề tài “ Khảo sát hiệu quả hiệu quả một số loạidịch trích thực vật và thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp. và nấmRhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện in vitro” đã được thựchiện, với mục tiêu:(1) Đánh giá hiệu quả các loại dịch trích thực vật đối với hai loại nấmFusarium sp. và Rhizopus sp. nhằm tìm ra loại dịch trích thực vật có hiệu quả nhất.(2) Đánh giá hiệu quả các loại thuốc hoá học đối với hai loại nấm Fusariumsp. và Rhizopus sp. nhằm tìm ra loại thuốc hoá học có hiệu quả nhất.1 CHƯƠNG 1LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU1.1 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH LEM LÉP HẠT DO NẤMNăm 1991, bệnh lem lép hạt đã được phát hiện miền Trung, đến năm 1992bệnh xuất hiện tại Đồng bằng sông Hồng (Phạm Văn Dư và ctv., 2001). Ở ĐBSCL,bệnh cũng khá phổ biến, gây hại đáng kể cho vụ Hè-Thu và Thu-Đông; ở một sốnơi tỉ lệ hạt nhiễm trên gié khoảng 5-20%, trung bình khoảng 10% (Võ ThanhHoàng, 1993). Bệnh có thể làm cho 100% số hạt bị lem, hạt lúa không thể làmgiống được (Phạm Văn Kim, 2006).Trần Văn Hai (1999) cho biết bệnh đã trở nên nghiêm trọng và gây thiệt hạilớn, có nơi ước tính từ 20-50% hạt bị lép, lửng và diện tích gây hại hàng năm trên12.000 ha. Bệnh đã gây hại nặng cho hai vụ lúa Hè-Thu và Thu-Đông tại ĐBSCL.Hiện nay, theo IRRI có tới khoảng 43 loài nấm gây hại hạt lúa trong tổng số53 loài nấm có thể gây hại trong các giai đoạn phát triển của cây lúa ở tất cả cácnước trồng lúa trên thế giới (Mew và Misra, 1994). Sự tồn tại và phát triển của cácloài nấm này đã được quan tâm từ rất sớm (từ cuối thế kỷ 18) (Ou, 1985). Tuynhiên, sự tồn tại của nấm trên hạt đến giữa thế kỷ 19 mới được nghiên cứu kỹ, cuốithế kỷ 19 đã có nhiều công bố về bệnh trên hạt của Richarson (1981), Ou (1985),...Nấm gây hại trên hạt thể hiện nhiều tác hại khác nhau. Nhóm nấm nhiễm vàohạt trước khi thu hoạch thường làm giảm phẩm chất và giảm sức nảy mầm của hạtsau khi gieo, mạ có thể bị nhiễm bệnh (Ou, 1983). Nấm có thể gây hoại tử mô hạtgiống (Khanzada và ctv., 2002), giảm hoặc ngăn cản khả năng nảy mầm cũng nhưlàm thiệt hại cây con (Nghiep và ctv., 2001).Lương Minh Châu và ctv. (1998) đã cho biết khi gieo hạt giống nhiễm nấmbệnh thì năng suất lúa bị giảm 5-30%, làm cho lúa ít bông, ít hạt chắc/bông, tỉ lệ hạtlép tăng 4-6% so với hạt sạch và trọng lượng cũng giảm, nhẹ cân hơn. Khi gieo hạtlúa bị nhiễm bệnh thì cường lực mạ bị giảm làm tốc độ phát triển chiều cao cây bịchậm lại với hạt sạch bệnh hay hạt có xử lý nước nóng. Gieo hạt giống sạch bệnhcũng làm tăng năng suất 1,3 tấn/ha (41,9%) so với hạt nhiễm bệnh.Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy một số loài nấm làm biến màu hạt, ảnhhưởng đến chất lượng hạt (Mathur và Olgar Kongsdal, 2000). Hiện tượng biến màuhạt có thể chỉ xuất hiện trên vỏ trấu hoặc trên hạt gạo hay cả vỏ và hạt gạo đều bịbệnh. Biểu hiện bệnh trên vỏ hạt thay đổi tùy loài nấm và tùy mức độ nhiễm, đôikhi triệu chứng chỉ là những vết đen nhỏ trên vùng vỏ bình thường hay trên vùng vỏbị biến màu (Ou, 1983). Triệu chứng của bệnh cũng có thể là những mảng màu nâuđen bao phủ phần lớn hay cả vỏ hạt, tâm vết bệnh có thể nâu nhạt hay xám, viền nâu2 sậm. Hạt gạo bên trong bị đổi sang màu đen, đỏ, cam, xanh,… (Võ Thanh Hoàng,1993).Theo thống kê của IRRI có khoảng 43 loài nấm được xác định là có truyềnqua hạt giống (Mew và Misra, 1994). Nấm gây bệnh truyền qua hạt giống có ýnghĩa đặc biệt với cây lúa sau này, gồm nhiều loài khác nhau, thay đổi tuỳ theo từngvùng và từng thời kỳ sinh trưởng của lúa (Suzuki, 1976). Tại Việt Nam, Phạm VănKim (2006) cho biết có 13 loài nấm gây hại trên hạt lúa bao gồm: Fusariummoniliforme, Alternaria padwickii, Sarocladium oryzae, Helminthosporiumopryzae, Curvularia lunata, Nigrospora oryzae, Pyricularia grisea, Cercosporaoryzae, Pinatubo oryzae, Fusarium equiseti, Phoma shorghina và Trichotheciumroseum.1.2 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT VÀ THUỐCHOÁ HỌC TRONG PHÒNG TRỪ NẤM BỆNH GÂY HẠI LÚA1.2.1 Những nguyên cứu trên thế giớiAmadioha (2000) cho biết dịch trích từ lá neem có khả năng hạn chế được sựphát triển của sợi nấm Pyricularia oryzae trong điều kiện in vitro và giảm sự lây lancủa bệnh trong điều kiện nhà lưới.Dịch trích lá cây cà độc dược làm chậm sự phát triển của nấm Rhizoctoniasolani trong điều kiện in vitro. Ở điều kiện nhà lưới khi phun dịch trích cây cà độcdược lên lúa thì giảm được bệnh đốm vằn và bệnh cháy bìa lá lúa (Kagale và ctv.,2004).Venkateswarlu và Chauhan (2005) cho rằng các hoạt chất hóa họccarbendazim, benomyl, mancozeb có thể phòng trị tốt bệnh thối bẹ và lem lép hạtlúa thông qua trọng lượng một ngàn hạt và số lượng hạt khỏe khi sử dụng các hoạtchất hóa học trên.Yasmin và ctv. (2008) cho biết khi nghiên cứu 55 loại dịch trích thực vật ảnhhưởng đến nấm Fusarium moniliforme thì dịch trích cỏ cứt heo và cây sống đời chohiệu quả ức chế nấm cao nhất.Ba loại tinh dầu chiết xuất từ cây sả, hương nhu trắng và hoa môi có khảnăng chống lại sự xâm nhiễm của Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae vàFusarium moniliforme gây bệnh trên hạt lúa. Ba loại tinh dầu này còn giúp tăng độnảy mầm của hạt giống và giúp cây lúa sinh trưởng tốt hơn (Nguefack và ctv.,2008).Hạt lúa giống ngâm với dịch trích từ củ tỏi và lá cây hoàng anh giúp hạtgiống nảy mầm tốt và giảm đáng kể sự xuất hiện của các loài nấm trên hạt lúa như:Bipolaris oryzae, Curvularia oryzae, Nigrospora oryzae, Aspergillus flavus,3 Aspergillus niger, Penicillium sp. và Fusarium moniliforme (Yeasmin và ctv.,2012).1.2.2 Những nghiên cứu trong nướcTheo Trần Văn Hai (1999), trong điều kiện phòng thí nghiệm các loại thuốchóa học như Tilt 250EC, Appencarb supesr 50FL và Anvil 5SC có hiệu quả ức chếbốn loài nấm gây bệnh lem lép hạt lúa gồm có Fusarium moniliforme, Alternariapadwicki, Cuvularia lunata và Helminthosporium oryzae.Vũ Đăng Khánh và ctv. (2007) công bố sản phẩm chiết suất từ nhân hạtneem trong ethanol, methanol và nước đều có tác dụng ức chế sử sinh trưởng đốivới 3 loài nấm gây bệnh cây là Rhizoctonia solani, Seclerotium rolfsii và Fusariumoxysporum. Trong đó, tác dụng ức chế mạnh nhất là sản phẩm chiết xuất vớiethanol, kế đến là methanol và yếu nhất là nước.Khi ngâm hạt với dịch trích cây sống đời, cỏ cứt heo hay áo hạt bằng cỏ cứtheo các nghiệm thức đều có hiệu quả đối với bệnh đốm nâu do Bipolaris oryzae,trong đó hai nghiệm thức ngâm hạt với cỏ cứt heo 4% và áo hạt 2% cho hiệu quảgiảm bệnh trên 50% (Phan Thị Hồng Thuý, 2009).Theo Cao Thị Cẩm Tú (2010) cho thấy phương pháp áo hạt kết hợp phun qualá với dịch trích lá neem 8% có khả năng hạn chế chiều dài vết bệnh và hiệu hiệugiảm bệnh cháy bìa lá (Xanthomonas oryzae) cao.Bằng cách ngâm hạt kết hợp phun dịch trích vào giai đoạn 55 ngày sau khigieo, dịch trích cỏ cứt heo (Ageratum conyzoides L.) có khả năng hạn chế ba bệnhđạo ôn (Pyriculariaoryzea), đốm nâu (Bipolaris oryzae) và cháy bìa lá(Xanthomonas oryzae). Dịch trích cỏ hôi (Eupatorium odoratum L. ) cũng có khảnăng hạn chế tốt bệnh đạo ôn (Pyricularia oryzea) trên lúa (Dương Hoàng Thanh,2011).1.3 SƠ LƯỢC VỀ NẤM Fusarium sp. VÀ Rhizopus sp. GÂY LEM LÉP HẠTLÚA1.3.1 Nấm Fusarium sp. Nấm Fusarium moniliformeNấm Fusarium moniliforme được phát hiện từ rất sớm, được ghi nhận đầutiên ở Nhật Bản vào năm 1828 (Ito và Kimura, 1931, trích dẫn từ Vũ Triệu Mân,2007). Nhưng mãi đến năm 1898, bệnh mới được Hori mô tả đầu tiên và được đặttên nấm là Fusarium. Đến năm 1919, Sawada đã tìm thấy giai đoạn hữu tính củanấm này và đặt tên là Lisae fujikuroi (Vũ Triệu Mân, 2007). Wineland (1924) đã môtả Gibberella moniliforme và đề nghị dùng tên này. Cuối cùng, Ito và Kimura4 (1931) xác định tên nấm là Gibberella fujikuroi và giai đoạn vô tính là Fusariummoniliforme (Ou, 1983; Vũ Triệu Mân, 2007). Nấm thuộc nghành Eumycota,nghành phụ Deuteromycotina, lớp Hypphomycetes (Deuteromycetes), bộMoniliales, họ Tuberculariaceae (Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề, 1999).Nấm Fusarium moniliforme được phát hiện thấy ở tất cả các nước trồng lúa.Nấm này cũng được xác định là có mặt phổ biến tại hầu hết ở các nước châu Á (Ou,1985). Ở Trung Quốc bệnh được gọi là “White Stalk”; ở Philippin và Guyana, bệnhđược gọi là “lúa đực” (Võ Thanh Hoàng, 1993).Theo Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (1998) thì Bourgnicourt là người đầutiên nghiên cứu và xác nhận nấm Fusarium moniliforme tại Việt Nam vào 1943.Tuy được phát hiện từ lâu nhưng những nghiên cứu về Fusarium moniliforme chỉđược thực hiện ở mức độ giới hạn. Nấm gây hại cho nhiều tỉnh ở miền Bắc (VũTriệu Mân, 2007) cũng như ở các tỉnh ĐBSCL (Phạm Văn Kim và Lê Thị Sen,1993).Ở ĐBSCL, nấm Fusarium moniliforme có mặt ở nhiều nơi, đặc biệt gần đâynấm đã gây hại thành dịch tại một số tỉnh trong vùng. Fusarium moniliforme gâythiệt hại nặng nhất là vụ Đông-Xuân, mức độ thiệt hại tuỳ theo giống và tuỳ theonăm (Võ Thanh Hoàng, 1993). Theo báo cáo của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phíaNam (2008), diện tích và mức độ thiệt hại do nấm Fusarium moniliforme được ghinhận ở tỉnh An Giang vụ Đông-Xuân 2006-2007 là 8.282 ha. Sau đó, nấm tiếp tụcphát triển lây lan sang nhiều nơi, trong vụ Đông-Xuân 2007-2008 đã có 6 tỉnhĐBSCL bị nhiễm là An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ vàSóc Trăng với tổng diện tích nhiễm bệnh là 11.046 ha (trích dẫn từ Nguyễn ThanhNam, 2012).Ou (1983) đã ước tính sự thất thu do nấm Fusarium moniliforme; trong đóthất thu năng suất 20% ở Hokkaido của Nhật Bản, thậm chí sự thất thu lên đến 4050% ở vùng Kinkichugoku của Nhật Bản, ở Ấn Độ thất thu 15%, ở miền Bắc vàtrung tâm Thái Lan thất thu 3,7-14,7%, tại Philippin thất thu năng suất từ 1-13%.Theo Mew và Misra (1994), dưới sự kiểm tra hạt lúa một cách tổng quát củaIRRI thì mức độ nhiễm Fusarium moniliforme là trên 25%. Đến năm 2002, Mew vàGonzales cho biết 100% số hạt đều có nấm xuất hiện.Tại Việt Nam, nấm Fusarium moniliforme gây hại ở nhiều nơi với mức độnặng. Năm 1956, nấm đã gây hại nặng trên diện rộng ở vùng Đồng bằng sôngHồng, có nơi thiệt hại tới 2/3 sản lượng (Vũ Triệu Mân, 2007). Vụ Đông-Xuân2003-2004 nấm đã gây hại nặng ở tỉnh Nam Định (Viện Bảo vệ Thực vật, 2006).5 Năm 2006 và vụ Đông-Xuân năm 2006-2007, nấm phát triển mạnh khắp cáctỉnh ĐBSCL, nhiều ruộng lúa bị thiệt hại với tỉ lệ bệnh trung bình 10-20%, có nơilên tới 40-45%, nhất là vùng thâm canh lúa 3 vụ. Bệnh có thể làm thất thu từ 3-20%tuỳ nơi và tuỳ lúc (Phạm Văn Kim, 2006). Tại Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), tỉ lệ chồinhiễm bệnh có thể đến 10-20%. Nấm có khi thành dịch trên diện rộng, như vào năm1980 ở Đồng Tháp (Võ Thanh Hoàng, 1993).Phạm Văn Kim và ctv. (2008); Phạm Văn Dư và ctv. (2008) đều cho rằngbào tử nấm Fusarium moniliforme phát tán trong không khí xâm nhập vào giai đoạnlúa trổ bông gây lép hạt và vào giai đoạn nuôi hạt tạo triệu chứng lem hạt. Fusariummoniliforme có thể quan sát thấy trên vỏ hạt lúa (khoảng 57%) (Mew và Gonzales,2002).Hạt bị bệnh thường lửng lép, vỏ hạt màu xám, trên vỏ hạt có thể quan sátthấy lớp nấm phân trắng phớt hồng trong điều kiện ẩm ướt. Trong điều kiện khô, vỏhạt có chấm nhỏ li ti màu xanh đen, đó là quả thể của nấm (Vũ Triệu Mân và LêLương Tề, 1998).Triệu chứng dễ thấy và phổ biến nhất là chồi hoặc cây con ốm, kéo dài màuvàng xanh. Trên cây trưởng thành, cây nhiễm bệnh sẽ có một vài chồi vươn cao vớilá cờ màu xanh nhạt, lá khô từ dưới lên và cuối cùng chết. Nếu cây bệnh còn sốngthì sẽ tạo ra các bông lúa mang hạt bị lép (Mew và Gonzales, 2002).Theo Võ Thanh Hoàng (1993), nấm không thấy có tạo bì bào tử, có thể cóhay không tạo hạch nấm có hình cầu màu xanh đậm, kích thước 80x100 μm. Trongkhi đó, Phạm Văn Kim (2009) đã chứng minh Fusarium moniliforme có sinh ra bàotử áo (chlamydiasores) với vách dày.Khuẩn lạc trên môi trường PDA ở nhiệt độ phòng (28-300C) phát triển tươngđối nhanh và có đường kính là 5,2 cm sau 5 ngày nuôi cấy. Chúng là các khoanhmàu trắng với tâm màu hồng, sợi nấm hơi bện chặt. Mặt sau đĩa petri, chúng là cáckhoanh nấm màu trắng với tâm tím nhạt (Mew và Gonzales, 2002).Nấm tồn tại chủ yếu ở dạng sợi và bào tử hữu tính trên tàn dư cây bệnh ởtrong đất và hạt giống (Ou, 1983). Hạch nấm là cơ quan lưu tồn, giúp nấm tồn tạikhá lâu trong đất, có thể hơn 2 năm (Phạm Văn Kim, 2000). Fusarium moniliformecó khả năng lưu tồn đến 26 tháng khi xâm nhiễm trên hạt lúa và 28 tháng trên gốc rạkhô (CABI, 2003). Loài Fusarium moniliforme có khả năng sống qua mùa hè trênhạt hay phần thân nhiễm bệnh.Nấm Fusarium moniliforme là loài nấm đa thực, phạm vi ký chủ ngày càngmở rộng trên nhiều loại cây trồng khác nhau như lúa, bắp, vải, cà, chuối, táo, mía,đậu (Agrios, 2005). Ở Nhật Bản, các nhà khoa học đã phát hiện nấm Fusarium6 moniliforme trong nhiều loài cỏ họ hoà bản (Panicum miliaceum L.), trên lúa mạch,bắp, lúa miến và mía đường. Nấm Fusarium solaniLần đầu tiên được Mew và Gonzales (2002) mô tả trên hạt lúa.Nấm Fusarium solani gây hại trên hạt lúa ở tần số thấp. Nấm này có thể làmcho hạt lúa bị biến màu. Tuy nhiên, nó được tìm thấy trên hạt từ nhiều khu vực vàhệ sinh thái khác nhau (Mew và Gonzales, 2002).Fusarium solani có thể tìm thấy trên hạt sau 5 ngày ủ ở nhiệt độ 21 0C trongđiều kiện ánh sáng cực tím. Tần số xuất hiện trung bình trên hạt 10.000 mg/kg, LD50 qua da: >10.000 mg/kg. Thuốc ít độc đối với cá,không độc đối với ong mật. Phương thức tác động và sử dụng:Là loại thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng nội hấp, có phổ tác dụng rộng. Saukhi được cây hấp thụ, benomyl được phân huỷ thành 2 phân tử: butyl carbamate vàmethyl-2-benzimidazole carbamate (MBC). Butyl carbamate được bốc hơi thànhchất độc butyl isothiocyanate. MBC là chất khá bền trong mô cây và là chất diệtnấm. Được sử dụng như thuốc khử độc hạt giống, phun lên lá và khử độc đất (PhạmVăn Kim, 2000). Trừ được nhiều bệnh hại trên rau, màu, cây công nghiệp, cây ănquả, cây cảnh và hoa. Thuốc còn trừ nhện đỏ. Ngoài ra thuốc có tác dụng ức chếbệnh khô vằn và bệnh đạo ôn phát triển. Thời gian cách ly 17 ngày (Trần QuangHùng, 1999).1.5.4 Amistar 250SCCông ty sản xuất: Công ty TNHH Syngenta Việt NamThành phần: Azoxystrobin 250 gHoạt chất: AzoxystrobinTên hoá học: Metyl (E)- 2 -{2 -[6 - (2 - xiano phenoxi) pyrimidin - 4 - yloxi]phenyl} - 3 - methoxiacrylat. Công thức hoá học: C22H17N3 O5 Đặc tính:Thuốc nguyên chất kĩ thuật dạng rắn, màu trắng, tan ít trong nước , hoà tantốt trong etylaxetat, axetonitril, diclomethan. LD50 qua miệng: >5.000 mg/kg, LD50qua da: >2.000 mg/kg. Thuốc ít độc đối với ong mật, cá và các loại kí sinh có ích(Trần Quang Hùng, 1999).15  Sử dụng:Azoxystrobin là hợp chất tổng hợp hoá học có cấu trúc đồng đẳng vớistrobilurins và oudemansins là chất chuyển hoá nấm khuẩn có trong tự nhiên.Azoxystrobin có tác dụng tiếp xúc và nội hấp, ức chế bào tử nấm nảy mầm và sợinấm phát triển, ức chế sự hình thành bào tử nấm khuẩn. Thuốc có phổ tác dụng rấtrộng, dùng để phòng và trừ nhiều loại bệnh nấm như phấn trăng, gỉ sắt hại ngũ cốc,đạo ôn, khô vằn hại lúa, nhiều bệnh hại cà phê, chè, rau, chuối, cam,… Liều lượngsử dụng từ 100-375 g/ha (Trần Quang Hùng, 1999).16 CHƯƠNG 2PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP2.1 PHƯƠNG TIỆN2.1.1 Thời gian và địa điểmThí nghiệm được thực hiện từ tháng 2/2013 đến tháng 6/2013Thí nghiệm đánh giá độ hiệu lực của bốn loại dịch trích thực vật và bốn loạithuốc hóa học đối với hai loại nấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. được bố trítại phòng thí nghiệm Phòng trừ Sinh học bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nôngnghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ.2.1.2 Vật liệu thí nghiệmCác loại thuốc dùng trong thí nghiệm: Comcat 150WP, Tilt Super 300EC,Binhnomyl 50WP, Amistar 250SC. Các loại dịch trích thực vật được sử dụng: lá Cỏhôi, lá Neem, lá Húng tây, lá Lược vàng.Bảng 2.1 N ng độ các loại thuốc và dịch trích thực vật được s dụng trong các thí nghiệmSTTtrích thực vật1Comcat 150WP2Tilt Super 300EC3N ng độTên thuốc dịchN ng độ 115,625N ng độ 2mg/100 31,25ml PDAml PDAN ng độ 3mg/100 62,5 mg/100 mlPDA46,9 μl/100 ml 93,8 μl/100 ml 187,6 μl/100 mlPDAPDAPDABinhnomyl50 mg/100 ml 100 mg /100 ml 200 mg/100 ml50WPPDA4Amistar 250SC5PDAPDA37,52 μl/100 ml 66,67 μl /100 133,33 μl /100 mlPDAml PDAPDALá neem2%4%8%6Lá cỏ hôi2%4%8%7Lá húng tây2%4%8%8Lá lược vàng2%4%8%17 Nguồn nấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. được cung cấp từ Bộ mônBảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học CầnThơ. Các dụng cụ thí nghiệm: Đĩa petri, beaker, bình tam giác, que cấy nấm, cânđiện tử, micropipet,… Các thiết bị thí nghiệm: Tủ thanh trùng ướt, tủ thanh trùng khô, kính hiểnvi,… Công thức môi trường PDA được dùng trong bố trí thí nghiệm:Khoai tây200 gramĐường Dextrose20 gramAgar20 gramNước cất1000 mlpH6,5-6,82.2 PHƯƠNG PHÁP2.2.1 Thí nghiệm 1. Khảo sát hiệu quả của các loại thuốc hoá học đối với nấmFusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây lem lep hạt lúa trong điều kiện in vitro Mục đích: đánh giá hiệu quả của các loại thuốc hóa học đối với hai loại nấmFusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa Thực hiện thí nghiệm:Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 13 nghiệmthức (12 nghiệm thức sử dụng thuốc hóa học và 1 nghiệm thức đối chứng), 5 lần lặplại. Loại thuốc và nồng độ thuốc được trình bày trong Bảng 2.1. Nghiệm thức đốichứng là môi trường PDA không có chứa thuốc hóa học.Chuẩn bị nguồn nấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp.: nấm được nuôi cấytrong đĩa petri khoảng 10 ngày trước khi tiến hành thí nghiệm. Khuẩn ty nấm sẽđược đục thành các khoanh có đường kính khoảng 5 mm khi thực hiện thí nghiệm.Các loại thuốc hóa học được tính toán liều lượng sao cho khi hòa tan vàochai thủy tinh chứa 100 ml môi trường PDA sẽ đạt được nồng độ đã định sẳn. Nấutan môi trường PDA. Khi chai môi trường đạt nhiệt độ khoảng 55-60oC thì đưalượng thuốc hóa học đã chuẩn bị vào chai, lắc chai môi trường để thuốc hòa tan đềuvào môi trường. Sau đó, môi trường trong chai sẽ được đổ vào các đĩa Petri (khoảng10 ml môi trường/ đĩa petri). Sau khi môi trường đặc lại, đặt các khoanh khuẩn tynấm đã chuẩn bị vào chính giữa đĩa petri (Hình 2.1).18 19 Cách bố trí trên đĩa peptri: theo phương pháp Dhinggra và Sinclair (1995).Khoanh khuẩn ty nấm gâybệnh lem lép hạt (đườngkính khoảng 5 mm)Môi trường đã có thuốchóa học theo nồng độ tính sẵnHình 2.1: S đ bố trí th nghiệm hiệu quả của thuốc h a học đối với nấm Fusarium sp.(nấm Rhizopus sp.) gây lem lép hạt lúaCh tiêu ghi nhận: ghi nhận đường kính khuẩn ty của nấm vào các thời điểm24, 48, 72, 96..168 giờ sau đặt khoanh khuẩn ty (GSĐKT). Chỉ tiêu được ngừng ghinhận khi khuẩn ty của nấm phát triển 168 GSĐKT hoặc đến mép đĩa petri.Hiệu quả của thuốc được tính theo công thức Abbott:(ĐKKTđc – ĐKKTi)HQT(%) =x 100%ĐKKTđcTrong đó: ĐKKTđc: Đường kính khuẩn ty của nghiệm thức đối chứngĐKKTi: Đường kính khuẩn ty của nghiệm thức thuốc i2.2.2 Thí nghiệm 2. Khảo sát hiệu quả của các loại dịch trích thực vật đối vớinấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây lem lep hạt lúa trong điều kiện invitro Mục đích: đánh giá hiệu quả của các loại dịch trích thực vật đối với hai loạinấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa. Thực hiện thí nghiệm:Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 13 nghiệmthức (12 nghiệm thức sử dụng dịch trích thực vật và 1 nghiệm thức đối chứng), 5lần lặp lại. Loại dịch trích thực vật và nồng độ dịch trích được trình bày trong Bảng2.1. Nghiệm thức đối chứng là môi trường PDA không có chứa dịch trích thực vật.20 Chuẩn bị nguồn nấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp.: tương tự Thínghiệm 1.Các loại dịch trích thực vật được tính toán khối lượng sao cho khi hòa tanvào chai thủy tinh chứa 95 ml môi trường PDA sẽ đạt được nồng độ đã định sẳn.Thực vật sau khi thu về sẽ được rửa sạch đất cát, để ráo, cân thực vật theo khốilượng đã tính rồi nghiền với 5 ml nước cất thanh trùng trong cối và chày thủy tinhđã thanh trùng khô. Sau đó, rót phần dịch trích thu được qua giấy lọc Whatman (cóđường kính lỗ lọc 0,2 m) vào 1 cốc thủy tinh đã thanh trùng khô. Dùng bọc nilongbao cả bộ cốc thủy tinh và giấy lọc bên trên.Nấu tan môi trường PDA. Khi chai môi trường đạt nhiệt độ khoảng 55-60oCthì đưa 5 ml dịch trích thực vật đã chuẩn bị sẳn vào chai môi trường, lắc chai môitrường để dịch trích hòa tan đều vào môi trường. Sau đó, môi trường trong chai sẽđược đổ vào các đĩa Petri (khoảng 10 ml môi trường/ đĩa petri). Sau khi môi trườngđặc lại, đặt các khoanh khuẩn ty nấm đã chuẩn bị vào chính giữa đĩa petri (Hình2.2).Cách bố trí trên đĩa peptri: theo phương pháp Dhinggra và Sinclair (1995).Khoanh khuẩn ty nấm gâybệnh lem lép hạt (đườngkính khoảng 5 mm)Môi trường đã có dịchtrích thực vật theo nồngđộ tính sẵnHình 2.2: S đ bố trí th nghiệm hiệu quả của dịch trích thực vật đối với nấmFusarium sp. (nấm Rhizopus sp. gây lem lép hạt lúaCh tiêu ghi nhận: ghi nhận đường kính khuẩn ty của nấm vào các thời điểm24, 48, 72, 96,..,168 GSĐKT. Chỉ tiêu được ngừng ghi nhận khi khuẩn ty của nấmphát triển 168 GSĐKT hoặc đến mép đĩa petri.21 Hiệu quả của dịch trích được tính theo công thức Abbott:(ĐKKTđc – ĐKKTi)HQT(%) =x 100%ĐKKTđcTrong đó: ĐKKTđc: Đường kính khuẩn ty của nghiệm thức đối chứngĐKKTi: Đường kính khuẩn ty của nghiệm thức dịch trích thứ i22 CHƯƠNG 3KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3.1 HIỆU QUẢ BỐN LOẠI THUỐC HOÁ HỌC ĐỐI VỚI NẤM Fusarium sp.VÀ NẤM Rhizopus sp.3.1.1 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp.Kết quả thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP, TiltSuper 300EC và Amistar 250SC đều có khả năng ức chế sự phát triển đường kínhkhuẩn ty (ĐKKT) của nấm Fusarium sp. và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứngqua các thời điểm khảo sát. Các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP ức chế hoàntoàn sự phát triển ĐKKT của nấm (ĐKKT của cả 3 nghiệm thức xử lý Binhnomyl50WP đều là 0,5 cm ở tất các thời điểm quan sát). Các nghiệm thức xử lý Tilt Super300EC có khả năng ức chế sự phát triển ĐKKT của nấm thấp hơn các nghiệm thứcxử lý Binhnomyl 50WP và hiệu quả ức chế khác nhau tuỳ nồng độ; ở các thời điểmtừ 48 đến 168 GSĐKT nghiệm thức xử lý thuốc với nồng độ 187,6 μl/100 ml ức chếsự phát triển ĐKKT nấm cao hơn nồng độ 93,8 μl/100 ml và ở nồng độ 46,9 μl/100ml thì ức chế ĐKKT thấp nhất. Các nghiệm thức xử lý Amistar 250SC ức chếĐKKT của nấm thấp hơn các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP và Tilt Super300EC; nghiệm thức xử lý ở nồng độ 66,67 μl/100 ml ức chế ĐKKT nấm cao hơnhai nghiệm thức xử lý ở nồng độ 37,52 μl/100 ml và 133,33 μl/100 ml; tuy nhiên ởthời điểm 72 và 168 GSĐKT, nghiệm thức xử lý nồng độ 37,52 μl/100 ml ức chếĐKKT nấm thấp hơn nghiệm thức xử lý nồng độ 133,33 μl/100 ml (ĐKKT nấm củahai nghiệm thức ở thời điểm 168 GSĐKT lần lượt là 6,0 cm và 5,8 cm). Tuy nhiên,hai nghiệm thức xử lý Comcat 150WP ở nồng độ 15,625 mg/100 ml và 31,25mg/100 ml không ức chế sự phát triển ĐKKT nấm và không khác biệt so với đốichứng nhưng nghiệm thức xử lý ở nồng độ 62,5 mg/100 ml kích thích ĐKKT nấmphát triển nhanh hơn so với đối chứng (Bảng 3.1 và Hình 3.1).Như vậy, các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP đều có khả năng ức chếhoàn toàn sự phát triển ĐKKT nấm Fusarium sp. và có hiệu quả cao hơn các loạithuốc khác. Các nghiệm thức xử lý Tilt Super 300EC có khả năng ức chế sự pháttriển ĐKKT nấm nhưng thấp hơn. Các nghiệm thức xử lý Amistar 250SC cũng cókhả năng ức chế sự phát triển ĐKKT nấm nhưng thấp nhất. Các nghiệm thức xử lýComcat 150WP không có khả năng ức chế nấm sự phát triển ĐKKT nấm.23 Bảng 3.1. Đường kính (cm) khuẩn ty nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại thuốcThời điểm quan sát GSĐKTN ng độ24h48h72h96h120h144h168hComcat 150WP15,625 mg/100 ml PDA1,6 b3,0 a4.4 b5,8 bc7,2 b8,4 b9,0 aComcat 150WP31,25 mg/100 ml PDA1,6 b3,0 a4.4 b5,8 bc7,2 b8,4 b9,0 aComcat 150WP62,5 mg/100 ml PDA1,7 a3,1 a4.6 a6,0 a7,4 a8,6 a9,0 aTilt Super 300EC46,9 μl/100 ml PDA0,5e0,7c1,0Tilt Super 300EC93,8 μl/100 ml PDA0,5e0,7c0,9Tilt Super 300EC187,6 μl/100 ml PDA0,5e0,6d0,8Amistar 250SC37,52 μl/100 ml PDA0,9 c1,6 b2,3 c3,2Amistar 250SC66,67 μl/100 ml PDA0,9 c1,5 b2,1d2,9Amistar 250SC133,33 μl/100 ml PDA0,81,5 b2,2d3,1Binhnomyl 50WP50 mg/100 ml PDA0,5e0,5e0,5h0,5h0,5h0,5h0,5hBinhnomyl 50WP100 mg/100 ml PDA0,5e0,5e0,5h0,5h0,5h0,5h0,5hBinhnomyl 50WP200 mg/100 ml PDA0,5e0,5e0,5h0,5h0,5h0,5h0,5hDcMức ý nghĩaCV (%)Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %d1,6 b3,1 aefg4,4 b1,3f1,51,2f1,41,0g1,1ded5,7 ce1,8e2,2ef1,6f1,8fg1,2g1,4g4,1 c5,0 c6,0 b3,84,55,4d4,0 c7,1 bd4,9 c8,3 bd5,8 c9,0 a*******5,153,393,103,222,732,261,14ns: khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5%24 ABCDĐcHình 3.1. Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp. ở thời điểm 168GSĐKTĐc: Đối chứng.(A) Hiệu quả của Binhnomyl 50WP ở nồng độ 50 mg/100 ml đối với nấm Fusarium sp.(B) Hiệu quả của Tilt Super 300EC ở nồng độ 187,6 μl/100 ml đối với nấm Fusarium sp.(C) Hiệu quả của Amistar 250SC ở nồng độ 66,67 μl/100 ml đối với nấm Fusarium sp.(D) Hiệu quả của Comcat 150WP ở nồng độ15,625 mg/100 ml đối với nấm Fusarium sp.25 Hiệu quả ức chế (%) của các loại thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp.trong điều kiện in vitro được trình bày trong Bảng 3.2. Kết quả cho thấy các nghiệmthức xử lý Binhnomyl 50WP, Tilt Super 300EC và Amistar 250SC đều cho hiệuquả ức chế đối với nấm Fusarium sp. và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng. Cácnghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP có hiệu quả ức chế cao hơn các nghiệm thứckhác và có hiệu quả ức chế ở thời điểm 168 GSĐKT là 94,4%; các nghiệm thức xửlý Tilt Super 300EC cho hiệu quả ức chế thấp hơn, nghiệm thức xử lý ở nồng độ187,6 μl/100 ml có hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm cao hơn hai nồng độ còn lại và cóhiệu quả ức chế là 84,4%, ở hai nồng độ 93,8 μl/100 ml và 46,9 μl/100 ml có hiệuquả ức chế thấp (hiệu quả ức chế lần lượt là 80,0 và 76,0); các nghiệm thức xử lýAmistar 250SC cũng cho hiệu quả ức chế sự phát triển khuẩn ty của nấm nhưngthấp hơn các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP và Tilt Super 300EC; nghiệmthức xử lý ở nồng độ 66,67 μl/100 ml cho hiệu quả ức chế nấm cao (ở thời điểm 168GSĐKT hiệu quả ức chế 40,4%), nghiệm thức xử lý ở nồng độ 133,33 μl/100 mlcho hiệu quả thấp hơn (35,3%) và nghiệm thức xử lý ở nồng độ 37,52 μl/100 mlthấp nhất (33,8%). Ngoài ra, các nghiệm thức xử lý Comcat 150WP không cho hiệuquả ức chế nấm và không khác biệt so với đối chứng (Bảng 3.2).Như vậy, các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP, Tilt Super 300EC vàAmistar 250SC đều cho hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp., trong đóBinhnomyl cho hiệu quả cao hơn. Các nghiệm thức xử lý Comcat 150WP không cóhiệu quả ức chế và không khác biệt so với đối chứng.26 Bảng 3.2. Hiệu quả ức chế (%) nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại thuốcThời điểm quan sát giờ sau đặt khoanh khuẩn tyN ng độ24h48h72h96h120h144h168hComcat 150WP15,625mg/100 ml PDA2,3b1,9c0,4e0,0e0,0c0,0c0,0hComcat 150WP31,25 mg/100 ml PDA2,4b1,9c0,0e0,0e0,0c0,0c0,0hComcat 150WP62,5mg/100 ml PDA0,0b0,0c0,0e0,0e0,0c0,0c0,0hTilt Super 300EC46,9μl/100 ml PDA68,7 a76,1 ab77,4 abc77,9 abc78,6 a79,0 a76,0Tilt Super 300EC93,8 μl/100 ml PDA68,7 a77,4 ab79,6 ab78,9 abc80,8 a81,2 a80,0 cTilt Super 300EC187,6 μl/100 ml PDA68,7 a80,6 a81,9 ab82,4 ab84,5 a85,6 a84,4 bAmistar 250SC37,52μl/100 ml PDA44,8 a49,0 b48,9d42,0 b40,1 b33,8Amistar 250SC66,67μl/100 ml PDA46,1 a50,3 b52,9 bcd48,7 bcd46,8 b45,4 b40,4Amistar 250SC133,33 μl/100 ml PDA50,0 a50,3 b51,145,643,6 b41,3 b35,3Binhnomyl 50WP50 mg/100 ml PDA68,7 a83,9 a88,7 a91,2 a93,0 a94,0 a94,4 aBinhnomyl 50WP100 mg/100 ml PDA68,7 a83,9 a88,7 a91,2 a93,0 a94,0 a94,4 aBinhnomyl 50WP200 mg/100 ml PDA68,7 a83,9 a88,7 a91,2 a93,0 a94,0 a94,4 aDcMức ý nghĩaCV (%)Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %0,0b0,0cd44,2cd0,0ecd0,0e0,0c0,0cdgef0,0h*******8,937,907,308,547,496,860,50ns : khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5 %.27 Tóm lại, các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP (benomyl), Tilt Super300EC (Propiconazole + Difenoconazole) và Amistar 250SC (Azoxystrobin) đều cóhiệu quả ức nấm Fusarium sp. và khác biệt so với đối chứng trong điều kiện invitro; các nghiệm thức xử lý Comcat 150WP (Lychnis viscaria) không cho hiệu quảức chế nấm Fusarium sp. Trong đó, các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP ở cảba nồng độ đều có hiệu quả ức chế cao và tương đương nhau. Kết quả này cũng phùhợp với nghiên cứu trước đây của Mamza và ctv. (2008), cho rằng hoạt chấtbenomyl có hiệu quả nhất trong việc hạn chế sự phát triển khuẩn ty nấm Fusariumpalidoroseum trong điều kiện in vitro. Các nghiệm thức xử lý Tilt Super 300ECcũng có hiệu quả ức chế nấm Fusarium sp. cao, điều này phù hợp với nghiên cứucủa Thái Hiền (2007), cho rằng Tilt Super 300EC (Propiconazole +Difenaconazole) có hiệu quả cao với nấm Fusarium sp. trong điều kiện in vitro. Cácnghiệm thức xử lý Amistar 250SC có hiệu quả ức chế nấm không cao. Theo kết quảnghiên cứu của Fravel ctv. (2005), hoạt chất Azoxystrobin làm giảm sự phát triểnkhuẩn ty nấm Fusarium oxysporum, điều này cho thấy hoạt chất Azoxystrobin đãđược ghi nhận là có hiệu quả đối với nấm Fusarium sp.3.1.2 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Rhizopus sp.Kết quả thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức xử lý Tilt Super 300EC,Amistar 250SC và Binhnomyl 50WP đều có hiệu quả ức chế sự phát triển ĐKKTcủa nấm Rhizopus sp. Trong đó, các nghiệm thức xử lý Tilt Super 300EC ở cả banồng độ 46,9μl/100 ml, 93,8μl/100 ml và 187,6 μl/100 ml đều có khả năng ức chếhoàn toàn sự phát triển ĐKKT nấm (ĐKKT đều là 0,5 cm). Các nghiệm thức xử lýthuốc Amistar 250SC đều có khả năng ức chế sự phát triển ĐKKT nhưng thấp hơncác nghiệm thức xử lý Tilt Super 300EC; ở thời điểm 48 GSĐKT hai nghiệm thứcxử lý Amistar 250SC ở nồng độ 37,52 μl/100 ml và 66,67 μl/100 ml đều có khảnăng ức chế ĐKKT nấm tương đương nhau (ĐKKT đều là 1,7 cm), nghiệm thức xửlý ở nồng độ 133,33 μl/100 ml cũng có khả năng ức chế ĐKKT nhưng thấp hơn(ĐKKT là 2,2 cm). Các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP đều ức chế khuẩn tycủa nấm nhưng thấp hơn các nghiệm thức xử lý Amistar 250SC. Nghiệm thức xử lýBinhnomyl 50WP ở nồng độ 200 mg/100 ml ức chế khuẩn ty nấm cao nhất (ĐKKTở thời điểm 48 GSĐKT là 5,0 cm); nghiệm thức xử lý ở nồng độ 100 mg/100 mlcũng ức chế khuẩn ty nấm nhưng thấp hơn (ĐKKT ở thời điểm 48 GSĐKT là 5,8cm); nghiệm thức xử lý ở nồng độ 50 mg/100 ml ức chế khuẩn ty nấm nhưng thấpnhất (ĐKKT ở thời điểm 48 GSĐKT là 6,4 cm). Các nghiệm thức xử lý Comcat150WP không có khả năng ức chế sự phát triển ĐKKT nấm ở thời điểm 48 GSĐKTvà không khác biệt so với đối chứng. Tuy nhiên, ở thời điểm 24 GSĐKT, hainghiệm thức xử lý Comcat 150WP ở nồng độ 15,625 mg/100 ml, 62,5 mg/100 ml28 có khả năng ức chế sự phát triển khuẩn ty nấm nhưng rất thấp và khác biệt có ýnghĩa so với đối chứng (ĐKKT đều là 4,4 cm) (Bảng 3.3).Như vậy, các nghiệm thức xử lý Tilt Super 300EC có khả năng ức chế hoàntoàn sự phát triển ĐKKT nấm Fusarium sp. và có hiệu quả cao hơn các loại thuốckhác. Các nghiệm thức xử lý Amistar 250SC có khả năng ức chế ĐKKT nấm nhưngthấp hơn. Các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WP cũng có khả năng ức chếĐKKT nấm nhưng thấp nhất. Các nghiệm thức xử lý Comcat 150WP không có khảnăng ức chế khuẩn ty nấm phát triển.Bảng 3.3 Đường kính (cm) khuẩn ty nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại thuốcThời điểm quan sát GSĐKT)N ng độ24h48hComcat 150WP15,625mg/100 ml PDA4,4 bc9,0 aComcat 150WP31,25 mg/100 ml PDA4,5 a9,0 aComcat 150WP62,5 mg/100 ml PDA4,4 bc9,0 aTilt Super 300EC46,9 μl/100 ml PDA0,5h0,5gTilt Super 300EC93,8 μl/100 ml PDA0,5h0,5gTilt Super 300EC187,6 μl/100 ml PDA0,5h0,5gAmistar 250SC375,2 μl/100 ml PDA0,7g1,7fAmistar 250SC66,67 μl/100 ml PDA0,7g1,7fAmistar 250SC133,33 μl/100 ml PDA0,7g2,2Binhnomyl 50WP50 mg/100 ml PDA2,9Binhnomyl 50WP100 mg/100 ml PDA2,7Binhnomyl 50WP200 mg/100 ml PDA2,3Dc6,4 be5,8 cf4,5 aMức ý nghĩaCV (%)Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %d5,0d9,0 a**1,780,87ns: khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5 %29e .ABCDĐcHình 3.2. Hiệu quả của bốn loại thuốc trừ nấm đối với nấm Rhizopus sp. ở thời điểm 48GSĐKTĐc: Đối chứng.(A) Hiệu quả của Tilt Super 300EC ở nồng độ 46,9 μl/100 ml đối với nấm Rhizopus sp.(B) Hiệu quả của Amistar 250SC ở nồng độ 375,2 μl/100 ml đối với nấm Rhizopus sp.(C) Hiệu quả của Binhnomyl 50WP ở nồng độ 200 mg/100 ml đối với nấm Rhizopus sp.(D) Hiệu quả của Comcat 150 WP ở nồng độ 15,625mg/100 ml đối với nấm Rhizopus sp.30 Hiệu quả ức chế (%) của các loại thuốc hoá học đối với nấm Rhizopus sp.trong điều kiện in vitro được trình bày trong Bảng 3.4. Các nghiệm thức xử lý TiltSuper 300EC, Amistar 250SC và Binhnomyl 50WP đều có hiệu quả ức chế nấmRhizopus sp. cao và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng. Ở thời điểm 48GSĐKT, các nghiệm thức xử lý Amistar 250SC đều có hiệu quả ức chế nấm thấphơn các nghiệm thức xử lý Tilt Super 300EC (các nghiệm thức xử lý Tilt Super300EC hiệu quả ức chế đều là 94,4%); hai nghiệm thức xử lý Amistar 250SC ởnồng độ 37,52 μl/100 ml, 66,67 μl/100 ml cho hiệu quả ức chế tương đương nhau(hiệu quả ức chế đều là 81,1%) và cao hơn so với nghiệm thức xử lý ở nồng độ133,33 μl/100 ml (hiệu quả ức chế là 75,6%). Trên các nghiệm thức xử lýBinhnomyl 50WP, ở thời điểm 24 GSĐKT, hai nghiệm thức xử lý ở nồng độ 100mg/100 ml và 200 mg/100 ml cho hiệu quả ức chế nấm tương đương nhau về mặtthống kê (hiệu quả ức chế lần lượt là 40,1% và 49,1%), nghiệm thức xử lý ở nồngđộ 50 mg/100 ml cũng cho hiệu quả ức chế nấm nhưng thấp hơn (hiệu quả ức chế35,4%); ở thời điểm 48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 200 mg/100 ml chohiệu quả ức chế nấm cao (hiệu quả ức chế là 44,2%), nghiệm thức xử lý ở nồng độ100 mg/100 ml cũng cho hiệu quả ức chế nấm nhưng thấp hơn (hiệu quả ức chế là35,3%), nghiệm thức xử lý ở nồng độ 50 mg/100 ml cũng cho hiệu quả ức chế nấmnhưng thấp nhất (hiệu quả ức chế là 28,7%). Các nghiệm thức xử lý Comcat150WP không cho hiệu quả ức chế nấm và không khác biệt so với đối chứng. Tuynhiên ở thời điểm 24 GSĐKT, các nghiệm thức xử lý Comcat 150WP ở nồng độ15,625 mg/100 ml, 31,25 mg/100 ml và 62,5 mg/100 ml cho hiệu quả ức chế nấmnhưng rất thấp (hiệu quả ức chế lần lượt là 1,8%, 0,9% và 2,2%) (Bảng 3.4).Như vậy, các nghiệm thức xử lý Tilt Super 300EC cho hiệu quả ức chế nấmRhizopus sp. cao hơn các loại thuốc khác. Các nghiệm thức xử lý Amistar 250SC cóhiệu quả ức chế sự nấm nhưng thấp hơn. Các nghiệm thức xử lý Binhnomyl 50WPcó hiệu quả ức chế nấm thấp nhất. Các nghiệm thức xử lý Comcat 150WP không cóhiệu quả ức chế và không khác biệt so với đối chứng.31 Bảng 3.4. Hiệu quả ức chế (%) nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loạithuốc hoá học trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại thuốcN ng độComcat 150WP15,625 mg/100 ml PDAThời điểm quan sát GSDKT24h48h1,8d0,0gComcat 150WP31,25 mg/100 ml PDA0,9Comcat 150WP62,5mg/100 ml PDA2,2Tilt Super 300EC46,9μl/100 ml PDA88,9 a94,4 aTilt Super 300EC93,8 μl/100 ml PDA88,9 a94,4 aTilt Super 300EC187,6 μl/100 ml PDA88,9 a94,4 aAmistar 250SC37,52 μl/100 ml PDA84,5 a81,1 bAmistar 250SC66,67 μl/100 ml PDA84,5 a81,1 bAmistar 250SC133,33 μl/100 ml PDA84,5 a75,6Binhnomyl 50WP50 mg/100 ml PDA35,4c28,7Binhnomyl 50WP100 mg/100 ml PDA40,1bc35,3Binhnomyl 50WP200 mg/100 ml PDA49,1b44,2Dcd0,0f0,0g0,0gcfed0,0*7,03CV(%)Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %eg*0,37ns: khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5 %3.2 HIỆU QUẢ CỦA BỐN LOẠI DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤMFusarium sp. VÀ NẤM Rhizopus sp.3.2.1 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium sp.Kết quả thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức xử lý dịch lá Neem có khảnăng ức chế sự phát triển ĐKKT nấm Fusarium sp. và khác biệt có ý nghĩa so vớiđối chứng. Tuy nhiên, ở thời điểm 144 và 168 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồngđộ 4% không có hiệu quả ức chế ĐKKT nấm. Các nghiệm thức xử lý dịch trích láCỏ hôi đều có khả năng ức chế sự phát triển ĐKKT nấm tương đương các nghiệmthức xử lý dịch trích lá Neem và khác biệt so với đối chứng. Trong đó, ở thời điểm24 và 96 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 4% có khả năng ức chế ĐKKT caohơn so với hai nồng độ còn lại. Hầu như các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Lượcvàng không có khả năng ức chế ĐKKT nấm và không khác biệt so với đối chứng.Tuy nhiên, ở thời điểm 24 và 48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 2% có khảnăng ức chế ĐKKT nấm và khác biệt so với đối chứng. Các nghiệm thức xử lý dịchtrích lá Húng tây hầu như không có khả năng ức chế ĐKKT nấm, nhưng ở thời32 điểm 24 và 48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 4% có khả năng ức chếĐKKT nấm và khác biệt so với đối chứng (Bảng 3.5 và Hình 3.3).Như vậy, các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem và lá Cỏ hôi có khả năngức chế sự phát triển ĐKKT của nấm Fusarium sp. và khác biệt so với đối chứng.Các nghệm thứ xử lý dịch trích lá Lược vàng và lá Húng tây không có khả năng ứcchế ĐKKT nấm.33 Bảng 3.5. Đường kính cm khuẩn ty nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại dịch tríchThời điểm quan sát GSĐKT sN ng độ24h48h72h96h120h2%1,3c2,7 b3,9 b5,1 b6,1Lá Neem4%1,3c2,7 b3,9 b5,1 b6,2 bc7,2 bc8,3 abLá Neem8%1,3c2,7b4,0 b5,1 b6,1c7,1c8,1cLá Cỏ hôi2%1,3c2,7b4,0 b5,1 b6,1c7,1c8,1cLá Cỏ hôi4%1,22,7b3,9 b5,0 c6,1c7,1c8,1cLá Cỏ hôi8%1,32,7b4,0 b5,1 b6,1c7,1c8,2 bcLá Lược vàng2%1,4 b2,7b4,3 a5,4 a6,6 a7,3 ab8,5 aLá Lược vàng4%1,5 a2,8 a4,3 a5,4 a6,4 b7,3 ab8,4 aLá Lược vàng8%1,5 a2,8 a4,3 a5,4 a6,4 b7,3 ab8,4 aLá Húng tây2%1,5 a2,8 a4,3 a5,4 a6,4 b7,3 ab8,4 aLá Húng tây4%1,4 b2,7 b4,3 a5,4 a6,4 b7,4 a8,4 aLá Húng tây8%1,5 a2,8 a4,3 a5,4 a6,4 b7,3 ab8,4 a1,5 a2,8 a4,3 a5,4 a6,3 b7,3 ab8,5 aDcMức ý nghĩaCV (%)Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %c7,0c168hLá Neemdc144h8,0c*******2,971,821,851,362,211,431,31ns: khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5 %34 ABCDĐccHình 3.3. Hiệu quả ức chế của bốn loài dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium sp. ở thời điểm168 GSĐKTĐc: Đối chứng(A) Hiệu quả của dịch trích lá Neem ở nồng độ 2% đối với nấm Fusarium sp.(B) Hiệu quả của dịch trích lá Cỏ hôi ở nồng độ 2% đối với nấm Fusarium sp.(C) Hiệu quả của dịch trích lá Lược vàng ở nồng độ 4% đối với nấm Fusarium sp.(D) Hiệu quả của dịch trích lá Húng tây ở nồng độ 4% đối với nấm Fusarium sp.35 Hiệu quả ức chế (%) của các loại dịch trích thực vật đối với nấm Fusariumsp. trong điều kiện in vitro được trình bày trong Bảng 3.6. Các nghiệm thức xử lýdịch trích lá Neem có hiệu quả ức chế nấm Fusarium sp. Tuy nhiên, ở thời điểm144 và 168 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 4% không cho hiệu quả ức chế.Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Cỏ hôi có hiệu quả ức chế nấm tương đươngcác nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem, nhưng ở thời điểm 120 GSĐKT, cácnghệm thức không khác biệt so với đối chứng. Các nghiệm thức xử lý dịch trích láLược vàng không có hiệu quả ức chế nấm. Tuy nhiên, ở thời điểm ở thời điểm 24 và48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 2% có hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm vàkhác biệt so với đối chứng. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Húng tây không cóhiệu quả ức chế nấm và không khác biệt so với đối chứng nhưng ở thời điểm 24 và48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 4% có hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm(Bảng 3.6).Như vậy, các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem và lá Cỏ hôi đều có hiệuquả ức chế nấm Fusarium sp. và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng. Các nghiệmthức xử lý dịch trích lá Lược vàng và lá Húng tây không ức chế nấm.Tóm lại, qua kết quả Thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức xử lý dịch trích láNeem có hiệu quả ức chế nấm Fusarium sp. Theo kết quả nghiên cứu của Vũ ĐăngKhánh và ctv. (2007) thì sản phẩm chiết suất từ nhân hạt neem có tác dụng ức chếsự sinh trưởng đối với nấm Fusarium oxysporum, tương tự kết quả nghiên cứu trongđề tài này. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Cỏ hôi cũng có hiệu quả ức chế nấmnhưng thấp hơn. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Lược vàng và lá Húng tâykhông có hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm.36 Bảng 3.6. Hiệu quả ức chế (%) nấm Fusarium sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại dịch tríchThời điểm quan sát GSĐKTN ng độ24h48h72h96h120h144h168hLá Neem2%13,3 ab3,6 a8,4 a3,4 a4,14,9 a5,4 aLá Neem4%13,3 ab2,9 ab8,4 a4,5 a1,91,3 bcde1,8 bcLá Neem8%13,3 ab4,3 a7,9 a5,2 a3,83,5 ab4,3 aLá Cỏ hôi2%12,0 ab5,0 a7,9 a5,6 a3,53,0 abcd4,7 aLá Cỏ hôi4%17,3 a4,3 a8,4 a7,0 a3,83,3 abc4,7 aLá Cỏ hôi8%14,7 a3,6 a6,0 a4,5 a3,12,7 abcd2,8 abLá Lược vàng2%6,73,6 a0,9 b0,0 b0,00,8 bcde0,0Lá Lược vàng4%0,0d1,4 bc0,9 b0,4 b0,00,3de0,7 bcLá Lược vàng8%0,0d0,0c0,5 b0,0 b0,00,0e0,5Lá Húng tây2%2,7cd1,4 bc0,9 b0,0 b0,00,0e0,5 bcLá Húng tây4%5,3c2,9 ab0,5 b0,4 b0,00,0e0,5cLá Húng tây8%0,0d0,0c0,0 b0,0 b0,00,0e0,2c0,0d0,0c0,0 b0,0 b0,00,0e0,0cDcMức ý nghĩaCV (%)Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %bccc****ns**10,6936,8125,1118,9611,0424,3521,61ns : khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5 %37 3.2.2 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Rhizopus sp.Kết quả thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem và láCỏ hôi có khả năng ức chế khuẩn ty nấm Rhizopus sp. và khác biệt so với đốichứng. Tuy nhiên, hiệu quả ức chế khác nhau tuỳ nồng độ; nghiệm thức xử lý dịchtrích là Neem ở nồng độ 8% có khả năng ức chế khuẩn ty nấm cao, ở nồng độ 4%thấp hơn và thấp nhất ở nồng độ 2%. Tương tự, đối với dịch trích lá Cỏ hôi thìnghiệm thức xử lý ở nồng độ 8% có khả năng ức chế khuẩn ty nấm cao hơn so vớihai nghiệm thức xử lý hai nồng độ còn lại ở thời điểm 48 GSĐKT. Các nghiệm thứcxử lý dịch trịch lá Húng tây không có khả năng ức chế khuẩn ty nấm. Các nghiệmthức xử lý dịch trích lá Lược vàng ở thời điểm 24 GSĐKT kích thích khuẩn ty nấmphát triển. Tuy nhiên, đến thời điểm 48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 2%có khả năng ức chế khuẩn ty nấm và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng, hainghiệm thức ở hai nồng độ còn lại không có khả năng ức chế khuẩn ty nấm (Bảng3.7 và Hình 3.4).Như vậy, các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem có khả năng ức chếkhuẩn ty nấm Rhizopus sp. Tuy nhiên, hiệu quả ức chế khác nhau tuỳ nồng độ. Cácnghiệm thức xử lý dịch trích lá Cỏ hôi cũng có khả năng ức chế khuẩn ty nấmnhưng thấp hơn dịch trích lá Neem. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Húng tâykhông có khả năng ức chê khuẩn ty nấm. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Lượcvàng không có khả năng ức chế khuẩn ty nấm nhưng nghiệm thức ở nồng độ 2% lạicó khả năng ức chế nấm.38 Bảng 3.7. Đường kính (cm) khuẩn ty nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại dịch tríchThời điểm quan sát GSĐKT)N ng độ24h48hLá Neem2%2,2e6,9fLá Neem4%1,7f5,4gLá Neem8%1,5g4,7Lá Cỏ hôi2%3,2d8,5 cdLá Cỏ hôi4%3,2d8,3dLá Cỏ hôi8%3,1d8,1eLá Lược vàng2%4,3 b8,6Lá Lược vàng4%4,3 b9,0 aLá Lược vàng8%4,5 a9,0 aLá Húng tây2%4,2 c8,8 abLá Húng tây4%4,1 c8,8 abLá Húng tây8%4,2 c8,9 ab4,2 c9,0 aDcMức ý nghĩaCV (%)Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %hc**2,391,61ns: khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5 %39 ABCDĐcHình 3.4. Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Rhizopus sp. ở thời điểm48 GSĐKTĐc: Đối chứng(A) Hiệu quả của dịch trích lá Neem ở nồng độ 8% đối với nấm Rhizopus sp.(B) Hiệu quả của dịch trích lá Cỏ hôi ở nồng độ 8% đối với nấm Rhizopus sp.(C) Hiệu quả của dịch trích lá Lược vàng ở nồng độ 2% đối với nấm Rhizopus sp.(D) Hiệu quả của dịch trích lá Húng tây ở nồng độ 2% đối với nấm Rhizopus sp.40 Hiệu quả ức chế (%) của các loại dịch trích thực vật đối với nấm Rhizopussp. trong điều kiện in vitro được trình bày trong Bảng 3.8. Các nghiệm thức xử lýdịch trích lá Neem đều có hiệu quả ức chế nấm Rhizopus sp. cao và khác biệt có ýnghĩa so với đối chứng. Trong đó, ở thời điểm 48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ởnồng độ 2% có hiệu quả ức chế thấp hơn hai nghiệm thức xử lý ở hai nồng độ cònlại. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Cỏ hôi cũng có hiệu quả ức chế nấm nhưngthấp hơn các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem và khác biệt có ý nghĩa so vớiđối chứng; ở thời điểm 48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 2% có hiệu quảthấp hơn nghiệm thức xử lý ở nồng độ 8%. Các nghiệm thức xử lý dịch trích láHúng tây không có hiệu quả ức chế nấm ở thời điểm 24 GSĐKT. Tuy nhiên, đếnthời điểm 48 GSĐKT, các nghiệm thức xử lý lại có hiệu quả ức chế khuẩn ty nấmnhưng rất thấp và khác biệt so với đối chứng; nghiệm thức xử lý ở nồng độ 8% cóhiệu quả ức chế thấp hơn hai nghiệm thức xử lý ở hai nồng độ còn lại. Các nghiệmthức xử lý dịch trích lá Lược vàng không có ức chế khuẩn ty nấm. Tuy nhiên, ở thờiđiểm 48 GSĐKT, nghiệm thức xử lý ở nồng độ 2% có hiệu quả ức chế khuẩn tynấm và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng (Bảng 3.8).Như vậy, các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem và Cỏ hôi đều có hiệuquả ức chế khuẩn ty nấm và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng. Trong đó, dịchtrích lá Neem cho hiệu quả cao hơn. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Húng tâyđến thời điểm 48 GSĐKT mới bắt đầu cho hiệu quả ức chế nấm. Các nghiệm thứcxử lý dịch trích lá Lược vàng không ó hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm và không khácbiệt so với đối chứng; trừ nghiệm thức xử lý ở nồng độ 2% có hiệu quả ức chế ởthời điểm 48 GSĐKT và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng.Tóm lại, qua kết quả Thí nghiệm cho thấy, các nghiệm thức xử lý dịch tríchlá Neem cho hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Rhizopus sp. cao. Tiếp đến là cácnghiệm thức xử lý dịch trích lá Lược vàng cũng có hiệu quả ức chế khuẩn ty nấmnhưng thấp hơn. Các nghiệm thức xử lý dịch trích lá Lược vàng và lá Húng tâycũng có hiệu quả ức chế nấm nhưng rất thấp.41 Bảng 3.8. Hiệu quả ức chế (%) nấm Rhizopus sp. ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loạithuốc hoá học trong điều kiện in vitroNghiệm thứcLoại dịch tríchN ng độLá Neem2%Lá Neem4%Lá Neem8%Lá Cỏ hôi2%Lá Cỏ hôi4%Lá Cỏ hôi8%Lá Lược vàng2%Lá Lược vàng4%Lá Lược vàng8%Lá Húng tây2%Lá Húng tây4%Lá Húng tây8%DcMức ý nghĩaCV (%)47,1 a59,6 a64,4 a22,6 b23,0 b25,0 b0,0c0,0c0,0c0,4c1,9c0,0c0,0c*9,32Ghi chú *: số liệu khác biệt ở mức ý nghĩa 5 %Thời điểm quan sát GSĐKT24h48h23,1 b39,8 a48,2 a6,0d7,6cd9,8c4,5e0,0h0,0h2,0f2,4ef0,9g0,0h*15,51ns : khác biệt không ý nghĩa thống kêTrong cùng một cột, những số có cùng chữ số theo sau thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5 %42 CHƯƠNG 4KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ4.1. Kết luậnĐối với nấm Fusarium sp.Trong điều kiện in vitro, bốn loại thuốc thử nghiệm chứa các hoạt chất khácnhau thì có ba loại thuốc có hiệu quả ức chế sự phát triển hai loại nấm Fusariumsp., còn thuốc Comcat 150 WP không có hiệu quả ức chế sự phát triển nấm. Trongđó, thuốc Binhnomyl 50WP có hiệu quả đối với nấm Fusarium sp. cao hơn so vớiTilt Super 300EC và Amistar 250SC (ở thời điểm 168 GSĐKT hiệu quả ở cả banồng độ đều là 94,4%), thuốc Tilt Super 300EC cho hiệu quả nhưng thấp hơn (ởthời điểm 168 GSĐKT hiệu quả ở cả ba nồng độ lần lượt là 76,0%, 80,0%, 84,4%),thuốc Amistar 250SC cho hiệu thấp nhất (ở thời điểm 168 GSĐKT hiệu quả ở cả banồng độ lần lượt là 33,8%, 40,4%, 35,3%).Trong điều kiện in vitro, dịch trích lá Neem và lá Cỏ hôi đều cho hiệu quảđối với nấm Fusarium sp. tương đương nhau về mặt thông kê. Tuy nhiên ở thời 144và 168 GSĐKT, nghiệm thức xử lý dịch trích lá Neem ở nồng độ 4% không chohiệu quả với hiệu quả lần lượt là 1,3% và 1,8%. Dịch trích lá Lược vàng và lá Húngtây không cho hiệu quả đối với nấm. Tuy nhiên ở thời điểm 24 và 48 GSĐKT,nghiệm thức xử lý dịch trích lá Lược vàng 2% cho hiệu đối với nấm (6,7% và 3,6%)và lá Húng tây 4% cho hiệu quả đối với nấm (5,3% và 2,9%).Đối với nấm Rhizopus sp.Trong điệu kiện in vitro, bốn loại thuốc thử nghiệm chứa các hoạt chất khácnhau thì có ba loại thuốc có hiệu quả ức chế sự phát triển hai loại nấm Rhizopussp., còn thuốc Comcat 150 WP không có hiệu quả ức chế sự phát triển nấm. Trongđó, thuốc Tilt Super 300EC có hiệu quả đối với nấm Fusarium sp. cao hơn so vớiAmistar 250SC và Binhnomyl 50WP (ở thời điểm 168 GSĐKT hiệu quả ở cả banồng độ đều là 94,4%), thuốc Amistar 250SC cho hiệu quả nhưng thấp hơn (ở thờiđiểm 168 GSĐKT hiệu quả ở cả ba nồng độ lần lượt là 81,1%, 81,1%, 75,6%),thuốc Binhnomyl 50WP cho hiệu thấp nhất nhất (ở thời điểm 168 GSĐKT hiệu quảở cả ba nồng độ lần lượt là 28,7%, 35,3%, 44,2%).Trong điệu kiện in vitro, dịch trích lá Neem và lá Cỏ hôi đều cho hiệu quảđối với nấm Rhizopus sp. Trong đó, dịch trích lá Neem cho hiệu quả cao hơn (ở thờiđiểm 48 GSĐKT, hệu quả ở cả ba nồng độ lần lượt là 23,1%, 39,8%, 48,2%), còndịch trích lá Cỏ hôi (ở thời điểm 48 GSĐKT, hệu quả ở cả ba nồng độ lần lượt là43 6,0%, 9,8%, 4,5%). Nghiệm thức xử lý lá Lược vàng ở nồng độ 2% cho hiệu quả (ởthời điểm 48 GSĐKT là 4,5%), còn hai nghiệm thức xử lý ở hai nồng độ còn lại thikhông có hiệu quả. Các nghiệm thức xử lý lá Húng tây đều cho hiệu quả đối vớinấm ở thời điểm 48 GSĐKT ( hiệu quả lần lượt là 2,0%, 2,4%, 0,9%).2. Đề nghịTiếp tục khảo sát hiệu quả hai loại thuốc thuốc Binhnomyl 50 WP, Tilt Super300EC và hai loại dịch trích lá Neem, lá Cỏ hôi đối với nấm Fusarium sp. ở điềukiện nhà lưới.Tiếp tục khảo sát hiệu quả hai loại thuốc thuốc Tilt Super 300 EC, Amistar250SC và hai loại dịch trích lá Neem, lá Cỏ hôi đối với nấm Rhizopussp. ở điềukiện nhà lưới.44 TÀI LIỆU THAM KHẢOPHẦN TIẾNG VIỆT1. Cao Thị Cẩm Tú (2010). Khảo sát khả năng hạn chế bệnh cháy bìa lá lúa (Xanthomonasoryzae pv. oryzae) của ba loại dịch trích thực vật bằng phương pháp áo hạt kết họp vớiphun qua lá. sLuận văn kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật. Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứngdụng. Đại học Cần Thơ.2. Diệp Huỳnh Như (2006). Khảo sát thành phần hoạt chất và tác động của dầu Neem(Azadirachta indica A. Juss) đối với sâu xanh (Heliothis armiera)3. Dương Hoàng Thanh (2011). Đánh giá khả năng hạn chê bệnh hại lúa của dịch trích cỏ cứtheo (Ageratum conyzoides L.) và cỏ hôi (Eupatorium odaratum L.) tại huyện Cờ Đỏ, tpCần Thơ vụ hè thu 2010. Luận văn kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật. Khoa Nông nghiệp vàSinh học Ứng dụng. Trường Đại học Cần Thơ4. Đỗ Huy Bích và ctv. (2004). Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (I). Hà Nội: Nhàxuất bản khoa học và kỹ thuật. 1138 trang.5. Đỗ Huy Bích và (2004). Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (II). Hà Nội: Nhàxuất bản khoa học và kỹ thuật. 1255 trang.6. Đỗ Tất Lợi (2003). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản y học.1274 trang.7. Hồ Văn Thơ (2007). Giám định thành phần nấm gây bệnh trên hạt lúa tại An Giangvà Đồng Tháp trong vụ Đông Xuân 2005-2006, Hè Thu 2006 và hiệu quả của một số loạithuốc đối với nấm Trichoconis padwickii và Diplodina sp. Luận tốt nghiệp kỹ sư. TrườngĐại học Cần Thơ.8. Lê Thanh Toàn (2011). Giáo trình bệnh cây chuyên khoa – phần virus trên lúa. Bộ mônBảo vệ Thực vật. Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng. Trường Đại học Cần Thơ. 40trang. (Tài liệu lưu hành nội bộ)9. Lương Minh Châu, Ngô Lực Cường, Trần Thị Kiều Trang, Phan Thị Bền và Hoàng ĐứcCát (1998). Hiệu quả của các biện pháp xử lý hạt giống đối với sâu bệnh hại lúa. Báo cáochương trình cải tiến giống lúa cao sản, phẩm chất gạo tốt và hệ thống phát triển hệ thốngsản xuất hạt giống lúa tỉnh Cần Thơ 1996-1998. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.10. IRRI (1983). Sổ tay Những thiệt hại trên ruộng lúa nhiệt đới. 78 trang.11. Phạm Văn Hai, Trần Thị Ánh Hồng (2009). Phân lập các hợp chất Sterol, Flavonoid,Coumarin từ cây lược vàng tỉnh Quảng Nam. Tập chí khoa học và công nghệ Đại học ĐàNẵng 3: 133-141.12. Phạm Văn Dư (2004). Kết quả điều tra sức khỏe hạt giống phục vụ cho nghiên cứu vàsản suất hạt giống lúa chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp& Phát triển Nông thôn. Số 9-10 năm 2004. Trang 1184-1187.13. Phạm Văn Kim và Lê Thị Sen (1993). Sâu bệnh hại lúa quan trọng tại các tỉnh Đồng bằngsông Cửu Long. Nhà xuất bản tổng hợp Đồng Tháp.14. Phạm Văn Kim (2006). Một số bệnh hại quan trọng trên lúa tại Đồng Bằng Sông CửuLong. Bộ môn Bảo vệ thực vật. Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng. Trường Đại họcCần Thơ. Bài giảng dạng điện tử.15. Phạm Hoàng Hộ (2003). Cây cỏ Việt Nam III . Nhà xuất bản Trẻ. 999 trang.45 16. Phan Thị Hồng Thúy (2009). Kết quả nghiên cứu ứng dụng sự kích kháng trong quản lýbệnh cháy lá và đốm nâu trên lúa với ba loại dịch trích thực vật trong điều kiện nhà lưới.Luận văn thạc sỹ ngành Bảo vệ thực vật. Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng. TrườngĐại học Cần Thơ.17. Reissig W. H., E. A. Heinrichs, K. Moody, L. Fiedler, W. Mew và A. T. Barrion (1993).Hướng dẫn biện pháp tổng hợp phòng trừ dịch hại trên lúa ở châu Á nhiệt đới. Nhà xuấtbản Nông Nghiệp.18. Thái Hiền (2007). Giám định thành phần nấm gây bệnh trên hạt lúa tại Sóc Trăng và HậuGiang trong vụ Đông Xuân 2005-2006, Hè Thu 2006 và hiệu quả của một số loại thuốcđối với các chủng Fusarium. Luận tốt nghiệp kỹ sư. Trường Đại học Cần Thơ.19. Trần Quang Hùng (1999). Thuốc bảo vệ thực vật. Hà Nội: Nhà xuất bản nông nghiệp. 349trang.20. Trần Thị Thu Thủy (2005). Bài giảng bệnh truyền qua hạt. Bộ môn Bảo vệ thực vật.Trường Đại học Cần Thơ.21. Trần Thị Thu Thuỷ (2011). Xác định nấm gây bệnh lem lép hạt lúa tại Đồng bằng sông CửuLong. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ năm 2011. Trang 155-163.22. Trần Văn Hai (1999). Kết quả nghiên cứu bệnh lem lép hạt lúa và hiệu quả phòng trừ mộtsố loại thuốc hóa học 1995-1997. Báo cáo nghiên cứu cấp bộ. Khoa Nông nghiệp và Sinhhọc ứng dụng. Đại học Cần Thơ. 87 trang.23. Trần Văn Hai (2005). Giáo trình quá bảo vệ thực vật. Bộ môn Bảo vệ thực vật. Khoa Nôngnghiệp và sinh học ứng dụng. Đại học Cần Thơ. 364 trang.24. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được pháp sự dụng ở Việt Nam (2013). Bộ nông nghiệpvà pháp triển nông thôn.25. Mueller K. E. 1983. Những thiệt hại trên lúa nhiệt đới. IRRI. 172 trang.26. Nguyễn Văn Bá, Cao Ngọc Điệp và Nguyễn Văn Thành (2005.) Giáo trình nấm học. ViệnNghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học. Trường Đại học Cần Thơ. 97 trang.27. Nguyễn Ngọc Đệ (2008). Giáo trình Cây lúa. Viện nghiên cứu & Phát triển Đồngbằng sông Cửu Long. Trường Đại học Cần Thơ. 243 trang.28. Nguyễn Thanh Nam (2012). Giám định bệnh do nấm trên hạt lúa tại tỉnh hậu giang trongvụ Hè Thu và Thu Đông năm 2011 và Đông Xuân 2011-2012.. Luận văn kỹ sư ngành Bảovệ thực vật. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng. Trường Đại học Cần Thơ.29. Vũ Đặng Khánh, Vũ Văn Độ và Nguyễn Tiến Thắng (2007). Khảo sát hoạt tính ức chế mộtsố loại nấm gây bệnh cây của sản phẩm chiết xuất từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachtaindica A. Juss) trồng tại Việt Nam. Hội nghị khoa học công nghệ. Phần III Công nghệ cácchất có hoạt tính sinh học.30. Vũ Văn Độ và ctv. (2006). Chiết tách, tinh sạch và khảo sát tác dụng đối kháng vi sinh vậtcủa salanin từ nhân hạt cây xoan Ấn Độ (Azadirachta indica A. Juss) trồng tại ViệtNam.Tạp chí khoa học công nghệ, tập 44 số 2, trang 24 -31.31. Võ Thị Thu Ngân và ctv. (2012). Bước đầu khảo sát vi khuẩn gây hại trên hạt lúa vùngĐồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật ở Việt Nam lần thứ 11.Nhà xuất bản Nông Nghiệp.32. Võ Văn Chi (1997). Cây thuốc trị bệnh thông dụng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội.295 trang.33. Vũ Triệu Mân (2007). Giáo trình bệnh cây chuyên khoa. Trường Đại học Nông Nghiệp I,Hà Nội. 233 trang.46 34. Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (1998). Bệnh cây nông nghiệp. Nhà xuất bản Nông NghiệpHà Nội. 295 trang.PHẦN TIẾNG ANH1. Amadioha. A.C (2000). Controlling rice blast in vitro and vivo with extracts of Azadirachtaindica. Crop protection 19: 287-290.2. CABI. 2003. Crop Protection Compedium. CAB International.3. Chernenko, T.V., N.T. UI’chenko, A.I. Glushenkova and D. Redzhepov (2007). Chemicalinvestigation of Callisia fragrans. Chemistry of Natural Compounds, Vol. 43, No. 3. pp 253– 255.4. Dhinggra O.D. and J.B. Sinclair (1995). Basic plant pathology methods (2nd edition). CRCPress. 434p.5. Fravel D. R., Deahl K. L. and Stommel J.R. (2005). Compatibility of the biocontrol fungusFusarium oxysporumstrain CS-20 with selected fungicides6. Islam M. S., Q. S. A. Jahan, K. Bunnarith, S. Viangkum and S. D. Merca (2000).Evaluation of seed health of some rice varieties under different conditions. Bot. Bull.Acad. Sin. 41: 293-297.7. Khanzada K. A., M. A. Rajput, G. S. Shah, A. M. Lodhii and F. Mehboob (2002).Effect of seed dressing fungicides for the control of seed borne mycoflora of Wheat. AsianJ. Plant Sci. 1(4): 441-444.8. Mathur S. S. and O. Kongsdal (2000). Common taboratory seed health testingmethodsfor detecting fungi. Institute of Seed Pathology. Copenhagen.9. Mamza W. S. , Zarafi A. B. and O. Alabib (2008). In vitroevaluaion of six fungicides onradial mycelial growth and regrowth of Fusarium pallidoroseumisolated from castor(Ricinus communis) in Samaru, Nigeria10. Mew T. W. and J. K. Misra. 1994. A manual of rice seed health testing. IRRI Philippines.113p. Mew T. W. and P. Gonzales (2002). Ahandbook of rice seedborne fungi. IRRI.83p.11. Nguefack J., V. Leth, J.B. Lekagne Dongmo, J. Torp, P.H. Amvam Zollo and S. Nyasse(2008). Use of three essential oils as seed treatments against seed borne fungi of rice(Oryza sativa L.). American-Eurasian J. Agric. & Environ. Science 4 (5): 554-556.12. Nghiep V. H and et al (2001). Effect of cleaning on seed health and seed germination ofrice. OmonRice 9: 138-139.13. Ou S. H. (1985). Rice disease. 2nd Edition. Commonwealth Mycology Institute.Surrey. England. 380p.14. Richardson M. J (1981). Supplements to an annotated list of seedborne diseases.Commonwealth Agricultural Bureaux. 78p.15. Yeasmin F., M. Ashrafuzzaman and I. Hossain. Effects of garlic extract, allamanda leafextract and provax -200 on seed borne fungi of rice. The Agriculturists 10 (1): 46-50.47 MỘT SỐ WEBSITE1. http://www.vaas.org.vn/images/caylua/10/079_lemlephat.htm (Ngân hàng kiến thức trồnglúa, 2013)2. http://baovecaytrong.com (Bào vệ cây trồng, 2013).48 PHỤ CHƯƠNGCÁC BẢNG PHÂN TÍCH THỐNG KÊThí nghiệm 1. Khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hoá học đối vớinấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trongđiệu kiện in vitroPhụ bảng 1: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1214,5351,211Sai số520,1160,002Tổng6414,651CV= 5,15%Phụ bảng 2: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 48h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1274,1336,178Sai số520,1480,003Tổng6474,281CV= 3,39%Phụ bảng 3: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học ở thời điểm 72h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12170,22614,186Sai số520,2400,005Tổng64170,466CV= 3,10%Phụ bảng 4: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 96h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12304,86325,405Sai số520,4480,009Tổng64305,311CV= 3,22%Fusarium sp. ở thíFProb542,9890,0000Fusarium sp. ở thíFProb2170,550 0,0000Fusarium sp. ở thíFProb3073,530 0,0000Fusarium sp. ở thíFProb2948,827 0,0000 Phụ bảng 5: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 120h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12483,67440,3064294,923Sai số520,4880,009Tổng64484,162CV= 2,73%Phụ bảng 6: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 144h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12677,97156,4986386,692Sai số520,4600,009Tổng64678,431CV= 2,26%Phụ bảng 7: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 168h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12779,08164,92323444,557Sai số520,1440,003Tổng64CV= 1,14%Phụ bảng 8: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức125,8650,48920,687Sai số521,2280,024Tổng647,093CV= 8,93%Phụ bảng 9: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 48h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1213,4681,12271,196Sai số520,8200,016Tổng6414,288CV= 7,90%ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000 Phụ bảng 10: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 72h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1213,0981,091Sai số520,7290,014Tổng6413,827CV= 7,30%Phụ bảng 11: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 96h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1211,8150,985Sai số521,0360,020Tổng6412,851CV=%Phụ bảng 12: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 120h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1215,0211,252Sai số520,7390,014Tổng6415,760CV=%Phụ bảng 13: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học ở thời điểm 144h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1218,2561,521Sai số520,5810,011Tổng64CV=%Phụ bảng 14: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấmnghiệm thuốc hóa học ở thời điểm 168h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1239,0173,251Sai số520,0020,000Tổng6439,019CV= 0,50%Fusarium sp. ở thíFProb77,8610,0000Fusarium sp. ở thíFProb49,4350,0000Fusarium sp. ở thíFProb88,0820,0000Fusarium sp. ở thíFProb136,0700,0000Fusarium sp. ở thíFProb76406,163 0,0000 Phụ bảng 15: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Rhizopus sp. ở thínghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFProbđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12183,39215,2839460,711 0,0000Sai số520,0840,002Tổng64183,476CV=1,78%Phụ bảng 16: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Rhizopus sp.ở thínghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 48h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFProbđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12777,01564,75140084,181 0,0000Sai số520,0840,002Tổng64777,099CV=%Phụ bảng 17: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Rhizopus sp. ở thínghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFProbđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1230,8512,571268,093 0,0000Sai số520,4990,010Tổng6431,350CV= 7,03%Phụ bảng 18: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Rhizopus sp. ở thínghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 48h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFProbđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1238,9213,243136145,094 0,0000Sai số520,0010,000Tổng6438,922CV=0,37%Thí nghiệm 2. Khảo sát hiệu quả của một số loại dịch trích thực vật đốivới nấm Fusarium sp. và nấm Rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúatrong điệu kiện in vitroPhụ bảng 19: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Fusarium sp. ở thínghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFProbđộngdophươngbình phươngNghiệm thức120,5900,04929,0300,0000Sai số520,0880,002Tổng640,678CV= 2,97% Phụ bảng 20: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 48h quan sát.,Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức120,1460,012Sai số520,1280,002Tổng640,274CV= 1,82%Phụ bảng 21: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 72h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức121,6380,137Sai số520,3040,006Tổng641,942CV= 1,85%Phụ bảng 22: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 96h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức121,3750,115Sai số520,2640,005Tổng641,639CV=1,36%Phụ bảng 23: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 120h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức121,4260,119Sai số521,0000,019Tổng642,426CV= 2,21%Phụ bảng 24: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấmnghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 144h quan sát.,Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhđộngdophươngbình phươngNghiệm thức121,1090,092Sai số520,5560,011Tổng641,665CV= 1,43%Fusarium sp. ở thíFProb4,9580,0000Fusarium sp. ở thíFProb23,3510,0000Fusarium sp. ở thíFProb22,5760,0000Fusarium sp. ở thíFProb6,1770,000Fusarium sp. ở thíFProb8,6400,0000 Phụ bảng 25: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 168h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức121,8700,15613,244Sai số520,6120,012Tổng64CV= 1,31%Phụ bảng 26: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thức vật vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức122,6300,21914,587Sai số520,7810,015Tổng643,412CV= 10,69%Phụ bảng 27: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thức vật vào thời điểm 48h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức123,2540,2717,351Sai số521,9180,037Tổng645,172CV= 36,81%Phụ bảng 28: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thức vật vào thời điểm 72h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức127,8690,65630,222Sai số521,1280,022Tổng648,998CV= 25,11%Phụ bảng 29: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thức vật vào thời điểm 96h quan sát.,Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức122,7830,23212,757Sai số520,9450,018Tổng643,728CV=18,96%ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000 Phụ bảng 30: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thức vật vào thời điểm 120h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức120,4640,0392,188Sai số520,9200,018Tổng641,385CV= 11,04%Phụ bảng 31: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thức vật vào thời điểm 144h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức121,4530,1214,050Sai số521,5550,030Tổng643,008CV= 24,35%Phụ bảng 32: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Fusarium sp.nghiệm dịch trích thức vật vào thời điểm 168h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức121,4680,1224,930Sai số521,2900,025Tổng642,759CV= 21,61%Phụ bảng 33: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Rhizopus sp.nghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1267,2795,607828,250Sai số520,3520,007Tổng6467,631CV=2,39%Phụ bảng 34: Bảng ANOVA đường kính của khuẩn ty nấm Rhizopus sp.nghiệm dịch trích thực vật vào thời điểm 48h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFđộngdophươngbình phươngNghiệm thức12123,97010,331624,655Sai số520,8600,017Tổng64124,830CV=1,61%ở thíProb0,0262ở thíProb0,0002ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000ở thíProb0,0000 Phụ bảng 35: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Rhizopus sp. ở thínghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 24h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFProbđộngdophươngbình phươngNghiệm thức129,3820,78250,2250,0000Sai số520,8090,016Tổng6410,191CV= 9,32%Phụ bảng 36: Bảng ANOVA hiệu quả ức chế khuẩn ty nấm Rhizopus sp. ở thínghiệm thuốc hóa học vào thời điểm 48h quan sát.Nguồn biếnĐộ tựTổng bìnhTrung bìnhFProbđộngdophươngbình phươngNghiệm thức1217,0481,42194,8560,0000Sai số520,7790,015Tổng6417,827CV=15,51% [...]... nghiệm hiệu quả của các loại thuốc hóa học đối với nấm Fusarium sp (nấm Rhizopus sp.) gây lem lép hạt lúa 19 2.2 Sơ đồ bố trí thử nghiệm hiệu quả của các loại dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium sp (nấm Rhizopus sp.) gây lem lép hạt lúa 20 3.1 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp ở thời điểm 168 GSĐKT 24 3.2 Hiệu quả của bốn loại thuốc hoá học đối với nấm. .. Fusarium sp và nấm Rhizopus sp gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện in vitro đã được thực hiện, với mục tiêu: (1) Đánh giá hiệu quả các loại dịch trích thực vật đối với hai loại nấm Fusarium sp và Rhizopus sp nhằm tìm ra loại dịch trích thực vật có hiệu quả nhất (2) Đánh giá hiệu quả các loại thuốc hoá học đối với hai loại nấm Fusarium sp và Rhizopus sp nhằm tìm ra loại thuốc hoá học có hiệu quả nhất... khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro 28 3.4 Hiệu quả ức chế (%) nấm Rhizopus sp ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro 31 3.5 Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Fusarium sp ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro 33 3.6 Hiệu quả ức chế (%) nấm Fusarium sp ở thí nghiệm khảo. .. nấm Rhizopus sp ở thời điểm 48 GSĐKT 29 3.3 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium sp ở thời điểm 168 GSĐKT 34 3.4 Hiệu quả của bốn loại dịch trích thực vật đối với nấm Rhizopus sp ở thời điểm 48 GSĐKT 39 x HỒ MINH THUYỀN, 2014.“KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI DỊCH TRÍCH THỰC VẬT VÀ THUỐC HOÁ HỌC ĐỐI VỚI NẤM Fusarium sp VÀ NẤM Rhizopus sp GÂY BỆNH... sp GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỆU KIỆN IN VITRO Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Bảo vệ Thực vật, khoa Nông Nghiệp & Sinh học Ứng dụng, trƣờng Đại học Cần Thơ, cán bộ hƣớng dẫn khoa học: Ths Lê Thanh Toàn TÓM LƯỢC Đề tài Khảo sát hiệu quả một số loại dịch trích thực vật và thuốc hoá học đối với nấm Fusarium sp và Rhizopus sp gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện in vitro đƣợc thực hiện từ... (%) nấm Fusarium sp ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro 36 3.7 Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Rhizopus sp ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro 38 3.8 Hiệu quả ức chế (%) nấm Rhizopus sp ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro 41 ix DANH SÁCH HÌNH Hình... vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trƣờng Đại Học Cần Thơ nhằm: (1) Tìm ra dịch trích thực vật và nồng độ có hiệu quả ức chế sự phát triển của hai loại nấm trong điều kiện in vitro, (2) Tìm ra thuốc hoá học và nồng độ có hiệu quả ức chế sự phát triển của hai loại nấm trong điều kiện in vitr Kết quả thí nghiệm cho biết hai loại dịch trích lá Neem và lá Cỏ hôi có hiệu quả đối với nấm Fusarium. .. Nồng độ các loại thuốc và dịch tr ch thực vật đƣợc sử dụng trong các th nghiệm 17 3.1 Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Fusarium sp ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro 23 3.2 Hiệu quả ức chế (%) nấm Fusarium sp ở thí nghiệm khảo sát hiệu quả của 4 loại thuốc hoá học trong điều kiện in vitro 26 3.3 Đƣờng kính (cm) khu n ty nấm Rhizopus sp.. . với nấm Fusarium sp và nấm Rhizopus sp trong bốn loại dịch trích thực vật khảo sát trong thí nghiệm Kết quả thí nghiệm cho biết ba loại thuốc Binhnomyl 50WP, Tilt Super 300EC và Amistar 250SC có hiệu quả đối với nấm Fusarium sp và Rhizopus sp trong bốn loại thuốc hoá học khảo sát trong thí nghiệm xi MỞ ĐẦU Lúa (Oryza sativa L.) là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới Lúa được trồng ở tất... petri Hiệu quả của thuốc được tính theo công thức Abbott: (ĐKKTđc – ĐKKTi) HQT(%) = x 100% ĐKKTđc Trong đó: ĐKKTđc: Đường kính khuẩn ty của nghiệm thức đối chứng ĐKKTi: Đường kính khuẩn ty của nghiệm thức thuốc i 2.2.2 Thí nghiệm 2 Khảo sát hiệu quả của các loại dịch trích thực vật đối với nấm Fusarium sp và nấm Rhizopus sp gây lem lep hạt lúa trong điều kiện in vitro  Mục đích: đánh giá hiệu quả của
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hoá học và dịch trích thực vật đối với nấm fusarium sp. và nấm rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trong điệu kiện in vitro, khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hoá học và dịch trích thực vật đối với nấm fusarium sp. và nấm rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trong điệu kiện in vitro, khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hoá học và dịch trích thực vật đối với nấm fusarium sp. và nấm rhizopus sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trong điệu kiện in vitro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay