NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

115 700 6
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 08:16

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -------- --------- TÀO TIẾN TIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NHN o &PTNT CHI NHÁNH NAM NỘI Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Xuân Quế NỘI - 2009 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SX : Sản xuất CV : Cho vay NH : Ngắn hạn TDH : Trung, dài hạn NT : Ngoại tệ USD : Đồng đô la Mỹ NĐ : Nghị định TCTD : Tổ chức tín dụng CIC : Trung tâm hỗ trợ tín dụng TDNH : Tín dụng ngắn hạn VNĐ : Tiền đồng Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế XH : Xã hội QĐ : Quyết định TG : Tiền gửi DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh TDH : Trung, dài hạn NQH : Nợ quá hạn TG : Tiền gửi NV : Nguồn vốn NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHN O &PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang 1. Bảng 1.1. Định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ tại Thái Lan 5 2. Bảng 2.1: Nguồn vốn theo thời hạn huy động từ năm 2005 - 2008 39 3. Bảng 2.2: Phân loại nguồn vốn huy động từ năm 2005 - 2008 41 4. Bảng 2.3: Tình hình dư nợ từ năm 2005 - 2008 43 5. Bảng 2.4: Tình hình thu, chi của chi nhánh từ 2006-2008 46 6. Bảng 2.5: Tình hình “Nợ xấu” ngắn hạn DNVVN tại chi nhánh Nam Nội 48 7. Bảng 2.6: Phân cấp thẩm phán quyết cho vay ngắn hạn DNVVN 53 8. Bảng 2.7: Phân công cán bộ thực hiện công tác thẩm định tín dụng 62 9. Bảng 2.8: Tổng hợp các tiêu chí phản ánh chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn DNVVN tại chi nhánh Nam Nội 66 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Trang 1. Sơ đồ 1.1: Quy trình thẩm định tín dụng ngắn hạn 22 2. Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của NHN o &PTNT chi nhánh Nam Nội 37 3. Sơ đồ 2.2: Quy trình thẩm định tín dụng của NHN o &PTNT 51 4. Đồ thị 2.1: Tình hình huy động vốn năm 2005 - 2008 40 5. Đồ thị 2.2: Nguồn vốn theo tính chất nguồn huy động 2005 - 2008 42 6. Đồ thị 2.3: Tình hình thu, chi của chi nhánh Nam Nội 46 7. Đồ thị 2.4: Dư nợ ngắn hạn của DNVVN 47 8. Đồ thị 2.5: Nợ cần chú ý nợ xấu của DNVVN 50 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -------- --------- VŨ THỊ THU TRANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CN HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Ngân hàng Tài chính Người hướng dẫn khoa học: TS Cao Thị Ý Nhi Nội, 2010 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thông(NHN o &PTNT) chi nhánh Nam Nội là một chi nhánh thuộc ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) trên địa bàn thành phố Nội ngày càng cao, vì vậy, dư nợ của nhóm đối tượng này ngày càng lớn (đặc biệt là nợ cần chú ý nợ xấu), do đó vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNVVN đang là vấn đề được quan tâm. Để tăng chất lượng tín dụng cho vay ngắn hạn đối với DNVVN thì công tác thẩm định tín dụng cần phải được nâng cao chất lượng, có như vậy thì chất lượng tín dụng mới được nâng cao. Trước những thực trạng trên đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHN o &PTNT chi nhánh Nam Nội” được chọn làm luận văn thạc sĩ kinh tế. 2. Kết cấu luận văn Ngoài phần lời nói đầu, kết luận đề tài được chia làm ba chương sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHN o &PTNT chi nhánh Nam Nội. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHN o &PTNT chi nhánh Nam Nội. i CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại • Hoạt động tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại - Khái niệm về tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại Ta có thể hiểu khái niệm về tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại là: “Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa nhỏ là quan hệ giao dịch tiền hoặc tài sản giữa ngân hàng khách hàng, trong đó ngân hàng giao tiền hoặc tài sản của ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng trong một thời gian ngắn hạn (thường nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm) nhất định khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả cả gốc lãi khi đến hẹn”. - Các hoạt động tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng ngắn hạn có những hình thức chủ yếu sau: + Chiết khấu chứng từ có giá + Cho vay từng lần + Cho vay theo hạn mức tín dụng + Cho vay theo hạn mức thấu chi + Bao thanh toán • Hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa nhỏ o Khái niệm về thẩm định tín dụng “Thẩm định tín dụng là quá trình xem xét, phân tích các tài liệu, các thông tin cần thiết về khách hàng có nhu cầu tín dụngngân hàng thu thập được, để từ đó làm căn cứ quyết định trước khi ngân hàng cho khách hàng ii vay một giới hạn cho phép”. Như vậy, thẩm định tín dụng phải tuân theo một quy trình nhất định, đòi hỏi cán bộ thẩm định phải có sự hội tụ các kiến thức sâu rộng như: Kiến thức về kế toán, quản trị, kiến thức về kinh tế, xã hội, các kiến thức về ngành nghề có liên quan, các thông tin thị trường, các thông tin về tài sản, công nghệ kỹ thuật máy móc, có khả năng nắm bắt được tâm lý của khách hàng để phán đoán. o Nội dung của công tác thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ Nội cung của công tác thẩm định trước khi tài trợ cấp tín dụng của ngân hàng cho khác hàng thường được tập trung vào các nội dung sau: - Thẩm định về mặt pháp lý đối với doanh nghiệp vừa nhỏ. - Thẩm định về khả năng tài chính của doanh nghiệp vừa nhỏ. - Thẩm định mục đích sử dụng vốn vay của doanh nghiệp vừa nhỏ. - Thẩm định kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa nhỏ. - Thẩm định các phương pháp đảm bảo tín dụng của doanh nghiệp vừa nhỏ. • Chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ o Quan điểm về chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại Chất lượng thẩm định tín dụng là một khái niệm trừu tượng, do đó mỗi người tiếp cận ở góc độ khác nhau, sẽ đưa được ra những quan điểm khác nhau. Nhưng theo quan điểm của tác giả là: “Chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn thể hiện mức độ tin cậy phù hợp trong việc lựa chọn, áp dụng các phương pháp, quy trình, nội dung tổ chức thực hiện thẩm định, nhằm đưa ra quyết định cấp tín dụng ngắn hạn một cách chính xác của ngân hàng với thời gian ngắn nhất chi phí thấp nhất, vừa thoả mãn nhu cầu tín dụng ngắn hạn của các doanh nghiệp vừa nhỏ vừa tối đa hoá lợi ích của ngân hàng. iii o Một số tiêu chí phản ánh chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ - Nhóm tiêu chí liên quan đến việc xây dựng, tuân thủ quy trình sự phù hợp trong tổ chức, quản lý hoạt động thẩm định TDNH - Nhóm tiêu chí về năng lực cán bộ thẩm định - Nhóm tiêu chí về thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định - Nhóm tiêu chí liên quan đến việc thực hiện các nội dung thẩm định - Nhóm tiêu chí phản ánh sự phù hợp của kết quả thẩm định với thực hiện phương án sản xuất kinh doanh. - Nhóm tiêu chí khác 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ  Các nhân tố chủ quan - Trình độ, năng lực ý thức của cán bộ thẩm định cho vay. - Trình độ tổ chức quản lý của ngân hàng phòng tín dụng. - Nguồn thông tinngân hàng khai thác sử dụng khi thẩm định để cho vay. - Chế độ khen thưởng, kỷ luật xử phạt của ngân hàng đối với cán bộ thực hiện công tác thẩm định có ảnh hưởng lớn đến chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn.  Các nhân tố khách quan - Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước. - Sự phát triển của hệ thống thị trường tài chính. - Sự biến động xấu của mối trường tự nhiên. - Sự biến động về kinh tế, chính trị xã hội ở khu vực thế giới như: Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, lạm phát… iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NHN o & PTNT CHI NHÁNH NAM NỘI 2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại NHN o &PTNT chi nhánh Nam Nội  Hoạt động huy động vốn Qua bảng 2.1 ta thấy được nguồn vốn được huy động tăng dần qua các năm gần đây, cụ thể là: Năm 2005 tổng nguồn vốn huy động chỉ đạt 4.439 tỷ đồng, nhưng sang đến năm 2007 đã đạt được 8.320 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2005 là 3.890 tỷ đồng tương ứng tăng 87,43%.  Hoạt động cho vay đầu tư Nhìn chung mức dư nợ của chi nhánh có xu hướng tăng lên, nếu phân theo tiêu chí cho vay theo kỳ hạn, thì năm 2005 chi nhánh cho vay chủ yếu là ngắn hạn với tỷ trọng là 71,98% tương ứng với 1.119 tỷ đồng, còn cho vay TDH chỉ chiếm 28,02% tương ứng là 1.386,79 tỷ đồng. Sang đến năm 2008 cơ cấu tỷ trọng giữa cho vay ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là: 59,42 ; 40,58 (%), tương ứng với số tiền là: 824 ; 562,785 (tỷ đồng). Đối với cho vay ngắn hạn năm 2008 giảm 4,52% so với năm 2007, còn hoạt động cho vay trung dài hạn năm 2008 giảm hơn so với năm 2007 là 47,99%.  Các hoạt động dịch vụ khác Ngoài các hoạt động kinh doanh truyền thống ra, chi nhánh còn thực hiện các hoạt động khác như: Kinh doanh ngoại tệ; Bảo lãnh; thanh toán trong nước, quốc tế; thực hiện thu hộ, chi hộ; chuyển tiền; tài trợ xuất khẩu; thanh toán không dùng tiền; nhận giữ vàng, các giấy tờ có giá… Tuy nhiên, hiện nay chi nhánh Nam Nội vẫn đang hoạt động trên cơ sở “Độc canh tín dụng”, thu nhập từ các dịch vụ khác của chi nhánh mới đạt dưới 10% tổng thu nhập của chi nhánh. Trong khi đó, thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài chiếm 40 - 60% tổng thu nhập.  Kết quả hoạt động kinh doanh v [...]... nghiệp vừa nhỏ tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội - Đề xuất giải pháp tăng cường chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh. .. về thẩm đinh tín dụng chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ, từ đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân hạn chế thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa 3 nhỏ tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội - Đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng. .. đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHN o&PTNT chi nhánh Nam Nội 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế thị... 2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội được chọn làm luận văn thạc sĩ kinh tế 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thẩm định tín dụng ngắn hạn chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp. .. lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHN o&PTNT chi nhánh Nam Nội 6 Kết cấu của luận văn Ngoài phần lời nói đầu, kết luận đề tài được chia làm ba chương sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa. .. dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội 2.2.1 Hoạt động cho vay ngắn hạn thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội  Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội Trong những năm gần đây, tình hình dư nợ ngắn hạn của DNVVN có xu hướng tăng, giảm, cụ thể là:... NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM NỘI 3.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với DNVVN tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội 3.1.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Cần phải đào tạo chuyên sâu hơn nữa (ngoài việc động viên, tạo điều kiện cho cán bộ thẩm định tự học, hay mở các đợt tập huấn do ngân hàng tổ... tăng hơn so với năm 2005 là 18,88 tỷ đồng  Hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa ngân hàng của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội - Quy trình thẩm định phân cấp thẩm định tín dụng ngắn hạn Quy trình thẩm định của chi nhánh đang được áp dụng theo quy trình thẩm định chung mà NHNO&PTNT quy định Tiêu chí xếp loại doanh nghiệp của chi nhánh được thực hiện theo quy định số 126/NHN... nhiều loại tín dụng như: Tín dụng nhà nước, tín dụng ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, tín dụng thương mại… Căn cứ vào đó, theo tác giả ta có thể hiểu khái niệm về tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng thương mại là: Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa nhỏ là quan hệ giao dịch tiền hoặc tài sản giữa ngân hàng khách hàng, trong đó ngân hàng giao... ro tín dụng những mất mát có thể xảy đến với chi nhánh với cả chi nhánh đối với cả các DNVVN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN   - TÀO TIẾN TIỆP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM NỘI Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Xuân Quế NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI, Hạn chế và nguyên nhân 1. Hạn chế 2. Nguyên nhân của hạn chế, Tăng cường việc thực hiện bảo đảm tín dụng Hồn thiện về cơ cấu tổ chức, Tính cấp thiết của đề tài Tính cấp thiết của đề tài, Mục đích nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp của luận văn Kết cấu của luận văn, Thẩm định về mặt pháp lý đối, Thẩm định mục đích sử dụng vốn vay, Thẩm định kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh Thẩm định về khả năng tài chính, Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh, Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ của các phòng ban, Hoạt động huy động vốn, Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay