phân tích hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp

75 411 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 10:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÉ SON PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài chính-ngân hàng Mã số ngành: 52340201 Tháng 11 - Năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÉ SON MSSV: C1200087 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số ngành: 52340201 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẠM PHÁT TIẾN Tháng 11 – Năm 2014 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành chƣơng trình đại học viết luận văn tốt nghiệp này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, góp ý nhiệt tình quý thầy, cô trƣờng Đại học Cần Thơ nhiệt tình hƣớng dẫn cung cấp tài liệu cô, chú, anh, chị quan thực tập. Trƣớc hết xin chân thành cảm ơn đến quý thầy, cô trƣờng Đại học Cần Thơ, đặc biệt thầy, cô tận tình dạy bảo cho suốt thời gian học tập trƣờng. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Phát Tiến dành nhiều thời gian, tâm huyết hƣớng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn này. Đồng thời cảm ơn cô, chú, anh, chị PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự tạo điều kiện cho có số liệu viết luận văn này. Mặc dù có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn tất tâm huyết lực nhƣng tránh khỏi sai sót, mong nhận đƣợc đóng góp quý báo quý thầy, cô để báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2014 Người thực Nguyễn Thị Bé Son i TRANG CAM KẾT Tôi tên: NGUYỄN THỊ BÉ SON MSSV : C1200087 Là sinh viên lớp Tài ngân hàng khóa 38, Bộ môn Tài chính- Ngân hàng, Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Cần Thơ. Tôi xin cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu tôi, số liệu đƣợc trình bày luận văn thật có sử dụng số liệu đƣợc cho phép Hà Xuân Bảo- Giám đốc PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự kết nghiên cứu tình hình sử dụng vốn vay hộ nghèo NHCSXH huyện Hồng Ngự chú. Chú có quyền sử dụng kết luận văn để phục vụ cho dự án nghiên cứu chú. Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2014 Người thực Nguyễn Thị Bé Son ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP iii MỤC LỤC Trang Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Không gian . 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Tổng quan đói nghèo 2.1.2 Tín dụng hiệu tín dụng hộ nghèo .14 2.1.3 Sự cần thiết phải hỗ trợ vốn cho ngƣời nghèo huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp 22 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 25 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 25 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu . 25 Chƣơng GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP . 26 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH .26 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 27 3.3 ĐỐI TƢỢNG PHỤC VỤ .29 3.4 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG .29 3.4.1 Chức năng, nội dung nhiệm vụ Phòng giao dịch 29 3.4.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng hộ nghèo PGD . 30 3.5 QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI CHO VAY HỘ NGHÈO 31 3.5.1 Nguyên tắc vay vốn .31 3.5.2 Điều kiện vay vốn 31 3.5.3 Hộ nghèo đƣợc vay vốn vào việc 31 iv 3.5.4 Mức cho vay 32 3.5.5 Thời hạn cho vay . 32 3.5.6 Lãi suất cho vay 33 3.5.7 Xử lý rủi ro 33 3.5.8 Những hộ nghèo không đƣợc vay vốn Ngân hàng sách xã hội33 3.6 VAI TRÒ CỦA PGD NHCSXH HUYỆN HỒNG NGỰ . 34 Chƣơng PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ . 35 4.1 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP . 35 4.1.1 Nguồn vốn . 35 4.1.2 Cơ chế cho vay 38 4.1.3 Tình hình cho vay 40 4.2 ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ .48 4.2.1 Đánh giá thông qua số tài 48 4.2.2 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội 50 4.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn hộ nghèo địa bàn huyện Hồng Ngự 52 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ 57 5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC .57 5.1.1 Những kết đạt đƣợc .57 5.1.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân tồn 57 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ .59 5.2.1 Tăng cƣờng biện pháp để khai thác tốt nguồn vốn huy động nhằm nâng cao khả đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nghèo . 59 5.2.2 Nâng cao kỹ làm việc cho cán Hội, đoàn thể việc ủy thác cho vay ngân hàng 59 5.2.3 Tăng cƣờng thêm biên chế hoat động cho ngân hàng . 60 v Chƣơng KẾT LUẬN . 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình hộ nghèo địa bàn 23 Bảng 3.1: Tình hình nhân PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự 29 Bảng 4.1: Tình hình nguồn vốn NHCSXH huyện Hồng Ngự . 35 Bảng 4.2: Tình hình nguồn vốn cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Hồng Ngự . 37 Bảng 4.3: Tình hình ủy thác qua cho vay qua hộ đoàn thể phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Hồng Ngự .39 Bảng 4.4: Tình hình cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự . 41 Bảng 4.5: Doanh số cho vay hộ nghèo theo mục đích vay vốn NHCSXH huyện Hồng Ngự .42 Bảng 4.6: Doanh số cho vay hộ nghèo theo thời hạn NHCSXH huyện Hồng Ngự . 43 Bảng 4.7: Doanh số thu nợ hộ nghèo theo mục đích vay vốn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự .45 Bảng 4.8: Doanh số thu nợ hộ nghèo theo thời hạn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự . 46 Bảng 4.9: Tình hình dƣ nợ cho vay hộ nghèo theo địa bàn NHCSXH huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 48 Bảng 4.10: Dƣ nợ cho vay hộ nghèo theo mục đích vay vốn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự .49 Bảng 4.11: Dƣ nợ cho vay hộ nghèo theo thời hạn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự . 50 Bảng 4.12: Hệ số thu nợ cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 đến hết tháng 6/2014 .51 Bảng 4.13: Hệ số rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 – 2013 51 Bảng 4.14: Tỷ lệ hộ nghèo đƣợc vay vốn phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011-2013 .53 Bảng 4.15: Số hộ thoát nghèo nhờ vốn vay NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011-2013 .53 Bảng 4.16: Số hộ nghèo đƣợc vấn địa bàn .55 vii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 4.1 Cơ cấu vốn huy động NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn từ năm 2011 đến tháng năm 2014 . 36 Hình 4.2 Tình hình nguồn vốn cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn từ năm 2011 đến tháng năm 2014 38 Hình 4.3 Doanh số cho vay hộ nghèo theo thời hạn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn từ năm 2011đến tháng năm 2014 . 44 Hình 4.4 Doanh số thu nợ hộ nghèo theo thời hạn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn từ năm 2011 đến tháng năm 2014 47 viii * Tình hình dư nợ cho vay theo mục đích vay vốn Từ số liệu bảng 4.10 thấy dư nợ hoạt động chăn nuôi, trồng trọt đánh bắt thủy sản có xu hướng tăng hoạt động vay để buôn bán hoạt động khác có xu hướng giảm giai đoạn 2011-2013 Cụ thể, dư nợ ngành chăn nuôi năm 2012 tăng 5,7% so năm 2011, năm 2013 tăng 10,2% so với năm 2012 năm ngân hàng giải ngân nhiều cho việc chăn nuôi bò có giá trị kinh tế cao vật đòi hỏi thời gian chăn nuôi lâu nên thời gian trả nợ hộ nghèo kéo dài. Nhưng thấy ngân hàng thực chủ trương huyện việc định hướng phát triển kinh tế hộ nghèo, điều đáng khích lệ. Ngành đánh bắt thủy sản năm 2013 tăng tới 31% so năm 2012 năm nước lớn hộ nghèo có nhu cầu vay nhiều để mua sắm ngư cụ nên doanh số cho vay tăng thực tế nguồn thủy sản ngày cạn kiệt nên việc đánh bắt hộ nghèo hạn chế, bán không nhiều tiền dẫn đến tiền trả nợ nên doanh số thu nợ ngân hàng thấp dẫn đến dư nợ ngành đánh bắt thủy sản tăng. Còn mục đích vay vốn để buôn bán mục đích khác có dư nợ giảm bà hộ nghèo buôn bán được, có tiền trả nợ ngân hàng nên doanh số thu nợ cao nên dư nợ giảm. Bảng 4.10: Dư nợ cho vay hộ nghèo theo mục đích vay vốn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự Đơn vị: Triệu đồng So sánh Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6th 2014 2012 - 2011 Số tiền % 2013 - 2012 Số tiền % Chăn nuôi 35.316 37.326 41.125 42.871 2.010 5,7 3.799 10,2 Trồng trọt 27.059 29.243 31.678 32.729 2.184 8,1 2.435 8,3 Đánh bắt thủy sản 1.504 1.812 2.374 1.933 308 20,5 562 31 Buôn bán 1.117 1.467 1.502 1.773 350 31,3 35 2,4 Khác 735 876 986 1.016 141 19,2 110 12,6 Tổng 65.731 70.724 77.575 80.322 4.993 7,6 6.851 9,7 Nguồn: Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự. 49 * Tình hình dư nợ cho vay theo thời hạn Bảng 4.11: Dư nợ cho vay hộ nghèo theo thời hạn PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự Đơn vị: Triệu đồng So sánh Chỉ tiêu 2011 2012 6th 2014 2013 2012 - 2011 Số tiền Ngắn hạn Trung hạn Tổng dài 2013 - 2012 % Số tiền % 39.462 43.913 44.526 46.725 4.451 11,3 613 1,4 26.269 26.800 33.049 33.579 531 2,0 6.249 23,3 65.731 70.724 77.575 80.322 4.993 6.851 9,7 7,6 Nguồn: phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hồng Ngự. Vì doanh số cho vay doanh số thu nợ ngân hàng chủ yếu thuộc nguồn vốn ngắn hạn nên dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao cho vay trung dài hạn. Các hộ nghèo vay vốn ngắn hạn làm ăn có hiệu có lợi nhuận trả nợ cho ngân hàng nên dư nợ ngắn hạn giảm qua năm. Nhưng thấy dư nợ cho vay trung dài hạn ngân hàng có xu hướng tăng (năm 2012 tăng 2% so với năm 2011 năm 2013 tăng 23% so với năm 2012) chứng tỏ hộ nghèo có nhu cầu ngày nhiều loại thời hạn vay vốn ngân hàng phải tăng cường trách nhiệm nhiều để giúp hộ nghèo sử dụng tốt nguồn vốn vay làm ăn có hiệu việc chăn nuôi hay trồng giống dài ngày đòi hỏi phải có kỹ thuật kinh nghiệm mà hộ nghèo có nên ngân hàng phải phối hợp tốt các quan ban ngành, chức nông nghiệp để hướng dẫn giúp đỡ nhiều cho hộ để họ có kiến thức chăn nuôi hay trồng trọt tốt hơn. 4.2 ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ 4.2.1 Đánh giá thông qua số tài NHCSXH Việt Nam ngân hàng hoạt động không mục đích lợi nhuận, mà nhằm thực tốt vấn đề an sinh xã hội, để đánh giá hiệu tín dụng hộ nghèo thông qua tiêu tài sau: 50 4.2.1.1 Hệ số thu nợ Hệ số đánh giá khả thu hồi nợ hộ nghèo phòng giao dịch, hệ số cao chứng tỏ khả thu hồi nợ tốt. Bảng 4.12: Hệ số thu nợ cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 đến hết tháng 6/2014 Đơn vị: Triệu đồng tháng đầu năm 2013 tháng đầu năm 2014 21.056 9.603 12.083 9.746 14.205 5.205 9.336 66,1 67,2 54,2 77,3 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh số cho vay 29.315 14.739 Doanh số thu nợ 12.354 Hệ số thu nợ (%) 42,1 Chỉ tiêu Nguồn: phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự. Nhìn vào bảng ta thấy doanh số thu nợ hộ nghèo vừa tăng vừa giảm qua năm, nhiên hệ số thu nợ lại tăng qua năm. Cụ thể năm 2011 hệ số thu nợ 42,1%, năm 2012 tăng lên 66,1% đến năm 2013 67,2% tháng đầu năm 2014 đạt 77%. Hệ số cho thấy PGD thực hiệu công tác thu hồi nợ, cho thấy hiệu tín dụng hộ nghèo cao, vốn thu hồi nhanh chóng, góp phần đảm bảo tính an toàn cho vay. Có kết cố gắng cán tín dụng ngân hàng thẩm định kỹ hồ sơ trước cho vay, đồng thời phối hợp với quan đoàn thể giúp hộ nghèo xây dựng phương án sản xuất có hiệu quả, tạo lợi nhuận trả nợ cho ngân hàng hạn. 4.2.1.2 Hệ số rủi ro tín dụng Bảng 4.13: Hệ số rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Dư nợ 65.731 70.724 77.575 Nợ xấu 2.769 2.594 2.279 4,2 3,7 2,9 Hệ số rủi ro tín dụng (%) Nguồn: Báo cáo kết hoạt động năm phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự. 51 Quản lý rủi ro nội dung quan trọng gắn liền với hoạt động ngân hàng. Quản lý rủi ro tín dụng nghĩa né tránh rủi ro mà xác định mức rủi ro chấp nhận được. Nhìn vào bảng ta thấy hệ số rủi ro tín dụng giảm qua năm, cụ thể năm 2011 hệ số RRTD 4,2%, năm 2012 3,7%, năm 2013 2,9%. Điều cho thấy PGD cố gắng kiểm soát nợ xấu mức chấp nhận thông qua thu hồi nợ hạn, thẩm định kỹ khách hàng trước cho vay, hướng dẫn hộ nghèo sản xuất mục đích, hiệu quả, tránh trường hợp vay mượn nơi khác để trả nợ ngân hàng, cho vay hình thức đảo nợ để che giấu nợ xấu. 4.2.2 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội 4.2.2.1 Hiệu mặt kinh tế Mức tăng trưởng quy mô tín dụng cho vay hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2013, quy mô tín dụng cho vay hộ nghèo có tăng trưởng mở rộng thể tổng dư nợ chương trình tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn Trung ương nên NHCSXH Việt Nam chủ trương không gia tăng tín dụng cho vay hộ nghèo (giai đoạn 2011 2013) tỷ lệ tăng trưởng có xu hướng giảm, giai đoạn tới quy mô tín dụng cho vay hộ nghèo đơn vị tương đối ổn định. Khả tiết kiệm chi phí qua việc đánh giá nhóm tiêu khả tiết kiệm chi phí chương trình cho vay hộ nghèo giai đoạn 2007 – 2011 cho thấy, PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự thực tốt việc quản lý khoản vay, thu hồi xử lý nợ. Qua đó, giúp tiết kiệm khoản chi phí phát sinh, đẩy mạnh tốc độ quay vòng vốn nhằm phục vụ tốt nhu vầu vay vốn hộ nghèo đối tượng sách khác. Khả xử lý rủi ro, PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự có nhiều giải pháp tích cực quản lý xử lý nợ xấu nhằm hạn chế khả vốn gốc tổn thất không thu tiền lãi. Từ việc phối hợp ngân hàng với quan khuyến nông, khuyến ngư hướng dẫn, tập huấn cho hộ nghèo biết cách trồng trọt chăn nuôi quy trình, kỹ thuật giảm thiểu rủi ro giúp hộ nghèo nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm làm ăn tránh tổn thất lường trước được, để họ thoát nghèo bền vững. 52 Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn Bảng 4.14: Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị: Hộ Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số hộ nghèo có 6.742 6.516 4.195 Số hộ nghèo vay vốn 572 681 1.023 Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn % 8,5 10,5 24,3 Nguồn: Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự. Nhìn vào bảng ta thấy tỷ lệ hộ nghèo vay vốn ngân hàng tăng qua năm nhiên tỷ lệ thấp chiếm 8,5% (2011) tăng lên 24,3% (2013). Tỷ lệ cho thấy nguồn vốn tín dụng phục vụ hộ nghèo thấp. Mặc khác tất hộ nghèo vay vốn, người vay vốn phải đáp ứng đủ quy định vay vốn hộ nghèo PGD cho vay cho tất hộ nghèo vay. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo vay vốn thấp, ngân hàng cần có biện pháp để nguồn vốn vay đến với người nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ thoát nghèo Bảng 4.15: Số hộ thoát nghèo nhờ vốn vay NHCSXH huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011-2013 Đơn vị: Hộ Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số hộ nghèo có 6.742 6.516 4.195 Số hộ nghèo vay vốn 572 681 1.023 Số hộ thoát nghèo 203 472 576 Tỷ lệ hộ thoát nghèo % 35,5 48,2 58,4 Nguồn: Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự. Nhìn chung kết hoạt động PGD hiệu hộ vay vốn ngân hàng phần lớn vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay NHCSXH tăng lên qua năm, cụ thể năm 2011 35% đến năm 2013 gần 60%. Tỷ lệ hộ thoát nghèo cao nhờ vào sách khuyến nông, khuyến ngư địa phương hộ nghèo sử dụng vốn có hiệu quả. 53 Nhờ vào quan tâm Đảng, quyền địa phương tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận với nguốn vốn cho vay NHCSXH để họ có hội vươn lên vượt qua ngưỡng nghèo. 4.2.2.2 Hiệu mặt xã hội Bên cạnh kết đạt mặt kinh tế, tác động mặt xã hội chương trình cho vay hộ nghèo lớn, thể số hộ nghèo thoát nghèo hàng năm vay vốn từ NHCSXH, vị ngân hàng tăng lên đáng kể, trở thành công cụ quan trọng cấp ủy quyền địa phương huyện Hồng Ngự công tác giảm nghèo. Nguồn vốn giải ngân địa giúp hộ nghèo có vốn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững, bước cải thiện sống gia đình vươn lên giả. Các xã nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng thoát nghèo, góp phần thay đổi mặt nông thông, tạo niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước. Thể quan tâm Đảng Nhà nước hộ nghèo. Một khía cạnh nhỏ mà nhận thấy từ ngân hàng ủy thác việc cho vay vốn hộ nghèo thông qua Hội, đoàn thể thu nhập từ hưởng hoa hồng cán hoạt động Hội, đoàn thể tăng lên, góp phần cải thiện sống họ nhiều. Đây mặt thể hiệu chương trình tín dụng ngân hàng sách xã hội hộ nghèo. 4.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn hộ nghèo địa bàn huyện Hồng Ngự Nhằm tìm hiểu thực tế nắm tình hình sử dụng vốn vay NHCSXH hộ nghèo có cam kết, bên cạnh xác định nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn hộ luận văn sử dụng kết điều tra từ viêc vấn trực tiếp 70 hộ nghèo vay vốn NHCSXH địa bàn huyện Hồng Ngự Hà Xuân Bảo (Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự) để làm rõ thêm cho đề tài. Các hộ nghèo vấn mẫu phân bố địa bàn xã trình bày bảng số liệu đây: 54 Bảng 4.16: Số hộ nghèo vấn địa bàn Xã Số hộ nghèo Số hộ nghèo vấn Long Khánh A 386 Long Khánh B 308 Phú Thuận A 496 Phú Thuận B 554 Long Thuận 517 Thường Phước 719 Thường Phước 162 Thường Thới Tiền 308 45 Thường Thới Hậu A 311 Thường Thới Hậu B 389 4.195 70 Thường Lạc Tổng Nguồn: Hà Xuân Bảo, 2014. *Hà Xuân Bảo giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự Nguyên nhân nghèo hộ theo kết mẫu khảo sát Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, chúng gây nhiều hệ nghiêm trọng. Theo kết thu vấn đa số hộ nghèo huyện Hồng Ngự có trình độ dân trí thấp nên có hội kiếm việc làm tốt, không ổn định. Trong 70 hộ theo điều tra trả lời vấn có tới 34 người chữ, 17 người đạt trình độ tiểu học, 13 người có trình độ trung học sở, người có trình độ trung học phổ thông. Mức thu nhập họ đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu vậy, điều kiện nâng cao trình độ tương lai, để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Bên cạnh đó, trình độ học vấn thấp ảnh hưởng đến định có liên quan đến giáo dục, sinh đẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng . Đông vừa nguyên nhân, vừa hệ đói nghèo. Theo kết điều tra vấn 70 hộ có 18 hộ có người, 22 hộ có người, 16 hộ có người, hộ có người, hộ có người. Trong có 38 hộ có người có sức lao động, 21 hộ có người có sức lao động 11 hộ có người có sức lao động. Trong gia đình hộ nghèo nhân nhiều người có sức lao động nhà lại ít. Cho nên hộ bị rơi vào tình 55 cảnh nghèo đói có lao động để làm việc nuôi nhà. Bên cạnh bệnh tật sức khỏe yếu tố đẩy người vào tình trạng đói nghèo. Khi bệnh tật, hộ nghèo phải gánh chịu thu nhập từ lao động chi phí cao cho việc khám chữa bệnh, vậy, đẩy họ vào chỗ vay mượn, cầm cố tài sản để trang trải chi phí, dẫn đến tình trạng có hội cho người nghèo thoát khỏi đói nghèo. Bệnh tật sức khỏe yếu ảnh hưởng đến việc lao động sản xuất tìm việc làm người nghèo. Theo kết điều tra có 14 hộ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo 56 hộ có bị bệnh, điều cho thấy bệnh tật nguyên nhân dẫn đến đói nghèo hộ, nguyên nhân chủ yếu hộ người có trình độ dân trí thấp, gia đình đông con. Đại đa số hộ có kiến thức kỹ sản xuất yếu nên dẫn đến nghèo. Từ thấy trình độ dân trí thấp gia đình đông nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo vay tiền từ NHCSXH hiệu sử dụng vốn vay thấp. 4.2.3.1 Thời hạn vay trả nợ Tư bảng thống kê thực cho thấy đa số hộ nghèo vay vốn thời gian từ tháng đến 12 tháng nhiều nhất. Ngành nghề chủ yếu hộ địa bàn trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản .do nhu cầu vốn ngắn hạn cần thỏa mãn kịp thời, có 50% hộ nghèo mẫu khảo sát vay vốn ngắn hạn, bên cạnh có hộ có kế hoạch sản xuất lâu dài nên chọn cách vay vốn dài hạn nhằm đủ thời gian sinh lợi từ việc đầu tư, thu lợi nhuận, trả nợ cho ngân hàng. Về vấn đề trả nợ vay qua kết vấn nhìn chung hộ nghèo hoàn trả nợ vay thời hạn quy định chiếm tỷ trọng cao, điều cho thấy hiệu tín dụng hộ nghèo cao. Các hộ trả nợ mẫu khảo sát quy định chiếm 74,3%, hộ trả nợ không thời gian 25,7%. Các hộ trả nợ không thời gian quy định hoàn cảnh khó khăn, thiếu kinh nghiệm nên sản xuất thua lỗ. Theo thỏa thuận ngân hàng hộ nghèo, hộ nghèo vay vốn chọn cách trả nợ chủ yếu vào tháng 12 tháng. Điều tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo vay vốn chủ động việc trả nợ vay, thời gian trả nợ ngắn nên vay chia nhỏ lần nên số tiền cho lần trả ít, hộ nghèo vay vốn dễ trả nợ phòng giao dịch nhanh chóng thu hồi nợ hơn. 56 4.2.3.2 Lý vay vốn Hầu tất hộ nghèo có mục đích chung vay vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên hộ điều có mục đích vay vốn riêng. Theo liệu từ bảng thống kê thực cho thấy: Các hộ nghèo địa bàn vay vốn với mục đích trồng trọt, chăn nuôi chiếm gần 53% địa bàn thời tiết thích hợp chăn nuôi trồng loại hoa màu. Do huyện đầu nguồn sông Tiền thích hợp cho việc đánh bắt thủy sản có 14 hộ chọn vay vốn với mục đích này. Mục đích vay vốn để sản xuất kinh doanh có 19 hộ chọn phương án này, chủ yếu hộ nghèo vay vốn để kinh doanh nhỏ lẻ, buôn bán chợ, trường học . Không có hộ vay vốn để trang trải chi phí sinh hoạt, nguồn chi khả sinh lợi. Số liệu điều tra cho thấy hộ có trình độ dân trí thấp, 70 hộ điều tra trả lời vấn có 34 người chữ, 17 người đạt trình độ tiểu học, 13 người có trình độ trung học sở, người có trình độ trung học phổ thông. Với trình độ liệu hộ nghèo có sử dụng vốn vay mục đích vươn lên thoát nghèo hay không ? Từ kết thống kê cho thấy số hộ thoát nghèo nhờ vay vốn ngân hàng cao (52 hộ chiếm 74,3%) với số hộ nghèo trả nợ hạn, cho thấy hộ có phương án sản xuất khả thi trả nợ vay hạn có hội thoát nghèo. Nguyên nhân thoát nghèo Theo kết thu hộ thoát nghèo chủ yếu nhờ vay vốn từ ngân hàng chiếm 88% (46 hộ) tổng số hộ có vay vốn ngân hàng (52 hộ), cho thấy hiệu tín dụng ngân hàng CSXH huyện Hồng Ngự hộ nghèo cao. Các hộ thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu nguồn vốn vay từ ngân hàng, kết khả quan. Tuy hộ đa số có trình độ dân trí thấp hộ sử dụng vốn vay mục đích, điều giúp hộ hoạt động có hiệu tạo thu nhập, trả nợ vay ngân hàng vươn lên thoát nghèo. 57 4.2.3.3 So sánh thu nhập hộ nghèo trước sau vay vốn Từ số liệu thống kê cho thấy trước vay vốn ngân hàng thu nhập hộ 500.000 đồng/tháng 51 hộ chiếm 72,9%, thu nhập cao tất 70 hộ 1.000.000 đồng/tháng. Điều cho thấy 70 hộ có thu nhập thấp. Thu nhập hộ nghèo sau vay vốn tăng lên đáng kể, 70 hộ có thu nhập 500.000 đồng/tháng 13 hộ, số hộ có thu nhập 500.000 đồng/tháng 1.000.000 đồng/tháng tăng lên 49 hộ, chiếm 70% tổng số hộ nghèo điều tra. Điều cho thấy hiệu tín dụng cho hộ nghèo vay vốn. Trước hộ nghèo tài sản chấp, tổ chức tín dụng không cho hộ nghèo vay vốn, hộ phải vay từ tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi người nghèo nghèo. Ngày nhờ vào nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng sách xã hội, người nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng có lãi suất thấp nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có sống tốt hơn. Thu nhập có từ lợi ích sử dụng vốn vay vào hoạt động sản xuất hộ sử dụng để mua nguyên liệu, thiết bị, giống trồng .để phục vụ cho ngành sản xuất chu kỳ sản xuất kế tiếp, hộ sử dụng thu nhập có để sửa sang, mua sắm cho nhà cửa chăm lo cho đến trường học để tương lai tươi sáng hơn. 4.2.3.4 Đánh giá hộ nghèo chương trình tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Hồng Ngự Sự đời NHCSXH có vai trò quan trọng cầu nối đưa sách tín dụng ưu đãi Chính phủ đến với hộ nghèo đối tượng sách khác, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận chủ trương, sách Đảng Nhà nước. Nguồn vốn tín dụng có vai trò quan trọng việc sản xuất, kinh doanh hộ nghèo, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hồng Ngự người nghèo phải vay nóng nhiều từ bên với lái suất cao khoảng 5%/tháng đến 10%/tháng , ngân hàng thương mại khác đòi hỏi hộ nghèo phải chấp hay cầm cố tài sản. Theo mẫu thống kê tất hộ nghèo vấn nhận định nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện quan trọng với sống họ, giúp họ thay đổi sống mình, giúp họ tìm thấy tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp tất hộ nghèo vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu vươn lên thoát nghèo. 58 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ 5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC 5.1.1 Những kết đạt đƣợc - Trong năm triển khai chương trình tín dụng hộ nghèo NHCSXH thực phương châm cho vay “ địa chỉ, an toàn hiệu ”. Số hộ nghèo hàng năm vay vốn tăng, năm 2011 572 hộ, năm 2012 681 hộ, năm 2013 1023 hộ. - Nguồn vốn tín dụng giúp 3.411 lượt hộ nghèo có điều kiện để mua trâu, bò, dê, lợn .Đa số hộ nghèo sử dụng vốn vay mục đích, khả trả nợ tốt, nhiều hộ thoát nghèo. Trong năm có nhiều hộ thoát nghèo nhờ vay vốn NHCSXH góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 17,2% năm 2011 xuống 11,09% năm 2013. - Số lao động tạo việc làm từ nguồn vốn NHCSXH 2.500 lao động. - Thông qua chương trình cho vay hộ nghèo động viên tham gia toàn xã hội hướng tới giúp đỡ người nghèo, có 100 cán sở tham gia vào ban XĐGN cấp xã để đạo thực XĐGN hướng dẫn hộ nghèo làm ăn thoát nghèo; 300 người thành viên ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn “ cánh tay vươn dài ”, đội ngũ cán không biên chế NHCSXH huyện Hồng Ngự. 5.1.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân tồn 5.1.2.1 Những mặt hạn chế - Các thành viên Ban đai diện HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên có thời gian đạo hoạt động NHCSXH. Công tác phối hợp ngân hàng với ban ngành, đoàn thể chưa thường xuyên, nhiều bất cập, quy mô đầu tư cho hộ thấp. Bên cạnh đó, trình độ đội ngũ cán tham gia vào chương trình cho vay nói chung cho vay hộ nghèo nói riêng hạn chế. - Công tác giám sát, hỗ trợ sau cho vay chưa tốt, sử dụng vốn sai mục đích xảy tương đối nhiều. Bình xét cho vay thiếu xác dẫn đến 59 nguồn vốn ngân hàng không đáp ứng nhu cầu, buộc phải hạ thấp hạn mức cho vay (trung bình đạt 12,8 triệu đồng/hộ so với quy định tối đa 30 triệu đồng/hộ). - Hoạt động tổ TK&VV nhiều hạn chế thể việc bình xét cho vay theo hình thức “ luân phiên ” không vào mục đích, nhu cầu vay vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng dàn trải, cào bằng. - Quy mô đầu tư cho hộ thấp - Tỷ lệ hộ nghèo vay chưa cao Tổng số hộ nghèo qua năm giảm chiếm tỷ lệ cao so với số hộ toàn huyện, số hộ nghèo vay vốn qua năm tăng số hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn có nhu cầu vay vốn cao. - Đối tượng vay vốn đơn điệu, chăn nuôi bò, lợn ngành nghề dịch vụ chưa nhiều. Chưa có phối hợp chuyển giao kỹ thuật cho hộ nghèo đầu tư tín dụng nên hiệu sử dụng vốn nhiều hạn chế. 5.1.2.2 Nguyên nhân tồn - Tại số địa phương quan tâm cấp ủy Đảng, quyền hoạt động NHCSXH hạn chế, số tổ chức trị xã hội nhận ủy thác NHCSXH chưa làm hết trách nhiệm. - Tại xã việc xét hộ nghèo hàng năm chưa thực vào văn hướng dẫn Bộ LĐ-TB&XH thời kỳ mà ấn định tiêu từ cấp xuống, dẫn đến tình trạng số hộ nghèo thực tế lớn nhiều so với số hộ nghèo nằm danh sách. - Công tác kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT, tổ chức trị xã hội nhận làm dịch vụ uỷ thác cấp hạn chế, nên không phát xử lý kịp thời tượng tiêu cực xảy trình vay vốn như: Sử dụng sai mục đích, chay ỳ, vay ké, xâm tiêu vốn hộ nghèo số địa phương. - Với quan tâm hỗ trợ Đảng Nhà nước hộ nghèo đối tượng sách khác qua chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi giúp người dân có vốn sản xuất, cải thiện đời sống khó khăn. Điều đáng ghi nhận bên cạnh ưu điểm lại nảy sinh vấn đề tiêu cực số địa phương không chủ động huy động vốn lãi suất huy động cao mức lãi suất ưu đãi NHCSXH mà “ ỷ lại” mong đợi nguồn vốn từ Trung Ương chuyển về. 60 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ 5.2.1 Tăng cƣờng biện pháp để khai thác tốt nguồn vốn huy động nhằm nâng cao khả đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nghèo. Nguồn vốn cho vay ngân hàng chủ yếu từ TW cấp xuống, chiếm 99% tổng nguồn vốn ngân hàng nguồn vốn huy động ngân hàng chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 0,7% nên ngân hàng cần có biện pháp để tăng khai thác tốt nguồn vốn huy động. Ngân hàng cần đề mục tiêu phấn đấu công tác huy động vốn địa phương nhằm nâng cao tỷ trọng nguồn vốn cấu vốn huy động. Trong tháng đầu năm 2014 ngân hàng thực gần 58% kế hoạch năm, điều khả quan để hoàn thành kế hoạch tình hình không dễ tháng lại năm. Các giải pháp cần thực tìm kiếm, vận động người dân có thu nhập cao (có thể địa phương khác) gửi tiền vào ngân hàng lãi suất thấp thể tinh thần giúp đỡ hộ nghèo vượt qua khó khăn. Để thực tốt nhiệm vụ tất phòng ban phải phối hợp tốt với nhau. Ban Giám đốc tranh thủ ủng hộ hết việc cung cấp vốn từ Ngân sách huyện hộ nghèo vay, Phòng Kế hoạch Tín dụng có kế hoạch tìm kiếm, vận động cá nhân, tổ chức có thu nhập địa phương, thành phố lớn TP.Hồ Chí Minh thông qua Ban liên lạc hội đồng hương tỉnh để vận động họ gửi tiền vào ngân hàng. Từ có nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay nhiều hộ nghèo. PGD không thực mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm tháng lại mà phải đặt mục tiêu cho năm 2015 nâng cao tỷ trọng nguồn vốn này, 5% tổng nguồn vốn cho vay hộ nghèo nên đòi hỏi nỗ lục lớn hệ thống PGD. 5.2.2 Nâng cao kỹ làm việc cho cán Hội, đoàn thể việc ủy thác cho vay ngân hàng. Vì số cán Hội, đoàn thể chưa nắm vững nghiệp vụ ngân hàng nên trình hoạt động gặp nhiều khó khăn giải thích quy trình hay từ ngữ giấy tờ có liên quan hồ sơ cho vay cán lúng túng có giải thích sai dẫn đến hộ nghèo vay vốn nhiều thắc mắc. Bên cạnh Hội, đoàn thể bình xét cho vay bình 61 quân, thực cho vay không phù hợp với điều kiện nhu cầu vay hộ nghèo nên Phòng giao dịch NHCSXH huyện cụ thể Ban Giám đốc phối hợp với Hội, đoàn thể cần thường xuyên mở lớp đào tạo, tập huấn lại nghiệp vụ, kỹ làm việc cho bên tham gia suốt trình cho vay cán giảm nghèo - việc làm xã, Trưởng (phó) ấp, cán Hội đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý Tổ TK&VV theo hình thức “cầm tay việc”, phân công cho nhân viên phòng Phòng Kế hoạch Tín dụng thay phiên đảm nhận nhiệm vụ này. Qua lần trao đổi, tập huấn giúp cho ngân hàng nắm tình hình ủy thác cho vay Hội, đoàn thể để có biện pháp khắc phục kịp thời sai sót xảy trình cho hộ nghèo vay vốn thu nợ đến hạn. Từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn hộ nghèo. 5.2.3 Tăng cƣờng thêm biên chế hoạt động cho ngân hàng Từ thực tế đơn vị cho thấy số lượng biên chế công tác Phòng Phòng Kế hoạch Tín dụng ngân hàng ( có người) khối lượng công việc mà họ đảm nhận nhiều nên cần phải tăng cường thêm biên chế để đảm bảo hoạt động tín dụng ngân hàng thực tốt hơn. Ban Giám đốc cần đề xuất với chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp để xin ý kiến nhu cầu tuyển thêm nhân sự, biên chế năm tới (2015). Khi số lượng biên chế đủ có chất lượng góp phần thực tốt mục tiêu mà ngân hàng đề tình hình tương lai. 62 CHƢƠNG KẾT LUẬN NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động mục tiêu XĐGN phát triển kinh tế xã hội, không mục tiêu lợi nhuận. Muốn XĐGN nhanh bền vững vấn đề quan trọng nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo NHCSXH. Trong năm hoạt động, PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự bám sát chủ trương, định hướng Tỉnh ủy UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, thực chương trình, mục tiêu XĐGN. Vốn NHCSXH đầu tư tới 6.900 hộ nghèo năm qua đến hết quý năm 2014. Với chương trình tín dụng ưu đãi, cho vay hộ nghèo chiếm 50% tổng dư nợ toàn PGD. Góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi mục tiêu XĐGN địa bàn huyện Hồng Ngự, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 17,2% năm 2012 xuống 11,09% năm 2013 cuối năm 2013. Tuy nhiên , hiệu tín dụng hộ nghèo thấp so với mục tiêu đề ra, số hộ nghèo đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn chưa vay lớn, tỷ lệ 24.4% so với tổng số hộ nghèo năm 2013. Do đó, tìm giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng không cho PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự mà huyện Hồng Ngự. Luận văn “Phân tích hiệu tín dụng hộ nghèo Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp” sử dụng phương pháp thích hợp hoàn thành nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa vấn đề lý luận đói nghèo, tín dụng hộ nghèo, cần thiết phải XĐGN, tiêu tính toán hiệu tín dụng rút cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo. Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự. Đồng thời tồn nguyên nhân cho vay hộ nghèo huyện Hồng Ngự thời gian vừa qua. Thứ ba: Trên sở mục tiêu hoạt động PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự, luận văn đưa giải pháp để góp phần nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo. Mặc dù có nhiều cố gắng, song điều kiện thời gian khả hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý quý thầy cô để luận văn hoàn thiện hơn. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Công văn số 2128/2005/LĐTBXH-KHTC Bộ Lao động, Thương binh Xã hội. 2. Học viện Ngân hàng, 2001. Giáo trình Tín dụng ngân hàng. Hà Nội: Nxb Thống kê. 3. Hà Xuân Bảo, 2014. Dự án nghiên cứu tình hình sử dụng vốn vay hộ nghèo địa bàn huyện Hồng Ngự. Hồng Ngự, tháng năm 2014. 4. Nguyễn Xuân Minh, 2012. Chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2010-2015, Báo lao động, số 112, trang 2-3. 5. Ngân hàng sách xã hội huyện Hồng Ngự (2010), Báo cáo tình hình thực tín dụng ưu đãi năm từ 2007 đến 2011, Hồng Ngự. 6. Ngô Chí Công, 2013. Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Luận văn tốt nghiệp. Đại học Sài Gòn. 7. Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. 8. Quốc hội (2013). Nghị số 10/2011/QH13 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011- 2015 Quốc hội Việt Nam. 9. Quốc Hà, 2012. 8000 tỷ đồng cho an sinh xã hội năm 2012, Báo vov. [ngày truy cập 26 tháng năm 2014]. 10. Phòng Lao động, thương binh Xã hội huyện Hồng Ngự, 2013. Bảng Phân tích biến động hộ nghèo năm 2013 Phòng Lao động, Thương binh Xã hội huyện Hồng Ngự. Hồng Ngự, tháng 12 năm 2013. 11. Phòng Lao động, thương binh Xã hội huyện Hồng Ngự, 2011. Kết điều tra số hộ nghèo phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo huyện Hồng Ngự. Hồng Ngự, tháng 11 năm 2011. 12. Thủ tướng Chính phủ, 2002. Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2002 tín dụng hộ nghèo đối tượng sách khác Thủ tướng Chính phủ ban hành. 13. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 việc thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). 14. Tổng cục thống kê (2009). báo cáo thức Tổng điều tra Dân số Nhà Việt Nam năm 2009 15. Xuân Thân, 2013. Tỷ lệ hộ nghèo nước giảm 7,6%, Báo vov. [ngày truy cập 26 tháng năm 2014]. 64 [...]... quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp nhằm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề trong hoạt động cho vay đối với người nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách vã hội huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng tín dụng đối với hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân. .. dụng đối với hộ nghèo tại đơn vị 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Nghiên cứu thực trạng tín dụng hộ nghèo tại Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 1.3.2 Thời gian Đề tài được thực hiện từ tháng 08 đến tháng 11 năm 2014 và lấy số liệu từ năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2014 2 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch ngân. .. phía ngân hàng NHCSXH là tổ chức tín dụng của nhà nước, hoạt động vì mục tiêu XĐGN, phát triển kinh tế và ổn định xã hội, không vì mục đích lợi nhuận Hiệu quả tín dụng NHCSXH được thể hiện: 19 Thứ nhất, quy mô tín dụng: Quy mô tín dụng đối với hộ nghèo được thể hiện ở số tuyệt đối dư nợ tín dụng đối với hộ nghèo và tỷ trọng dư nợ tín dụng hộ nghèo trong tổng số dư nợ tín dụng của NHCSXH Số tuyệt đối. .. của hộ nghèo, thì đánh giá hiệu quả của NHCSXH đối với tín dụng hộ nghèo cao và ngược lại Thứ tư, về thủ tục đơn giản, thuận tiện, cung cấp nhanh chóng, giảm bớt chi phí trong hoạt động cho vay, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tín dụng 20 b Hiệu quả xã hội Theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác hiệu quả tín dụng được thể hiện như sau: Đối với hộ nghèo. .. cao, tạo cơ hội thuận lợi để người nghèo và cộng đồng nghèo tiếp cận được các cơ hội sản xuất kinh doanh và hưởng thụ được từ thành quả tăng trưởng, tạo điều kiện thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong cả nước 2.1.2 Tín dụng và hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 2.1.2.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với hộ nghèo Khái niệm Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các... tín dụng đối với hộ nghèo được thể hiện ở số tuyệt đối dư nợ tín dụng đối với hộ nghèo trong tổng dư nợ ngân hàng, doanh số cho vay, thu nợ hộ nghèo; số tiền vay đối với một hộ Số tuyệt đối dư nợ lớn và tỷ trọng dư nợ cao, doanh số cho vay, thu nợ lớn thể hiện hoạt động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn của các hộ nghèo - Chất lượng tín dụng: Chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo thể hiện... trên địa bàn huyện có 4.195 hộ nghèo, chiếm tới 13,14% tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh là 31.980 hộ Huyện có tỷ lệ nghèo là 11,09% với 37.837 hộ dân cư trong huyện, giảm 3,26% với 1196 hộ so với đầu năm Bảng 2.1: Tình hình hộ nghèo trên địa bàn STT Xã Tổng số hộ năm 2013 Số hộ nghèo năm 2012 Kết quả phân loại Hộ nghèo 2013 Số hộ thoát nghèo Số hộ rơi vào nghèo Tổng số hộ nghèo năm 2013 Tỷ lệ nghèo 1 Long... hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại đơn vị thông qua tỷ lệ tăng, giảm hộ nghèo trên địa bàn, tỷ lệ tăng, giảm thu nhập sau khi vay vốn của hộ nghèo - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo trên địa bàn huyện Hồng Ngự - Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo để tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. .. mặt lượng đối với công tác tín dụng Tỷ lệ này càng cao, một mặt thể hiện nguồn vốn tín dụng lớn để phục vụ hộ nghèo; mặt khác, đánh giá khả năng SXKD của hộ nghèo ngày càng lớn, nguồn vốn có hiệu quả (nếu sử dụng vốn không hiệu quả, thì hộ nghèo sẽ không có nhu cầu vay) (Nguồn: NHCSXH huyện Hồng Ngự) - Lũy kế số hộ thoát nghèo lớn cũng là một tiêu chí để đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo qua... tế- xã hội Trong luận văn này tôi xin đi sâu đánh giá cụ thể về hiệu quả tín dụng hộ nghèo của NHCSXH a Hiệu quả kinh tế Về phía hộ nghèo - Hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo được thể hiện ở doanh số vay, trả (gốc, lãi) đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, rủi ro trong sử dụng vốn thấp Nếu doanh số vay của hộ lớn, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ (gốc, lãi) đầy đủ, đúng hạn cho ngân hàng, . vay vốn 31 3. 5.2 Điều kiện vay vốn 31 3. 5 .3 Hộ nghèo đƣợc vay vốn vào các việc 31 v 3. 5.4 Mức cho vay 32 3. 5.5 Thời hạn cho vay 32 3. 5.6 Lãi suất cho vay 33 3. 5.7 Xử lý rủi ro 33 3. 5.8. Chƣơng 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP 26 3. 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 26 3. 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 27 3. 3 ĐỐI TƢỢNG PHỤC VỤ 29 3. 4 CƠ. ĐỘNG 29 3. 4.1 Chức năng, nội dung nhiệm vụ của Phòng giao dịch 29 3. 4.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại PGD 30 3. 5 QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI CHO VAY HỘ NGHÈO 31 3. 5.1 Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp, phân tích hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp, phân tích hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay