đề thi cuối kì 2 môn toán lớp 5 năm học 10 11

3 494 5
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 01:03

KIỂM TRA A. Phần trắc nghiệm: Câu 1: Chữ số số thập phân 24,063 thuộc hàng nào? a. Hàng nghìn b. Hàng phần trăm c. Hàng phần mười d. Hàng phần nghìn. Câu 2: Phân số viết dạng số thập phân là: 7,5 b. 75,0 c. 0,75 a. Câu 3: Biết 60% số 480, số là: 200 b. 80 c. 20 a. Câu 4: Một sợi dây dài 4200m viết dạng đơn vò km là: a. 420 km b. 0,42km c. 42,0km d. 4,2km Câu 5: Phân số số phần chưa tô màu là: a. b. c. d. 6,8 d. 320 B. Phần tự luận Câu 1: Đặt tính tính a. 605,36 + 23,8 b. 800,56 – 38,47 c. 0,256 x 24 d. 65,6 : 32 Câu 2: Tính cách thuận tiện nhất. a) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 Câu 3:Tìm X: a) X - = 12 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 b) X + 31 12 = 14,5 + 10 10 Câu 4: Một ô tô từ Huế lúc đến Đà Nẵng lúc 10 45 phút. Ô tô với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng. ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN CUỐI KÌ 2- LỚP A. Phần trắc nghiệm : điểm(mỗi câu trả lời điểm) Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: a Câu 4: d Câu 5: b B Phần tự luận:5 điểm Câu 1(2 điểm): Mỗi phép tính 0,5 điểm a. 605,36 b. 800,56 c. 0,256 d. 65,6 + x 01 60 23,8 38,47 24 629,16 762,06 32 2,05 1024 512 6,144 Câu 2: điểm Bài giải Thời gian ô tô từ Huế đến Đà Nẵng là: 10 45 phút – 6giờ – 15 phút = 30 phút = 4,5 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm Quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là: 48 x 4,5 = 216 (km) Đáp số : 216 km Câu 3: điểm 0,1 x ,1 101 101 1,1 0,25 điemå 0,5 điểm 0,25 điểm . được 0 ,5 điểm a. 6 05, 36 b. 800 ,56 c. 0 , 25 6 d. 65, 6 32 + - x 01 60 23 ,8 38,47 24 0 2, 05 629 ,16 7 62, 06 1 024 5 12 6,144 Câu 2: 2 điểm Bài giải Thời gian ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng là: 0 , 25 điểm . tính a. 6 05, 36 + 23 ,8 b. 800 ,56 – 38,47 c. 0 , 25 6 x 24 d. 65, 6 : 32 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất. a) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25 ,8 x 1, 02 - 25 ,8 x 1,01 Câu 3:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = . 0 , 25 điểm 10 giờ 45 phút – 6giờ – 15 phút = 4 giờ 30 phút 0 , 25 điểm = 4 ,5 giờ 0 ,5 điểm Quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là: 0 , 25 điemå 48 x 4 ,5 = 21 6 (km) 0 ,5 điểm Đáp số : 21 6 km 0 , 25 điểm Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 môn toán lớp 5 năm học 10 11, đề thi cuối kì 2 môn toán lớp 5 năm học 10 11, đề thi cuối kì 2 môn toán lớp 5 năm học 10 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay