“khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật đối với nấm trichoconis sp. và aspergillus sp. gây lem lép hạt lú trong điều kiện phòng thí nghiệm

111 315 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 23:06

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: “KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐ H HỌ V ỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Trichoconis sp. VÀ Aspergillus sp. GÂY LEM LÉP HẠT LÚ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM” Do sinh viên Lê Huyền Thảo thực đề nạp. Kính trình Hội Đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét. Cần Thơ, ngày tháng năm Cán hƣớng dẫn Th.S. Lê Thanh Toàn TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ Bảo vệ Thực vật với đề tài: “KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐ H HỌ V ỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Trichoconis sp. VÀ Aspergillus sp. GÂY LEM LÉP HẠT LÚ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM” Do sinh viên Lê Huyền Thảo thực bảo vệ trƣớc Hội đồng, ngày tháng năm Luận văn đƣợc Hội đồng đánh giá mức:……………điểm Ý KIẾN HỘI ĐỒNG………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm CHỦ TỊCH HỘI ĐỐNG DUYỆT KHOA NN & SHƢD CHỦ NHIỆM KHOA i TIỂU SỬ Á NHÂN Họ tên sinh viên: Lê Huyền Thảo Giới tính: Nữ Ngày sinh: 25/7/1992 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Huyện Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh Quê quán: Ấp Long Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh. Quá trình học tập: Năm 1998 – 2003: học trƣờng Tiểu Học Long Khánh A. Năm 2003 – 2007: học trƣờng Trung Học Cơ Sở Long Khánh A. Năm 2007 – 2010: học trƣờng Trung Học Phổ Thông Long Khánh. Năm 2010– 2014: học trƣờng Đại Học Cần Thơ. Chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, khóa 36, khoa Nông nghiệp &Sinh học Ứng dụng, trƣờng Đại học Cần Thơ. ii LỜI M ĐO N Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân. Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình luận văn trƣớc đây. Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc. Cần Thơ, ngày tháng năm Tác giả luận văn Lê Huyền Thảo iii LỜI ẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, cố gắng, nỗ lực thân, nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, bạn bè ngƣời thân. Trƣớc tiên, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S. Lê Thanh Toàn tận tình bảo, hƣớng dẫn động viên suốt trình thực đề tài hoàn thành tốt luận văn này. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cố vấn học tập, quý thầy cô Khoa Nông nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng – ngƣời trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quí báo suốt thời gian theo học trƣờng. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nguyễn Thị Hàn Ni, anh Nguyễn Thanh Nam bạn phòng thí nghiệm Nedo giúp đỡ suốt trình làm luận văn. Các bạn thuộc lớp Bảo vệ Thực vật khóa 36 nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian học tập. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới má suốt đời tận tụy nghiệp tƣơng lai con. LÊ HUYỀN THẢO iv LÊ HUYỀN THẢO, 2013. “KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐ H HỌ V ỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Trichoconis sp. V Aspergillus sp. GÂY LEM LÉP HẠT LÚ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM”. Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Bảo vệ Thực Vật, khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng. Trƣờng Đại học Cần Thơ. Cán hƣớng dẫn khoa học: Th.S. Lê Thanh Toàn. T M LƢỢ Đề tài“Khảo sát hiệu số loại thuốc hóa học dịch trích thực vật nấm Trichoconis sp. Aspergillus sp. gây lem lép hạt lúa điều kiện phòng thí nghiệm” đƣợc thực từ tháng năm 2012 đến tháng 11 năm 2013 phòng thí nghiệm Nedo, Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trƣờng Đại học Cần Thơ nhằm mục tiêu: (1) Chọn loại thuốc nồng độ có khả ức chế tốt phát triển khuẩn ty nấm Trichoconis sp. Aspergillus sp. điều kiện in vitro. (2) Chọn loại dịch trích thực vật nồng độ có khả ức chế tốt phát triển khuẩn ty nấm Trichoconis sp. Aspergillus sp. điều kiện in vitro. Kết loại thuốc hóa học đƣợc sử dụng thí nghiệm Tilt super 300EC, Rocksai Super 525SE, Man 80WP Comcat 150WP với nồng độ khác nhau. Đối với nấm Trichoconis sp. nghiệm thức xử lý với Tilt super 300EC, Man 80WP có khả ức chế tƣơng đƣơng ức chế mạnh phát triển khuẩn ty nấm nồng độ 46,9µl/100ml Tilt super 300EC 0,25g/100ml Man 80WP (nồng độ ½ khuyến cáo), hiệu ức chế trung bình 91,85% thời điểm 168GSĐKT. Đối với nấm Aspergillus sp. nghiệm thức xử lý với Tilt super 300EC có khả ức chế phát triển khuẩn ty nấm cao ức chế tốt nồng độ 46,9µl/100ml, cho hiệu trung bình 92,41% thời điểm 168GSĐKT. Trong loại dịch trích thực vật đƣợc sử dụng làm thí nghiệm neem, cỏ hôi, cỏ cứt heo húng chanh với nồng độ khác 2%, 4% 8%. Đối với nấm Trichoconis sp. nghiệm thức xử lý với dịch trích húng chanh nồng độ 4% có khả ức chế phát triển khuẩn ty nấm tốt nhất, trung bình hiệu 60,72% thời điểm 168GSĐKT. Đối với nấm Aspergillus sp. nghiệm thức xử lý với cỏ cứt heo nồng độ 8% có khả ức chế phát triển khuẩn ty nấm tốt nghiệm thức lại, nhƣng hiệu thấp hiệu trung bình 10,68% thời điểm 168GSĐKT. v MỤ LỤ TIỂU SỬ CÁ NHÂN . ii LỜI CAM ĐOAN . iii LỜI CẢM ƠN iv TÓM LƢỢC v MỤC LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH SÁCH BẢNG .x DANH SÁCH HÌNH xi MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1.LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1. SƠ LƢỢC VỀ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA 1.1.1. Triệu chứng 1.1.2. Tác nhân .2 1.1.2.1. Lem lép hạt nấm 1.1.2.2. Lem lép hạt vi khuẩn. 1.1.2.3. Lem lép hạt tuyến trùng .4 1.1.2.4. Lem lép hạt vi rút 1.1.3 Phân bố tác hại 1.2 SƠ LƢỢC CÁC NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NẤM GÂY HẠI TRÊN HẠT LÚA 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam .6 1.3. SƠ LƢỢC VỀ NẤM Trichoconis padwickii VÀ Aspergillus sp. GÂY BỆNH TRÊN HẠT LÚA .9 vi 1.3.1. Nấm Trichoconis padwickii .9 1.3.2. Nấm Aspergillus sp. .11 1.4. SƠ LƢỢC VỀ CÁC LOẠI DỊCH TRÍCH THỰC VẬT SỬ DỤNG TRONG THÍ NGHIỆM 13 1.4.1. Cây Neem .13 1.4.2. Cỏ hôi .15 1.4.3. Cây cỏ cứt heo 16 1.4.4. Cây húng chanh 17 1.5. SƠ LƢỢC VỀ CÁC LOẠI THUỐC HÓA HỌC SỬ DỤNG TRONG THÍ NGHỆM .18 1.5.1.Tilt super 300EC .18 1.5.2. Rocksai super 525SE. .19 1.5.3.Man 80WP. 20 1.5.4. Comcat 150WP .21 CHƢƠNG 2.PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 21 2.1. PHƢƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM .21 2.1.1. Thời gian địa điểm .21 2.1.2. Vật liệu thí nghiệm .21 2.1.3. Dụng cụ thí nghiệm 22 2.1.4. Thiết bị thí nghiệm .22 2.1.5. Công thức môi trƣờng đƣợc dùng bố trí thí nghiệm: 22 2.2. PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .23 2.2.1. Thí nghiệm 1. Khảo sát hiệu loại thuốc hóa học nấm Trichoconis sp. Aspergillus sp. gây lem lép hạt lúa in vitro. .23 2.2.2. Thí nghiệm 2. Khảo sát hiệu loại dịch trích thực vật nấm Trichoconis sp. Aspergillus sp. gây lem lép hạt lúa in vitro 24 vii 2.2.3. Thí nghiệm 3. Đánh giá hiệu loại thuốc hóa học dịch trích thực vật nấm Trichoconis sp. Aspergillus sp. gây lem lép hạt lúa in vitro .26 CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 3.1. HIỆU QUẢ ĐỐI KHÁNG IN VITRO CỦA LOẠI THUỐC HÓA HỌC LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM Trichoconis sp.VÀ Aspergillus sp. GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA 27 3.1.1 Nấm Trichoconis sp .27 3.1.2. Nấm Aspergillus sp. .34 3.2. HIỆU QUẢ ĐỐI KHÁNG IN VITRO CỦA LOẠI DỊCH TRÍCH THỰC VẬT LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM Trichoconis sp. VÀ Aspergillus sp. GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA .41 3.2.1 Nấm Trichoconis sp .41 3.2.2. Nấm Aspergillus sp. .48 3.3. HIỆU QUẢ ĐỐI KHÁNG IN VITRO CỦA LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ LOẠI DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐƢỢC CHỌN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM Trichoconis sp. VÀAspergillus sp. GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA .55 3.3.1 Nấm Trichoconis sp .55 3.3.2. Nấm Aspergillus sp. .59 3.3.3. Hiệu ức chế số lƣợng bào tử nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật sau 12 ngày đặt khuẩn ty .63 CHƢƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 4.1. KẾT LUẬN .64 4.2. ĐỀ NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO .65 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT IRRI: International Rice Research Institute NIPP: National Institute of Plant Protection ISTA: International Seed Testing Association IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry GSĐKT: Giờ sau đặt khuẩn ty TGCL: Thời gian cách ly TLPT: Trọng lƣợng phân tử CTPT: Cấu tạo phân tử ĐBSCL: đồng sông Cửu Long STT: Số thứ tự ix Ph bảng 37: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 144 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 5,091 0,424 Sai số 52 0,558 0,011 Tổng cộng 64 5,649 39,517 0,0000 CV = 10,49% Ph bảng 38: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 168 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 3,523 0,294 Sai số 52 0,613 0,012 Tổng cộng 64 4,136 24,917 0,0000 CV = 10,03% Ph bảng 39: Bảng Anova ảnh hƣởng loại dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 24 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 0,140 0,012 Sai số 52 0,156 0,003 Tổng cộng 64 0,296 CV = 5,17% 3,889 0,0003 Ph bảng 40: Bảng Anova ảnh hƣởng loại dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 48 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 0,174 0,015 Sai số 52 0,184 0,004 Tổng cộng 64 0,358 4,109 0,0002 CV = 2,67% Ph bảng 41: Bảng Anova ảnh hƣởng loại dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 72 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 0,253 0,021 Sai số 52 0,268 0,005 Tổng cộng 64 0,521 4,085 0,0002 CV = 1,93% Ph bảng 42: Bảng Anova ảnh hƣởng loại dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 96 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 0,994 0,083 Sai số 52 0,224 0,004 Tổng cộng 64 1,218 CV = 1,34% 19,220 0,0000 Ph bảng 43: Bảng Anova ảnh hƣởng loại dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 12 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 1,214 0,101 Sai số 52 0,624 0,012 Tổng cộng 64 1,838 8,429 0,0000 CV = 1,81% Ph bảng 44: Bảng Anova ảnh hƣởng loại dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 144 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 2,510 0,209 Sai số 52 0,612 0,012 Tổng cộng 64 3,122 17,769 0,0000 CV = 1,50% Ph bảng 45: Bảng Anova ảnh hƣởng loại dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 168 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 2,828 0,236 Sai số 52 0,488 0,009 Tổng cộng 64 3,316 CV = 1,16% 25,112 0,0000 Ph bảng 46: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 24 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 0,934 0,078 Sai số 52 1,435 0,028 Tổng cộng 64 2,370 2,822 0,0048 CV = 14,90% Ph bảng 47: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 48 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 3,203 0,267 Sai số 52 3,977 0,076 Tổng cộng 64 7,180 3,490 0,0008 CV = 40,33% Ph bảng 48: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 72 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 0,911 0,076 Sai số 52 0,945 0,018 Tổng cộng 64 1,856 CV = 17,08% 4,174 0,0001 Ph bảng 49: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 96 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 3,108 0,259 Sai số 52 0,748 0,014 Tổng cộng 64 3,856 18,010 0,0000 CV = 16,19% Ph bảng 50: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 12 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 2,667 0,222 Sai số 52 0,751 0,014 Tổng cộng 64 3,418 15,392 0,0000 CV = 14,91% Ph bảng 51: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 144 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 3,059 0,255 Sai số 52 0,679 0,013 Tổng cộng 64 3,738 CV = 14,27% 19,524 0,0000 Ph bảng 52: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 168 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12 1,872 0,156 Sai số 52 0,567 0,011 Tổng cộng 64 2,439 14,316 0,0000 CV = 12,71% Ph bảng 53: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Trichoconis sp. điều iện in vitro thời điểm 24 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 1,402 0,350 Sai số 20 0,021 0,001 Tổng cộng 24 1,422 336,929 0,0000 CV = 4,71% Ph bảng 54: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Trichoconis sp. điều iện in vitro thời điểm 48 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 7,239 1,810 Sai số 20 0,066 0,003 Tổng cộng 24 7,305 CV = 5,39% 550,732 0,0000 Ph bảng 55: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Trichoconis sp. điều iện in vitro thời điểm 72 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 16,192 4,048 Sai số 20 0,067 0,003 Tổng cộng 24 16,259 1213,446 0,0000 CV = 4,20% Ph bảng 56: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Trichoconis sp. điều iện in vitro thời điểm 96 GSĐKT Biến động Độ tự Nghiệm thức Tổng bình phƣơng Trung bình 7,974 0,012 20 0,237 Tổng cộng 24 32,133 Giá trị P Bình phƣơng 31,896 Sai số F - tính 672,903 0,0000 CV = 6,35% Ph bảng 57: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Trichoconis sp. điều iện in vitro thời điểm 12 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 51,332 12,833 Sai số 20 0,405 0,020 Tổng cộng 24 51,737 633,723 0,0000 CV = 7,14% Ph bảng 58: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Trichoconis sp. điều iện in vitro thời điểm 144 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 74,059 18,515 Sai số 20 0,436 0,022 Tổng cộng 24 74,495 849,300 0,0000 CV = 6,56% Ph bảng 59: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Trichoconis sp. điều iện in vitro thời điểm 168 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 107,536 26,884 Sai số 20 0,314 0,016 Tổng cộng 24 107,850 1712,357 0,0000 CV = 4,99% Ph bảng 60: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 24 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 3894,719 973,680 Sai số 20 79,937 3,997 Tổng cộng 24 3974,657 243,611 0,0000 CV = 8,32% Ph bảng 61: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 48 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 8145,426 2036,357 Sai số 20 66,260 3,313 Tổng cộng 24 8211,687 614,654 0,0000 CV = 6,43% Ph bảng 62: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 72 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 10864,041 2716,010 Sai số 20 35,215 1,761 Tổng cộng 24 10899,256 1542,523 0,0000 CV = 4,35% Ph bảng 63: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 96 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV = 3,82% 12895,195 3223,799 20 32,643 1,632 24 12927,838 1975,179 0,0000 Ph bảng 64: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 12 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 13983,285 3495,821 Sai số 20 101,029 5,051 Tổng cộng 24 14084,314 692,046 0,0000 CV = 6,23% Ph bảng 65: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 144 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 14827,356 3706,839 Sai số 20 33,356 1,668 Tổng cộng 24 14860,712 2222,574 0,0000 CV = 3,40% Ph bảng 66: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Trichoconis sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 168 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV = 2,71% 15491,828 3872,957 20 23,930 1,197 24 15515,758 3236,860 0,0000 Ph bảng 67: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 24 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 3,068 0,767 Sai số 20 0,118 0,006 Tổng cộng 24 3,186 130,017 0,0000 CV = 7,98% Ph bảng 68: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 48 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 20,002 5,001 Sai số 20 0,251 0,013 Tổng cộng 24 20,253 398,454 0,0000 CV = 6,56% Ph bảng 69: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 72 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 39,646 9,911 Sai số 20 0,310 0,016 Tổng cộng 24 39,956 639,445 0,0000 CV = 5,36% Ph bảng 70: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 96 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 62,397 15,599 Sai số 20 0,371 0,013 Tổng cộng 24 62,768 841,116 0,0000 CV = 4,63% Ph bảng 71: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 12 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 87,544 21,886 Sai số 20 0,559 0,028 Tổng cộng 24 88,103 783,151 0,0000 CV = 4,82% Ph bảng 72: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 144 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức Sai số 20 132,910 33,228 0,779 0,039 853,083 0,0000 Tổng cộng 24 133,689 CV = 4,74% Ph bảng 73: Bảng Anova Ảnh hƣởng loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên phát triển đƣờng kính (cm) hu n ty nấm Aspergillus sp. điều iện in vitro thời điểm 168 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 168,250 42,063 Sai số 20 1,231 0,062 Tổng cộng 24 169,481 683,544 0,0000 CV = 5,25% Ph bảng 74: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 24 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 6151,987 1537,997 Sai số 20 452,023 22,601 Tổng cộng 24 6604,010 68,049 0,0000 CV = 21,74% Ph bảng 75: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 48 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức Sai số 20 10375,183 2593,796 190,100 9,505 272,888 0,0000 Tổng cộng 24 10565,283 CV = 11,82% Ph bảng 76: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 72 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 11878,589 2969,647 Sai số 20 114,595 5,730 Tổng cộng 24 11993,183 518,288 0,0000 CV = 9,07% Ph bảng 77: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 96 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 12667,885 3166,971 Sai số 20 83,993 4,200 Tổng cộng 24 12751,879 754,100 0,0000 CV = 7,89% Ph bảng 78: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 12 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức Sai số 20 13380,969 3345,242 81,017 4,051 825,808 0,0000 Tổng cộng 24 13461,987 CV = 7,83% Ph bảng 79: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 144 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 13639,144 3409,786 Sai số 20 61,137 3,057 Tổng cộng 24 13700,280 1115,463 0,0000 CV = 6,47% Ph bảng 80: Bảng Anova hiệu ức chế phát triển hu n ty nấm Aspergillus sp. loại thuốc hóa học dịch trích thực vật điều iện in vitro thời điểm 168 GSĐKT Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 14306,849 3576,712 Sai số 20 92,247 4,612 Tổng cộng 24 14399,096 775,466 0,0000 CV = 8,19% Ph bảng 81: Bảng Anova hiệu m t số loại thuốc hóa học dịch trích thực vật lên hình thành bào t nấm Aspergillus sp. điều kiện in vitro sau 12 ngày đ t khoanh khu n ty. Biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình F - tính Giá trị P Bình phƣơng Nghiệm thức 1,992 0,498 Sai số 20 0,182 0,009 54,611 0,0000 Tổng cộng CV = 20,81% 24 2,174 [...]... thuốc hóa học Bên cạnh đó, hƣớng nghiên cứu về sử dụng các loại dịch trích thực vật để ức chế nấm gây bệnh trên hạt đang đƣợc nghiên cứu ở nhiều nƣớc trên thế giới Do đó, đề tài “Khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật đối với nấm Trichoconis sp và Aspergillus 1 sp gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm đã đƣợc thực hiện nhằm mục tiêu:  Chọn ra loại thuốc. .. Sơ đồ bố trí thử nghiệm hiệu quả của thuốc hóa học đối với nấm Trichoconis sp (hoặc Aspergillus sp.) gây lem lép hạt lúa 20 Hình 2.2 Sơ đồ bố trí thử nghiệm hiệu quả của dịch trích thực vật đối với nấm Trichoconis sp (hoặc Aspergillus sp.) gây lem lép hạt lúa 21 Hình 3.1 Sự phát triển khuẩn ty nấm Trichoconis sp của các nghiệm thức Man 80WP và Rocksai super 525SE sau năm ngày thử thuốc 28 Hình 3.2... sp của các loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro 40 Bảng 3.7 Ảnh hƣởng của các loại dịch trích thực vật lên sự phát triển đƣờng kính (cm) của khuẩn ty nấm Aspergillus sp trong điều kiện in vitro 45 Bảng 3.8 Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển khuẩn ty nấm Aspergillussp của các loại dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro 47 Bảng 3.9 Ảnh hƣởng của các loại thuốc hóa học và dịch trích thực. .. độ các loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật đƣợc sử dụng trong các thí nghiệm 18 Bảng 3.1 Ảnh hƣởng của các loại thuốc hóa học lên sự phát triển đƣờng kính (cm) của khuẩn ty nấm Trichoconis sp trong điều kiện in vitro 24 Bảng 3.2 Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển khuẩn ty nấm Trichoconis sp của các loại thuốc hóa học trong điều kiện in vitro 26 Bảng 3.3 Ảnh hƣởng của các loại thuốc hóa học lên... thực vật lên sự phát triển đƣờng kính (cm) của khuẩn ty nấm Trichoconis sp trong điều kiện in vitro 52 Bảng 3.10 Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển khuẩn ty nấm Trichoconis sp của các loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro 52 Bảng 3.11 Ảnh hƣởng của các loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật lên sự phát triển đƣờng kính (cm) của khuẩn ty nấm Aspergillus sp trong điều kiện. .. TIỆN THÍ NGHIỆM 2.1.1 Thời gian và địa điểm - Thí nghiệm đƣợc thực hiện từ tháng 5/2013 đến tháng 11/2013 - Thí nghiệm đánh giá độ hiệu lực của 4 loại thuốc hóa học và 4 loại dịch trích thực vật đối với hai loại nấm Trichoconis sp và Aspergillus sp đƣợc bố trí tại phòng thí nghiệm Nedo, khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng – trƣờng Đại học Cần Thơ 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm - Các loại thuốc dùng trong thí. .. quả của các loại thuốc hóa học đối với nấm Trichoconis sp và Aspergillus sp gây lem lép hạt lúa Thực hiện thí nghiệm: - Thí nghiệm đƣợc bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 13 nghiệm thức (12 nghiệm thức sử dụng thuốc hóa học và 1 nghiệm thức đối chứng), 5 lần lặp lại Loại thuốc và nồng độ thuốc đƣợc trình bày trong Bảng 2.1 Nghiệm thức đối chứng là môi trƣờng PDA không chứa thuốc hóa học. .. Aspergillus sp của các nghiệm thức dịch trích lá neem và húng chanh sau bảy ngày thử dịch trích 50 Hình 3.9 Sự phát triển khuẩn ty nấm Trichoconis sp của các nghiệm thức thuốc hóa học và dịch trích thực vật sau bảy ngày thử thuốc 56 Hình 3.10 Sự phát triển khuẩn ty nấm Aspergillus sp của các nghiệm thức thuốc hóa học và dịch trích thực vật sau bảy ngày thử thuốc xii MỞ ĐẦU Lúa (Oryzae sativa L.) là một trong. .. khuẩn ty nấm Aspergillus sp trong điều kiện in vitro 55 Bảng 3.12 Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển khuẩn ty nấm Aspergillus sp của các loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật trong điều kiện in vitro 55 x Bảng 3.13 Hiệu quả của một số loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật lên sự hình thành bào tử nấm Aspergillus sp trong điều kiện in vitro 57 DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang Bảng 1.1 Cây neem... kính (cm) của khuẩn ty nấm Aspergillus sp trong điều kiện in vitro 31 Bảng 3.4 Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển khuẩn ty nấm Aspergillussp của các loại thuốc hóa học trong điều kiện in vitro 33 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng của các loại dịch trích thực vật lên sự phát triển đƣờng kính (cm) của khuẩn ty nấm Trichoconis sp trong điều kiện in vitro 38 Bảng 3.6 Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển khuẩn ty nấm Trichoconis . Trichoconis sp. VÀAspergillus sp. GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA 55 3. 3.1 Nấm Trichoconis sp 55 3. 3.2. Nấm Aspergillus sp. 59 3. 3 .3. Hiệu quả ức chế số lƣợng bào tử nấm Aspergillus sp. của các loại. học và dịch trích thực vật sau 12 ngày đặt khuẩn ty 63 CHƢƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 4.1. KẾT LUẬN 64 4.2. ĐỀ NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 ix DANH MC T VIT TT IRRI: International. kiện in vitro 33 Bảng 3. 5 Ảnh hƣởng của các loại dịch trích thực vật lên sự phát triển đƣờng kính (cm) của khuẩn ty nấm Trichoconis sp. trong điều kiện in vitro 38 Bảng 3 .6 Hiệu quả ức
- Xem thêm -

Xem thêm: “khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật đối với nấm trichoconis sp. và aspergillus sp. gây lem lép hạt lú trong điều kiện phòng thí nghiệm, “khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật đối với nấm trichoconis sp. và aspergillus sp. gây lem lép hạt lú trong điều kiện phòng thí nghiệm, “khảo sát hiệu quả của một số loại thuốc hóa học và dịch trích thực vật đối với nấm trichoconis sp. và aspergillus sp. gây lem lép hạt lú trong điều kiện phòng thí nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay