đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội

126 447 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2015, 14:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN THỊ VÒNG HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi. Số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng học vị nào. Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hằng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học, cố gắng thân, nhận giúp đỡ cá nhân trường. Qua xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể thầy cô giáo môn Quy hoạch đất đai, khoa Quản lý đất đai thầy cô giáo Học Viện Nông nghiệp Việt Nam dạy dỗ trình học tập trường. Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Vòng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu viết luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cán UBND huyện Thanh Trì, UBND xã nhân dân huyện tạo điều kiện để hoàn thành nội dung đề tài này. Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè quan tâm động viên, giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp mình. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hằng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG . viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2. Mục đích, yêu cầu đề tài Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1. Cơ sở lý luận nông thôn, xây dựng nông thôn .4 1.1.1. Một số khái niệm phát triển nông thôn xây dựng nông thôn 1.1.2. Sự cần thiết xây dựng nông thôn nước ta .7 1.1.3. Nguyên tắc, nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn .8 1.1.4. Vai trò, ý nghĩa xây dựng nông thôn phát triển kinh tế - xã hội11 1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến trình xây dựng nông thôn 12 1.2. Cơ sở thực tiễn quy hoạch xây dựng nông thôn giới Việt Nam 17 1.2.1. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới 17 1.2.2. Tình hình quy hoạch xây dựng nông thôn Việt Nam 21 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Nội dung nghiên cứu 26 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thanh Trì . 26 2.1.2. Đánh giá tình hình thực chương trình xây dựng nông thôn huyện Thanh Trì 26 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii 2.1.3. Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tân Triều xã Duyên Hà địa bàn huyện Thanh Trì 26 2.1.4. Đề xuất giải pháp thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thanh Trì . 26 2.2. Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp . 27 2.2.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 27 2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 28 2.2.4. Phương pháp xử lý phân tích số liệu . 28 2.2.5. Phương pháp so sánh . 28 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 30 3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thanh Trì 30 3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 30 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội . 36 3.2. Tình hình thực chương trình xây dựng nông thôn huyện Thanh Trì 40 3.2.1. Thực trạng nông thôn huyện Thanh Trì năm 2011 40 3.2.2. Tình hình thực chương trình xây dựng nông thôn huyện Thanh Trì giai đoạn 2011-2014 . 59 3.3. Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tân Triều xã Duyên Hà . 66 3.3.1. Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tân Triều 66 3.3.2. Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Duyên Hà 78 3.4. Đề xuất giải pháp thực xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thanh Trì 87 3.4.1. Đề xuất giải pháp hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn xã huyện . 87 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 3.4.2. Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực quy hoạch xây dựng nông thôn . 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 94 1. Kết luận . 94 2. Kiến nghị . 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96 PHỤ LỤC 98 DANH MỤC PHỤ LỤC 99 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT BQ : Bảo hiểm y tế : Bình quân BQDT BQL : Bình quân diện tích : Ban quản lý BTVH CC : Bổ túc văn hóa : Cơ cấu CNH – HĐH DĐĐT : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa : Dồn điền đổi DT ĐBSH : Diện tích : Đồng sông Hồng ĐTPT : Đầu tư phát triển ĐVT GTVT : Đơn vị tính : Giao thông vận tải HĐND HTX : Hội đồng nhân dân : Hợp tác xã KHKT KTXH : Khoa học kỹ thuật : Kinh tế xã hội MTTQ : Mặt trận tổ quốc NN & PTNT NTM : Nông nghiệp Phát triển nông thôn : Nông thôn PTNT THCN : Phát triển nông thôn : Trung học chuyên nghiệp THCS THPT : Trung học sở : Trung học phổ thông TNXH TTATGT : Tệ nạn xã hội : Trật tự an toàn giao thông TP UBND : Thành phố : Ủy ban nhân dân VH - TT – DL : Văn hóa – Thể thao - Du lịch XHCN XHH : Xã hội chủ nghĩa : Xã hội hóa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1. Đánh giá nhóm tiêu chí quy hoạch huyện Thanh Trì năm 2011 . 41 Bảng 3.2. Đánh giá nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội huyện Thanh Trì năm 2011 42 Bảng 3.3. Hiện trạng nhu cầu xây dựng trường học đến năm 2020 47 Bảng 3.4. Đánh giá nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất huyện Thanh Trì năm 2011 51 Bảng 3.5. Đánh giá nhóm tiêu chí văn hóa, xã hội, môi trường huyện Thanh Trì năm 2011 53 Bảng 3.6. Đánh giá nhóm tiêu chí hệ thống trị huyện Thanh Trì năm 2011 . 56 Bảng 3.7. Tổng hợp tiêu chí đạt trước lập đề án quy hoạch xây dựng nông thôn huyện Thanh Trì năm 2011 58 Bảng 3.8. Kết thực tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc Gia huyện Thanh Trì đến tháng 12/2014 59 Bảng 3.9. So sánh xã huyện thực tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2014 65 Bảng 3.10. Tình hình thực số công trình đề án xây dựng nông thôn xã Tân Triều . 69 Bảng 3.11. Tình hình thực quy hoạch sở hạ tầng xã Tân Triều 73 Bảng 3.12. Tình hình thực quy hoạch vùng sản xuất xã Tân Triều . 76 Bảng 3.13. Tình hình thực số công trình đề án xây dựng nông thôn xã Duyên Hà 81 Bảng 3.14. Tình hình thực quy hoạch sở hạ tầng xã Duyên Hà 84 Bảng 3.15. Tình hình thực quy hoạch vùng sản xuất xã Duyên Hà . 86 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii PHỤ LỤC 1. BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ) A. XÃ NÔNG THÔN MỚI I. QUY HOẠCH Tên TT Chỉ tiêu Nội dung tiêu chí chí tiêu chung Chỉ tiêu vùng Đồng sông Hồng 1.1.Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu Quy hoạch thực quy hoạch cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường theo chuẩn Đạt Đạt 1.3. Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TT Tên tiêu chí Chỉ Nội dung tiêu chí tiêu chung Chỉ tiêu theo vùng Đồng sông Hồng 2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã Giao thông nhựa hóa bê tông hóa đạt chuẩn theo 100% 100% cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 70% 100% Page 100 GTVT 2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa. 2.4. Tỷ lệ km đường trục nội đồng Đạt Đạt 65% 85% Đạt Đạt 98% 99% giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất đạt 80% 100% cầu sản xuất dân sinh 3.2. Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Điện ngành điện 4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu chuẩn quốc gia 6.2. Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL 6.3. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL Chợ nông Chợ đạt chuẩn Bộ Xây dựng thôn Bưu điện 8.1. Có điểm phục vụ bưu viễn thông. 8.2. Có Internet đến thôn hóa 100% 3.1. Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu 100% cứng 65% cứng hóa, xe giới lại thuận tiện Thủy lợi 100% Nhà 9.1. Nhà tạm, dột nát dân cư 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Đạt Đạt 100% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không Không 80% 90% Page 101 III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT TT 10 11 12 Chỉ Tên tiêu Nội dung tiêu chí chí tiêu chung Thu Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình nhập quân chung tỉnh Hộ Tỷ lệ hộ nghèo nghèo Cơ cấu Tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc lĩnh vực lao động nông, lâm, ngư nghiệp Chỉ tiêu theo vùng Đồng sông Hồng 1,4 lần 1,5 lần < 6% 3% < 30% 25% Có Có Hình 13 thức tổ chức sản Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu xuất IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG TT Chỉ Tên Nội dung tiêu chí tiêu chí chung 14.1. Phổ cập giáo dục trung học 14 Giáo dục vùng Đồng sông Hồng Đạt Đạt 85% 90% > 35% > 40 % 30% 40% Đạt Đạt Đạt Đạt 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia hình thức 15 tiêu Chỉ tiêu theo Y tế bảo hiểm y tế 15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia 16 Văn hóa Xã có từ 70% số thôn, trở lên đạt tiêu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 102 chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ VHTT-DL 17.1. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia 17.2. Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn môi trường 17 Môi trường 85% 90% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17.3. Không có hoạt động suy giảm môi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4. Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5. Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TT Tên tiêu chí Hệ Chỉ Nội dung tiêu chí chung 18.1. Cán xã đạt chuẩn thống tổ 18.2. Có đủ tổ chức hệ thống chức trị sở theo quy định. 18 trị 18.3. Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn xã hội “trong sạch, vững mạnh” vững 18.4. Các tổ chức đoàn thể trị xã mạnh đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An 19 tiêu Chỉ tiêu theo vùng Đồng sông Hồng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt An ninh, trật tự xã hội giữ vững ninh, trật tự xã hội B. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: có 75% số xã huyện đạt nông thôn C. TỈNH NÔNG THÔN MỚI: có 80% số huyện tỉnh đạt nông thôn mới. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 103 PHỤ LỤC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015, 2020 XÃ TÂN TRIỀU Diện tích (ha) STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Chỉ tiêu Tổng diện tích tự nhiên Tổng diện tích đất nông nghiệp Đất trồng lúa Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Trong khu bảo tồn thiên nhiên Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất có di tích, danh thắng Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Đất nông thôn Mã NNP LUA LUN HNK CLN RPH RDD DBT RSX NTS LMU NKH PNN CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK CSD DBT DDL DNT ONT Đến năm 2015 Đến năm 2020 297,71 96,75 68,12 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,63 0,00 0,00 106,3449 28,78 297,71 45,30 13,67 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,63 0,00 0,00 116,65 28,78 5,93 5,93 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 4,06 0,00 0,00 65,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 94,6151 94,6151 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 5,15 1,92 4,06 0,00 0,00 67,64 1,67 0,00 0,00 0,00 135,76 135,76 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 104 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ TÂN TRIỀU STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Chỉ tiêu Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Trong khu bảo tồn thiên nhiên Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư đô thị Trong đất nông thôn NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD DBT RSX NTS LMU NKH PNN Diện tích đến năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 297,71 297,71 297,71 297,71 106,43 103,97 99,21 96,75 81,50 79,04 70,58 68,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,30 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,63 22,63 25,63 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,93 100,1249 103,8849 106,3449 CTS 27,78 27,78 28,78 28,78 5,58 5,58 5,78 5,93 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 4,06 0,00 0,00 60,7349 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6151 93,6151 0,00 0,00 0,00 1,92 4,06 0,00 0,00 63,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 94,6151 94,6151 0,00 0,00 0,00 1,92 4,06 0,00 0,00 65,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 94,6151 94,6151 Mã CQP CAN SKK SKC SKX SKS 0,00 DDT 0,00 DRA 0,00 TTN 1,92 NTD 1,60 SMN 0,00 SON 0,00 DHT 60,00 PNK 0,00 DCS 0,7349 DBT 0,00 DDL 0,00 DND 93,6151 ONT 93,6151 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 105 PHỤ LỤC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015, 2020 XÃ DUYÊN HÀ STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Chỉ tiêu Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích thắng cảnh Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất có mục đích cộng cộng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Trong đó: Đất nông thôn Mã NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD DBT RSX NTS LMU NKH PNN CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON CCC PNK CSD DDL DNT ONT Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Diện tích (ha) Đến năm Đến năm 2015 2020 272,21 272,21 122,33 128,36 7,68 6,79 0,00 0,00 109,27 109,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 129,66 130,60 2,24 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 5,49 4,32 4,32 64,21 64,21 0,00 0,00 51,96 51,96 0,00 0,00 1,41 1,41 0,00 0,00 18,81 18,81 18,81 18,81 Page 106 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ DUYÊN HÀ Diện tích (ha) STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Chỉ tiêu Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất trụ sở quan, công trình SN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích thắng cảnh Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất công trình công cộng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Trong đó: Đất nông thôn Mã NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD DBT RSX NTS LMU NKH PNN CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON CCC PNK CSD DDL DNT ONT 2012 2013 2014 2015 272,21 272,21 272,21 272,21 131,60 122,37 122,37 122,33 9,70 7,68 7,68 7,68 0,00 0,00 0,00 0,00 109,84 109,31 109,31 109,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,05 5,38 5,38 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,91 127,73 129,62 129,66 0,45 2,00 2,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 2,71 4,60 4,60 3,31 4,32 4,32 4,32 65,25 64,41 64,41 64,21 0,00 0,00 0,00 0,00 39,86 51,96 51,96 51,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 18,81 18,81 18,81 23,40 18,81 18,81 18,81 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 107 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA XÃ TÂN TRIỀU Hình 01: Trụ sở Đảng ủy – HĐDN – Hình 02: Nhà văn hóa UBND xã Tân Triều xã Tân Triều Hình 03: Chợ xã Tân Triều Hình 04: Đường giao thông xã Tân Triều Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 108 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA XÃ DUYÊN HÀ Hình 05: Đường ngõ xóm xã Hình 06: Trạm y tế xã Duyên Hà Duyên Hà Hình 07: Chợ xã Duyên Hà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 109 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 110 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 111 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 112 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 113 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page [...]... trên địa bàn huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội - Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện quy hoạch nông thôn mới từ đó đề xuất các giải pháp góp phần sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới b) Yêu cầu - Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì - Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của một số xã trên địa. .. vùng… Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 2 Mục đích, yêu cầu của đề tài a) Mục đích - Tìm hiểu và đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên. .. Nội ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020 1.2 Cơ sở thực tiễn của quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên thế giới và Việt Nam 1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới 1.2.1.1 Xây dựng nông thôn mới ở Hàn Quốc Hàn Quốc, từ... địa bàn huyện Thanh Trì - Đề xuất giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Trì Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3 Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận về nông thôn, xây dựng nông thôn mới 1.1.1 Một số khái niệm về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới 1.1.1.1 Nông thôn Hiện nay trên thế giới định nghĩa về nông. .. HĐND Thành phố Hà Nội về việc xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030; Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 16 - Công văn số 3491/UBND-NN ngày 19/5/2010 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quy t HĐND Thành phố về xây dựng nông thôn mới; - Quy t định số 6330/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành... thôn 1.2.2.2 Tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố 4 năm qua có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng; cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thuỷ sản và dịch vụ nông nghiệp Năm 2014, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn thành phố đạt trên 297 nghìn ha, bằng... hoàn thành, tạo áp lực đối với địa phương Nếu chỉ tiêu thấp, không phù hợp thì địa phương dễ dàng đạt được nhưng hiệu quả xây dựng NTM không phản ánh được thực tế nông thôn nơi tiến hành xây dựng NTM * Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hà Nội dựa trên các căn cứ pháp lý sau: - Nghị quy t số 26/NQ/TW ngày 05/08/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông. .. nghiệp và nông thôn diễn ra chậm chạp Trước tình trạng trên, việc cải cách nông nghiệp, xây dựng mô hình NTM trên phạm vi cả nước là cấp thiết (Bùi Bá Bổng, 2004) 1.1.3 Nguyên tắc, nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới 1.1.3.1 Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới Điều 2 Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC, ngày 13 tháng 4 năm 2011 (liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch. .. nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn + Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn - Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn - Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn - Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn: Thực hiện thông tin, truyền thông đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới - Cấp nước sạch và vệ sinh... thành một kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ứng yêu cầu mới đặt ra cho nông thôn trong điều kiện hiện nay, là kiểu nông thôn được xây dựng so với mô hình nông thôn cũ ở tính tiên tiến về mọi mặt” (Phan Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Cảnh, 2009) 1.1.2 Sự cần thiết xây dựng nông thôn mới ở nước ta Từ sau thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, các chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn . tế trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội . Học viện Nông. hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Tân Triều và xã Duyên Hà trên địa bàn huyện Thanh Trì 26 2.1.4. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. xây dựng nông thôn mới xã Tân Triều 66 3.3.2. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Duyên Hà 78 3.4. Đề xuất giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội, Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay