VẤN đề xã hội hóa sản XUẤT CHưƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRÊN hệ THỐNG TRUYỀN HÌNH cáp của đài PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH hà nội

155 497 1
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2015, 08:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG TÔ THỊ NHÀN VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP CỦA ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Khảo sát kênh xã hội hóa HCATV từ năm 2010 - 2013) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: BÁO CHÍ HỌC Mã số: 60 32 01 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. ĐINH THỊ XUÂN HÕA Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác. Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015 Ngƣời thực luận văn Tô Thị Nhàn LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy, Cô giáo trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực luận văn này. Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi lời cảm ơn tới TS. Đinh Thị Xuân Hòa ngƣời khuyến khích, tận tình dẫn cho suốt thời gian thực luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tƣ liệu quan trọng phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn này. Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2015 Ngƣời thực luận văn Tô Thị Nhàn DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT AVG Công ty nghe nhìn toàn cầu(Audio – Video Global) CATV Truyền hình cáp (Community access televison) CP Cổ phần BTS Truyền hình cáp Hà Nội BBT Ban biên tập GS, TS Giáo sƣ, Tiến sỹ HCATV Truyền hình cáp Hà Nội Hanoicab Truyền hình cáp Hà Nội HD Truyền hình độ nét cao (High definition televison) HTV Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HiTV Kênh Thông tin kinh tế văn hóa xã hội Hà Nội MOV Kênh Điện ảnh - Giải trí Nxb Nhà xuất PTTH Phát truyền hình SCTV Công ty truyền hình cáp Sài Gòn Tourist STTV Kênh Thể thao - Du lịch TS Tiến sỹ TV Truyền hình TVM Kênh Thông tin Kinh tế - Tài tƣ vấn tiêu dùng THVN Truyền hình Việt Nam TT&TT Thông tin truyền thông TTXVN Thông xã Việt Nam TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh VTV Đài truyền hình Việt Nam VCTV Truyền hình cáp Việt Nam VNK Kênh Quảng cáo XHH Xã hội hóa CÁC BẢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1. Tỷ lệ thời lƣợng chƣơng trình XHH Đài PTTH Hà 38 Nội (năm 2010) Bảng 2.2. Tỷ lệ chƣơng trình thuộc lĩnh vực phát sóng 58 kênh Bảng 2.3. Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 80 HCATV Bảng 2.4. Khảo sát lƣợng khán giả xem kênh truyền hình XHH 82 Truyền hình Cáp Hà Nội CÁC HÌNH VẼ - BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN TÊN BẢNG STT Hình 2.1. Cơ cấu máy tổ chức Truyền hình Cáp Hà Nội TRANG 37 năm 2013 Hình 2.2. Thời lƣợng số tự sản xuất kênh XHH từ 55 năm 2010 đến 2013 Hình 2.3. Tổng số đầu mục chƣơng trình trung bình kênh từ 56 năm 2010 đến 2013 Hình 2.4. Quy trình kiểm duyệt chƣơng trình Truyền hình Cáp 71 Hà Nội Hình 2.5. Thị phần doanh nghiệp cung cấp thuê bao truyền hình trả tiền giai đoạn 2010 - 2012 86 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH . 12 1.1. Khái niệm . 12 1.2. Các hình thức xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình . 19 1.3. Vai trò hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình 25 1.4. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình . 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH Ở TRUYỀN HÌNH CÁP - ĐÀI PTTH HÀ NỘI . 36 2.1. Sự hình thành phát triển hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình Truyền hình Cáp Hà Nội 36 2.2. Khảo sát, phân tích hoạt động xã hội hóa sản xuấ t chƣơng trin ̀ h Truyền hình Cáp Hà Nội . 48 2.3. Đánh giá chung hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình Truyền hình Cáp Hà Nội . 74 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH Ở TRUYỀN HÌNH CÁP - ĐÀI PTTH HÀ NỘI . 99 3.1. Yêu cầu từ thực tiễn hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình Truyền hình Cáp Hà Nội 99 3.2. Một số giải pháp cụ thể 102 KẾT LUẬN . 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 124 PHẦN PHỤ LỤC 130 MỞ ĐẦU 1. Lý chọn đề tài Trong điều kiện kinh tế , xã hội ngày phát triển , trình độ dân trí ngày tăng , để đáp ứng nhu cầ u thông tin đa da ̣ng , câ ̣p nhâ ̣t công chúng , bên cạnh truyền hình quảng bá , hiê ̣n , dịch vụ truyền hình trả tiền nhƣ: truyền hình viba MMDS, truyền hình số vệ tinh DTH , truyền hình số mặt đất , truyền hình số vệ tinh truyền hình cáp cũng đã đời và ngày càng phát triể n ma ̣nh mẽ . Hiê ̣n, nƣớc truyền hình quảng bá , có khoảng gần 40 công ty cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Với phƣơng thƣ́c này , hiê ̣n nay, có không kênh truyền hình phát sóng 24/24g. Để đảm đƣơng đƣơ ̣c khố i lƣơ ̣ng công viê ̣c đồ sô ̣ với hàng trăm tin , phát sóng mỗi ngày , phóng viên nhiều đài không đủ số lƣợng cũng nhƣ sức lƣ̣c cho viê ̣c sản xuấ t toàn bô ̣ chƣơng trình . Để trì thời lƣơ ̣ng cũng nhƣ chất lƣợng chƣơng trình phát sóng các Đài truyề n hin ̀ h đã cầ n tới sƣ̣ chung tay tƣ̀ các đố i tƣơ ̣ng bên ngoài Đài . Hình thức hợp tác sản xuất hiệ n đƣơ ̣c go ̣i là hoa ̣t đô ̣ng xã hô ̣i hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình. Đặc biệt , từ có văn các Bô ̣ , Ban ngành chƣ́c hƣớng dẫn thƣ̣c hiê ̣n viê ̣c XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình , hoạt động này ở Viê ̣t Nam đã phát triển sôi hầu hết lĩnh vực , hệ thống truyền hình cáp truyền hình quảng bá. XHH đem đế n cho ngành truyền hình bƣ́c tranh đa màu sắc , công chúng có thêm nhiều lựa chọn mới phủ nhận thành tựu mà hoạt động mang lại . Tuy nhiên , bên ca ̣nh đa dạng , XHH cũng đã làm xuấ t hiê ̣n hạn chế, bất cập. Tình trạng “trăm hoa đua nở”, sƣ̣ tham gia “ồ ạt” cá nhân , doanh nghiệp tƣ nhân vào lĩnh vực sản xuất chƣơng trình truyền hình góp phần làm sóng truyền hình “bừng sáng” với chƣơng trình định . Nhƣng bên ca ̣nh đó, sƣ̣ thiế u quản lý hơ ̣p lý lại khiế n hoa ̣t đô ̣ng này bị biến chất , mô ̣t số chƣơng trình chất lƣợng cũng đã xuấ t hiê ̣n , đó không ít chƣơng trình đã bị dƣ luận phản đối gay gắt . Trƣớc thƣ̣c tiễn sôi đô ̣ng này , đến lúc cần có chiến lƣợc phát triển rõ ràng cho hoạt động XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình “nhà nƣớc cầm trịch” trƣớc tham gia cá nhân , doanh nghiệp tham gia vào hoạt động truyền hình. Truyề n hiǹ h Cáp Hà Nội - Đài Phát và Truyề n hin ̀ h Hà Nô ̣i (Đài PTTH Hà Nội) hiê ̣n nay, cũng nằm thực tế chung . Hiê ̣n, tham gia vào hoa ̣t đô ̣ng của truyề n hiǹ h cáp của Đài là Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Hà Nội doanh nghiệp cổ phần Đài . Bên ca ̣nh đảm bảo chƣ́c thông tin , tuyên truyề n , đơn vi ̣còn thƣ̣c hiê ̣n kinh doanh lĩnh vực truyền hình trả tiền . Tính đến hết năm 2013, Công ty đã tổ ch ức, phố i hơ ̣p đă ̣t hàng tƣ̀ doanh nghiê ̣p khác để sản xuất chƣơng trình cho kênh phát ̣ thố ng cáp của Đài . Đó là, VNKHome Shopping (Kênh Quảng cáo), HiTV (Kênh thông tin Kinh tế - Văn hóa - Xã hội Hà Nội), TVM (Kênh Thông tin Kinh tế - Tài tƣ vấn tiêu dùng), STTV (Kênh Thể thao - Du lịch), MOV (Kênh Điện ảnh - Giải trí). Đối tác Công ty chủ yếu doanh nghiệp tƣ nhân, phầ n lớn còn có hạn chế định lĩnh vực truyền hình, khi tham gia vào hoạt động XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình có không ít đơn vi ̣lại đặt nặng vào lợi ích kinh tế , đội ngũ cán mỏng , trình độ chuyên môn hạn chế, điề u kiê ̣n tác nghiê ̣p của phóng viên còn khó khăn , nhiề u phóng viên là bạn trẻ trƣờng chƣa có nhiề u kinh nghiệm thực tiễn… Đây là mô ̣t nhƣ̃ng nguyên nhân dẫn đến nội dung chƣơng trình truyề n hình cáp Đài PTTH Hà Nô ̣i còn nghèo nàn , chƣa hấp dẫn chí thiếu tính chuyên nghiệp. Do vậy, không kênh chƣa khẳ ng đinh ̣ đƣơ ̣c thƣơng hiệu . Điề u này dẫn tới lƣơ ̣ng khán giả đến với chƣơng trình thấp , quảng cáo , tài trợ, lãi chí lỗ , nợ tiền nhân viên, nợ tiền mua sóng hệ thống cáp. Một số kênh phải sống “lắt lay”, trì phát sóng bằng cách phát phát lại, tăng thời lƣợng phát phim sản xuất với chƣơng trình không đem lại nhiều hiệu xã hội cũng nhƣ kinh tế. Cá biệt có kênh làm ăn không có laĩ , không còn đủ lƣ̣c , lúc đầu sản xuất m ột mình, nay, để tồn buộc phải tìm thêm số đối tác khác để phối hợp sản xuất chƣơng trình cho kênh mà mình đã kí kế t phải “xuống sóng”. Cùng với khó khăn từ phía đối tác (doanh nghiê ̣p tham gia vào hoa ̣t đô ̣ng truyề n hình ) đơn vị chủ quản cũng bộc lộ bất cập nhƣ : bị động cách quản lý , mờ nha ̣t vai trò ngƣời tổ chức thực mƣời năm phát triể n dich ̣ vu ̣ truyề n hình cáp nhƣng Đài chƣa đƣa r a đƣợc phƣơng thức hợp tác phù hợp để đem lại lợi ích thiết thực cho cho phía đối tác. Bên cạnh đó, theo thống kê Cục quản lý cạnh tranh tổng hợp tính toán, thị phần Truyền hình Cáp Hà Nội giảm sút nghiêm trọng, nhƣ năm 2010 thị phần cáp chiếm5% năm 2011 3% đến năm 2012 1%. Trong đó, việc xuất đồng thời nhà mạng nhƣ Viettel , FPT, VNPT… thách thức lớn đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền nói chung , Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Hà Nội, Đài PTTH Hà Nô ̣i nói riêng. Trƣớc thƣ̣c tế này , cách khác muốn tiếp tục muố n trì hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng XHH sản xuấ t chƣơng trin ̀ h truyề n hin ̀ h ̣ thố ng truyề n hình cáp việc chăm lo tới giá cả thuê bao , viê ̣c quan tro ̣ng và cấ p thiế t cả thời điể m này đố i với cả Đài và đố i tác đó là chấ t lƣơ ̣ng nội dung , cách thức tổ chƣ́c, quản lý chƣơng trình. Nhƣ vậy, từ lý luận thực tiễn, hoạt động XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình đề u đặt vấn đề cần phải đƣợc nghiên cứu, giải nhằm nâng cao chất lƣợng, nội dung, tín hiệu mạng truyền hình cáp của Đài PTTH Hà Nội , đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày cao khán giả Thủ đô. Đó là nhƣ̃ng lý để chọn đề tài: “Vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ̣ thố ng truyền hình cáp Đài PTTH Hà Nội ” (Khảo sát kênh xã hội hóa của HCATV từ 2010 - 2013) để thực luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học của mình . 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình đề tài mẻ thời điểm nay. Ở nƣớc hoa ̣t đô ̣ng đƣợc áp dụng từ lâu cũng có mô ̣t số tài liệu phản ánh xu . Ở Việt Nam, cũng có không công trình khoa học, khóa luận . nghiên cứu vấn đề này, khẳng định chủ trƣơng đắn Đảng Nhà nƣớc, phù hợp với thực tiễn khách quan. Thông qua làm sáng tỏ nhu cầu thực tiễn đặt với ngành truyền hình cũng mặt hạn chế tồn song hành. Ở Việt Nam , hiê ̣n đã có mô ̣t số công trin ̀ h nghiên cƣ́u tiêu biể u về vấ n đề XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình nhƣ sau: (1) “Xã hội hoá sản xuất chương trình TH - Khảo sát Đài Phát Truyền hình Hà Tây 2004 - 2006”, Vũ Thu Hà (2007), Luận văn Thạc sĩ Khoa học Báo chí - Đại học Quốc gia Hà Nội, trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội. Luâ ̣n văn tâ ̣p tru ng vào việc phân tích đặc điểm, thực trạng, ƣu, nhƣợc điểm hoạt động XHH sản xuất truyền hình Đài PTTH Hà Tây – mô ̣t đài truyề n hình điạ phƣơng (hiê ̣n Đài đã đƣơ ̣c sát nhâ ̣p với Đài PTTH Hà Nô ̣i ). Luâ ̣n văn mới dƣ̀ng la ̣i ở viê ̣c khả o sát nhƣ̃ng vấ n đề chung nhấ t hoa ̣t đô ̣ng XHH ở mô ̣t số chƣơng trình cu ̣ thể ở kênh phát sóng quảng bá của Đài PTTH Hà Tây. Viê ̣c khảo sát hoa ̣t đô ̣ng của các đố i tác bên ngoài sản xuấ t các chƣơng trình phát sóng ̣ thố ng truyề n hình cáp chƣa đƣơ ̣c đề câ ̣p và khái quát . (2) “Bước đầu nghiên cứu vấn đề xã hội hóa Việt Nam” - Khảo sát chƣơng trình “ Làm giàu không khó VTV1 từ tháng đến 5/2007, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2007), Khóa luận Tốt nghiệp Đa ̣i ho ̣c - Học viện Báo chí Tuyên truyền. Khóa luận dành chủ yếu thời lƣợng cho việc khảo sát hoạt động XHH việc sản xuất chƣơng trình , phân tích để làm rõ “Làm giàu không khó ” – mô ̣t chƣơng trình phát ̣ thố ng t ruyề n hình quảng bá của Đài THVN . Khóa luận ƣu nhƣợc điểm hoạt động XHH . Tuy nhiên, cho viê ̣c khảo sát, hẹp, đố i tƣơ ̣ng, thời gian khảo sát ngắn (chỉ có tháng) có hạn kết khái quát ban đầu (3) “Xã hội hóa sản xuất chương trình Đài TH Việt Nam”- Khảo sát từ tháng 1/2007 đến hết tháng 6/2008), Lê Thị Thu Hòa (2008), Luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng - Học viện Báo chí Tuyên truyền. So với khóa luận Nguyễn Thị Tuyết Nhung nêu trên, luận văn diện khảo sát rộng nhƣng khung lý thuyết chƣơng chƣa thật rõ ràng, mạch lạc đến phần phân tích thực trạng thiếu sở soi chiếu để đƣa tranh Phụ lục 2: Mẫu điều tra xã hội học ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC Đối tƣợng: Các hộ dân sử dụng dịch vụ Truyền hình Cáp Hà Nội Hà Nội ngày …… tháng …… năm 2014 Cảm ơn quý khách hàng HCATV đồng ý tham gia trả lời phiếu xã hội học chúng tôi! Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin trả lời câu hỏi thật khách quan. I. Tìm hiểu thông tin chung 1.Tên khách hàng: …………………………………………………………… 2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………. 3. Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………… 3. Độ tuổi: ……………………………………………………………………. II. Ý kiến đánh giá kênh liên kết sản xuất Truyền hình Cáp Hà Nội 1. Anh (Chị) / Ông (Bà) xem kênh sau chƣa? 2. Nếu xem kênh sau, Anh (Chị) / Ông (Bà) thƣờng xem kênh nhiều nhất? - Kênh: HiTV(Thông tin Kinh tế - Văn hóa xã hội Hà Nội) Tần suất xem: - Kênh: TVM (Thông tin Kinh tế - Tài tƣ vấn tiêu dùng) Tần suất xem: - Kênh: STTV (Thể thao – Du lịch) Tần suất xem: - Kênh: VNK (Quảng cáo) Tần suất xem: - Kênh: MOV (Điện ảnh – Giải trí) 3. Nếu xem kênh HiTV, Anh (Chị) / Ông (Bà) thích xem chƣơng trình nào? Đánh giá chƣơng trình xem? - Phim truyện Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… - Bản tin Hà Nội ngày Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… - Chƣơng trình ATV Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… - Bản tin kinh tế tài Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… - Văn hóa bốn phƣơng 4. Nếu xem kênh STTV, Anh (Chị) / Ông (Bà) thích xem chƣơng trình nào? - Phim truyện Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… -Bản tin Nhịp sống thể thao Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… - Thể thao sống Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… - Văn hóa sống Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… - Thiên nhiên kỳ thú Ý kiến khác:……………………………………………………………………………… 5. Nếu xem kênh TVM, Anh (Chị) / Ông (Bà) thích xem chƣơng trình nào? - Phim truyện Ý kiến khác:………………………………………………………………… -Bản tin Kinh tế thị trƣờng Ý kiến khác:……………………………………………………………………. - Chƣơng trình Made in VietNam Ý kiến khác:……………………………………………………………… - Chƣơng trình Văn hóa du lịch Ý kiến khác:………………………………………………………………… Ý kiến khác:……………………………………………………………… 6. Nếu xem kênh MOV, Anh (Chị) / Ông (Bà) thích xem chƣơng trình nào? - Phim bộ: Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan - Phim lẻ: Nhật Mỹ Trung Ý kiến khác:…………………………………………………………………… 7. Nếu xem kênh VNK, Anh (Chị) / Ông (Bà) thích xem vào nào? Sáng Chiều - Hay vào cố định khác: ……………………………………… Anh (Chị) / Ông (Bà) mua sản phẩm mà VNK bán chƣa? Đã III. Ông(Bà) mong muốn thời gian tới đƣợc xem nội dung kênh trên? Vì sao? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………/. Xin chân thành cám ơn hợp tác Quý vị. NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN Phụ lục 3: Tổng hợp số liệu thống kê 3.1. Bảng khảo sát khán giả qua kênh XHH Truyền hình Cáp Hà Nội Kênh HiTV TVM STTV VNK MOV Chƣa xem 50 (10%) 213 (42,6%) 150 (30%) 165 (33%) 17 (3,4%) Đã xem 450 (90%) 287 (57,4%) 350 (70%) 335 (67%) 483 (96,6%) Trong đó: Thƣờng xuyên xem 220 (48,8%) 109 (38%) 163 (46,5%) 146 (43,5%) 289 (59,8%) Thỉnh thoảng xem 230 (51,1%) 178 (62%) 197 (56,2%) 189 (56,4%) 194 (40,1%) Nội dung 3.2. Kết khảo sát chƣơng trình Truyền hình kênh HiTV Tiêu chí Hay Bình thƣờng Không hay Ý kiến khác Bản tin Kinh tế tài 164 (36,4%) 124 (27,5%) 126 (28%) 36 (8%) Chƣơng trình ATV 207 (40%) 115 (25,5%) 99 (22%) 29 (6,4%) Bản tin Hà Nội ngày 210 (44,6%) 107 (23,7%) 112 (24,8%) 30 (6,6%) Văn hóa bốn phƣơng 172 (38.2%) 152 (33,7%) 88 (19,5%) 38 (8,4%) Phim truyện 205 (45,4%) 132 (29,3%) 96 (21,3%) 17 (3,7%) Chƣơng trình 3.3. Kết khảo sát chƣơng trình truyền hình kênh TVM Tiêu chí Hay Bình thƣờng Không hay Ý kiến khác Bản tin Kinh tế thị trƣờng 129 (44,8%) 51 (17,7%) 59 (20,5%) 48 (16,7%) Chƣơng trình Made in VietNam 88 (30.6%) 87 (30,3%) 71 (24,7%) 41 (14,2%) Chƣơng trình Văn hóa du lịch 122 (42,4%) 65 (22,6%) 54 (18,8%) 46 (16%) Chƣơng trình Công nghệ tốc độ 116 (40,3%) 102 (35,5%) 55 (19,1%) 14 (4,8%) Phim truyện 145 (50,5) 81 (28,2%) 45 (15,6%) 16 (5,5%) Chƣơng trình 3.4.Kết khảo sát chƣơng trình truyền hình kênh STTV Tiêu chí Hay Bình thƣờng Không hay Ý kiến khác Nhịp sống thể thao 137 (39,3%) 153 (43,7%) 43 (12,2%) 17 (48,5%) Thể thao Cuộc sống 121 (34,5%) 143 (40,8%) 55 (15,7%) 31 (8,8%) Văn hóa sống 162 (46,2%) 91 (26%) 71 (20,2%) 26 (7,4%) Thiên nhiên kỳ thú 231 (65,9%) 79 (22,5%) 22 (6,2%) 18 (5,1%) Phim truyện 152 (43,4%) 127 (36,2%) 61 (17,4%) 10 (2,8%) Chƣơng trình 3.5. Kết khảo sát chƣơng trình truyền hình kênh MOV Quốc gia Chƣơng trình Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Nhật Bản Mỹ Ý kiến khác Thích xem phim Bộ 450 398 (93,1%) (82,4%) 255 (52,7%) 129 (26,7%) 98 (20,2%) 33 (6,8%) Thích xem phim Lẻ 441 412 (91,3%) (85,3%) 387 (80,1%) 139 (28,7%) 398 (82,4%) 23 (4,7%) 219 (45,3%) 34 (7%) 191 (39,5%) 12 (2,4%) Thích nhạc phim 411 (85%) 387 (80,1%) 3.6. Kết khảo sát chƣơng trình truyền hình kênh NVK Thời gian xem Sáng Trƣa 122 165 (36,4%) (49,2%) Số lần mua hàng sau xem chƣơng trình truyền hình Chiều Tối Chƣa mua Đã mua lần Đã mua nhiều lần 32 (9,5%) 16 (4,7%) 169 (50,4%) 125 (37,3%) 41 (12,2%) Phụ lục 4: Một số báo cáo giao ban BBT Cáp Hà Nội 4.1 Báo cáo UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THANH- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TRUYỀN HÌNH BAN BIÊN TẬP HCATV --------------Số: /TB-BBT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 THÔNG BÁO GIAO BAN Công tác tuần từ 12/11/2011 - 09/12/2011 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KÊNH TRONG HAI TUẦN QUA 1. Kênh “Thông tin kinh tế - văn hoá - xã hội Hà Nội” (HiTV) Các chƣơng trình chuyên đề sản xuất khai thác: “Sức khỏe số 1”; “Chuyển động số”; “Những ngƣời tiếng” đƣợc đầu tƣ sản xuất mới, có nội dung tốt. Bản tin “Văn hóa bốn phƣơng” lƣợng thông tin cung cấp lớn đẩy đủ mảng văn hóa, tạo phong phú đa dạng cho chƣơng trình phát sóng. Chương trình truyền hình An Ninh - ATV: Nội dung đảm bảo, cập nhật nhanh tin tức mới, đặc biệt tin có thêm PV dẫn trƣờng giúp tăng tính sát thực cho nội dung thông tin cung cấp. 2. Kênh “Tƣ vấn tiêu dùng đầu tƣ tài chính” (TVM) Kênh đảm bảo tốt nội dung phát sóng theo khung chƣơng trình, riêng phần phim truyện, kênh bổ sung đƣa thêm nhiều phim mới, đặc biệt phim lẻ có chất lƣợng nội dung hình ảnh tốt. 3. Kênh “Thể thao - Du lịch” (STTV) Hai tuần qua, kênh tập trung sản xuất thêm chƣơng trình chuyên đề thời trang, ẩm thực với nội dung phong phú, hình ảnh sắc nét, có tính đánh giá tổng hợp, cụ thể nhƣ chƣơng trình “nhìn lại tuần thời trang Hà Nội”; “Thời trang Ý – Việt”, hay chƣơng trình “Gà tần bí ngô”; “Cá nƣớng chuối”. Đáng ý chƣơng trình bóng đá giải ngoại hạng Anh tối thứ thứ hai, số chƣơng trình thể thao quốc tế đƣợc bổ sung thay cho chƣơng trình cũ. Bản tin Văn hóa du lịch cũng đƣợc đầu tƣ với nội dung phong phú, đặc biệt tin cuối tuần có tổng hợp lại kiện diễn tạo điểm nhấn cho tin. 4. VNK – Homeshopping - Kênh phát sóng ổn định, nhiên chƣa có thêm sản phẩm mới. Thời gian tới kênh nên bổ sung thêm sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu mua sắm khách hàng tháng cuối năm. 5. Các kênh SD – HD - Các phim kênh HTV-HD ThuanViet-HD đƣợc đảm bảo mặt nội dung, số phim nhạy cảm theo khuyến cáo đối tác đƣợc cắt bỏ. II. NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN TRONG HAI TUẦN TỚI 1. Kênh “Thông tin kinh tế - văn hoá - xã hội Hà Nội” (HiTV) - Tiếp tục trì ổn định sản xuất. - Kiểm tra kỹ nội dung chƣơng trình thiếu nhi TVC quảng cáo trƣớc lên lịch phát sóng. - Đầu tƣ sản xuất, cải thiện nội dung tin hàng ngày. Nâng cao tính cập nhật cũng nhƣ chất lƣợng tin. - Chương trình truyền hình An ninh - ATV: Tiếp tục nâng cao chất lƣợng, bổ sung tin đáp ứng nhu cầu khán giả xem truyền hình. 2. Kênh “Tƣ vấn tiêu dùng đầu tƣ tài chính” (TVM)\ - Tăng cƣờng bổ sung thay chƣơng trình cũ, đảm bảo nội dung phong phú chƣơng trình phát sóng. - Kênh cần quản lý, kiểm tra chặt chẽ nội dung chƣơng trình. Chú ý khâu giáp nối có rà soát lại file trƣớc chuyển sang Vp BBTđể tránh nhầm lẫn xảy ra. 3. Kênh “Thể thao - Du lịch” (STTV) Kênh nên lựa chọn, bổ sung thêm phim có chất lƣợng hình ảnh tốt thay cho phim cũ có hình ảnh xấu mờ. Biên tập, làm mới, bổ sung thêm thông tin vào chƣơng trình sản xuất trƣớc để nâng cao chƣơng trình phát sóng vào thời điểm tại. Đặc biệt, ý khắc phục tình trạng bị sôi tiếng tin thể thao. 4. VNK – Homeshopping Tăng cƣờng sản xuất, bổ dung thêm sản phẩm mới, đáp ứng nhƣ cầu thị trƣờng. 5. Trung tâm TD-PS - Gấp rút hoàn chỉnh việc đấu nối đƣa vào sử dụng storage. - Thống với VP BBT cách thức chuyển file hợp lý nhất, đảm bảo phát sóng an toàn. 6. Văn phòng Ban biên tập HCATV - Phối hợp với TTTDPS thực quy trình chuyển qua storage. - Thống đầu mối lên danh sách số ngƣời dự liên hoan truyền hình lần thứ 31. - VPBBT tổ kiểm sóng thực việc đánh giá tình hình sản xuất kênh thƣờng xuyên theo lịch (02/lần) chuyển kênh qua địa e mail. -Thống thời gian cụ thể nộp tác phẩm tham dự liên hoan truyền hình 2011 phối hợp với Kênh để thành lập hội đồng thẩm định phim tham dự. - Phối hợp với phòng kinh doanh lên lịch quảng cáo phát sóng chƣơng trình đối tác vào khung hợp lý. Nơi nhận: - TGĐ-TBT Đài PT-TH HN (để b/c); KT. TỔNG GIÁM ĐỐC - TRƢỞNG BBT HCATV PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - PHÓ TRƢỞNG BBT - PTGĐ-PTBT Đài PT-TH HN (để b/c); - TGĐ-Trưởng BBT HCATV(để b/c); - BBT Kênh truyền hình cáp; - Báo An ninh Thủ đô (ct ATV); - Phòng KH-ĐT; - Phòng Kinh doanh; - TTTD-PS; - Vp BBT; -Lưu văn thư. Nguyễn Tiến Dũng 4.2 Báo cáo CÔNG TY CP DỊCH VỤ TT-TH HÀ NỘI VĂN PHÕNG BAN BIÊN TẬP HCATV Số: --------------/BC-VPBBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO GIAO BAN Công tác từ 7/12/2012 đến 9/1/2013 (Tài liệu phục vụ họp giao ban ngày 10/01/2013) 1. Kênh “Thông tin kinh tế - Văn hoá - Xã hội Hà Nội” (HiTV) Về nội dung: - Kênh cập nhật chƣơng trình đặn. Bản tin Kinh tế toàn cảnh, Văn hóa bốn phƣơng tổng kết kiện văn hóa, kinh tế năm 2012. - Các chƣơng trình Công nghệ sống, nhịp cầu âm nhạc, ngƣời tiếng tiếp tục đƣợc khai thác bổ sung số mới. - Phim truyện: Kênh khai thác nhiều phim cho dịp giáng sinh, năm phục vụ khán giả dịp nghỉ lễ. Nhƣng biên tập kênh cần ý việc lựa chọn nguồn phim đảm bảo, phù hợp với quy định. - Các chƣơng trình quảng cáo xếp chƣa hợp lý, nhiều khung quảng cáo thời lƣợng (trên 20 phút); Kênh có chuyển VP BBT hồ sơ cấp phép quảng cáo sản phẩm tảo chrom, nhiên kịch chƣa với nội dung file thực tế. Kênh cần làm việc kỹ với đối tác yêu cầu hồ sơ đầy đủ trƣớc phát sóng. Chương trình Truyền hình An ninh – ATV: Khi có thay đổi kế hoạch sản xuất Ban biên tập ATV cần báo VP BBT kênh HiTV để kênh chủ động xếp lịch phát sóng. Kỹ thuật: Ngày 9h15’ ngày 07/01, nhảy file chƣơng trình sau phát tin kinh tế toàn cảnh. 2. Kênh Thông tin Kinh tế - Tài tƣ vấn tiêu dùng (HaCTV2) Về nội dung: - Kênh trì lƣợng sản xuất tin, chuyên đề, chƣơng trình khai thác đảm bảo khung chƣơng trình kênh. Trong dịp Noel tết dƣơng lịch Kênh sản xuất hình gạt, lựa chọn chƣơng trình hấp dẫn đƣa vào phát sóng. - “Bản tin kinh tế thị trƣờng” lƣợng tin tức liên quan lĩnh vực kinh tế đƣợc cập nhật đặn, nội dung tin sát thực. Thời gian tới để đảm bảo cho tin ngày hấp hấp dẫn Ban biên tập kênh có kế hoạch sản xuất tin hợp lý, tránh việc sử dụng tƣ liệu hình ảnh nhiều tính thời tin. - Phim đƣợc bổ sung thƣờng xuyên, nội dung phim tốt. Tuy nhiên, tƣợng tiếng lồng (chỉ có tiếng phim) thời gian khoảng từ 30 giây đến phút xảy nhiều tập phim (Phim Bốn chị em gái: Tập 2,4,5,6,11; Phim: Tình Yêu Lãng Mạn: Tập 2,3,6,14,16) lỗi file gốc nên kỹ thuật kênh không khắc phục đƣợc. Thời gian giao phim thƣờng muộn gây khó khăn cho việc kiểm duyệt sửa chữa có lỗi file. - Chuyên mục Điểm đến thời gian qua lƣợng tin tức cập nhật chậm đặc biệt phần giới thiệu phim chiếu rạp địa bàn Hà Nội. - Do thời gian nghỉ Tết Quý tỵ dài nên Kênh cần sớm có kế hoạch sản xuất lựa chọn chƣơng trình đặc sắc để phát sóng kênh dịp Tết. - Năm 2013, Ban biên tập Kênh cân đối đƣa kế hoạch phát sóng chuyên mục kênh hợp lý, khoa học đảm bảo nội dung chuyên mục phong phú, hấp dẫn tránh tập trung sản xuất cho số chuyên mục, số chuyên mục lƣợng bổ sung hạn chế nhƣ thời gian qua. Về kỹ thuật: - Gần kênh phát mạng tiếng thƣờng bị nhỏ kênh khác, đề nghị kỹ thuật kênh phối hợp với Trung tâm TD-PS kiểm tra va bảo dƣỡng lại server phát sóng. 3. Kênh Chƣơng trình Điện ảnh – Giải trí (MOV) Về nội dung: Trong tháng 12, kênh tiếp tục bổ sung phim vào phát sóng với nội dung tâm lý tình cảm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, phim “Lên nhầm kiệu hoa lấy chồng nhƣ ý” 20 tập chất lƣợng hình ảnh không đƣợc sắc nét. - Khung chƣơng trình chƣa bổ sung, chuyên mục nhƣ tiêu chí giấy phép mà phát phim chƣơng trình quảng cáo. Mặc dù, kênh chuyển demo chƣơng trình ca khúc phim sang Văn phòng BBT duyệt nhƣng chƣa đƣa chƣơng trình vào phát sóng. - Đề nghị Kênh chuyển trƣớc phim sang Văn phòng Ban biên tập duyệt trƣớc đƣa vào khung phát sóng. 4. Kênh “Thể thao - Du lịch” (STTV) Về nội dung: - Chƣơng trình kênh phát sóng ổn định. Bản tin văn hóa, tin thể thao sản xuất đảm bảo cập nhật thông tin nƣớc. - Bản tin đọc off bị chậm, thời gian giao file cũng muộn. - Phim truyện “Thử thách hôn nhân” chất lƣợng âm (phần thuyết minh bị lẫn tiếng lồng miền nam). 5. VNK - Homeshopping - Từ đầu tháng 12 kênh hoàn thành việc thay logo BTS bằng logo HCATV5. Lƣợng sản phẩm quảng cáo cập nhật hàng tuần nhiều tƣơng đối đặn. - Từ ngày 7/01 kênh sử dụng số tổng đài mới, nên toàn quảng cáo sản phẩm đƣợc làm làm lại để đảm bảo thông tin cung cấp cho khách hàng. 6. Gói kênh SD-HD - Gói HD-SD: ngày 30/12 phim “Đồng tiền muôn mặt (tập 9&10)” có tƣợng tiếng vang, lỗi file gốc. Kênh ý để không đƣa vào phát lại. - Kênh Thuần Việt HTV HD có phim không phát theo lịch phát sóng chuyển, nguyên nhân server phát sóng không đủ lƣu trữ, yêu cầu đối tác coppy bổ sung phát lại. - Phim nhạy cảm đƣợc theo dõi xử lý đảm bảo phát sóng an toàn. 7. Website: hctv.com.vn - Trong hai tuần qua, số lƣợt truy cập vào trang web 99.682 lƣợt. - Các nội dung đƣợc quan tâm website: Thông tin chăm sóc khách hàng, dịch vụ lắp đặt, phim đƣợc phát cáp Hà Nội. - Kết hợp với phòng kinh doanh thiết kế baner tết, baner khuyến mại gặp trục trặc kỹ thuật. Trong thời gian tới cố gắng khắc phục để đƣa lên trƣớc tết. - Đề xuất thuê đƣờng truyền riêng để tăng băng thông sử dụng cho văn phòng ban biên tập. Nơi nhận: - BBT Kênh truyền hình cáp; T.L CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP ỦY VIÊN THƢỜNG TRỰC - PTGĐ-P.trưởng BBT(để b/c); - Trưởng BBT (để b/c) -Trung tâm TD-PS; -VP BBT HCATV. Nguyễn Thị Ngọc Thảo 4.3 Báo cáo CÔNG TY CP DỊCH VỤ TT-TH HÀ NỘI VĂN PHÕNG BAN BIÊN TẬP HCATV Số: --------------/BC-VPBBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2013 BÁO CÁO GIAO BAN Công tác từ 02/03/2013 đến 11/4/2013 (Tài liệu phục vụ họp giao ban ngày 12/4/2013) 1. Kênh “Thông tin kinh tế - Văn hoá - Xã hội Hà Nội” (HiTV) Về nội dung: - Các chuyên mục kênh nhƣ: Cách tạo đồ vật, Văn hóa bốn phƣơng liên tục sản xuất số mới, nội dung hấp dẫn, chất lƣợng hình ảnh đẹp. Chƣơng trình Văn hóa bốn phƣơng tin tức có chọn lọc, tổng hợp đƣợc kiện văn hóa, nghệ thuật bật nƣớc. - Kênh phối hợp với Bộ giáo dục phát sóng chƣơng trình “Đề án ngoại ngữ quốc gia”, có chƣơng trình “Phƣơng pháp dạy tiếng Anh cho trẻ” “Khung tham chiếu Châu Âu” có chất lƣợng nội dung tốt, bổ ích. - Phim truyện: Phim lẻ cuối tuần đƣợc cập nhật liên tục, phim có nội dung hay, hình ảnh đẹp. Riêng phim bộ, bổ sung thêm phim với nội dung tƣơng đối hấp dẫn. - Chƣơng trình “Nhịp cầu âm nhạc” đƣợc đầu tƣ, đổi nội dung lẫn hình thức để ngày hấp dẫn khán giả hơn. Tuy nhiên phần giới thiệu nghiệp, ca khúc ca sĩ, nhạc sĩ sơ sài, chƣa có chiều sâu. Vì vậy, biên tập kênh cần đầu tƣ nhiều để chƣơng trình ngày đặc sắc. - Kênh cần bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng minh công dụng, nguồn gốc xuất xứ…của sản phẩm quảng cáo kênh, đặc biệt sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng nhƣ sản phẩm Máy lọc nƣớc phát sóng. - Các file quảng cáo cần đƣợc điều chỉnh để phát sóng xen kẽ với chƣơng trình khác nhằm tránh việc phát sóng quảng cáo kênh thời lƣợng cho phép. - Kỹ thuật kênh cần lƣu ý thời gian giao file vào ngày nghỉ thứ Chủ nhật để nhân viên trực Văn phòng đảm bảo đƣợc thời gian kiểm duyệt cũng nhƣ giao file sang TT TD-PS để phát sóng. Chương trình Truyền hình An ninh - ATV: Phát sóng ổn định. 2. Kênh Thông tin Kinh tế - Tài tƣ vấn tiêu dùng (HaCTV2) Về nội dung: - Trong tháng qua, kênh đảm bảo nội dung chƣơng trình phát sóng ổn định, chƣơng trình sản xuất đƣa vào phát sóng tăng so với kỳ giao ban trƣớc. - “Bản tin kinh tế thị trƣờng” đảm bảo chất lƣợng nội dung cũng nhƣ chất lƣợng file phát sóng. Bản tin “Thị trƣởng bất động sản” có lần/tuần, đề nghị Kênh cần đầu tƣ để thông tin có chất lƣợng nữa. - Chuyên mục “Công nghệ tốc độ” thời gian qua chƣơng trình mới. - Kênh tiếp tục bổ sung phim truyện lẻ nhiều có kiểm duyệt kỹ hình ảnh nhạy cảm tháng trƣớc. - Chuyên mục “Thế giới điều kỳ thú” bổ sung đƣợc nhiều chƣơng trình mới, đặc biệt tuần qua mỗi ngày số với nội dung hấp dẫn, chất lƣợng hình ảnh đẹp. Các chuyên mục “Tƣ vấn giáo dục”, “Thị trƣờng lao động”, “Văn hóa du lịch” trì lƣợng sản xuất đƣa vào phát sóng đặn. - Chuyên mục “Thời trang tƣ vấn làm đẹp” phát lại nhiều, có chƣơng trình phát lại lần nhƣ chƣơng trình “Xuân kiêu kì” kênh để nội dung chúc mừng năm mới. Kênh cần biên tập kỹ chƣơng trình phát lại để đảm bảo nội dung phát sóng phù hợp với thời điểm phát. - Ngày 4/4, tin Kinh tế thị trƣờng phát chậm 14 phút so với lịch vào khung buổi sáng Trung tâm ad file vào list phát sóng muộn. - Ngày 5/4, không phát sóng Bản tin kinh tế vào buổi sáng nhân viên kênh không giao file sang Trung tâm. Vì vậy, Kênh cần ý thời gian giao file Bản tin vào buổi tối đảm bảo file phát sóng vào sáng sớm ngày hôm sau để tránh trƣờng hợp thiếu file hay file giao sang muộn không kịp phát sóng giờ. 3. Kênh Chƣơng trình Điện ảnh (MOV) Về nội dung: - Tháng qua, phim kênh chủ yếu phim phát lại nên chất lƣợng nội dung cũng nhƣ hình ảnh đảm bảo. Tuy nhiên, kênh cần có kế hoạch phát sóng phim cụ thể thời gian tới tránh việc phát lại nhiều thời gian phát lại phim gần làm giảm hấp dẫn khán giả xem truyền hình. - Kênh nên bổ sung thêm phim truyện lẻ để hấp dẫn ngƣời xem nữa. - Kênh bổ sung thêm chuyên mục “Thời trang quốc tế” với thời lƣợng 15 phút/chƣơng trình, chủ yếu giới thiệu sƣu tập hãng thời trang tiếng nhƣ Mango, Channel, Armani… Tuy nhiên, kênh cần có đầu tƣ MC dẫn có giới thiệu sâu cho chuyên mục. Tháng qua, kênh đƣa vào phát sóng số chƣơng trình giới thiệu xu hƣớng thời trang 2013, số sau chủ yếu phát lại sƣu tập mùa từ năm 2011- 2012… 4. Kênh “Thể thao - Du lịch” (STTV) Về nội dung: Kênh STTV phối hợp với AVG bắt đầu lên sóng từ 1/4/2013, vậy, chƣơng trình kênh đƣợc đổi với chất lƣợng hình ảnhvà nội dung tốt. Tuy nhiên, thời gian đầu giao file, số file bị mắc phải lỗi xuất file dẫn đến hình tiếng không khớp, đƣờng tiếng MC dẫn nói chƣơng trình đƣợc phát kênh truyền hình An Viên… trình kiểm duyệt, văn phòng BBT phát yêu cầu kỹ thuật kênh sửa lỗi trƣớc phát sóng. - Do lên sóng nên lƣợng chƣơng trình chƣa nhiều, chƣơng trình kênh phát lại nhiều ngày nhƣng tình trạng phát lại đƣợc khắc phục dần. - Kênh cần chủ động làm lịch phát sóng chuyển trƣớc ngày chƣơng trình nằm sang Vp BBT duyệt để đảm bảo thời gian chất lƣợng phát sóng. - STTV AVG cần có trao đổi thống lịch khung phát sóng chuyển cho STTV lịch phát sóng cụ thể chƣơng trình STTV để STTV chuẩn bị file phát sóng khớp với lịch AVG lập, tránh tình trạng STTV phải chuyển file lần cho Vp BBT. 5. VNK - Homeshopping - Trong tháng qua kênh VNK phát sóng ổn định, lƣợng sản phẩm cập nhật tƣơng đối ít. Kênh tiếp tục thay đổi thông tin giá bán sản phẩm. Nhƣng tại, kênh số sản phẩm trƣớc để logo BTS, ko file nên việc bắn đè gây ảnh hƣởng đến hình ảnh quảng cáo. Đề nghị kênh làm lại file để đảm bảo chƣơng trình phát sóng. 6. Gói kênh SD-HD Kênh Thuần Việt HD HTV HD tháng qua phát sóng tƣơng đối ổn định, nhiên phim nên Văn phòng BBT đề nghị phía đối tác Pama cần bổ sung phim vào phát sóng. - Về phim nhạy cảm kênh nƣớc đƣợc thực cắt hủy theo dõi nghiêm ngặt, đảm bảo phát sóng an toàn. 7. Website: hctv.com.vn - Trong tháng qua, số lƣợt truy cập vào trang web 122.905 lƣợt. Thông tin website khách hàng quan tâm chủ yếu dịch vụ truyền hình cáp: Truyền hình số, Truyền hình Analog, giới thiệu nội dung kênh, lịch bóng đá, phim truyện… - Nội dung tin trang web: có nhân viên tổ nghỉ nên việc up tin đƣợc nhân viên tổ thƣ kí hỗ trợ để đảm bảo tin tức đƣợc cập nhật mới, phong phú. - Hiện tại, banner quảng cáo trang web cần đƣợc chỉnh sửa đồng theo logo mới. Vp BBT thiết kế banner chuyển cho Vietnamnet tin tức online. T.L CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP ỦY VIÊN THƢỜNG TRỰC Nơi nhận: - BBT Kênh truyền hình cáp; - TGĐ-Trưởng BBT (để b/c) - PGĐ-P.trưởng BBT(để b/c); -Trung tâm TD-PS; -VP BBT HCATV. Nguyễn Thị Ngọc Thảo [...]... hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình ở Truyền hình Cáp Hà Nội – Đài PTTH Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình ở Truyền hình Cáp - Đài PTTH Hà Nội 12 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 1.1 Khái niệm 1.1.1 Xã hội hóa Đã có nhiều tài liệu nghiên cứu và... sau của Đài THVN, Chính phủ đã chỉ đạo:“…Tăng cường xã hội hóa việc sản xuất các chương trình truyền hình, phim truyền hình theo đúng định hướng của Đảng và các quy định của Nhà nước ”; “Tăng cường hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình truyền hình với các đài địa phương, các đài nước ngoài, các Bộ, ngành và các đơn vị, tổ chức khác trong xã hội [54] - Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình. .. thực tế này cho các đài là huy động thêm nguồn lực từ bên ngoài xã hội để tham gia vào hoạt động làm nên sản phẩm truyền hình Và cách thức này đƣợc gọi là xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình Trên cơ sở các khái niệm và lập luận nêu trên, xin đƣa ra một khái niệm về xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình nhƣ sau: Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình là quá trình mở rộng sự tham... - Lê Nin vấn đề xã hội hóa chỉ đƣợc nghiên cứu trong chế độ xã hội chủ nghĩa về tƣ liệu sản xuất Theo Mác: Xã hội hóa là sự tiến xa hơn nữa của quá trình xã hội hóa lao động thành khai thác xã hội và do đó, là tư liệu sản xuất chung Sự tiết kiệm mọi tư liệu sản xuất trong sử dụng như là tư liệu sản xuất của lao động tập thể, xã hội hóa [61] 13 Trong “Các lý thuyết xã hội học hiện đại” xuất bản năm... liên kết trong sản xuất chƣơng trình phát thanh, truyền hình - đây đƣợc coi là văn bản đầu tiên tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy và định hƣớng cho hoạt động hợp tác sản xuất chƣơng trình truyền hình ở Việt Nam - Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình góp phần giúp nhà đài mở rộng tầm nhìn cũng như quan hệ trong sản xuất Xã hội hóa, không chỉ mở rộng hợp tác, mua sản phẩm truyền hình từ các... của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Xác định giải pháp và định hƣớng phát triển XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Đây là một trong những đài truyền hình lớn của Việt Nam, tuy nhiên luận văn cũng không có dung lƣợng nào đề cập đến hoạt động XHH ở Đài PTTH Hà Nội nói chung hay ở Truyền hình Cáp Hà Nội nói riêng (9) “Nghiên cứu xu hướng phát triển của. .. xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình - Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình giúp nhà đài có thêm nguồn chương trình phong phú, đa dạng phục vụ công chúng Bản chất của hoạt động XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình là mở rộng sự tham gia của các cá nhân hay đơn vị bên ngoài đài vào cùng sản xuất chƣơng trình truyền hình phục vụ công chúng Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nhu cầu về thông... sản xuất chƣơng trình ở Truyền hình Cáp Hà Nội 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 11 6.1.Ý nghĩa lý luận: Luận văn hệ thống hóa và phân tích hoạt động XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình nói chung, ở hệ thống truyền hình cáp nói riêng và đặc biệt là phân tích chuyên sâu về hình thức xã hội hóa cả kênh truyền hình Qua đó, kết quả luận văn mong muốn góp một phần làm phong phú hơn lý luận về XHH sản xuất. .. trường xã hội, vào hệ thống các quan hệ xã hội Mặt khác, cá nhân tái sản xuất một cách chủ động vào các hoạt động và thâm nhập vào các mối quan hệ xã hội [43, tr255] Định nghĩa trên đã nêu đƣợc hai mặt của quá trình xã hội hóa Trong quá trình xã hội hóa cá nhân không chỉ đơn thuần thu nhận kinh nghiệm xã hội mà còn chuyển hóa nó thành những giá trị, tâm thế, xu hƣớng của cá nhân để tham gia tái sản xuất. .. “Hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và định hướng phát triển, Dƣơng Thanh Tùng - Luận văn Thạc sĩ – trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động XHH nói chung và XHH sản xuất chƣơng trình truyền hình nói riêng Đánh giá thực trạng 7 hoạt động sản xuất chƣơng trình truyền hình có yếu . XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG TÔ THỊ NHÀN VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP CỦA ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ.   . (5) “Hiệu quả kinh tế và xã hội của hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Đài Truyền hình Việt Nam”-     ,.   Xã hội hóa là sự tiến xa hơn nữa của quá trình xã hội hóa lao động thành khai thác xã hội và do đó, là tư liệu sản xuất chung. Sự tiết kiệm mọi tư liệu sản xuất trong sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN đề xã hội hóa sản XUẤT CHưƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRÊN hệ THỐNG TRUYỀN HÌNH cáp của đài PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH hà nội, VẤN đề xã hội hóa sản XUẤT CHưƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRÊN hệ THỐNG TRUYỀN HÌNH cáp của đài PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH hà nội, VẤN đề xã hội hóa sản XUẤT CHưƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRÊN hệ THỐNG TRUYỀN HÌNH cáp của đài PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn