hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của kho bạc nhà nước thanh hà, tỉnh hải dương

105 1,927 11
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2015, 01:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO ANH ĐỨC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO ANH ĐỨC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN HỮU CƯỜNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị nào. Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày .tháng năm Tác giả luận văn Đào Anh Đức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii LỜI CẢM ƠN Được động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoàn thành khóa học hoàn thiện luận văn này. Tôi xin bày tỏ kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Trần Hữu Cường người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu thực đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng đào tạo, thầy cô giáo khoa Kế toán Quản tri kinh doanh, môn Marketing - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện, giúp đỡ hoàn thiện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức, KBNN Thanh Hà tỉnh Hải Dương, phòng, ban Ủy ban Nhân dân Huyện Thanh Hà tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thiện luận văn này. Tôi xin chân thành cám ơn cán kế toán UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Thanh Hà giúp đỡ việc thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ trình học tập trường hoàn thiện luận văn này. Cuối xin gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người thân người động viên giúp đỡ suốt trình hoàn thiện khóa học này. Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Đào Anh Đức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan . ii Lời cảm ơn . iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix Phần I: MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết đề tài . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài . 1.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4. Nội dung nghiên cứu 1.5. Bố cục luận văn Phần II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC . 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Khái niệm vai trò kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã kho bạc nhà nước . 2.1.2. Nội dung Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã KBNN 13 2.1.3. Những quy định cụ thể KSC TX NSX KBNN 19 2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã 21 2.2. Kinh nghiệm nước kết nghiên cứu liên quan . 22 2.2.1. Kinh nghiệm nước 22 2.2.2. Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã KBNN Việt Nam . 23 2.2.3. Tóm tắt kết nghiên cứu trước có liên quan tới đề tài 25 2.2.4. Bài học rút từ sở lý luận thực tiễn . 27 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv Phần III. GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1. Giới thiệu chung KBNN Thanh Hà 29 3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển KBNN Thanh Hà hệ thống KBNN Hải Dương . 29 3.1.2. Chức nhiệm vụ nhiệm vụ KBNN Thanh Hà hệ thống KBNN Hải Dương 30 3.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lí Kho bạc Nhà nước Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 31 3.1.4. Thuận lợi, khó khăn chiến lược phát triển 37 3.2. Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1. Phương pháp thu nhập thông tin . 38 3.2.2. Phương pháp xử lý phân tích thông tin 40 3.2.3. Hệ thống tiêu sử dụng nghiên cứu đề tài 40 Phần IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách xã địa bàn huyện Thanh Hà . 41 4.1.1. Công tác lập, chấp hành dự toán đơn vị xã đia bàn huyệnThanh Hà 41 4.1.2. Công tác kiểm soát chi thường xuyên NSX KBNN Thanh Hà . 48 4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách xã 60 4.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 60 4.2.2. Nhận thức người dân . 60 4.2.3. Trình độ, lực cán quản lý 61 4.2.4. Trang bị sở vật chất . 61 4.2.5. Cơ chế phân cấp quản lý 61 4.2.6. Định mức phân bổ 61 4.2.7. Cơ sở hạ tầng . 61 4.3. Đánh giá chung công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã KBNN Thanh Hà . 62 4.3.1. Thành tựu đạt 62 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v 4.3.2. Những hạn chế trình thực 64 4.4. Định hướng giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã KBNN địa bàn huyện Thanh Hà 70 4.4.1. Định hướng mục tiêu phát triển KBNN địa bàn huyện Thanh Hà 70 4.4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã KBNN Thanh Hà . 73 Phần V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 5.1. Kết luận . 79 5.2.1. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước . 80 5.2.2. Kiến nghị UBND huyện UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Thanh Hà . 81 5.2.3. Kiến nghị quan Tài 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT NGUYÊN NGHĨA VIẾT TẮT Ngân sách Nhà nước NSNN Kho bạc Nhà nước KBNN Kiểm soát chi thường xuyên Kiểm soát chi KSC Chi thường xuyên CTX Ngân sách địa phương NSĐP Ngân sách xã NSX Đơn vị xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân UBND 10 Chi toán cho cá nhân CTTCN 11 Chi hàng hóa, dịch vụ CHHDV 12 Hàng hóa, dịch vụ HHDV 13 Kinh phí thường xuyên KPTX Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế KSC TX Đơn vị cấp xã Page vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1: Thống kê tài khoản đơn vị mở KBNN Thanh Hà . 36 3.2: Số lượng đơn vị tài khoản giao dịch với KBNN Thanh Hà . 36 3.3: Nguồn thông tin thứ cấp . 39 4.1: Định mức phân bổ chi thường xuyên cấp xã thuộc huyện giai đoạn 2011 – 2015 . 42 4.2: Phân bổ tiêu dự toán chi hoạt động nghiệp ngân sách xã giai đoạn 2011 - 2015 . 43 4.3: Đánh giá thực trạng chất lượng lập dự toán thu, chi NSX . 46 4.4: Số liệu dự toán cuối năm chi không hết chia theo cấp ngân sách . 47 4.5: Số liệu dự toán NS xã chi không hết cuối năm bị hủy bỏ 47 4.6: Cơ cấu chi ngân sách xã qua KBNN địa bàn huyện Thanh Hà . 49 4.7: Tình hình chi thường xuyên ngân sách xã (theo nhóm mục chi) qua KBNN Thanh Hà giai đoạn 2011-2014 . 50 4.8: Số liệu từ chối toán chia theo cấp ngân sách 51 4.9: Số liệu từ chối toán ngân sách xã qua KBNN Thanh Hà giai đoạn năm 2011 đến năm 2014 . 52 4.10: Đánh giá chất lượng hồ sơ, chứng từ toán chi thường xuyên . 53 4.11: Đánh giá công tác kiểm soát chứng từ thu chi cán kiểm soát chi KBNN Thanh Hà 54 4.12: Đánh giá chấp hành dự toán chi thường xuyên phát sinh toán chi NSNN đơn vị cấp xã . 55 4.13: Đánh giá tình hình tạm ứng, toán tạm ứng KPTX phát sinh nhu cầu tạm ứng . 56 4.14: Đánh giá tình hình chấp hành quy định lập, luân chuyển, ký duyệt sử dụng chứng từ, biểu mẫu ban ngành, đoàn thể đơn vị cấp xã . 57 4.15: Đánh giá văn hướng dẫn thực nhiệm vụ thu chi NSX . 58 4.16: Tình hình chi tiền mặt KBNNThanh Hà . 59 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức máy đơn vị 32 Sơ đồ 3.2: Mô hình tổ chức máy kế toán chi NSNN KBNN Thanh Hà .33 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ix - Tình trạng hạch toán sai mục lục ngân sách diễn thường xuyên mục lục ngân sách NSX phức tạp, số xã chưa chủ động chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức hình thức, quy định toán, toán nhiều điểm chưa phù hợp, tình trạng mua sắm sửa chữa dự toán, nguồn đảm bảo dẫn đến nợ công tồn đọng. - Công tác toán chi thường xuyên NSX mang tính hình thức, hiệu khoản chi chưa cao. 3. Với thực trạng luận văn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác KSC TX NSX KBNN Thanh Hà: Như hoàn thiện quy định KSC TX NSX, xây dựng hệ thống định mức phù hợp với thực tế; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác KSC TX NSX KBNN Thanh Hà; hoàn thiện chế toán không dùng tiền mặt đồng thời phối hợp tốt với quan tài để tham mưu cho lãnh đạo địa phương điều hành ngân sách. 5.2.1. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 5.2.1.1. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN theo dự toán. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện quy trình lập, duyệt phân bổ dự toán. Thứ hai, hệ thống chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Cần bổ sung, sửa đổi Luật NSNN nhằm bảo đảm tính khoa học, tiên tiến, đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi Việt Nam. 5.2.1.2. Tập trung kiểm soát khoản chi NSNN có mức độ rủi ro cao Với nguồn lực có hạn ngành KBNN kiểm soát toàn khoản chi thường xuyên NSNN mà cần phải kiểm soát có trọng điểm. 5.2.1.3. Tăng cường việc thực cấp phát trực tiếp NSNN từ KBNN đến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Trong thời gian tới cần thực nghiêm chỉnh có lộ trình phù hợp công tác toán không dùng tiền mặt nội hệ thống KBNN theo hướng chuyển giao dần công tác sang cho hệ thống ngân hàng thương mại. Cần qui định cụ thể nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khu vực công phải có tài khoản ngân hàng KBNN. Có chế tài xử lý thủ trưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 80 đơn vị vi phạm quy định hoạt động toán không dùng tiền mặt, hạn chế tiến tới chấm dứt toán từ NSNN tiền mặt. Tích cực tuyên truyền đơn vị thực chi trả lương khoản toán cá nhân qua thẻ ATM để đơn vị thấy lợi ích việc sử dụng thẻ. Kiến nghị nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống ngân hàng hoạt động toán thẻ ATM để giao dịch nhanh chóng, thuận lợi. 5.2.2. Kiến nghị UBND huyện UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Thanh Hà * Kiến nghị UBND huyện Thanh Hà Do có số chế độ sách Nhà nước ban hành mang tính chất hướng dẫn chung, thực tuỳ theo tình hình thực tế địa phương, UBND huyện Thanh Hà cần đạo quan quản lý NSNN địa phương tham mưu, đề xuất xây dựng văn hướng dẫn nghiệp vụ, quy định quản lý tài – ngân sách theo thẩm quyền huyện, chế độ, sách hành Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trình UBND huyện phê duyệt, nhằm đạo thống toàn huyện, như: Hướng dẫn hồ sơ, chứng từ toán khoản chi thường xuyên, hướng dẫn hoá đơn toán chi thường xuyên,… Đặc biệt hướng dẫn cụ thể cho khối ngân sách xã. Tăng cường kiểm tra thực dự toán, toán ngân sách xã, kiên yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xuất toán khoản chi chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định khoản chi vi phạm chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN. * Kiến nghị UBND xã, thị trấn huyện Thanh Hà Tăng cường quản lý đào tạo cán chủ chốt, cán quản lý tài ngân sách xã. Nâng cao trình độ lực, kiến thức quản lý kinh tế tài pháp luật cho cán công chức xã. Hội đồng nhân dân xã quan có quyền định ngân sách xã, đòi hỏi đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải có trình độ định quản lý kinh tế, am hiểu Luật NSNN. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 81 Đổi chế sách quản lý tài ngân sách. Thực triệt để Luật ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán văn luật Nhà nước. Chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá đội ngũ kế toán ngân sách xã. Làm tốt công tác công khai tài ngân sách địa phương để cán nhân dân tham gia giám sát. 5.2.3. Kiến nghị quan Tài Thứ nhất, đề nghị Bộ Tài sửa đổi, bổ sung Thông tư 60/2003/TT-BTC. Thông tư 60/2003/TT-BTC quản lý ngân sách xã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa cập nhật kịp thời chế, sách quản lý tài chính, ngân sách vào quản lý ngân sách xã. Đồng thời chưa đưa quy định cụ thể quy trình quản lý kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN như: - Nguyên tắc kiểm soát, toán khoản chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN; - Điều kiện chi thường xuyên ngân sách xã; - Trách nhiệm quyền hạn quan, đơn vị việc quản lý, kiểm soát toán khoản chi thường xuyên ngân sách xã; -Hình thức chi trả khoản chi thường xuyên từ ngân sách xã; - Phương thức chi trả khoản chi thường xuyên ngân sách xã; - Hồ sơ kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã; -Nội dung quy trình kiểm soát số khoản chi chủ yếu ngân sách xã qua KBNN; - Lưu giữ chứng từ kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã KBNN - Hạch toán kế toán báo cáo chi thường xuyên ngân sách xã; - Thu hồi giảm chi thường xuyên ngân sách xã; - Quản lý quỹ ngân sách xã; Xuất phát từ thực trạng chất lượng hồ sơ, chứng từ chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN Thanh Hà, kiến nghị với Bộ Tài chính, đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư 60/2003/TT-BTC theo hướng “Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi thường xuyên ngân sách xã quỹ tài xã qua Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 82 KBNN”. Trong đó, quy định cụ thể việc kiểm soát chứng từ khoản chi thường xuyên bốn nhóm mục chi. Thứ hai, đổi công tác quản lý tài – ngân sách; thí điểm áp dụng chế gắn sử dụng ngân sách gắn với kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Thứ ba, cần có quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn quan tài chính, quan chủ quản, KBNN đơn vị sử dụng ngân sách đến đâu trình quản lý, kiểm soát khoản chi NSNN. Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý tài đơn vị sử dụng ngân sách. Thứ năm, tăng cường kiểm tra toán, thẩm tra báo cáo toán chi thường xuyên ngân sách xã: Xuất phát từ thực trạng hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN Thanh Hà: Đề nghị Bộ Tài có văn đạo địa phương tăng cường kiểm tra toán, thẩm tra báo cáo toán đơn vị sử dụng kinh phí thường xuyên từ ngân sách xã nói riêng ngân sách địa phương nói chung. Nội dung đạo đề nghị tập trung vào: - Đối chiếu chặt chẽ số liệu đề nghị toán đơn vị cấp xã, với số liệu toán chi thường xuyên ngân sách xã (năm trước) qua KBNN. Kiên xuất toán yêu cầu điều chỉnh số liệu khoản chi đơn vị cấp xã đề nghị toán không khớp với đề nghị toán qua KBNN. - Kiên yêu cầu đơn vị cấp xã bổ xung, hoàn thiện khoản chi thường xuyên chưa đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục theo quy định. - Kiên xuất toán khoản chi thường xuyên đơn vị cấp xã vi phạm nguyên tắc toán, điều kiện toán chi thường xuyên NSNN theo quy định Luật NSNN. Thứ sáu, Thực nghiêm thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 Bộ tài việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 01. Bộ Tài chính(2003), Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ; 02. Bộ Tài chính(2003), Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 Bộ Tài Quy định quản lý NSX hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn; 03. Bộ Tài chính(2008), Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 việc “Hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị đinh số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướngdẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng”. 04. Bộ Tài chính(2009), Công văn 763/BTC-TCT ngày 16/01/2009 việc “Hướng dẫn tỷ lệ GTGT áp dụng hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định pháp luật” 05. Bộ Tài chính(2010), Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 việc “Hướng dẫn thi hành Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ”. 06. Bộ Tài chính(2011), Thông tư số 164/2011/TT- BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài qui định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN . . . 07. Bộ Tài chính(2012), Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài Quy định chế độ quản lý cấp phát, toán khoản chi NSNN qua KBNN; 08. Bộ Tài chính(2013), Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 việc Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS); 09. Chính phủ(2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN; 10. Chính phủ(2006), Nghị đinh 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 Chính phủ Quy định toán tiền mặt. 11. Chính phủ(2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. 12. Chính phủ(2010), Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ Quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 13. Chính phủ(2010), Quyết định 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng đến 2020. 14. Đề án chiến lược phát triển Hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, NXB Tài năm 2008. 15. Đề án cấp ngành, Mã số KB-01ĐA/HD-2009 (2010), Th.s Nguyễn Quang Hưng, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 84 khoản toán bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có hoá đơn, Kho bạc Nhà nước Việt Nam. 16. PGS.TS Lê Văn Hưng, Giáo trình “Nghiệp vụ quản lý Kho bạc Nhà nước” (1997) NXB Tài chính. 17. Thạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, Thạc sĩ Nguyễn Việt Dũng. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước nhìn từ góc độ hoá đơn toán, Tạp chí Tài - Kế toán số tháng 05/2011. 18. Kho bạc Nhà nước(2010), Kho bạc Nhà nước Việt Nam 20 năm xây dựng phát triển. 19. Quốc hội(2002), Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20. TS Nguyễn Văn Quang, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 96(2010): Kiểm soát chi thường xuyên theo chế cửa qua Kho bạc Nhà nước, NXB Tài chính. 21. Quy trình kiểm tra nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (2004), NXB Tài chính. 22. Ths Vũ Đức Trọng, Ths Nguyễn Quang Hưng, Ths Nguyễn Thị Huyền, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 135(2013): Nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách xã qua KBNN Hải Dương - Những học kinh nghiệm, NXB Tài chính. Website Trang Web Chính phủ: http:// www.chinhphu.vn Trang Web Bộ Tài chính:http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn Trang Web Kho bạc Nhà nước : http://portal.kbnn.vn Trang Web Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 85 Phụ lục 1: Đặc điểm CTX NSX khác với CTX cấp khác STT CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÁC CẤP NS KHÁC Về Dự toán CTX NSX, có số đặc điểm khác biệt với dự toán đơn vị khác - Với đặc thù cấp xã cấp ngân sách, - Phân bổ dự toán CTX đơn phân bổ dự toán CTX NSX đơn vị vị thuộc cấp NS khác mang tính cấp xã bao gồm phân bổ dự toán độc lập (một tổ hợp MLNS hạch ban, tổ chức thuộc xã (nhiều tổ hợp toán nhất) MLNS hạch toán) - Việc định điều chỉnh, bổ xung - Việc định điều chỉnh, bổ phân bổ dự toán CTX NSX (của xung phân bổ dự toán CTX ban tổ chức thuộc xã) đơn vị đơn vị thuộc cấp NS khác không cấp xã định đơn vị định - Nguồn thu NSX chủ yếu đơn - Phân bổ dự toán CTX đơn vị cấp xã trợ cấp cân đối ngân sách từ vị thuộc cấp NS khác mức chi cố ngân sách cấp trên, vậy, phân định đơn vị sử dụng bổ dự toán CTX NSX mức chi tối năm ngân sách - phân bổ thiểu, xây dựng theo chế độ, tiêu dự toán CTX đơn vị thuộc chuẩn, định mức chi (của quan nhà cấp NS khác có xu hướng ổn định, nước có thẩm quyền ban hành), làm phải điều chỉnh bổ xung để phân bổ trợ cấp cân đối NSX - thời gian chấp hành dự toán phân bổ dự toán thường xuyên đơn vị cấp xã có xu hướng phải điều chỉnh bổ xung thời gian chấp hành dự toán NSX - Người thực NSX (cán - Đối với đơn vị thuộc cấp ban, tổ chức thuộc xã) chủ NS khác, người thực NS yếu công tác theo nhiệm kỳ hội tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 86 STT CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÁC CẤP NS KHÁC đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã, chức trách, nhiệm vụ, công hầu hết người thực NSX làm việc việc ổn định, tính chuyên môn hoá theo tư lối mòn không trực tiếp cao, thường xuyên đào tạo tham gia lập phân bổ dự toán (của ban, đào tạo lại, trực tiếp tham gia lập tổ chức thuộc xã), dự toán phân bổ dự toán, dự chi NSX thường chưa sát với thực tế toán chi NS thường sát với thực tế - Dự toán CTX NSX hết thời gian chỉnh - Đối với đơn vị thuộc cấp lý toán KBNN nơi giao dịch ngân sách khác, hết thời gian chỉnh hủy bỏ, không thực chuyển nguồn lý toán, dự toán CTX NS sang năm sau để tiếp tục sử dụng KBNN nơi giao dịch thực chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng Về hồ sơ, chứng từ toán khoản chi - Nhiều hồ sơ, chứng từ, chi tiết theo số - Không nhiều, MLNS hạch toán lượng ban, tổ chức thuộc xã, MLNS thống hạch toán chi tiết theo ban, tổ chức thuộc xã - Nội dung toán đa dạng, chi tiết - Nội dung toán theo hoạt động Ban, tổ chức đơn vị tương đối ổn định thuộc xã - Thường xuyên phát sinh khoản - Ít phát sinh khoản toán theo đặc thù địa phương toán mới, đặc thù, nội dung toán xác định trước - Bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho - Đơn vị thường có trụ sở nằm đơn vị chủ yếu đối tượng cung cấp thành phố, thị xã, quận trung không thường xuyên, chưa có hoá đơn tâm huyện, bên cung cấp hàng hoá, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 87 STT CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ tài khoản toán CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÁC CẤP NS KHÁC dịch vụ cho đơn vị chủ yếu bên cung cấp thường xuyên, có đầy đủ hoá đơn tài khoản toán 10 - Đa số khoản chi đơn vị cấp xã - Về khoản chi đơn thường chưa có quy định cụ thể định vị có định mức chi cụ thể mức chi 11 - Hồ sơ, chứng từ toán CTX NSX - Đa số Hồ sơ, chứng từ chi đơn chưa chuẩn hoá 12 vị quy định chuẩn hoá - Giá trị toán khoản CTX - Giá trị toán khoản NSX thường nhỏ, lẻ CTX phụ thuộc vào quy mô đơn vị, đa dạng số tiền toán, đơn vị lớn phát sinh khoản chi nhỏ, lẻ Về giao dịch, kiểm soát toán qua KBNN - Chưa có quy trình quy định cụ thể - Có quy trình quy định cụ thể, 13 KSC TX NSX qua KBNN, thực thường xuyên sửa đổi, bổ theo Thông tư 60/2003/TT-BTC, xung phù hợp với yêu cầu quản lý bối cảnh Thông tư đời lâu, (Thông tư 79/2003/TT-BTC; Thông văn liên quan khác thay đổi, tư 161/2012/TT-BTC . . .) việc KSC TX NSX theo Thông tư 60/2003/TT-BTC không phù hợp - Hồ sơ KSC TX NSX qua KBNN đối - Hồ sơ KSC TX NS đơn vị qua 14 với khoản chi toàn KBNN khoản chi Hồ sơ, chứng từ có liên quan đến khoản quy định cụ thể, đơn giản, bao gồm chi phần toàn Hồ sơ, chứng từ có liên quan đến khoản chi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 88 STT CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÁC CẤP NS KHÁC - Chưa quy định cụ thể trách nhiệm - Có quy định cụ thể trách nhiệm 15 đơn vị cấp xã hồ sơ, đơn vị hồ sơ, chứng từ đơn vị lập tự chịu trách chứng từ đơn vị lập tự chịu nhiệm trách nhiệm - Việc toán khoản CTX từ - Việc toán khoản CTX 16 NSX (trừ chi lương, khoản phụ cấp đơn vị thuộc cấp ngân cho cán công chức xã) việc sách khác vào phải vào điều kiện chi tồn quỹ cấp NS thời điểm NSNN theo quy định, vào khả NSX thời điểm chi (tồn quỹ NSX KBNN thời điểm chi) để thực chi cho phù hợp - Hầu hết người thực NSX - Về bản, người thực NS tự 17 (cán ban, tổ chức thuộc kiểm soát việc chấp hành dự xã) chưa tự kiểm soát việc chấp toán CTX đơn vị hành dự toán CTX NSX, làm cho phân bổ dự toán CTX NSX trở lên phức tạp trình thực hiện. 18 - Phương thức chi trả, toán CTX - Phương thức chi trả, toán CTX NSX qua KBNN chủ yếu áp dụng đơn vị qua KBNN áp dụng đồng phương thức “Thanh toán trực tiếp” thời hai phương thức “Tạm ứng toán tạm ứng; Thanh toán trực tiếp” 19 - Hình thức chi trả, toán CTX - Hình thức chi trả, toán CTX NSX qua KBNN chủ yếu “Tiền đơn vị qua KBNN chủ yếu mặt” chuyển khoản - Mặc dù việc KSC theo dự toán - Đối với đơn vị thuộc cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 89 STT 20 CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ CTX CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÁC CẤP NS KHÁC KBNN không KS theo dự toán NS khác, việc thực dự toán quý chia tháng, nhiên đơn đơn vị phải theo dự toán chi tiết vị cấp xã phải điều hành dự toán năm (có chia quý) duyệt, NSX theo dự toán quý có chia tháng, nhiên linh hoạt việc điều hành tính toán phạm vi dự toán năm. Việc bố trí sở: khả thu (số trợ cấp cân đối nguồn để thực dự toán thuộc NSX từ NSH theo tháng kế hoạch trách nhiệm quan tài thu NSX tháng (số thu địa bàn cấp trực tiếp điều tiết xã); nhu cầu chi) tháng đó, quý (TT60/2003/TT-BTC) Về đạo chuyên môn, tra, kiểm tra, giám sát hoạt động CTX hàng năm - Trách nhiệm trước tiên thuộc Ban - Cơ quan chủ quản cấp có 21 Tài xã, công tác đạo phận độc lập để đạo chuyên chuyên môn, tra, kiểm tra, giám môn quản lý tài chính-ngân sách, sát hoạt động CTX hàng năm theo dự tra, kiểm tra, giám sát hoạt toán thường chưa trọng động CTX theo dự toán - Cơ quan tài địa phương (Sở Tài đơn vị trực thuộc. Do kịp thời chính, Phòng Tài chính) có xử lý sai phạm tháo phận độc lập để quản lý NSX, nhiên gỡ khó khăn vướng mắc cho việc đạo chuyên môn, tra, đơn vị trực thuộc chấp kiểm tra, giám sát hoạt động CTX NSX hành NS . . . theo dự toán không tiến hành thường xuyên, chủ yếu tập trung vào xây dựng dự toán, trợ cấp cân đối, tổng hợp báo cáo, thẩm tra toán NSX, hiệu chưa cao . . . Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 90 Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN CÔNG TÁC KSC TX NSĐP QUA KBNN HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM ĐỐI TƯƠNG: CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀ KTV (KSC NSX), KTT KBNN THANH HÀ (Đề nghị trả lời trực tiếp vào phiếu điều tra vấn) -Đơn vị công tác: -Địa quan: -Điện thoại: -Ngày trả lời phiếu điều tra: Tổ kế toán KBNN Thanh Hà Thanh Khê – Thanh Hà – Hải Dương Cơ quan 0320.3815.574 Di động ……………… Nội dung khảo sát, vấn: Công tác KSC TX NSĐP KBNN nơi người vấn công tác. Ghi chú:-Giả thiết hồ sơ khác không nêu tên phiếu vấn có đầy đủ -Mục địch vấn: Phục vụ nghiên cứu khoa học đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý chi TX NSNN địa phương, không sử dụng phiếu vấn vào mục đích khác STT TRẢ LỜI (Đánh dấu x vào ô thích hợp ghi ý kiến theo thực tế thực địa phương, đơn vị) 1-Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư Theo Anh (chị), loại hồ sơ toán 2-Tiếp khách chi TX NSĐP địa phương 3-Sửa chữa, xây dựng nhỏ (đường xá, cầu cống, nhiều hạn chế ? kênh mương, nhà làm việc, TSCĐ) 4-Thuê mướn 5-……………………… . 1- Giấy rút dự toán, séc lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi chuyển khoản (nếu trả qua ATM) CÂU HỎI PHỎNG VẤN Anh (chị) cho biết, việc kiểm soát toán chi Lương, phụ cấp, học bổng, Sinh hoạt phí đơn vị giao dịch qua KBNN địa phương cần có thủ tục ? 2- Giấy rút dự toán, séc lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi chuyển khoản (nếu trả qua ATM) - Bảng kê chứng từ chi - Một số thủ tục khác trường hợp chi thu nhập tăng thêm 3- Giấy rút dự toán séc lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi chuyển khoản (nếu trả qua ATM) - Bảng kê chứng từ chi - Danh sách chi tiền lương, phụ cấp, học bổng, sinh hoạt phí theo mẫu quy định - Một số thủ tục khác trường hợp chi thu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 91 nhập tăng thêm 4-……………………… . 1- Các đơn vị NSTW 2- Các đơn vị sử dụng NS tỉnh, Đơn vị nghiệp cấp tỉnh quản lý 3- Các đơn vị sử dụng NS huyện, Đơn vị nghiệp cấp huyện quản lý 4- Các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn 1-Rất chủ động, hồ sơ đầy đủ, dúng chế độ 2- Hồ sơ đầy đủ, chế độ 3-Còn hạn chế, thường diễn thiếu hồ sơ, lập sai hồ sơ toán 4-Rất hạn chế, không chủ động hoàn thiện hồ sơ toán đổ lỗi cho điều kiện khách quan Sự phối hợp Thuế KBNN -Thu NSNN theo kế hoạch NSNN hàng năm quản lý NSNN địa phương -Các hoạt động cụ thể khác: thường hoạt động . sau ? -Có vướng mắc họp trao đổi, thống cách giải Liên ngành Tài - Thuế - KBNN -Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ địa phương có kết hợp ngành quản lý NSNN địa -Thường xuyên phối hợp, chủ động nghiên phương ? cứu đề xuất với cấp ủy, quyền địa phương biện pháp nhằm quản lý tốt NSNN địa phương Cụ thể: . . Đứng góc độ quản lý, đề nghị Anh (chị) cho biết KSC TX NSĐP địa phương nơi Anh (chị) công tác có tồn tại, khó khăn, vướng mắc ? Theo nhận xét Anh (chị), đơn vị sử dụng NSNN cấp TW, Tỉnh, Huyện, Xã địa phương, đơn vị thuộc cấp NSNN có chất lượng hồ sơ chi tiêu NS nhiều hạn chế ? Theo nhận xét Anh (chị), đơn vị sử dụng NSĐP địa bàn hoàn toàn chủ động hồ sơ toán chi NSĐP qua KBNN địa phương chưa, chất lượng hồ sơ toán ? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 92 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NS XÃ HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM ĐỐI TƯỢNG: KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN ĐỊA PHƯƠNG KHẢO SÁT: HUYỆN THANH HÀ - THÁNG 10/2014 (Đề nghị trả lời trực tiếp vào phiếu điều tra) - Chức danh: - Đơn vị (xã, phường, thị trấn): - Điện thoại: Kế toán Ngân sách xã ……………………Huyện Thanh Hà Cơ quan ………………… Di động ……………….… - Ngày trả lời phiếu điều tra: Nội dung điều tra, vấn: Công tác quản lý chi Ngân sách xã nơi người vấn công tác. Ghi chú:- Giả thiết hồ sơ khác không nêu tên phiếu điều tra trắc nghiệm có đầy đủ - Mục đích điều tra phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, không sử dụng phiếu điều tra vào mục đích khác - Đối tượng đề nghị trả lời phiếu điều tra: Kế toán Ngân sách đơn vị xã, thị trấn địa bàn huyện Thanh Hà. STT TRẢ LỜI (Đánh dấu x vào ô thích hợp ghi ý NỘI DUNG CÂU HỎI kiến theo thực tế thực đơn vị) Đơn vị bạn (UBND xã) có phép nộp  Có khoản thuộc nhiệm vụ thu ngân sách  Không cấp xã vào quỹ NSX (tại xã) để chi theo chế độ quy định không ?  Có Đơn vị Anh (chị) có thực tạm ứng chi  Không NS xã qua KBNN không ? Khi phát sinh trường hợp mua sắm tài sản cố định có trị giá 5trđ, hồ sơ thủ tục đầy đủ, nhiên bên cung cấp hàng hóa không đồng ý giao hàng không xuất hóa đơn chưa trả tiền mua hàng, Anh (chị) giải tình ?  Không mua hàng, chuyển sang mua nhà cung cấp khác  Thuyết phục người bán xuất hóa đơn trước để làm thủ tục chuyển tiền NS xã trả tiền mua hàng sau nhận hàng  Ứng tiền cá nhân để toán cho người bán hàng  Cách giải khác:  Tạm ứng khoản thu chờ nộp Khi cần khoản kinh phí để tổ chức hội NSNN quỹ tiền mặt đơn vị để chi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 93 10 11 nghị, Tồn quỹ NSX KBNN đủ số dư cần thiết, đơn vị có dự toán chương trình hội nghị duyệt chưa có chứng từ toán, Anh (chị)giải trường hợp ? hội nghị, tổ chức xong tập hợp chứng từ toán với KBNN  Trưởng ban, ngành, đoàn thể ứng tiền cá nhân để toán chi hội nghị, tổ chức xong tập hợp chứng từ toán với KBNN  Giải khác:  Chủ động thực dự toán duyệt Các ban, ngành, đoàn thể đơn vị thực  Không chủ động thực hiện, Kế toán dự toán NSX Hội đồng nhân dân NSX phải hướng dẫn, đôn đốc toán xã phê duyệt ? vất vả  Thường xuyên đề nghị toán không với dự toán duyệt, không nắm quy định quản lý NSX, tiêu chuẩn định mức chi NS xã, gây khó khăn cho công tác quản lý NS đơn vị  Nhanh nhẹn, lịch Tác phong làm việc cán phòng Tài  Bình thường chính, Kho bạc Thanh Hà nào?  Chậm, phải chờ đợi Ý kiến khác:  Không nắm vững quy định, thường sử Cán ban, ngành, đoàn thể đơn vị dụng sai biểu mẫu, không hoàn thiện đầy thực lập chứng từ phát sinh đủ hồ sơ kèm theo  Sử dụng biểu khoản toán chi NSX ? mẫu, yêu cầu quy định, có đầy đủ hồ sơ kèm theo Chủ tịch UBND xã (Chủ tài khoản đơn  Có vị) có trực tiếp tiếp nhận duyệt toán  Không chứng từ chi NS xã ban, ngành, đoàn thể chuyển đến không ? - Chậm thay đổi, không theo kịp thực Các văn hướng dẫn thực nhiệm vụ tiễn thu chi NSX thủ tục hồ sơ toán chi - Ổn định có tính thống thời NSX gian dài - Thay đổi nhanh chồng chéo. Trong năm ngân sách, toán - Đúng khoản chi cho ban, ngành, đoàn thể nào, - Sai kế toán ngân sách phải kiểm tra xem Dự toán - Cách giải duyệt ban, ngành, đoàn thể khác……………………… . KBNN thời điểm toán theo Mã .……………………………. chương, Mã ngành Mã nguồn kinh phí đủ số dư không ? Các khoản toán mà hoá đơn hoá đơn - Chi tiền mặt thông thường có dấu treo quan thuế, - Trên 5trđ dứt khoát phải chuyển việc chi trả khoản toán áp khoản dụng theo hình thức ? - Cách giải khác……………………… . .……………………………. Trình độ nghiệp vụ kiểm soát, hướng dẫn - Kiểm soát nhanh, xác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 94 12 kế toán kiểm soát chi thu chi NSX? 13 Đứng góc độ quản lý NS xã, Đề nghị Anh (chị) cho biết đơn vị có vướng mắc, khó khăn gỡ quản lý thu, chi NS xã ? 14 - Nắm nghiệp vụ, truyền đạt tốt. - Còn lúng túng việc hướng dẫn, truyền đạt Anh(chị) có kiến nghị, đề xuất với cấp, ngành vấn đề liên quan đến công tác quản lý thu, chi NS xã từ thực tế đơn vị ? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 95 [...]... trong công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của KBNN hiện nay tại địa phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của kho bạc nhà nước Thanh Hà,. .. toán, Kho bạc không kiểm soát: (i) Tính hiệu quả của kho n chi và (ii) tính hợp pháp của kho n chi, 2 vần đề này do người chuẩn chi chịu trách nhiệm 2.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của KBNN ở Việt Nam * Kho bạc Nhà nước Hưng Yên Tại Hưng Yên, công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN thành công do tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách xã. .. thành của NSNN, việc kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã được thực hiện đúng quy định về kiểm soát chi thường xuyên NSNN, được tiến hành ở tất cả các khâu của chu trình ngân sách, đó là: - Kiểm soát việc lập dự toán chi thường xuyên ngân sách xã - Kiểm soát việc chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã - Kiểm soát việc quyết toán chi thường xuyên ngân sách xã Trong chu trình đó, cơ quan tài... NSNN cấp xã và công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của KBNN; Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 3 - Nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 1.5 Bố cục luận văn Phần I: Mở... Hà, tỉnh Hải Dương - Mục tiêu cụ thể: + Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của Kho bạc Nhà nước + Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã trên địa bàn huyện Thanh Hà thuộc tỉnh Hải Dương, thông qua đó để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế + Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác. .. công tác kiểm soát chi ngân sách xã qua KBNN Một số luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, đề cập đến công tác kiểm soát chi NSNN, ngân sách xã qua KBNN như: Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Đỗ Thị Thu Trang, trường Đại học Đà Nẵng về Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Khánh Hoà”; Luận văn Thạc sĩ kinh tế Lê Thị Hải Vân về Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN tỉnh Kon... chuẩn của Nhà nước; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức chi thường xuyên cho từng công việc phù hợp với tình hình đặc điểm và khả năng ngân sách địa phương (NSĐP) - Phân loại chi thường xuyên ngân sách xã Phân loại chi thường xuyên ngân sách xã phải tuân thủ quy định về phân loại chi thường xuyên NSNN do Bộ Tài chính quy định tại Hệ thống mục lục NSNN, các kho n chi thường xuyên ngân sách xã. .. sử dụng quỹ ngân sách xã nhằm duy trì các hoạt động thường xuyên của của bộ máy nhà nước ở xã, đảm bảo duy trì hoạt động xã hội, an ninh, quốc phòng và góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách xã do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định Các kho n chi thường xuyên ngân sách xã bao gồm: + Chi cho hoạt động của các cơ quan nhà nước ở xã: - Tiền... Những lý do cho thấy việc tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua KBNN rất cần được chú trọng quan tâm đối với không chỉ Chính phủ, Bộ Tài chính, mà còn của mọi công chức trong hệ thống tài chính nói chung và trong ngành KBNN nói riêng Vì vậy, đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của Kho bạc Nhà nước Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được lựa chọn, với mục tiêu... mục: Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư; Chi về công tác người có công với cánh mạng và xã hội; Chi lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định (trước ngày 1/1/1998); - Các kho n chi khác (Tiểu nhóm 0132) gồm các mục: Chi khác 2.1.1.2 Vai trò kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của Kho bạc Nhà nước Ngân sách xã là một bộ phận cấu thành của NSNN, việc kiểm soát chi . xã 9 Ủy ban nhân dân UBND 10 Chi thanh toán cho cá nhân CTTCN 11 Chi hàng hóa, dịch vụ CHHDV 12 Hàng hóa, dịch vụ HHDV 13 Kinh phí thường xuyên KPTX Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận. 4.11: Đánh giá công tác kiểm soát chứng từ thu chi của cán bộ kiểm soát chi KBNN Thanh Hà 54 4 .12: Đánh giá về chấp hành dự toán chi thường xuyên khi phát sinh thanh toán chi NSNN của đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của kho bạc nhà nước thanh hà, tỉnh hải dương, hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của kho bạc nhà nước thanh hà, tỉnh hải dương, hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của kho bạc nhà nước thanh hà, tỉnh hải dương, Phần I. Mở đầu, Phần II. Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã của kho bạc nhà nước, Phần III. Giới thiệu về đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả và thảo luận, Phần V. Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay