Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây tầm gửi (macrosolen cochinchinensis (lour ) van tiegh ), họ tầm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít

56 565 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2015, 16:43

m B Y T TRNG I i c Dc H NI ogso KHUT TH NGA NGHIấN CU C IấM THC VT V THNH PHN HO HC CY TM GI (MACROSOLEN COCHINCHINENSIS (LOUR.)VAN TIEGH.), H TM GI (LORANTHACEAE) Kí SINH TRấN CY MT (KHO LUN TT NGHIP Dc s I HC 2001-2006) Ngi hng dn : GS. TS. PHM THANH K DS. HONG VN Vế Ni thc hin : B mụn Dc liu Trng i hc Dc H Ni ThM gian thc hin : -5 /2006 H ni, 5/2006 L3 cm 0H Lun ny c thc hin ti B mụn Dc liu - Trng i hc Dc H Ni. Vúi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin chõn thnh cm: -GS.TSPhm Thanh K. - DS. Hong Vn Vừ. Nhng ngi ó trc tip hng dn, ch bo tn tỡnh cho tụi sut quỏ trỡnh thc hin ti. Tụi cng xin by t li cm n ti: - GS. V Vn Chuyờn - B mụn Thc vt - Trng i hc Dc H Ni. - PGS. TS Chu ỡnh Kớnh - Vin hoỏ. Trung tõm khoa hc t nhiờn v cụng ngh quc gia. - TS. Ngc Thanh - Phũng thớ nghim trung tõm. Trng i hc Dc H Ni. - PGS. TS. V Xuõn Phng- Phũng tiờu bn, Vin Sinh thỏi v Ti nguyờn sinh vt Cựng ton th cỏc thy cụ, cỏc anh ch b mụn Dc liu v cỏc phũng ban v ngoi trng, ngi thõn, bn bố ó luụn to iu kin thun li v nhit tỡnh giỳp tụi hon thnh khoỏ lun ny. Trong phm vi hn ch ca khoỏ lun tt nghip, nhng kt qu thu c cũn rt ớt v quỏ trỡnh lm vic khú trỏnh nhng thiu sút, tụi rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy cụ giỏo v cỏc bn ng nghip. tớtỏ tt . tt ttt 0 . S~. CKhuớ ^ h u OltL MC LC T VN PHN I : TNG Q U A N 1.1. c im thc vt v phõn b ca h Tm g i . 1.1.1. V trớ phõn loi ca chi Macrosolen . 1.1.2. c im thc vt ca h Tm g i 1.1.3. S lng v phõn b h Tm gi 1.2. c im chi M acrosolen . 1.2.1. c im thc v t .5 1.2.2. Mt s loi thuc c h i 1.3. Thnh phn hoỏ hc 1.4. Tỏc dng v cụng dng .8 PHN I I : NGUYấN LIU V PHNG PHP NGHIấN c ỳ 10 2.1. Nguyờn liu nghiờn cu 10 2.2. Phng tin nghiờn c u . 10 2.2.1. Cỏc mỏy v thit b dựng nghiờn cu 10 2.2.2. Hoỏ cht . 10 2.3. Phong phỏp nghiờn c u . 11 2.3.1. Nghiờn cu v thc vt 11 2.3.2. Nghiờn cu v hoỏ hc 11 PHN III: THC NGHIM V KấT Q U .12 3.1. Nghiờn cu v thc vt . 12 3.1.1. Mụ t hỡnh thỏi cõy v kim nh tờn khoa hc 12 3.1.2. c im vi phu l ỏ 12 3.1.3. c im vi phu thõn 13 3.1.4. c im bt lỏ 13 3.1.5. c im bt th õ n 13 .2 . Kt qu nghiờn cu v thnh phn hoỏ h c 18 3.2.1. nh tớnh cỏc nhúm cht hu c bng phnng hoỏ h c 18 3.2.2. nh tớnh Aavonoid dc liu bng SK LM . 26 3.2.3. Chit xut ớlavonoid lỏ Tm gi mớt 28 3.2.4. nh lng cỏc cht phõn on ethylacetat 30 3.2.5. Phõn lp Aavonoid bng sc ký c t 34 3.2.6. Nhn dng cỏc cht phõn lp 36 PHN IV: KT LUN V X UT 38 4.1. Kt l u n 38 4.2. x u t .39 TI LIU THAM KHO. PHU LUC. DANH MC CC CH VIT TT dd: Dung dch IR: Inphra Red MS: Mass Spectrum SKLM: Sc ký lp mng. TT: Thuc th. UV: Ultra Violet. TNHH; Trỏch nhiờm hu han T VN T xa, Vit Nam cng nh mt s nc ụng khỏc (nh Trung Quc, Nht Bn .) cú truyn thng cha bnh bng y hc c truyn. Ngy xu hng s dng thuc cú ngun gc tho mc ngy cng tng khụng ch cỏc nc phng ụng. Vit Nam nm vựng khớ hu nhit i nờn cú thm thc vt phong phỳ v a dng ú cng cú ngun dc liu rt quý v di do. Trong nhng thp niờn gn õy, vic ng dng khoa hc k thut vo nghiờn cu, khai thỏc ngun dc liu ó cú nhng bc tin ỏng k, gúp phn nõng cao hiu qu iu tr, hiu qu kinh t. Tuy nhiờn cựng vi iu ú, ngun ti nguyờn cng ang cn kit dn.Vỡ vy, vic s dng hp lý ngun ti nguyờn quý giỏ ny v tỡm nguyờn liu mi lm thuc l ht sc cn thit. H Tm gi l h ln nht cỏc h thc vt bc cao sng ký sinh. Ngi dõn Bc hay gi cỏc cõy ký sinh núi chung l Tm gi, ớt phõn bit l chỳng mc trờn cõy gỡ. Hin cú hai ý kin khỏc v Tm gi: mt cho rng cn s dng chớnh xỏc tờn loi, dự trờn cõy ch no; mt cho rng cn quan tõm n cõy ch vỡ chỳng cung cp ngun sng, cũn loi khụng quan trng. Vn ny cn c nghiờn cu lm sỏng t. Tm gi cõy Mớt cú mt rt nhiu tnh thnh trờn t nc ta, t lõu ó c ngi dõn s dng lm thuc vi cỏc tỏc dng khỏ phong phỳ. Tuy nhiờn, hin cỏc nghiờn cu v h Tm gi núi chung v Tm gi cõy Mớt núi riờng Vit Nam cũn cha nhiu. Vỡ vy, chỳng tụi thc hin ti: Nghiờn cu c im thc vt v thnh phn hoỏ hc ca Tm gi cõy Mớt vi nhng ni dung sau: - V thc vt: + Mụ t c im thc vt, kim nh tờn khoa hc ca mu nghiờn cu. + Mụ t c im vi phu v c im bt dc liu. - v hoỏ hc: + nh tớnh cỏc nhúm cht cú thõn v lỏ Tm gi + nh lng flavonoid cú hai b phn l thõn v lỏ. + Chit xut v phõn lp mt s cht chớnh. PHN I: TNG QUAN 1.1 c im thc vt v phõn b ca h Tm gi. 1.1.1. V trớ phõn loi ca chi Macrosolen * Thc vt bc cao (Cormobionta) * Ngnh Ngc lan {Magnoliophyta) * Lp Ngc lan (Magnoliopssida * Phõn lp Hoa hng (Rosidae) * B n hng (Santalales) * H Tm gi (Loranthaceae) * Chi Macrosoen 1.1.2. c im thc vt h Tm gi. Theo ti liu [1], [5], [11], [12 . Cõy g, cõy bi hoc cõy bi nh, mt vi trng hp l dõy leo. Khụng r hoc cú r (ỳng hn l giỏc mỳt), na ký sinh cỏc phn trờn mt t ca ký ch, ớt ký sinh trờn r ca cõy ch. Giỏc mỳt c trng, thng to trờn thõn cõy ch nhng mn cõy. Tm gi phỏt trin trụng ging nh mt gc ghộp trờn thõn cõy ch. Thõn g, giũn, cnh cú th chia t, khụng cú lụng n lụng t. Lỏ n, nguyờn, mc i hoc chm ba (ớt gim thnh vy hoc khụng lỏ), phin lỏ hỡnh mỏc n oval, gõn lỏ hỡnh lụng chim hoc song song. Khụng cú lỏ kốm. Hoa lng tớnh hoc n tớnh. Cm hoa dng xim, cnh, bụng, chựm, tỏn mc k lỏ bc (hai lỏ bc hp sinh trụng ging nh mt i ph bờn ngoi i hoa). Bao hoa cú i, trng phõn bit hoc tiờu gim ch cũn li mt loi (thng trng tiờu gim ch cũn l vnh nh hoc khụng cũn). i mt vũng, lỏ i hp, hỡnh thu hay hỡnh chộn, mộp nguyờn hay khớa rng. Trng (3-)5- 6(-9), mt vũng, thng cỏnh hp, hỡnh ng, mu vng, da cam hoc . B nh mt vũng ng s vi bao hoa, xp i din vi chỳng. Ch nh mnh hoc khụng cú. Bao phn ớnh gc hay ớnh lng, n bng k nt dc hoc bng l. B nhu 3-4 lỏ noón dớnh nhau, bu di, ụ, Noón khụng cung, khụng ỏo, khụng khỏc rừ rt vi thc giỏ noón, khụng cú phụi tõm rừ rng. Tỳi phụi phỏt trin. Vũi nhu ngn hoc khụng cú. Qu mng hay qu nc, v thng cú cht dớnh giỳp cho vic phỏt tỏn trờn thõn ký ch. 1-3 ht, khụng cú v, nhiu ni nh, cú 1-3 phụi khỏ phõn hoỏ. Hu ht ht ca cỏc loi Tm gi u c ph bi mt lp cht lng sn st trờn b mt, iu ny cho phộp chỳng bỏm c trờn cõy ch. Tm gi cú nhiu loi: loi ch sng c trờn mt loi cõy ch; loi sng c trờn nhiu loi cõy ch, nh Tm gi cõy Mớt {Macrosolen cochinchnensis (Lour.) van Tiegh), cú th mc c c trờn cõy Hi, cõy Chanh, cõy Nhút. Cựng trờn mt loi cõy ch cng cú th cú nhiu loi Tm gi ký sinh nh v thuc Tang ký sinh ly t cõy Dõu tm gm nhiu loi nh: Loranthus parasiticus (L.,) Me. (Trung Quc); Loranthus graccilifolia Schultes v Loranthus espititatus Stapf. (Vit Nam). 1.1.3. Sụ lng v phõn bụ h Tm g i. H Tm gi l h quan trng nht thc vt bc cao sng ký sinh. Gm khong 40 chi, 1400 loi phõn b ch yu vựng nhit i, cn nhit i, mt s ớt vựng ụn i [3]. Bn phõn b ca h Tm gi trờn th gii * Theo ng Hng Dt [9] 1980, h Tm gi cú khong 20 chi, 850 loi. * Lờ Kh K, Cõy c thng thy Vit Nam ghi h Tm gi gm 30 ging vi khong 1100 loi. * Flore gộnộrale de rindochine (H. Lecomte) quyn ghi ging {Lomnthus, Viscum, Ginalloa, Eytranthe), 32 loi. * Vit Nam cú chi vi khong 35 loi , mc hoang, ch cú mt loi c cụng ty TNHH Bo Long trng ghộp th nghim thnh cụng l Tm gi Dõu [3]. 1.2 c im chi Macrosolen. 1.2.1 c im thc vt. Cõy bi, ký sinh thng da vo r mỳt, khụng cú lụng tt c cỏc b phn. Lỏ mc i, gõn lỏ hỡnh lụng chim. Cm hoa dng bụng, ớt tỏn, mc k lỏ. Mt lỏ bc, hai tiu bc xp i din vi mi hoa, lỏ bc nh, ngn hn i, tiu bc thng hp sinh. Hoa lng tớnh, i xng to tia hoc i xng hai bờn. i hỡnh trng hoc oval, phin hỡnh khuyờn hoc hỡnh chộn, i tn ti. Hoa hỡnh ng, trng hin mt vt cú Rf khỏc nhau. Kt lun TG2 khỏ tinh khit. Kt qu SKLM c ghi Hỡnh: 3.13. 3.2.6 Nhn dng cỏc cht phõn lp. 3.2.6.1 Nhn dng cht y 3. - Cht V3 dng tinh th khụng mu, tan tt methanol. - Ph uv o methanol cho ^ 248.889 nm v 376.667 nm c trng cho cu trỳc flavonoid khung flavone. - Ph IR o KBr dng viờn nộn cho cỏc nh hp th mnh 3388.4 (OH), 1727.2, 1688.4 (CO), 1606.4, 1495.1, 1422.4, 1356.6 (C=Cnhõn thm), 1287.5, 1213.6, 1111.0,1068.1, 990.1, 759.3, cm * - Ph (MS) cho [M] = 330 mu tng ng vi cụng thc phõn t C,7H |407 v cho cỏc pic mnh: 315 = 3 - 15 (CH3) 300 = -1 (CH3) 287 = 300- 13 (CH) 259 = 287 - 28 (CO) Tra th vin ph cho thy ph V3 phự hỗfp vi cht: 5,6- Dimethoxy- 7,3\ 4'- trihydroxyflavone. - Nh vy cn c vo ph u v , IR, MS chỳng tụi s b nhn dng cht V3 l: 5,6- Dimethoxy- 7, 3', 4'- trihydroxyflavone. OH H3C-0 3.2.ể.2. Nhn dng cht TG2. - Cht TG2 dng tinh th khụng mu, tan methanol, tan tt cn tuyt i. - Ph v o methanol cho hai cc i khong 248 nm v 370 nm c trng cho cu trỳc flavonoid khung flavone. - Ph MS cho pic [M+H]"^ = 463.0 mu, cho phõn t lng M = 462 v mt pic 330 mu tng ng vi phn aglycon C|7H,407. Nh vy cht TG2 cú phn ng 462- 330 = 132mu tng ng l mt pentose cú cụng thc phõn t C5H8O4. - Nh vy, cn c vo ph uv v ph MS chỳng tụi s b nhn dng cht TG l mt ớlavone dng glycosid cú phn aglycon l C17H14O7 cú th l ;5,6- Dimethoxy- 7, 3', 4'- trihydroxyflavone v phn ng l mt pentose C5H8O4. H3C-0 ( + pentose) PHN IV: KT LUN V XUT 4.1 Kt lun Sau thũi gian nghiờn cu v cõy Tm gi mớt, chỳng tụi thu c mt s kt qu sau: - V thc vt: + ó mụ t c im hỡnh thỏi cõy Tm gi Mớt. Mu nghiờn cu ó c Vin Sinh thỏi v Ti nguyờn sinh vt, B mụn Thc vt - Trng i hc Dc H Ni, v GS.V Vn Chuyờn nh tờn khoa hc l Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Van Tiegh., h Tm gi (Loranthaceae). + ó mụ t chi tit v chp nh vi phu lỏ, vi phu thõn, c im bt lỏ, bt thõn gúp phn tiờu chun hoỏ dc liu. - V thnh phn hoỏ hc: + Bng cỏc phn ng nh tớnh ó xỏc nh: * Trong lỏ cú: flavonoid, coumarin, saponin, acid hu c, cht bộo, ng kh, steroid, Polysaccharid. * Trong thõn cú: flavonoid, coumarin, acid hu c, cht bộo cmg kh, steroid, polysaccharid. + Phn SKLM: Vi h dung mụi Toluen: ethylacetat; acid formic: HjO [6 : 5:1,5: 1] ó xỏc nh dch chit ethylacetat ca lỏ cú 12 vt, ú vt to, m nht. Dch chit ethylacetat ca thõn cú 10 vt, ú vt to m nht., + nh lng: Bng phng phỏp cõn ó xỏc nh hm lng cỏc cht phõn on chit bng ethylacetat t: * Trong lỏ: 0,8546 0,0634% * Trong thõn: 0,7562 0,0469% + Bng sc ký ct ó phõn lp c hai cht tinh khit ký hiu l V3, TG2. + Cn c vo ph u v , ph IR v ph MS ó s b nhn dng cht V3 l 5, 6- Dimethoxy- 7, 3', 4'- trihydroxyflavone. + Cn c vo ph u v , MS ó s b nhn dng cht TG2 l mt flavone dng glycosid cú phn aglycon l C,7H |407 (d oỏn l: 5, 6- Dimethoxy- 7, 3', 4'- trihydroxyflavone v phn ng l mt pentose cú cụng thc phõn t l C5H8O4. 4.2. xut Do thi gian cú hn nờn nhng kt qu nghiờn cu chỳng tụi thu c mi ch l bc u. Vỡ vy, chỳng tụi ngh cn tip tc nghiờn cu sõu hofn na v thnh phn hoỏ hc v nghiờn cu tỏc dng sinh hc khng nh giỏ tr s dng ca dc liu, ng thũi lm phong phỳ thờm kho tng cõy thuc Vit Nam. TI LIU THAM KHO. Ti liu ting Vit. 1. B mụn Dc liu (1998), Bi ging Dc liu I, II, Trng i hc Dc H Ni. 2. B mụn Dc liu (1999), Thc Dc liu I, II, Trng i hc Dc H Ni. 3. B mụn Thc vt (2005), Thc vt hc, Trng i hc Dc H Ni. 4. Vừ Vn Chi (1978), Phõn loi thc vt, NXB Giỏo dc, Tp 2, 61- 62. 5. Vừ Vn Chi (1997), T in cõy thuc Vit Nam, NXB Y hc, 1100- 1102. . Vừ Vn Chi (2003), T in thc vt thụng dng, NXB KHKT. 7. V Vn Chuyờn (1991), Bi ging thc vt, NXB Y hc, 262-263. . V Vn Qiuyờn (1976), rm tt c im cỏc h cõy thuc Vit Nam, NXB Yhc, 105-106, 167-168. 9. ũfng Hng Dt (1980), Khoa hc bnh cõy, NXB Nụng nghip, 342354. 10. Nguyn Vn n, Nguyn Vit Tu (1985), Phng phỏp nghiờn cu hoỏ hc cõy thuc, NXB Y hc. 11. Phm Hong H (2000), Cõy c Vit Nam, NXB tr, Tp 2, 128-139. 12. Lờ Kh K v cng s (1973), Cõy c thng thy Vit Nam, NXB Khoa hc v k thut, 2, 291-297. 13. Tt Li (1999), Cõy thuc v v thuc Vit Nam, NXB Khoa hc v k thut, 720. 14. T in bỏch khoa dc hc, NXB T in bỏch khoa H Ni 1999, 592. 15. Nguyn Mai Hng, Lun ỏn thc s dc hc, Nghiờn cu c im thc vt, thnh phn hoỏ hc v tỏc dng sinh hc ca mt s loi Tm gi, h Tm gi (Loranthaceae). 16. Nguyn Vit Thõn (1998), Thc dc liu phn vi hc. 17. Nguyn Vit Thõn (2003), Kim nghim dc liu bng phng phỏp hin vi. Ti liu ting Anh. 18.http://www.sciense.sèLi.edu/plantbiologv/Facultv/nickrcnt/nickrentPDFs/santalales-mistletoes.pdf 19. Angiosperm Phylogeny Website 20. Http://flora.huh.havard.edu/china .http://www.irc- hueuni.edu.vn/dongy/show_target.plx?url=thuocdongy/d/daiquanhoana mbo.htm&key=&char=D 22 . www.pubmed.gov 23 .http://www.mobot.Org/MOBOT/research//Apweb/orders/santalaiesweb2 htm Ti liu ting Phỏp. 24. Alfred pere et du Viet nam, Tp III, 67. 25. H. Lecomte (1907-1912), Flore gộnộral de rindochine Pari Masson et Editeurs, Tp V, 185-208. PH LC I: PH u v , IR, MS CA CHT V3 ABS ABS ABS . 21406 0.72634 2.32372 .0 _ABS___________ NM NM NM 376 . 667 248 . 889 208 . 889 Nga-Duoc lieu Gain 93 Baseline OFF 26 Feb 2006 SBU Page _ABS_ -BJ710 -> 2.4264 Baseline Erase Uieu Re-scale Zoom Urite labels on the graph 2. 3__________ 0 .0 __________ NM JitL _ -_ .2 0 Jg- -> Cursor IH H l iMore 500.00 33.31- yj !i I ^ cn cri K2 ;:i- I Ln I I I i Rj ; LT) (T> I UD rn 'Ti C vj fvj I^J I UD 14.74^ 4000 3500 3000 2500 06/05/08 10:57 Phong TNTT Y^r i scan, 4.0cm-l, flat, smooth Nga.D1ieu.MauNl 2000 1500 1000 500 cm"i File : Operator : Acquired : Instrument : Sample Name: Misc Info : Vial Number: C:\HPCHEM\1\DATA\T-DIP779.D Phong Cau true, Vien Hoa hoc 10 May 106 3:28 pm using AcqMethod N-DIP 5989B MS N1 CH30H Abundance Scan 334 (12.008 mih): T-DIP779.D 3:^0 ! : 50000 i i i 45000 : ! 40000 i 35000 : 30000 I: 315 25000 : Ă 20000 15000 10000 287 5000 ' 55 75 69 203 160 132 (5)3 144 175 188 m/ z - - > I 216 216 " 60 80 100 120 140 160 180 i 11. 200 i 220 ^ .; 240 300 , - u .j: 260 , | _ j , |; . ii :Ă 358 ,x |l.----- . 280300 320 3403ộ0 Library Searched Quality ID D : \DATABASE\WILEY275.L S3 5,6-Dimethoxy-7,3',4'-trihydroxyflavone Scan 174 Abundance (7.228 min): T - D I P 7 : D (*) 330 8000 6000 4000 2000 55 75 103 160 132 203 185 231 1241 287 269 344 368 ;m/z--> 50 Abundanc^e ' 100 150 200 #19 312 T^DTmeOioxy- 250 300 3S0 E^r1 hydfoxyTI^vone T*") 330 8000 6000 4000 287 2000 153 181 137 100 150 ^34 200 250 300 OH OH 350 396 Scan 335 m/z . 15 52 . 53 . 05 54 . 15 55 . 15 56 . 05 57 . 05 58.05 59.15 60 . 15 61 . 05 S c a n 335 ( 12 . m i n ) NI m/ z abund. 62 . 05 1083 63 . 05 970 63 . 95 180 64 . 195 871 65.05 66.15 845 66 . 95 302 68 . 15 295 69 . 05 1612 260 69.95 71 . 15 468 T-DIP779,D m/z 72 . 15 73 . 05 74 . 05 75 . 05 76 . 05 77 . 05 78.25 79 . 15 80 . 15 81 . 15 82 . 05 abund. 302 705 2702 3851 2632 1630 302 346 210 280 289 m/ z 83 . 05 84 , 05 85 . 05 86 . 05 87.05 88.05 89.05 90 . 05 91 . 05 91 . 95 93 . 05 abund. 394 377 706 1745 1944 1315 1475 1152 1185 286 588 m/z abund. m/z abund. 104.05 94.05 250 3005 94.85 167 105.05 626 95.05 172 106.05 175 96.05 422 107.05 340 97.05 377 117 109.05 97.95 1002 205 110.05 99.15 581 110.95 318 100.05 586 119 111.95 101.05 1225 113.05 249 551 102.05 816 114.05 102.95 3124 755 115.05 in 3 ( . m i n ) : T - D I P 7 . D NI m/ z 116.05 116.95 118.05 118.95 . 05 121.05 123.15 124.15 124.95 126.05 127.05 abund. 1197 713 614 529 176 208 129 104 116 198 509 m/z 128.05 129.05 129.95 131.05 132.05 132.95 134.05 134.95 136.05 137.15 . 15 abund. 537 919 542 1763 3123 430 134 277 126 110 287 m/z abund. m/z abund. 142.05 216 695 156.95 142.95 769 158.05 376 144.05 1406 158.95 995 5087 145.05 1136 159.95 146.05 832 160.95 637 147.05 1229 161.95 179 148.95 243 165.05 1711 153.05 111 154 170.05 154.05 117 704 171.05 155.05 199 172.05 1061 155.95 709 173.05 975 in 3 ( . m i n ) : T - D I P 7 . D NI m/z 174.05 175.05 176.05 . 15 183.95 185.05 186.05 187.05 188.05 189.05 196.95 abund. 968 1783 293 159 167 965 459 42 2623 414 399 m/z 197.95 198.95 199.95 200.95 202.05 203.05 204.05 210.05 211.25 211.95 213.05 abund. 164 340 565 760 698 4697 509 534 122 420 853 m/ z 254.95 256.05 257.05 257.95 259.05 . 05 261.05 268.05 268.95 270.05 abund. 138 214 342 622 3532 447 101 122 1083 401 m/z 272.05 273.05 274.05 283.15 . 05 284.95 286.05 287.05 8 . 05 289.05 abund. 1112 522 166 164 422 389 837 9332 1128 357 m/z 213.95 214.95 216.05 217.05 222.95 225.05 226.05 227.05 228.05 229.05 abund. 495 234 1509 304 824 414 883 455 365 510 491 . min) NI T-DIP779.D abund. 282 447 1875 600 131 298 176 254 913 513 m/ z . 05 232.05 238.05 239.05 . 05 242.05 . 05 244.05 245.05 245.95 abund. 5395 799 278 135 2158 573 448 2447 540 108 . 05 724 . 05 m 3 ( 12 . m i n ) : T - D I P 7 .D NI m/ z 298.00 299.00 0 . 00 301.00 . 00 1 . 00 311.90 3 . 00 315 .00 316.00 317.00 abund. 131 168 1993 874 154 138 909 241 25944 5165 697 m/z 317.90 327.90 329.00 3 . 00 331.00 3 . 00 333.00 4 . 00 367 270.95 abund. 136 130 1117 51848 9172 1217 241 403 m/ z 235 abund. 297.00 m/z 828 abund. PH LC II: PH u v , MS CUA CHT TG2 ó O I c o c: s H- > c p> M o o i> l CD en oi ' Il ^ o Nk en ^O U1 IE H CL. > > in\ ?< oo fD ^ Cỹ ' Il I o o o Q > r*> UJ o o f CP o o z p > o 16:073 p (D .0.397 fD \ l-h > c V sss ^ m -ô. C a> o :t o ^m I >vj ỹi ^ ^ < o ^0^3 4^ . X ^ '. o p- 2s:, ? >i:3 pB . s b;^ o p nj oo ^ 0) o J ^ i 7d I o Hi J H o u Q o s: ) 13 S E < -P^ > ỹ) E ọ ! I ỗp Q- fD ỗ g : UD Q. i I (P è5. > 9L co >5 II il NJ Ni NJ N J Q o ô I I1 ' gg U1 il Ln [...]... môn Thực vật trường Đại học Dược Hà Nội và GS Vũ Văn Chuyên, đều định tên khoa học của cây Tầm gửi ký sinh trên cây Mít là: Macrosolen cochinchinensis (Lour. ) van Tiegh. , thuộc họ Tầm gửi (Loranthaceae) 3.1.2 Đặc điểm vi phẫu lá Quan sát tiêu bản vi phẫu lá Hình 3.9: Phần gân lá: Phía trên lồi ít, phía dưới lồi nhiều Biểu bì trên và dưới gồm một lớp tế bào hình đa giác đều đặn [1] Sát biểu bì trên và. .. khô lưu tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật o Hình 3.5: Chùm hoa Tầm gửi è Hình 3.6: Quả Tầm gửi Hình 3.7: Vi phẫu thân Tầm gửi Hình 3.8: Đặc điểm bột thân Tầm gửi Mít Hình 3.9: Vi phẫu lá Tầm gửi Hình 3.10: Đặc điểm bột lá Tầm gửi / 3.2 Kết quả nghiên cứu về thành phần hoá học 3.2.1 Định tính các nhóm chất hữu cơ bằng phản ứng hoá học Tiến hành với 2 phần dược liệu riêng: lá và thân 3.2.L1 Định... Hoá chất sử dụng trong nghiên cứu đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích - Hoá chất: Ethanol, Methanol, Chloroform, n-Hexan, Ethylacetat 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu về thực vật - Mô tả đặc điểm hình thái thực vật theo tài liệu: + Thực vật học [3] + Thực vật dược - Phân loại thực vật [4] - Vi phẫu được cắt, tẩy, nhuộm kép theo tài liệu: + Thực tập dược liệu - phần vi học [16] + Kiểm nghiệm... center, USA) nghiên cứu 135 loài Tầm gửi thấy có tác dụng chống ung thư - Họ Tầm gửi có nhiều loài thường được sử dụng làm thuốc, kể cả trong công nghiệp dược, với tên là Tang kí sinh Trong dân gian, Tầm gửi mọc trên các cây chủ như Bưởi, Qianh, Gạo, Mít, Nghiên, Xoan, v.v đều quý, được dùng làm thuốc [3] - Theo những tài liệu thu thập được từ mạng Internet: + Dịch chiết ethylacetat từ vỏ Tầm gửi cây Xoài,... Nghiên cứu về hoá học - Định tính các nhóm chất hữu cơ chính trong dược liệu theo tài liệu: + Bài giảng dược liệu, Tập I và II + Thực tập dược liệu - phần hoá học + Phương pháp nghiên cứu hoá học cây thuốc [10] - Định tính flavonoid trong dược liệu bằng sắc ký lớp mỏng, dùng bản mỏng tráng sẵn Silicagel GF254 (Merck) - Định lượng flavonoid trong dược liệu theo phưcfng pháp cân - Phân lập bằng sắc ký. .. Gr( +) và vi khuẩn Gr( -), nó còn có đặc tính độc tế bào ở nồng độ nhất định + Theo một nghiên cứu từ trường đại học Rajshahi, Bangladesh: (+)Catechin; 3,4-dimethoxycinnamyl alcohol và 3,4,5-trimethoxycinnamyl alcohol được chiết xuất từ vỏ cây Loranthus globosus, có hoạt tính kháng vi trùng và độc tế bào + Được dùng như trà, có tác dụng chữa đau đầu và chữa ngứa PHẦN II: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... Luận án tốt nghiệp của thạc sĩ Nguyễn Mai Hương đã nghiên cứu về thành phần hoá học của một số loài Tầm gửi Ợaxillus chinensis, Macrosolen tricolor, Macrosoỉen ajfinis robinsonii, Scurrula gracilafolia) cho thấy thành phần hoá học chính của các loài này là flavonoid, tanin, đường khử, caroten Taxillus chinensỉs, Scurrula gracilifolia ký sinh trên cây Trúc đào có glycosid tim Phân lập từ Macrosolen... Dương, ở Quảng Tn lá pha như chè ở Huế, quả màu vàng chữa ho ở Biên Hoà, hoa dùng làm thuốc [15] - Đại quản hoa Nam Bộ, Tầm gửi cây Hồi, Đại cán Nam Bộ {Macrosolen cochinchinensis (Lour. ) Van Tiegh) Quả mọng màu vàng Thường được dùng để chữa ho, tê thấp nếu mọc trên cây Hồi, chữa ỉa chảy nếu mọc trên cây Nhót, ở Quảng Trị lá dùng nấu nước thay trà ở Huế quả vàng dùng làm thuốc trị ho [5] - Robert K., Zeecheng... bằng amoniac đặc và soi dưới đèn tử ngoại được trình bày ở bảng 3.2 và bảng 3.3 Nhận xét: - Dịch chiết flavonoid toàn phần có trong lá cây Tầm gửi Mít có 12 vết Trong đó, vết 6 to đậm nhất, sau đó là các vết 1, 2,9 - Dịch chiết flavonoid toàn phần trong thân cây Tầm gửi Mít có 10 vết Trong đó vết 8 to, đậm nhất, sau đó đến các vết 1,5 Bảng 3.2: Kết quả định tính Aavonoid trong lá Tầm gửi Mít bằng SKLM... Quả mọng, vàng cam, gần cầu 7mm Phân bố ở Độ, Nam Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Indonexia ở Việt Nam, cây này có ở các tỉnh Bắc Thái, Vĩnh Phú, Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nội, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Sông Bé, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh [5], [11] 1.3 Thành phần hoá học Hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu về thành phần hoá học của các loài Tầm gửi Luận . — KHUẤT THƯ NGA m NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÊM THựC VẬT VÀ THÀNH PHẨN HOÁ HỌC CÂY TẨM GỬI (MACROSOLEN COCHINCHINENSIS (LOUR. )VAN TIEGH .), HỌ TẨM GỬI (LORANTHACEAE) KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT (KHOÁ LUẬN TỐT. nghiên cứu về họ Tầm gửi nói chung và Tầm gửi cây Mít nói riêng ở Việt Nam còn chưa nhiều. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học của Tầm gửi. và Tài nguyên Sinh vật, Bộ môn Thực vật trường Đại học Dược Hà Nội và GS. Vũ Văn Chuyên, đều định tên khoa học của cây Tầm gửi ký sinh trên cây Mít là: Macrosolen cochinchinensis (Lour. ) van
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây tầm gửi (macrosolen cochinchinensis (lour ) van tiegh ), họ tầm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít, Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây tầm gửi (macrosolen cochinchinensis (lour ) van tiegh ), họ tầm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít, Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây tầm gửi (macrosolen cochinchinensis (lour ) van tiegh ), họ tầm gửi (loranthaceae) ký sinh trên cây mít

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn