phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh an giang – phòng giao dịch thành phố long xuyên

85 450 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2015, 14:18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NAM PHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG – PHÒNG GIAO DỊCH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài – Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 T n 12 – 2014 i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NAM PHƢƠNG MSSV: 3097498 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG – PHÒNG GIAO DỊCH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài – Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PHẠM LÊ HỒNG NHUNG T n 12 – 2014 ii LỜI CẢM TẠ Đƣợc phân công Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ, sau gần ba tháng thực tập, hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Thành phố Long Xuyên”. Để hoàn thành đƣợc luận văn tốt nghiệp này, nổ lực thân, nhận đƣợc giúp đỡ từ nhiều ngƣời. Hôm nay, cho xin gởi lời cám ơn chân thành đến quý Thầy Cô thuộc khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Cần Thơ nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho năm qua, để có đủ kiến thức làm hành trang để bƣớc vào đời. Tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến Cô Phạm Lê Hồng Nhung – ngƣời Cô trực tiếp hƣớng dẫn dành thời gian quý báu để bảo giúp đỡ hoàn thành luận văn cách hoàn thiện. Đồng thời xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãn đạo N ân àn T ƣơn mại cổ phần Đông Á chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Thành phố Long Xuyên, Anh Chị Ngân hàng tạo điều kiện, hƣớng dẫn tận tình cho suốt thời gian thực tập Ngân hàng. Xin cám ơn bạn bè ngƣời thân động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thực tốt đề tài này. Tuy nhiên, hạn hẹp kiến thức kinh nghiệm nên đề tài luận văn khó tránh đƣợc sai sót, khuyết điểm. Tôi mong dẫn Thầy Cô, Ban lãnh đạo Anh Chị Ngân hàng. Cuối cùng, xin kính chúc quý Thầy Cô Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Ban lãnh đạo, Anh Chị Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Á chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Thành phố Long Xuyên dồi sức khoẻ thành công công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Nam P ƣơn iii TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn cấp khác. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 N ƣời thực Nguyễn Thị Nam P ƣơn iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………… . . . . Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014 Thủ trƣởn đơn vị (Ký tên đóng dấu) v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi MỤC LỤC Trang CHƢƠNG . MỞ ĐẦU . 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian . 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu . 1.3.4 Phạm vi nội dung . 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG . CƠ SƠ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái quát ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Nghiệp vụ nguồn vốn NHTM . 11 2.1.3 Khái quát hoạt động tiền gửi tiết kiệm 14 2.1.4 Quy định tiền gửi tiết kiệm . 16 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 19 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 20 2.2.3 Sơ đồ nghiên cứu . 24 CHƢƠNG . 26 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG – PHÒNG GIAO DỊCH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN . 26 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG – PGD THÀNH PHỐ LONG XUYÊN . 26 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 3.1.2 Cơ cấu tổ chức . 27 3.1.3 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng 29 vii 3.2 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA PGD NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TPLX 30 3.2.1 Tình hình nguồn vốn PGD Long Xuyên 30 3.2.2 Tình hình vốn huy động PGD Long Xuyên . 33 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA NĂM 2011- 2013 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2014 . 39 3.3.1 Thu nhập . 41 3.3.2 Chi phí 41 3.3.3 Lợi nhuận 41 3.4 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA PGD NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TPLX . 42 3.4.1 Thuận lợi . 42 3.4.2 Khó khăn . 43 3.4.3 Định hƣớng phát triển 43 CHƢƠNG . 44 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 44 4.1 THÔNG TIN ĐÁP VIÊN 44 4.1.1 Giới tính 44 4.1.2 Tuổi khách hàng 44 4.1.3 Nghề nghiệp 45 4.1.4 Trình độ học vấn 46 4.1.5 Thu nhập . 47 4.2 THÔNG TIN VỀ NHU CẦU GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 47 4.2.1 NH đƣợc lựa chọn để gửi tiền . 47 4.2.2 Mục đích gửi tiền . 48 4.2.3 Kỳ hạn gửi tiền 48 4.2.4 Thông tin biết đến NH 49 4.2.5 Khoảng cách, thời gian giao dịch số tiền gửi . 50 4.2.6 Chƣơng trình khuyến . 50 4.2.7 Chất lƣợng phục vụ 51 4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á . 52 4.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LƢỢNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á . 54 CHƢƠNG . 57 viii GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LƢỢNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á . 57 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP . 57 5.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LƢỢNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 58 CHƢƠNG . 60 KẾT LUẬN . 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62 ix DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Diễn giải biến độc lập dấu kỳ vọng MH hồi quy Logit Tobit 23 Bảng 3.1 Tình hình nhân năm gần tháng 2014 . 26 Bảng 3.2 Tình hình nguồn vốn PGD Long Xuyên qua năm 2011- 2013 tháng đầu năm 2014 . 31 Bảng 3.3 Lãi suất huy động PGD Long Xuyên năm 2014 . 32 Bảng 3.4 Tình hình vốn huy động PGD Long Xuyên qua năm 2011- 2013 tháng đầu năm 2014 . 34 Bảng 3.5 Một số tiêu đánh giá kết huy động vốn PGD Long Xuyên 36 Bảng 3.6 Kết hoạt độnh kinh doanh PGD Long Xuyên từ năm 2011 đến năm 2013 tháng đầu năm 2014 40 Bảng 4.1 Giới tính khách hàng 44 Bảng 4.2 Tuổi khách hàng 45 Bảng 4.3 Nghề nghiệp khách hàng 46 Bảng 4.4 Trình độ học vấn khách hàng 46 Bảng 4.5 Thu nhập khách hàng . 47 Bảng 4.6 Kỳ hạn gửi tiền khách hàng 49 Bảng 4.7 Khoảng cách, số tiền gửi khách hàng 50 Bảng 4.8 Chƣơng trình khuyến . 51 Bảng 4.9 Chất lƣợng phục vụ nhân viên 51 Bảng 4.10 Kết phân tích hồi quy Binary Logistic . 52 Bảng 4.11 Kết phân tích hồi quy Tobit 55 x 5.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LƢỢNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Qua phân tích thực trạng huy động vốn phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền gửi tiết kiệm khách hàng NH Đông Á, từ mặt hạn chế, đề số giải pháp để giúp NH nâng cao chất lƣợng dịch vụ gửi tiền thu hút khách hàng đến gửi tiền NH nhiều hơn, cụ thể nhƣ sau: - Tăng cƣờng tìm kiếm khách hàng gửi tiền để cân huy động vốn sử dụng vốn NH, để giảm sử dụng số lƣợng vốn điều hoà, làm giảm chi phí huy động vốn. Ngoài việc tăng cƣờng tìm kiếm khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm phải trọng đối tƣợng doanh nghiệp, công ty, cá nhân kinh doanh, buôn bán, . họ thƣờng xuyên sử dụng tiền chuyển khoản toán, để làm tăng lƣợng tiền gửi toán, làm tăng vốn huy động, nguồn vốn không ổn định nhƣng lại tốn chi phí thấp, góp phần tiết kiệm chi phí cho NH, làm lợi nhuận NH tăng cao nữa. - NH có sách marketing để đƣa sản phẩm đến với khách hàng nhƣ: Nhân viên phát tờ rơi nhà, vào trƣờng học, . nhƣng hiệu chƣa cao lƣợng nhân viên phát triển kinh doanh ít, chƣa sâu đƣợc thị trƣờng, không nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng. Vì vậy, tăng cƣờng số lƣợng nhân viên để phủ rộng hết thị trƣờng. Bên cạnh đó, NH nên kết hợp với địa phƣơng mở trau đổi, số lƣợng ngƣời tiếp nhận nhiều hơn, hội biết đến NH nhiều hơn, mang lại hiệu cao mà lại tiết kiệm đƣợc chi phí. - Với hệ thống ATM nộp tiền tự động khách hàng chủ động nạp tiền, chuyển khoản khác NH với phí dịch vụ thấp giao dịch quầy mà lại không nhiều thời gian, tự kiểm tra số dƣ, in kê, . nhƣng số lƣợng máy nên cao điểm giao dịch đông, khách hàng phải chờ đợi. Vì thời gian tới NH nên đầu tƣ thêm số lƣợng máy ATM để giải vấn đề trên. - Ngoài chƣơng trình khuyến từ Chi nhánh, PGD có quà tặng dành riêng cho khách hàng, nhiên cần tìm hiểu thị hiếu khách hàng để có quà tặng phù hợp hơn. Đây quà có giá trị không lớn nhƣng lại "sợi dây" liên kết chặt chẽ ngân hàng khách hàng, tạo "ghi nhớ" khách hàng ngân hàng. - Xây dựng chƣơng trình chăm sóc khách hàng phù hợp độ tuổi. Đối với khách hàng ngƣời lớn tuổi có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm nên huy động chƣơng trình ƣu đãi sản phẩm tiền gửi dành 58 cho đối tƣợng nhƣ: Gói chăm sóc sức khoẻ, phiếu mua hàng, tham quan du lịch .Đối với khách hàng ngƣời nhỏ tuổi huy động chƣơng trình mang tính chất thu hút, đổi liên tục nhƣ: Tặng học bổng, tặng thiết bị công nghệ, gặp gỡ giao lƣu . - Để tối ƣu hoá thời gian giao dịch cho khách hàng, NH cần rút ngắn thời gian làm thủ tục, đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn vững chắc, xử lý công việc nhanh chóng, mang lại hiệu suất công việc cao, rút ngắn thời giao giao dịch, lãng phí thời gian khách hàng. Từ tạo đƣợc hài lòng khách hàng. - Xây dựng chế độ khen thƣởng phù hợp, thực chế độ khuyến khích vật chất tinh thần, phát động phong trào thi đua cán giỏi kích thích hoạt động tích cực công tác huy động vốn. Đồng thời phải có chế độ kỷ luật phê bình thích đáng cán làm sai nguyên tắc ngân hàng. 59 CHƢƠNG KẾT LUẬN 6.1 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh NHTM, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng cho hoạt động ngân hàng. Vốn tự có ngân hàng phát sinh nhu cầu toán tín dụng cấp bách, ngân hàng cho vay chủ yếu vốn huy động đƣợc. Các nguồn vốn huy động đƣợc định quy mô nhƣ định hƣớng hoạt động ngân hàng. Ngân hàng thực nghiệp vụ tín dụng, đầu tƣ chủ yếu dựa vào nguồn vốn này. Cụ thể, ngân hàng huy động đƣợc nguồn vốn dồi với chi phí thấp mở rộng đƣợc tín dụng đầu tƣ thu đƣợc lợi nhuận cao. Ngƣợc lại, với quy mô hạn chế chi phí cao ngân hàng gặp khó khăn hoạt động kinh doanh mình. Vì thế, đề tài tập trung nghiên cứu tình hình huy động vốn NH, từ đƣa giải pháp tăng cƣờng hiệu huy động vốn ngân hàng Đông Á, cụ thể phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến đinh gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng Đông Á. Số liệu sử dụng đề tài số liệu thứ cấp hoạt động kinh doanh NH NH cung cấp, số liệu thứ cấp vấn trực tiếp 102 cá nhân địa bàn TPLX. Nhìn chung, qua phân tích hoạt động kinh doanh năm 2011 – 2013 tháng đầu năm 2014, tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng đạt kết tốt, lợi nhuận tăng liên tục. Phân tích tình hình nguồn vốn, tổng nguồn vốn ngân hàng tăng trƣởng liên tục qua năm. Có đƣợc kết nổ lực NH toàn thể nhân viên NH nhằm tạo điều kiện cho việc huy động vốn đạt hiệu cao. Tuy nhiên, vốn điều hoà từ Chi nhánh lớn qua năm làm chi phí NH cao ảnh hƣởng đến lợi nhuận chung NH. Vì vậy, cần có giải pháp đẩy mạnh nguồn vốn huy động, giảm vốn điều hoà để nâng cao hiệu lợi nhuận cho NH. Đồng thời qua kết phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến định gừi tiền tiết kiệm NH Đông Á. Kết cho thấy có yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tuổi thời gian giao dịch. Trong đó, yếu tố tuổi tác động chiều với định gửi tiền NH Đông Á, tuổi cao nhu cầu gửi tiền tiết kiệm vào NH nhiều, yếu tố thời gian giao dịch tác động ngƣợc chiều với định gửi tiền NH Đông Á, thời gian giao dịch lâu khách hàng có xu hƣớng lựa chọn giao dịch với NH khác. Ngoài ra, đề tài sử dụng mô hình Tobit để phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến lƣợng tiền gửi khách hàng NH Đông Á. Kết nghiên cứu 60 cho thấy yếu tố tuổi thu nhập ảnh hƣởng đến lƣợng tiền gửi NH có quan hệ tƣơng quan thuận, với dấu kỳ vọng mô hình. Cuối cùng, với việc phân tích thực trạng huy động vốn NH Đông Á đại bàn TPLX, kết hợp với kết nghiên cứu đạt đƣợc, đề số giải pháp thiết thực giúp nâng cao khả thu hút tiền gửi ngân hàng. 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với NHNN - Thực biện pháp nhằm ổn định tăng trƣởng môi trƣờng vĩ mô, thực biện pháp bình ổn giá cả, trì lạm phát phù hợp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống dân cƣ . Việc ổn định môi trƣờng - kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho trình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mức sống cho dân cƣ, nâng cao khả tích lũy tiền nhàn rỗi dân chúng. đồng thời thúc đẩy việc sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ thị trƣờng. - Tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh cho NH, yêu cầu chặt chẽ việc quản lý minh bạch hoạt động kinh doanh NH việc công bố thông tin đại chúng. - Tiếp tục rà soát lại luật ngân hàng văn quy phạm pháp luật để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu cải cách hệ thống NH phù hợp với cam kết quốc tế. 6.2.2 Đối với PGD Long Xuyên a) Đối với công tác nâng cao chất lượng dịch vụ Tăng cƣờng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Chi nhánh, đặc biệt kỹ giao tiếp phục vụ KH. b) Đối với hoạt động Marketing Để hoạt động Marketing đƣợc hiệu quả, NH cần có phận Marketing chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, NH nên tăng cƣờng quảng cáo sản phẩm, dịch vụ NH qua Internet hình thức quảng bá webside lớn uy tín. Thƣờng xuyên nghiên cứu thị trƣờng tìm hiểu nhu cầu thị trƣờng để đƣa chƣơng trình khuyến hấp dẫn hơn. 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hƣớng dẫn thực hành SPSS bản, Phạm Lê Hồng Nhung, 2014. Đại học Cần Thơ. 2. Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010. 3. Mai Văn Nam, 2008. Giáo trình Kinh tế lượng. Đại học Cần Thơ. 4. Nguyễn Thị Lẹ, 2009. Các yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm lượng tiền gửi vào ngân hàng: trường hợp ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ. 5. Nguyễn Minh Kiều, 2012. Nghiệp vụ ngân hàng đại. Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất Lao Động- Xã Hội. 6. Nguyễn Thị Kim Ngân, 2013. Giải pháp nâng cao huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long chi nhánh Thành phố Cần Thơ – PGD Ninh Kiều. Luận văn tốt nghiệp. Đại học Cần Thơ. 7. Nguyễn Sĩ Hằng, 2013. Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập chi nhánh Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Đại Học Cần Thơ. 8. Phƣơng Hồng Ngân, GVHD Trƣơng Đông Lộc, 2013. Các yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng vào ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương Thành Phố Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Đại Học Cần Thơ. 9. Pháp lệnh số 38 - LCT/HĐNN ngày 23 tháng năm 1990 Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng Công ty tài chính. 10. Phạm Kế Anh, 2011. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Kiên Giang. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Đại Học Cần Thơ. 11. Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN Việc ban hành quy chế tiền gửi tiết kiệm ban hành ngày 13/09/2004. 12. Quyết định 2173/QĐ-NHNN Về mức lãi suất tối đa tiền gửi đồng Việt Nam tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ban hành ngày 28/10/2014. 13. Thái Văn Đại, 2014. Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng Thương mại. Nhà xuất Đại học Cần Thơ. 14. Thái Thanh Huy, 2012. Đánh giá tác động yếu tố ảnh hưởng đến lượng gửi tiền ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp. Đại Học Cần Thơ. 15. Thông tƣ số 07/2014TT- NHNN Quy định lãi suất tối đa tiền gửi đồng Việt Nam tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ban hành ngày 17/03/2014. 62 16. Trần Huy Hoàng, 2011. Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động - xã hội. 17. Trần Huỳnh Phong, 2010. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền cá nhân ngân hàng thương mại khu vực Đồng sông Cửu Long. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Đại Học Cần Thơ. 18. http://www.dongabank.com.vn/service/14/lich-su-phat-trien [Ngày truy cập 24/09/2014]. 19. http://longxuyen.angiang.gov.vn [Ngày truy cập 08/11/2014/2014]. 20. http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20140428/Chon-kenh-dau-tu.aspx [Ngày truy cập 08/11/2014]. 63 PHỤ LỤC Phần I. Bảng câu hỏi vấn TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG – PHÒNG GIAO DỊCH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN Ngày vấn:…./…./….2014 Mẫu số:…………. Xin chào Anh (Chị)! Tôi tên NGUYỄN THỊ NAM PHƢƠNG, sinh viên thuộc khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Do nhu cầu thu thập số liệu để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp với nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân vào N ân àn Đôn Á. Rất mong Anh/Chị dành 10 PHÚT để hoàn thành bảng câu hỏi sau đây. Anh/Chị vui lòng KHOANH TRÒN VÀO CÂU TRẢ LỜI. Tôi đảm bảo thông tin sử dụng cho mục đích hoàn thành luận văn tất thông tin cá nhân đƣợc giữ bí mật. Xin chân thành cảm ơn! A. NHU CẦU GỬI TIỀN TIẾT KIỆM Q1. Vui lòng cho biết Anh/Chị có gửi tiền tiết kiệm không? 1. Có (Tiếp tục câu 2) 2. Không (Tiếp tục câu 3) Q2. Anh/Chị gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng nào? 1. Ngân hàng MHB 7. Ngân hàng Vietcombank 2. Ngân hàng BIDV 8. Ngân hàng Agribank 3. Ngân hàng Đông Á 9. Ngân hàng Techcombank 4. Ngân hàng Á Châu 10. Ngân hàng Eximbank 5. Ngân hàng Sacombank 11. Ngân hàng Ocean bank 6. Ngân hàng MB 12. Ngân hàng khác………… Q3. Tron tƣơn lai An /C ị có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm không? 1. Có  Tiếp tục 2. Không  Ngừng vấn Q4. Anh/Chị chọn kỳ hạn để gửi tiền tiết kiệm? 64 1. Kỳ hạn < tháng 2. Kỳ hạn đến < tháng 3. Kỳ hạn đến < 12 tháng 4. Kỳ hạn 12 tháng 5. Không kỳ hạn Q5. Anh/Chị dự định gửi tiền? Trả lời: …………………….đồng. Q6. Anh/Chị gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng nào? 1. Ngân hàng MHB 7. Ngân hàng Vietcombank 2. Ngân hàng BIDV 8. Ngân hàng Agribank 3. Ngân hàng Đông Á 9. Ngân hàng Techcombank 4. Ngân hàng Á Châu 10. Ngân hàng Eximbank 5. Ngân hàng Sacombank 11. Ngân hàng Ocean bank 6. Ngân hàng MB 12. Ngân hàng khác………… Q7. Anh/Chị vui lòng cho biết mục đích Anh/Chị gửi tiền tiết kiệm gì? (Có thể chọn nhiều đ p n) 1. Sinh lãi 2. Đảm bảo an toàn 3. Để dự phòng tƣơng lai 4. Tiết kiệm cho học 5. Tích luỹ vốn để kinh doanh 6. Tích luỹ để mua sắm, du lịch. 7. Khác:……………………… Q8. Anh/Chị biết đến Ngân hàng qua nguồn thông tin nào? (Có thể chọn nhiều đ p n) 1. Bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm 2. Ngƣời thân gia đình 3. Báo chí, tạp chí 4. Qua nhân viên ngân hàng 5. Cơ quan giới thiệu 6. Truyền hình, truyền 7. Internet 8. Khác…………………… . 65 Q9. Anh/Chị vui lòng cho biết chất lượng phục vụ n ân viên n ƣ t ế nào? 0. Chƣa tốt 1. Tốt Q10. Ngân hàng có chương trình khuyến dàn c o k gửi tiền tiết kiệm ay c ƣa? 1. Có khuyến c àn đến 0. Không có Q11. Anh/Chị vui lòng cho biết khoảng cách từ nhà Anh/Chị đến Ngân hàng bao xa? Trả lời: . Q12. Anh/Chị đến giao dịch với Ngân hàng mong muốn thời gian bao lâu? Trả lời: .…… phút Q13. Anh/Chị vui lòng cho ý kiến đón óp n ằm đƣa n ững giải pháp cụ thể ơn k i đến giao dịch gửi tiền Ngân hàng Giải pháp 1: Giải pháp 2: B. THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Q14. Họ tên: ……. Q15. Điện Thoại liên hệ:………………… Q16. Giới tính: 1. Nam 2. Nữ Q17. Tuổi:…………………… Q18. Vui lòng cho biết trình độ học vấn Anh/Chị gì? 1. Tiểu học 2. Trung học sở 3. Trung học phổ thông 4. Trung cấp 5. Đại học, cao đẳng (bao nhiêu năm?…………… năm) 6. Sau đại học (bao nhiêu năm?…………… năm) Q19. Nghề nghiệp Anh/Chị? 1. Công nhân/nhân viên 4. Kinh doanh, buôn bán 2. Công chức/viên chức 5. Nội trợ 3. Học sinh, sinh viên 6. Khác:…………………… Q20. Anh/Chị vui lòng cho biết thu nhập bình quân hàng tháng Anh/Chị bao n iêu? ……………………………………… CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ! Phần II. Kết chạy SPSS A. Thông tin chung đ p viên 1. Giới tính khách hàng Case Processing Summary Cases Valid N Missing Percent NH gui tien * Gioi tinh 102 N 100.0% Total Percent N .0% Percent 102 100.0% NH gui tien * Gioi tinh Crosstabulation NH gui tien NH khac NH Dong A % within NH Count Gioi tinh gui tien Total % within NH Count gui tien % within NH Count gui tien Nam 20 34.5% 13 29.5% 33 32.4% Nu 38 65.5% 31 70.5% 69 67.6% 58 100.0% 44 100.0% 102 100.0% Total 2. Tuổi khách hàng NH gui tien * Tuoi Crosstabulation NH gui tien NH khac NH Dong A % within NH gui Count tien Total % within NH gui Count tien % within NH gui Count tien Tuoi Tu 19 den 25 Tu 26 den 35 Tu 36 den 45 Tu 46 den 60 Total 19 32.8% 18.2% 27 26.5% 22 37.9% 13 29.5% 35 34.3% 12.1% 11 25.0% 18 17.6% 10 17.2% 12 27.3% 22 21.6% 58 100.0% 44 100.0% 102 100.0% 3. Nghề nghiệp khách hàng NH gui tien * Nghe nghiep Crosstabulation NH gui tien NH khac NH Dong A % within NH Count Nghe Cong nhan/nhan nghiep vien gui tien Total % within NH Count gui tien % within NH Count gui tien 15 25.9% 11 25.0% 26 25.5% 22 37.9% 20 45.5% 42 41.2% 6.9% 2.3% 4.9% 10 17.2% 15.9% 17 16.7% Noi tro 5.2% 2.3% 3.9% Khac 6.9% 9.1% 7.8% 58 100.0% 44 100.0% 102 100.0% Cong chuc/vien chuc Hoc sinh/sinh vien Kinh doanh/buon ban Total 4. Trìn độ học vấn khách hàng NH gui tien * phan nhom trinh hoc van Crosstabulation NH gui tien NH khac Count phan nhom trinh Trung hoc co hoc van so Trung hoc thong Dai hoc/cao dang Total % within % within % within NH gui NH gui NH gui tien Count tien Count tien 5.2% 2.3% 3.9% 14 24.1% 18.2% 22 21.6% 40 69.0% 34 77.3% 74 72.5% 1.7% 2.3% 2.0% 58 100.0% 44 100.0% 102 100.0% Sau dai hoc Total NH Dong A 5. Thu nhập Descriptive Statistics N Minimum Thu nhap ca nhan 102 2500000.00 Valid N (listwise) 102 Maximum 15000000.00 Mean 5598333.3333 Std. Deviation 2143903.66791 B. Thông tin nhu cầu gửi tiền 1. NH đƣợc chọn gửi tiền NH duoc gui tien Cumulative Frequency Valid NH Dong A Percent Valid Percent Percent 44 43.1 43.1 43.1 NH MHB 1.0 1.0 44.1 NH BIDV 7.8 7.8 52.0 NH A Chau 2.0 2.0 53.9 NH Sacombank 7.8 7.8 61.8 NH Vietcombank 10 9.8 9.8 71.6 NH Techcombank 5.9 5.9 77.5 19 18.6 18.6 96.1 3.9 3.9 100.0 102 100.0 100.0 NH Agribank NH khac Total 2. Mục đíc ửi tiền $Q7th Frequencies Responses N Q7 tong hop Percent Percent of Cases Muc dich. Sinh lai 42 28.6% 41.2% Muc dich. Dam bao an toan 37 25.2% 36.3% Muc dich. Du phong tuong lai 26 17.7% 25.5% Muc dich. Tiet kiem cho di hoc 17 11.6% 16.7% 4.8% 6.9% 18 12.2% 17.6% 147 100.0% 144.1% a Muc dich. Tich luy von de kinh doanh Muc dich. Tich luy de mua sam, du lich Total a. Dichotomy group tabulated at value 1. 3. Kỳ hạn gửi tiền KH NH gui tien * Ky han gui tien Crosstabulation NH gui tien NH khac NH Dong A % within NH Count Ky han gui < 1thang gui tien 10.3% Total % within NH Count gui tien 13.6% % within NH Count 12 gui tien 11.8% tien tu den thang tu den 12 thang > 12 thang Khong ky han Total 23 39.7% 22 50.0% 45 44.1% 13 22.4% 10 22.7% 23 22.5% 11 19.0% 6.8% 14 13.7% 8.6% 6.8% 7.8% 58 100.0% 44 100.0% 102 100.0% 4. Nguồn thông tin KH biết đến NH $Q8th Frequencies Responses N Q8 tong hop Percent Percent of Cases Nguon TT. Ban be dong nghiep hang xom 54 42.2% 52.9% Nguon TT. Nguoi than gia dinh 27 21.1% 26.5% Nguon TT. Bao chi tap chi 13 10.2% 12.7% Nguon TT. Nhan vien NH 13 10.2% 12.7% Nguon TT. Co quan gioi thieu 12 9.4% 11.8% Nguon TT. Truyen hinh truyen 2.3% 2.9% Nguon TT. Internet 3.1% 3.9% Nguon TT. Khac 1.6% 2.0% 128 100.0% 125.5% a Total a. Dichotomy group tabulated at value 1. 5. Số tiền khách hàng gửi Descriptive Statistics N So tien du dinh gui Valid N (listwise) Minimum 102 Maximum Mean 5000000.00 300000000.00 Std. Deviation 77681372.5490 71095034.33439 102 6. Khoảng cách từ n đến NH Descriptive Statistics N Minimum Khoang cach tu nha den NH 102 Valid N (listwise) 102 10.00 Maximum 15000.00 Mean 1451.3725 Std. Deviation 1979.14825 7. Thời gian giao dịch Descriptive Statistics N Minimum Thoi gian giao dich 102 Valid N (listwise) 102 Maximum 4.00 Mean 30.00 Std. Deviation 14.5000 7.44318 8. C ƣơn trìn k uyến NH gui tien * Chuong trinh khuyen mai Crosstabulation NH gui tien NH khac NH Dong A % within NH Count Chuong trinh Khong khuyen khuyen mai mai Co khuyen mai Total gui tien Total % within NH Count % within NH gui tien Count gui tien 28 48.3% 16 36.4% 44 43.1% 30 51.7% 28 63.6% 58 56.9% 58 100.0% 44 100.0% 102 100.0% 9. Chất lƣợng phục vụ NH gui tien * Chat luong phuc vu cua NH Crosstabulation NH gui tien NH khac NH Dong A % within NH Count Chat luong phuc vu Chua tot Total % within NH gui tien Count gui tien % within NH Count gui tien 10.3% 2.3% 6.9% 52 89.7% 43 97.7% 95 93.1% 58 100.0% 44 100.0% 102 100.0% cua NH Tot Total C. Phân tích hồi quy Binary Logistic Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig. Step 18.318 .011 Block 18.318 .011 Model 18.318 .011 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 121.156 a .164 .221 a. Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than .001. Classification Table a Predicted NH gui tien Observed Step NH gui tien NH khac Percentage NH Dong A Correct NH khac 45 13 77.6 NH Dong A 21 23 52.3 Overall Percentage 66.7 a. The cut value is .500 Variables in the Equation B Step a Chat luong S.E. Wald df Sig. Exp(B) 1.300 1.162 1.252 .263 3.668 .129 .468 .075 .784 1.137 .000 .000 .261 .610 1.000 -.093 .035 7.229 .007 .911 .048 .022 4.571 .033 1.049 .186 .115 2.600 .107 1.204 Thu nhap .000 .000 .028 .866 1.000 Constant -4.723 2.112 5.001 .025 .009 phuc vu Chuong trinh khuyen mai Khoang cach Thoi gian giao dich Tuoi Trinh hoc van a. Variable(s) entered on step 1: Chat luong phuc vu, Chuong trinh khuyen mai, Khoang cach, Thoi gian giao dich, Tuoi, Trinh hoc van, Thu nhap. D. KẾT QUẢ HỒI QUY TOBIT Tobit regression Log likelihood = -1954.642 Number of obs = 102 LR chi2(7) = 32.11 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.0081 ----------------------------------------------------------------------------SOTIENGUI | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+--------------------------------------------------------------CLPHUCVU | -2.30e+07 2.46e+07 -0.94 0.352 -7.18e+07 2.58e+07 KHUYENMAI | 1.57e+07 1.31e+07 1.20 0.232 -1.02e+07 4.16e+07 KHOANGCACH | 2800.836 3200.468 0.88 0.384 -3552.896 9154.569 THOIGIAN | -1086440 855865.3 -1.27 0.207 -2785548 612666.9 TUOI | 1635090 615686.6 2.66 0.009 412797.6 2857382 TDHOCVAN | 3585168 3056779 1.17 0.244 -2483306 9653641 THUNHAP | 10.71819 3.127382 3.43 0.001 4.509551 16.92683 _cons | -6.87e+07 5.25e+07 -1.31 0.193 -1.73e+08 3.54e+07 -------------+--------------------------------------------------------------- /sigma | 6.11e+07 4296943 5.26e+07 6.96e+07 -----------------------------------------------------------------------------Obs. summary: 101 left-censored observation at SOTIENGUI[...]... chung Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Á chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Thành phố Long Xuyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Khái quát hoạt động kinh doanh và tình hình huy động vốn của ngân hàng Đông Á chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Thành phố Long Xuyên - Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định. .. Gòn chi nhánh Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ - Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm xác định yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm và lƣợng tiền gửi vào ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ Cụ thể: (1) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng (2) Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng. .. (2011) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại Học Cần Thơ - Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất giải pháp tăng cƣờng lƣợng tiền gửi của khách hàng. .. định gửi tiền tiết kiệm và các yếu tố ảnh hƣởng đến lƣợng tiền gửi của khách hàng cá nhân trên địa bàn Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang - Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nhằm tăng lƣợng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đông Á chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Thành phố Long Xuyên 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đông. .. của khách hàng cá nhân tại các NHTM  Phƣơng Hồng Ngân, Trƣơng Đông Lộc (2010) Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng vào ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương Thành Phố Cần Thơ Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại Học Cần Thơ - Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích các yếu tố hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân vào ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Thành. .. hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ ngày một tốt hơn trong mắt khách hàng, cũng từ đó tăng cƣờng hiệu quả trong việc thu hút khách hàng giao dịch tại ngân hàng mình Xuất phát từ những lý do trên, đề tài Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh An Giang – phòng giao dịch Thành phố Long Xuyên đƣợc thực hiện 1.2... cố định lại không ảnh hƣởng đến lƣợng tiền gửi của khách hàng cá nhân vào ngân hàng  Nguyễn Sĩ Hằng, Nguyễn Thiện Phong (2013) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu chi nhánh Cần Thơ Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại Học Cần Thơ 5 - Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền và lƣợng tiền. .. cứu: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng Trong đó đề tài tập trung phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền cũng nhƣ phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến lƣợng tiền gửi của khách hàng cá nhân - Phương pháp nghiên cứu: Số liệu sử dụng nghiên cứu là số liệu sơ cấp và thu thập từ 456 cá nhân tại khu vực trung tâm của bốn địa bàn: Thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, ... hội sở, giúp Ngân hàng tiết kiệm đƣợc một khoản chi phí khá lớn Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hƣởng đến việc gửi tiền của khách hàng cá nhân từ việc phỏng vấn trực tiếp khách hàng, đa số khách hàng khi họ muốn gửi tiền vào ngân hàng thì có 3 yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiền là tình trạng hôn nhân, thu nhập, khoảng cách từ nhà đến ngân hàng Trong đó, yếu tố tác động mạnh... trạng hôn nhân của khách hàng  Thái Thanh Huy, Huỳnh Việt Khải (2012) Đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến lượng gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Cần Thơ - Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hƣởng đến lƣợng gửi tiền của ngân hàng VIB từ đó đề ra giải pháp để nâng cao lợi thế của ngân hàng và thu . LƢỢNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 58 CHƢƠNG 6 60 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 x DANH SÁCH BNG Trang Bảng 2.1 Diễn giải biến độc lập và dấu kỳ. 6 tháng đầu năm 2014 34 Bảng 3.5 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn của PGD Long Xuyên 36 Bảng 3 .6 Kết quả hoạt độnh kinh doanh của PGD Long Xuyên từ năm 2011 đến năm 2013 và 6. Bảng 3.1 Tình hình nhân sự trong 3 năm gần nhất và 6 tháng 2014 26 Bảng 3.2 Tình hình nguồn vốn của PGD Long Xuyên qua 3 năm 2011- 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 31 Bảng 3.3 Lãi suất huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh an giang – phòng giao dịch thành phố long xuyên, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh an giang – phòng giao dịch thành phố long xuyên, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh an giang – phòng giao dịch thành phố long xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay