thực trạng thanh toán quốc tế bằng lc tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh long giai đoạn 20112013

94 237 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 23:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KT & QTKD  LÊ HOÀNG NHÂM THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011-2013 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ Mã số ngành: 52340120 4-2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KT & QTKD  LÊ HOÀNG NHÂM MSSV: 4114774 THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011-2013 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ Mã số ngành: 52340120 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: TS. PHAN ANH TÚ 4-2014 LỜI CẢM ƠN  Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long, đặc biệt anh Nguyễn Hồng Phương-trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, chị Bùi Thị Như Quyên-Thủ quỹ, anh Nguyễn Văn Thiện, chị Trầm Thị Hoàng Anh tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn thời gian thực tập để hoàn thành tốt luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa KT&QTKD trường Đại học Cần Thơ, thầy cô giảng dạy để có đủ kiến thức thực đề tài này. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Phan Anh Tú-người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ nhiều để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thân hạn chế, chủ yếu lý thuyết kinh nghiệm thực tế chưa có nên không tránh khỏi sai sót. Do đó, để luận văn hoàn chỉnh hơn, kính mong nhận ý kiến đóng góp chân tình giáo viên hướng dẫn Ban lãnh đạo ngân hàng. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn Kinh Doanh Quốc Tế khóa 37, bạn nhóm làm luận văn học kì II, năm học 20132014, bạn thực tập ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long. Trong thời gian thực tập, bạn tư vấn, động viên, giúp đỡ chia sẻ ý kiến quý báo cho luận văn tôi. Kính chúc quý thầy cô khoa KT&QTKD Đại Học Cần Thơ; ban lãnh đạo anh, chị ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long dồi sức khỏe, thành đạt hạnh phúc. Chúc bạn đạt điểm tốt nghiệp tối đa tìm việc làm tốt sau tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn ! Vĩnh Long, ngày……, tháng……, năm 2014 Sinh viên thực (kí, ghi rõ họ tên) LÊ HOÀNG NHÂM i LỜI CAM ĐOAN   Tôi xin cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học nào. Vĩnh Long, Ngày……, tháng……, năm 2014 Sinh viên thực (kí, ghi rõ họ tên) LÊ HOÀNG NHÂM ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Vĩnh Long, ngày….,tháng….,năm 2014 Thủ trƣởng đơn vị (kí tên đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… ., tháng… , năm 2014 Giáo viên hƣớng dẫn (kí, ghi rõ họ tên) iv NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Cần Thơ, ngày… ., tháng… , năm 2014 v MỤC LỤC -----------------Trang CHƢƠNG . GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1.1 Mục tiêu chung . 1.1.2 Mục tiêu cụ thể . 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu . 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG . CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN . 2.1.1 Khái quát chung phƣơng thức toán L/C . 2.1.2 Các điều kiện văn áp dụng toán L/C 18 2.1.3 Các tiêu đánh giá hoạt động toán quốc tế L/C . 20 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 21 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 21 CHƢƠNG . 24 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH VĨNH LONG . 24 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIÊN VIỆT NAM . 24 3.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH VĨNH LONG 25 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 25 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ NHTMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Namchi nhánh Vĩnh Long . 26 vi 3.2.3 Sơ đồ cấu tổ chức chức phận 27 3.2.4 Khái quát kết kinh doanh giai đoạn 2011-2013 . 30 3.2.5 Thuận lợi, khó khăn phƣơng hƣớng hoạt động 35 CHƢƠNG . 37 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH VĨNH LONG . 37 4.1 THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH VĨNH LONG 37 4.1.1 Tổng quan tình hình toán quốc tế L/C ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long 37 4.1.2 Thực trạng toán L/C nhập ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long 39 4.1.3 Thực trạng toán L/C xuất ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long 40 4.1.4 So sánh nghiệp vụ toán L/C xuất L/C nhập ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long . 41 4.1.5 So sánh phí toán L/C Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long so với số ngân hàng địa bàn tỉnh Vĩnh Long 43 4.1.6 Tình hình thu phí dịch vụ toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long 44 4.1.7 Tình hình toán quốc tế L/C theo khách hàng . 46 4.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH VĨNH LONG . 48 4.2.1 Thuận lợi . 48 4.2.1 Khó khăn . 49 CHƢƠNG . 58 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH VĨNH LONG . 58 5.1 GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 58 5.1.1 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, nhân viên . 58 5.1.2 Nâng cao khả giao tiếp cán giao dịch ngân hàng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng 58 5.2 GIẢI PHÁP VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ . 59 vii 6.2.2 Đối với ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long Qua tháng thực tập tiếp xúc thực tế BIDV-VL, tác giả xin đề xuất số kiến nghị nhằm phát huy lợi cạnh tranh NH để NH phát triển nữa. -Về mặt nhân sự: cần đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán thực công tác TTQT. Đào tạo đội ngũ nhân viên am hiểu thị trƣờng để có tƣ vấn hỗ trợ khách hàng cần thiết, cung cấp thông tin cho khách hàng vấn đề liên quan đến giao dịch toán XNK. Kinh nghiệm nhiều nƣớc giới khu vực cho thấy công tác đào tạo nhân tố định thành công phát triển đất nƣớc nói chung nhƣ NHTM nói riêng. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro hoạt động TTQT L/C nói riêng, vấn đề đào tạo đƣợc đội ngũ cán quản lý, cán làm công tác chuyên môn có trình độ, lực, phẩm chất quan trọng cần thiết. -Về dịch vụ khách hàng: nay, số doanh nghiệp vừa nhỏ đến mở L/C BIDV-VL lần phải kí quỹ mức cao, điều ảnh hƣởng lớn đến hiểu sử dụng vốn. Vấn đề này, tác giả kiến nghị NH xem xét mức kí quỹ hợp lí nhƣ xem xét kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm gần đây. Hoặc thay tiền kí quỹ cách chấp tài sản công ty để giúp công ty sử dụng vốn hiệu đồng thời tạo niềm tin doanh nghiệp vào NH. -Về quy trình toán: Hiện đại hoá công nghệ hoạt động TTQT NH theo mặt trình độ quốc tế. Công nghệ NH yếu tố định thành công NH trình hoạt động. Hiện quy trình toán L/C BIDV-VL phải cần nhiều thủ tục phải qua quy trình khép kín nhƣng tốn nhiều thời gian chi phí. Kiến nghị NH nên xem xét lại, lƣợc bỏ số bƣớc quy trình, chẳng hạn nhƣ lƣợc bỏ bƣớc phòng QTTD tiết kiệm đƣợc thời gian chi phí khách hàng, có thẩm định trung tâm tác nghiệp TTTM hồ sơ tốt, không cần NH thẩm định lại. 64 6.2.3 Đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Các doanh nghiệp xuất nhập cần xây dựng máy tổ chức kinh doanh phù hợp với đặc điểm ngành nghề, tính chất, qui mô doanh nghiệp nhƣ lực quản trị kinh doanh. Rủi ro hoạt động TTQT phần lớn phát sinh từ khách hàng-những ngƣời trực tiếp tham gia vào trình hoạt động TTQT. Do vậy, để giảm bớt rủi ro trình hoạt động TTQT, doanh nghiệp xuất nhập cần phải trang bị tốt kiến thức chuyên môn trình độ ngoại ngữ cho cán lãnh đạo doanh nghiệp cán chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp làm công tác xuất nhập khẩu. Cần am hiểu thông lệ quốc tế buôn bán ngoại thƣơng, am hiểu phong tục, tập quán pháp luật nƣớc có quan hệ ngoại thƣơng. 6.2.4 Đối với nghiên cứu sau Thanh toán quốc tế hoạt động ngoại bảng, mang lại doanh thu dịch vụ lớn cho NH thƣơng mại nói chung BIDV-VL nói riêng. Hoạt động toán quốc tế ngày không hoạt động ngƣời nhập ngƣời xuất mà hoạt động có liên quan mật thiết nhiều bên có NH tham gia. Chính rủi ro xuất từ bên nào, gây thiệt hại cho bên. Việc tiến hành nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cần thiết đề tìm rủi ro cách khắc phục. Vì giới hạn thời gian kiến thức, tác giả xin kiến nghị nên có nghiên cứu sâu liên quan đến toán L/C chẳng hạn nhƣ nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT L/C, rủi ro bên cụ thể tham gia vào toán L/C. Ngoài ra, tác giả xin kiến nghị nên có nghiên cứu thống kê cụ thể trƣờng hợp xảy rủi ro, thiệt hại, nguyên nhân cách khắc phục tốt có thể. Nếu đề tài nghiên cứu đƣợc thực hiện, công tác TTQT L/C ngày trở nên phổ biến rủi ro hơn, đảm bảo đƣợc quyền lợi cho tất bên tham gia. 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO -----------------Công ty cổ phần Chứng khoán Phƣơng Nam, Phòng phân tích (2012), Báo cáo phân tích ngành ngân hàng. Tháng năm 2013. 2. Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Thống kê ứng dụng. Hà Nội: Nhà xuất Thống kê. 3. Khánh Linh Hải Minh (2014). Cổ phiếu OTC ngân hàng dễ kiếm tiền trƣớc. www.cafef.vn. < http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/co-phieu-otcngan-hang-de-kiem-tien-hon-truoc-201401211104505307ca34.chn>. [Ngày truy cập: 22/1/2014]. 4. Lê Văn Tƣ Lê Tùng Vân, 2006. Tín dụng xuất nhập toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ. Hồ Chí Minh: nhà xuất tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 5. Mai Văn Nam, 2008. Giáo trình nguyên lí thống kê kinh tế. Hồ Chí Minh: nhà xuất Văn Hóa Thông Tin. 6. Minh Ngọc (2014). Bức tranh ngân hàng Việt năm 2014. www.cafef.vn. http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/buc-tranh-ngan-hang-viet-nam-nam-2014201402141219472134ca34.chn. [Ngày truy cập: 27/02/2014]. 7. Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam (2014). Lịch sử phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam. www.bidv.com. < http://bidv.com.vn/Gioithieu/Lich-su-phat-trien/Lich-su-ph--225;t-trien-Ng-226;n-h--224;ng-TMCP-D.aspx >. [Ngày truy cập: 10/1/2014]. 8. Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam (2014). Thông điệp từ Chủ tịch hội đồng quản trị . www.bidv.com. < http://investor.bidv.com.vn/InvestorOverview/ChairmanMessages>. [Ngày truy cập: 24/1/2014]. 9. Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam (2014). Thông tin báo chí số 7/2014: Hơn 2,8 tỷ cổ phiếu BIDV thức chào sàn HOSE. www.bidv.com. < http://bidv.com.vn/Tin-tuc-su-kien/Thong-tin-bao-chi/Th-244;ng-tin-b--225;o-ch--237;-so-7-2014--Hon-2,.aspx>. [Ngày truy cập: 24/1/2014]. 10. Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam (2014). Thông tin báo chí số 06/2014: BIDV tiếp tục khẳng định vị từ nội lực tổng hợp . www.bidv.com. < http://bidv.com.vn/Tin-tuc-su-kien/Thong-tin-bao-chi/Th-244;ng-tin-b--225;o-ch--237;-so-06-2014--BIDV-.aspx>. [Ngày truy cập: 24/1/2014]. 11. Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long, 2014. Báo cáo Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 triển khai nhiệm vụ năm 2014. Vĩnh Long, ngày 18 tháng năm 2014. 12. Nguyễn Hằng (2014). BIDV lãi 4065 tỷ đồng năm 2013, tài sản tăng 13%. www.cafef.vn. < http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/bidv-lai-4065ty-dong-trong-nam-2013-tai-san-tang-13-201402150008563034ca34.chn >. [Ngày truy cập: 29/1/2014]. 1. 66 13. Nguyễn Hồng Ngọc, 2012. Rủi ro hoạt động toán L/C sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. Bài phân tích. Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. 14. Nguyễn Thị Thu Thảo, 2009. Nghiệp vụ toán quốc tế. Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tài Chính. 15. Nguyễn Văn Dung, 2011. Incoterm 2010-Những điều kiện thương mại quốc tế ICC. Hà Nội: Nhà xuất Lao Động. 16. Nguyễn Văn Thiện, 2012. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận nguồn vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài ngân hàng. Đại Học Cần Thơ. 17. Phù Diệu Phƣơng Thảo, 2013. Phân tích hoạt động toán quốc tế ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Kiên Giang. Luận văn tốt nghiệp Đại học. Đại Học Cần Thơ. 18. Phùng Thị Thùy Linh, 2013. Phân tích tình hình toán quốc tế tín dụng chứng từ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam- chi nhánh Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp Đại học. Đại Học Cần Thơ. 19. Thái Văn Đại, 2012. Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Cần Thơ: Đại học Cần Thơ. 20. Thanh Thanh Lan (2013). Cổ phiếu BIDV chào sàn ngày 24/1. www.vnexpress.net .< http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/chung-khoan/cophieu-bidv-chao-san-ngay-24-1-2942152.html>. [Ngày truy cập: 24/12/13]. 21. Thanh Thanh Lan (2014). BIDV tăng lợi nhuận, giảm nợ xấu. < http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/bidv-tang-loi-nhuangiam-no-xau-2952548.html>. [Ngày truy cập: 17/02/2014]. 22. Trần Hoàng Ngân Nguyễn Minh Kiều, 2007. Thanh toán quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê. 23. Trinh Tuyền (2013). BIDV chi nhánh Vĩnh Long khánh thành trụ sở làm việc .www.baovinhlong.com.vn.< http://www.baovinhlong.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=82877>. [Ngày truy cập: 24/2/2014]. 24. Vneconomy (2014). Nợ có khả vốn BIDV tăng mạnh. www.Vneconomy.vn. < http://vneconomy.vn/20140215011332752P0C7/noco-kha-nang-mat-von-cua-bidv-tang-manh.htm>. [Ngày truy cập: 30/1/2014]. 25. Website: Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam: www.bidv.com.vn Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam: www.eximbank.com.vn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam: www.vietcombank.com.vn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam: www.vietinbank.vn Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam: www.sbv.gov.vn 67 PHỤ LỤC 1: LỖI MÔ TẢ HÀNG HÓA TRONG HÓA ĐƠN THƢƠNG MẠI KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH L/C 68 PHỤ LỤC 2: MẪU L/C CÓ MÔ TẢ HÀNG HÓA KHÔNG GIỐNG TRONG HÓA ĐƠN THƢƠNG MẠI 69 70 PHỤ LỤC 3: BIỂU PHÍ TTQT VÀ TTTM CỦA VIETINBANK MỨC PHÍ ÁP DỤNG (chƣa bao gồm VAT) NỘI DUNG STT MỨC/TỶ LỆ PHÍ TỐI THIỂU Phát hành thƣ tín dụng - Phần giá trị L/C đƣợc ký quỹ đảm bảo sổ/thẻ tiết kiệm VietinBank phát hành/số dƣ TKTG VietinBank (áp dụng giá trị ký quỹ phát hành L/C) 0,05% giá trị L/C có ký quỹ - Phần giá trị L/C không ký quỹ đảm bảo sổ/thẻ tiết kiệm VietinBank phát hành/số dƣ TKTG VietinBank 0,15% giá trị L/C không ký quỹ Phát hành sửa đổi tăng tiền Nhƣ phát hành LC/giá trị tăng thêm L/C Phát hành sửa đổi khác 20 USD Hủy thƣ tín dụng 15 USD Chấp nhận hối phiếu trả chậm 0,1%/tháng/trị giá hối phiếu (tính từ ngày chấp nhận hối phiếu đến ngày toán) 50 USD Thanh toán chứng từ 0,2% giá trị 30 USD Phí cam kết toán LC nhập tính phần giá trị LC không ký quỹ 0,05%/tháng 30 USD Bảo lãnh nhận hàng (trƣờng hợp chƣa có vận đơn) 50 USD Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng 20 USD 10 Phí phạt chậm hoàn trả Bảo lãnh nhận hàng - Hoàn trả vòng 60 ngày kể từ ngày ký 0đ - Hoàn trả sau 60 ngày kể từ ngày ký 0,1% tháng/giá trị bảo lãnh 11 50 USD 30 USD 50 USD Ký hậu vận đơn/Phát hành ủy quyền nhận hàng theo L/C - Trƣớc bô ̣ chƣ́ng tƣ̀ về ngân hàng 10 USD - Khi bô ̣ bô ̣ chƣ́ng tƣ̀ về ngân hàng USD 12 Xử lý chứng từ Theo thỏa thuận 13 Hoàn trả Bộ chứng từ nhập 20 USD 71 10 USD PHỤ LỤC 4: BIỂU PHÍ TTQT VÀ TTTM CỦA BIDV MÃ PHÍ STT MỤC PHÍ CN16D Xác nhận, trì hạn mức bảo lãnh Ký quỹ 100% CN17D 2.1 CN18D MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƢA BAO GỒM VAT) MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 0,1% hạn mức bảo lãnh/ năm 10 USD 250 USD Phát hành bảo lãnh Tối thiểu 1,5%/ năm/Số tiền bảo lãnh 15 USD 2.2 Sửa đổi tăng tiền Bằng mức phí phát hành tính số tiền bảo lãnh tăng thêm 10 USD CN19D 2.3 Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực Bằng mức phí phát hành tính thời hạn bảo lãnh tăng thêm 10 USD CN20D 2.4 Sửa đổi khác Thỏa thuận USD CN21D 2.5 Huỷ thƣ bảo lãnh Thỏa thuận 10 USD/lần Ký quỹ dƣới 100% 3.1 Phát hành bảo lãnh 1,7%/năm /số tiền bảo lãnh 15 USD CN22D - Ký quỹ dƣới 100% đảm bảo Sổ/Thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá BIDV phát hành CN23D - Ký quỹ dƣới 100% đảm bảo Giấy tờ có giá, sổ thẻ tiết kiệm tổ chức khác phát hành 2%/năm/ Số tiền bảo lãnh 15 USD CN24D Ký quỹ dƣới 100% đảm bảo tài sản khác 2,5%/năm/số tiền bảo lãnh 15 USD CN25D 3.2 Sửa đổi tăng tiền Bằng mức phí phát hành tính số tiền bảo lãnh tăng thêm 10 USD CN26D 3.3 Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực Bằng mức phí phát hành tính thời hạn bảo lãnh tăng thêm 10 USD CN27D 3.4 Sửa đổi khác Thỏa thuận 10 USD CN28D 3.5 Huỷ thƣ bảo lãnh Thỏa thuận 10 USD/lần CN29D 3.6 Thay đổi tài sản bảo đảm Thỏa thuận USD CN30D Phí phát hành cam kết bảo lãnh USD/thƣ 72 PHỤ LỤC 5: BIỂU PHÍ TTQT VÀ TTTM CỦA VIETCOMBANK STT 1.1 DỊCH VỤ MỨC PHÍ THƢ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU Phát hành thƣ tín dụng : 1.1.1 L/C Ký quỹ 100%, L/C đối ứng (trong trƣờng hợp L/C qui định phải trả tiền L/C nhập sau nhận đƣợc tiền toán L/C xuất khẩu) 0,05% trị giá L/C Tối thiểu 50USD Tối đa 500 USD 1.1.2 L/C Miễn ký quĩ ký quĩ < 100% đảm bảo hình thức khác: Tối thiểu 50USD Tối đa 2.000 USD + Phần trị giá L/C đƣợc ký quỹ. 0,05% phần trị giá L/C đƣợc ký quỹ + Phần trị giá L/C miễn ký quỹ đƣợc đảm bảo hình thức khác: thời gian tính phí kể từ ngày phát hành đến ngày hết hạn hiệu lực L/C . 0,05% /tháng phần trị giá L/C miễn ký quỹ đƣợc đảm bảo hình thức khác 1.2 Phí phát hành thƣ tín dụng sơ 50 USD 1.3 Sửa đổi tăng trị giá và/hoặc gia hạn thời hạn hiệu lực L/C : 1.4 Sửa đổi khác 20 USD/lần 1.5 Hủy thƣ tín dụng theo yêu cầu 20 USD + Phí trả ngân hàng nƣớc ngoài, có 1.6 Thanh toán thƣ tín dụng (1 chứng từ) 0,2% trị giá chứng từ toán Tối thiểu 20 USD Tối đa 500 USD 1.7 Ký hậu vận đơn (trƣớc chứng từ qua đƣờng ngân hàng) 1.8 Tƣ vấn phát hành thƣ tín dụng đặc biệt phức tạp theo yêu cầu KH 2.1 Thu theo thoả thuận Tối thiểu 20 USD Thông báo qua 1NH khác 25 USD; thông báo trực tiếp đến KH: 20 USD, VCB NH thông báo thứ 2: 20 USD Thông báo thƣ tín dụng Thông báo sửa đổi thƣ tín dụng 2.3 Huỷ thƣ tín dụng theo yêu cầu 2.5 15 USD theo thƣ tín dụng THƢ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 2.2 2.4 50 USD 10 USD/lần 20 USD/lần 0,1% trị giá thƣ tín dụng chuyển nhƣợng Tối thiểu 50 USD Tối đa 500 USD 20 USD/lần Chuyển nhƣợng thƣ tín dụng xuất Huỷ thƣ tín dụng chuyển nhƣợng 73 PHỤ LỤC 6: BẢNG ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP DP CỬU LONG BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Đơn vị: Cty CP DP Cửu Long Xin kính chào quý công ty, tên Lê Hoàng Nhâm, sinh viên năm cuối Đại Học Cần Thơ, thực đề tài: “Thực trạng toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long” để tốt nghiệp. Trong trình thực đề tài này, cần số ý kiến đánh giá quý công ty so sánh tiêu chí chọn lựa BIDV- Vĩnh Long để thực công tác toán L/C với ngân hàng khác tỉnh Vĩnh Long. Tôi mong quý công ty dành phút để hoàn thành bảng khảo sát này. Sự đóng góp quý vị góp phần lớn vào việc hoàn thành luận văn này. Mọi thông tin quý vị đƣợc đảm bảo bí mật tuyệt đối. Hƣớng dẫn: Trong bảng có tiêu chí để so sánh, so sánh theo cặp tiêu chí cột bên trái với tiêu chí hàng ngang, tiêu chí quan trọng đánh số thứ tự tiêu chí vào ô hàng ngang tương ứng, hết tiêu chí. Ô màu đen không cần đánh vào. Phần điểm xếp hạng để tác giả đề tài tự tổng kết. Tiêu chí đánh giá 1.Uy tín ngân hàng 1.Uy tín ngân hàng 2.Thái độ phục vụ 3.Tính chuyên nghiệp 4.Tốc độ xử lí công việc 5.Sản phẩm đa dạng 6.Phí dịch vụ cạnh tranh 7.Chăm sóc khách hàng 8.Mối quan hệ Điểm Xếp hạng 14 2.Thái độ phục vụ 3.Tính chuyên nghiệp 4.Tốc độ xử lí công việc 5.Sản phẩm đa dạng 6.Phí dịch vụ cạnh tranh 7.Chăm sóc khách hàng 8.Mối quan hệ 74 PHỤ LỤC 7: BẢNG ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP XNK VĨNH LONG BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Đơn vị: XNK Vĩnh Long Xin kính chào quý công ty, tên Lê Hoàng Nhâm, sinh viên năm cuối Đại Học Cần Thơ, thực đề tài: “Thực trạng toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long” để tốt nghiệp. Trong trình thực đề tài này, cần số ý kiến đánh giá quý công ty so sánh tiêu chí chọn lựa BIDV- Vĩnh Long để thực công tác toán L/C với ngân hàng khác tỉnh Vĩnh Long. Tôi mong quý công ty dành phút để hoàn thành bảng khảo sát này. Sự đóng góp quý vị góp phần lớn vào việc hoàn thành luận văn này. Mọi thông tin quý vị đƣợc đảm bảo bí mật tuyệt đối. Hƣớng dẫn: Trong bảng có tiêu chí để so sánh, so sánh theo cặp tiêu chí cột bên trái với tiêu chí hàng ngang, tiêu chí quan trọng đánh số thứ tự tiêu chí vào ô hàng ngang tương ứng, hết tiêu chí. Ô màu đen không cần đánh vào. Phần điểm xếp hạng để tác giả đề tài tự tổng kết. Tiêu chí đánh giá 1.Uy tín ngân hàng 1.Uy tín ngân hàng 2.Thái độ phục vụ 3.Tính chuyên nghiệp 4.Tốc độ xử lí công việc 5.Sản phẩm đa dạng 6.Phí dịch vụ cạnh tranh 7.Chăm sóc khách hàng 8.Mối quan hệ Điểm Xếp hạng 10 2.Thái độ phục vụ 3.Tính chuyên nghiệp 4.Tốc độ xử lí công việc 5.Sản phẩm đa dạng 6.Phí dịch vụ cạnh tranh 7.Chăm sóc khách hàng 8.Mối quan hệ 75 PHỤ LỤC 8: BẢNG ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH THANH HÙNG BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Đơn vị: Công ty TNHH Thanh Hùng Xin kính chào quý công ty, tên Lê Hoàng Nhâm, sinh viên năm cuối Đại Học Cần Thơ, thực đề tài: “Thực trạng toán quốc tế L/C Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Vĩnh Long” để tốt nghiệp. Trong trình thực đề tài này, cần số ý kiến đánh giá quý công ty so sánh tiêu chí chọn lựa BIDV- Vĩnh Long để thực công tác toán L/C với ngân hàng khác tỉnh Vĩnh Long. Tôi mong quý công ty dành phút để hoàn thành bảng khảo sát này. Sự đóng góp quý vị góp phần lớn vào việc hoàn thành luận văn này. Mọi thông tin quý vị đƣợc đảm bảo bí mật tuyệt đối. Hƣớng dẫn: Trong bảng có tiêu chí để so sánh, so sánh theo cặp tiêu chí cột bên trái với tiêu chí hàng ngang, tiêu chí quan trọng đánh số thứ tự tiêu chí vào ô hàng ngang tương ứng, hết tiêu chí. Ô màu đen không cần đánh vào. Phần điểm xếp hạng để tác giả đề tài tự tổng kết. Tiêu chí đánh giá 1.Uy tín ngân hàng 1.Uy tín ngân hàng 2.Thái độ phục vụ 3.Tính chuyên nghiệp 4.Tốc độ xử lí công việc 5.Sản phẩm đa dạng 6.Phí dịch vụ cạnh tranh 7.Chăm sóc khách hàng 8.Mối quan hệ Điểm Xếp hạng 10 10 2.Thái độ phục vụ 3.Tính chuyên nghiệp 4.Tốc độ xử lí công việc 5.Sản phẩm đa dạng 6.Phí dịch vụ cạnh tranh 7.Chăm sóc khách hàng 8.Mối quan hệ 76 PHỤ LỤC 9: SỐ LIỆU KẾT QUẢ HĐKD BIDV-VL GIAI ĐOẠN 2011-2013 Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Thu lãi cho vay 73.833 70.598 71.896 Thu phí bảo lãnh 11.019 8.508 8.916 2.012 2.012 2.268 336 359 516 5.012 5.169 5.697 865 269 698 Tổng doanh thu 93.077 86.915 89.991 Chi phí KD 78.040 75.728 78.453 125 109 128 6.958 7.016 7.119 Chi phí khác 536 543 568 Tổng chi phí 85.659 83.396 86.268 7.418 3.519 3.723 Thu lãi tiền gửi Kinh doanh ngoại tệ Thu dịch vụ Thu khác Nộp thuế Chi nhân viên Lợi nhuận 77 PHỤ LỤC 10: SỐ LIỆU TTQT BIDV-VL GIAI ĐOẠN 2011-2013 Đvt: triệu đồng Năm Danh số TTQT Doanh số toán L/C nhập Số Doanh số toán L/C Xuất Số Nhờ thu Chuyển tiền 2011 2012 11.568 2013 18.870 5.658 8.700 156 143 Ghi 14.959 Cty CP DP Cửu Long 65%, Cty CP 6.775 XNK Vĩnh Long 30%, Thanh Hùng 4% , khác 1% 201 Cty CP XNK Vĩnh Long (70%), 3.400 Thanh Hùng (25%), khác 5% 2.900 5.700 26 18 35 2.120 2.403 2.700 889,440 2.067 2.084 78 PHỤ LỤC 11: SƠ ĐỔ CƠ CẤU TỔ CHỨC BIDV-VL Ban Giám Đốc Khối QLKH Phòng KHDN Phòng KHCN Khối QLRR Phòng QLRR Khối Quản Lí Nội Bộ Khối Tác Nghiệp Phòng TCKT Phòng QTTD Phòng TCHành Chính Phòng GDKH Phòng KHTH Tổ TTQT Tổ Điện Toán Phòng Quản Lý & DV Kho Quỹ 79 Khối Trực Thuộc Phòng GD.TPVL Phòng GD Hòa Phú Phòng GD Bình Minh Quỹ tiết kiệm số [...]... tài: Thực trạng thanh toán quốc tế bằng L/C tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Long- giai đoạn 2011-2013” là hoàn toàn hợp lí Từ những bài viết tham khảo trên đây, bài viết của tác giả sẽ xoáy sâu vào vấn đề vƣớng mắc tại ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Namchi nhánh Vĩnh Long nhƣ bất cập trong quy trình thanh toán L/C, bất cập về mặt nhân sự cũng nhƣ về khách hàng, …từ... Thực trạng thanh toán quốc tế bằng L/C tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Longgiai đoạn 2011-2013” là vấn đề cấp thiết, để hiểu rõ hơn những tồn tại trong hoạt động TTQT bằng L/C của NH, đồng thời tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng TTQT bằng L/C tại ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển. .. chức và cá nhân tham gia mua bán, trao đổi và giao dịch với các đối tác nƣớc ngoài thông qua NH Trong giới hạn của đề tài này, đề tài chỉ đề cập đến doanh thu thanh toán quốc tế của NH Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long Doanh thu thanh toán quốc tế là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế Do đó, việc phân tích tình hình doanh thu thanh toán quốc tế tại. .. TTQT bằng L/C và hạn chế các rủi ro trong quá trình thực hiện 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian Đề tài đƣợc thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Long, trong thời gian 6/1/2013 đến 28/4/2014 1.3.2 Phạm vi thời gian Số liệu trong đề tài đƣợc thu thập trong giai đoạn 2011-2013 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Thực trạng TTQT bằng L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu. .. những nhận xét và đánh giá chính xác về thực trạng thanh toán quốc tế tại NH trong thời gian qua 2.1.3.3 Thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế là một hoạt động phi tín dụng, nên thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế đƣợc tính vào thu nhập hoạt động dịch vụ của NH Chỉ tiêu này phản ảnh khả năng đóng góp của hoạt động thanh toán quốc tế đối với thu nhập của NH nói chung và của hoạt... Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Long- giai đoạn 2011-2013 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay, phƣơng thức thanh toán L/C giữ vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động TTQT, đa phần các hoạt động TTQT tại NHTM đều thông qua phƣơng thức thanh toán L/C Nói về vấn đề này, Nguyễn Thị Thùy Ngân có bài viết “Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại Vietcombank... trình thanh toán L/C nhập khẩu tại BIDV-VL 50 x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - TIẾNG VIỆT BIDV : NHTMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam CP : Cổ phần DN : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tƣ nhân GDKH : Giao dịch khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHTH : Kế hoạch tổng hợp L/C : Thƣ tín dụng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần. .. ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Long- giai đoạn 2011-2013, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ KH và phòng ngừa rủi ro trong TTQT bằng L/C 1.1.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm 2011, 2012 và 2013 Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng TTQT bằng L/C tại ngân hàng giai đoạn 2011-2013 Mục tiêu 3: Đề xuất... tiêu đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C 2.1.3.1 Kim ngạch xuất nhập khẩu Kim ngạch xuất nhập khẩu của NH là tổng giá trị các phƣơng thức thanh toán quốc tế tại NH đó Đối với BIDV-VL, kim ngạch xuất nhập khẩu là tổng giá trị của ba phƣơng thức thanh toán đó là chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ 2.1.3.2 Doanh số thanh toán quốc tế Doanh thu thanh toán quốc tế là toàn bộ số tiền mà... bất cập về mặt nhân sự, về khách hàng, về mặt hoàn thiện chứng từ, hồ sơ thanh toán, …nếu giải quyết đƣợc thì quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, hiệu quả nhất cho các bên tham gia Phƣơng thức thanh toán L/C là một trong các phƣơng thức TTQT quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong TTQT tại các NH nói chung và tại NH TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Long nói riêng , chính vì sự quan
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng thanh toán quốc tế bằng lc tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh long giai đoạn 20112013, thực trạng thanh toán quốc tế bằng lc tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh long giai đoạn 20112013, thực trạng thanh toán quốc tế bằng lc tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh long giai đoạn 20112013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn