quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh bắc giang

115 253 2
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 20:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM --------- --------- NGUYỄN XUÂN KIÊN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN TUẤN SƠN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học, độc lập tôi. Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực rõ ràng. Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn tất trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Kiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài “ Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang ”, để hoàn thành tốt luận văn này, cố gắng thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ Ban Lãnh đạo Học viện nông nghiệp Việt Nam; Khoa Kinh tế & PTNT; Bộ môn Kế hoạch & Đầu tư, đơn vị hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang. Nhân dịp hoàn thành luận văn này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới quan tâm giúp đỡ quý báu đó. Tôi xin chân trọng cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy, cô môn Kế hoạch & Đầu tư; Khoa Kinh tế & PTNT- Học viện nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn tận tình bảo, trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu, thu thập tài liệu, tạo điều kiện tốt để học tập thực luận văn. Qua xin bày tỏ lòng biết ơn tất đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên, khích lệ suốt trình học tập nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Kiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan . ii Lời cảm ơn . iii Mục lục iv Danh mục viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix PHẦN I MỞ ĐẦU . 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1.2.1 Mục tiêu chung . 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu . 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu . PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC THIỄN . 2.1 Khái quát vốn đầu tư XDCB từ NSNN . 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn đầu tư XDCB từ NSNN 2.1.2 Vai trò vốn đầu tư XDCB từ NSNN . 2.1.3 Phân loại vốn đầu tư XDCB từ NSNN 2.2 Nội dung, yêu cầu yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN 10 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 10 2.2.2 Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 14 2.2.3 Yêu cầu quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN . 20 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 21 2.3 Vai trò, nguyên tắc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN 24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv 2.3.1 Vai trò KBNN 24 2.3.2 Nguyên tắc quản lý, kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN 25 2.4 Kinh nghiệm số địa phương quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN học rút . 26 2.4.1 Kinh nghiệm số địa phương nước . 26 2.4.2 Bài học kinh nghiệm vận dụng Bắc Giang . 30 PHẦN III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 32 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên . 32 3.1.2 Tình hình kinh tế - tài tỉnh Bắc Giang 33 3.2 Giới thiệu tổng quan KBNN tỉnh Bắc Giang 41 3.3. Phương pháp nghiên cứu . 43 3.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 43 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 44 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu . 45 3.3.4 Phương pháp phân tích đánh giá số liệu 45 3.3.5 Các tiêu chủ yếu dùng phân tích . 46 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 47 4.1 Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang . 47 4.1.1 Tình hình thực vốn đầu tư XDCB địa bàn tỉnh . 50 4.1.2 Các văn pháp lý áp dụng 50 4.1.3 Quy trình kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB KBNN 52 4.1.4 Tổ chức máy kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang 58 4.2 Kết quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang . 60 4.2.1 Tình hình giải ngân vốn đầu tư (cấp phát vốn) 60 4.2.2 Kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB 62 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v 4.2.3 Tạm ứng toán tạm ứng vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang 66 4.2.4 Kết từ chối toán vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang . 69 4.2.5 Quyết toán tất toán tài khoản vốn đầu tư XDCB . 72 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang 74 4.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng . 74 4.3.2 Nguyên nhân hạn chế, yếu quản lý vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang . 81 4.4 Giải pháp tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang. . 84 4.4.1 Mục tiêu định hướng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB đến năm 2020 KBNN 84 4.4.2 Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang 86 PHÂN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 5.1 Kết luận 95 5.2 Kiến nghị 96 5.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài 96 5.2.2 Kiến nghị với bộ, ngành trung ương địa phương 99 5.2.3 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân BQLDA Ban quản lý dự án KT- XH Kinh tế - xã hội TABMIS Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (Treasury And Budget Management Information System) ODA Hỗ trợ phát triển thức (Offical Development Assistance ) GNP Tổng sản phẩm quốc dân GDP Tổng sản phẩm quốc nội KBNN Kho bạc Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương NSĐP Ngân sách địa phương XDCB Xây dựng CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG 3.1 Tình hình thu ngân sách địa bàn tỉnh Bắc Giang . 37 3.2 Tình hình chi NS địa bàn tỉnh Bắc Giang từ 2012 - 2014 . 40 3.3 Tổng hợp số lượng phiếu điều tra, khảo sát . 45 4.1 Cơ cấu vốn đầu tư XDCB từ NSNN giai đoạn 2012 - 2014 . 48 4.2 Số lượng, trình độ chuyên môn CBCC trực tiếp làm công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang 58 4.3 Kết giải ngân vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2012-2014 . 61 4.4 Tình hình kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang giai đạn 2012 - 2014 . 62 4.5 Tổng hợp kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB chia quý KBNN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2014 . 63 4.6 Danh mục số dự án trọng điểm giai đoạn 2012 - 2014 65 4.7 Số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2012-2014 . 67 4.8 Kết từ chối toán vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2014 69 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii DANH MỤC SƠ ĐỒ STT TÊN SƠ ĐỒ TRANG 2.1 Quy trình thực dự án đầu tư XDCB . 11 2.2 Quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN . 12 3.1 Bản đồ hành tỉnh Bắc Giang 32 3.2 Mô hình tổ chức máy KBNN tỉnh Bắc Giang . 41 4.1 Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiêm soát, toán vốn đầu tư XDCB KBNN tỉnh Bắc Giang 51 4.2 Tổng hợp quy trình kiểm soát toan vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang 57 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ix PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thực chủ trương Đảng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công đổi mới, khai thác phát huy tối đa nội lực, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế, thúc đẩy trình hội nhập vào kinh tế giới. Theo Đinh Sơn Hùng Cao Ngọc Thành (2007) “ Hàng năm, Ngân sách Nhà nước (NSNN) giành khoảng 30% để chi cho lĩnh vực đầu tư xây dựng nhằm chủ động điều chỉnh cấu kinh tế ngành, vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế kinh tế quốc gia phát triển ”. Vốn đầu tư xây dựng (XDCB) từ NSNN nguồn lực tài quan trọng quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) nước địa phương. Vốn đầu tư XDCB từ NSNN coi vốn mồi để thu hút nguồn lực nước nguồn lực nước vào đầu tư phát triển, đóng vai trò mở đường cho phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nguồn vốn góp phần quan trọng tạo lập sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế, mà có tính định hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực vấn đề xã hội bảo vệ môi truờng. Vốn đầu tư XDCB từ NSNN có vai trò quan trọng làm để quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đạt hiệu cao, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, từ lâu vấn đề nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu có nhiều công trình khoa học công bố. Tuy nhiên đến vấn đề toán, câu hỏi đặt không riêng ngành tài mà vấn đề quan tâm tất cấp, ngành, Đảng Nhà nước. Một đồng vốn Nhà nước bỏ ra, hiệu thu được “ cân đong ” hợp lý chế quản lý, cách nghĩ hành động dựa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page XDCB; phục vụ tốt mục tiêu quản lý điều hành NSNN. 4.4.2.4 Phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN Đầu tư XDCB lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều quan quản lý nhà nước. Công tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB khâu hoạt động đầu tư xây dựng bản. Để hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB thuận lợi, thông suốt, KBNN tỉnh Bắc Giang cần tăng cường phối hợp với quan quản lý nhà nước Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở xây dựng. Cụ thể : - Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư khâu thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn hàng năm đảm bảo dự án phân bổ kế hoạch có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Tham gia ý kiến với sở Kế hoạch & Đầu tư công tác tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành văn đạo công tác giải ngân vốn đầu tư. Đây giải pháp quan trọng giúp cho công tác kiểm soát toán vốn đầu tư thuận lợi, thông suốt, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiến độ triển khai dự án đầu tư. - Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài công tác nhập dự toán vốn đầu tư XDCB vào hệ thống TABMIS. Thường xuyên đối chiếu, rà soát đảm bảo dự án đầu tư phân bổ kế hoạch vốn Sở Tài nhập dự toán kịp thời. Như dự án có đủ thủ tục toán, KBNN toán kịp thời cho chủ đầu tư. - Phối hợp với Sở xây dựng công tác đào tạo, tập huấn nhằm trang bị cho chủ đầu tư cán kiểm soát, toán kiến thức quản lý đầu tư XDCB. Tham gia hội nghị tập huấn UBND tỉnh tổ chức, phối hợp với ngành phổ biến văn chế độ, quy trình thủ tục công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư. Qua giúp cho chủ đầu tư nắm bắt quy định kiểm soát toán, góp phần giảm bớt sai sót hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. - Hàng quý quan (KBNN, Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Tài chính) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 91 thực họp giao ban lần để phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tình hình triển khai dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư; đặc biệt lưu ý tới dự án lớn, công trình trọng điểm, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch vốn bố trí. Qua đó, đưa giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc công tác giải ngân, kịp thời chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để có biện pháp đồng bộ, đảm bảo pháp lý phê duyệt dự án, thiết kế dự toán, GPMB, lựa chọn nhà thầu theo quy định trình thực dự án đầu tư địa bàn tỉnh. 4.4.2.5 Thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB - Đối với chủ đầu tư: Với quyền hạn lớn, trách nhiệm nặng nề trình độ, lực Chủ đầu tư, BQLDA nhiều hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu công tác quản lý dự án đầu tư XDCB hành. Cụ thể: Cần có chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kịp thời nâng cao cho chủ đầu tư, BQLDA thời gian tới. Thực tế thời gian qua cho thấy, việc cho chủ đầu tư quản lý dự án cần thiết nhằm tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư góp phần cải cách thủ tục hành nhiều chủ đầu tư lại “lực bất tòng tâm” nên việc giao quyền thiết nghĩ cần phải có bước thích hợp giai đoạn, địa bàn, dự án . việc giao quyền không phù hợp, trước mắt ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ giải ngân tác hại dễ tạo lỗ hổng lớn quản lý dự án, dẫn đến tượng lãng phí thất thoát đầu tư xây dựng. - Định kỳ tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình hiệu đầu tư từ nguồn vốn NSNN để từ rút ưu, nhược điểm chế sách đầu tư xây dựng, quản lý điều hành quan Nhà nước tổ chức triển khai thực công trình, dự án đầu tư XDCB chủ đầu tư để rút kinh nghiệm làm tốt thời gian tiếp theo… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 92 4.4.2.6 Áp dụng công nghệ tin học kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB KBNN triển khai thành công dự án lớn mang tầm vóc quốc gia công nghệ thông tin dự án TABMIS. Dự án bao gồm nhiều quy trình phân công nhiệm vụ công việc rõ ràng, rành mạch. Trong đó, công tác nhập dự toán ngân sách xã KBNN đảm nhận; quan tài nhập dự toán nguồn lại. KBNN thực cấp phát số liệu dự toán nhập vào hệ thống. Chương trình TABMIS vào hoạt động phạm vi nước, làm thay đổi số quy trình nghiệp vụ KBNN, có quy trình kiểm soát chi KBNN, việc kiểm soát chi vốn đầu tư cho dự án gắn liền với cam kết chi trả Chính phủ, điều khiến cho việc điều hành NSNN hiệu hơn, khắc phục tượng nợ đọng đầu tư XDCB, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác thông tin báo cáo; công tác kiểm soát chi NSNN có bước tiến đáng kể việc gộp loại vốn với nhau, thuận tiện cho cán trực tiếp làm nghiệp vụ kiểm soát toán. Thông tin dự án minh bạch góp phần giảm thiểu thất thoát lãng phí toán. 4.4.2.7 Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác tra, kiểm tra nội để kịp thời phát xử lý nghiêm vi phạm Thực tốt công tác tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời sai phạm kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB, răn đe xử lý vụ tiêu cực, tham ô, lãng phí trình sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN. Đồng thời, thông qua công tác tra, kiểm toán đóng vai trò quan trọng việc đối chiếu, kiểm nghiệm chế sách văn hướng dẫn Nhà nước xem phù hợp chưa, để từ kiến nghị Nhà nước địa phương bổ sung, sửa đổi kịp thời. Bên cạnh việc tăng cường vai trò, quyền hạn công tác kiểm tra, tra, kiểm toán quan chức năng, cần tăng cường công tác kiểm tra nội ngành KBNN. KBNN tỉnh Bắc Giang có phòng Thanh tra để thực chức này, có trách nhiệm tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 93 đột xuất đơn vị KBNN trực thuộc. Thanh tra KBNN góp phần thực chức giám đốc tài chính, công cụ hỗ trợ tích cực việc tổ chức, thực nhiệm vụ mà Bộ Tài ngành giao cho. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát công tác cần thiết xem nhẹ trình đạo, điều hành thực nhiệm vụ KBNN. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát biện pháp quan trọng bảo đảm an toàn nguồn vốn đầu tư XDCB. Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát phát vấn đề bất hợp lý, kẽ hở sách, quy trình nghiệp vụ, qua đề nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm làm cho chế độ ngành ngày hoàn chỉnh hơn. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 94 PHÂN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận (1) Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư mục đích, đối tượng, có hiệu cao nhất, chống lãng phí, tham ô vụ lợi đòi hỏi KBNN quan liên quan phải tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư XDCB. Kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN hành trình vô khó khăn, rộng phức tạp, liên quan nhiều đến chế quản lý tài Nhà nước, trình quản lý, điều hành bộ, ngành địa phương. Do đặc điểm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN phức tạp kèm theo tồn tại, bất cập nhóm nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB như: Về chế sách nhà nước, chủ quan chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng nhóm nhân tố thuộc quan KBNN. (2) Trong năm qua, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang đạt kết khả quan, nguồn vốn NSNN chi cho đầu tư đảm bảo chi mục đích, đối tượng, góp phần vào việc chống tham ô, lãng phí nguồn NSNN. Hàng năm qua công tác kiểm soát, toán phát nhiều sai phạm từ chối nhiều khoản chi không chi sai định mức, chế độ, thiếu thủ tục đầu tư xây dựng, vượt dự toán, vượt tổng mức đầu tư, khoản chi dự toán duyệt, danh mục dự án, không tuân thủ điều khoản ký kết hợp đồng, hồ sơ pháp lý không hợp pháp, hợp lệ, sai yếu tố chứng từ, sai số học, sai khối lượng khối lượng hoàn thành…từ năm 2012 - 2014, KBNN tỉnh Bắc Giang từ chối toán 2.144 toán vốn đầu tư XDCB với số tiền 10,1 tỷ đồng cho NSNN. Bên cạnh tồn nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan cần khắc phục. Cụ thể văn chế độ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 95 cấp ngành chưa thực đồng bộ, tính pháp quy chưa cao, việc phân cấp, phân quyền chưa hợp lý. Quy trình kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB, hồ sơ tài liệu gửi KBNN nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư giải ngân nhanh, thúc đẩy tiến độ thi công công trình, biên chế, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB KBNN chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. (3) Từ tồn cần khắc phục công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang, năm tới để công tác lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN chặt chẽ, chi chế độ, sử dụng vốn mục đích có hiệu quả. Tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Bắc Giang gồm: Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB; Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB; Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao chất lượng công công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN; Thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB; Áp dụng công nghệ tin học tromg kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB; Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác tra, kiểm tra nội để kịp thời phát xử lý nghiêm vi phạm. 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Một là, hoàn thiện chế, sách liên quan đến hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB: - Bộ Tài cần tham mưu với Chính phủ việc ban hành văn quy phạm pháp luật, văn đạo điều hành cần lấy ý kiến thống ngành liên quan bám sát thực tiễn. Hướng dẫn rõ ràng, thống để địa phương dễ triển khai thực nâng cao hiệu lực đạo điều hành văn bản. Đặc biệt quy định có liên quan trực tiếp tới công tác kiểm soát toán vốn đầu tư. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 96 - Kiến nghị quan chức cần rà soát, nghiên cứu để ban hành đồng văn quy phạm pháp luật nguyên tắc thống thay văn trước đây. Trong cần tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu, công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, quy định mức tạm ứng, toán. Các vấn đề thay đổi cần có lộ trình phù hợp để đối tượng liên quan có thời gian chuẩn bị thực hiện, nâng cao hiệu lực pháp luật. - Khi ban hành văn điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, chuyên gia xây dựng văn quy phạm pháp luật nên xây dựng văn cho thật dễ hiểu, giúp cho người thực thi sách chế độ hiểu nhiều cách hiểu khác nhau, có sách ban hành vào sống dễ dàng có hiệu quả. Khi điều chỉnh sửa đổi điều khoản điều khoản mới, có nghĩa nội dung điều khoản điều chỉnh, sửa đổi thay hoàn toàn điều khoản mới. Nhưng bổ sung điều khoản đó, có nghĩa nội dung cũ hiệu lực cộng thêm vào nội dung bổ sung. Vì vậy, điều khoản quy định sửa đổi, bổ sung người thực hiểu sửa đổi nội dung bổ sung nội dung nào. Việc hướng dẫn chuyển chế cấp có thẩm quyền cần phải hướng dẫn thật rõ với trường hợp chuyển chế cấp có thẩm quyền cần phải hướng dẫn thật rõ với trường hợp chuyển tiếp mà thay đổi nhóm dự án thay đổi chế cấp thẩm tra, phê duyệt dự án, dự toán, toán cấp thẩm quyền theo chế cũ hay theo chế mới… Hai là, hoàn thiện nội dung kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN: Kiểm soát, toán vốn đầu tư KBNN công việc phức tạp, kết công tác ảnh hưởng đến uy tín cấp, ngành; đồng thời, ảnh hưởng đến quyền lợi thân chủ đầu tư nhà thầu. Theo quy định nay, KBNN tỉnh Bắc Giang thực kiểm soát toán sở hồ sơ thủ tục hợp lệ, phù hợp với quy định Nhà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 97 nước. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo quy định KBNN phép từ chối toán. Tuy nhiên, quy định nội dung kiểm soát nội dung công việc chưa thống nhất, chồng chéo với trách nhiệm quan quản lý nhà nước. Ví dụ hợp đồng xây dựng, KBNN không chịu trách nhiệm chất lượng, khối lượng định mức đơn giá nội dung quan chức thẩm định, quan tư vấn giám sát chịu trách nhiệm. Nhưng với chi phí quản lý dự án, KBNN lại phải kiểm soát định mức, tiêu chuẩn chi tiêu. Vì vậy, cần quy định cụ thể nội dung phạm vi kiểm soát KBNN để thể rõ tính công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn Kho bạc công tác kiểm soát toán. Ba là, hoàn thiện quy định kiểm soát toán tạm ứng, thu hồi tạm ứng: Các quy định tạm ứng, thu hồi tạm ứng Bộ Tài quy định chưa phù hợp, cần bổ sung hoàn thiện sau: - Cần quy định thêm điều kiện tạm ứng vốn cho hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư phải gửi cho KBNN định bàn giao mặt công trình. Do quy định tạm ứng thực sau hợp đồng có hiệu lực nên dẫn đến tình trạng nhiều dự án tạm ứng vốn chưa có mặt để thi công, nhà thầu chiếm dụng vốn tạm ứng nhà nước sử dụng vào mục đích khác. - Theo quy định nay, mức tạm ứng tối đa cho hợp đồng năm 30% kế hoạch vốn giao hàng năm (trừ tạm ứng cho công tác bồi thường hỗ trợ GPMB) hạn chế việc tạm ứng tràn lan nhiên chưa hợp lý nhiều hợp đồng có giá trị lớn kế hoạch vốn bố trí ít, có nhiều hợp đồng triển khai năm không tạm ứng đủ số vốn cần thiết để triển khai thực dự án. Mặc dù có quy đinh tạm ứng nhiều lần sau thu hồi tạm ứng tiếp tục tạm ứng đạt tỷ lệ quy định thời gian từ thi công đến hoàn thành khối lượng công việc để toán tương đối dài nên việc quy định tạm ứng chưa phù hợp, chưa kích thích việc đẩy nhanh tiến độ thi công nhà thầu. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 98 Do cần giữ nguyên quy định tạm ứng theo tỷ lệ hợp đồng ban hành quy định cụ thể quản lý sử dụng số vốn tạm ứng. - Cần quy định tỷ lệ thu hồi tạm ứng tối thiểu hợp lý qua lần toán tránh trường hợp thông đồng chủ đầu tư nhà thầu thu hồi tạm ứng với tỷ lệ thấp, lợi dụng vốn NSNN, làm chậm tiến độ công trình theo công thức: Giá trị khối lượng x Số vốn thu hồi tạm ứng kỳ = toán kỳ Số vốn tạm ứng Giá trị hợp đồng x 0,8 5.2.2 Kiến nghị với bộ, ngành trung ương địa phương Các bộ, ngành, địa phương quan trực tiếp định đầu tư dự án sử dụng vốn NSNN, để hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB đạt hiệu cao, kiến nghị với bộ, ngành, địa phương sau: - Đối với công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn phải bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên vốn cho dự án cấp bách, dự án chuyển tiếp, dự án có tiến độ thực tốt. Kiên cắt giảm vốn dự án không hiệu quả, đình hoãn dự án chưa cần thiết phải khởi công. Đổi công tác bố trí kế hoạch vốn công tác lập dự toán vốn cho dự án với lập dự toán ngân sách hàng năm phải dự kiến vốn cho năm theo tổng mức đầu tư phê duyệt tiến độ triển khai thực dự án ghi định đầu tư. Tiến tới quản lý vốn theo dự án, không quản lý theo kế hoạch vốn hàng năm. - Thành lập BQLDA khu vực để giúp cho chủ đầu tư cấp xã việc tổ chức quản lý dự án. Hiện huyện có 01 BQLDA chuyên ngành nên không đảm đương khối lượng công việc lớn hầu hết xã không đủ lực để quản lý dự án, có biểu khoán trắng cho doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án. - Đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương lập trình duyệt toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành khẩn trương phê duyệt toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành có đầy đủ điều kiện, hồ sơ thủ tục theo luật định để làm sở cho KBNN toán tất toán tài khoản dự án. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 99 - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giảm sát trình thực dự án đầu tư để ngăn ngừa hạn chế vi phạm chủ đầu tư, nhà thầu đơn vị tư vấn tham gia quản lý, thực dự án đầu tư. 5.2.3 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước Một là, cải cách thủ tục hành công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư theo hướng thống quy trình (vốn đầu tư XDCB, vốn trái phiếu phủ, vốn ngân sách xã .) đảm bảo đơn giản rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ; đại hóa công nghệ thông tin, xây dựng chuẩn ISO để áp dụng hoạt động. Hoàn thiện quy trình theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, công khai, minh bạch nhằm rút ngắn thời gian giải ngân vốn đầu tư đảm bảo chặt chẽ, quy định. Loại bỏ bớt hồ sơ, tài liệu khỏi hồ sơ toán chủ đầu tư gửi đến KBNN mà đảm bảo nguyên tắc quản lý toán chế độ. Văn loại khỏi quy trình bảo đảm thực hợp đồng. Cần phải khẳng định bảo đảm thực hợp đồng quy định bắt buộc ràng buộc trách nhiệm nhà thầu chủ đầu tư việc thực theo hợp đồng ký kết. Đối với quan, tạm ứng vốn cho hợp đồng nhà thầu có bảo lãnh tạm ứng ngân hàng khoản tiền tạm ứng, sở pháp lý để nhà thầu phải thực mục đích số tiền tạm ứng. Khi dự án có khối lượng hoàn thành, nghiệm thu chủ đầu tư đề nghị toán, đương nhiên hợp đồng thực hiện, KBNN tỉnh Bắc Giang có đủ sở để toán cho khối lượng mà không cần phải gửi bảo đảm thực hợp đồng. Hai là, cải tiến chế cửa kiểm soát, toán vốn đầu tư: Giao dịch theo chế cửa yêu cầu phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hạn chế tiêu cực; Giao dịch cửa kiểm soát toán vốn đầu tư KBNN tỉnh Bắc Giang đáp ứng mục đích chủ đầu tư phải giao dịch với đầu mối cán kiểm soát toán, nhiên lại không đáp ứng mục tiêu tách bạch hai phận (tiếp nhận hồ sơ xử lý nghiệp vụ). Với đặc thù Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 100 kiểm soát toán vốn đầu tư đa dạng, phức tạp, hệ thống chế sách chưa đồng lại thường xuyên sửa đổi bổ sung; nhiều đơn vị sử dụng ngân sách chưa nắm bắt kịp thời, rõ ràng đầy đủ điều kiện chi tiết thủ tục kiểm soát chi nên thường nảy sinh vướng mắc cần có trao đổi, hướng dẫn trực tiếp cán nghiệp vụ KBNN. Nếu tách bạch hai phận giao nhận xử lý nghiệp vụ tạo thêm khâu trung gian, tách biệt người giao dịch người xử lý nghiệp vụ dẫn đến thêm khâu trung gian quy trình xử lý nghiệp vụ, trở thành rào cản cho việc thực mục tiêu cuối công cải cách thủ tục hành tạo thuận lợi cho khách hàng tăng hiệu lực, hiệu máy công quyền. Đây hạn chế triển khai chế cửa. Để đạt hai mục tiêu đơn giản thủ tục hành tách bạch phận tiếp nhận cán xử lý nghiệp vụ cần điều chỉnh theo hướng: Kiện toàn máy tiếp nhận trả kết bao gồm phận cán kiểm soát toán nay, thực nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm soát quản lý hồ sơ dự án sau chuyển kết cho phận xử lý; tách phận xử lý nghiệp vụ với chức thực quy trình kiểm soát toán sở kết kiểm soát phận tiếp nhận. Như hai phận hoạt động độc lập, kiểm tra giám sát thời gian tổ chức thực theo quy trình, đáp ứng mục tiêu chế cửa. Ba là, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục toán nhằm rút ngắn thời gian giải ngân vốn đầu tư: Tức là, loại bỏ bớt hồ sơ, tài liệu khỏi hồ sơ toán chủ đầu tư gửi đến KBNN mà đảm bảo nguyên tắc quản lý toán chế độ. Cụ thể văn nên loại bỏ là: - Văn cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành công tác quy hoạch công tác chuẩn bị đầu tư. Bởi lẽ, việc quy hoạch chuẩn bị soát cấp có thẩm quyền chấp nhận chủ trương, nên bố trí vào kế hoạch đầu tư năm bộ, địa phương. - Bảo lãnh thực hợp đồng. Bởi lẽ, cần phải khẳng định bảo lãnh thực hợp đồng thuộc trách nhiệm nhà thầu chủ đầu tư Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 101 việc thực theo hợp đồng ký kết. Vì vậy, phía quan toán (KBNN), dự án có khối lượng hoàn thành, bên A, bên B nghiệm thu bên A đề nghị toán, KBNN có đủ sở để toán cho khối lượng đó. Ngoài việc loại bỏ bớt văn trên, KBNN cần nghiên cứu để giảm bớt tiêu chữ ký chứng từ toán. Chẳng hạn, giấy rút hạn mức vốn đầu tư có nhiều người thực kiểm soát. Cụ thể, có người ký giấy rút vốn đầu tư. Trong đó, KBNN có người ký (gồm cán kiểm soát, phụ trách, cán kế toán, kế toán trưởng, lãnh đạo KBNN); Về phía chủ đầu tư có người ký (gồm kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị). Tuy nhiên, phía KBNN, cán kiểm soát, toán phụ trách toán kiểm soát ký tên giấy đề nghị toán vốn đầu tư, nên không cần thiết phải ký giấy rút vốn đầu tư. Như vậy, giảm bớt người ký, cán toán phụ trách toán vốn đầu tư giấy rút vốn đầu tư. Bốn là, cải tiến chế độ thông tin báo cáo nâng cấp chương trình kiểm soát, toán vốn đầu tư : Kiến nghị cải tiến chế độ thông tin báo cáo theo hướng loại bỏ mẫu biểu báo cáo trùng lắp, không cần thiết, khả khai thác ít, gần không đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, đạo quan có liên quan; bổ sung, sửa đổi để hoàn chỉnh chế độ thông tin báo cáo toán vốn đầu tư phạm vi tổng thể đặt mối quan hệ chế độ báo cáo chung toàn hệ thống KBNN, tích hợp quy chế thông tin báo cáo vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN nội ngành Tài theo Thông tư 99/2013/TT-BTC Thông tư số 08/2012/TT-BTC Bộ Tài việc hướng dẫn thực kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), giai đoạn dự án TABMIS vận hành toàn quốc đòi hỏi chế độ thông tin báo cáo phải vừa phục vụ mục tiêu điều hành quản lý vốn đầu tư XDCB, vừa phải đảm bảo phù hợp với hệ thống TABMIS có công tác thông tin báo cáo thuận Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 102 lợi nhanh chóng đảm bảo xác phục vụ kịp thời yêu cầu thông tin báo cáo. Năm là, hoàn thiện chế kiểm soát cam kết chi NSNN phù hợp lộ trình triển khai chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020: Kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN chế quản lý mới, ban hành từ đầu năm 2009 trình xây dựng, hoàn thiện tổ chức thực hiện. Đây sách tiến bộ, phù hợp với thông lệ chuẩn mực giới, nội dung quan trọng trình tiến hành cải cách quản lý tài công Việt nam.Với mục tiêu quản lý kiểm soát chặt chẽ, thống nhất, đồng khoản chi tiêu ngân sách nhà nước qua KBNN, có dự toán duyệt đến khâu cam kết thực toán, chi trả; thực cải cách hành công khai minh bạch thông tin; tận dụng ưu hành lang pháp lý, công nghệ nguồn nhân lực khuôn khổ lộ trình triển khai chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, vấn đề đặt phải xây dựng quy trình tích hợp quản lý kiểm soát, cam kết toán khoản vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN cách chặt chẽ, đồng bộ,hiệu quả; đồng thời xác định lộ trình triển khai quy trình phù hợp với trình triển khai chiến lược phát triển KBNN. Bổ sung quy định thực cam kết chi NSNN, đặc biệt quy định điều chỉnh cam kết chi. Hiện chủ đầu tư tuân thủ thực cam kết chi, nhiên theo quy định mang tính hình thức cuối năm ngân sách, xác định không xác tiến độ thực công việc nên hầu hết chủ đầu tư đề nghị điểu chỉnh cam kết chi. Điều làm tăng khối lượng công việc cuối năm cho KBNN giảm vai trò cam kết chi. Do cần có chế tài đủ mạnh để tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư việc xác định thực cam kết chi. Sáu là, công tác tổ chức cán bộ: - Trên sở đề án đánh giá vị trí việc làm, tiếp tục rà soát máy cán phòng Kiểm soát chi NSNN phận kiểm soát, toán vốn đầu tư Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 103 KBNN huyện. Cần bổ sung thêm cán kiểm soát, toán vốn đầu tư cho KBNN huyện, đặc biệt huyện miền núi, vùng sâu vùng xa; nâng cao chất lượng cán bộ, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán KBNN huyện; cụ thể: - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán theo chuyên đề cụ thể, sâu nghiên cứu kinh tế đầu tư. Đào tạo đào tạo lại cán để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá. Rà soát ban hành tiêu chuẩn vị trí việc làm cán làm công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư: + Trình độ chuyên ngành quản lý kinh tế, tài chính, XDCB trình độ đại học trở lên. + Có kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên. + Có đức tính liêm khiết, trung thực, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự./. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Chấp hành Đảng tỉnh Bắc Giang (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVII. 2. Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội. 3. Bộ Tài (2007), Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý toán, toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn NSNN, http.//www.mof.gov.vn, ngày 15/12/2013. 4. Bộ Tài (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN, http.//www.mof.gov.vn, ngày 15/10/2013. 5. Bộ Xây dựng (2014), Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí, hợp đồng hoạt động xây dựng giai đoạn 2005-2014, http.//www.xaydung.gov.vn, ngày 15/12/2013. 6. Nguyễn Thanh Cai (2008), Những giải pháp nghiệp vụ kho bạc nhà nước góp phần kiềm chế lạm phát giai đoạn nay, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia, số 71/52008. 7. Chính phủ (2009), Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, http://www.chinhphu.vn, ngày 10/01/2014. 8. Chính phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng, http://www.chinhphu.vn, ngày 10/01/2014. 9. Chính phủ (2013), Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dưng, http://www.chinhphu.vn, ngày 10/01/2014. 10. Cục Thống kê Bắc Giang (2013), Niên giám thống kê Bắc Giang 2013, Nxb Thống kê 2013. 11. Dương Đăng Chính Phạm Văn Khoan (2005), Giáo trình quản lý tài công, Nxb Tài chính, Hà Nội. 12. Nguyễn Hữu Dũng (2007), Giáo trình quản lý kinh tế, Nxb CTQG, Hà Nội. 13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Tại hội nghị lần thứ bốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X). 14. Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội. 15. Đinh Sơn Hùng Cao Ngọc Thành (2007), Kinh tế Việt Nam sau 30 năm thống phát triển, định hướng cho kinh tế TP. Hồ Chí Minh hội nhập kinh tế giới, Tạp chí Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội, số 21 - 9/2007; Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 105 16. I.D.Udanxốp and F.I.Poolianxki (1994), Lịch sử tư tưởng kinh tế, phần thứ nhất, tập 2, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 17. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang (2012; 2013; 2014), Báo cáo toán thu, chi ngân sách 2012 - 2014. 18. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang (2012; 2013; 2014), Báo cáo toán vốn đầu tư 2012 - 2014. 19. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang (2012; 2013; 2014), Báo cáo tình hình toán vốn đầu tư 2012 - 2014. 20. Kiểm toán Nhà nước khu vực I (2011), số 245/KVI-TH ngày 14/7/2011, Về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán tỉnh Bắc Giang. 21. Hồ Văn Mộc Điêu Quốc Tín (1994), Chú giải thuật ngữ kế toán Mỹ, Nxb Đồng Nai. 22. Nguyễn Nguyên (2010), Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Tài chính, 70tr. 23. Hà Thị Ngọc (2013), Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Tài chính, 85tr. 24. Lê Hữu Nghĩa Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng (2007), Toàn cầu hóa hai thập niên đầu kỷ XXI, Nxb CTQG, Hà Nội. 25. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 26. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật NSNN năm 2002, http://www.quochoi.vn, ngày 10/01/2014. 27. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, http://www.quochoi.vn, ngày 10/01/2014. 28. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, http://www.quochoi.vn, ngày 10/01/2014. 29. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, http://www.quochoi.vn, ngày 10/01/2014. 30. Nguyễn Văn Quang (2008), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội. 31. Lê Hùng Sơn (2006), Nhân tố đột phá góp phần chống thất thoát, lãng phí đầu tư xây dựng bản, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 53/11-2006. 32. Sở Tài Bắc Giang(2014), Báo cáo kết tra tình hình thực sách hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng cấp xã địa bàn tỉnh Bắc Giang. 33. Nguyễn Mạnh Tuấn (2012), Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN KBNN Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ, Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, 91tr. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 106 [...]... thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn đầu tư XDCB và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại hệ thống KBNN; 2 Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2014; 3 Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 1.3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tư ng nghiên... nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2 sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang" làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Thông qua việc đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Bắc Giang thời gian qua đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Bắc Giang thời gian tới đảm bảo đúng... nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu là các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách qua hệ thống KBNN tỉnh Bắc Giang bao gồm việc giải ngân, kiểm soát và thanh toán các kho n vốn đầu tư XDCB của KBNN Đối tư ng khảo sát là KBNN tỉnh Bắc Giang, một số đơn vị thụ hưởng vốn đầu tư XDCB từ NSNN thuộc diện quản lý của KBNN tỉnh Bắc Giang 1.3.2 Phạm... các loại đầu tư như đầu tư chuyển dịch, đầu tư cho dự phòng, đầu tư mua sắm công đầu tư XDCB là hoạt động đầu tư vào máy móc, thiết bị, nhà xưởng, kết cấu hạ tầng Đây là hoạt động đầu tư phát triển, đầu tư cơ bản và chủ yếu có tính dài hạn Gắn với hoạt động NSNN, vốn đầu tư XDCB từ NSNN được quản lý và sử dụng đúng luật, theo các quy trình rất chặt chẽ Khác với đầu tư trong kinh doanh, đầu tư từ NSNN... chú ý về quản lý vốn đầu tư XDCB có thể học tập sau: Thứ nhất, thực hiện tốt cả việc quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN đồng thời với chính sách thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài Tỉnh Vĩnh Phúc coi quản lý sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách là một nguồn vốn mồi, xúc tác tạo tiền đề để phát triển KT-XH Việc quản lý nguồn vốn này theo một quy trình rất chặt chẽ vừa phân cấp để tạo điều kiện cho cơ sở nhưng... toán vốn đầu tư XDCB hàng năm toàn địa bàn gửi về KBNN đối với vốn đầu tư NSTW, Sở Tài chính đối với vốn đầu tư ngân sách tỉnh KBNN huyện, thị xã tổng hợp quyết toán vốn đầu tư ngân sách huyện gửi phòng Tài chính huyện, thị xã b) Tất toán tài kho n Sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. triển, vốn đầu tư XDCB từ NSNN hàng năm liên tục tăng, quy mô vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, thì việc tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN nhằm hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí là vấn đề rất cấp thiết hiện nay Xuất phát từ thực tiễn trên và qua thời gian công tác tại KBNN tỉnh Bắc Giang, tác giả lựa chọn đề tài "Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân Học... sau đây, liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Bắc Giang: 1) Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua được thực hiện như thế nào? Việc thực hiện đó có đúng theo quy định, chế độ đã được ban hành hay chưa? 2) Những bất cập, tồn tại, hạn chế chủ yếu trong thực hiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh Bắc Giang thời gian qua? Nguyên nhân... nguyên lý khoa học và vì lợi ích toàn dân Dàn trải, lãng phí, không hiệu quả vẫn là những từ quen thuộc gắn liền với nguồn vốn đầu tư từ NSNN Mặc dù cải cách công tác quản lý vốn đầu tư từ NSNN đã diễn ra trong nhiều năm nay, trên mọi góc độ từ phân cấp quản lý, đến phân bổ, quản lý giá và vấn đề cấp phát, thanh toán vốn đầu tư Tuy nhiên hiệu quả quản lý vốn Nhà nước cho các lĩnh vực, đặc biệt là vốn đầu. .. chất vốn và mục tiêu đầu tư, người ta phân chia thành các nhóm chủ yếu sau: Một là, nhóm vốn đầu tư XDCB tập trung của NSNN Nhóm này bao gồm: Vốn đầu tư XDCB tập trung, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng, vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu, vốn ngân sách xã dành cho đầu tư XDCB Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 9 - Vốn đầu tư XDCB tập trung: Là loại vốn . KIÊN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:. văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hiện đề tài “ Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang ”, để. vốn đầu tư XDCB tại KBNN 52 4.1.4 Tổ chức bộ máy kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh Bắc Giang 58 4.2 Kết quả quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại KBNN tỉnh Bắc Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh bắc giang, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh bắc giang, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh bắc giang, Phần I. Mở đầu, Phần II. Cơ sở lý luận và thực tiễn, Phần III. Phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Phần V. Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay