10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 2)

54 670 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 20:46

B QUYT 6: định luật bảo toàn khối lƯợng I. sở lý thuyết. Nội dung: Tổng khối lượng chất tham gia phản ứng khối lượng sản phẩm. Ví dụ phản ứng A + B C + D. Ta có: mA + m B = mC + mD 1. Hệ 1: Gọi mT tổng khối l-ợng chất tr-ớc phản ứng Gọi mS tổng khối l-ợng chất sau phản ứng Dù cho phản ứng xảy vừa đủ hay có chất d-, hiệu suất phản ứng nhỏ 100% có: mS = mT 2. Hệ 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo hợp chất (nh- oxit, hiđroxit, muối) ta có: m hợp chất = m kim loại + m anion 3. Hệ 3: Khi cation kim loai kết hợp với anion tạo hợp chất mới, chênh lệch khôI l-ợng hợp chất chênh lệch khối l-ợng cation. 4. Hệ 4: Tổng khối l-ợng nguyên tố tr-ớc phản ứng tổng khối l-ợng nguyên tố sau phản ứng. 5. Trong phản ứng khử oxít kim loại = CO, H 2, Al thì: + Chất khử lấy oxi oxít tạo CO2, H2O, Al2O3. Biết số mol CO, H2 ,Al tham gia phản ứng số mol CO2, H2O, Al2O3. Biết số mol CO, H2, Al tham gia phản ứng số mol CO2, H2O, Al2O3 tạo ra. Ta tính đ-ợc l-ợng oxi oxít (hay hỗn hợp oxít) suy l-ợng kim loại (hay hỗn hợp kim loại). + Khi khử oxít kim loại, CO H2 lấy oxi khỏi oxít. Khi ta có: nO(trong oxit) = nCO = n CO2 n H2O áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng tính khối l-ợng hỗn hợp oxít ban đầu khối l-ợng kim loại thu đ-ợc sau phản ứng. II. Bài toán áp dụng Bài toán 1: Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl 2. Sau phản ứng thu đ-ợc 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu đ-ợc m gam muối clorua, giá trị m gam là: A: 28,6 gam B: 68,2 gam C: 26,6 gam D: 66,2 gam Bài giải: n BaCl2 n BaCO3 39,4 0,2mol 197 áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng: mn2 mBaCl2 m m m = 24,4 + 0,2 . 208 - 39,4 = 26,6gam C Phân tích toán: Nếu ch-a thành thạo ta cần viết ph-ơng trình để nhận xét: Ba CO32 BaCO3 ; n Ba n BaCl2 n BaCO3 0,2mol Nếu n BaCl2 2n BaCO3 0, m = 24,4 + 0,4.208 - 39,4 = 68,2 B sai http://megabook.vn Bài toán 2: Hoà tan 10.14 gam hợp kim Cu, Mg, Al l-ợng vừa đủ dung dịch HCl thu đ-ợc 7.84 lít khí X (đktc) 1.54 gam chất rắn Y dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu đ-ợc m gam muối. Giá trị m gam là: A. 21.025 gam B. 33.45 gam C. 14.8125 gam D. 18.6 gam Bài giải: áp dụng đinh luật bảo toàn khối l-ợng: m m(AlMg) mCl (10,14 1,54) 0,7.35,5 = 8,6 + 24,85 = 33,45(g) B Phân tích toán: Cu không tác dụng với HCl, Mg Al tác dụng với HCl, tạo khí H2 có số mol = 0,35mol + Nếu n n HCl n H 0,35 m = (10,14 - 1,54) + 0,35.35,5 = 21,025g A sai H + Nếu H n HCl n H2 0,175 m = (10,14 - 1,54) + 0,175. 35,5 = 14,81255g C sai Bài toán 3: Hoà tan hoàn toàn gam hỗn hợp Mg, Fe dung dịch HCl d- thấy tạo 4,48 lit khí H2 (đktc) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đ-ợc m gam muối khan: Giá trị m gam là: A. 13.55 gam B. 15.7 gam C 22,2 gam D. 11.775 gam Bài giải: Ph-ơng trình phản ứng: Mg 2HCl MgCl2 H 2, 24 0,1mol n H2 Fe 2HCl FeCl2 H 22, áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng: mmuối mKL m mà Cl n Cl n H 2n H2 0, 4mol mmuối = + 0,2 .71 = 22,2 (g) C Phân tích toán: + Không viết ph-ơng trình, thành thạo ta áp dụng mmuối mKL mCl + Nếu tính nhầm số mol dần tới kết khác. + Nếu áp dụng: mKL mHCl mmuối mH2 mmuối = 17,1 gam nh-ng thời gian tính toán lâu hơn. Bài toán 4: Trộn 5.4 gam Al với gam Fe 2O3 nung nóng để thực phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không khí), biết hiệu suất phản ứng 80%. Sau phản ứng thu đ-ợc m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị m gam là: A. 11.4 gam B. 9.12 gam C. 14.25 gam D. 8,12 gam Bài giải: Phân tích toán: Ta không quan tâm đến hiệu suất bao nhiêu, bình kín không khí nên: mh 2sau mh 2trước 5,4 11,4g A Chú ý: + Nếu không t- duy, suy luận thì: + Nếu m 11, 4. http://megabook.vn m 11, 4. 100 14, 25g gam 80 80 9,12 gam B sai 100 C sai Bài toán 5: Cho 0.51 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al tan hoàn toàn dung dịch H 2SO4 loãng d- thu đ-ợc 0.56 lít khí đktc. Khối l-ợng muối sunfat thu đ-ợc là: A. 1.24 gam B. 6.28 gam C. 2,91 gam D. 3.4 gam. Bài giải: Các ph-ơng trình phản ứng xẫy Mg H 2SO4 MgSO2 H 2Al 3H 2SO4 Al2 (SO4 ) 3H n SO2 n H2SO4 n H2 0,56 0,025mol 22, áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng: mmuối mKL mSO2 0,51 0,025.96 2,91gam C Bài toán 6: Cho 2.81 gam hỗn hợp A gồm oxit kim loại MgO, ZnO, Fe 2O3 hoà tan vừa đủ 300 ml dung dịch H2SO4 0.1 M . Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối l-ợng gam muối sunfat khan thu đ-ợc là: A. 5.21 gam B. 4.25 gam C. 5.14 gam D. 4.55 gam Bài giải: Ph-ơng trình phản ứng: Fe2 O3 3H 2SO4 Fe2 (SO4 )3 3H 2O (1) MgO H 2SO4 MgSO4 H O (2) n H2O n H2SO4 0,3.0,1 0,03mol ZnO H 2SO4 ZnSO4 H 2O (3) áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng: moxit mH2SO4 mmuối mH2O mmuối moxit mH2SO4 mH2O 2,81 0,03.98 0,03.18 5, 21 A Bài toán 7. Thổi luồng khí CO d- qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, ZnO, Fe2O3, nung nóng thu đ-ợc 2.5 gam chất rắn. Toàn khí thoát sục vào n-ớc vôi d- thấy có 15 gam kết tủa trắng. Giá trị m gam là: A. 5.6 gam B. 4.6 gam C. 6.5 gam D. 4.9 gam Bài giải: Các ph-ơng trình xẫy hỗn hợp hỗn hợp: t M x O y yCO xM yCO2 Ca(OH) CO2 CaCO3 H 2O moxit m KL moxi 15 n O n CO n CO2 n CaCO3 100 0,15mol moxit = 2,5 + 0,15 .16 = 4,9 gam D Bài toán 8: Chia 1.24 gam hỗn hợp kim loại có hoá trị không đổi thành phần nhau: - Phần bị oxi hoá hoàn toàn thu đ-ợc 0.78 gam hỗn hợp oxit. - Phần tan hoàn toàn dung dịch H2SO4 loãng thu đ-ợc V lít khí H2 đktc. Cô cạn dung dịch thu đ-ợc m gam muối khan. http://megabook.vn 1. Giá trị V lít là: A. 2.24 B. 0.224 2. Giá trị m gam là: A.1.58 gam B. 1.1 gam C. 0.112 D. 0.448. C.2.54 gam D. 1.24 gam. Bài giải: 1) Ta có: Khi kim loại tác dụng với oxi H2SO4 số mol O2- hay n O nSO2 n H SO24 Từ Phần theo ĐLBTKL: mO moxit mKL 0,78 1, 24 0,16(g) 0,16 0,01(mol) V = 0,01. 22,4 = 0,224 lít B 16 1, 24 mKL mSO2 0,01.96 1,58(g) A sai n H2 n O 2) mmuối Phân tích toán: + Bản chất toán phải biết kim loại tác dụng với oxi H 2SO4 số mol O2- số mol mà n O SO24 . Vì 2H O2 H2O n n H2SO4 n SO2 H 0,16 0,005(mol) V = 0,05. 22,4 = 0,112 lít C 32 2n O 0,02(mol) V = 0,448 lít D sai + Nếu từ Phần 1: n H n O2 + Nếu từ Phần 1: n H2 + T-ơng tự nh- Phần 2: m mKL mSO2 m 1, 24 0,02.96 2,54 1, 24 0,005.96 1,1g B sai C sai Bài toán 9: Hoà tan hoàn toàn 29,8 gam hỗn hợp Zn Fe vào dung dịch HCl d- thấy có 11.2 lít khí thoát đktc dung dịch X , cô cạn dung dịch X đ-ợc m gam muối khan. Giá trị m gam là: A.37.75 gam B. 55.5 gam C. 46,68 gam D. 65,3 gam. Bài giải: n Cl n HCl 2n H2 0,5.2 1mol ; m mKl mCl 29,8 0,5.71 65,3 gam => D Bài toán 10: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại A, B( hoá trị II), C (hoá trị III) vào dung dịch HCl d- thấy có V lít khí thoát đktc dung dịch X , cô cạn dung dịch X đ-ợc m2 gam muối khan. Biểu thức liên hệ m 1, m2, V là: A. m2 = m1 + 71V B. 112 m2 = 112 m1 +355V C. m2 = m1 + 35.5V D. 112 m2 = 112m1 + 71V http://megabook.vn Bài giải: Phân tích toán: Ba kim loại tác dụng với đ-ợc với axít chất rắn không tan: n Cl n HCl 2n H2 V V (mol) 22, 11, áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng: V 355V B .35,5 m1 11, 112 Chú ý: Nh- nêu tính khối l-ợng muối ta áp dụng: mmuối = mKL + mgốc axít m2 mKL mCl m1 Bài toán 11: Hoà tan 58.6 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Cr vào dung dịch HCl d- thấy có 14,56lít khí thoát đktc, dung dịch X chất rắn không tan có khối l-ợng 23,6 gam, cô cạn dung dịch X đ-ợc m gam muối clorua khan. Giá trị m gam là: A.104.75 gam B. 61.675 gam C. 78.6 gam D. 81,15 gam. Bài giải: Chất rắn không tan có khối l-ợng 20gam Cu (do Cu không tác dụng HCl) nên áp dụng ĐLBTKL: m=mCr + Fe + mCl- = (58,6-23,6) + 0,65.71 = 81,15 gam D Bài toán 12: Cho tan hoàn toàn gam hỗn hợp X gồm FeS FeS 290 ml dung dịch HNO3 thu đ-ợc khí NO dng dịch Y. Để tác dụng hết với chất dung dịch Y cần 250 ml dung dịch Ba(OH) 1M. Kết tủa tạo thành đem nung không khí đến khối l-ợng không đổi đ-ợc 32.03 gam chất rắn Z. 1. Khối l-ợng FeS FeS2 lần l-ợt là: A. 3.6 gam 4.4 gam B. 4.4 gam 3.6 gam C.2.2 gam 5.8 gam D. 4.6 gam 3.4 gam. 2. Thể tích lít khí NO đktc thu đ-ợc là: A. 1.12 B. 2.24 C. 3.36 3. Nồng độ mol dung dịch HNO3 dùng là: A. 0.5 M B. M C. 1.5 M D. 6.72. D. M. Bài giải: Đối với áp dụng nhiều ph-ơng pháp: BTKL, BTNT, BT E 1. áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối Fe S. Ta có: xmol - FeS y mol FeS2 0,5(x + y)mol Fe2O3 (x + 2y)mol BaSO4 x 0,05 88x + 120y = 88x + 120y = y 0,03 160 . 0,5(x + y) + 233 (x +2y) = 32,03 313x +546y = 32,03 mFeS = 88x = 88 . 0,05 = 4,4g; http://megabook.vn mFeS2 = 8-4,4 = 3,6 B 2. áp dụng ĐLBT E: 0,05 0, 45mol 3x 0, 45 0, 45 FeS2 15e Fe 2S D x 0,3 VNO 6,72 0,03 0, 45mol NO3 3e NO 3x xmol FeS 9e Fe S6 n Fe3 x y 0,08 . Để làm kết tủa hết l-ợng Fe3+ cần 0,24 mol OH- hay 0,12mol 3: Ba(OH)2, kết tủa (x + 2y) = 0,11 mol SO24 cần 0,11 mol Ba2+ hay 0,11mol Ba(OH) 2, n Ba(OH)2 dùng = 0,11 + 0,12 = 0,23 < 0,25mol Còn: 0,25 - 0,23 = 0,02mol Ba(OH) trung hoà 0,04 mlol HNO3 d- n HNO3 ( pư) n NO n NO n HNO3 (d ư) 0,08.3 0,3 0,04 0,58mol CM(HNO3 ) 0,58 2M D 0, 29 Bài toán 13: Thổi 8.96 lít khí CO (đktc) qua ống sứ đựng 16 gam FexOy, nung nóng thu đ-ợc m gam chất rắn. Toàn khí thoát sục vào n-ớc vôi d- thấy có 30 gam kết tủa trắng. Giá trị m gam là: A. 9.2 gam B. 9.6 gam C. 6.5 gam D. 11.2 gam Bài giải: yCO Fe x O y xFe yCO2 (1) y x y ; n CO 8,96 0, 4mol 22, CO2 Ba(OH)2 CaCO3 H2O (2); 30 n CO2 n CaCO3 0,3mol n CO2 0,3mol 100 n CO 0, n CO 0,3 CO d- FexOy hết áp dụng ĐLBTKL ta có: mFexOy mCO mFe mCO2 16 + 28. 0,3 = mFe +0,3 . 44 mFe = 11,2g D Phân tích toán: Nếu ta áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng ngay: mCO mFexOy mFe mCO2 mFe = 16 + 28 . 0,4 - 0,4. 44 = 9,6 B sai Bài toán 14: Thực phản ứng nhiệt nhôm với 9.66 gam hỗn hợp X gồm Fe xOy Al thu đ-ợc hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH d- thu đ-ợc dung dịch D, 0.672 lít khí đktc chất rắn không tan Z. Sục CO2 đến d- vào dung dịch D lọc lấy kết tủa nung đến khối l-ợng không đổi đ-ợc 5.1 gam chất rắn. 1. Khối l-ợng gam FexOy Al hỗn hợp X là: A. 6.96 gam 2.7 gam. B. 5.04 gam 4.62 gam C. 2.52 gam 7.14 gam D. 4.26 gam 5.4 gam. http://megabook.vn 2. Công thức oxit sắt là: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. công thức khác. Bài giải: Phân tích toán: Bài có nhiều ph-ơng trình phản ứng, đòi hỏi nắm vững kiến thức kim loại, tính toán phức tạp nên cần làm b-ớc áp dụng định luật bảo toàn khối l-ợng, bảo toàn nguyên tố,để làm. 1) 2yAl 3Fex Oy 3xFe yAl2O3 (1) Al NaOH H O NaAlO H 2 0,02 0,02 0,03 (2) NaAlO CO 2H O Al(OH)3 NaHCO3 (3) t 2Al(OH)3 Al 2O3 3H 2O (4) Nhận xét: Tất l-ợng Al ban đầu chuyển hết Al 2O3 (4). Do áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Al: 5,1 0,1mol 102 9,66 2,7 6,96g n Al(bandau) 2n Al2O3 2. mAl = 0,1 . 27 = 2,7 (g) mFexOy A 2) số mol Al phản ứng với Fe x O y =0,1-0,02=0,08 mol n O (Fe O ) x y 3.0,08 (6,96 0,08.16) 0,12 mol, n Fe 0,09 mol 56 0, 09 : 0, 12 : Fe3O C dung n O (Al2O3 ) x : y n Fe : n O Bài toán 15: Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO Fe 2O3 khí H2 thấy tạo gam H2O m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị m gam là: A. 24 gam B. 16 gam C. gam D. 32 gam. Bài giải: Vì H2 lấy oxi oxit kim loại: H2 + O H2O nên 2- n O n H 2O n O(oxit) n H n H2O 0,5mol mO = 0,5 . 16 = 8g 18 áp dụng ĐLBTKL: m KL = moxit - moxi = 32 - = 24 A Chú ý: Nếu n O 2n H2O 1mol mKL = 32 - 16 = 16g B sai Bài toán 16: Thổi luồng khí CO d- qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe 3O4, nung nóng thu đ-ợc 2.32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát sục vào n-ớc vôi d- thấy có gam kết tủa trắng. Giá trị m gam là: A. 2.39 gam B. 3.12 gam C. 3.92 gam D. 3.93 gam. Bài giải: Ph-ơng trình phản ứng xẫy http://megabook.vn n CuO CO Cu CO2 O(oxit) n CO n CO2 n CaCO3 0,05mol CO2 Ca(OH) CaCO3 H 2O Fe3O4 4CO 3Fe 4CO2 áp dụng ĐLBTKL: moxit = mKL + mO (trong oxít) moxítKL = 2,32 + 0,05 . 16 = 3,12 g B Chú ý: + Nếu moxít = 2,32 + 0,05 . 32 = 3,92 C sai + Bản chất CO chiếm lấy oxi oxít kim loại CO2 III. toán tự giải. Bi (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối A 2007) Ho tan ho n to n hn hp gồm 0.12 mol FeS2 a mol Cu2S v o axit HNO3 (vừa đủ), thu đ-ợc dung dch X (chỉ chứa hai muối sunfat) v khí NO. Giá trị a mol l : A. 0.12mol B. 0.04 mol C. 0.075 mol D. 0.06 mol Bi 2. (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối B 2007) Nung hn hp bột 15.2 gam Cr2O3 v m gam Al nhiệt độ cao. Sau phản ứng ho n to n thu đ-ợc 23.3g hn hp rắn X. Cho to n hn hp X phản ứng với axit HCl d- thoát V lít khí H2 đktc. Giá trị V lít l : A. 4.48 B. 7.84 C. 10.08 D. 3.36 Bi 3. Cho 21gam hn hp gồm kim loại Fe, Zn, Al tan ho n to n dung dịch H2SO4 0.5M, thu đ-ợc 6.72 lít khí H2 (ở 00C, 2atm). Khối l-ợng gam muối khan thu đ-ợc sau cô cạn dung dch v thể tích lít dung dch axit tối thiểu cần dùng l : A. 78.6 gam v 1.2 lít B. 46,4 gam v 2,24 lít C. 46,4 gam v 1.2 lít D. 78.6 gam v 1,12 lít Bi 4. Cho luồng khí clo tác dụng với 9.2 gam kim loại sinh 23.4g muối kim loại hoá trị I. Muối kim loại hoá tri I l : A. LiCl B. KCl C. NaCl D. AgCl Bi 5. (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối A 2007) Ho tan ho n to n 3.22 gam hn hp X gồm Fe, Mg v Zn l-ợng vừa đủ dd H2SO4 loãng, thu đ-ợc 1.344 lít khí Hidro (đktc) v dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m gam l : A. 8.98 gam B. 9.52 gam C. 10.2 gam D. 7.25 gam Bài 6. Ho tan ho n to n 3.34 gam hn hp hai muối cabonat kim loaị hoá trị II v hoá trị III dung dch HCl d- ta thu đ-ợc m gam dung dch A 0.896 lít khí bay đktc. Giá trị m là: A. 3.78 gam B. 3.48 gam C. 6.35 gam C. 2.46 gam Bài 7. Khử m gam hn hp A gồm oxit CuO, FeO, Fe3O4 v Fe2O3 CO nhiệt độ cao, ng-ời ta thu đ-ợc 40 gam hn hp chất rắn X v 132 gam khí CO2. Giá trị m gam là: A. 50,6 gam B. 44.8 gam C. 63.6 gam D. 19.4 gam Bài 8. Ho tan m gam hn hp muối cacbonat kim loại hoá trị I kim loại hoá trị II dung dch HCl d- thu đ-ợc dung dch A v V lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dch A thu đ-ợc (m + 3.3) gam muối clorua khan. Giá trị V lít là: A. 6.72 lít B. 2.24 lít C.3.36 lít D. 4.48 lít . Bài 9. Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hn hp gồm Fe, FeO, Fe3 O4 v Fe2 O3 thu đ-ợc 64 gam hn hp chất rắn khí X. Cho khí X lội qua dung dch n-ớc vôi thu đ-ợc 40 gam kết tủa. Giá trị m gam l : A. 80.4 gam B. 70.4 gam C. 96.4 gam D. 75.8 gam http://megabook.vn Bài 10. Cho 14.5 gam hn hp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết dung dch H2SO4 loãng thu đ-ợc 6.72 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dch sau phản ứng thu đ-ợc m gam chất rắn. Giá trị m gam là: A. 43.9 gam B. 33.4 gam C. 54.3 gam D. 47.8 gam. Bài 11. Trộn 16.8 gam bột Al với 26.7 gam gam oxit sắt từ, thực phản ứng nhiệt nhôm bình kín không chứa không khí. Sau phản ứng thu đ-ợc m gam chất rắn. Hiệu suất phản ứng đạt 80 %. Giá trị m gam l : A. 34.8 gam B. 43.5 gam C. 54.375 gam D. 27.5 gam. Bài 12. Để khử ho n to n 20.5 gam hn hp X gồm Fe, FeO, Fe2 O3, Fe3O4 cần dùng 0.1 mol CO. Khối l-ợng gam Fe thu đ-ợc là: A. 18.9 gam B. 18.76 gam C. 14,56 gam D. 16.8. Bài 13. Để tác dụng hết 4.64 gam hn hp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 160 ml HCl 1M. Nếu khử 4.64 gam hn hp CO thu đ-ợc m gam Fe. Giá trị m gam là: A. 3.36 gam B. 2.52 gam C. 2,8 gam D. 3,08 gam. Bài 14. (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối A 2008). Cho 2.13 gam hỗn hợp X gồm kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu đ-ợc hỗn hợp gồm oxit có khối l-ợng 3.33 gam. Thể tích dung dch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là: A. 50 ml. B. 57 ml. C. 75 ml. D. 90 ml. Bài 15. (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối A 2008) Cho V lít hỗn hợp khí đktc gồm CO H2 phản ứng với l-ợng d- hỗn hợp rắn gồm CuO Fe 3O4 nung nóng. Sau phản ứng xẫy hoàn toàn . Khối l-ợng hỗn hợp rắn giảm 0.32 gam. Giá trị V lít : A. 0.448 B. 0.112 C. 0.224 D. 0.560. Bài 16. Cho 24,4 gam hn hp Na 2CO3, K2CO3 tỏc dng va vi dung dch BaCl2. Sau phn ng thu c 39,4 gam kt ta. Lc tỏch kt ta, cụ cn dung dch thu c m gam mui clorua. m cú giỏ tr l: A. 29,8 gam B. 32,6 gam C. 26,6 gam D. 46,26 gam Bài 17. Hũa tan 10,14 gam hp kim Cu, Mg, Al bng mt lng va dung dch HCl thu c 7,84 lớt khớ A (ktc) v 2,64 gam cht rn B v dung dch C. Cụ cn dung dch C thu c m gam mui, m cú giỏ tr l : A. 32,35 gam B. 43,25 gam C. 23,98 gam D. 35,58 gam Bài 18. Hũa tan hon ton gam hn hp Mg v Fe dung dch HCl d thy to 4,48 lớt khớ H2 (ktc). Cụ cn dung dch sau phn ng thu c gam mui khan. Khi lng mui khan thu c l: A. 18,8 gam B. 22,2 gam C. 13,42 gam D. 16,8 gam Bài 19. Trn 5,4 gam Al vi 6,0 gam Fe 2O3 ri nung núng thc hin phn ng nhit nhụm. Sau phn ng ta thu c m gam hn hp cht rn. Giỏ tr ca m l: A. 12,24 gam B. 19,40 gam C. 10,20 gam D. 11,40 gam Bài 20. Cho 0,51 gam hn hp kim loi Mg v Fe tan hon ton dung dch H 2SO loóng, d thy cú 0,56 lớt khớ thoỏt (ktc). Khi lng hn hp mui sunfat khan thu c l A. 2,68 gam B. 2,4 gam C. 3,9 gam D. 2,91 gam. http://megabook.vn B QUYT 7: PhƯơng pháp tăng giảm khối LƯợng I. sở lý thuyết 1. Dựa vào tăng giảm khối l-ợng chuyển từ chất sang chất khác để xác định khối l-ợng hỗn hợp hay chất. 2. Dựa vào ph-ơng trình hóa học tìm thay đổi khối l-ợng 1mol chất phản ứng (A B) x mol A, y mol B (với x, y lỉ lệ cân phản ứng). 3. Tính số mol chất tham gia phản ứng ng-ợc lại. 4. ph-ơng pháp th-ờng áp dụng giải toán vô hữu tránh đ-ợc việc lập nhiều ph-ơng trình, từ giải hệ ph-ơng trình phức tạp II. Phạm vi áp dụng + Khi gặp toán thấy có nhiều phản ứng hóa học xẫy thuộc phản ứng nhiệt phân, phân huỷ, phản ứng kim loại mạnh không tan n-ớc (đứng tr-ớc dãy điện hoá) đẩy kim loại yếu khỏi dung dịch muối phản ứng. + Khi ch-a biết rõ phản ứng xảy hoàn toàn hay không áp dụng ph-ơng pháp tăng giảm khối l-ợng này. III. công thức tính nhanh. áp dụng gặp toán có ph-ơng trình rút gọn: nA + mBn+ nAm+ + mB (Trong đó: n, m lần l-ợt điện tích kim loại B A) ta áp dụng ph-ơng pháp tăng giảm khối l-ợng. Khối l-ợng tăng hay giảm l-ợng đ-ợc tính theo công thức trị tuyệt đối m.MB n.MA sau dựa vào kiện đề để tính toán. Ví dụ: Nhúng kim loại A hóa trị a ( không tan n-ớc) nặng m gam vào V lít dung dịch B (NO3)b xM. Sau thời gan lấy A cân nặng m gam. Khối l-ợng m gam kim loại B thoát là: Bài giải: Ph-ơng trình phản ứng: bA + aBb+ bAa+ + a.BTheo ph-ơng trình b mol A tạo a mol B nh- khối l-ợng tăng giảm khối l-ợng tăng giảm m2 m1 a.MB - b.MA mB a.M B . . Theo n mol B m m1 a.M B b.M A IV. Bài toán áp dụng Bài toán 1: (Trích đề thi tuyển sinh ĐH CĐ Khối A 2008) Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO H2 phản ứng với l-ợng d- hỗn hợp rắn gồm CuO Fe 3O4 đun nóng. Sau phản ứng xẩy hoàn toàn, khối l-ợng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị V lít là: A. 0,448 lít B. 0,224 lít C. 0,560 lít D. 0,112 lít Bài giải: Ph-ơng trình phản ứng xẫy ra: http://megabook.vn 10 áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: VO3 M1=48 36-32 = M = 18.2 = 36 48 - 36 = 12 VO2 .M2=32 VO3 VO2 1 %O .100% 25% 12 3 A Chú ý: + Nếu %O3 .100% 33,33% B sai .100% 75% C sai 48 .100% 60% + Nếu %O3 D sai 32 48 + Nếu %O3 Bài toán 7: Để điều chế đ-ợc hỗn hợp 26 lít khí H2 CO có tỉ khối mêtan 1,5 thể tích lít H2 CO cần lấy lần l-ợt là: A: 22 lít lít B: lít 20 lít C: 20 lít lít D: lít 22 lít Bài giải: áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: VH2 M1=2 28-24 M = 16. 1,5 = 24 24-2 VCO .M2=28 VH2 CCO VH 28 24 24 VCO 22 Mặt khác: VH2 VCO 26 cần lít khí H2 lít CO D Chú ý: + Nếu VH2 VCO 22 VH2 22,VCO lít A sai Bài toán 8: Hoà tan 4,59 gam Al dung dịch HNO3 thu đ-ợc hỗn hợp khí NO N2O có tỉ khối hiđrô 16,75. Thể tích lít NO N2O (đktc) thu đ-ợc lần l-ợt là: A: 6,72 lít 2,24 lít B: 67,2 lít 22,4 lít C: 2,016 lít 0,672 lít D: 0,672 lít 2,016 lít Bài giải: http://megabook.vn 39 - áp dụng ph-ơng pháp bảo toàn electron: n Al Al - 3e Al3+ + 4,59 0,17mol 27 0,17.--> 3.0,17mol N 3e N (NO) 3x x 2N 2.4e 2N (N O) 8y .2y (y) + 3x + 8y = 0,51 (1) áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo xmol NO . MNO=30 44 = 33,5 M = 2.16,75 = 33,5 33,5 - 30 ymol N2O . MN2O=44 x 10,5 y 3,5 x = 3y Từ (1) (2): x = 0,09, y = 0,03. VM = 0,09 22,4 = 2,016 lít, VN2O 0,03 22,4 0,672 lít C Vậy Chú ý: + Nếu V NO = 0,03 22,4 = 0,672 lít; VN2O = 0,09 22,4 = 2,016 D sai + Từ (2) x = 3y VNO = 0,3 22,4 = 6,72 lít; VN2O = 22,4 + Từ (2) x = 3y VNO = 67,2 lít; VN2O = 22,4 B sai A sai Bài toán 9: Cho hỗn hợp gồm N2, H2 NH3 có tỉ khối so với hiđrô 8. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch H2SO4 đặc d- thể tích lại nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích khí hỗn hợp lần l-ợt (N2 , H2, NH3) A: 35%, 15%, 50% B: 25%, 35% 40% C: 25%, 25% 50% D: 20%, 30%, 50% Bài giải: Khi qua dung dịch H2SO4 đặc, d- toàn NH3 bị hấp thụ, thành phần NH3 50%. áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: M hỗn hợp ban đầu: 8.2 = 16 ta có NH3 .17 16 - M 16 N2+H2 . M 17-16 = 16 M M 15 1 M = 15 khối l-ợng mol trung bình hỗn hợp N2 H2 áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: http://megabook.vn 40 V(N2) .28 15 - = 13 15 V(H2) .2 V1 N V2 H 28 - 15 = 13 %N2 = %H2 = 25% C 3. Dạng toán hỗn hợp hai chất vô hai loại muối có tính chất hóa học t-ơng tự. Bài toán 10: Cho hỗn hợp gồm NaCl NaBr, cho tác dụng với dung dịch AgNO3 d- tạo kết tủa có khối l-ợng khối l-ợng AgNO3 tham gia phản ứng. Thành phần % theo khối l-ợng NaCl hỗn hợp đầu là: A: 27,84% B: 40,45% C: 36,22% D: 72,16% Bài giải: Ph-ơng trình ion: Cl + Ag+ AgCl Br + Ag+ AgBr (1) (2) mAgCl + mAgBr = mAgNO3 (Theo ra). Do MAgClAgBr MAgNO3 170 MC l Br 170 108 62 . Hay khối l-ợng mol trung bình hai muối ban đầu là: M NaCl,NaBr 23 62 85 áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo ta có: M1(NaBr) .103 85-58,5 = 26,5 85 M2(NaCl) .58,5 %NaCl 103-85 = 18 m NaCl 18.58,5 .100% .100% 27,84% A mBaBr m NaCl (26,5.103) (18.58,5) Chú ý: + Nếu %NaCl 18 .100% 40,45% 18 26,5 B sai 58,5 C sai .100% 36,22% 58,5 103 26,5.103 + Nếu %NaCl .100% 72,16% D sai (26,5.103 18.58,5) + Nếu %NaCl Bài toán 11: Hoà tan 3,164 gam hỗn hợp gồm muối CaCO3 BaCO3 dung dịch HCl d-, thu đ-ợc 448 ml khí CO2 (đktc). Thành phần % số mol BaCO3 CaCO3 hỗn hợp lần l-ợt là: A: 60% 40% B: 66,33% 33,67% C: 50% 50% D: 40% 60% http://megabook.vn 41 Bài giải: n CO2 0,448 3,164 0,02(mol) M 158,2 22,4 0,02 áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: BaCO3 M1 = 197 158,2 - 100 = 58,2 M =158,2 197-158,2 = 38,8 CaCO3 M2=100 %n BaCO 58,2 .100% 60% %n CaCO3 40% A 58,2 38,8 Chú ý: 197 .100% 66,33% %CaCO3 = 33,67% B sai 197 100 0,01 %CaCO3 .100% 50% C sai 0,02 38,8 .100% 40% %n CaCO3 60% D sai 58,2 38,8 + Nếu %BaCO3 + Nếu %n BaCO + Nếu %n BaCO + Có thể áp dụng nhiều ph-ơng pháp khác nhau, nh- ph-ơng pháp đ-ờng chéo ta gọi x, y số mol CaCO3 BaCO3 giải thông th-ờng nh-ng không sử dụng không phù hợp với thời gian thi trắc nghiệm, nên áp dụng ph-ơng pháp tăng giảm khối l-ợng, bảo toàn khối l-ợng 4. Dạng toán hỗn hợp hai đồng vị Bài toán 12: Brôm có hai đồng vị bền 79 35 Br 81 35 Br . Biết nguyên tử khí trung bình nguyên tử Brôm 79,319. Thành phần % số nguyên tử A: 84,05% B: 15,95% 79 35 Br là: C: 49,375% D: 50,625% Bài giải áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: 81 35 Br M1 = 81 79,319-79 = 0,319 M =79,319 79 35 Br M2 = 79 81-79,319 = 1,681 % 81 0,319 1,681 79 Br % 35 Br .100% 84,05% A 79 % 35 Br 1,681 0,319 1,681 Chú ý: + Nếu %35 Br 79 http://megabook.vn 0,319 .100% 15,95% 0,319 1,681 B sai 42 79 .100% 49,375% 79 81 87 81 + Nếu %35 Br .100% 50,625% 79 81 + Nếu %35 Br 79 C sai D sai 5. Dạng toán trộn quặng kim loại: Bài toán 13: X quặng hematit chứa 60% Fe2O3, Y quặng manhetít chứa 69,9% Fe 3O4. Trộn m1 quặng X với m quặng Y thu đ-ợc quặng Z, mà từ quặng Z điều chế đ-ợc 0,5 gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ m 1/m2 A) 5:2 B) 5:6 C) 2:5 D) 2:2,9 Bài giải: Số gam Fe quặng là: 60 112 .1000. 420(kg) 100 160 69,6 168 .1000. 504(kg) + Quặng Y chứa: 100 232 + Quặng Z chứa: 500 480(kg) 100 + Quặng X chứa: áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: X= .420 mM X 504-480=24 mZ =480 M Z 480-420=60 Y= .504 mM Y mX 24 mY 60 Chú ý: + Nếu mX mY đáp án C A sai + Nếu mX 420 mY 504 + Nếu mX 160 : 2,6 D sai mY 232 B sai + Bài sử dụng nhiều ph-ơng pháp song ph-ơng pháp đ-ờng chéo nhanh đơn giản nhiều. Nh- ta xem quặng nh- dung dịch mà chất tan kim loại xét, nồng độ chất tan hàm l-ợng % khối l-ợng kim loại quặng. 6. Dạng toán tính thành phần hỗn hợp muối phản ứng đơn bazơ axit: Bài toán 14: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành khối l-ợng t-ơng ứng là: A: Na2HPO4( 28,4 gam), NaH2PO4 (12 gam) http://megabook.vn 43 B: Na2HPO4 ( 14,2gam ), Na3PO4 (38,2 gam) C: Na2HPO4 ( 28,4 gam ), Na3PO4 (16,4 gam ) D: NaH2PO4 (24 gam), Na2HPO4( 14,2 gam ) Bài giải: n H3PO4 0,3mol nNaOH = 0,5 mol n NaOH n H3PO4 tạo muối NaH2PO4, Na2HPO4 áp dụng ph-ơng pháp đ-ờng chéo: Na2HPO 4(n1 =2) n 5 3 NaH2PO4(n2 =1) mà: n Na 2HPO4 n NaH2PO4 2 : n Na 2HPO4 2n NaH2PO4 3 n Na2HPO4 n NaH2PO4 n H3PO4 0,3mol n Na 2HPO4 0,2mol n NaH2PO4 0,1mol m Na 2HPO4 0,2.142 28,4(g) m NaH2PO4 0,1.120 12,0(g) A III. BàI toán tự giải. Bài 1: Để pha chế 500ml dung dịch n-ớc sinh lí có nồng độ C=0,9%. Cần lấy Vml dung dịch NaCl 3% . Giá trị V ml là: A: 115 ml B: 150 ml C: 214 ml D: 350 ml Bài 2: Một dung dịch HCl nồng độ 45% dung dịch HCl khác có nồng độ 15%. Để có dung dịch có nồng độ 20% cần phải pha chế khối l ợng dung dịch theo tỉ lệ A. : B. : C. : D. : Bài 3: Để điều chế đ ợc hỗn hợp 26 lít H2 CO có tỉ khối metan 1,5 thể tích H2 CO cần lấy là: A. lít 22 lít B. 26 lít 1,5 lít C. 4,5 lít 24,5 lít D. lít 12 lít Bài 4: Khối l ợng dung dịch KNO3 15% cần trộn với 100 gam dung dịch KNO3 30 % để thu đ ợc dung dịch KNO3 20 % A. 150 gam B. 120 gam C. 240 gam D. 200 gam Bài 5: Thể tích H2O dung dịch CaSO4 M cần để pha đ ợc 100 ml dung dịch CaSO4 0,4 M lần l ợt A. 30 ml 70 ml C. 80 ml 20 ml http://megabook.vn B. 45 ml 55 ml D. 50 ml 50 ml 44 Bài 6: Hòa tan 4,59 gam Al dung dịch HNO3 thu đ ợc hỗn hợp khí NO N2O có tỉ khối hiđro 16,75. Thể tích NO N2O (đktc) thu đ ợc A. 4,48 lít 3,36 lít B. 2,016 lít 0,672 lít C. 1,68 lít 3,36 lít D. 1,972 lít 0,448 lít Bài 7: Một dung dịch KOH nồng độ 2M dung dịch KOH khác có nồng độ 0,5 M. Để có dung dịch có nồng độ M cần phải pha chế thể tích dung dịch theo tỉ lệ là: A. : B. : C. : D. : Bài 8: Hỗn hợp gồm NaCl NaBr. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3 d tạo kết tủa có khối l ợng khối l ợng AgNO3 tham gia phản ứng. Thành phần % theo khối l ợng NaBr hỗn hợp đầu là: A. 44,56 % B. 72,16 % C. 58,98 % D. 50,24 % Bài 9: Thêm 200ml dung dịch NaOH 1,5 M vào 100 ml dung dịch H3PO4 M. 1. Khối l-ợng muối tạo thành là: A: NaH2PO4(24 gam),Na2HPO4(14,2 gam) B: Na2HPO4(14,2 gam),Na3PO4 (38,2 gam) C: Na2HPO4(28,4 gam), Na3PO4 (16,4 gam) D: Na2HPO4(28,4 gam), NaH 2PO4 (12,0 gam) 2. Nồng độ mol/lít dung dịch tạo thành là: A: NaH2PO4 (0,22 M ), Na2HPO4 ( 0,44 M ) B: Na2HPO4 ( 0,33 M ), Na3PO4 ( 0,24 M ) C: Na2HPO4 (0,24M ), Na3PO4 ( 0,36 M ) D: Na2HPO4 ( 0,67 M ), NaH2PO4 ( 0,33M ) Bài 10: Lấy V1 lít CO2 V2 lít CO trộn để thu đ-ợc 24 lít hỗn hợp CO2 CO có tỷ khối so với CH4 2. Thể tích CO cần lấy là: A. 16 lít B. 18 lít C. lít D. 10 lít. http://megabook.vn 45 đề số 28: đề thi thử cao đẵng-đại học môn hóa học năm 2011 (Thời gian làm bài: 90 phút với 50 câu) H, tờn thớ sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . .S bỏo danh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cho bit lng nguyờn t (theo vC) ca cỏc nguyờn t: H=1; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Cr= 52; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Ag= 108; Ba= 137. I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu n cõu 40) Cõu : Chõ t r n X phan ng v i dung dich HCl c dung dich Y . Cho t t dung dich NH n d vo dung dich Y , ban õ u xuõ t hiờ n kờ t tua xanh , sau o kờ t tua tan, thu c dung dich mau xanh thõm . Chõ t X la A. FeO B. Fe C. CuO D. Cu Cõu : Cho hụn h p gụ m 6,72 gam Mg va 0,8 gam MgO tac du ng hờ t v i l ng d dung dich HNO 3. Sau cac phan ng xay hoan toan , thu c 0,896 lớt mt khớ X (ktc) v dung dch Y . Lm bay hi dung dich Y thu c 46 gam muụ i khan . Khớ X l A. NO2 B. N2O C. NO D. N2 Cõu : Cho 1,56 gam hụn h p gụ m Al va Al 2O3 phn ng hờ t v i dung dich HCl (d), thu c V lit H2 (ktc) v dung dch X . Nho t t dung dch NH n d vo dung dch X thu c kt ta , lc ht l ng kờ t tua, nung n khụ i l ng khụng ụ i thu c 2,04 gam chõ t r n. Giỏ tr ca V l A. 0,672 B. 0,224 C. 0,448 D. 1,344 Cõu : Thuy phõn hon ton tinh bt dung dch axit vụ c loóng , thu c chõ t hu c X . Cho X phn ng vi khớ H (xuc tỏc Ni, t0), thu c chõ t hu c Y. Cỏc cht X, Y lõ n l t la A. glucoz, saccaroz B. glucoz, sobitol C. glucoz, fructoz D. glucoz, etanol Cõu : Cho 16,4 gam hụn h p X gụ m axit cacboxylic la ụ ng ng kờ tiờ p phan ng hoan toan v i 200 ml dung dich NaOH 1M va KOH 1M thu c dung dich Y . Cụ ca n dung dich Y , thu c 31,1 gam hụn h p chõ t r n khan . Cụng thc cua axit X la A. C2H4O2 v C3H4O2 B. C2H4O2 v C3H6O2 C. C3H4O2 v C4H6O2 D. C3H6O2 v C4H8O2 Cõu : Dung dich nao sau õy lam quy tớm chuyn mu xanh ? A. Glyxin B. Etylamin C. Anilin D. Phenylamoni clorua Cõu : Hụn h p Z gụ m hai este X va Y ta o b i cung mụ t ancol va hai axit cacboxylic kờ tiờ p dóy ng ng (MX < MY). t chỏy hon ton m gam Z cõ n dung 6,16 lớt khớ O (ktc), thu c 5,6 lớt khớ CO2 (ktc) v 4,5 gam H2 O. Cụng thc este X va gia tri cua m tng ng la A. CH3COOCH3 v 6,7 B. HCOOC2H5 v 9,5 C. HCOOCH3 v 6,7 D. (HCOO)2C2H4 v 6,6 Cõu : Cho biờ t th t t trai sang phai cua cac c p oxi hoa - kh day iờ n hoa (dóy th in cc chuõ n ) nh sau : Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Cỏc kim loi v ion ờu phn ng c vi ion Fe 2+ dung dich la A. Zn, Cu2+ B. Ag, Fe3+ C. Ag, Cu2+ D. Zn, Ag+ Cõu : Polime nao sau õy c tụ ng h p b ng phan ng trung ngng ? A. poliacrilonitrin B. poli(metyl metacrylat) C. polistiren D. poli(etylen terephtalat) Cõu 10 : ng vi cụng thc phõn t C2H7O2N co bao nhiờu chõ t va phan ng c v i dung dich NaOH va phan ng c v i dung dich HCl ? A. B. C. D. Cõu 11 : Ho tan hn hp gm : K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vo nc (d), thu c dung dich X va chõ t r n Y. Sc khớ CO2 n d vo dung dch X, sau cac phan ng xay hoan toan thu c kờ t tua la A. K2CO3 B. Fe(OH)3 C. Al(OH)3 D. BaCO3 http://megabook.vn 46 Cõu 12 : Cho 9,125 gam muụ i hirocacbonat phn ng ht vi dung dch H 2SO4 (d), thu c dung dich cha 7,5 gam muụ i sunfat trung hoa . Cụng thc cua muụ i hirocacbonat la A. NaHCO3 B. Mg(HCO3)2 C. Ba(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2 Cõu 13 : Thuy phõn hon ton 3,42 gam saccaroz mụi tr ng axit , thu c dung dich X . Cho ton b dung dch X phn ng ht vi lng d dung dch AgNO NH3, un nong, thu c m gam Ag. Giỏ tr ca m l A. 21,60 B. 2,16 C. 4,32 D. 43,20 Cõu 14 : Liờn kờ t hoa ho c gia cac nguyờn t phõn t H 2O la liờn kờ t A. cụ ng hoa tri khụng phõn cc B. hiro C. ion D. cụ ng hoa tri phõn cc Cõu 15 : Phỏt biu ung l A. Phenol phan ng c v i dung dich NaHCO B. Phenol phan ng c v i n c brom C. Vinyl axetat phan ng v i dung dich NaOH sinh ancol etylic D. Thuy phõn benzyl clorua thu c phenol Cõu 16 : Thuy phõn cht hu c X dung dch NaOH (d), un nong, thu c san phõ m gụ m muụ i va ancol etylic . Chõ t X la A. CH3COOCH2CH3 B. CH3COOCH2CH2Cl C. ClCH2COOC2H5 D. CH3COOCH(Cl)CH3 Cõu 17 : Phỏt biu no sau õy ung ? A. Dung dich NaF phan ng v i dung dich AgNO sinh AgF kờ t tua B. Iot co ban kinh nguyờn t l n hn brom C. Axit HBr co tin h axit yờ u hn axit HCl D. Flo co tinh oxi hoa yờ u hn clo Cõu 18 : Cho cac dung dich loan g : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hụn h p gụ m HCl va NaNO3 . Nhng dung dich phan ng c v i kim loa i Cu la A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (5) C. (1), (4), (5) D. (1), (3), (4) Cõu 19 : Cho 10 ml dung dich ancol etylic 46 phn ng ht vi kim li Na (d), thu c V lit H (ktc). Biờ t khụ i l ng riờng cua ancol etylic nguyờn chõ t b ng 0,8 g/ml. Giỏ tr ca V l A. 4,256 B. 0,896 C. 3,360 D. 2,128 Cõu 20 : Cỏc kim loi X , Y, Z co cõ u hin h electron nguyờn t lõ n l t la : 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1 . Dóy gm cỏc kim loi xp theo chiờu tng dõn tớnh kh t trỏi sang phi l A. X, Y, Z B. Z, X, Y C. Z, Y, X D. Y, Z, X Cõu 21 : t chỏy hon ton 6,72 lớt (ktc) hụn h p gụ m hai hirocacbon X va Y (MY > MX), thu c 11,2 lớt CO (ktc) v 10,8 gam H2O. Cụng thc cua X la A. C2H6 B. C2H4 C. CH4 D. C2H2 Cõu 22 : Dóy gm cỏc ion cung tn ti mt dung dch l A. K+, Ba2+, OH-, ClB. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+ + + 2+ + 2C. Na , K , OH , HCO3 D. Ca , Cl , Na , CO3 PCl (k) Cl (k); H Cõu 23 : Cho cõn b ng hoa ho c : PCl 5(k) Cõn b ng chuyờ n dich theo chiờ u thuõ n A. thờm PCl3 vo h phn ng B. tng nhiờ t ụ cua hờ phan ng C. thờm Cl2 vo h phn ng D. tng ap suõ t cua hờ phan ng Cõu 24 : t chỏy hon ton 2,76 gam hụn h p X gụ m C xHy COOH , CxHy COOCH3, CH3 OH thu c 2,688 lớt CO (ktc) v 1,8 gam H2 O. M t khac , cho 2,76 gam X phan ng va u v i 30 ml dung dich NaOH 1M, thu c 0,96 gam CH3 OH. Cụng thc cua C xHy COOH la A. C2H5COOH B.CH3COOH C. C2H3COOH D. C3H5COOH Cõu 25 : Nguyờn t S ong vai tro va la chõ t kh , va la chõ t oxi hoa phan ng nao sau õy ? t0 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O A. 4S + 6NaOH (c) http://megabook.vn 47 t B. S + 3F2 SF6 t C. S + 6HNO3 (c) H2SO4 + 6NO2 + 2H2O t D. S + 2Na Na2S Cõu 26 : Dóy gm cỏc kim loi cú cu to mng tinh th lp phng tõm l A. Na, K, Mg B. Be, Mg, Ca C. Li, Na, Ca D. Li, Na, K Cõu 27 : Cho a gam Fe vo 100 ml dung dch hn hp gm HNO 0,8M v Cu(NO3)2 1M. Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c 0,92a gam hn hp kim loi v khớ NO (sn phõm kh nht ca N ). Gớa tr ca a l A. 8,4 B. 5,6 C. 11,2 D. 11,0 Cõu 28 : ng vi cụng thc phõn t C3H6O cú bao nhiờu hp cht mch h bờn tỏc dng vi khớ H (xỳc tỏc Ni, t0) sinh ancol ? A. B. C. D. Cõu 29 : Cho phn ng Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tng h s ca cỏc cht (l nhng s nguyờn, ti gin) phng trỡnh phn ng l A. 23 B. 27 C. 47 D. 31 Cõu 30 : Nho t t dung dch NaOH n d vo dung dch X. Sau cỏc phn ng xy hon ton ch thu c dung dch sut. Cht tan dung dch l A. AlCl3 B. CuSO4 C. Fe(NO3)3 D. Ca(HCO3)2 Cõu 31 : Cho 45 gam axit axetic phn ng vi 69 gam ancol etylic (xuc tỏc H 2SO4 c), un núng, thu c 41,25 gam etyl axetat. Hiu sut ca phn ng este hoỏ l A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25% Cõu 32 : Cho 29,8 gam hn hp bt gm Zn v Fe vo 600 ml dung dch CuSO 0,5M. Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c dung dch X v 30,4 gam hn hp kim loi. Phõn trm vờ lng ca Fe hn hp ban õu l A. 56,37% B. 37,58% C. 64,42% D. 43,62% Cõu 33 : Hai cht X v Y cú cung cụng thc phõn t C 2H4O2. Cht X phn ng c vi kim loi Na v tham gia phn ng bc. Cht Y phn ng c vi kim loi Na v ho tan c CaCO 3. Cụng thc ca X, Y lõn lt l A. HOCH2CHO, CH3COOH B. HCOOCH3, HOCH2CHO C. CH3COOH, HOCH2 CHO D. HCOOCH3, CH3COOH Cõu 34 : Anehit no mch h X cú cụng thc n gin nht C 2H3O. Cụng thc phõn t ca X l A. C8H12O4 B. C6H9O3 C. C2H3O D. C4H6O2 Cõu 35 : Cho s chuyn hoỏ sau : X Y Z CaO CaCl2 Ca(NO3 )2 CaCO3 Cụng thc ca X, Y, Z lõn lt l A. Cl2, AgNO3, MgCO3 B. Cl2, HNO3, CO2 C. HCl, HNO3, Na2NO3 D. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3 Cõu 36 : Cho 0,015 mol mt loi hp cht oleum vo nc thu c 200 ml dung dch X. trung ho 100 ml dung dch X cõn dung 200 ml dung dch NaOH 0,15M. Phõn trm vờ lng ca nguyờn t lu hunh oleum trờn l A. 37,86% B. 35,95% C. 23,97% D. 32,65% Cõu 37 : trung ho 15 gam mt loi cht bộo cú ch s axit bng 7, cõn dung dung dch cha a gam NaOH. Giỏ tr ca a l A. 0,150 B. 0,280 C. 0,075 D. 0,200 Cõu 38 : Cho 2,1 gam hn hp X gm amin no, n chc, k tip t rong dóy ng ng phn n g ht vi dung dch HCl (d), thu c 3,925 gam hn hp mui. Cụng thc ca amin hn hp X l A. CH 3NH2 v C2H5NH2 B. C2H5NH2 v C3H7NH2 http://megabook.vn 48 C. C3H7NH2 v C4H9NH2 D. CH3NH2 v (CH3)3N Cõu 39 : S liờn tip (xớch ma) cú mi phõn t: etilen; axetilen; buta-1,3-ien lõn lt l A. 3; 5; B. 5; 3; C. 4; 2; D. 4; 3; Cõu 40 : Hp th hon ton 3,36 lớt khớ CO2 (ktc) vo 125 ml dung dch Ba(OH)2 1M, thu c dun g dch X. Coi th tớch dung dch khụng thay i, nng mol ca cht tan dung dch X l A. 0,4M B. 0,2M C. 0,6M D. 0,1M PHN RIấNG [10 cõu] Thớ sinh ch c lm mt hai phn (phn A hoc B) A. Theo chng trỡnh Chun (10 cõu, t cõu 41 n cõu 50) Cõu 41 : Cho 3,12 gam ankin X phn ng vi 0,1 mol H2 (xỳc tỏc Pd/PbCO3, t0), thu c hn hp Y ch cú hai hirocacbon. Cụng thc phõn t ca X l A. C2H2 B. C5H8 C. C4H6 D. C3H4 Cõu 42: Cho phn ng : Br2 + HCOOH 2HBr + CO2 Nng ban õu ca Br2 l a mol/lớt, sau 50 giõy nng Br cũn li l 0,01 mol/lớt. Tc trung bỡnh ca phn ng trờn tớnh theo Br2 l 4.10-5 mol (l.s). Giỏ tr ca a l A. 0,018 B. 0,016 C. 0,012 D. 0,014 Cõu 43 : Oxi hoỏ khụng hon ton ancol isopropylic bng CuO nung núng, thu c cht hu c X. Tờn gi ca X l A. metyl phenyl xeton B. propanal C. metyl vinyl xeton D. imetyl xeton Cõu 44 : Thuc th dung phõn bit dung dch NH 4NO3 vi dung dch (NH4)2SO4 l A. dung dch NaOH v dung dch HCl B. ng(II) oxit v dung dch HCl C. ng(II) oxit v dung dch NaOH D. kim loi Cu v dung dch HCl Cõu 45 : Phỏt biu no sau õy khụng ung? A. Crom(VI) oxit l oxit baz B. Ancol etylic bc chỏy tip xuc vi CrO C. Khi phn ng vi dung dch HCl, kim loi Cr b oxi hoỏ thnh ion Cr2+ D. Crom(III) oxit v crom(II) hiroxit ờu l cht cú tớnh lng tớnh Cõu 46 : Sn phõm ca phn ng nhit phõn hon ton AgNO l A. Ag, NO2, O2 B. Ag2O, NO, O2 C. Ag, NO, O2 D. Ag2O, NO2, O2 Cõu 47 : Cp cht no sau õy khụng phi l ng phõn ca nhau? A. Ancol etylic v imetyl ete B. Glucoz v fructoz C. Saccaroz v xenluloz D. 2-metylpropan-1-ol v butan-2-ol Cõu 48 : Nu thuy phõn khụng hon ton pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thỡ thu c ti a bao nhiờu ipeptit khỏc nhau? A. B. C. D. Cõu 49 : Axit cacboxylic X cú cụng thc n gin nht l C 3H5O2. Khi cho 100 ml dung dch axit X nn g 0,1M phn ng ht vi dung dch NaHCO (d), thu c V ml khớ CO2 (ktc). Giỏ tr ca V l A. 112 B. 224 C. 448 D. 336 Cõu 50 : Kim loi M cú th c iờu ch bng cỏch kh ion ca nú oxit bi khớ H nhit cao. Mt khỏc, kim loi M kh c ion H+ dung dch axit loóng thnh H2. Kim loi M l A. Al B. Mg C. Fe D. Cu B.Theo chng trỡnh Nõng cao (10 cõu, t cõu 51 n cõu 60) Cõu 51: Cht no sau õy cú ng phõn hỡnh hc? A. But-2-in B. But-2-en C. 1,2-icloetan D. 2-clopropen Cõu 52: S amin thm bc mt ng vi cụng thc phõn t C 7H9N l A. B. C. D. Cõu 53: Cho m gam bt crom phn ng hon ton vi dung dch HCl (d) thu c V lớt khớ H (ktc). Mt khỏc cng m gam bt crom trờn phn ng hon ton vi khớ O (d) thu c 15,2 gam oxit nht. Giỏ tr ca V l A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 6,72 http://megabook.vn 49 Cõu 54: Cho bit E o Mg /Mg = 2,37V; E o Zn /Zn = 0,76V; E o Pb2 /Pb = 0,13V; E o Cu /Cu = +0,34V. Pin in húa cú sut in ng chuõn bng 1,61V c cu to bi hai cp oxi húa -kh. A. Pb2+/Pb v Cu2+/Cu B. Zn2+/Zn v Pb2+/Pb C. Zn2+/Zn v Cu2+/Cu D. Mg2+/Mg v Zn2+/Zn Cõu 55: Cho 4,6gam mt ancol no, n chc phn ng vi CuO nung núng, thu c 6,2 gam hn hp X gm anehit, nc v ancol d. Cho ton b lng hn hp X phn ng hon ton vi lng d dun g dch AgNO3 NH3, un núng, thu c m gam Ag. Giỏ tr ca m l A. 16,2 B. 43,2 C. 10,8 D. 21,6 Cõu 56: in phõn dung dch CuSO4 vi anot bng ng (anot tan) v in phõn dung dch CuSO vi anot bng graphit (in cc tr) ờu cú c im chung l A. catot xy s oxi húa: 2H2O +2e 2OH +H2 B. anot xy s kh: 2H2O O2 + 4H+ +4e C. anot xy s oxi húa: Cu Cu2+ +2e D. catot xy s kh: Cu2+ + 2e Cu Cõu 57: Dung dch no sau õy cú pH > ? A. Dung dch NaCl B. Dung dch NH4Cl C. Dung dch Al2(SO4)3 D. Dung dch CH3COONa Cõu 58: iờu kin thớch hp: cht X phn ng vi cht Y to anehit axetic; cht X phn ng vi cht Z to ancol etylic. Cỏc cht X,Y,Z lõn lt l: A. C2H4, O2, H2O B. C2H2, H2O, H2 C. C2H4, H2O, CO D. C2H2, O2, H2O Cõu 59: Thuc th dung phõn bit dung dch riờng bit : NaCl, NaHSO 4, HCl l A. NH4Cl B. (NH4)2CO3 C. BaCl2 D. BaCO3 Cõu 60: Kh nng phn ng th nguyờn t clo bng nhúm OH ca cỏc cht c xp theo chiờu tn g dõn t trỏi sang phi l: A. anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua B. anlyl clorua, propyl clorua, phenyl clorua C. phenyl clorua, anlyl clorua, propyl clorua D. phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua P N ấ 28 Cõu : C Cõu : D Gii: nMg 0,28; nMgO 0,02 ú mmui khan = mMg ( NO3 )2 (0,28 0,02).148 44,4( g ) => mui khan gm Mg(NO3)2 v NH4NO3 => mNH 4NO3 46 44,4 1,6( g) nNH 4NO3 0,02 t khớ X : NxOy Mg Mg 2e x N (5 2y x 2y ) xe N x ( N xOy ) x 0,28 0,56 (5x-2y)0,04 0,04 0,16 ú : 0,56 = (5x-2y)0,04 + 0,16 => 5x - 2y = 10 chn : x = ; y = Vy X l : N2 Cõu :A Gii : s : Al : x Al2O3 : y http://megabook.vn N 8e N ( NH NO3 ) 0,02 H2 ddNH3du dd HCl(du) t ddAlCl3 Al (OH )3 Al2O3 HCldu 50 mrn = mAl2O3 2,04 nAl2O3 0,02 27 x 102 y 1,56 => x y 0,04 ta cú x = 0,02 => nH nAl 0,03 VH 0,672(lit ) Cõu :B Cõu :B Gii: Da vo ỏp ỏn => 2axit cacboxylic l n chc t cụng thc ca axit : RCOOH + x RCOOH + y NaOH x RCOOH RCOONa + H2O x RCOOK + H2O KOH y y ( R 45)( x y ) 16,4 Ta cú : => ( R 67) x ( R 83) y 40(0,2 x) 56(0,2 y) 31,1 => x + y = 0,25 => R 45 ( R 45)( x y) 16,4 ( R 27)( x y) 11,9 16,4 65,6 R 20,6 R 15; R 29 0,25 Vy : Cụng thc cua axit X la C 2H4O2 v C3H6O2 Cõu :B Cõu :C Gii : nCO2 0,25; nH2O 0,25 => X, Y l este no n chc p dng LBTKL : m = t cụng 14n 32 => thc 5,6 .44 22,4 + 4,5 - X, : ca Y 6,16 .32 = 22,4 6,7 (g) Cn H nO2 => 0,25 nCn H nO2 nCO2 n n => 6,7n 26,8n 0,25 n 2,5 => n = ; n = X : C2H4O2 HCOOCH3 Y : C3H6O2 CH3COOCH3 Cõu :D,Cõu :D,Cõu 10 :A,Cõu 11 :C Cõu 12 :B Gii : gi cụng thc muụ i hirocacbonat : M(HCO3)n S : 2M(HCO3)n 2mol M2(SO4)n mol lng gim : 2.61n - 96n = 26n 1,625.2 0,125 26n n 9,125n M + 61n = 73n => M = 12n 0,125 theo 9,125 - 7,5 = 1,625 n = => M = 24 (Mg) Cụng thc cua muụ i hirocacbonat la Mg(HCO3)2 Cõu 13 :C Gii : C12H22O11 + H2O http://megabook.vn C6H12O6 + C6H12O6 51 0,01 0,01 0,01 C6H12O6 + AgNO3 + NH3 + H2O 2Ag 0,02 0,04 => m Ag = 0,04.108 = 4,32 (g) Cõu 14 :D Cõu 15 :B Cõu 16 :C Cõu 17 :B Cõu 18 :C Cõu 19 :A Gii : VH2O => 10.46 4,6(ml ) mC2 H5OH 0,8.4,6 3,68( g ) 100 10 4,6 5,4(ml ) mH2O 5,4.1 5,4( g ) ( vỡ DH2O 1g / ml ) VC2 H5OH 1 3,68 5,4 nH nC2H5OH nH 2O ( ) 0,19 2 46 18 => VH 4,256 Cõu 20 :C Cõu 21 :C Gii: nX,Y = 0,03 ; nCO = 0,5 ; nH 2O = 0,6 Nu : X, Y l hirocacbon no => nX,Y = 0,6 - 0,2 = 0,1 0,3 Vy : Hai hirocacbon gm ankan v anken CnH2n +2 C mH2m nCO2 mCO2 0,1 0,1n (0,3-0,1) 0,2m Theo : 0,1n + 0,2m = 0,5 => n + 2m = chn n = ; m = (vỡ M Y > MX) Cụng thc cua X la CH Cõu 22 :A Cõu 23 :B Cõu 24:C Gii : nCO = 0,12 ; nH2O = 0,1 m CH 3OH ancol no n chc nờn C xHyCOOH khụng no n chc CnH2n-1COOH (n + 1)CO2 + nH 2O a (n + 1)a na CnH2n-1COOCH3 (n +2)CO2 + (n + 1)H2O b (n +2)b ( n +1)b CH3OH CO + 2H 2O c c 2c (n 1)a (n 2)b c 0,12 => a + b -c = 0,02 => a = c = 0,01 Ta cú na (n 1)b 2c 0,1 b = 0,02 a b 0,03 n=2 b c 0,03 ú Cụng thc cua C xHyCOOH la C 2H3COOH Cõu 25 :A Cõu 26 :D Cõu 27 :D Gii : ta cú : nH 0,08; nNO 0,28; Fe + nCu2 0,1 4H NO3 Fe3+ + NO + 2H2O 0,02 0,08 0,02 3+ 2+ 3Fe Fe + 2Fe 0,01 0,02 Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu 0,1 0,1 0,1 http://megabook.vn 52 ú : a - 0,13.56 + 0,1.64 = 0,92a => a = 11 Cõu 28 :ACõu 29 :BCõu 30 :A Cõu 31 :A Gii : n axit axet ic = 0,75 ; n ancol etylic = 1,5 => ancol d => m este(lý thuyt) = 0,75.88 = 66 (g) 41,25 .100 62,5% 66 H% Cõu 32 :A Gii: nCuSO = 0,03 Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu x x x 2+ 2+ Fe + Cu Fe + Cu 0,03-x 0,03-x 0,03-x theo : m hh kim loi = 56(y - 0,03 + x) + 64.0,03 = 30,4 => x + y = 0,5 mt khỏc : 65x + 56y = 29,8 0,3.56 .100 = 56,37% 29,8 => y = 0,3 => %m Fe = Cõu 33 :ACõu 34 :DCõu 35 :D Cõu 36 :B Gii : H2SO4.nSO3 + (n + 1) H2O (n + 1)H2SO4 (n +1) 0,015 0,06 H2SO4 + NaOH NaHSO4 + H2O 0,03 0,03 Cõu 37 :C => n +1 = => n =3 => %S = 128 .100 37,86% 338 15.7 =1,875.10-3= n NaOH => a = m NaOH = 0,075 1000.56 Gii : n KOH = = Cõu 38 :A Gii : amin no n chc : ú Cn H n3 N 3,925 2,1 0,05 = n Cn H n3 N 36,5 n HCl = => 14n 17 2,1 42 0,05 => n 1, 78 Cụng thc ca amin hn hp X l CH 3NH2 v C2H5NH2 Cõu 39 :B Cõu 40 :B Gii : nCO2 = 0,15 ; nOH- = 0,125.2 = 0,25 CO2 + 2OHa a CO2 + OH b CO32 a - HCO3 b http://megabook.vn b ú : 1< nOH nCO2 0,25 1,6 0,15 + H2O a b 0,15 a 0,1 2a b 0,25 b 0,05 1 nBa ( HCO3 )2 nHCO .0,05 2 0,025 53 CM Ba ( HCO ) 0,025 0,2( M ) 0,125 Cõu 41 :A Gii : Theo hn hp Y gm ankin d v anken vỡ C nH2n -2 + H2 Da vo ỏp ỏn : X l C2H2 thỡ nC2 H 3,12 0,12 26 Pb / PbCO3 CnH2n ú C2H2 mi d Cõu 42 :C Gii : t phn ng : Br2 + HCOOH 2HBr + CO2 [ ]b a [ ]p a - 0,01 a - 0,01 V= [CO2 ] a 0,01 . 4.105 t 50 => a = 0,012 Cõu 43 :D Cõu 44 :D Cõu 45 :A Cõu 46 :A Cõu 47 :C Cõu 49 :C Gii : CTPT X (C3H5O2)n = C3nH5nO2n = C2nH4n(COOH)n => C4H8(COOH)2 ta cú : 4n = 2.2n + - n => n = C4H8(COOH)2 + 2NaHCO3 C4H8(COONa)2 + 2CO2 + H2O 0,01 0,02 = 0,448 lớt Cõu 50 :C Cõu 51 :B Cõu 52 :D Cõu 53 :B Gii : 4Cr + 3O2 Cr2O3 0,2 Cr + 2HCl 0,1 0,2 CrCl2 Cõu 48 :C + H2 0,2 . 22,4 = 4,48 lớt Cõu 54 :D Gii : ú ch cú : E Zn2 / Zn E Mg / Mg = -0,76 - (-2,73) = 1,61 V Cõu 55 :B Gii : RCH2OH + CuO RCHO + Cu + H2O mCuO = 6,2 - 4,6 = 1,6 => nCuO = 0,02 RCHO + AgNO3 + NH3 + H2O 2Ag 0,02 0,04.108 = 4,32 (g) Cõu 56 :D Cõu 57 :D Cõu 58 :A Cõu 59 :D Cõu 60 :D http://megabook.vn 54 [...]... NH 4 0,1M và NH3 0,1M (biết hằng số điện ly của NH : K NH 5 .101 0 ) giá trị pH của X là: 4 4 A: pH =10 B: pH =1,5 C: pH =7,9 D: pH =9,3 Bài giải: NH 4Cl NH 4 NH 4 Cl NH3 H : K NH 5 .101 0 4 K NH [H ][NH3 ] 5 .101 0 (mol / l) [NH 4 ] H 5 .101 0.0,1 5 .101 0 (mol / l) 0,1 4 thay giá trị vào ta có: pH = -lg (5 .10- 10) = 9,3 D đúng Bài toán 12:Trộn lẫn V ml dung dịch KOH 0,002M với V ml dung dịch... lít D 1,485 lít Bài giải áp dụng công thức tính nhanh VH2O (10pH 1).Vtruoc (103 1 1).0,015 1,485lit D là đáp án đúng Bài toán 14: Thêm 90 ml n-ớc vào 10 ml dung dịch NaOH có pH=12 thì thu đ-ợc dung dịch có pH là: A pH=3 B pH=1 C pH=11 D pH=13 Bài giải Ta có: Vsau 10pH.Vtruoc (90 10) 10 (pH 12) .10 10 10 (pH 12) pH 11 C dung Bài toán 15: Để trung hoà hoàn toàn 50ml hỗn hợp X gồm HCl và H2SO4... Bài giải: Ph-ơng trình phản ứng: NaOH + HCl NaCl + H2O OH H H2O 0,01 0,03V V(mol) (mol) 3 10 103 n H (dư) 0,02V 0,02V 2.V (mol) [H ] : 3 0,01 102 (mol / lit) 3 3 10 10 10 pH = 2 B đúng Chú ý: Để đơn giản hoá bài toán ta chọn V = 1 lít 0,02 n H (dư) 0,03 0,01 0,02(mol) [H ] 0,01 102 (mol / lit) pH = 2 B đúng 2 Bài toán 2: (Trích đề thi tuyển sinh đại học ĐH CĐ Khối B 2007) Trộn 100 ml... 10- 6M [H+] phản ứng hết Phản ứng trung hoà xẩy ra khi trộn: H OH H 2O Tr-ớc phản ứng: 10- 5V1 10- 5V2 -5 Đã phản ứng: 10 V1 10- 5V1 Sau phản ứng: 0 10- 5 (V2- V1) Do dung dịch sau khi trộn có nồng độ [OH-] = 10- 6(M) n hay OH 106 (V 1 V2 ) Ta có: 10- 5(V2- V1) = 10- 6 (V1+ V2) 9V2 = 11V1 V1 9 C đúng V2 11 Bài toán 10: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trở trong thời gian 60 phút, c-ờng độ dòng điện... (b>a) thì ta áp dụng công thức tính nhanh Vsau 10ba.Vtruoc 10pH V truoc VH2O (10pH 1).Vtruoc 8 Nếu tính thể tích n-ớc cần thêm vào V lít dung dịch axit có pH=a để đợc dung dịch mới có pH=b (b . 331- 223 =108 gam, theo bài ra thì khối l-ợng chất rắn giảm 66,2 - 55,4 = 10, 8g thì khối l-ợng Pb(NO 3 ) 2 phản ứng là: 10, 8 x331 33,1gam 108 Vậy 33,1 H .100 % 50% 66,2 A đúng Bài toán 15:. 0,03 .22,4 0,042(l) 16 3 0,042 %O .100 % 9,375% 0,448 D đúng. Chú ý: + Nếu 3 0,021 %O .100 % 4,69% 0,448 A sai + Nếu 3 32 %O .100 % 40% 32 48 B sai Bài toán 10: Hòa tan hoàn toàn 4 gam. 3Ag m Ag = 108 . 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 Fel + 2Ag + Fe 2+ + 2Ag m Ag = 108 . 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 Fe 2+ + Ag + Fe 3+ + Ag + m Ag = 108 . 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 m = 108 . 0,55 =
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 2), 10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 2), 10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay