Đề thi cuối ki 2 môn Toán lớp 4

3 262 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 18:03

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Ngày kiểm tra : 12 tháng năm 2011 MƠN TỐN LỚP BỐN (đề 2) (Thời gian làm bà 60 phút (khơng kể thời gian giao đề) PHỊNG GIÁO DỤC TP MỸ THO Họ tên:………………. Lớp Bốn Điểm Lời phê giáo viên ĐỀ BÀI Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước kết đúng. a) Trong số đây, số vừa chia hết cho A. 50345 B. 502356 C. 500310 b) Phân số hình tơ màu phân số đây: A. B. 18 30 C. 12 32 D. D. 50125 20 11 = , số điền vào trống : A. 22 B. 10 C. 11 D. 20 2 d) 37 m 9dm = cm A. 3790 B. 3709 C. 370900 D. 370009 Câu 2. (1 điểm) Điền dấu thích hợp ( > , < , = ) vào chỗ chấm: 10 11 10 70 a) b) c) d) .1 13 18 16 71 12 Câu 3. (0,5 điểm) Trong bình cộng ba số: 72; 234 ; 210 : c) Phép trừ A. 127 B. 172 Câu 4. (1 điểm) Viết vào chỗ trống cho thích hợp. C. 271 A D. 258 B 15cm Trong hình bình hành ABCD có: 13cm a) Cạnh AB song song cạnh: D b) Cạnh AD song song cạnh: . C c) Chu vi hình bình hành :………………………… Câu 5. (0,5 điểm): 540 kg là: A. 324 Câu 6. (2 điểm) Tính. B. 900kg C. 324000g D. 324tạ a. - = ……………………………… b. + =………………… …… . c. : = …………………………… . 11 d. x = … ……………………… Câu 7. (1 điểm) Tìm x . a) : x = b) 11 - x = …………………………………………… ………………………………………. …………………………………………… ………………………………………. …………………………………………… ………………………………………. Câu 8. (2 điểm) Cửa hàng thứ bán cửa hàng thứ hai 618 gạo. Tìm số gạo cửa hàng bán được, biết số gạo cửa hàng thứ bán số gạo bán cửa hàng thứ hai. Bài làm . . . . . . . . . . . Câu 9. (1 điểm) Cho hình H tạo hình chữ nhật ABCD (AB=4cm BC=3cm) hình thoi BMCN (MN=6cm). Tính diện tích hình H Bài giải M nửa . A B . . D N C Hình H . MỸ THO KI M TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 10 – 20 11 Ngày ki m tra : 12 tháng 5 năm 20 11 MÔN TOÁN LỚP BỐN (đề 2) (Thời gian làm bà 60 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê của giáo viên ĐỀ BÀI Câu. điểm): 5 3 của 540 kg là: A. 3 24 B. 900kg C. 3 24 000g D. 3 24 tạ Câu 6. (2 điểm) Tính. a. 3 2 - 7 4 = ……………………………… b. 2 3 + 4 =………………… …… c. 11 3 : 3 = …………………………… d. 5 2 x 6 1 = …. 8 5 16 10 d) 71 70 1 Câu 3. (0,5 điểm) Trong bình cộng của ba số: 72; 23 4 ; 21 0 là : A. 127 B. 1 72 C. 27 1 D. 25 8 Câu 4. (1 điểm) Viết vào chỗ trống cho thích hợp. Trong hình bình hành ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối ki 2 môn Toán lớp 4, Đề thi cuối ki 2 môn Toán lớp 4, Đề thi cuối ki 2 môn Toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay