Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa học cực hay

133 323 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 15:04

wWw.VipLam.Net HểA HC 12 ã ã ã ã ã ã ã ã ã Chng 1: Este Lipit Chng 2: Cacbohidrat Chng 3: Amin Amino axit Protein Chng 4: Polime Vt liu polime Chng 5: i cng v kim lai Chng 6: Kim lai kim Kim lai kim th - Nhụm Chng7: St v mt s kim lai quan trng Chng 8: Phõn bit mt s cht vụ c Chng 9: Húa hc v phỏt trin kinh t, xó hi v mụi trng wWw.VipLam.Net TI LIU LU HNH NI B CHNG I. ESTE - LIPIT A- MT S VN L THUYT CN NM VNG 1. Khỏi nim v dn xut ca axit cacboxylic - Dn xut ca axit cacboxylic l nhng sn phm to thay th nhúm hiroxyl -OH nhúm cacboxyl -COOH bng nguyờn t hay nhúm nguyờn t khỏc: -COOH đ -COZ (vi Z: OR', NH2, OCOR, halogen, ) - Este l dn xut ca axit cacboxylic. Khi thay th nhúm OH nhúm cacboxyl ca axit cacboxylic bng nhúm OR' thỡ c este. - Halogenua axit (quan trng nht l clorua axit RCOCl). to halogenua axit cú th dựng cỏc tỏc nhõn nh PCl5 (photpho pentaclorua), PCl3 (photpho triclorua), COCl2 (photgen), SOCl2 (thionyl clorua), RCOOH + PCl5 đ RCOCl + POCl3 + HCl 3RCOOH + PCl3 đ 3RCOCl + H3PO3 RCOOH + SOCl2 đ RCOCl + SO2 + HCl RCOOH + COCl2 đ RCOCl + CO2 + HCl - Anhirit axit, cú loi: i xng (dng (RCO)2O hoc (ArCO)2O; gi tờn bng cỏch thay t axit bng anhirit (CH3CO)2O l anhirit axetic), v khụng cõn i (sinh t hai axit monocacboxylic khỏc nh CH3CO-O-OCC6H5; gi tờn bng t anhirit cng vi tờn ca hai axit - anhirit axetic benzoic). to thnh anhirit axit cú th s dng nhiu phng phỏp khỏc nh dựng tỏc nhõn hỳt nc P2O5 hay tỏc dng ca nhit, 2. Cụng thc tng quỏt ca este a/ Trng hp n gin: l este khụng cha nhúm chc no khỏc, ta cú cỏc cụng thc nh sau : - To bi axit cacboxylic n chc RCOOH v ancol n chc R'OH: RCOOR'. - To bi axit cacboxylic a chc R(COOH)a v ancol n chc R'OH: R(COOR')a. - To bi axit cacboxylic n chc RCOOH v ancol a chc R'(OH)b: (RCOO)bR'. - To bi axit cacboxylic a chc R(COOH)a v ancol a chc R'(OH)b: Rb(COO)abR'a. Trong ú, R v R' l gc hirocacbon (no, khụng no hoc thm); trng hp c bit, R cú th l H (ú l este ca axit fomic H-COOH). b/ Trng hp phc tp: l trng hp este cũn cha nhúm OH (hiroxi este) hoc este cũn cha nhúm COOH (este - axit) hoc cỏc este vũng ni phõn t Este trng hp ny s phi xột c th m khụng th cú CTTQ chung c. Vớ d vi glixerol v axit axetic cú th cú cỏc hiroxi este nh HOC3H5(OOCCH3)2 hoc (HO) 2C3H5OOCCH3; hoc vi axit oxalic v metanol cú th cú este - axit l HOOC-COOCH3. wWw.VipLam.Net -1- c/ Cụng thc tng quỏt dng phõn t ca este khụng cha nhúm chc khỏc Nờn s dng CTTQ dng Cn H 2n + 2- 2D O 2a (trong ú n l s cacbon phõn t este n 2, nguyờn; D l tng s liờn kt p v s vũng phõn t D 1, nguyờn; a l s nhúm chc este a 1, nguyờn), vit phn ng chỏy hoc thit lp cụng thc theo phn trm lng ca nguyờn t c th. 3. Tớnh cht hoỏ hc ca este a/ Phn ng thu phõn este Tớnh cht hoỏ hc quan trng nht ca este l phn ng thu phõn. S thu phõn este (v c bn, cha xột cỏc trng hp c bit) l : (este) (nc) (axit) (ancol) Thu phõn chớnh l quỏ trỡnh nghch ca ca phn ng este hoỏ. Phn ng thu phõn cú th xy mụi trng axit hoc mụi trng baz. - Phn ng thu phõn mụi trng kim c gi l phn ng x phũng hoỏ. c im ca phn ng thu phõn este: - Phn ng thu phõn este mụi trng axit l phn ng thun nghch. Sn phm ca phn ng iu kin ny luụn cú axit cacboxylic. chuyn dch cõn bng v phớa to axit v ancol, ta dựng lng d nc. - Phn ng thu phõn este khụng nhng thun nghch m cũn rt chm. tng tc phn ng thu phõn ta un núng hn hp phn ng vi vi cht xỳc tỏc axit (H2SO4, HCl). - Phn ng x phũng hoỏ ch xy mt chiu, sn phm thu c luụn cú mui ca axit cacboxylic. (este) (kim) (mui) (ancol, phenol, anehit ) b/ Phn ng ca gc hirocacbon Este khụng no (este ca axit khụng no hoc ancol khụng no) cú kh nng tham gia phn ng cng v phn ng trựng hp õy l tớnh cht liờn kt p quy nh (tng t nh hirocacbon tng ng). Mt s phn ng thuc loi ny cú ng dng quan trng l : - Phn ng chuyn hoỏ du (cht bộo lng) thnh m (cht bộo rn) Ni, t , p (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 ắắắđ (C17H35COO)3C3H5 (Triolein) (Tristearin) -2- wWw.VipLam.Net - Phn ng trựng hp vinyl axetat thnh poli(vinyl axetat) nCH2 CH OCOCH3 xt, to, p CH CH2 n OCOCH3 - Trựng hp metyl metacrylat thnh poli(metyl metacrylat) thu tinh hu c plexiglas). CH3 nCH2 CH COOCH3 xt, to, p CH CH2 n COOCH3 poli(metyl metacrylat) (PMM) CH3 metyl metacrylat - Phn ng gng ca este ca axit fomic (xem li anehit). 4. Phn ng kh este bi lớti-nhụm hirua LiAlH4 thnh ancol bc I 1) LiAlH RCOOR' ắắắắ đ RCH2OH + R'OH 2) H O + (Chỳ ý: anhirit axit, halogenua axit cng b lớti-nhụm hirua kh tng t). 5. Mt s phn ng thu phõn c bit ca este Cn c vo s phn ng x phũng hoỏ hay phn ng thu phõn este ta cú th cn c vo sn phm to thnh suy oỏn cu to ca este ban u. Khụng nht thit sn phm cui cựng phi cú ancol, tu thuc vo vic nhúm OH ớnh vo gc hirocacbon cú cu to nh th no m s cú cỏc phn ng tip theo xy cú sn phm cui cựng hon ton khỏc nhau, hoc na l cu to bt thng ca este gõy nờn. Mt s trng hp thu phõn c bit ca este (khụng cha halogen) thng gp bi toỏn nh lng l : ã Este + NaOH ắắ đ mui + anehit Este n chc cú gc ancol dng cụng thc R-CH=CHThớ d CH3COOCH=CH-CH3 ã Este + NaOH ắắ đ mui + xeton Este n chc vi dng cụng thc R COO C(R)=C(R)R Thớ d : CH3-COO-C(CH3)= CH2 to axeton thu phõn. ã Este + NaOH ắắ đ mui + ancol + H2O Este- axit : HOOC-R-COOR ã Este + NaOH ắắ đ mui + H2O Este ca phenol: C6H5OOC-R ã Este + NaOH ắắ đ mui + anehit + H2O Hiroxi- este: RCOOCH(OH)-R ã Este + NaOH ắắ đ mui + xeton + H2O Hiroxi- este: RCOOC(R)(OH)-R wWw.VipLam.Net -3- ã Este + NaOH ắắ đ sn phm nht hoc m RN = mESTE + mNaOH. Este vũng (c to bi hiroxi axit) ã Este + NaOH ắắ đ Cú MSP = MEste + MNaOH õy chớnh l este vũng nhng c nhỡn di gúc khỏc m thụi Chỳ ý cỏc kt lun in nghiờng di mi trng hp trờn õy ch l mt thớ d n gin nht, cỏc em ch c dng khụng cú du hiu cho phộp xỏc nh c th s nhúm chc este trc ú. 6. Mt s phng phỏp iu ch este a/ Phn ng ca ancol vi axit cacboxylic v dn xut nh clorua axit, anhirit axit, to este. - Phn ng ca ancol vi axit cacboxylic (xem axit). + H ,t ắắắ đ RCOOR' + H2O RCOOH + R'OH ơắắ ắ - Phn ng ca ancol vi anhirit axit hoc clorua axit thỡ phn ng xy nhanh hn v mt chiu (khụng thun nghch nh tỏc dng vi axit) (CH3CO)2O + C2H5OH ắắ đ CH3COOC2H5 + CH3COOH CH3COCl + C2H5OH ắắ đ CH3COOC2H5 + HCl b/ Phn ng ca phenol vi anhirit axit hoc clorua axit (phenol khụng tỏc dng vi axit cacboxylic) to este ca phenol. Vớ d: phn ng to phenyl axetat (CH3CO)2O + C6H5OH ắắ đ CH3COOC6H5 + CH3COOH CH3COCl + C6H5OH ắắ đ CH3COOC6H5 + HCl c/ Phn ng cng vo hirocacbon khụng no ca axit cacboxylic Vớ d: phn ng to vinyl axetat xt, t CH3COOH + CHCH ắắắ đ CH3COOCH=CH2 d/ Phn ng ankyl halogenua v mui bc hay cacboxylat ca kim loi kim RCOOAg + R'I đ RCOOR' + AgI RCOONa + RÂI đ RCOOR' + NaI 7. Lipit - Lipit l nhng hp cht hu c cú t bo sng. Lipit bao gm cht bộo, sỏp, sterit, photpholipit, hu ht chỳng u l cỏc este phc tp. -4- wWw.VipLam.Net - Cht bộo l trieste ca glixerol vi cỏc axit monocacboxylic cú s chn nguyờn t C (thng t 12C n 24C) khụng phõn nhỏnh, gi chung l triglixerit. Khi thu phõn cht bộo thỡ thu c glixerol v axit bộo. - Khi un núng cht bộo vi dung dch kim thỡ to glixerol v hn hp mui ca cỏc axit bộo. Mui natri (hoc kali) ca cỏc axit bộo chớnh l x phũng. Phn ng ca cht bộo vi cht kim c gi l phn ng x phũng hoỏ. Phn ng x phũng hoỏ xy nhanh hn phn ng thu phõn mụi trng axit v khụng thun nghch. - Ch s axit: l s mg KOH cn trung ho axit bộo t cú 1g cht bộo. - Ch s x phũng hoỏ l tng s mg KOH cn x phũng hoỏ glixerit v trung ho axit bộo t cú 1g cht bộo. - Ch s iot: l s gam iot cú th cng hp vo cỏc liờn kt bi cú 100g cht bộo. 8. X phũng v cht ty tng hp B - MT S PHN NG HO HC THNG GP t 1. RCOOCH=CH2 + NaOH ắắ đ RCOONa + CH3CHO t 2. RCOOC6H5 + 2NaOH ắắ đ RCOONa + C6H5ONa + H2O t0 3. C3H5(OOC R )3 + 3NaOH ắắ đ R COONa + C3H5(OH)3 H+ , t0 ắắắ đ Rb(COO)abR'a + abH2O 4. bR(COOH)a + aR'(OH)b ơắắ ắ t 5. (C17H35COO)3C3H5 + 3KOH ắắ đ C17H35COOK + C3H5(OH)3 6. 3CH3COOH + PCl3 đ 3CH3COCl + H3PO3 t0 7. 3CH3COOH + POCl3 ắắ đ 3CH3COCl + H3PO4 CaO, t 8. CH3COONa(r) + NaOH(r) ắắắ đ CH4 + Na2CO3 photpho, t 9. CH3CH2COOH + Br2 ắắắắ đ CH3CHBrCOOH + HBr 10. CH3-CO-CH3 + HCN đ (CH3)2C(OH)CN 11. (CH3)2C(OH)CN + 2H2O đ (CH3)2C(OH)COOH + NH312. R-Cl + KCN đ R-CN + KCl 13. R-CN + 2H2O đ R-COOH + NH31) O2 14. C6H5-CH(CH3)2 ắắắắ đ C6H5OH + CH3COCH3 2) H O, H + 15. RCOONa + HCl (dd loóng) đ RCOOH + NaCl t0 16. 2CH3COONa(r) + 4O2 ắắ đ Na2CO3 + 3CO2- + 3H2O t 17. CxHy(COOM)a + O2 ắắ đ M2CO3 + CO2 + H2O (s phn ng t chỏy mui cacboxylat). t 18. RCOOC(CH3)=CH2 + NaOH ắắ đ RCOONa + CH3 COCH3 wWw.VipLam.Net -5- C- BI TP TRC NGHIM I BI TP C BN Cõu 1.1 Khi un hn hp gm etanol v axit axetic (cú mt H2SO4 c lm xỳc tỏc), cú th thu c este cú tờn l A. ietyl ete. B. Etyl axetat. C. Etyl fomiat. D. Etyl axetic. Cõu 1.2 Cú cỏc nhn nh sau : (1) Este l sn phm ca phn ng gia axit v ancol; (2) Este l hp cht hu c phõn t cú nhúm COO- ; (3) Este no, n chc, mch h cú cụng thc phõn t CnH2nO2 , vi n ; (4) Hp cht CH3COOC2H5 thuc loi este; (5) Sn phm ca phn ng gia axit v ancol l este. Cỏc nhn nh ỳng l A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (5). Cõu 1.3 Xột cỏc nhn nh sau: (1) Trong phn ng este hoỏ, axit sunfuric va lm xỳc tỏc va cú tỏc dng hỳt nc, ú lm tng hiu sut to este; (2) Khụng th iu ch c vinyl axetat bng cỏch un sụi hn hp ancol v axit cú axit H2SO4 c lm xỳc tỏc; (3) iu ch este ca phenol khụng dựng axit cacboxylic thc hin phn ng vi phenol; (4) Phn ng este hoỏ l phn ng thun - nghch. Cỏc nhn nh ỳng gm A. ch (4). B. (1) v (4). C. (1), (3), v (4). D. (1), (2), (3), (4). Cõu 1.4 Hn hp X gm este mch h E (C5H6O4) v F (C4H6O2). un hn hp X vi dung dch NaOH d, sau ú cụ cn dung dch, thu cht rn Y. Nung Y vi NaOH (cú mt CaO) thỡ c mt cht khớ l CH 4. Vy cụng thc cu to ca E v F l A. HOOCCH = CH COOCH3 v CH3OOC CH = CH2. B. HOOC COO CH2 CH = CH2 v H COO CH2 CH = CH2. C. HOOC CH = CH COO CH3 v CH2 = CH COO CH3. D. HOOC CH2 COO CH = CH2 v CH3 COO CH = CH2. Cõu 1.5 Tng s liờn kt p v s vũng phõn t este (khụng cha nhúm chc no khỏc) to bi glixerol v axit benzoic l A. 3. B. 4. C. 14. D. 15. Cõu 1.6 ng vi cụng thc phõn t C4H8O2, s tn ti cỏc este vi tờn gi : (1) etyl axetat; (2) metyl propionat; (3) metyl iso-propylonat; (4) propyl fomiat; (5) iso-propyl fomiat. Cỏc tờn gi ỳng ng vi este cú th cú ca cụng thc phõn t ó cho l A. (1), (2), (4), (5). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (5). Cõu 1.7 Phn ng thu phõn ca este mụi trng axit (1) v mụi trng baz (2) khỏc cỏc im : a/ (1) thun nghch, cũn (2) ch mt chiu; b/ (1) -6- wWw.VipLam.Net to sn phm axit, cũn (2) to sn phm mui; c/ (1) cn un núng, cũn (2) khụng cn un núng. Nhn xột ỳng l A. a, b. B. a, b, c. C. a, c. D. b, c. Cõu 1.8 Cụng thc tng quỏt ca este to bi mt axit cacboxylic v mt ancol l A. CnH2nO2. B. RCOOR. C. CnH2n 2O2. D. Rb(COO)abRa. Cõu 1.9 Cụng thc tng quỏt ca este to bi mt axit cacboxylic no n chc v mt ancol no n chc (c axit v ancol u mch h) l A. CnH2n+2O2. B. CnH2n 2O2. C. CnH2nO2. D. CnH2n + 1COOCmH2m +1. Cõu 1.10 Este ca glixerol vi axit cacboxylic (RCOOH) c mt s hc sinh vit nh sau: (1) (RCOO)3C3H5; (2) (RCOO)2C3H5(OH); (3) (HO)2C3H5OOCR; (4) (ROOC)2C3H5(OH); (5) C3H5(COOR)3. Cụng thc ó vit ỳng l A. ch cú (1). B. ch cú (5). C. (1), (5), (4). D. (1), (2), (3). Cõu 1.11 Cụng thc tng quỏt ca este thun chc to bi ancol no hai chc v axit khụng no cú mt ni ụi, ba chc l A. CnH2n - 10O6. B. CnH2n -16O12. C. CnH2n - 6O4. D. CnH2n - 18O12. Cõu 1.12 Trong s cỏc phn ng cú th cú ca este gm: (1) phn ng trựng hp; (2) phn ng cng; (3) phn ng thu phõn; (4) phn ng oxi húa, phn ng c trng cho mi este l A. (1). B. (4). C. (3). D. (3) v (4). Cõu 1.13 Nhng phỏt biu sau õy : (1) Cht bộo khụng tan nc; (2) Cht bộo khụng tan nc, nh hn nc nhng tan nhiu dung mụi hu c; (3) Du n v m bụi trn cú cựng thnh phn nguyờn t; (4) Cht bộo l este ca glixerol v axit hu c. Cỏc phỏt biu ỳng l A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (2). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4). Cõu 1.14 Trong thnh phn ca mt s loi sn cú trieste ca glixerol vi axit linoleic C17H31COOH v axit linolenic C17H29COOH. S lng cụng thc cu to ca cỏc trieste cú th cú loi sn núi trờn l A. 6. B. 18. C. 8. D. 12. Cõu 1.15 Este mch h, n chc cha 50%C (v lng) cú tờn gi l A. etyl axetat. B. vinyl axtetat. C. metyl axetat. D. vinyl fomiat. Cõu 1.16 Este X (C8H8O2) tỏc dng vi lng d dung dch KOH thu c mui hu c v H2O. X cú tờn gi l wWw.VipLam.Net -7- A. metyl benzoat. B. benzyl fomiat. C. phenyl fomiat. D. phenyl axetat. Cõu 1.17 Cht X cú cụng thc phõn t C4H8O2. Khi X tỏc dng vi dung dch NaOH sinh cht Y cú cụng thc C2H3O2Na. Cụng thc cu to ca X l A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5. Cõu 1.18 Khi un hn hp axit R1COOH v R2 COOH vi glixerol (axit H2SO4 lm xỳc tỏc) cú th thu c my trieste ? A. 6. B. 4. C. 18. C. 2. Cõu 1.19 Trong s cỏc este: (1) metyl axetat; (2) metyl acrylat; (3) metyl metacrylat; (4) metyl benzoat, este m polime ca nú c dựng sn xut cht gm A. (1), (2), (3). B. (1), (4). C. (2), (3); (4). D. (3), (4). Cõu 1.20 S nguyờn t cacbon ti thiu phõn t este khụng no, mch h l A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Cõu 1.21 S nguyờn t cacbon ti thiu phõn t este (c to nờn t axit v ancol) no a chc, mch h l A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Cõu 1.22 un núng hn hp gm x mol axit axetic v y mol etylen glicol (xt H2SO4 c). Ti thi im cõn bng thu c 0,30 mol axit, 0,25 mol ancol v 0,75 mol este (khụng tỏc dng vi Na). x, y cú giỏ tr l A. x = 1,05; y = 0,75. B. x = 1,20; y = 0,90. C. x = 1,05; y = 1,00. D. x = 1,80; y = 1,00. Cõu 1.23 Trong s cỏc ng phõn mch h cú cụng thc phõn t C2H4O2, s ng phõn cú kh nng tỏc dng vi dung dch NaOH, natri kim loi, natri cacbonat, dung dch AgNO3 amoniac ln lt l A. 2, 2, 1, 2. B. 2, 1, 2, 1. C. 2, 2, 2, 1. D. 1, 2, 2, 1. Cõu 1.24 ng vi cụng thc phõn t C3H6O2, mt hc sinh gi tờn cỏc ng phõn este cú th cú gm: (1) etyl fomiat; (2) metyl axetat; (3) iso propyl fomiat; (4) vinyl fomiat. Cỏc tờn gi ỳng l A. ch cú (1). B. (1) v (2). C. ch cú (3). D. (1), (2) v (3). Cõu 1.25 Tờn gi ca este (c to nờn t axit v ancol thớch hp) cú cụng thc phõn t C4H6O2 l A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat. C. Metyl propionat. D. Vinyl axetat. -8- wWw.VipLam.Net Cõu 1.26 Cho mol CH3COOH thc hin phn ng este hoỏ vi mol C2H5OH. Khi t trng thỏi cõn bng hn hp cú 1,2 mol este to thnh. nhit ú hng s cõn bng Kc ca phn ng este hoỏ l A. 1. B. 1,2. C. 2,4. D. 3,2. Cõu 1.27 Cht X tỏc dng vi NaOH cho dung dch X1. Cụ cn X1 c cht rn X2 v hn hp hi X3. Chng ct X3 thu c cht X4. Cho X4 gng c sn phm X5. Cho X5 tỏc dng vi NaOH li thu c X2. Vy cụng thc cu to ca X l A. HCOO C(CH3) = CH2. B. HCOO CH = CH CH3. C. CH2 = CH CH2 OCOH. D. CH2 = CH OCOCH3. Cõu 1.28 Hn hp T gm cht X, Y mch h (C,H,O) n chc u khụng tỏc dng c vi Na, nhng u tỏc dng vi dung dch NaOH un núng. t chỏy hon ton m g T, thu 6,72 lớt (ktc) CO2 v 5,4g H2O. Vy X, Y thuc dóy ng ng A. este n, no. B. este n no, cú ni ụi. C. este n, cú mt ni ba. D. este n cú ni ụi. Cõu 1.29 Phỏt biu no sau õy sai ? A. Phn ng x phũng hoỏ l phn ng thu phõn este mụi trng kim, un núng. B. Cht bộo l este ca glixerol vi cỏc axit bộo. C. Glixerol kh nc hon ton cho sn phm l acrolein. D. Cỏc axit bộo cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh, s nguyờn t cacbon chn. Cõu 1.30 Cỏch no sau õy cú th dựng iu ch etyl axetat ? A. un hi lu hn hp etanol, gim v axit sunfuric c. B. un hi lu hn hp axit axetic, ru trng v axit sunfuric c. C. un sụi hn hp etanol, axit axetic v axit sunfuric c cc thu tinh chu nhit. D. un hi lu hn hp etanol, axit axetic v axit sunfuric c. Cõu 1.31 Cht hu c X cú cụng thc phõn t l C5H6O4. Thu phõn X bng dung dch NaOH d, thu c mt mui v mt ancol. Cụng thc cu to ca X cú th l A. HOOCCOOCH2CH = CH2. B. HOOCCH2COOCH = CH2. C. HOOCCH = CHOOCCH3. D. HOOCCH2CH = CHOOCH. Cõu 1.32 Thu phõn este E cú cụng thc phõn t C4H8O2 vi xỳc tỏc axit vụ c loóng, thu c sn phm hu c X, Y (cha cỏc nguyờn t C, H, O). T X cú th iu ch trc tip Y bng mt phn ng nht. Cht E l A. etyl axetat. B. propyl fomiat. C. isopropyl fomiat. D. metyl propionat. Cõu 1.33 Cho cỏc cõu sau : a/ Cht bộo thuc loi hp cht este. wWw.VipLam.Net -9- P N V HNG DN GII CHNG VII 7.1 B 7.2 B 7.3 B 7.4 B 7.5 B 7.6 C 7.7 C 7.8 D 7.9 A 7.10 D 7.11 B 7.12 D 7.13 C 7.14 a/1; b/7 7.15 B 7.16 B 7.17 a/2; b/6 c/1,4 7.18 D 7.19 C 7.20 C 7.21 D 7.22 C 7.23 C 7.24 A 7.25 C 7.26 A 7.27 A 7.28 D 7.29 A 7.30 C 7.31 B 7.32 B 7.33 C 7.34 A 7.35 B 7.36 C 7.37 A 7.38 B 7.39 A 7.40 A 7.41 D 7.42 B 7.43 D 7.44 B 7.45 D 7.46 C 7.47 B 7.48 B 7.49 D 7.50 B 7.51 B 7.52 B 7.53 B 7.54 B 7.55 C 7.56 A 7.57 A 7.58 A 7.59 D 7.60 A 7.61 B 7.62 D 7.63 A 7.64 D 7.65 B 7.66 A 7.67 B 7.69.a 7.69.b 7.70.a 7.70.b 7.70.c B B A C B 7.71 B 7.68.a 7.68.b 7.68.c B C B 7.72.a 7.72.b A C 7.73 A 7.74 D 7.75 A 7.76 A 7.77 C 7.78 B 7.79 D 7.80 A 7.81 C 7.82 A 7.83 B 7.84 D 7.85 A 7.86 C 7.87 C 7.88 B 7.89 C 7.90 A 7.91 C 7.92 B 7.93 C 7.94 C 7.95 C 7.96 C 7.97 C 7.98 B 7.99 A 7.100 D 7.101 D 7.102 C 3Cu + 2NO3- + 8H 0,03(mol) 0,016(mol) + 0,08(mol) đ 3Cu 2+ + 2NO + H O. 0,016(mol) wWw.VipLam.Net - 117 - CHNG VIII. PHN BIT MT S CHT Vễ C & CHUN DUNG DCH A- MT S VN L THUYT CN NM VNG 1. Nhn bit mt s anion Tt Anion Thuc th Du hiu OH Qu tớm Hoỏ xanh SO32 HSO3 + H CO32 HCO3 SiO32 SO42 Ba2+ S2 Cl Ag+ Br I PO43 Ag+ NO3 ClO3 NO2 - 118 - - SO2 - CO2 Phng trỡnh phn ng SO32 + 2HCl đ SO2 + H2O CO32 + 2HCl đ 2Cl + CO2 SO2 lm mt mu dung dch KMnO4 CO2 lm c dung dch Ca(OH)2 SiO32 + 2HCl đ H2SiO3 + 2Cl Ba2+ + SO42 đ BaSO4 2Ag+ + S2 đ Ag2S keo trng trng en trng vng nht Ag+ + X đ AgX vng vng (tan 3Ag+ + PO43 đ Ag3PO4 HNO3) (-) nõu NO2 3Cu+8H++2NO3đ2Cu2++2NO+4H2O dung dch Cu 2+ (2NO + O2 đ 2NO2) xanh H2SO4 loóng, Cu Cụ cn, to O2- (que úm t0 cú MnO2 2KClO đ 2KCl + 3O23 ắắ bựng chỏy) x.t. 3NaNO2 + H2SO4 (l) đ Na2SO4+NaNO3+2NO-+H2O H2SO4 (l) + O2 KK to, khụng - NO2 nõu NO ắắắắắ NO2- (nõu) đ khớ Dựng phõn bit NO2 v NO3 (vỡ NO3 khụng cú phn ng ny). wWw.VipLam.Net 2. Nhn bit mt s cation Stt ion Thuc th Du hiu + Li Na+ K+ Ca2+ Ba2+ t trờn ngn la vụ sc Ca2+ SO427 Ba2+ Mg2+ Cu2+ 10 Fe2+ 11 Fe3+ 12 NH4+ thm Vng ti Tớm hng da cam Lc (hi vng) trng trng trng xanh (nu dựng dd NH3 thỡ to kt ta xanh sau ú tan to ion phc mu xanh thm c trng. OH(riờng vi Fe3+ c trng nht l dựng ion thioxianat SCN-; cũn Fe2+ lm mt mu trng dd thuc xanh tớm cú + mt H ). mỏu nõu NH3 - khai, - o lm xanh OH , t qu m) Phng trỡnh phn ng (phng phỏp vt lớ) Ca2+ + SO42- đ CaSO4 (it tan) Ba2+ + SO42- đ BaSO4 Mg2+ + 2OH- đ Mg(OH)2 Cu2+ + 2OH- đ Cu(OH)2 + NH 3+ H O Cu 2+ ắắ ắ ắ ắđCu(OH) - NH + ắắ ắđ [ Cu(NH ) ] 2+ + NH - 2OH - Fe 2+ OH KK ắắắắ đ Fe ( OH ) ắắắđ Fe ( OH ) - 2+ + nõu 2+ MnO4 + 5Fe + 8H đ Mn + 5Fe3+ + + 4H2O 3+ Fe + 3SCN đ Fe(SCN)3 mỏu Fe3+ + 3OH- đ Fe(OH)3 nõu NH4+ + OH- đ NH3- + H2O - +3OH Al3+ ắắắ đ Al(OH)3 3+ 13 Al + OH ắắắ đ [ Al(OH) ] - - 2+ 14 Zn OHt t n d +2OH trng tan Zn 2+ ắắắ đ Zn(OH) 2+ OH ắắắ đ [ Zn(OH) ] OH d - - 15 Be2+ + OH Be2+ ắắ đ Be (OH )2 ắắắắđ BeO22- 16 Pb2+ Pb2+ ắđ Pb(OH)2 ắđ PbO22wWw.VipLam.Net - 119 - 17 Cr 3+ 18 Pb2+ dd H2S xanh, OH - ộ Cr 3+ ắắđCr (OH )3 ắắắắ đ Cr (OH )36- ự ởờ ỷỳ tan (OH ) d (dd mu xanh) PbS en Pb2+ + S2- đ PbS (mu en) 3. Nhn bit mt s cht khớ Stt Khớ Cl2 Thuc th Dung dch (KI + h tinh bt) Du hiu Khụng mu Cl2 + 2KI đ 2KCl+ I2 + I2 đ hoỏ xanh (H tinh bt) ắắắ đ xanh Khụng mu đ hoỏ xanh I2 H tinh bt SO2 dd Br2 hay Mt mu dd KMnO4 dung dch H2S HCl NH3 NO NO2 CO dd Pb(NO3)2 dd AgNO3 Qu tớm m HCl (m c) Khụng khớ Qu tớm m dd PdCl2 (hay + CuO en) Pb2+ + H2S đ PbS + 2H+ Cho trng Hoỏ xanh To khúi trng Hoỏ nõu Hoỏ To Pd Ag+ + Cl đ AgCl 11 O2 Cu (), to 13 H2 14 SO3 15 N2 - 120 - NH3 + H2Ođ NH4OH NH3 + HCl đ NH4Cl 2NO + O2 đ 2NO2 3NO2 + H2O đ 2HNO3 + NO CO + PdCl2 + H2O đ (hoỏ Cu) Pd + 2HCl + CO2- ddCa(OH)2 Vn c Hi H2O SO2 + Br2 + 2H2O đ 2HBr + H2SO4 5SO2+2KMnO4+ 2H2O đ 2H2SO4+2MnSO4+K2SO4 Cho en 10 CO2 12 Phng trỡnh phn ng Hoỏ en CuO Trng hoỏ xanh CuSO4 khan CuO (en) Hoỏ (Cu) to Dung dch Kt ta BaCl2 trng BaSO4 (cũn li sau cựng) CO2 + Ca(OH)2 đ CaCO3 + H2O t 2Cu + O2 ắắ đ 2CuO CuSO4 + 5H2O đ CuSO4.5H2O t CuO + H2 ắắ đ Cu + H2O SO3 + H2O đ H2SO4 H2SO4 + BaCl2 đ BaSO4 + 2HCl wWw.VipLam.Net B - BI TP TRC NGHIM Cõu 8.1 Cú mu cht rn mu trng BaCO3, BaSO4, Na2CO3, NaHCO3, nu ch dựng H2O v mt cht khớ (khụng dựng nhit , in phõn) phõn bit chỳng thỡ cht khớ phi chn l A. O3. B. CO2. C. SO2. D. H2. Cõu 8.2 Cú l hoỏ cht b mt nhón ng riờng bit dung dch khụng mu sau õy: NH4Cl, NaCl, BaCl2, Na2CO3. Cú th s dng thuc th no sau õy phõn bit cỏc l dung dch trờn? A. HCl. B. Qu tớm. C. NaOH. D. H2SO4. Cõu 8.3 loi b Al hn hp Al, MgO, CuO, Fe3O4 v FeO ngi ta dựng A. H2SO4 c núng B. H2SO4 loóng. C. H2SO4 c ngui. D. NaOH. Cõu 8.4 phõn bit khớ CO, CO2, SO2 ta cú th dựng thuc th l A. dd PdCl2 v dd Br2. B. dd KMnO4 v dd Br2 C. dd BaCl2 v dd Br2. D. C A, B, C u ỳng. Cõu 8.5 Cú cht rn l riờng bit gm NaOH, Al, Mg v Al2O3. Nu ch dựng thờm mt thuc th phõn bit cht trờn, thuc th c chn l A. dd HCl. B. dd HNO3 c, ngui. C. H2O D. dd KOH Cõu 8.6 Cú dd ng l mt nhón l FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4NO3, NaCl. Nu ch c dựng mt thuc th nhn bit cht lng trờn, ta cú th dựng dd A. BaCl2. B. NH3. C. NaOH. D. HCl. Cõu 8.7 Cú dd ng l hoỏ cht mt nhón l NaAlO2, AgNO3, Na2S, NaNO3, nhn bit cht lng trờn, ta cú th dựng A. dd HCl. B. dd BaCl2. C. dd HNO3. D. CO2 v H2O. Cõu 8.8 lm khụ khớ amoniac ngi ta dựng hoỏ cht l A. vụi sng. B. axit sunfuric c. C. ng sunfat khan. D. P2O5. wWw.VipLam.Net - 121 - Cõu 8.9 nhn bit dd natri sunfat, kali sunfit v nhụm sunfat (u cú nng khong 0,1M), ch cn dựng mt thuc th nht l A. axit clo hiric. B. qu tớm. C. kali hiroxit. D. bari clorua. Cõu 8.10 thu c Al(OH)3 t hn hp bt Al(OH) 3, Cu(OH)2, Zn(OH)2, ch cn dựng nht mt dd l A. dd ammoniac. B. khụng th thc hin c. C. dd KOH. D. dd H2SO4 c ngui. Cõu 8.11 Cú ng nghim b mt nhón, mi ng nghim cha mt cỏc dd HCl, HNO3 , KCl, KNO3. Dựng hoỏ cht no cỏc cp hoỏ cht sau õy cú th phõn bit c cỏc dd trờn? A. Giy qu tớm v dd Ba(OH)2. B. Dung dch AgNO3 v dd phenolphthalein. C. Dung dch Ba(OH) v dd AgNO3. D. Giy qu tớm v dd AgNO3. Cõu 8.12 chng t s cú mt ca ion NO3- dd cha cỏc ion: NH4+, Fe3+, NO3- ta nờn dựng thuc th l A. dd AgNO3. B. dd NaOH. C. dd BaCl2. D. Cu v vi git dd H2SO4c, un núng. Cõu 8.13 loi b cht Fe, Cu cú mu Ag v khụng lm thay i lng Ag, ngi ta ngõm mu bc ny vo mt lng d dd A. AgNO3. B. HCl. C. H2SO4 c ngui. D. FeCl3 Cõu 8.14 Cú l ng cht bt riờng bit: Al, Al2O3, Fe. Cú th nhn bit l trờn bng thuc th nht l A. dd NaOH. B. H2O. C. dd FeCl2. D. dd HCl. Cõu 8.15 Cho cỏc dd: AgNO3, HNO3 c ngui, HCl, H2SO4 loóng. phõn bit kim loi Al v Ag cn phi dựng A. ch mt dung dch. B. c dung dch. C. c dung dch. D. ch dung dch. Cõu 8.16 Cú mu kim loi Ba, Mg, Fe, Al, Ag. Ch dựng thờm mt hoỏ cht bờn ngoi l dd H2SO4 loóng cú th nhn bit c ti a bao nhiờu kim loi cỏc dóy sau? A. Ba, Ag, Fe, Mg. B. Ba, Mg, Fe, Al, Ag. C. Ba, Ag. D. Ba, Ag, Fe. - 122 - wWw.VipLam.Net Cõu 8.17 lm khụ khớ H2S, ta cú th dựng A. Ca(OH)2. B. CuSO4 khan. C. P2O5. D. CaO. Cõu 8.18 Cú cht rn riờng bit gm natri cacbonat, ỏ vụi, natri sunfat v thch cao sng (CaSO4.2H2O). Ch dựng H2O v mt khớ X cú th phõn bit c c cht. X l A. CO2 B. Br2 (Hi) C. Cl2 D. C A, B, C u ỳng Cõu 8.19 Dung dch X cú cha cỏc ion: NH4+, Fe2+, Fe3+, NO3-. Mt hc sinh dựng cỏc hoỏ cht dd NaOH, dd H2SO4, Cu chng minh s cú mt ca cỏc ion X. Kt lun ỳng l A. Dung dch kim, giy qu B. Hc sinh ú cú th chng minh c s tn ti ca c ion, vỡ Fe2+ v Fe3+ tỏc dng vi kim to kt ta cú mu sc khỏc nhau. C. Hc sinh ú cú th chng minh c s tn ti ca c ion, tu thuc vo trt t tin hnh cỏc thớ nghim. D. Hc sinh ú khụng chng minh c s tn ti ca Fe2+ v Fe3+ vỡ chỳng u to kt ta vi kim. Cõu 8.20 Cú ng nghim mt nhón, mi ng ng dd Na 2CO3, Ba(NO3)2, H2SO4 (loóng), HCl. Cú th dựng thuc th no sau õy nhn bit chỳng? A. Qu tớm. B. dd AlCl3. C. dd phenolphthalein. D. C A, B, C u c. Cõu 8.21 nhn bit thnh phn ca khớ nit cú ln cht hiroclorua, ta cú th dn khớ qua: (1) dd bc nitrat; (2) dd NaOH; (3) nc ct cú vi git qu tớm; (4) nc vụi trong. Phng phỏp ỳng l A. ch (1). B. (1); (2); (3); (4). C. (1); (3). D. (1), (2), (3). Cõu 8.22 Thuc th nht dựng nhn bit NH4NO3, NaNO3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe(NO3)3 v Cu(NO3)2 l A. NaAlO2. B. Na2CO3. C. NaCl. D. NaOH. Cõu 8.23 Mt hc sinh ngh cỏc cỏch nhn l cha khớ NH3 ln cỏc l riờng bit cha cỏc khớ N2, O2, Cl2, CO2 l: (1) dựng mu giy qu tớm t; (2) mu bụng tm nc; (3) mu bụng tm dd HCl c; (4) mu Cu(OH)2; (5) mu AgCl. Cỏc cỏch ỳng l wWw.VipLam.Net - 123 - A. (1); (3); (4); (5). B. (1); (2); (3); (4); (5). C. (1); (3). D. (1); (2); (3). Cõu 8.24 thu c Al2O3 t hn hp bt Al2O3 v CuO m lng Al2O3 khụng thay i, ch cn dựng mt hoỏ cht l A. dd NaOH. B. dd NH4Cl. C. dd NH3. D. dd HCl. Cõu 8.25 Ch dựng mt dd lm thuc th nhn bit cỏc dd mui sau: Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 thỡ chn thuc th l A. NaOH. B. Ba(OH)2. C. BaCl2. D. AgNO3. Cõu 8.26 Tỏch Ag hn hp bt gm Ag, Al, Cu, Fe vi lng Ag khụng i, cú th dựng cht no sau õy? A. dd AgNO3 d. B. dd CuCl2 d. C. dd mui st(III) d. D. dd mui St(II) d. Cõu 8.27 Cú l mt nhón cha dd riờng bit HCl, NaCl, HNO3. Hoỏ cht cn dựng v th t thc hin nhn bit cỏc cht ú l A. dựng AgNO3 trc, giy qu tớm sau. B. ch dựng AgNO3. C. dựng giy qu tớm trc, AgNO3 sau. D. c A, C u ỳng. Cõu 8.28 Ch dựng Na2CO3 cú th phõn bit c mi dd dóy dd no sau õy? A. CaCl2, Fe(NO3)2, MgSO4. B. Ca(NO3)2, MgCl2, AlCl3. C. KNO3, MgCl2, BaCl2. D. NaCl, MgCl2, Fe(NO3)3. Cõu 8.29 thu c Ag tinh khit t hn hp bt Ag-Fe, ngi ta dựng d hoỏ cht no sau õy? A. AgNO3. B. FeCl3. C. CuSO4. D. HNO3 c ngui. Cõu 8.30 Cú dd ng l hoỏ cht mt nhón l (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, nhn bit cht lng trờn, ch cn dựng dd A. Ba(OH)2. B. NaOH. C. AgNO3. D. BaCl2. Cõu 8.31 Ch cú giy mu m, la, v giy tm dd mui X ngi ta cú th phõn bit l cha khớ riờng bit O2, N2, H2S v Cl2 cú hin tng: khớ (1) lm tn la chỏy bựng lờn; khớ (2) lm mt mu ca giy; khớ (3) lm giy cú tm dd mui X hoỏ en. Kt lun sai l A. khớ (1) l O2 ; X l mui CuSO4. B. X l mui CuSO4 ; khớ (3) l Cl2. C. khớ (1) l O2; khớ cũn li l N2. D. X l mui Pb(NO3)2; khớ (2) l Cl2. - 124 - wWw.VipLam.Net Cõu 8.32 Cú ba dd kali clorua, km sunfat, kali sunfit. Thuc th cú th dựng nhn bit ba dd trờn n gin nht l A. dd BaCl2. B. dd HCl. C. giy qu tớm. D. dd H2SO4. Cõu 8.33 loi c H2SO4 cú ln dd HNO3, ta dựng A. dd Ba(NO3)2 va . B. dd Ba(OH)2. C. dd Ca(OH)2 va . D. dd AgNO3 va . Cõu 8.34 Cú l ng riờng bit cỏc khớ sau: N2, NH3, Cl2, CO2, O2. xỏc nh l ng khớ NH3 ch cn dựng thuc th nht l A. qu tớm m. C. dd Ca(OH)2 B. dd HClc. . D. c A, B u ỳng. Cõu 8.35 Ch dựng mt thuc th nht no sau õy phõn bit hai khớ SO2 v CO2 ? A. H2O. B. dd Ba(OH)2. C. dd Br2. D. dd NaOH. Cõu 8.36 Ch dựng H2O cú th phõn bit c cỏc cht dóy A. Na, Ba, (NH4)2SO4, NH4Cl. B. Na, K, NH4NO3, NH4Cl. C. Na, K, (NH4)2SO4, NH4Cl. D. Na, Ba, NH4NO3, NH4Cl. Cõu 8.37 Ch dựng nht mt dd no sau õy tỏch ly riờng Al hn hp Al, Mg, Ca m lng Al khụng thay i (gi s phn ng ca Mg, Ca vi axit H2SO4 c, ngui khụng thay i ỏng k nng v khụng sinh nhit)? A. dd H2SO4 c ngui. B. dd NaOH. C. dd H2SO4 loóng. D. dd HCl. Cõu 8.38 lm sch qung boxit thng cú ln Fe2O3, SiO2 dựng cho sn xut Al ngi ta dựng cht no s cỏc cht sau õy l tt nht? A. dd NaOH c núng v HCl. B. dd NaOH loóng v CO2. C. dd NaOH loóng v dd HCl. D. dd NaOH c núng v CO2. Cõu 8.39 Cho cỏc dd: FeCl3 ; FeCl2 ; AgNO3 ; NH3 ; v hn hp NaNO3 v KHSO4. S dd khụng ho tan c ng kim loi l A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Cõu 8.40 t chỏy Fe clo d thu c cht X; nung st vi lu hunh thu c cht Y. xỏc nh thnh phn cu to v hoỏ tr cỏc nguyờn t X, Y cú th dựng hoỏ cht no sau õy? wWw.VipLam.Net - 125 - A. dd H2SO4 v dd AgNO3. B. dd HCl, NaOH v O2. C. dd HNO3 v dd Ba(OH)2. D. dd H2SO4 v dd BaCl2. Cõu 8.41 nhn bit dd: Na2SO4, K2CO3, BaCl2, LiNO3 (u cú nng khong 0,1M) b mt nhón, ch cn dựng mt cht nht l A. natri hiroxit. B. axit sunfuric. C. chỡ clorua. D. bari hiroxit. Cõu 8.42 Cú cht rn l riờng bit gm NaOH, Al, Mg v Al2O3. Nu ch dựng thờm mt thuc th phõn bit cht trờn, thuc th c chn l A. dd HCl. B. H2O. C. dd HNO3 c, ngui. D. dd KOH. Cõu 8.43 phõn bit cỏc dd riờng bit gm NaCl, H2SO4, BaCl2, CuSO4, KOH ta cú th . Hóy chn ỏp ỏn ni thờm vo phn cũn trng cho kt lun trờn luụn ỳng. A. ch cn dựng giy qu tớm. B. ch cn Fe kim loi. C. khụng cn dựng bt k hoỏ cht no. D. c A, B, C u ỳng. Cõu 8.44 Cú cỏc dd Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4. Thuc th phõn bit cỏc dd ú l A. dd BaCl2. B. dd NaOH. C. dd CH3COOAg. D. qu tớm Cõu 8.45 Nu ch dựng mt thuc th nht phõn bit dd NaOH, HCl, H2SO4 thỡ chn A. Zn. B. Na2CO3. C. qu tớm. D. BaCO3. P N 8.1 B 8.11 D 8.21 C 8.31 B 8.41 B - 126 - 8.2 B 8.12 D 8.22 D 8.32 C 8.42 D 8.3 C 8.13 D 8.23 C 8.33 A 8.43 A 8.4 A 8.14 A 8.24 C 8.34 A 8.44 B 8.5 D 8.15 A 8.25 B 8.35 C 8.45 D 8.6 C 8.16 B 8.26 C 8.36 A wWw.VipLam.Net 8.7 A 8.17 C 8.27 D 8.37 A 8.8 A 8.18 D 8.28 D 8.38 D 8.9 B 8.19 C 8.29 B 8.39 C 8.10 A 8.20 D 8.30 A 8.40 B CHNG IX. HO HC V VN PHT TRIN KINH T, X HI, MễI TRNG A- MT S VN L THUYT CN NM VNG 1. Vn nng lng v nhiờn liu * Vn v nng lng v v nhiờn liu ang t cho nhõn loi hin l : - Cỏc ngun nng lng, nhiờn liu hoỏ thch nh du m, than ỏ, khớ t nhiờn khụng phi l vụ tn m cú gii hn v ngy cng cn kit. - Khai thỏc v s dng nng lng hoỏ thch cũn l mt nhng nguyờn nhõn ch yu gõy nờn ụ nhim mụi trng v lm thay i khớ hu ton cu. * Hoỏ hc ó gúp phn gii quyt nng lng v nhiờn liu nh th no hin ti v tng lai? Hoỏ hc ó nghiờn cu gúp phn sn xut v s dng ngun nhiờn liu, nng lng nhõn to thay th. Nh : - iu ch khớ metan lũ biogaz. - iu ch etanol t crackinh du m thay th xng, du. - Sn xut cht thay cho xng t ngun nguyờn liu vụ tn l khụng khớ v nc. - Sn xut khớ than khụ v khớ than t t than ỏ v nc. - Nng lng c sn sinh cỏc lũ phn ng ht nhõn c s dng cho mc ớch ho bỡnh. - Nng lng thu in, nng lng giú, nng lng mt tri, nng lng a nhit, nng lng thu triu - Nng lng in hoỏ pin in hoỏ hoc acquy. 2. Vn vt liu * Vn v vt liu ang t cho nhõn loi l gỡ ? Cựng vi s phỏt trin ca cỏc ngnh kinh t v khoa hc k thut, nhu cu ca nhõn loi v cỏc vt liu mi vi nhng tớnh nng vt lớ v hoỏ hc, sinh hc mi ngy cng cao. * Hoỏ hc ó gúp phn gii quyt v vt liu nh th no? - Vt liu cú ngun gc vụ c. - Vt liu cú ngun gc hu c. - Vt liu mi: - Vt liu nano (cũn gi l vt liu nanomet) wWw.VipLam.Net - 127 - - Vt liu quang in t. - Vt liu compozit. 3. Hoỏ hc v thc phm * Vn lng thc, thc phm ang t thỏch thc ln cho nhõn loi hin - Dõn s th gii ngy cng tng. - Din tớch trng trt ngy cng b thu hp. - Vn vi phm v sinh an ton thc phm. * Hoỏ hc ó gúp phn gii quyt v lng thc, thc phm cho nhõn loi nh : nghiờn cu v sn xut cỏc cht hoỏ hc cú tỏc dng bo v, phỏt trin thc vt, ng vt: - Sn xut cỏc loi phõn bún hoỏ hc. - Tng hp hoỏ cht cú tỏc dng dit tr c di. - Tng hp hoỏ cht dit nm bnh, - Sn xut nhng hoỏ cht bo qun lng thc v thc phm. - Nghiờn cu ch bin thc n tng hp. 4. Hoỏ hc v may mc * Vn may mc ang t cho nhõn loi hin l : - Dõn s th gii gia tng khụng ngng, vỡ vy t si t nhiờn khụng th ỏp ng nhu cu v s lng cng nh cht lng. - Nhu cu ca ngi khụng ch mc m, m cũn mc p, hp thi trang. * Hoỏ hc gúp phn gii quyt may mc ca nhõn loi nh : - Gúp phn sn xut t, si hoỏ hc cú nhiu u im ni bt. - Sn xut nhiu loi phm nhum. - Cỏc vt liu c bn ch to cỏc thit b chuyờn dng cỏc nh mỏy dt v ngnh dt may. 4. Hoỏ hc v sc khe ngi * Dc phm - Gúp phn nghiờn cu thnh phn hoỏ hc ca mt s dc liu t nhiờn. - Nghiờn cu cỏc loi vacxin. - Phũng chng nhng cn bnh, nn dch ca th k. - Thuc trỏnh thai. - Thuc b dng c th. - 128 - wWw.VipLam.Net * Cht gõy nghin, cht ma tuý v cỏch phũng chng ma tuý (di dng nhng viờn thuc tõn dc, bt trng dựng hớt, viờn ung, dung dch tiờm chớch). - Nghin ma tuý s dn n ri lon tõm, sinh lớ, nh ri lon tiờu hoỏ, ri lon chc nng thn kinh, ri lon tun hon, hụ hp. Tiờm chớch ma tuý cú th gõy try tim mch d dn n t vong. - Hoỏ hc ó nghiờn cu ma tuý, s dng chỳng nh l mt loi thuc cha bnh. - Luụn núi khụng vi ma tuý. 4. Hoỏ hc v ụ nhim mụi trng Tỏc hi ca ụ nhim mụi trng (khụng khớ, t, nc) gõy suy gim sc khe ca ngi, gõy thay i khớ hu ton cu, lm dit vong mt s loi sinh vt, Thớ d : hin tng thng tng ụzụn, hiu ng nh kớnh, ma axit, * ễ nhim khụng khớ Khụng khớ b ụ nhim thng cú cha quỏ mc cho phộp nng cỏc khớ CO2, CH4 v mt s khớ c khỏc, thớ d CO, NH3, SO2, HCl, mt s vi khun gõy bnh, bi, * ễ nhim nc Nc ụ nhim thng cú cha cỏc cht thi hu c, cỏc vi sinh vt gõy bnh, cỏc cht dinh dng thc vt, cỏc cht hu c tng hp, cỏc hoỏ cht vụ c, cỏc cht phúng x, cht c hoỏ hc, * ễ nhim mụi trng t t b ụ nhim cú cha c t, cht cú hi cho cõy trng vt quỏ nng c quy nh. * Nhn bit mụi trng b ụ nhim a) Quan sỏt qua mựi, mu sc, b) Xỏc nh cht ụ nhim bng cỏc thuc th. c) Bng dng c o : nhit k, sc kớ, mỏy o pH. * Vai trũ ca hoỏ hc vic x lớ cht ụ nhim X lớ ụ nhim t, nc, khụng khớ da trờn c s khoa hc hoỏ hc cú kt hp vi khoa hc vt lớ v sinh hc. wWw.VipLam.Net - 129 - B- BI TP TRC NGHIM Cõu 9.1. Nhiờn liu no sau õy thuc loi nhiờn liu sch ang c nghiờn cu s dng thay th mt s nhiờn liu khỏc gõy ụ nhim mụi trng ? A. Than ỏ. B. Xng, du. B. Khớ butan (gaz) D. Khớ hiro. Cõu 9.2. Ngi ta ó sn xut khớ metan thay th mt phn cho ngun nguyờn liu hoỏ thch bng cỏch no sau õy ? A. Lờn men cỏc cht thi hu c nh phõn gia sỳc lũ biogaz. B. Thu khớ metan t khớ bựn ao. C. Lờn men ng cc. D. Cho hi nc i qua than núng lũ. Cõu 9.3. Mt nhng hng ngi ó nghiờn cu to ngun nng lng nhõn to to ln s dng cho mc ớch ho bỡnh, ú l : A. Nng lng mt tri. B. Nng lng thu in. C. Nng lng giú. D. Nng lng ht nhõn. Cõu 9.4. Loi thuc no sau õy thuc loi gõy nghin cho ngi ? A. Penixilin, Amoxilin. B. Vitamin C, glucoz. C. Seuxen, moocphin. D. Thuc cm Pamin, Panadol. Cõu 9.5. Cỏch bo qun thc phm (tht, cỏ) bng cỏch no sau õy c coi l an ton ? A. Dựng fomon, nc ỏ. B. Dựng phõn m, nc ỏ. C. Dựng nc ỏ hay p mui ri sy khụ. D. dựng nc ỏ khụ, fomon. Cõu 9.6. Trng hp no sau õy c coi l khụng khớ sch ? A. Khụng khớ cha 78% N2, 21% O2, 1% hn hp CO2, H2O, H2. B. Khụng khớ cha 78% N2, 18% O2, 4% hn hp CO2, H2O, HCl. C. Khụng khớ cha 78% N2, 20% O2, 2% hn hp CO2, CH4 v bi. D. Khụng khớ cha 78% N2, 16% O2, 6% hn hp CO2, H2O, H2. Cõu 9.7. Trng hp no sau õy c coi l nc khụng b ụ nhim ? - 130 - wWw.VipLam.Net A. Nc rung lỳa cha khong 1% thuc tr sõu v phõn bún hoỏ hc. B. Nc thi nh mỏy cú cha nng ln cỏc ion kim loi nng nh Pb2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+. C. Nc thi t cỏc bnh vin, khu v sinh cha cỏc khun gõy bnh. D. Nc t cỏc nh mỏy nc hoc nc ging khoan khụng cha cỏc c t nh asen, stquỏ mc cho phộp. Cõu 9.8. Sau bi thc hnh hoỏ hc, mt s cht thi dng dung dch, cha cỏc ion : Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+Dựng cht no sau õy x lớ s b cỏc cht thi trờn ? A. Nc vụi d. B. HNO3. C. Gim n. D. Etanol. Cõu 9.9. Khớ no sau õy gõy hin tng ma axit ? A. CH4. B. NH3. C. SO2. D. H2. Cõu 9.10. Cht khớ CO (cacbon monoxit) cú thnh phn loi khớ no sau õy ? A. Khụng khớ. B. Khớ t nhiờn. C. Khớ du m. D. Khớ lũ cao. Cõu 9.11. Trong cụng ngh x lớ khớ thi quỏ trỡnh hụ hp ca cỏc nh du hnh v tr hay thu th tu ngm ngi ta thng dựng hoỏ cht no sau õy ? A. Na2O2 rn. B. NaOH rn. C. KClO3 rn. D. Than hot tớnh. Cõu 9.12. Nhiu loi sn phm hoỏ hc c iu ch t mui n nc bin nh : HCl, nc Gia-ven, NaOH, Na2CO3. Tớnh lng NaCl cn thit sn xut 15 tn NaOH. Bit hiu sut ca quỏ trỡnh l 80%. A. 12,422 tn. B. 17,55 tn. C. 15,422 tn. D. 27,422 tn. Cõu 9.13. Ancol etylic l sn phm trung gian t ú sn xut c cao su nhõn to, t si tng hp. Cú th iu ch Ancol etylic bng cỏch sau : - Cho khớ etilen (ly t cracking du m) hp nc cú xỳc tỏc. - Cho lờn men cỏc nguyờn liu cha tinh bt. Hóy tớnh lng ng cc cha 65% tinh bt sn xut c 2,3 tn ancol etylic. Bit rng hao ht quỏ trỡnh sn xut l 25%. A. 5,4 tn. B. 8,30 tn. wWw.VipLam.Net - 131 - C. 1,56 tn. D. 1,0125 tn. Cõu 9.14. Cú th iu ch thuc dit nm 5% CuSO4 theo s sau : CuS đ CuO đ CuSO . Tớnh lng dung dch CuSO4 5% thu c t 0,15 tn nguyờn liu cha 80% CuS. Hiu sut ca quỏ trỡnh l 80%. A. 1,2 tn. B. 2,3 tn. C. 3,2 tn. D. 4,0 tn. Cõu 9.15. ỏnh giỏ nhim bn khụng khớ ca mt nh mỏy, ngi ta tin hnh nh sau : Ly lớt khụng khớ ri dn qua dung dch Pb(NO3)2 d thỡ thu c 0,3585 mg cht kt ta mu en. a. Hóy cho bit hin tng ú chng t khụng khớ ó cú khớ no cỏc khớ sau õy ? A. H2S. B. CO2. C. NH3. D. SO2. b. Tớnh hm lng khớ ú khụng khớ, coi hiu sut phn ng l 100%. (Nờn bit thờm : hm lng cho phộp l 0,01 mg/l). A. 0,0250 mg/l. B. 0,0253 mg/l. C. 0,0225 mg/l. D. 0,0257 mg/l. P N V HNG DN GII CHNG IX 9.1 D 9.9. C - 132 - 9.2 A 9.10 D 9.3 D 9.11 A 9.4 C 9.12 D 9.5 C 9.13 B 9.6 A 9.14 C 9.7 9.8 D A 9.15.a 9.15.b A C wWw.VipLam.Net [...]... CH3–CH(OH)–CH(OH)–CH=CH2 và CH2=CH–CH2–CH2–COOH D O=HC–CH2–CH2–CH2–CH=O và O=HC–CH(OH)–CH2–CH=CH2 Câu 1.37 Từ ngun liệu đầu là eten và benzen (xúc tác và điều kiện phản ứng có đủ), để điều chế được ba polime gồm polistiren, polibutađien và poli(butađienstiren), cần thực hiện số lượng phản ứng hố học ít nhất là A 5 B.6 C 7 D 8 Câu 1.38 Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50g... sacacrozơ D hex-3-en Câu 2.17 Khi thuỷ phân 1kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu ? Giả thi t rằng, phản ứng xảy ra hồn tồn A 0,80kg B 0,90kg C 0,99kg D 0,89kg Câu 2.18 Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ Giả thi t hiệu suất phản ứng là 80% A 0,555kg B 0,444kg C 0,500kg D 0,690kg - 24 - wWw.VipLam.Net Câu 2.19 Nhóm gluxit đều tham... tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột Câu 2.66 Để sản xuất ancol etylic người ta dùng ngun liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ Nếu muốn điều chế một tấn ancol etylic, hiệu suất q trình là 70% thì khối lượng ngun liệu xấp xỉ A 5031kg B 5000kg C 5100kg D 6200kg wWw.VipLam.Net - 31 - Câu 2.67 Chọn phát biểu sai: A Có thể phân biệt mantozơ và đường... ArN2+Cl- hay ArN2Cl + é ù NaNO + H Cl 2 Thí dụ: C6H5–NH2+HONO+HCl ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾ êC6 H 5 N º N ú Cl +2H2O (1*) ® ë û (anilin) (phenylđiazoni clorua) Đun nóng dung dịch muối điazoni: - 34 - wWw.VipLam.Net + é ù t0 C6 H 5 N º N ú Cl + H2O ¾¾ C6H5OH + N2-+ HCl (2*) ® ê ë û Lưu ý: Trong cơng thức phân tử khơng cần viết các phản ứng (1* và 2*), chỉ cần nêu hiện tượng - Amin bậc 2 Các amin bậc 2 thuộc dãy thơm hay. .. nhóm COOH và nhóm NH2 Tạo muối nội (ion lưỡng cực) : H3N+ CH COO- H2N CH COOH R R Phản ứng trùng ngưng của các e- và w- amino axit tạo poliamit: nH2N [CH2]5 COOH to NH [CH2]5 CO n + nH2O d) Protein có phản ứng của nhóm peptit CO-NH + Phản ứng thuỷ phân: H 2N CH 1 R H2N CO HN CH R1 CH CO R2 COOH + H2N HN CH R2 CH CO NH R3 COOH + H2N CH R3 CH H SO 4 COOH + nH2O hay2 enzim Rn COOH+ + H2N CH2 COOH Rn + Phản... C glucozơ, fructozơ và saccarozơ D tất cả các chất đã cho Câu 2.15 Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải dùng 100g saccarozơ Khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra lần lượt là (giả thi t rằng, sự chuyển hố của fructozơ là khơng đáng kể và hiệu suất các phản ứng đều đạt 90%) A 88,74g; 50,74g B 102,0g; 52,5g C 52,5g; 91,8g D 91,8g; 64,8g Câu 2.16 Khi đốt cháy hồn tồn một hợp chất hữu... X đã phản ứng Tên X là A iso propyl fomiat B metyl axetat C etyl axetat D metyl propionat Câu 1.66 Este X có d X / H 2 = 44 Thuỷ phân X tạo nên 2 hợp chất hữu cơ X1, X2 Nếu đốt cháy cùng một lượng X1 hay X2 sẽ thu được cùng một thể tích CO2 (ở cùng nhiệt độ và áp suất) Tên gọi của X là A etyl fomiat B isopropyl fomiat C metyl propionat D etyl axetat Câu 1.67 Xà phòng hố 22,2g hỗn hợp gồm 2 este đồng... mantozơ có tính khử và bị thuỷ phân thành glucozơ D Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng phản ứng thuỷ phân asm t ® Câu 2.29 Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O ¾¾¾¾ (C6H10O5)n + 6nO2, là phản Clor ofin ứng hố học chính của q trình nào sau đây? A q trình hơ hấp B q trình quang hợp C q trình khử D q trình oxi hố Câu 2.30 Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng khơng khói ¬ X ® Y ® sobit Tên gọi X, Y lần lượt là A xenlulozơ,... giá trị hầu như khơng đổi là A 0,1% B 0,2% C 0,3% D 0,4% wWw.VipLam.Net - 27 - Câu 2.44 Để xác định trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ, có thể dùng 2 phản ứng hố học là A phản ứng tráng gương, phản ứng cộng hiđro B phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu etylic C phản ứng tráng gương, phản ứng khử Cu(OH) 2 D phản ứng tráng gương, phản ứng thuỷ phân Câu 2.45... chung là … (1) dung dịch màu xanh lam; (2) có nhiều nhóm OH; (3) vị trí kề nhau; (4) fructozơ; (5) poliancol; (6) phức bạc amoniac; (7) hợp chất hữu cơ tạp chức; (8) Cn(H2O)m - 28 - wWw.VipLam.Net Từ hay cụm từ thích hợp ở những chỗ trống trong các câu ở đoạn văn trên lần lượt là A (2), (3), (1), (4), (5), (6), (7), (8) B (1), (2), (4), (5), (3), (6), (7), (8) C (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) . wWw.VipLam.Net wWw.VipLam.Net HÓA HỌC 12 · Chương 1: Este – Lipit · Chương 2: Cacbohidrat · Chương 3: Amin – Amino axit – Protein · Chương 4: Polime – Vật liệu polime · Chương 5: Đại cương về kim lọai ·. trọng · Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ · Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường wWw.VipLam.Net - 1 - TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ CHƯƠNG I. ESTE - LIPIT A- MỘT SỐ. dùng tác nhân hút nước P 2 O 5 hay tác dụng của nhiệt, … 2. Công thức tổng quát của este a/ Trường hợp đơn giản: là este không chứa nhóm chức nào khác, ta có các công thức như sau : - Tạo bởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa học cực hay, Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa học cực hay, Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa học cực hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay