khảo sát ảnh hưởng của gibberellic acid naphthalene acetic acid và triacontanol phun qua lá đến một số đặc tính sinh lý và phẩm chất trái măng cụt khi thu hoạch tại huyện cầu kè tỉnh trà vinh

61 269 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 12:59

.   GIBBERELLIC ACID, NAPHTHALENE ACETIC ACID  TRIACONTANOL  17 3.2   GIBBERELLIC ACID, NAPHTHALENE ACETIC ACID  TRIACONTANOL .  GIBBERELLIC ACID, NAPHTHALENE ACETIC ACID  TRIACONTANOL  22 3.4  GIBBERELLIC ACID, NAPHTHALENE ACETIC ACID  TRIACONTANOL .     Acid và Triacontanol phun qua lá  18 3.2      Gibberellic acid, Naphthalene Acetic 
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát ảnh hưởng của gibberellic acid naphthalene acetic acid và triacontanol phun qua lá đến một số đặc tính sinh lý và phẩm chất trái măng cụt khi thu hoạch tại huyện cầu kè tỉnh trà vinh, khảo sát ảnh hưởng của gibberellic acid naphthalene acetic acid và triacontanol phun qua lá đến một số đặc tính sinh lý và phẩm chất trái măng cụt khi thu hoạch tại huyện cầu kè tỉnh trà vinh, khảo sát ảnh hưởng của gibberellic acid naphthalene acetic acid và triacontanol phun qua lá đến một số đặc tính sinh lý và phẩm chất trái măng cụt khi thu hoạch tại huyện cầu kè tỉnh trà vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn