Tuyển tập 65 dạng bài tập và lý thuyết luyện thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 và luyện thi chuyên Hóa lớp 10

44 5,734 20
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 22:58

Quyển sách này là tập hợp rất nhiều các dạng Hóa được tôi biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau từ thi học sinh Giỏi Tỉnh, thành phố cũng như đề thi vào các trường chuyên trên cả nước. Không những đưa bài tập và giải như các quyển sách khác mà tôi còn phân dạng và hướng dẫn từng dạng riêng biệt. Bằng cách này các em sẽ không còn bị trùng lặp các dạng từ nhiều đề khác nhau. Và tôi tin rằng trước khi thi 1 đến 2 tuần các em đọc và làm các dạng trong quyển sách này là đủ hành trang kiến thức để thi một cách tự tin nhất. Quyển sách được chia ra 2 phần, phần đầu là các dạng bài tập từ dễ đến rất khó, phần sau là các dạng lý thuyết. Bên cạnh đó tôi còn biên soạn tập tài liệu “Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 và thi vào chuyên Hóa lớp 10” với rất nhiều bài tập để các em có thể ôn luyện thêm.Ở cuối sách tôi có giới thiệu thêm cho các em về cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử, đây là cách giúp các em cân bằng được các phản ứng rất khó mà chỉ được học ở cấp 3, nếu dành thời gian học cách cân bằng này tôi tin không có phương trình nào ở lớp 9 kể cả phương trình có 2,3 ẩn (FexOy) có thể làm khó các em. Tuyn 65 dng bi v lý thuyt luyn thi hc sinh gii Húa lp v luyn thi chuyờn Húa lp 10 BHNT Hu, 2015 Li m u. Thõn cho quý ng nghip v cỏc em hc sinh. L giỏo viờn dy Húa lp 9, tụi luụn trn tr dy nhng gỡ cho hc sinh v hng dn hc trũ mỡnh ụn thi nh th no. Mi nm c n lỳc sp thi c tụi thy hc sinh khụng bit ụn luyn ỳng cỏch, ch bit gi sỏch gi v lm li bi cng nh lm thi cỏc nm trc mt cỏch khụng cú nh hng. Sau thi gian ging dy v nghiờn cu, tụi ó hon thnh c b sỏch Tuyn 65 dng bi v lý thuyt luyn thi hc sinh gii Húa lp v luyn thi chuyờn Húa lp 10. Quyn sỏch ny l hp rt nhiu cỏc dng Húa c tụi biờn son t nhiu ngun khỏc t thi hc sinh Gii Tnh, thnh ph cng nh thi vo cỏc trng chuyờn trờn c nc. Khụng nhng a bi v gii nh cỏc quyn sỏch khỏc m tụi cũn phõn dng v hng dn tng dng riờng bit. Bng cỏch ny cỏc em s khụng cũn b trựng lp cỏc dng t nhiu khỏc nhau. V tụi tin rng trc thi n tun cỏc em c v lm cỏc dng quyn sỏch ny l hnh trang kin thc thi mt cỏch t tin nht. Quyn sỏch c chia phn, phn u l cỏc dng bi t d n rt khú, phn sau l cỏc dng lý thuyt. Bờn cnh ú tụi cũn biờn son ti liu Tuyn thi hc sinh gii Húa lp v thi vo chuyờn Húa lp 10 vi rt nhiu bi cỏc em cú th ụn luyn thờm. cui sỏch tụi cú gii thiu thờm cho cỏc em v cỏch cõn bng phn ng oxi húa kh, õy l cỏch giỳp cỏc em cõn bng c cỏc phn ng rt khú m ch c hc cp 3, nu dnh thi gian hc cỏch cõn bng ny tụi tin khụng cú phng trỡnh no lp k c phng trỡnh cú 2,3 n (FexOy) cú th lm khú cỏc em. õy l quyn sỏch u tay ca tụi nờn khụng th trỏnh nhng sai sút, mong c s gúp ý ca quý ng nghip cng nh cỏc em hc sinh qua email: thienhadenhatthankinh_2209@yahoo.com.vn Chỳc cỏc em hc sinh thnh cụng ng hc ca mỡnh. Ch biờn BHNT PHN I: CC DNG BI TP DNG 1: Cho kim loi hoỏ tr thay i (Fe) tỏc dng vi HCl v Cl2, s chờnh lch s mol nguyờn t Cl chớnh l s mol ca Fe. Hng dn: Ta cú phng trỡnh: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Ta thy phõn t Fe chim phõn t Cl tỏc dng vi HCl phn ng vi Cl2 thỡ chim n phõn t HCl. T ú cú dng toỏn: Khi cho mt hn hp kim loi cú cha Fe tỏc dng vi HCl to a mol khớ H2 v tỏc dng vi Cl2 tiờu tn b mol khớ Cl2. Ly 2b 2a ta cú s mol Fe hn hp. Vớ d: Cho hn hp A cha Fe v kim loi M N cú húa tr khụng i, chia A thnh phn bng nhau. Phn 1: Hũa tan ht vo dung dch HCl d thu c 26,88 lớt H2 (ktc). Phn 2: Tỏc dng va vi 33,6 lớt Cl2 (ktc). Xỏc nh lng ca Fe hn hp. Gii: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 1,5 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 2,4 1,2 Nhn xột: S phõn t Cl ca M v N phn ng vi Cl2 v HCl l nh nhau. (Khi M phn ng vi Cl2 hay HCl u to thnh MClx, húa tr khụng i) S mol phõn t Cl ó tiờu tn phn ng vi Cl2 l 1,5 * = mol S mol phõn t Cl ó tiờu tn phn ng vi HCl l 1,2 * = 2,4 mol S chờnh lch ny l 0,6 mol, chớnh l Fe phn ng vi Cl2 chim phõn t Cl phn ng vi HCl ch chim 2. Vy 0,6 chớnh l s mol Fe hn hp. Dng 2: Cho KHI LNG MOL TRUNG BèNH TRC HOC SAU PHN NG V S MOL/ T L S MOL, suy ngc lng Mol sau hoc trc phn ng Hng dn: S dng nh lut bo ton lng chng minh. d hiu hn mi cỏc em xem vớ d sau. Vớ d: Crackinh hon ton m gam ankan X thu c ba th tớch Y, t ca Y so vi H2 bng 12, xỏc nh X Gii: X 3Y MY = 24 Theo nh lut bo toỏn lng mX = mY Hay MX. nX = MY . nY MX. 3.nY = 24.nY Suy MX = 72, X l C5H12 Dng 3: Phn ng ca oxit vi CO, axit, ca mui CO3 vi axit luụn cú s liờn quan gia s mol CO v CO2, axit vi H2O, ca mui CO3 v Axit vi CO2. Hng dn: Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 S mol CO luụn bng s mol CO2 Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O S mol CO2 luụn bng s mol mui CO3, s mol HCl luụn gp ụi s mol CO2 Vớ d: Hũa tan hon ton 14,2 gam hn hp A gm MgCO3 v mui cacbonat ca kim loi M bng mt lng va dung dch HCl 7,3% thỡ thu c dung dch B cú nng MgCl2 dung dch l 6,028% ng thi thu c 3,36 lớt khớ (ktc) . Xỏc nh kim loi M. Gii: S mol khớ thoỏt chớnh l s mol CO2 0,15 mol. Theo dng ny s mol CO2 bng vi s mol mui cacbonat ban u v cng bng ẵ s mol HCl. Phn ng: Mui cacbonat + HCl Mui Cl + CO2 + H2O Ta cng cú s mol HCl luụn bng ẵ s mol H2O. Cỏc em cú th vit phng trỡnh chng minh t l ú. Thc vy 2HCl s a 2H quỏ H2CO3 t ú to thnh H2O. Vỡ vy s mol H2O luụn bng ẵ s mol HCl Ta cú s mol HCl l 0,3 mol suy lng HCl, t ú tớnh lng dung dch HCl l 150 Gam. Theo nh lut bo ton lng: Mui cacbonat + Dung dch HCl dung dch Mui Cl + CO2 + H2O 14.2 150 0.15*44 0.15*18 T ú tớnh lng dung dch mui sau phn ng. Ta cú nng dung dch mui Mg nờn suy c lng Mg. T ú d dng tớnh c yờu cu ca . Dng 4: Lp t l gia KHI LNG MOL v HO TR tỡm nguyờn t cha bit. Dựng bi toỏn thiu n. Hng dn: Mt s bi toỏn nhiu n nhng phng trỡnh ớt lm cho chỳng ta khụng th gii c thu ỏo c bi. Trong nhng trng hp ú cỏc em hay chỳ ý n nhng i lng cú giỏ tr nguyờn nh Khi lng mol, Húa tr . cú th lp bng tỡm nguyờn t cn thit. Vớ d: Hp cht A cú thnh phn gm kim loi cú hoỏ tr cha bit v phi kim hoỏ tr 1. Khi ly 100ml dung dch cha 9,5 gam A cho phn ng vi AgNO3 d thỡ thu c 28,7 gam kt ta. Mt khỏc em in phõn núng chy a gam A thỡ thu c 4,8 gam kim loi v 4,48 lớt khớ bay ra. Xỏc nh cụng thc ca hp cht A. Gii: Gi cht A l XYn XYn + nAgNO3 X(NO3)n + nAgY 2XYn 2X + nY2 phng trỡnh 2: s mol X = (2. S mol Y)/n 4,8 / MX = 0,4/n MX = 12n n MX 12 (Loi) 24 (Mg) 36(Loi) 48(Loi) Vy M l Mg, húa tr 2. Cụng thc ca A tr thnh MgY2 MgY2 + AgNO3 AgY + Mg(NO3)2 9,5 gam 28,7 gam Ta cú 9,5/(24+2MY) = 28,7/(108+MY) Suy c phi kim Y. 50(Loi) Dng 5: Hiu sut Cể TH TNH BNG S MOL PHN NG/ S MOL BAN U. Vớ d:Nhit phõn CH4 thu c hn hp gm C2H2, CH4v H2. T hi hn hp khớ so vi H2bng 5. Hiu sut nhit phõn l bao nhiờu? Gii: CH4 CH4 2CH4 C2H2 + 3H2 MCH4 = 16 M hn hp = 10 Theo bo ton lng nCH4 ban u * 16 = n hn hp * 10 Suy n hn hp bng 1,6 n CH4 ban u S chờnh lch ca hn hp trc v CH4 ban u l 0,6 . nCH4 ban u vỡ phn ng th tớch khớ tng gp ụi. T 2CH4 to thnh hn hp mol khớ. Vỡ vy lng CH4 phn ng bng ẵ lng khớ tng lờn, ngha l 0,3n Vy hiu sut phn ng, hay s mol CH4 phn ng/ CH4 ban u l 30% Dng 6: KHI CRACKINH, S MOL ANKAN + H2 TO THNH = S MOL ANKEN. Hiu sut chớnh l lng phn ng/ lng ban u. Vớ d:Craking n-butan thu c 35 mol hn hp A gm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 v mt phn butan cha b craking. Gi s ch cú cỏc phn ng to cỏc sn phm trờn. Cho A qua bỡnh nc brom d thy cũn li 20 mol khớ. Nu t chỏy hon ton A thỡ thu c x mol CO2. Tỡm hiu sut phn ng crackinh v x Hng dn: Ankan Ankan d Anken + H2 Ankan mi + Anken T phng trỡnh ny ta suy c rt nhiu cụng thc nAnkan ban u = nAnkan d + nAnken = nAnkan d + nH2. + nAnkan mi. ý anken to thnh luụn i vi 1H2 hoc Ankan mi. Vỡ vy nAnken = nH2 + nAnkan mi. Cỏc em c vit phng trỡnh trờn ri suy lun s lm c rt nhiu bi toỏn. Dng 7: CHO ANKEN/ANKIN PHN NG VI H2, s chờnh lch s mol trc v sau phn ng chớnh l s H2 phn ng. Hng dn: CnH2n + H2 CnH2n+2 CnH2n-2 + 2H2 CnH2n+2 Ta thy cỏc phn ng cng H2 ny H2 luụn chy thng vo cỏc cht cha ni ụi ni ba, vỡ vy s H2 phn ng s tiờu bin ton b. Do vy s chờnh lch s mol trc v sau phn ng chớnh l s mol H2 phn ng Vớ d: Trn lớt hn hp gm (CH4 v C2H4) vi lớt H2 ri nung núng hn hp ( cú xỳc tỏc bt Ni) cho n phn ng hon ton. Sau a hn hp tr li iu kin nhit v ỏp sut ban u thỡ th tớch khớ tng cng ch cũn li lớt. Dn lng khớ ny qua dung dch brụm.( Cỏc th tớch khớ o cựng nhit , ỏp sut ). Tớnh thnh phn % theo th tớch ca CH4 v C2H4 hn hp. Dng 8: Nhn nh c s ni ụi / vũng nhn dng ankan, anken ri suy t l CO2 v H2O. S C bt kỡ cht hu c no cng bng CO2 chia s mol cht hu c. Hng dn: bt kỡ cht hu cú no. Vớ d CnHa. Khi t s to nCO2, vỡ vy nCO2/n cht hu c = s C cht hu c ú. Khi bit c s ni ụi, s vũng ca cht hu c ta suy c ú l ankan hay anken. T ú suy t l CO2 v H2O t. Vớ d Ankan thỡ CO2 ớt hn H2O, Ankan thỡ bng. Vớ d: Cho 0,1 mol axit hữu CnH2n+1COOH vào 36 gam dung dịch NaOH 20%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc chất rắn khan E. Nung nóng E ôxi d đến phản ứng hoàn toàn thu đợc 8,26 gam hỗn hợp gồm CO2và nớc. Xác định công thức cấu tạo axit. Dng 9: Nhn dng c bn cht phn ng l s thay th nguyờn t nh th no. Hng dn: Ly mt vớ d cho d nhỡn, Fe + 2HCl FeCl2 + H2. Ta thy rng Fe ó thay th nguyờn t Cl, vỡ vy s mol Fe s bng ln s mol nguyờn t Cl, tc l ln HCl ban u. õy gi l s thay th, vớ d ny n gin nhng cỏc bi thỡ phi ng dng rừ rng hn. Vớ d: Cho 6,3 g hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M kim loại M hoá trị II (tan đợc nớc) vào lợng nớc d thu đợc 3,36 lít H2 ĐKTC dung dịch A. Trung hoà hết dung dịch A dung dịch HCl , cô cạn dung dịch thu đợc a gam chất rắn khan. 1/ Tìm a . 2/ Xác định M M biết khối lợng mol M 1,739 lần khối lợng mol M. PHN II: CC DNG Lí THUYT Dng 1: Nhn bit dựng húa cht Hng dn: + Phng ỏn 1: Tỡm cht gõy hin tng khớ, kt ta + Phng ỏn 2: Tỡm cỏc cht cn nhn bit cú cht no tỡm cú th dựng ngc li nhn bit tip, sau ú tỡm cỏch nhn bit cht ú. + Phng ỏn 3: Th ngh ti Qu/ Phenolphtalein + Phng ỏn 4: Lp bng xem cú cht no phn ng vi khụng, sau ú cũn li ớt hn thỡ mi nhn bit tip bng thuc th (Him gp) Vớ d: Ch dựng mt húa cht nht hóy nhn bit cỏc l mt nhón cha cỏc dung dch sau bng phng phỏp húa hc. a) H2SO4. Na2SO4, Na2CO3, MgSO4 b) HCl, K2CO3, FeCl2,AgNO3 Dng 2: CHO SN CHT, NHN BIT Hng dn: Dựng cht ú nhn bit, nu cha xong tip tc ly sn phm/ bin i sn phm nhn bit tip. Chỳ ý dự lm khụng c cng vit ht phng trỡnh, th tt c cỏc sn phm tỡm ng i tip hoc lp bng / phõn nhúm. Vớ d: Ch c dựng thờm qu tớm,lm th no nhn bit c cỏc dung dch mt nhón: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S. Vit cỏc PTHH xy ra. Dng 3: TCH Hng dn: C nhỡn tớnh cht c bit. Phõn dng thnh oxit hay baz, axit Nhỡn tng thnh phn ca cht loi b dn.Chỳ ý u tiờn dựng nc v axit vỡ õy l nhng cht d loi b vỡ d sau phn ng kt thỳc. Cng cn u tiờn nhng cht cú phn ng c bit m li d tr v dng ban u (Nh CO2, Al2O3) Vớ d: Bng phng phỏp húa hc, hóy tỏch riờng cỏc cht sau hn hp gm Al2O3, Fe2O3 v SiO2. Dng 4: Vit chui phn ng Hng dn: 1. Chỳ ý n iu kin/ cht cú sn. 2. Chỳ ý nhng cht cú ớt phng trỡnh. 3. Chỳ ý rng kim loi thỡ cú rt ớt cỏch. (y, CO, H2, in phõn) 4. Mui l nhng cht cú th bin i qua v d dng. Vớ d: Cho dóy bin húa E A A1 B C D B E A1 Chọn chất hữu thích hợp ứng với chữ viết ph-ơng trình phản ứng thực sơ đồ trên. Biết B đ-ợc điều chế từ tinh bột . Dng 5: Cho sn cỏc cht ri cho phn ng vi Hng dn: Phi tỡm cht no l no. Trc ht tỡm phn ng c bit cú hin tng khỏc cỏc phn ng khỏc ri gii hn dn dn. Vớ d: Cú l dung dch c ỏnh s ngu nhiờn t n 6. Mi dung dch cha mt cht tan gm BaCl2, H2SO4, NaOH, MgCl2, Na2CO3, HCl. Ngi ta tin hnh cỏc thớ nghim v thu c kt qu nh sau: Thớ nghim 1: Dung dch cho kt ta tỏc dng vi cỏc dung dch v 4. Thớ nghim 2: Dung dch cho kt ta tỏc dng vi cỏc dung dch v 4. Thớ nghim 3: Dung dch cho khớ bay lờn tỏc dng vi cỏc dung dch v 5. Hóy xỏc nh s th t ca cỏc l dung dch trờn v vit cỏc phng trỡnh húa hc ó xy ra? Dng 6: Tỡm s liờn quan gia i lng: Hng dn: Khi bi toỏn yờu cu tỡm s liờn quan gia i lng thỡ tỡm im chung i lng. C th l tớnh toỏn i lng trung gian x no ú theo i lng cha bit ri rỏp v li vi nhau. Cng cú th dựng t l, dựng phộp cng tr yu t liờn quan n i lng ú. Vớ d: Cho m1gam Na tỏc dng vi p gam nc thuc dung dch NaOH a%. Cho m2gam Na2O tỏc dng vi p gam nc cng thuc dung dch NaOH a%. Tớnh m1 theo m2 v p. Dng 7: Khi cho M ca cht hu c m yờu cu xỏc nh CTPT Hng dn: Th cỏc trng hp cht hu c cú 1O, 2O Vớ d: Mt hp cht hu cA (cha cacbon, hiro, oxi) cú phõn t bng 60 .v.C. a/ Xỏc nh CTPT ca A. b/ Vit CTCT ca A, bit rng A cú kh nng tỏc dng vi Na kim loi v dung dch NaOH. Vit PTHH biu din cỏc phn ng xy ra. Dng 8: Sp xp chui phn ng Hng dn: Khi bi toỏn a nhiu cht ri yờu cu sp xp thnh chui phn ng thỡ u tiờn phi phõn thnh cỏc chui phn ng ngn bt buc, vớ d nh mui kt ta (BaSO4, PbSO4) phi nm cui chui. Cỏc cht c bit ch cú th cú phn ng cng l trng tõm ca tng chui ngn (R tng cht, xem cht no cỏc cht cũn li iu ch c cht ny, nu ch cú cht thỡ quỏ tt). Sau ú sp xp cỏc chui phn ng ngn thnh chui hon chnh. Vớ d: Cho nhng cht sau: Na2O, Na, NaOH, Na2COơ3, AgCl, NaCl. a. Hóy sp xp cỏc cht trờn thnh hai dóy bin húa? b. Vit cỏc PTHH ca cỏc phn ng mi dóy bin húa? Dng 9: Cỏc phng trỡnh to khớ, cú rt ớt PT to khớ. Hng dn: Cho vo NaOH thy khớ l NH4, cho vo axit thy khớ l CO3, SO3, HCO3, HSO3, S2Vớ d: Hũa tan hn hp mui cacbonat trung hũa vo nc to thnh dung dch A v cht rn B. Dung dch A cho tỏc dng vi dung dch NaOH un núng thy mt cht khớ bay ra. Cht rn B hũa tan vo dung dch axit HCl thy cú khớ bay v thu c dung dch C. Cho dung dch C phn ng vi dung dch NaOH d thy xut hin kt ta trng xanh v kt ta lõu ngoi khụng khớ húa nõu . Xỏc nh cỏc cht A, B v C. Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. Dng 10: Vit cụng thc cu to: Hng dn: Xỏc nh loi nhúm chc cú th cú (axit, ru, este) Xỏc nh s ni ụi nhúm chc, ni ụi gc ankyl, s vũng cú th cú. Vit mch thng u tiờn sau ú gim dn s C mch thng to nhỏnh. R ln lt tng v trớ trỏnh b trựng. Vớ d: Dng 11: Tớnh cht c bit ca S Hng dn: Mui ca S t luụn cho oxit cú hoỏ tr cao nht v SO2. t H2S thỡ SO2 v H2O (Khi thiu O2 s S v H2O) SO2 cú tớnh cht c bit l phn ng vi H2S v Br2. Vớ d: Cho hn hp cht rn gm FeS, CuS, K2O. Ch c dựng thờm nc v cỏc iu kin cn thit (nhit , xỳc tỏc, .) hóy trỡnh by phng phỏp v vit cỏc PTHH ca cỏc phn ng xy iu ch FeSO4, Cu(OH)2. Dng 12: Chn cht nhn bit Hng dn: Nhn bit l quỏ trỡnh phõn lp tớnh cht ca cỏc thnh phn ca cht cn nhn bit lm nhiu nhúm khỏc tu vo hin tng. Mui, axit v baz l nhng cht cú thnh phn (gc axit v kim loi) nờn cú th nhõn bit c nhiu cht bng cỏch ch dựng axit, baz, mui Vớ d: Dựng thuc th nhn bit cỏc dung dch KOH, HCl, H2SO4. Dng 13: y v xỏc nh Hng dn: Chỳ ý Fe3+ tỏc dng vi kim loi trc nú phi mui Fe2+ trc. Fe2+ tỏc dng c vi Ag+ to Fe3+ v Ag. Vớ du: Dng 14: Lm khụ Hng dn: Cú nhiu cht lm khụ: P2O5, H2SO4 c, bt Ca bt Na . Cỏch chn cht ú l cỏc cht lm khụ khụng phn ng vi cht cn tinh ch. Vớ d: 1- Trong hoỏ hc, lm khụ cht khớ ngi ta thng dựng mt s cht lm khụ .Hóy cho bit iu kin mt cht c chn lm khụ cht khớ. 2- Khớ CO2 cú ln hi nc, nhng cht no sau õy khụng c dựng lm khụ khớ CO2 : P2O5, CaCl2 rn, NaOHrn , H2SO4 c , CaO. Gii thớch v vit PTHH nu cú. Dng 15: Cho cụng thc n gin v bit cht ú thuc dóy ng ng no ri tỡm ra. Hng dn: Vớ d cho cht cú CTPT l (C2H3)n, bit cht ú l ankin. Ta cú ankin l CmH2m-2, vy vi CT n gin l C2nH3n thỡ ta cú CTPT tng ng l C2nH4n-2, suy 3n = 4n-2. Tớnh n = Vớ d: 1- X l mt hirocacbon cú cụng thc thc nghim : (C3H4)n. Bit X khụng lm mt mu dung dch nc Brom. a) Lp lun xỏc nh CTPT ca X b) Xỏc nh CTCT ỳng ca X. Bit X tỏc dng vi Clo ( ỏnh sỏng) ch thu c mt sn phm hu c nht cha mt nguyờn t Clo phõn t. Dng 16: cht hu c khụng phi ng ng cú phõn t bng hoc hn kộm lng no ú Hng dn: Vit cụng thc chung ca tng cht ri so sỏnh tỡm tớnh cht c bit gia s C, s H, nu khụng cú hoc ko tỡm tớnh cht c bit theo M thỡ dựng biu thc v M nh l d kin ca tip tc gii tỡm n. Vớ d: Hn hp X gm mt axit no, n chc, mch h A v mt ru no, n chc, mch h B cú phõn t bng nhau. Chia m gam hn hp X thnh phn bng nhau. t chỏy ht phn ri cho ton b sn phm chỏy hp th hon ton vo 110 ml dung dch Ba(OH)2 1M thu c 19,7 gam kt ta. Cho phn tỏc dng vi Na thu c 420 ml khớ H2 (ktc). a/ Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. b/ Tỡm CTPT ca A, B. Vit cỏc ng phõn ca A, B. c/ Tớnh m. Dng 17: Xỏc nh cụng thc phõn t: AxByCz Hng dn: % x:y:z = nA:nB:nC =VA: VB: VC = : : = %VA : %VB : %VC = = % = % Vớ d: Dng 18: Bi v Electron, Proton, Notron, in tớch Hng dn: S e = S p, s n thỡ khụng xỏc nh, nhng cng xp x s p Trong ht nhõn ch cha p v n. n v cacbon = 1/avogadro (gam) mol nguyờn t cha 6,02.10-23 nguyờn t Khi lng Mol l lng ca Mol nguyờn t, phõn t. Khi lng Mol tớnh theo gam, i lng ny cú tr tuyt i bng vi lng ca NGUYấN T ú tớnh theo n v Cacbon. Vớ d: Dng 19: Tng ca nng cỏc ion dng nhõn vi hoỏ tr ca chỳng bng tng nng cỏc ion õm nhõn vi hoỏ tr ca chỳng. Vớ d: Mt dung dch cha cỏc thnh phn mui ca Na, Ca, Cl v SO4. Bit nng ca Na l 0,1M, Ca 0,005M, Cl 0,06M. Tớnh nng ca SO4 Dng 20: Cú s mol ca cỏc nguyờn t hp cht, nu tỡm c s nguyờn t ca nguyờn t thỡ tỡm cụng thc phõn t Vớ d: Dng 21: Fe tỏc dng vi H2SO4 c núng Hng dn: Th t: Fe + H2SO4 c núng to Fe2(SO4)3, sau ú cht ny tip tc tỏc dng Fe d to FeSO4. Vớ d: Cho 16,8 gam Fe tan ht dung dch H2SO4 c, núng thu c khớ SO2 v dung dch X. Cụ cn dung dch X ta thu c 52,8 gam mui khan. a) Tớnh lng H2SO4 ó phn ng b) Cho ton b lng khớ SO2 thu c trờn tỏc dng vi 550ml dung dch NaOH 1M, sau phn ng xy hon ton thu c dung dch Y. Tớnh lng cht tan cú dung dch Y. Dng 22: Khi cho cỏc cht vo dung dch thỡ xỏc nh lng cú phn ng khụng, cú to khớ, kt ta khụng, cú thờm nc mt nc khụng, to thnh thờm cht tan hay mt cht tan gỡ. T ú tớnh nng mi. Vớ d: t chỏy hon ton 0,2 mol mt hp cht hu c A cú cụng thc phõn t dng CnH2n, ton b sn phm chỏy c hp thu ht vo 295,2 gam dung dch NaOH 20%. Sau hp thu xong, nng ca NaOH cũn li dung dch l 8,45%. Cỏc phn ng xy hon ton. 1/ Xỏc nh cụng thc phõn t ca A. 2/ Hn hp khớ X gm A v H2 cú t so vi hiro l 10,75. un núng X vi bt Ni lm xỳc tỏc n phn ng hon ton thu c hn hp Y. a/ Chng minh rng hn hp Y lm mt mu dung dch brom. b/ Tớnh thnh phn phn trm th tớch mi khớ hn hp X; hn hp Y. PH LC: PHN NG OXI HO- KH I) nh ngha phn ng oxi hoỏ kh: Cht kh: Cht nhng electron hay l cht cú s oxi hoỏ tng. Cht oxi hoỏ : Cht nhn electron hay l cht cú s oxi hoỏ gim. S kh: L s lm cho mt cht nhn electron hay gim s oxi hoỏ. S oxi hoỏ: L s lm cho mt cht nhng electron hay tng s oxi hoỏ. Phn ng oxi hoỏ kh l phn ng cú s cho nhn electron hay cú s thay i s oxi hoỏ. Ni dung 1: S oxi hoỏ, cỏch tớnh s oxi húa ca nguyờn t mt hp cht húa hc oS oxi húa ca nguyờn t phõn t l in tớch ca nguyờn t nguyờn t ú phõn t, gi thit rng liờn kt gia cỏc nguyờn t phõn t l liờn kt ion. oQuy tc tớnh s oxi húa: Trong n cht, s oxi húa nguyờn t bng 0:. Tng i s s oxi hoỏ ca cỏc nguyờn t phõn t (trung ho in) bng 0. Tng i s s oxi hoỏ ca cỏc nguyờn t mt ion phc bng in tớch ca ion ú. Khi tham gia hp cht, s oxi hoỏ ca mt s nguyờn t cú tr s khụng i: H l +1, O l -2 oChỳ ý: Du ca s oxi hoỏ t trc s, cũn du ca in tớch ion t sau s (s oxi húa Fe+3 ; Ion st (III) ghi: Fe3+ II) Phng phỏp cõn bng phn ng oxi hoỏ kh ĐPhng phỏp 1: phng phỏp cõn bng electron oNguyờn tc: da vo s bo ton electron ngha l tng s electron ca cht kh cho phi bng tng s electron cht oxi húa nhn. oCỏc bc cõn bng: Bc 1: Vit s phn ng vi cỏc nguyờn t cú s thay i s oxi húa. Bc 2: Vit cỏc quỏ trỡnh: kh (cho electron), oxi húa (nhn electron). Bc 3: Cõn bng electron: nhõn h s : Tng s electron cho = tng s electron nhn. (tng s oxi húa gim = tng s oxi húa tng). Bc 4: Cõn bng nguyờn t khụng thay i s oxi hoỏ (thng theo th t: kim loi (ion dng): gc axit (ion õm). mụi trng (axit, baz). nc (cõn bng H2O cõn bng hiro). Bc 5: Kim soỏt s nguyờn t oxi v (phi bng nhau). Lu ý: Khi vit cỏc quỏ trỡnh oxi hoỏ v quỏ trỡnh kh ca tng nguyờn t, cn theo ỳng ch s qui nh ca nguyờn t ú. oVớ d: Fe + H2SO4 c núng Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Fe0 Fe+3 + 3e x 2Fe0 2Fe+3 + 6e x S+6 + 2e S+4 2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20 ĐPhng phỏp 2: phng phỏp cõn bng ion electron Phng phỏp ny ko ũi hi phi bit chớnh xỏ s oxh ca nguyờn t, nhng ch ỏp dng cho cỏc trng hp cú cỏc p oxh- kh xy dd, ú phn ln cỏc cht oxh v cht kh tn ti dng ion oCỏc nguyờn tc: Nu phn ng cú axit tham gia: v no tha O phi thờm H+ to H2O v ngc li. Nu phn ng cú baz tham gia: v no tha O phi thờm H2O to OHMụi trng axit: v no thiu bao nhiờu O thỡ thờm by nhiờu H2O Mụi trng kim: V no thiu bao nhiờu O thỡ thờm gp ụi OHCỏc cht in li yu thỡ vit cụng thc phõn t Cỏc cht in li yu l: Axit yu, baz yu, cht khụng tan, oxit. ĐCỏc bc tin hnh: Bc 1: Tỏch ion Bc 2: Cõn bng cỏc bỏn phn ng: Cõn bng s nguyờn t mi nguyờn t hai v: Thờm H+ hay OHThờm H2O cõn bng s nguyờn t hiro Kim soỏt s nguyờn t oxi v (phi bng nhau). Cõn bng in tớch: thờm electron vo mi na phn ng cõn bng in tớch Bc 3: Cõn bng electron: nhõn h s : Tng s electron cho = tng s electron nhn. (tng s oxi húa gim = tng s oxi húa tng). Bc 4: Cng cỏc na phn ng ta cú phng trỡnh ion thu gn. Bc 5: chuyn phng trỡnh dng ion thu gn thnh phng trỡnh ion y v phng trỡnh phõn t cn cng vo v nhng lng bng cỏc cation hoc anion bự tr in tớch. Vớ d: Cõn bng phng trỡnh phn ng: a) cõn bng P: Al + HNO3Al(NO3)3 +N2O+ H2O Bc 1: tỏch ion, x cỏc nguyờn t cú s oxh thay i v vit cỏc bỏn p Al + H+ + NO3- Al3+ + 3NO3- + N2O + H2O Bc 2: cõn bng bỏn p Al Al3+ + 3e 2NO3- + 10H+ + 8eN2O+ 5H2O Bc cõn bng e 8x Al Al3+ + 3e 3x 2NO3- + 10H+ + 8eN2O+ 5H2O Ta cú: 8Al 8Al3+ + 24e 6NO3- + 30H+ + 24e3N2O+ 15H2O Bc 4: cng cỏc bỏn p 8Al 8Al3+ + 24e 6NO3- + 30H+ + 24e3N2O+ 15H2O 8Al +6NO3-+ 30H+ 3N2O+ 15H2O+8Al3+ Bc chuyn pt v dng ion thu thnh pt ion y v pt phõn t cn cng vo hai v nhng lng bng cỏc cation hoc anion bự tr in tớch Pt trờn phi cng c hai v vi 24NO3- Ta cú 8Al +6NO3-+ 30H+ + 24NO3- 3N2O+ 15H2O+8Al3+ +24NO38Al + 30HNO38Al(NO3)3 +3N2O+ 15H2O a) p cú axit tham gia V no tha oxi thỡ them H+ to H2o v ngc li VD: KMnO4+KNO2+H2SO4 MnSO4+KNO3+K2SO4 +H2O 2x MnO4- + 5e +8H+Mn2++4H2O 5x NO2- + H2O NO3-+2H++2e 2MnO4- + 5NO2- + 5H2O +16H+ 2Mn2++8H2O+ 5NO3-+10H+ Gin c H+ v H2O hai v ta cú: 2MnO4- + 5NO2-+6H+ 2Mn2++3H2O+ 5NO32KMnO4+5KNO2+3H2SO4 2MnSO4+5KNO3+K2SO4 +3H2O b)p cú kim tham gia v no tha oxi thỡ thờm H2O to OH- v ngc li Vd: NaCrO2+Br2+ NaOH Na2CrO4+ NaBr + H2O 2x CrO2-+4OH- CrO42- + 2H2O+3e 3x 2Br2 +2e 2Br2CrO2-+8OH-+3Br22CrO42- + 4H2O +6Br2NaCrO2+3Br2+ 8NaOH Na2CrO4+ 6NaBr + 4H2O c)p cú nc tham gia nu sn phm sau p cú axit to thnh, ta cõn bng theo p cú ax tham gia, nu sp sau p cú kim to thnh ta cõn theo p cú kim tham gia. Vd:KMnO4+K2SO3+H2OMnO2+K2SO4+KOH 2x MnO4- + 3e +2H2O MnO2+4OH3x SO32-+2OH- SO42-+H2O+2e 2MnO4- +4H2O+ 3SO32-+6OH-2MnO2+8OH-+ 3SO42-+3H2O Gin c H2O v OH-ta cú: KMnO4+3K2SO3+H2O2MnO2+3K2SO4+2KOH ĐNi dung 3: Cỏc dng phn ng oxi húa kh phc 1. Phn ng oxi hoỏ kh cú h s bng ch oNguyờn tc: Cn xỏc nh ỳng s tng gim s oxi hoỏ ca cỏc nguyờn t Vớ d: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H20 (5x 2y) x 3Fe+8/3 3Fe+9/3 + e 1x xN+5 + (5x 2y)e xN+2y/x (5x-2y)Fe3O4+ (46x-18y)HNO3 (15x-6y)Fe(NO3)3+NxOy+(23x-9y)H2O 2. Phn ng cú cht húa hc l t hp ca nhiu cht kh hoc cht oxi húa - p ny ta ko nờn tỏch cht m nguyờn ri cõn bng VD: CuFeS2+O2 Cu2S+SO2+Fe2O3 2x CuFeS2 Cu2S+S++2Fe3++18e 9x O2 +4e 2O24CuFeS2+9O2 2Cu2S+6SO2+2Fe2O3 3. Phn ng cú nguyờn t tng hay gim s oxi hoỏ nhiu nc o Nguyờn tc : Cỏch : Vit mi phng trỡnh thay i s oxi hoỏ, t n s cho tng nc tng, gim s oxi hoỏ. Cỏch : Tỏch thnh hai hay nhiu phng trỡnh ng vi tng nc s oxi húa tng hay gim. Vớ d: Cõn bng phn ng sau: Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O Cỏch 1: (3x + 8y) x Al0 Al+3 + 3e 3x xN+5 + 3xe xN+ 3x 2yN+5 + 8ye 2yN+1 (3x+8y)Al +(12x+30y)HNO3(3x+8y)Al(NO3)3+3xNO+3yNO2+(6x+15y)H2O Cỏch 2: Tỏch thnh phng trỡnh : ax Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O bx 8Al + 30 HNO3 8Al(NO3)3 +3N2O + 15H2 (a+8b)Al + (4a+30b)HNO3 (a+8b)Al(NO3)3 + a NO + 3bN2O+(2a+15b)H2O 4. Phn ng khụng xỏc nh rừ mụi trng oNguyờn tc: Cú th cõn bng nguyờn t bng phng phỏp i s hoc qua trung gian phng trỡnh ion thu gn. Nu gm nhiu phn ng vo, cn phõn tớch xỏc nh giai on no l oxi húa kh. Vớ d: Al + H2O + NaOH NaAlO2 + H2 Al + H20 Al(OH)3 + H2 2x Al0 Al+3 + 3e x 2H+ + 2e H2 2Al + 6H20 2Al(OH)3 + H2 (1) 2Al(OH)3 + 2NaOH 2NaAlO2 + 4H20 (2) Tng hp phng trỡnh trờn: 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 **********BHNT********** [...]... tip tc tỏc dng vi axit v bazo d) Vớ d: Cho 49, 03 gam dung dch HCl 29, 78% vo bỡnh cha 53,2 gam mt kim loi hoỏ tr I, sau khi phn ng hon ton, cho bc hi cn thn trong iu kin khụng cú khụng khớ thu c mt bó rn Xỏc nh kim loi trong cỏc trng hp sau: a) Bó rn l mt cht cú khi lng 67,4 gam b) Bó rn l hn hp hai cht cú khi lng 99 ,92 gam c) Bó rn l hn hp ba cht cú khi lng 99 ,92 gam Dng 38: Gp n Hng dn: Trong 1 bi toỏn... tớnh toỏn m l nh cụng thc phõn t Vớ d t 1 hn hp 10 gam ankan cú M trung bỡnh bng 49, cỏc em cú th gi CTPT trung bỡnh ca cỏc ankan l C3,5H9 ri ch cn tớnh theo cht ny nh bỡnh thng Vớ d: Hn hp X gm H2, C2H4 v C3H6 cú t khi so vi H2 l 9, 25 Cho 22,4 lớt X (ktc)vo bỡnh kớn cú sn mt ớt bt Ni un núng bỡnh mt thi gian, thu c hn hp khớY cú t khi so vi H2bng 10 Tng smol H2 ó phn ng l Dng 35: Bi toỏn cú n n nhng... Hng dn: Vỡ hn ch trong vic gii bt phng trỡnh ca hc sinh lp 9 nờn vic gii BPT cú du ln bộ s khú khn hn gii PT T ú tụi ny ra ý tng nh sau, thay vỡ gii BPT: x2 + 3x +1 < x . Tuyển tập 65 dạng bài tập và lý thuyết luyện thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 và luyện thi chuyên Hóa lớp 10. có định hướng. Sau thời gian giảng dạy và nghiên cứu, tôi đã hoàn thành được bộ sách Tuyển tập 65 dạng bài tập và lý thuyết luyện thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 và luyện thi chuyên Hóa lớp 10 hiđrocacbon đó. Biết trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ nằm trong khoảng từ 65% đến 75%. Dạng 18: Giả sử khối lượng, số mol khi bài toán chỉ có % và tỉ lệ Hướng dẫn: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 65 dạng bài tập và lý thuyết luyện thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 và luyện thi chuyên Hóa lớp 10, Tuyển tập 65 dạng bài tập và lý thuyết luyện thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 và luyện thi chuyên Hóa lớp 10, Tuyển tập 65 dạng bài tập và lý thuyết luyện thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 và luyện thi chuyên Hóa lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay