Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay

28 383 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 10:32

Đề tài : Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay 1 lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nỊn kinh tÕ thÕ giíi, vèn ®Çu t− cho ph¸t triĨn lµ mét trong nh÷ng u tè qut ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cđa mçi qc gia. §èi víi ViƯt Nam, mơc tiªu ®Ỉt ra lµ thùc hiƯn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH- H§H ®Êt n−íc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, ViƯt Nam c¬ b¶n trë thµnh mét n−íc c«ng nghiƯp. Do ®ã viƯc thu hót vèn ®Çu t− trë thµnh chiÕn l−ỵc quan träng cđa ®Êt n−íc. Ngn vèn ODA ®−ỵc chÝnh phđ ViƯt Nam ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng ngn vèn quan träng cđa Ng©n s¸ch Nhµ n−íc ®−ỵc dơng cho c¸c mơc ®Ých ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi. Ngn vèn nµy ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt vỊ vèn trong c«ng cc C«ng nghiƯp ho¸- HiƯn ®¹i ho¸ ®Êt nc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ gi¶m ®ãi nghÌo. Tuy nhiªn ODA kh«ng chØ lµ mét kho¶n cho vay, mµ ®i kÌm víi nã lµ c¸c ®iỊu kiƯn rµng bc vỊ chÝnh trÞ, kinh tÕ. SÏ lµ g¸nh nỈng nỵ nÇn cho c¸c thÕ hƯ sau hc ph¶i chÞu chi phèi cđa n−íc ngoµi nÕu chóng ta kh«ng biÕt c¸ch qu¶n dơng ODA. Bëi vËy qu¶n dơng ODA sao cho cã hiƯu qu¶, phï hỵp víi mơc tiªu vµ ®Þnh h−íng ph¸t triĨn ®Êt n−íc lµ mét yªu cÇu tÊt u. Lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n kinh tÕ- §¹i häc kinh tÕ Qc d©n Hµ Néi, em thÊy viƯc nghiªn cøu ®Ị tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n dơng ngn Hç trỵ ph¸t triĨn chÝnh thøc (ODA) ë ViƯt Nam trong giai ®o¹n hiƯn nay" rÊt thiÕt thùc v× nã cã thĨ phơc vơ cho chuyªn m«n cđa em sau nµy. Th«ng qua kiÕn thøc ®· tiÕp thu trªn líp cïng víi gióp ®ì cđa thÇy gi¸o , c« gi¸o bé m«n vµ viƯc tham kh¶o mét sè tµi liƯu, em xin tr×nh bµy néi dung ®Ị tµi nµy nh− sau: Ch−¬ng I: Tỉng quan vỊ ngn Hç trỵ ph¸t triĨn chÝnh thøc (ODA). Vai trß cđa ODA ®èi víi ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi. Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ dơng ODA ë ViƯt Nam trong thêi gian qua. Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiƯu qu¶ c«ng t¸c qu¶n dơng ODA. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2 Hoµn thµnh ®Ị tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS. PTS §ç Hoµng Toµn- gi¶ng viªn tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Qc d©n Hµ Néi ®· tËn t×nh h−íng dÉn em trong st qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Do tr×nh ®é cã h¹n cđa ng−êi viÕt nªn ®Ị tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cÇn bỉ sung, em rÊt mong nhËn ®−ỵc xem xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cđa thÇy c« ®Ĩ ®Ị tµi nghiªn cøu cđa em ®−ỵc hoµn thiƯn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 3 Ch−¬ng I Tỉng quan vỊ ngn hç trỵ ph¸t triĨn chÝnh thøc (ODA). I, Tỉng quan vỊ ODA. 1, Kh¸i niƯm ODA. HiƯn nay trªn thÕ giíi cã rÊt nhiỊu quan ®iĨm kh¸c nhau vỊ ODA nh−ng nãi chung nh÷ng quan ®iĨm Êy ®Ịu dÉn chung ®Õn mét b¶n chÊt. Theo c¸ch hiĨu chung nhÊt th× ODA lµ c¸c kho¶n viƯn trỵ kh«ng hoµn l¹i hc cho vay víi nh÷ng ®iỊu kiƯn −u ®·i cđa c¸c c¬ quan tµi chÝnh thc c¸c tỉ chøc Qc tÕ c¸c n−íc, c¸c tỉ chøc Phi chÝnh phđ nh»m hç trỵ cho ph¸t triĨn vµ thÞnh v−ỵng cđa c¸c n−íc kh¸c (kh«ng tÝnh ®Õn c¸c kho¶n viƯn trỵ cho mơc ®Ých thn t qu©n ). C¸c ®iỊu kiƯn −u ®·i cã thĨ lµ : l·i st thÊp (d−íi 3%/1 n¨m ), thêi gian ©n h¹n dµi hc thêi gian tr¶ nỵ dµi (30-40 n¨m). NghÞ ®Þnh 87-CP cđa chÝnh phđ ViƯt Nam quy ®Þnh vỊ ngn vèn ODA hỵp t¸c ph¸t triĨn gi÷a n−íc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam víi mét hay nhiỊu Qc gia, tỉ chøc Qc tÕ. H×nh thøc cđa hỵp t¸c cã thĨ lµ hç trỵ c¸n c©n thanh to¸n, hç trỵ theo ch−¬ng tr×nh, hç trỵ theo kü tht hc theo dù ¸n. 2, §Ỉc ®iĨm cđa ODA. 2.1,C¸c ®Ỉc ®iĨm cđa ODA. ODA lµ ngn vèn mang tÝnh chÊt −u ®·i bëi v× bao giê còng cã phÇn cho kh«ng lµ chđ u. Cßn phÇn cho vay chđ u lµ vay −u ®·i víi l·i st thÊp h¬n c¸c kho¶n tÝn dơng rÊt nhiỊu (th−êng d−íi 3%) vµ vay th−¬ng m¹i rÊt nhá. Thêi gian dơng vèn dµi, th−êng lµ tõ 20-50 n¨m vµ ®Ĩ ®−ỵc xÕp vµo ODA, mét kho¶n cho vay ph¶i cã mét thµnh tè tèi thiĨu lµ 25% viƯn trỵ kh«ng hoµn l¹i. ODA lu«n bÞ rµng bc trùc tiÕp hc gi¸n tiÕp. §i kÌm víi ODA bao giê còng cã nh÷ng rµng bc nhÊt ®Þnh vỊ chÝnh trÞ kinh tÕ hc khu vùc ®Þa lý. N−íc nhËn viƯn trỵ cßn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cđa bªn cÊp viƯn trỵ nh− thay ®ỉi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, chÝnh s¸ch kinh tÕ, thay ®ỉi thĨ chÕ chÝnh trÞ . cho phï hỵp víi mơc ®Ých cđa bªn tµi trỵ. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 4 2.2, Mơc ®Ých dơng ODA. Tõ khi míi ra ®êi, viƯn trỵ n−íc ngoµi ®· cã hai mơc tiªu tån t¹i song song nh−ng thùc chÊt l¹i m©u thn víi nhau. Mơc tiªu thø nhÊt lµ thóc ®Èy t¨ng tr−ëng vµ gi¶m ®ãi nghÌo ë nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triĨn. Mơc tiªu thø hai lµ t¨ng c−êng lỵi Ých chiÕn l−ỵc vµ chÝnh trÞ ng¾n h¹n cđa c¸c n−íc tµi trỵ. Tuy nhiªn mơc tiªu ci cïng cđa viƯn trỵ vÉn lµ thóc ®Èy t¨ng tr−ëng vµ gi¶m ®ãi nghÌo ë nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triĨn. Trong héi nghÞ cđa Liªn Hỵp Qc, c¸c n−íc thµnh viªn ®· kh¼ng ®Þnh mơc tiªu cơ thĨ cđa viƯc dơng ODA lµ: - Gi¶m mét nưa tû lƯ nh÷ng ng−êi ®ang sèng trong c¶nh nghÌo khỉ cïng cùc tíi n¨m 2015. - Phỉ cËp gi¸o dơc tiĨu häc trªn tÊt c¶ c¸c n−íc tíi n¨m 2015. - §¹t ®−ỵc nhiỊu tiÕn bé cho b×nh ®¼ng vỊ giíi vµ t¨ng qun lùc cđa ng−êi phơ n÷ b»ng c¸ch xo¸ bá ph©n biƯt giíi tÝnh trong gi¸o dơc tiĨu häc vµ trung häc vµo n¨m 2015. -Th«ng qua hƯ thèng ch¨m sãc y tÕ ban ®Çu ®Ĩ ®¶m b¶o søc kh sinh s¶n cho tÊt c¶ mäi ng−êi ë c¸c ®é ti thÝch hỵp cµng tèt vµ kh«ng thĨ mn h¬n n¨m 2015. -Thùc thi c¸c chiÕn l−ỵc qc gia ph¸t triĨn bỊn v÷ng ë tÊt c¶ c¸c n−íc, vµo n¨m 2000. -Thùc hiƯn c¸c ch−¬ng tr×nh ®Çu t− qc gia, ®Ỉc biƯt lµ c¸c dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp, hiƯn ®¹i ho¸ kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ®Ĩ lµm nỊn t¶ng v÷ng ch¾c cho ỉn ®Þnh vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ, thóc ®Èy ®Çu t− t− nh©n trong vµ ngoµi n−íc. -Thùc hiƯn c¸c ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu tỉng hỵp nh»m hç trỵ chÝnh phđ së t¹i ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch hay cung cÊp th«ng tin cho ®Çu t− t− nh©n b»ng c¸c ho¹t ®éng ®iỊu tra kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ tµi nguyªn, hiƯn tr¹ng kinh tÕ, kü tht, x· héi c¸c ngµnh, c¸c vïng l·nh thỉ. -Thùc hiƯn c¸c kÕ ho¹ch c¶i c¸ch gi¸o dơc, n©ng cao chÊt l−ỵng ®µo t¹o, c¶i thiƯn ®iỊu kiƯn, b¶o ®¶m m«i tr−êng sinh th¸i, b¶o ®¶m søc kh ng−êi d©n. -Hç trỵ ®iỊu chØnh c¬ cÊu, chun ®ỉi hƯ thèng kinh tÕ, bï ®¾p th©m hơt c¸n c©n thanh to¸n qc tÕ ®Ĩ chÝnh phđ n−íc së t¹i cã ®iỊu kiƯn vµ thêi gian qu¶n tèt h¬n trong giai ®o¹n c¶i c¸ch hƯ thèng tµi chÝnh hay chun ®ỉi hƯ thèng kinh tÕ. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 5 Tãm l¹i ngn vèn viƯn trỵ ph¸t triĨn chÝnh thøc ®−ỵc −u tiªn cho nh÷ng dù ¸n kinh tÕ x· h«Þ kh«ng sinh lêi trùc tiÕp hc kh¶ n¨ng thu håi vèn chËm, nh−ng cã ý nghÜa vµ ¶nh h−ëng quan träng ®Õn viƯc t¹o lËp mét m«i tr−êng thn lỵi cho ph¸t triĨn ®Êt n−íc nãi chung vµ cho khun khÝch ®Çu t− t− nh©n trong vµ ngoµi n−íc nãi riªng. 2.3, C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi ODA. ODA g¾n liỊn víi chÝnh trÞ vµ lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng tiƯn ®Ĩ thùc hiƯn ý ®å chÝnh trÞ. ODA còng chÞu ¶nh h−ëng bëi c¸c quan hƯ s½n cã cđa bªn cÊp viƯn trỵ cho n−íc nhËn viƯn trỵ bëi t−¬ng hỵp vỊ thĨ chÕ chÝnh trÞ, bëi quan hƯ ®Þa d− gÇn gòi. Bªn cÊp viƯn trỵ vµ c¸c ngn vèn chÝnh thøc kh¸c th−êng cÊp viƯn trỵ cho nh÷ng ng−êi b¹n vỊ chÝnh trÞ vµ ®ång minh qu©n mµ kh«ng cÊp viƯn trỵ cho nh÷ng ®èi t−ỵng mµ hä cho lµ kỴ thï. §ã chÝnh lµ tÝnh chÊt ®Þa lý- chÝnh trÞ ®−ỵc thĨ hiƯn rÊt râ trong viƯn trỵ. ODA g¾n víi ®iỊu kiƯn kinh tÕ. C¸c n−íc viƯn trỵ nãi chung ®Ịu mn ®¹t ®−ỵc nh÷ng ¶nh h−ëng vỊ chÝnh trÞ, ®em l¹i lỵi nhn cho hµng ho¸ vµ dÞch vơ t− vÊn trong n−íc. Hä g¾n q viƯn trỵ víi viƯc mua hµng ho¸ vµ dÞch vơ cđa n−íc hä nh− lµ mét biƯn ph¸p nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng lµm chđ thÞ tr−êng xt khÈu vµ gi¶m bít t¸c ®éng cđa viƯn trỵ ®èi víi c¸n c©n thanh to¸n. MỈt kh¸c, n−íc nhËn viƯn trỵ cßn ph¶i chÞu rđi ro cđa ®ång tiỊn viƯn trỵ. NÕu ®ång tiỊn viƯn trỵ t¨ng gi¸ so víi ®ång tiỊn cđa c¸c n−íc nhËn ®−ỵc do xt khÈu th× n−íc tiÕp nhËn sÏ ph¶i tr¶ thªm mét kho¶n nỵ bỉ sung do chªnh lƯch tû gi¸ t¹i thêi ®iĨm vay vµ thêi ®iĨm tr¶ nỵ. Theo tÝnh to¸n cđa c¸c chuyªn gia th× cho dï kh«ng ®i kÌm theo ®iỊu kiƯn rµng bc nµo th× viƯn trỵ vÉn ®em l¹i lỵi Ých th−¬ng m¹i cho qc gia viƯn trỵ. ODA cßn chÞu ¶nh h−ëng cđa c¸c nh©n tè x· héi. ODA lµ mét phÇn GNP cđa c¸c n−íc tµi trỵ nªn rÊt nh¹y c¶m víi c¸c d− ln x· héi ë c¸c n−íc tµi trỵ. Nh©n d©n c¸c n−íc cÊp viƯn trỵ coi träng tÇm quan träng cđa c¶ sè l−ỵng vµ chÊt l−ỵng cđa viƯn trỵ, hä s¾n sµng đng hé viƯn trỵ víi ®iỊu kiƯn lµ viƯn trỵ ®−ỵc dơng tèt. Cßn ®èi víi c¸c n−íc nhËn viƯn trỵ, nguy c¬ phơ thc viƯn trỵ n−íc ngoµi, g¸nh nỈng nỵ nÇn lµ mét thùc tÕ khã tr¸nh khái. Do vËy,c¸c n−íc nhËn viƯn trỵ cÇn ph¶i rÊt thËn träng khi dơng ODA. 3, Ph©n lo¹i ODA. 3.1, Ph©n lo¹i theo n−íc nhËn. NÕu ph©n lo¹i theo n−íc nhËn, ODA cã hai lo¹i: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 6 -ODA th«ng th−êng: hç trỵ cho nh÷ng n−íc cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp. -ODA ®Ỉc biƯt: hç trỵ cho c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn víi thêi h¹n cho vay ng¾n, l·i st cao h¬n. 3.2, Ph©n lo¹i theo ngn cung cÊp. NÕu ph©n lo¹i theo ngn cung cÊp, ODA cã hai lo¹i. - ODA song ph−¬ng: lµ viƯn trỵ ph¸t triĨn chÝnh thøc cđa n−íc nµy dµnh cho chÝnh phđ n−íc kia. - ODA ®a ph−¬ng: lµ viƯn trỵ ph¸t triĨn chÝnh thøc cđa mét tỉ chøc qc tÕ hay tỉ chøc khu vùc hc cđa mét chÝnh phđ m«t n−íc dµnh cho chÝnh phđ mét n−íc nµo ®ã, nh−ng ®−ỵc thùc hiƯn th«ng qua c¸c tỉ chøc ®a ph−¬ng nh− UNDP,UNICEF . 3.3, Ph©n lo¹i ODA theo tÝnh chÊt ngn vèn. NÕu ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt ngn vèn th× ODA cã hai lo¹i: - ViƯn trỵ kh«ng hoµn l¹i: ®−ỵc thùc hiƯn th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ODA d−íi c¸c d¹ng sau: • Hç trỵ kü tht: Thùc hiƯn viƯc chun giao c«ng nghƯ hc trun ®¹t nh÷ng kinh nghiƯm xư . cho n−íc nhËn tµi trỵ. • ViƯn trỵ nh©n ®¹o b»ng hiƯn vËt: vÝ dơ nh− lµ l−¬ng thùc, v¶i, thc ch÷a bƯnh, cã khi lµ vËt t− cho kh«ng. - ViƯn trỵ cã hoµn l¹i bao gåm: • ODA cho vay −u ®·i: lµ c¸c kho¶n ODA cho vay cã u tè kh«ng hoµn l¹i ®¹t Ýt nhÊt 25% trÞ gi¸ kho¶n vay. • ODA cho vay hçn hỵp: bao gåm kÕt hỵp mét phÇn ODA kh«ng hoµn l¹i vµ mét phÇn tÝn dơng th−¬ng m¹i theo c¸c ®iỊu kiƯn cđa tỉ chøc hỵp t¸c kinh tÕ vµ ph¸t triĨn m¹nh h¬n c¶ vỊ ®êi sèng kinh tÕ x· héi. 4, C¸c h×nh thøc ODA. ODA ®−ỵc thùc hiƯn qua c¸c h×nh thøc sau: - Hç trỵ c¸n c©n thanh to¸n: ®−ỵc thùc hiƯn th«ng qua chun giao tiỊn tƯ trùc tiÕp cho n−íc nhËn ODA hc hç trỵ nhËp khÈu tøc lµ chÝnh phđ n−íc nhËn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 7 ODA tiÕp nhËn mét l−ỵng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng víi c¸c kho¶n cam kÕt, b¸n cho thÞ tr−êng néi ®Þa vµ thu néi tƯ. - TÝn dơng th−¬ng m¹i: t−¬ng tù nh− viƯn trỵ hµng ho¸ cã kÌm theo c¸c ®iỊu kiƯn rµng bc. - ViƯn trỵ ch−¬ng tr×nh (viƯn trỵ phi dù ¸n). Theo lo¹i h×nh nµy n−íc nhËn viƯn trỵ ký hiƯp ®Þnh cho mét mơc ®Ých tỉng qu¸t mµ kh«ng cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kho¶n viƯn trỵ sÏ ®−ỵc dơng nh− thÕ nµo. - ViƯn trỵ dù ¸n: lo¹i viƯn trỵ nµy chiÕm tû träng lín nhÊt trong tỉng vèn thùc hiƯn ODA vµ nã cã hai lo¹i. §ã lµ viƯn trỵ c¬ b¶n vµ viƯn trỵ kü tht. ViƯn trỵ c¬ b¶n th× th−êng cÊp cho nh÷ng dù ¸n x©y dùng ®−êng x¸, cÇu cèng, kÕt cÊu h¹ tÇng . ViƯn trỵ kü tht cÊp cho viƯn trỵ tri thøc, t¨ng c−êng c¬ së, lËp kÕ ho¹ch cè vÊn cho c¸c ch−¬ng tr×nh, nghiªn cøu tr−íc khi ®Çu t− hc hç trỵ c¸c líp ®µo t¹o. II, Vai trß cđa viƯn trỵ trong ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi. 1, ViƯn trỵ tµi chÝnh ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn cã c¬ chÕ qu¶n tèt sÏ gióp t¨ng tr−ëng nhanh h¬n, gi¶m t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi vµ ®¹t ®−ỵc c¸c chØ tiªu x· héi. Trªn thùc tÕ, mét sè n−íc nhËn nhiỊu viƯn trỵ mµ thu nhËp gi¶m trong khi mét sè n−íc nhËn Ýt viƯn trỵ mµ thu nhËp l¹i t¨ng. Nh−ng nÕu chØ xÐt ®Õn ph©n biƯt gi÷a c¸c n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tèt vµ c¬ chÕ qu¶n tåi th× ®èi víi c¸c n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tåi, dï sè tiỊn viƯn trỵ lµ bao nhiªu th× t¨ng tr−ëng vÉn thÊp, thËm chÝ cßn ©m. §èi víi c¸c n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tèt, khi viƯn trỵ t¨ng lªn 1% GDP th× tèc ®é t¨ng tr−ëng t¨ng lªn 0,5%. Ngoµi ra, viƯn trỵ cßn gãp phÇn lµm gi¶m ®ãi nghÌo. Theo c¸c chuyªn gia vỊ ODA, b×nh qu©n ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn, thu nhËp ®Çu ng−êi t¨ng 1% ®· dÉn ®Õn tû lƯ ®ãi nghÌo gi¶m xng 2%. Nãi c¸ch kh¸c, ë c¸c n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tèt, khi viƯn trỵ t¨ng lªn 1% GDP thùc tÕ th× sÏ gi¶m 1% tû lƯ ®ãi nghÌo. Vµ ë c¸c n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tèt, t¨ng 10 tû USD viƯn trỵ mét n¨m sÏ cøu ®−ỵc 25 triƯu ng−êi tho¸t khái c¶nh nghÌo ®ãi, nh−ng dï cã t¨ng 10 tû USD ë c¸c n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tåi th× còng chØ cøu ®−ỵc 7 triƯu ng−êi tho¸t khái c¶nh kiÕm ¨n lÇn håi mµ th«i. ViƯn trỵ t¸c ®éng ®Õn t¨ng tr−ëng, tõ ®ã ®· t¸c ®éng ®Õn mơc ®Ých n©ng cao møc sèng. T¨ng tr−ëng kh«ng lo¹i bá ®ãi nghÌo nh−ng râ rµng t¨ng tr−ëng cã t¸c ®éng lín ®Õn c¶i thiƯn c¸c chØ tiªu x· héi. NÕu mét n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tèt th× khi viƯn trỵ t¨ng lªn 1% GDP sÏ lµm gi¶m tû lƯ tư vong trỴ em 0,9%. Ng−ỵc l¹i, THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 8 nÕu mét n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tåi th× khi viƯn trỵ t¨ng lªn 1% GDP còng kh«ng ®em l¹i mét t¸c ®éng nµo ®èi víi tû lƯ chÕt trỴ s¬ sinh. §iỊu ®ã cã nghÜa lµ c¸c chØ tiªu x· héi cã quan hƯ chỈt chÏ víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi, hay nãi c¸ch kh¸c nã cã quan hƯ chỈt chÏ víi viƯn trỵ. 2, ViƯn trỵ thóc ®Èy ®Çu t−. C¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn lµ nh÷ng n−íc rÊt cÇn vèn cho ®Çu t− ph¸t triĨn, vµ viƯn trỵ chÝnh lµ mét h×nh thøc bỉ sung cho ngn vèn trong n−íc. Vèn ®Çu t− cã thĨ thu hót tõ c¸c ngn ODA, FDI hc ngn vèn tÝch lòy tõ néi bé nỊn kinh tÕ. Trong ®iỊu kiƯn ngn vèn trong n−íc cßn h¹n hĐp th× ngn vèn n−íc ngoµi cã tÇm quan träng ®Ỉc biƯt. Ngn vèn ODA th−êng ®−ỵc c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn ®Çu t− c¶i thiƯn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, x©y dùng ®−êng giao th«ng, ph¸t triĨn n¨ng l−ỵng . v× ®©y lµ nh÷ng ngµnh cÇn ph¶i ®Çu t− lín, thu håi vèn chËm nªn t− nh©n kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t−. ViƯn trỵ cßn thóc ®Èy thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi FDI vµ ph¸t triĨn ngn nh©n lùc. Nhê cã viƯn trỵ mµ n−íc nhËn tµi trỵ víi c¬ chÕ qu¶n tèt sÏ t¹o ra ®−ỵc c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi v÷ng ch¾c, giao th«ng thn tiƯn, hƯ thèng ph¸p lt ỉn ®Þnh, viƯn trỵ lµ chn bÞ cho vèn ®Çu t− trùc tiÕp ®−ỵc thu hót vµo lµ ®iỊu kiƯn cho FDI ®−ỵc dơng mét c¸ch hiƯu qu¶. MỈt kh¸c, viƯn trỵ cßn gióp nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triĨn tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü tht hiƯn ®¹i, tr×nh ®é qu¶n tiªn tiÕn, kü n¨ng chuyªn m«n cao. §©y chÝnh lµ lỵi Ých c¨n b¶n, l©u dµi cđa qc gia nhËn tµi trỵ. ViƯn trỵ thóc ®Èy ®Çu t− t− nh©n. ë nh÷ng n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tèt th× viƯn trỵ n−íc ngoµi kh«ng thay thÕ cho ®Çu t− t− nh©n mµ ®ãng vai trß nh− lµ nam ch©m hót ®Çu t− t− nh©n theo tû lƯ sÊp xØ 2 USD trªn 1USD viƯn trỵ. §èi víi c¸c n−íc qu¶n tèt th× viƯn trỵ gãp phÇn cđng cè niỊm tin cho khu vùc t− nh©n vµ hç trỵ c¸c dÞch vơ c«ng céng. ViƯn trỵ t¨ng víi quy m« 1% GDP sÏ lµm t¨ng ®Çu t− t− nh©n trªn 1,9% GDP. ë c¸c n−íc cã c¬ chÕ qu¶n tåi, viƯn trỵ n−íc ngoµi cã thĨ khun khÝch khu vùc nhµ n−íc tiÕn hµnh c¸c kho¶n ®Çu t− th−¬ng m¹i ®¸ng ra do khu vùc t− nh©n thùc hiƯn. 3, ViƯn trỵ gióp c¸c n−íc ®ang ph¸t triĨn c¶i thiƯn thĨ chÕ vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ. C¶i thiƯn thĨ chÕ vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ ë nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triĨn lµ ch×a kho¸ ®Ĩ t¹o b−íc nh¶y vät vỊ l−ỵng trong thóc ®Èy t¨ng tr−ëng, tøc lµ gãp phÇn lµm gi¶m ®ãi nghÌo. MỈt kh¸c, viƯn trỵ cã thĨ nu«i d−ìng c¶i c¸ch. Khi c¸c THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 9 n−íc mong mn c¶i c¸ch th× viƯn trỵ n−íc ngoµi cã thĨ ®ãng gãp nh÷ng nç lùc cÇn thiÕt nh− hç trỵ thư ngiƯm c¶i c¸ch, tr×nh diƠn thÝ ®iĨm, t¹o ®µ vµ phỉ biÕn c¸c bµi häc kinh nghiƯm. Nh÷ng n−íc mµ ë ®ã chÝnh phđ thùc hiƯn nh÷ng chÝnh s¸ch v÷ng ch¾c ph©n bỉ hỵp c¸c kho¶n chi tiªu vµ cung cÊp dÞch vơ cã hiƯu qu¶ cao th× hiƯu qu¶ chung cđa viƯn trỵ lµ lín. Ng−ỵc l¹i, ë nh÷ng n−íc mµ chÝnh phđ vµ nhµ tµi trỵ kh«ng ®ång nhÊt quan ®iĨm trong viƯc chi tiªu, hiƯu qu¶ l¹i thÊp th× c¸c nhµ tµi trỵ cho r»ng c¸ch tèt nhÊt lµ gi¶m viƯn trỵ vµ t¨ng c−êng hç trỵ cho viƯc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ x©y dùng thĨ chÕ cho ®Õn khi c¸c nhµ tµi trỵ thÊy r»ng viƯn trỵ cđa hä sÏ ®ãng gãp cho ph¸t triĨn. Qua ®©y ta còng nhËn thÊy r»ng gi¸ trÞ thùc cđa c¸c dù ¸n lµ ë chç thĨ chÕ vµ chÝnh s¸ch ®−ỵc cđng cè, c¶i thiƯn viƯc cung cÊp dÞch vơ x· héi. ViƯc t¹o ra ®−ỵc kiÕn thøc víi trỵ gióp cđa viƯn trỵ sÏ dÉn tíi c¶i thiƯn trong mét sè ngµnh cơ thĨ trong khi mét phÇn tµi chÝnh cđa viƯn trỵ sÏ më réng c¸c dÞch vơ c«ng céng nãi chung. C¬ chÕ qu¶n tèt, ỉn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, Nhµ n−íc ph¸p qun vµ h¹n chÕ tham nhòng sÏ dÉn ®Õn t¨ng tr−ëng vµ gi¶m ®ãi nghÌo. Qua c¸c nghiªn cøu cđa c¸c chuyªn gia cã thĨ thÊy khã cã thĨ nhËn ra mèi quan hƯ gi÷a viƯn trỵ mµ c¸c n−íc nhËn ®−ỵc víi tr×nh ®é chÝnh s¸ch cđa hä. Tuy kh«ng cã mèi quan hƯ vỊ l−ỵng gi÷a viƯn trỵ vµ chÊt l−ỵng chÝnh s¸ch cđa n−íc nhËn viƯn trỵ nh−ng trong mét sè tr−êng hỵp viƯn trỵ vÉn cã thĨ gãp phÇn c¶i c¸ch, th«ng qua c¸c ®iỊu kiƯn ®Ỉt ra hc th«ng qua viƯc phỉ biÕn ý t−ëng míi. Tãm l¹i, viƯn trỵ ®· vµ ®ang cã hiƯu qu¶. Tuy nhiªn, ngn vèn ODA chØ ph¸t huy hÕt vai trß cđa nã khi cã mét c¬ chÕ qu¶n tèt, mét thĨ chÕ lµnh m¹nh vµ mét m«i tr−êng chÝnh trÞ hoµn thiƯn. NÕu kh«ng ch¼ng nh÷ng ODA kh«ng ph¸t huy vai trß cđa nã mµ cßn ®em l¹i g¸nh nỈng nỵ nÇn cho ®Êt n−íc. ViƯt Nam lµ mét n−íc ®ang ph¸t triĨn, hiƯn ®ang mong mn nhËn ®−ỵc nhiỊu ngn ODA vµ qu¶n dơng ODA thËt hiƯu qu¶ phơc vơ cho ph¸t triĨn ®Êt n−íc. ViƯt Nam cÇn nhËn thøc râ ®−ỵc vai trß cđa ODA, c¸c ®iỊu kiƯn ®Ĩ ODA ph¸t huy vai trß cđa nã ®Ĩ tõng b−íc hoµn thiƯn c«ng t¸c thu hót, qu¶n dơng ODA. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 10 Ch−¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ dơng oda t¹i viƯt nam trong thêi gian qua. I, C¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ khu«n khỉ thĨ chÕ. 1, C¬ chÕ chÝnh s¸ch. Tõ sau n¨m 1986, ViƯt Nam b¾t ®Çu thùc hiƯn viƯc chun ®ỉi c¬ chÕ qu¶n kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr−êng. Lµ mét n−íc n«ng nghiƯp l¹c hËu víi thu nhËp ®Çu ng−êi thÊp, tÝch l néi bé nỊn kinh tÕ cßn h¹n chÕ, ®Ĩ ®¹t ®−ỵc mơc tiªu ®Ị ra vỊ ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi, nhu cÇu vèn cđa n−íc ta rÊt lín, ®Ỉc biƯt lµ c¸c ngn vèn tõ n−íc ngoµi trong ®ã cã ngn vèn ODA. V¨n kiƯn ®¹i héi §¶ng 8 ®· chØ râ: “ Tranh thđ thu hót ngn tµi trỵ ph¸t triĨn chÝnh thøc ®a ph−¬ng vµ song ph−¬ng, tËp trung chđ u cho viƯc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, n©ng cao tr×nh ®é khoa häc c«ng nghƯ vµ qu¶n lý, ®ång thêi dµnh mét phÇn vèn tÝn dơng ®Çu t− cho c¸c ngµnh n«ng- l©m ng− nghiƯp, s¶n xt hµng tiªu dïng, −u tiªn dµnh viƯn trỵ kh«ng hoµn l¹i cho nh÷ng vïng chËm ph¸t triĨn, c¸c dù ¸n dơng vèn vay ph¶i cã ph−¬ng ¸n tr¶ nỵ v÷ng ch¾c, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiƯm tr¶ nỵ, kh«ng ®−ỵc g©y thªm g¸nh nỈng nỵ nÇn kh«ng tr¶ ®−ỵc. Ph¶i dơng ngn vèn ODA cã hiƯu qu¶ vµ cã kiĨm tra, qu¶n chỈt chÏ chèng l·ng phÝ tiªu cùc". Nhê thùc hiƯn chÝnh s¸ch ®a ph−¬ng ho¸, ®a d¹ng hãa c¸c quan hƯ ®èi ngo¹i, kĨ tõ n¨m 1993 ViƯt Nam ®· chÝnh thøc lËp quan hƯ ngo¹i giao vµ tiÕp nhËn ®−ỵc nhiỊu ngn ODA tõ c¸c qc gia, c¸c tỉ chøc Qc tÕ trªn thÕ giíi. Khèi l−ỵng ODA vµo ViƯt Nam kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Trong giai ®o¹n 1996-2000 mơc tiªu ®Ỉt ra vỊ vËn ®éng ngn vèn ODA cam kÕt lµ trªn 10 tû USD. Trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn vµ dơng ODA, ®Ĩ cã thĨ khai th¸c triƯt ®Ĩ thÕ m¹nh cđa ODA còng nh− h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng xÊu do ODA mang l, §¶ng vµ nhµ n−íc ta ®· ®−a ra hƯ thèng c¸c quan ®iĨm vỊ qu¶n dơng ODA. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... án: Là giai đoạn ít đợc quan tâm nhất trong chu trình quản dự án Chính phủ Việt Nam vẫn cha có văn bản nào quy định về các hoạt động sau dự án Điều đó cũng làm ảnh hởng trực tiếp đến kế hoạch đầu t phát triển 19 THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN CHƯƠNG III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản sử dụng oda I/Kinh ng hiệm quản sử dụng ODA rút ra đợc từ một số nớc Lịch sử của... quy chế quản sử dụng ODA Trong nghị định 87/CP có ba nội dung cốt lõi đợc xác định rõ ràng đó là: Chính phủ thống nhất quản ODA trên cơ sở chủ trơng chính sách đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thông qua quy hoạch về thu hút sử dụng ODA, danh mục các chơng trình dự án u tiên sử dụng ODA Phân cấp cho các bộ, các tỉnh, thành phố phê duyệt một số loại dự án ODA tuỳ thuộc vào nội... vốn ODA) NĐ58/ CP ban hành quy chế vay trả nợ nớc ngoài thì hiện nay chủ yếu áp dụng NĐ52/ CP NĐ12/ CP(Quy chế quản đầu t xây dựng) nghị định 17/2001/NĐ-CP( Quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức) Về phía quốc tế, Liên hiệp quốc đã đặt vấn đề dành 0,7% GDP cho ODA đối với các nớc phát triển Nh vậy nguồn ODA sẽ trở thành một số vốn khá lớn phải huy động mục... vậy, giải quyết đợc các tồn tại trên nhằm cải thiện môi trờng đầu t khai thông thêm các nguồn vốn ODA mới là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới Trong quá trình quản sử dụng ODA, Chính phủ cần luôn luôn phát huy vai trò làm chủ của mình, các nhà tài trợ chỉ đóng vai trò hỗ trợ Tăng cờng thu hút sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thứcmột phơng hớng chiến lợc trong. .. cách chính sách) Nguồn: WB BKHĐT Cơ cấu các nhà tài trợ cho Việt Nam: - Nhật Bản: 30% - WB : 23% - ADB : 17% - Các nớc các tổ chức quốc tế khác: 30% 3, Đánh giá hiệu quả công tác thu hút, quản sử dụng ODA Thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị, trong thời gian qua, Chính Phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực cải cách chính sách, hoàn thiện môi trờng pháp để một mặt chính phủ quản đợc nguồn. .. đạt.Với Việt Nam càng khó khăn hơn vì hàng năm, chúng ta còn phải cân đối trong tổng số chi từ 3%-5% từ GDP để trả nợ nớc ngoài Sau 1993, Việt Nam đã chính thức nối lại quan hệ với nhiều tổ chức Quốc gia trên thế giới đánh dấu một giai đoạn mới trong tài trợ phát triển chính thức đối với Việt Nam Khối lợng ODA đến Việt Nam đã tăng nhanh lên nhanh chóng Nhận thức đúng đắn về vai trò của ODA trong phát triển. .. kinh nghiệm quản sử dụngODA của một số nớc, ta thấy nổi lên các vấn đề đáng chú ý sau : 1,Xác định chiến lợc sử dung ODA Xác định chiến lợc sử dụng ODA là yêu cầu đầu tiên của công tác quản ODA Việc xác định chiến lợc sử dụng ODA đúng mục đích không dẫn đến gánh nặng nợ nần cho các nớc nhậntài trợ Nhng một số nớc không quan tâm đến vấn đề này, khi nguồn viện trợ ODA ngày càng tăng thì việc... hội, Chính phủ đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng hoàn thiện các chính sách để quản sử dụng ODA có hiệu quả Nhiều văn bản pháp quy đã ra đời nhằm đa ra những hớng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện quản ODA làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc quản sử dụng ODA Nghị định 20/ CP tháng 3/1994 là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam đã thể chế hóa việc vận động thu hút sử. .. thực sựmột kết quả đáng khích lệ, thể hiện thành công lớn của kinh tế Việt Nam Mức giải ngân ODA là thớc đo hiệu quả công tác quản sử dụng ODA Thời kỳ 1991-1998 chúng ta đã giải ngân đợc 5208 triệu USD, tốc độ giải ngân ngày càng nhanh, tỷ lệ giải ngân trong 3 năm 1996-1998 là 69%, nhanh hơn gấp hai lần thời kỳ 1991-1995 (31,2%) Tóm lại, việc thu hút, quản sử dụng ODA nớc ta trong thời... các quan điểm, mục tiêu của việc thu hút quản sử dụng ODA Tại hội nghị nhóm t vấn các nhà tài trợ năm 1996, Chính phủ Việt Nam đã đa ra ba định hớng u tiên trong giai đoạn 1996-2000 nhằm kêu gọi sự chú ý của các nhà tài trợ nh sau: - Phát triểnsở hạ tầng kinh tế xã hội - Đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thể chế - Chuyển giao công nghệ Với ba hớng u tiên nói trên, nguồn ODA đã sẽ sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay, Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay, Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay, Đặc điểm của ODA., Phân loại ODA. Các hình thức ODA., Viện trợ thúc đẩy đầu t. Viện trợ giúp các nớc đang phát triển cải thiện thể chế và chính sách kinh tế., Khu«n khỉ thĨ chÕ., Đánh giá hiệu quả công tác thu hút, quản lý và sử dụng ODA., Vai trò quản lý của NN. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam., Cần năng động trong nhận thức về ODA. Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chiến lợc thu hút vốn và quản lý sử dụng ODA., Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ cho các khu vực nghèo đói ., Hoàn thiện hơn nữa công tác kế hoạch hoá. Nâng cao công tác thông tin và theo dõi dự án ODA.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay