nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ và kết quả nuôi tằm ăn lá sắn

112 533 2
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 17:29

. lá sắn già hóa hô hấp vô hiệu Từ những thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá ñến năng suất sắn củ và kết quả nuôi tằm ăn lá. suất lá, năng suất củ tươi 69 3.17 Ảnh hưởng phẩm chất lá sắn ñến yếu tố cấu thành năng suất kén. 71 3.18 Ảnh hưởng của chất lượng lá sắn ñến tỷ lệ bệnh tằm 72 3.19 Ảnh hưởng của chất lượng lá. lá sắn ñến năng suất và phẩm chất kén 73 3.20 Năng suất củ tươi và năng suất lá 75 3.21 Hiệu quả kinh tế của các công thức với các mức hái lá sắn khác nhau 78 3.22 Kết quả ứng dụng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ và kết quả nuôi tằm ăn lá sắn, nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ và kết quả nuôi tằm ăn lá sắn, nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ và kết quả nuôi tằm ăn lá sắn, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn