Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác đa mai thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

102 542 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 00:58

Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp hà nội ------------------ Nguyễn thị sen NH GI THC TRNG V XUT BIN PHP NNG CAO HIU QU CA BI CHễN LP RC A MAI THNH PH BC GIANG, TNH BC GIANG Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyờn ngnh Mó s Ngi hng dn khoa hc : KHOA HC MễI TRNG : 60.80.25 : TS. NGUYN THANH LM Hà Nội 2012 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan bn lun ỏnh giỏ thc trng v ủ xut bin phỏp nõng cao hiu qu ca bói chụn lp rỏc a Mai thnh ph Bc Giang, tnh Bc Giang l cụng trỡnh nghiờn cu ủc lp ca cỏ nhõn tụi. Cỏc s liu, trớch dn v tham kho s dng lun ny l trung thc, ủc trớch dn t cỏc ngun ủó ủc cụng b. Ni dung ca cụng trỡnh nghiờn cu ny cha tng ủc cụng b bt k cụng trỡnh no. Tụi xin cam ủoan rng, s liu v kt qu nghiờn cu lun ny l trung thc v hon ton cha h ủc s dng ủ bo v mt hc v no. Tỏc gi lun Nguyn Th Sen Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip i LI CM N Trc ht vi tỡnh cm chõn thnh v lũng bit n sõu sc, tụi xin gi li cm n ủn TS.Nguyn Thanh Lõm ngi trc tip hng dn v giỳp ủ tụi hon thnh lun ny. Tụi xin trõn trng cm n cỏc thy giỏo, cụ giỏo Khoa Ti nguyờn v mụi trng, Vin o to Sau ủi hc - Trng i hc Nụng nghip H Ni ủó trc tip ging dy v giỳp ủ tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu. Cui cựng, tụi xin chõn thnh cm n bn bố, cựng ton th gia ủỡnh, ngi thõn ủó ủng viờn tụi thi gian nghiờn cu ủ ti. H Ni, ngy16 thỏng 01 nm 2013 Tỏc gi Nguyn Th Sen Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip ii MC LC PHN I. M U 1.1. Tớnh cp thit ca ủ ti . 1.2. Mc ủớch v yờu cu ca ủ ti 1.2.1. Mc ủớch 1.2.2. Yờu cu PHN II. TNG QUAN TI LIU . 2.1. Cht thi rn sinh hot . 2.1.1. Khỏi nim . 2.1.2. Ngun gc 2.1.3. Thnh phn cht thi rn sinh hot . 2.2. Cỏc phng phỏp x lý cht thi rn . 2.2.1. Phng phỏp sinh hc lm phõn (composting) . 2.2.2. Phng phỏp thiờu ủt 2.2.3. Phng phỏp chụn lp 2.2.4. Cỏc phng phỏp x lý khỏc 10 2.3. Bói chụn lp cht thi rn 11 2.3.1 Khỏi nim 11 2.3.2 Cụng ngh chụn lp . 15 2.4 Cỏc ủ mụi trng phỏt sinh quỏ trỡnh hnh chụn lp cht thi rn BCL . 22 2.4.1 Nc r rỏc 22 2.4.2 Khớ sinh t quỏ trỡnh phõn hu cht thi 23 2.4.3 Bi, mựi, vi sinh vt gõy bnh, ting n . 23 2.5 Tỡnh hỡnh chụn lp cht thi hp v sinh trờn th gii v Vit Nam 25 2.5.1 Tỡnh hỡnh chụn lp trờn th gii . 25 2.5.2 Tỡnh hỡnh chụn lp Vit Nam . 26 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip iii 2.5.3 Tỡnh hỡnh thu gom v chụn lp Bc Giang 29 PHN III. I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU . 33 3.1 i tng v phm vi nghiờn cu . 33 3.2 Ni dung nghiờn cu 33 3.2.1 Cu trỳc v chc nng bói rỏc a Mai . 33 3.2.2 Thnh phn cht thi rn sinh hot chụn lp ti bói chụn lp a Mai . 33 3.2.2 ỏnh giỏ quy trỡnh chụn lp cht thi rn sinh hot ti bói rỏc a Mai 33 3.2.3 Xỏc ủnh cỏc nh hng t hot ủng ca bói chụn lp rỏc a Mai ủn mụi trng . 33 3.2.4 xut bin phỏp nõng cao hiu qu x lý rỏc ti bói chụn lp a Mai . 33 3.3 Phng phỏp nghiờn cu 33 PHN IV. KT QU NGHIấN CU . 37 4.1 c ủim bói chụn lp 37 4.1.1 iu kin t nhiờn khu vc bói chụn lp 37 4.1.2 Cu trỳc bói chụn lp rỏc a Mai 38 4.1.3.Thnh phn cht thi rn sinh hot ủc tip nhn ti bói chụn lp . 41 4.2.ỏnh giỏ hiu qu ca bói chụn lp 44 4.2.1 Quy trỡnh chụn lp cht thi rn sinh hot din ti bói chụn lp rỏc a Mai .44 4.2.2 ỏnh giỏ quy trỡnh chụn lp cht thi rn sinh hot ti chụn lp rỏc a Mai 48 4.2.3 Hin trng mụi trng khu chụn lp rỏc a Mai 58 4.2.4Mt s nh hng t hot ủng ca BCL rỏc a Mai . 76 4.3 xut mt s bin phỏp nõng cao hiu qu x lý rỏc ti bói chụn lp a Mai thnh ph Bc Giang tnh Bc Giang 82 PHN V. KT LUN V KIN NGH 90 5.1. Kt lun . 90 5.2 Kin ngh 91 TI LIU THAM KHO 93 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip iv DANH MC BNG Bng 2.1: nh ngha thnh phn ca CTRSH [6] Bng 2.2: Thnh phn hoỏ hc cỏc cht hu c cú rỏc thi Bng 2.3: Phỏt sinh cht thi rn v cỏc phng phỏp x lý cỏc nc phỏt trin 26 Bng 2.4: T l thu gom rỏc thi sinh hot thnh ph Bc Giang . 30 Bng 2.5. T l thu gom v x lý CTR ti cỏc huyn t nm 2006-2009 30 Bng 4.1: Cỏc hng mc cụng trỡnh bói chụn lp . 39 Bng 4.2: Thit b, mỏy múc ti Bói x lý 40 Bng 4.3. Thnh phn CTRSH ti Tp. Bc Giang nm 2011 43 Bng 4.4: T trng ủm nộn ca rỏc thi . 45 Bng 4.5. Khi lng CTR sinh hot phỏt sinh qua cỏc nm 2006-2011 48 Bng 4.6: Khi lng rỏc thi phỏt sinh mt nm 2012 . 52 Bng 4.7: Mt s ch tiờu phõn tớch mụi trng khụng khớ ti nh ủiu hnh bói chụn lp rỏc a Mai . 59 Bng 4.8: Mt s ch tiờu phõn tớch mụi trng khớ thi ti bói x lý v chụn lp rỏc a Mai 60 Bng 4.9 Mt s ch tiờu phõn tớch mụi trng khụng khớ xung quanh ti bói x lý v chụn lp rỏc a Mai Thnh Ph Bc Giang. . 62 Bng 4.10 Mt s ch tiờu phõn tớch mu nc ngm . 65 Bng 4.11 Mt s ch tiờu phõn tớch nc ngm nm 2009 66 Bng 4.12: Mt s ch tiờu phõn tớch mu nc mt . 67 Bng 4.13: Mt s ch tiờu phõn tớch mu nc thi bói chụn lp rỏc a Mai thnh ph Bc giang . 70 Bng 4.14: Mt s ch tiờu phõn tớch mu nc sau x lý ti h ủiu ho s . 74 Bng 4.15:Mt s ch tiờu phõn tớch mu nc sau x lý ti h ủiu ho s . 75 Bng 4.16: D bỏo lng rỏc thi sinh thnh ph Bc Giang ủn nm 2020 . 83 Bng 4.17: Din tớch ụ chụn lp . 85 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip v DANH MC HèNH Hỡnh 2.1: Ngun phỏt sinh cht thi rn. Hỡnh 2.2: S ủ cỏc phng phỏp x lý cht thi rn [3] Hỡnh 2.3: Cụng ngh x lý rỏc bng phng phỏp ộp kin [14] 10 Hỡnh 2.4: Cỏc khớa cnh c bn ca bói chụn lp hp v sinh . 12 Hỡnh 2.5: Chụn lp hp v sinh theo phng phỏp ủo rónh[12] 15 Hỡnh 2.6: Phng phỏp tri trờn mt bng[12] 16 Hỡnh 2.7: Cu trỳc ca ụ chụn lp (t bo rỏc)[12] . 16 Hỡnh 2.8: Lp che ph cui cựng 20 Hỡnh 2.9: Cỏc lp thnh phn ca h thng che ph cui cựng ca bói chụn lp hin ủi hp v sinh [12] 22 Hỡnh 4.1: Ngun phỏt sinh cht thi rn trờn bn Tp. Bc Giang 43 Hỡnh 4.2: Quy trỡnh chụn lp rỏc ngy . 44 Hỡnh 4.3: Quy trỡnh chụn lp rỏc ụ lp . 46 Hỡnh 4.4: Cnh quan chụn lp cht thi 47 Hỡnh 4.5: Quy trỡnh chụn lp cht thi rn sinh hot ca BKHCNMT-BXD 49 Hỡnh 4.6: Hot ủng ca cụng nhõn ủang dn ủng rỏc thi ủ trờn ụ chụn lp ủó ủúng . 53 Hỡnh 4.7: Hỡnh nh lp che ph trung gian gia cỏc tng rỏc . 53 Hỡnh 4.8: Hỡnh nh ụ chụn lp ủó ngng hot ủng 55 Hỡnh 4.9: Nc ma ủng trờn b mt ụ chụn lp ủó ủúng 55 Hỡnh 4.10: nh ủng ni b l ủng ủt nhng ngy tri ma bói chụn lp 56 Hỡnh 4.11: Hỡnh nh ủng ni b l ủng bờ tụng 57 Hỡnh 4.12 H thng thu gom khớ rỏc . 63 Hỡnh 4.13:nh bói v sinh xe ch rỏc . 68 Hỡnh 4.14: Ming cng thu gom nc thi phỏt sinh t quỏ trỡnh . 69 Hỡnh 4.15: Nc thi t quỏ trỡnh xe chy xung ủỏy ụ chụn lp . 70 Hỡnh 4.16: Sủ x lý nc thi ca BCL: . 72 Hỡnh 4.17: Hỡnh minh ho ụ chụn lp . 86 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip vi DANH MC CH VIT TT CTR : Cht thi rn CTRSH : Cht thi rn sinh hot BCL : Bói chụn lp BCLHVS : Bói chụn lp hp v sinh UBND : U ban nhõn dõn CN : Cụng nghip BKHCNMT-BXD : B khoa hc cụng ngh mụi trng-b xõy dng TCVN : Tiờu chun Vit Nam QCVN : Quy chun Vit Nam QCCP : Quy chun cho phộp Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip vii PHN I M U 1.1. Tớnh cp thit ca ủ ti Vit Nam ủang tin hnh cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ ủt nc vi nhp ủ tng trng kinh t khỏ cao nhiu nm qua. Cựng vi tc ủ ủụ th húa, cụng nghip hoỏ v s gia tng dõn s nhanh, ủ qun lý cht thi ủú cú rỏc thi núi chung v rỏc thi sinh hot ủụ th núi riờng ủang l ủ nan gii cụng tỏc bo v mụi trng v sc kho nhõn dõn. Bi vy, bo v mụi trng, phỏt trin bn vng giai ủon cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ ủt nc l ht sc cp bỏch v l nhim v quan trng. Thnh ph Bc Giang tnh Bc Giang l trung tõm giao lu thng mi, kinh t, chớnh tr, hoỏ ln gia cỏc phng tnh Bc Giang v vi cỏc phng ngoi tnh. Vi v trớ ủú, hng ngy cỏc hot ủng trung chuyn hng húa, giao dch, buụn bỏn luụn din nhn nhp, np, thu hỳt s lng ngi khỏ ủụng vi nhiu thnh phn tham gia. Thnh ph Bc Giang ủang phn ủu hon thin cỏc tiờu ủụ th loi III trc nm 2015, tin dn ủn tiờu ủụ th loi II theo mc tiờu ủ ủn nm 2020. Do ủú cỏc quỏ trỡnh giao lu buụn bỏn, thu hỳt s ủu t v ngoi nc ủ phỏt trin kinh t, c s h tng din rt sụi ni song song vi quỏ trỡnh ny l vic nõng cao cht lng cuc sng cho ngi dõn. Quỏ trỡnh ủụ th húa ca thnh ph din kộo theo lng rỏc thi sinh hot phỏt sinh ngy cng nhiu. Thnh ph Bc Giang tr thnh thnh ph xanh sch ủp l mt nhng tiờu ca thnh ph phn ủu tr thnh ủụ th loi II ủn nm 2020. Vỡ vy, ủ thu gom, qun lý, x lý rỏc thi sinh hot ủụ th ca thnh ph ngy cng tr nờn cp thit v quan trng. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip Xut phỏt t thc t trờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ủ ti: ỏnh giỏ thc trng v ủ xut bin phỏp nõng cao hiu qu ca bói chụn lp rỏc a Mai thnh ph Bc Giang tnh Bc Giang 1.2. Mc ủớch v yờu cu ca ủ ti 1.2.1. Mc ủớch - ỏnh giỏ hin trng x lý rỏc ti bói chụn lp (BCL) a Mai thnh ph Bc Giang. - xut bin phỏp nõng cao hiu qu x lý cht thi rn sinh hot ti bói chụn lp a Mai thnh ph Bc Giang. 1.2.2. Yờu cu - Xỏc ủnh thnh phn, t l phn trm rỏc thi sinh hot chụn lp ti BCL a Mai. - o ủc xỏc ủnh t trng ủm nộn rỏc thi. - ỏnh giỏ quy trỡnh chụn lp, tớnh hiu qu v cỏc mt cũn tn ti. - xut bin phỏp c th nhm nõng cao hiu qu x lý cht thi rn sinh hot ti bói chụn lp rỏc a Mai thnh ph Bc Giang. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip chỏy.Mi ủe da ch yu nht liờn quan ủn khớ sinh t bói chụn lp rỏc thi l ủ chỏy n Mờ tan tn ti nng ủ 5-15%. SOX, NOX l cỏc cht khớ kớch thớch, tip xỳc vi niờm mc m t to thnh cỏc axớt SOX,NOX vo c th qua ủng hụ hp hoc ho tan vo nc bt ri vo ủng tiờu hoỏ sau ủú phõn tỏn vo mỏu tun hon. SOX,NOX kt hp vi bi to thnh cỏc ht bi axớt l lng, nu kớch thc nh hn micromột s vo ti ph nang, b ủi thc bo phỏ hu hoc ủn h thng bch huyt. * Mựi Khi BCL ủc hỡnh thnh quỏ trỡnh phõn hu sinh hc k khớ, cỏc cht thi rn ti bói chụn lp cht thi sinh nhiu mựi nh: acid hu c, ru, andehyt, hn hp khớ este, sulphit, mercaptans,Hu ht chỳng ủu cú mựi ủc trng. Mựi hụi ca cỏc BCL ủc phỏt sinh t cỏc ngun chớnh sau: + Khõu ủ rỏc ti: Do tỏc ủng ca cỏc vi sinh vt hiu khớ, mt s hp cht hu c d phõn hy v cỏc hp cht amin rỏc, nht l cỏc thnh phn thc phm, s b phõn hy sinh cỏc hp cht gõy mựi chớnh nh NH3, acid bộo,. Bờn cnh mựi hụi sinh t rỏc ti thỡ mt phn mựi hụi cng ủc sinh t nc r rỏc thnh phn ca chỳng cha nhiu hp cht hu c d phõn hy. + Phõn hy rỏc chụn lp: Do tỏc ủng ch yu ca cỏc vi sinh vt k khớ, quỏ trỡnh phõn hy sinh hc s din thi gian di v lng khớ sinh rt ln. Cỏc hp cht gõy mựi quỏ trỡnh phõn hy ny cú nhiu thnh phn khỏc nhau. Quỏ trỡnh sinh mựi hụi cụng ủon ny ph thuc rt nhiu vo vic chụn lp v bin phỏp ph kớn. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 79 + Nc r rỏc: Cỏc hp cht sinh mựi hụi ủc sinh quỏ trỡnh phõn hy nc r rỏc ph thuc vo b mt ca cỏc h cha nc r rỏc, bin phỏp x lý, ủiu kin thi tit ca tng mựa, Do khớ (cú mựi hụi) sinh t cỏc BCL cht thi rn cú cha rt nhiu cỏc hp cht húa hc nờn tip xỳc vi c th s gõy mt s tỏc ủng nh sau: - Tỏc ủng xu ủn h thng hụ hp. - Cú kh nng gõy bnh bch cu tr em v ung th thn nu nh phi tip xỳc thi gian di. - Gõy nhng bnh v da - Gõy nga mt - To cm giỏc khú chu cho ngi tip xỳc, t ủú giỏn tip gõy mt s bnh nh mt ng, tinh thn bt n, d ni núng, cỏu bn, * Ting n Ting n xe ch rỏc v cỏc loi mỏy hnh nh mỏy xỳc, mỏy i. ễ nhim ting n v rung xut phỏt t h thng bói x lý v chụn lp rỏc thi l hot ủng ca cỏc phng tin chuyn, cỏc mỏy thi cụng chụn lp. Ti BCL thi gian hnh, ủ chuyờn ch v ủ khong 103 tn rỏc/ngy ủờm, vi 11 - 12 lt xe ch rỏc vo BCL. Bờn cnh ủú, ủ phc v cho vic san i, ủm nộn v chụn lp, trờn BCL cũn cú xe i, ủm nộn hot ủng. Tuy nhiờn ting n gõy ti khu vc BCL ch l cc b v khụng gõy nh hng ủn khu dõn c vỡ din tớch khu vc ny l tng ủi rng, khu dõn c li cỏch ủú khỏ xa (khong hn 1km). 4.2.4.3. Cht thi rn Cht thi rn sinh hot: Ti khu vc BCL ch cú 11 ngi nờn lng cht thi sinh hot khụng nhiu, mt khỏc BCL ủó v ủang hot ủng nờn rỏc thi ủc thi b luụn vo BCL, khụng phỏt sinh ngoi. 4.2.4.4. Cỏc tỏc ủng khỏc Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 80 * nh hng ủn sc khe cng ủng to mụi trng sinh trng rui nhng v nhng sinh vt gõy bnh Bói chụn lp l ni thớch hp cho cỏc loi chut b, rui nhng, cỏc loi sinh vt gõy bnh c trỳ v phỏt trin. Vi chu k sinh trng rt ngn, cỏc loi sinh vt ny s l ngun lan truyn bnh tt ủi vi khu vc dõn c xung quanh nu khụng ủc quan tõm qun lý hp lý. Cỏc loi vi sinh vt gõy bnh v vi sinh vt hoi sinh l cn nguyờn ch yu gõy cỏc bnh nhim khun ủng hụ hp v cỏc bnh ủng hụ hp khỏc nh hen ph qun, viờm ủng hụ hp d ng, ung th phi. Vi sinh vt khụng khớ chu nhiu nh hng ca cỏc yu t v hỡnh, khớ hu, cỏc ngun cht thi lng v rn, cỏc ngun gc to bi v cỏc ht mang vi sinh vt. Do ủú, bói chụn lp ủi vo hot ủng s dn ủn s thay ủi vi sinh vt khụng khớ theo chiu hng xu nu khụng cú bin phỏp khc phc. * Nguy c nt lp che ph v chỏy n S chuyn ủng v phỏt tỏn khớ t bói chụn lp cú ý ngha ủc bit quan trng qun lý Bói chụn lp. Khớ sinh bờn bói chụn lp cú th lm ỏp sut bờn bói tng lờn v gõy hin tng nt lp che ph. Nc thm vo bói qua cỏc khe nt ny thỳc ủy tc ủ sinh khớ v lm lp che ph b nt nhiu hn. V khớ bói chụn lp thng cha hm lng CH4 cao nờn d gõy chỏy n. * S st lỳn bói chụn lp Khi phn cht hu c ca rỏc phõn hy chuyn thnh khớ thi v cỏc thnh phn nc rũ r, bói rỏc s st lỳn. S st lỳn cng xy s gia tng cỏc lp rỏc bói chụn lp cng nh nc thi ngm vo hoc thoỏt bói. St lỳn s phỏ v lp che ph cui cựng ca bói chụn lp, nh hng ủn h thng thu hi khớ (nu cú), kh nng thoỏt nc b mt cng nh hot ủng tỏi s dng mt bng bói chụn lp sau ủúng ca. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 81 * S c v l lt Trong trng hp cú lt ln nc l cú th cun trụi rỏc, r rỏc vi nhiu cht ủc hi v sinh vt gõy bnh bói chụn lp theo ủú phỏt tỏn rng rói ngun ụ nhim ny mụi trng xung quanh v mc ủ tỏc ủng ủn sc kho cng ủng rt ln. Do ủú bói chụn lp phi cú phng ỏn thit k thớch hp ủ trỏnh gõy hin tng ngp nc khu vc bói chụn lp. 4.3 xut mt s bin phỏp nõng cao hiu qu x lý rỏc ti bói chụn lp a Mai thnh ph Bc Giang tnh Bc Giang T thc trng x lý rỏc ti Bói chụn lp rỏc a Mai tụi xin mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu chụn lp. C s ủ tụi gii phỏp da trờn Thụng T liờn tch s 01/2001/TTLT BKHCNMT BXD ngy 18/01/2001 hng dn cỏc quy ủnh v bo v mụi trng ủi vi vic la chn ủim, xõy dng v hnh bói chụn lp cht thi rn v TCXDVN 261:2001, thc t hin trng x lý rỏc ti bói chụn lp, ỏp lc ca vic phỏt sinh rỏc thi qua cỏc nm lờn bói chụn lp. V t nhng hiu bit ca tụi qua quỏ trỡnh thu thp ti liu v bói chụn lp hp v sinh. Hin ti lng phỏt sinh rỏc thi trờn thnh ph l 125 tn/ngy, lng rỏc thi thu gom v ụ chụn lp l 103 tn/ngy. Theo tớnh toỏn thỡ ủn nm 2014 rỏc thi chụn lp ủy ụ chụn lp th 6. Nh vy nm tip theo cụng ty cn phi lờn k hoch xõy dng cỏc ụ chụn lp mi ủ ủm bo cho cụng tỏc x lý cht thi rn sinh hot khụng b giỏn ủon. Sau ủõy tụi xin d kin xõy dng cỏc ụ chụn lp phc v cụng tỏc x lý ủn nm 2020 da trờn c s tớnh toỏn lng rỏc thi phỏt sinh t ủn nm 2020. ủõy lng rỏc s ủc d ủoỏn khong thi gian t 2011 2020, cn c vo t l gia tng dõn s trờn bn hng nm v mc ủ phỏt thi rỏc ca ngi dõn thay ủi theo tng nm trờn ủu ngi (do nhu cu v Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 82 mc sng ca ngi dõn ủụ th ngy cng cao) chỳng ta cú th d bỏo ti lng phỏt sinh CTRSH giai ủon 2011 2020. * D bỏo lng rỏc thi phỏt sinh trờn bn thnh ph Bc Giang t nm 2011 ủn 2020 Nm 2011 dõn s thnh ph Bc Giang l 145.249 dõn vi tc ủ gia tng dõn s l 1,34%. Giai ủon 2007 2011, mc phỏt sinh CTRSH bỡnh quõn theo ủu ngi trờn bn thnh ph tng trung bỡnh hng nm khong 0,05 kg/ngi/ngy. Hin lng cht thi phỏt sinh bỡnh quõn ủu thnh ph Bc Giang khong 0,7 kg/ngi/ngy (khu vc cỏc phng l 0,85kg/ngi/ngy; khu vc cỏc xó l 0,55kg/ngi/ngy). Bng 4.16: D bỏo lng rỏc thi sinh thnh ph Bc Giang ủn nm 2020 Mc phỏt sinh Nm Dõn s CTRSH bỡnh quõn (ngi) theo ủu ngi (kg/ngi/ngy) Khi lng Khi lng CTRSH CTRSH (tn/ngy) (tn/nm) 2011 145.249 0.65 98 35.770 2012 147.195 0,70 103 36.668 2013 149.167 0,75 112 40.843 2014 151.166 0,80 121 44.165 2015 153.192 0,85 130 47.527 2016 155.245 0,90 140 50.997 2017 157.325 0,95 149 54.552 2018 159.433 1,00 159 58.193 2019 161.569 1,05 170 61.921 2020 163.374 1,10 180 65.594 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 83 Cn c vo bng trờn cho thy lng rỏc thi phỏt sinh trờn bn thnh ph Bc Giang t nm 2011 ủn nm 2020 nm khong gii hn t 20.000 ủn di 65.000 tn/ngy. Ta cú bng din tớch cỏc ụ chụn lp tng ng vi quy mụ bói chụn lp Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 84 Bng 4.17: Din tớch ụ chụn lp STT i tng phc v Khi lng cht thi tip Din tớch ụ chụn lp nhn (tn/nm) (m2) ụ th loi di 20.000 4.000 ủn di 5.000 ụ th loi 4, cm CN v 20.000 ủn di 65.000 5.000 ủn di 10.000 65.000 ủn di 100.000 10.000 ủn di 15.000 100.000 ủn di 200.000 15.000 ủn di 25.000 Trờn 200.000 Trờn 25.000 tiu th CN ụ th loi 3, khu cụng nghip nh ụ th loi 2, khu cụng nghip va ụ th loi 1, khu cụng nghip ln, khu ch xut (Ngun: TCXDVN 261:2001 bói chụn lp cht thi rn tiờu chun thit k) Theo quy ủnh ca BXD thỡ quy mụ ca ụ chụn lp ủc xỏc ủnh theo lng cht thi v mụ hỡnh chụn lp cho thi gian hnh mi ụ t nm. Cỏc ụ chụn lp ti bói x lý rỏc a Mai vi thit k chụn lp ủc 18.250m3rỏc thi, nh vy vi lng phỏt sinh rỏc thi hin ti v tng lai thỡ cỏc ụ chụn lp ny s b lp ủy thi gian khụng ủn mt nm. Nhm ủm bo cho vic lng rỏc thi ủc chụn lp tng lờn mt ụ thỡ cụng ty phi thit k din tớch ti thiu cho mt ụ chụn lp rng ớt nht l 10.000 m2 v cao trỡnh rỏc phi ủc thit k cao hn 5m so vi hin ti. Cao trỡnh rỏc ủc thit k cho mt ụ chụn lp ớt nht tip nhn ủc 66.916m3rỏc thi. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 85 Hỡnh 4.17: Hỡnh minh ho ụ chụn lp phc v cụng tỏc chụn lp ủm bo ủn nm 2020 thỡ cụng ty cn phi tin hnh xõy dng thờm ụ chụn lp vi din tớch l 10.000 m2 v cao trỡnh rỏc ớt nht phi ủt l 8m. Sau ủõy l mt s ủ xut nhm nõng cao hiu qu x lý rỏc. 1. H thng thu gom nc r rỏc: Cn ci to h thng thu gom nc r rỏc ti cỏc ụ chụn lp cha v ủang s dng qỳa trỡnh trụi ủt t b bao quanh ụ chụn lp v bựn cn quỏ trỡnh xe lm gim thiu tớnh tiờu thoỏt nc ca h thng thu gom. 2. H thng thu gom nc thi phỏt sinh t quỏ trỡnh xe: Cn phi xõy h thng thu gom nc thi phỏt sinh t quỏ trỡnh xe ủ v h x lý s 1, t ủú khc phc tỡnh trng nc thi chy trn lan quanh cỏc ụ chụn lp v di ủỏy ụ chụn lp. Vic lm ny s gúp phn lm gim s tc nghn ca h thng thu gom nc r rỏc. 3. Lp che ph trung gian: Lp ủt che ph yờu cu phi ủc ph kớn hon ton v ủm bo ủ dy theo hng dn ca thụng t liờn tch 01/2001 BKHCNMT BXD sau ủó ủm nộn t 15 20 cm. Lp che ph ny va ủúng vai trũ l lp che ph va cú vai trũ lm ủng ni b phc v cho quỏ trỡnh chụn lp. Do ủú loi ủt ủc chn phi cú tớnh chng thm nc cng cao cng tt v phi ủc ủm nộn cn thn ủ hn ch ti mc thp nht s Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 86 ngm nc ma vo lp rỏc phỏt sinh nờn nc r rỏc. Vỡ lp che ph cũn cú mc ủớch l s dng lm ủng ni b nờn cụng ty cú th s dng ph thi xõy dng nh si, gch v, ngúi v di lờn phn ủng ni b ủ trỏnh trn trt ly li thựng vng vo nhng ngy tri ma v hn ch bi tri nng. 4. Lp che ph cui cựng: Mc ủớch sau cựng m ủúng ca bói chụn lp l trng cõy lờn trờn. Do ủú nht thit lp che ph cui cựng phi ủm bo lp ủt nh quy ủnh v tng ủ dy ca lp ủt ny t 1,31,5m.Chỳng ta cú th ly ủt t quỏ trỡnh ủo cỏc ụ chụn lp mi ủ lm ngun nguyờn liu phc v cho cụng vic to lp che ph trung gian v lp che ph cui cựng.Trong quỏ trỡnh lp ủt che ph cui cựng to ủ dc cho lp che ph cui cựng theo quy ủnh t %. nghiờng ny ca lp che ph cui cựng thỳc ủy nc ma di chuyn nhanh hn b mt che ph v ủng thi lm mt ủi hin tng ủng, ngp ỳng thựng vng nc ma trờn b mt bói chụn lp. 5. ng ni b: Duy tu bo dng ủng vo v trớ chụn lp chớnh l ủng ni b bói chụn lp l mt nhng hot ủng nờn ủc tin hnh liờn tc. Nhng hot ủng sa cha nh dn sch ủng, ủ thờm hoc tri thờm si lờn phn ủng ly li trn trt gp thi tit bt li, lp thựng vng trờn ủng.Cụng vic bo dng ủng xỏ l mt hot ủng tn nhiu cụng sc v tin bc. Tuy nhiờn nu khụng bo trỡ, tu ủng xa thớch hp khim cho cỏc thit b, phng tin d b h hng, hnh trỡ tr v gõy cỏc ủ v an ton. Nờn b sung mt vi g gim tc cú gn bng ch dn cn thn trờn ủng ủ hn ch tc quỏ cao ca xe c chy BCL. Vic lm ny cng nờn ủc thc hin dc trờn ủon ủng nm quanh ngoi bói chụn lp.Vỡ xung quanh bói chụn lp cú h thng cõy trng xanh tt nờn hn ch tm quan sỏt ca ch cỏc phng tin tham gia giao Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 87 thụng trờn tuyn ủng ny. Do ủú cn phi cú g gim tc ủ trỏnh xụ sỏt gia cỏc phng tin ủi li trờn ủon ủng ny vi cỏc phng tin chuyn rỏc thi. ng thi cú nhng bin cnh bỏo trc vo v sau phn BCL cht thi. 6. Cõn ủin t ủt trc cng vo bói chụn lp l mt nhng hng mc quan trng bt buc phi cú bói chụn lp tip nhn trờn 200 tn rỏc thi/ nm. Cõn ủin t giỳp kim soỏt lng rỏc thi ủc vo bói chụn lp hng ngy, t ủú cú th nhn bit ủc s tng hay gim hay n ủnh ca lng rỏc thi phỏt sinh mt giai ủon thi gian nht ủnh. T vic kim soỏt ủc lng rỏc thi phỏt sinh hng ngy chỳng ta cú th tớnh toỏn ủc lng rỏc thi thc t ủc cha mt ụ chụn lp t ủú bit ủc t trng ủm nộn cú ủm bo khụng. i vi bói chụn lp rỏc a Mai thỡ vic lp ủt cõn ủin t phi ủc thc hin ngay, ủ cú th kim soỏt ủc lng rỏc thi phỏt sinh, tớnh toỏn ủc lng rỏc thi cha mt ụ chụn lp, t trng ủm nộn t ủú tớnh toỏn ủc thi gian cũn li cho ụ chụn lp tip theo. Trờn c s ủú d kin ủc no tin hnh xõy dng cỏc ụ chụn lp mi ủm bo vic chụn lp khụng xy giỏn ủon. 7. Bi ủc sinh bói chụn lp bi ngun chớnh: mt l t nhng xe thu gom v nhng thit b chuyờn dng chuyn ủng trờn ủng khụ v by bi, hai l giú. gim lng bi sinh cỏc ủng ni b nờn ủc ri si hoc bờ tụng hoỏ nh ủó ủ xut phn ủng ni b, hoc l cú th phun nc liờn tc lờn nhng mt ủng cú bi. Ngoi chỳng ta cú th lm m cỏc cht thi khụ trc ủ vo ụ chụn lp. 8. Vic nht rỏc ủ thu hi rỏc thi cú th dựng li, hoc ủem ủi tỏi ch l mt hot ủng thng xy nhiu nc ủang phỏt trin. Cụng vic ny cú th ủem li ngun thu nhp ủỏng k cho ngi nht rỏc, nhiờn cn phi cú s giỏm sỏt cht ch ca ngi qun lý khu chụn lp. Ngi qun lý bói Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 88 chụn lp cn yờu cu ngi nht rỏc phi trang b giy ng, khu trang, m bo hin v qun ỏo lao ủng ủ ủm bo cho sc kho ca ngi nht rỏc. Cn phi kim soỏt cht ch ni v cỏch thc lu tr, tn sut nht rỏc trỏnh nhng gi cao ủim rỏc thi ủc ủem v ụ chụn lp. 9. Chỏy n cú th xy trờn cỏc ụ chụn lp hoc gn cỏc ng thu khớ. Cn cú nhng quy ủnh c th v vic hỳt thuc ca cụng nhõn lm vic ti bói chụn lp. Phi cú bin bỏo cm hỳt thuc gn h thng thu khớ. c bit cn phi thit k li ng thu khớ trờn mt bói chụn ủỳng vi quy ủnh cao 2m. Vi chiu cao hin ti l 1m v lp ủt vi gúc nghiờng khong 45 ủ nh hin ti thỡ kh nng gõy chỏy n ụ chụn lp l rt cao 10. Cụng nhõn ti bói chụn lp cú nuụi gia sỳc gia cm v chỳng ủc th t bói chụn lp. Vy cn phi cú nhng bin phỏp chn th phự hp ủ trỏnh trõu bũ cú th phỏ hu hay lm h hng h thng ng thu khớ. Khụng ủc th t trỏnh gõy cn tr cụng vic chụn lp. 11. An ton lao ủng: Nờn tin hnh chụn lp theo hỡnh thc qun chiu nhng ủm nộn san i trờn mt phng nghiờng nht ủnh giỳp cho cụng nhõn lm vic ủ vt v hn quỏ trỡnh che ph rỏc v gim tớnh nguy him lm vic. 12. Do tớnh cht nguy hi nc r rỏc thm vo ủt gõy ụ nhim ngun nc ngm, cụng ty C phn qun lý cụng trỡnh ủụ th Bc Giang phiphi hp vi cỏc c quan chuyờn mụn v c quan qun lý Nh nc v Bo v mụi trng tnh Bc Giang lp k hoch v chng trỡnh giỏm sỏt cht lng mụi trng, ủc bit l vi mụi trng nc ngm mt s thụng s quan trc ủang cú xu hng gia tng qua cỏc nm. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 89 PHN V KT LUN V KIN NGH 5.1. Kt lun 1. Thnh ph Bc Giang vi dõn s hin ti l 145.249 ngi dõn, lng rỏc thi phỏt sinh hng ngy l 125 tn, thu gom v x lý ti bói chụn lp a Mai 103 tn. 2. Bói chụn lp rỏc a Mai vi din tớch quy hoch 24,7 ha, hin ủang s dng 6,4 ha, gm ụ chụn lp din tớch mi ụ t 7000 8000 m2.ễ chụn lp ủúng cao trỡnh rỏc ủt 5m.Khu x lý nc rỏc gm h sinh thỏi nhng ch cú h s1 ủỏy v mỏi ủc ri lp vi k thut HDPE v lp ủt cú hm lng sột > 50% dy 25cm ủ chng ụ nhim ngun nc ngm. 3. Quy trỡnh chụn lp cht thi rn sinh hot ti bói chụn lp a Mai ỏp dng theo quy trỡnh chụn lp cht thi rn ca thụng t liờn tch 01/2001/BKHCNMT-BXD. Tuy nhiờn quỏ trỡnh hot ủng tn ti mt s ủ cũn hn ch cha thc hin ủỳng theo hng dn thc hin quy trỡnh chụn lp ca thụng t liờn tch 01/2001/BKHCNMT-BXD. 4. Hin trng mụi trng khu chụn lp: Cỏc ch tiờu phõn tớch mụi trng khụng khớ xung quanh bói chụn lp ủu nm gii hn cho phộp.Mụi trng nc mt thụng s BOD5 cao hn tiờu chun cho phộp 1,5 ln. Mụi trng nc ngm ủu nm gii hn cho phộp, nhiờn hm lng mt s ch tiờu phõn tớch mụi trng nc ngm nh Nitrat, Clorua, Cu, Zn ủang tng lờn qua cỏc nm. 5. Nc thi, mt s ch tiờu phõn tớch nc thi nh BOD5, tng nito, tng pht pho, amoni, sunfua, coliform cú hm lng vt quỏ gii hn cho phộp x thi. iu ny rt nguy him m h sinh thỏi s v s khụng cú h thng chng thm ủỏy v mỏi nh vy to ủiu kin thun li cho nc r rỏc thm vo ủt gõy ụ nhim ngun nc mt v nc ngm, cng cú Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 90 th suy ủoỏn rng ủõy l nguyờn nhõn gii thớch ti mt s ch tiờu phõn tớch ngun nc ngm li tng nhanh qua cỏc nm.Mc dự ủó thuờ phũng hoỏ hc BTM-quõn khu I v x lý nhng kt qu x lý ti h s cũn ch tiờu l BOD5 v sunfua cú hm lng vt qỳa gii hn cho phộp x thi. 6. Vi cụng sut x lý nh thit k ban ủu l 18.250m3/nm, nh vy hin ti bói chụn lp ủang tip nhn mt lng rỏc thi 52.371m3/nm vt quỏ cụng xut thit k 2,6 ln. Do vy cn phi lp ủt h thng cõn ủin t cng vo v kp thi xõy dng cỏc ụ chụn lp mi, ci to h thng thu gom nc r rỏc, b sung lp che ph trung gian v lp che ph cui cựng, ci to li ủng ni b, qun lý cht ch vic phũng nga chỏy n ti khu chụn lp, kim soỏt cht ch vic nht rỏc. 5.2 Kin ngh phc v cho cụng tỏc x lý rỏc ti bói chụn lp a Mai ủt hiu qu cao thỡ yờu cu cụng ty cn quan tõm nhiu hn na ủn cỏc ch ủ ủói ng cho cụng nhõn lm vic trc tip ti khu chụn lp. Cụng nhõn trc tip lm vic trờn bói chụn lp ủc xp ngnh lao ủng ủc hi, cụng ty nờn cú ph cp ủc hi v tng cng cung cp bo h lao ủng cho cụng nhõn. T chc khỏm sc kho ủnh k cho cỏn b cụng nhõn laoủng theo quy ủnh.Yờu cu cỏn b qun lý khu chụn lp lm vic vi tinh thn trỏch nhim cao hn trỏnh vic rỏc thi ủ sai v trớ. Yờu cu cụng ty cn phi lm ngy cụng ci to li h sinh thỏi s v s b sung lp chng thm ủỏy v b mt mỏi bờn. Cn phi xỳc tin nhanh vic xõy dng khu x lý nc r rỏc.Khu x lý nc r rỏc sm ủi vo hot ủng s tit kim ủc chi phớ thuờ phũng hoỏ hc quõn khu I x lý. Cn phi lờn chng trỡnh giỏm sỏt quan trc cht lng mụi trng nc ngm ủ kp thi nm bt ủc din bin thay ủi ca cỏc ch tiờu.T ủú cú nhng phng ỏn ng phú kp thi. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 91 Thng xuyờn t chc cỏc hot ủng kim tra giỏm sỏt vic thc hin quy trỡnh chụn lp ti bói x lý a Mai. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 92 TI LIU THAM KHO 1. Lờ Thc Cỏn (1995), C s khoa hc mụi trng, Vin i hc M H Ni. 2. Trn Hiu Nhu, TS. ng Quc Dng, TS. Nguyn Th Kim Thỏi - Qun lý cht thi rn - Tp 1: Cht thi rn ủụ th - NXB Xõy dng - 2001 - 14, 77, 74, 75. 3. Trn Quang Ninh - Tng lun v cụng ngh x lý cht thi rn ca mt s nc v Vit Nam - NXB Trung tõm Thụng tin KH&CN Quc gia 2005 - 5, 7, 10, 11, 19, 34, 37. 4. Tp Khoa hc 2011:20a 39-50 5. Nguyn Xuõn Thnh, Giỏo trỡnh Cụng ngh vi sinh vt nụng nghip v x lý ụ nhim mụi trng, NXB Nụng nghip, 2004 6. Lờ Hong Vit v Nguyn Xuõn Hong, 2002. xut mụ hỡnh qun lý v x lý rỏc cho nụng thụn khu vc BSCL. Bỏo cỏo Hi tho Qun lý Cht thi - Kinh nghim ca c v Vit Nam. 7. http/tailieu.vn.Qun lý cht thi chng 15 bói chụn lp hp v sinh. 8. Qun lý v x lý cht thi rn chng bói chụn lp cht thi bói chụn lõp cht thi hp v sinh 9. TCXDVN 261 2001 (2002), Bói chụn lp cht thi rn Tiờu chun thit k, NXB Xõy dng, H Ni. 10. Thụng T liờn tch s 01/2001/TTLT BKHCNMT BXD ngy 18/01/2001 hng dn cỏc quy ủnh v bo v mụi trng ủi vi vic la chn ủim, xõy dng v hnh bói chụn lp cht thi rn. 11. Ngh ủnh s 59/2007/N-CP, ngy 09/4/2007 ca Chớnh Ph v Qun lý cht thi rn; 12. Brunner, D.R. and D.J. Keller, Sanitary Landfill Design and Operation, U.S. Environmental Protection Agency, Report No. SW-65ts, 1972. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 93 13. U.S. Environmental Protection Agency, Guidelines for the Land Disposal of Solid Wastes, Federal Register, 1985. 14.http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bo-mon-suc-khoe-moi-truong-module-5quan-ly-chat-thai-ran.924925.html 15.http://env.hcmuaf.edu.vn/print.php?ur=env&ids=2189 Vit Nam cú nguy c bin thnh bói rỏc ca th gii 16.http://www.vietnamplus.vn/Home/Ha-Noi-xay-nha-may-xu-ly-rac-2000tan-moi-ngay/20109/60718.vnplus H Ni xõy dng nh mỏy x lý rỏc 2000 tn mi ngy 17.http://vietbao.vn/Xa-hoi/Xay-nha-may-xu-ly-rac-vietstar-tai-TPHCM/45262293/157/ Xõy nh mỏy x lý rỏc vietsta ti thnh ph H Chớ Minh Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 94 [...]... chôn l p ch t th i r n tùy thu c vào ñi u ki n t nhiên, kinh t xã h i mà l a ch n mô hình chôn l p khác nhau: bãi chôn l p n i, bãi chôn l p chìm, bãi chôn l p k t h p n i - chìm; tùy thu c vào vào ñ c thù ch t th i r n khác nhau, g m bãi chôn l p khô, bãi chôn l p ư t, bãi chôn l p khô - ư t Vi c chôn l p ñư c th c hi n b ng cách s d ng xe chuyên dùng ch rác t i các bãi ñã xây d ng trư c Sau khi rác. .. n nh s d ng các bãi rác ngoài tr i.Các th xã và các thành ph l n hơn s d ng các lò ñ t nh Mãi sau này, chôn l p v sinh m i tr thành m t bi n pháp x lý ch t th i r n ñư c nhi u nơi l a ch n T i huy n Yên Dũng, t nh B c Giang bi n pháp x lý rác ch y u là ñ ñ ng vào bãi rác, ñ l thiên, chôn l p và ñ t rác [4] M c ñích c a các phương pháp x lý CTR là: Nâng cao hi u qu c a vi c qu n lý CTR, ñ m b o an toàn... k và xây d ng các ô chôn l p (t bào) rác Kinh nghi m cho th y r ng không m t phương pháp chôn l p nào hoàn h o cho t t c các ñ a ñi m bãi chôn l p và không nh t thi t là ch có m t phương pháp là t t nh t ñ i v i b t kỳ 1 bãi chôn l p nh t ñ nh nào ñó S l a ch n m t phương pháp chôn l p ph thu c vào ñi u ki n v t lý t nhiên c a ñ a ñi m v trí xây d ng bãi, kh i lư ng và lo i ch t th i r n ñưa ñ n bãi. .. ngày t o thành m t ô chôn l p rác M t dãy các ô chôn l p rác k nhau cùng m t ñ cao h p thành m t t ng (“lift”) M t bãi chôn l p ñã hoàn thành có th bao g m m t hay nhi u t ng Hình 2.7: C u trúc c a ô chôn l p (t bào rác) [12] Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 16 Thi t k các ô chôn l p rác ph i d a vào kh i lư ng ch t th i c n chôn l p Nh ng thành ph n... rác rò r Hàm lư ng và thành ph n nư c rác không nh ng ph thu c vào ñ c ñi m, thành ph n rác th i mà còn ph thu c vào k thu t xây d ng, phương pháp v n hành, tu i BCL, ñi u ki n th i ti t và y u t ñ a ch t.[9] [14] Theo ngu n t ð i h c Nông Lâm thành ph H Chí Minh Vi t Nam cũng m i ch có 12 trong t ng s 64 t nh, thành ph có bãi chôn l p h p v sinh ho c ñúng k thu t và ch có 17 trong t ng s 91 bãi chôn. .. n th i gian phân hu c a rác th i, ñ ng th i phun thu c di t mu i và r c vôi b t…Theo th i gian, s phân h y vi sinh v t làm cho rác tr nên tơi x p và th tích c a các bãi rác gi m xu ng Vi c ñ rác ti p t c cho ñ n khi bãi ñ y thì chuy n sang bãi m i Các bãi chôn l p rác th i ph i ñư c ñ t cách xa khu dân cư, ngu n nư c m t và nư c ng m theo kho ng cách ñư c quy ñ nh ðáy c a bãi rác n m trên t ng ñ t sét... Các l p thành ph n c a h th ng che ph cu i cùng c a bãi chôn l p hi n ñ i h p v sinh [12] 2.3.2.4 Quy trình v n hành c th trong BCL h p v sinh Quytrình v n hành c th bãi chôn l p h p v sinh: Có ba quy trình v n hành cơ b n, m i quy trình có th thay ñ i chút ít ph thu c vào phương pháp chôn l p cơ b n, ñó là: 1) chu n b nơi chôn l p, 2) xe v n chuy n rác ñ n và ñ rác xu ng, 3) che ph ch t th i và ñ m... h c, và v t lý t nhiên.S khác nhau ch y u gi a các ñ nh nghĩa khác nhau là m c ñ và phương pháp ñư c s d ng ñ tách riêng rác th i, cũng như là các yêu c u trong quan tr c và ñóng c a bãi chôn l p và b o dư ng bãi rác sau th i gian ho t ñ ng chôn l p các nư c công nghi p m c ñ cách ly yêu c u hoàn toàn hơn so v i các nư c ñang phát tri n .Và dĩ nhiên, n u các nư c ñang phát tri n mu n tách riêng rác th... Hình 2.4: Các khía c nh cơ b n c a bãi chôn l p h p v sinh Bãi chôn l p bao g m các ô chôn l p, vùng ñ m và các công trình ph tr khác nhau như tr m x lý nư c, khí th i, cung c p ñi n, nư c và văn phòng ñi u hoà.[10] Ô chôn l p ch t th i là th tích ch t th i r n ñư c ñ vào bãi chôn l p trong m t kho ng th i gian, thư ng là m t ngày.Ô chôn l p bao g m ch t th i r n và v t li u che ph xung quanh nó L... là bãi chôn l p h p v sinh Ph n l n các bãi chôn l p h p v sinh ñ u ñư c xây d ng b ng ngu n v n ODA, ngu n v n ñ u tư t ngân sách là h t s c khó khăn và h n ch Và các bãi chôn l p luôn trong tình tr ng quá t i.[15] Trư c th c t chôn l p ch t th i di n ra như trên, m t s t nh thành ph trên c nư c ñã ñ u tư xây d ng các nhà máy ch bi n x lý rác th i Theo công ty môi trư ng ñô th Hà N i, rác th i c a thành . 2 Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ðánh giá thực trạng và ñề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác ða Mai thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang . bản luận văn “ðánh giá thực trạng và ñề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác ða Mai thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi. . - Đánh giá quy trình chôn lấp, tính hiệu quả và các mặt còn tồn tại. - Đề xuất biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp rác Đa Mai thành phố Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác đa mai thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang , Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác đa mai thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang , Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác đa mai thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay