Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương

123 263 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015, 17:20

. sức quan tâm. Xuất phát từ yêu cầu thực tế chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Giải pháp tăng cường kiểm soát chi ñầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hải. lục ngân sách nhà nước NS : Ngân sách NSðP : Ngân sách ñịa phương. NSH : Ngân sách Huyện. NST : Ngân sách Tỉnh. NSTW : Ngân sách Trung ương . NSNN : Ngân sách Nhà nước. NSX : Ngân sách. cường kiểm soát chi ðT XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Hải Dương 83 4.3.1 Mục tiêu và phương hướng kiểm soát chi ðT XDCB 83 4.3.2 Một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi ðT XDCB từ nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương , Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương , Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương , Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn