Tài liệu Bài tập thực hành nhóm về hành chính.doc

56 926 3
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 11:06

Tài liệu Bài tập thực hành nhóm về hành chính. . nhưỡng Việt Nam phong phú về loại hình, có thể gộp thành hai nhóm lớn là: Nhóm đất bồi tụ và nhóm đất phát triển tại chỗ, trong đó nhóm đất bồi tụ là loại. bậc chính quyền, đó là liên bang, tiểu bang, và địa phương. Nhiệm vụ của chính quyền địa phương thông thường được phân chia giữa chính quyền quận và chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập thực hành nhóm về hành chính.doc, Tài liệu Bài tập thực hành nhóm về hành chính.doc, Tài liệu Bài tập thực hành nhóm về hành chính.doc, Lựa chọn phương thức giao dịch và giải thích lý do chọn phuơng thức đó Chuẩn bị đàm phán Xác định mục tiêu, nhu cầu cho đàm phán :, Giải quyết các tranh chấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn