Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam

127 398 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015, 13:31

B GIO DC V O TO TRNG I HC NễNG NGHIP H NI ---------- ---------- NGễ TH THANH NH GI VIC THC HIN CHNH SCH BI THNG H TR V TI NH C KHI NH NC THU HI T MT S D N TRấN A BN HUYN KIM BNG TNH H NAM LUN VN THC S H NI - 2013 B GIO DC V O TO TRNG I HC NễNG NGHIP H NI ---------- ---------- NGễ TH THANH NH GI VIC THC HIN CHNH SCH BI THNG H TR V TI NH C KHI NH NC THU HI T MT S D N TRấN A BN HUYN KIM BNG TNH H NAM CHUYấN NGNH: QUN Lí T AI M S: 60.85.01.03 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN THANH TR H NI - 2013 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan rng ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca tụi. Ton b S liu v kt qu nghiờn cu l trung thc v cha tng ủc s dng bt c lun vn, lun ỏn no. Tụi xin cam ủoan rng mi s giỳp ủ cho vic thc hin lun ủu ủó ủc cỏm n v cỏc thụng tin trớch dn lun ủu ủc ch rừ ngun gc. Tỏc gi lun Ngụ Th Thanh Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip i LI CM N hon thnh ủ ti ny tụi ủó nhn ủc s giỳp ủ ca nhiu c quan, cỏ nhõn, cỏn b qun lý cỏc phng cỏc thy cụ giỏo v bn bố. Tụi xin chõn thnh cm n: - Thy giỏo hng dn trc tip PGS.TS. Nguyn Thanh Tr ủó giỳp ủ tụi tn tỡnh ủ tụi hon thnh lun ny. - Tụi xin chõn thnh cm n s gúp ý chõn thnh ca cỏc thy, cụ giỏo tiu ban Qun lý ủt ủai, Khoa Ti nguyờn v Mụi trng - Trng i hc Nụng nghip H Ni. - Tụi xin chõn thnh cm n H GPMB huyn, Ban gii phúng mt bng huyn Kim Bng ủó to ủiu kin v giỳp ủ tụi thi gian nghiờn cu thc hin lun vn. - Phũng nụng nghip huyn Kim Bng, lónh ủo xó ủó h tr v giỳp ủ cung cp thụng tin v ủiu tra quỏ trỡnh thc hin ủ ti. - Tụi xin chõn thnh cm n ủn cỏc h nụng dõn trờn bn xó ủó giỳp ủ tụi quỏ trỡnh ủiu tra v thu thp s liu ủ tụi cú th hon thnh tt ủ ti. Cui cựng tụi xin chõn thnh cm n ủn bn bố, gia ủỡnh luụn bờn ng h v giỳp ủ tụi. Mt ln na tụi xin chõn thnh cm n ủn tt c mi ngi, s giỳp ủ ủúng gúp ủú to nờn s thnh cụng ca ủ ti. H Ni, ngy thỏng nm 2013 Tỏc gi lun Ngụ Th Thanh Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip ii MC LC LI CAM OAN .i LI CM N ii MC LC .iii DANH MC BNG vii DANH MC HèNH NH .viii DANH MC CC CH VIT TT ix M U .1 1.1 Tớnh cp thit ca ủ ti 1.2 . Mc ủớch, yờu cu: 1.2.1. Mc ủớch: 1.2.2. Yờu cu: .4 Chng 1. TNG QUAN TI LIU NGHIấN CU 1.1 Khỏi quỏt v bi thng, h tr v tỏi ủnh c: .5 1.2. Cỏc yu t nh hng ủn cụng tỏc bi thng, gii phúng mt bng 1.2.1. Mt s yu t c bn qun lý nh nc v ủt ủai .6 1.2.2. Yu t giỏ ủt v ủnh giỏ ủt .9 1.2.3. Th trng bt ủng sn 10 1.3. Chớnh sỏch bi thng gii phúng mt bng ca mt s nc khu vc v mt s t chc ngõn hng 10 1.3.1. Ti Trung Quc 10 1.3.2. Ti Thỏi Lan . 12 1.3.3. Ti Hn Quc . 14 1.3.4. Ti Inủụnờxia 16 1.3.5. Ngõn hng phỏt trin Chõu (ADB) 17 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip iii 1.4. Chớnh sỏch bi thng h tr v tỏi ủnh c nh nc thu hi ủt Vit Nam. . 20 1.4.1. Chớnh sỏch ca Nh nc v bi thng, h tr v tỏi ủnh c cho ngi b thu hi ủt 20 1.4.2. Nhn xột, ủỏnh giỏ 31 1.5. Nghiờn cu nc v bi thng gii phúng mt bng Vit Nam . 32 1.5.1. Phng ỏn bi thng . 32 1.5.2. Chớnh sỏch h tr 32 1.5.3. Din tớch ủt bi thng, giỏ ủt bi thng . 33 1.5.4. Bi thng v ti sn, cõy ci, hoa mu gn lin vi ủt b thu hi . 33 1.5.5. TC v c s h tng khu TC 34 1.5.6. Trỡnh ủ hiu bit phỏp L v bi thng GPMB . 34 1.5.7. Nhn xột chung v cụng tỏc GPMB Vit Nam . 35 1.6. c ủim tỡnh hỡnh v kt qu thc hin cụng tỏc bi thng, h tr, tỏi ủnh c ca tnh H Nam. . 38 1.6.1. c ủim tỡnh hỡnh nm 2012: 38 1.6.2. Kt qu cụng tỏc GPMB nm 2012 . 38 1.6.3. ỏnh giỏ chung: 39 1.6.4. Nhng khú khn, hn ch v nguyờn nhõn 39 Chng 2: NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 41 2.1. i tng, phm vi nghiờn cu . 41 2.1.1. i tng nghiờn cu . 41 2.1.2. Phm vi nghiờn cu 41 2.2. Ni dung nghiờn cu . 41 2.2.1. ỏnh giỏ thc trng ủiu kin t nhiờn kinh t xó hi v tỡnh hỡnh qun lý s dng ủt huyn Kim Bng. 41 2.2.2. ỏnh giỏ vic thc hin chớnh sỏch bi thng h tr tỏi ủnh c ca d ỏn. . 41 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip iv 2.2.3. xut, ủỏnh giỏ v mt s gii phỏp nhm hon thin chớnh sỏch BTHT-TC ti bn huyn Kim Bng; . 42 2.3. Phng phỏp nghiờn cu . 42 2.3.1. Phng phỏp chuyờn gia . 42 2.3.2. Phng phỏp thu thp thụng tin, s liu, ti liu. 42 2.3.3. Phng phỏp ủiu tra thc t. . 42 2.3.4. Phng phỏp phõn tớch, thng kờ, tng hp, so sỏnh v x lý s liu 42 Chng 3. KT QU V THO LUN 43 3.1. iu kin t nhiờn-kinh t xó hi ca huyn Kim Bng . 43 3.1.1 iu kin t nhiờn . 43 3.1.2 iu kin kinh t - xó hi . 46 3.1.3. iu kin v ủt ủai 52 3.2. Đánh giá việc thực sách bồi thờng, giải phóng mặt Nhà nớc thu hồi đất dự án thuộc địa bàn huyện Kim Bảng. . 54 3.2.1. Cỏc bn phỏp lý cú liờn quan ủn cỏc d ỏn . 54 3.2.2. Vic t chc thc hin bi thng, GPMB . 56 3.3. ỏnh giỏ vic thc hin chớnh sỏch bi thng, gii phúng mt bng Nh nc thu hi ủt ti d ỏn thuc huyn Kim Bng 64 3.3.1. i tng v ủiu kin ủc bi thng v ủt. . 64 3.3.2. Giỏ ủt tớnh bi thng, h tr 76 3.3.3. Giỏ bi thng v ti sn 84 3.3.4. Giỏ bi thng h tr ủi vi cõy trng, vt nuụi: 84 3.3.5. Cỏc chớnh sỏch h tr v tỏi ủnh c . 87 3.3.6. ỏnh giỏ chung . 96 3.4. xut ủỏnh giỏ v mt s gii phỏp nhm hon thin chớnh sỏch BT,HT & TC. 99 3.4.1. ỏnh giỏ, nhn xột vic thc hin chớnh sỏch BT,HT & TC . 99 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip v 3.4.2. Mt s gii phỏp gúp phn hon thin phng ỏn BT-HT v TC thc hin cỏc d ỏn ca huyn Kim Bng . 102 KT LUN V KIN NGH 104 1. Kt lun: . 104 2. Kin ngh 107 2.1. Vi Chớnh ph . 107 2.2 Vi cỏc B, ngnh: . 108 2.3. Vi U ban Nhõn dõn tnh H Nam: 108 2.4. Vi U ban Nhõn dõn huyn Kim Bng: . 108 TI LIU THAM KHO 109 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip vi DANH MC BNG STT Tờn bng Trang Bng 3.1: C cu phỏt trin kinh t huyn Kim Bng nm 2010, 2012 50 Bng 3.2: Din tớch, nng sut, sn lng mt s cõy trng, vt nuụi huyn Kim Bng . 51 Bng 3.3: C cu cỏc loi ủt trờn bn huyn nm 2010, 2012 52 Bng 3.4 : Bin ủng ủt ủai nm 2012 v nm 2010 . 53 Bng 3.5. Tng hp kt qu xỏc ủnh ủi tng ủc bi thng v khụng ủc bi thng . 74 Bng 3.6: í kin ca ngi b thu hi ủt v kt qu xỏc ủnh ủi tng ủc bi thng v khụng ủc bi thng 75 Bng 3.7: Tng hp ủn giỏ bi thng v ủt ti d ỏn . 81 Bng 3.8: So sỏnh mc ủ chờnh lch gia giỏ bi thng ca d ỏn v giỏ th trng ti thi ủim thu hi ủt . 81 Bng 3.9: í kin ca ngi b thu hi ủt v giỏ ủt tớnh bi thng ti d ỏn . 83 Bng 3.10: Tng hp ủn giỏ bi thng ti sn ti d ỏn . 85 Bng 3.11: í kin ca ngi b thu hi ủt vic bi thng v ti sn gn lin vi ủt . 86 Bng 3.12. Quan ủim ca ngi cú ủt b thu hi vic thc hin cỏc chớnh sỏch h tr v TC . 94 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip vii DANH MC HèNH NH STT Tờn hỡnh Trang Hỡnh nh 1.1: S phỏt trin ca ủụ th Trung Quc . 11 Hỡnh nh 1.2: S phỏt trin ca ủụ th Thỏi Lan . 13 Hỡnh nh 1.3: S phỏt trin ca Hn Quc . 15 Hỡnh nh 1.4: S phỏt trin ca Inủụnờxia . 17 Hỡnh nh 1.5: S phỏt trin ca ủụ th Vit Nam 26 Hỡnh nh 3.1. S ủ hnh chớnh huyn Kim Bng 43 Hỡnh 3.2. C cu kinh t ca huyn nm 2010 50 Hỡnh 3.3. C cu kinh t ca huyn nm 2012 51 Hỡnh nh 3.4: Phi cnh tng th d ỏn 61 Hỡnh nh 3.5: D ỏn ủang trin khai thi cụng . 62 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip viii phng ỏn bi thng, GPMB ủ ủc bi thng trc li cỏ nhõn, trỏi quy ủnh ca phỏp lut. 4. Chớnh sỏch h tr: Trong quỏ trỡnh trin khai thc thi cỏc d ỏn thỡ nhỡn chung cỏc chớnh sỏch h tr cho ngi dõn b nh hng ca cỏc d ỏn l tt, thc thi nghiờm tỳc, ủm bo cho ngi dõn khc phc ủc v kinh t, khụi phc li mc sng nh trc cú d ỏn, vi cỏc mc h tr c th nh: p dng Quyt ủnh s 30/2009/Q-UBND ngy 26/10/2009 ca U ban nhõn dõn tnh H Nam v vic ban hnh Quy ủnh mt s ni dung v bi thng, h tr v tỏi ủnh c Nh nc thu hi ủt trờn bn tnh H Nam nh sau: + H tr chuyn ủi ngh nghip v to vic lm: cú 02 hỡnh thc h tr: * Hỡnh thc nhn bng tin: H gia ủỡnh trc tip sn xut nụng nghip b thu hi din tớch ủt sn xut nụng nghip thỡ ủc h tr bng tin ủ t chuyn ủi ngh nghip v to vic lm l ln x 40.000ủ = 80.000ủ/m2. * Hỡnh thc nhn bng ủt dch v (7% tng din tớch thu hi mt d ỏn: Hỡnh thc ny ph thuc vo nguyn vng ngi dõn ủng ký nhn hỡnh thc h tr no v qu ủt phng, nu phng cũn qu ủt thỡ lm th tc bỡnh thng, nu phng khụng cũn qu ủt thỡ khụng thc hin ủc hỡnh thc ny. õy cng l ủ bt cp, khụng ủng b vic thc hin chớnh sỏch h tr GPMB gia cỏc phng thc hin d ỏn. + H tr n ủnh ủi sng v n ủnh sn xut: i vi h gia ủỡnh b thu hi ủt nụng nghip = 01kg go t thng x m2 DT ủt thu hi (giỏ go theo thụng bỏo giỏ ca S Ti chớnh ti thi ủim lp phng ỏn) 5. V tỏi ủnh c: ủi vi trng hp thu hi ủt m phi di chuyn ch , cha b trớ ủc ủt kp thi. Khu TC ch yu l cỏc khu ủt lỳa cha san lp mt bng, cha ủỏp ng ủc nguyn vng ca ngi dõn v khụng ủm bo ủiu kin ni mi bng hoc tt hn ni c. Mt khỏc, chớnh sỏch TC li cha ủ cp ủn quyn li v trỏch nhim ca ngi b thu hi ủt cú nhu cu vo khu TC. Hu ht cỏc d ỏn thu hi GPMB cha thc hin vic xõy Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 101 dng khu TC trc thc hin cụng tỏc GPMB, ủõy tht s l ủ bt cp cụng tỏc bi thng GPMB 6. V t chc thc hin: vic thc hin cụng tỏc bi thng, h tr v TC ủc giao cho Hi ủng bi thng, h tr v TC huyn Kim Bng vi ủi ng cỏn b khỏ chuyờn nghip ủó t chc thc hin tt vic bi thng, h tr v TC Nh nc thu hi ủt ủ thc hin d ỏn 3.4.2. Mt s gii phỏp gúp phn hon thin phng ỏn BT-HT v TC thc hin cỏc d ỏn ca huyn Kim Bng. Qua nghiờn cu cỏc bn phỏp lý chớnh sỏch v BT-HT-TC ca Chớnh ph núi chung, ca mt s tnh lõn cn núi riờng; v trc tip nghiờn cu d ỏn GPMB mt cỏch c th v thm dũ ý kin ủúng gúp ca ngi dõn cú ủt b thu hi ca cỏc d ỏn trờn bn huyn Kim Bng. Tụi xin cú mt s ủúng gúp v gii phỏp ủ hon thin phng ỏn BT-HT-TC thc hin d ỏn thu hi ủt c th sau: - Cụng tỏc ch ủo v t chc thc hin. Phng chõm ch ủo v t chc thc hin cụng tỏc bi thng, h tr v tỏi ủnh c l trung, ủng b, thng nht, dt ủim. Tng S, ban, ngnh, huyn thc hin ủỳng chc nng, nhim v, phỏt huy vai trũ trỏch nhim, phi hp cht ch, kp thi cú hiu qu cụng tỏc gii phúng mt bng. UBND tnh ch ủo ch ủu t xõy dng k hoch tin ủ lm c s ủ t chc thc hin GPMB ủỳng k hoch. Trong nhng nm ti cụng tỏc gii phúng mt bng l nhim v trng tõm, cp bỏch, lõu di; l nhim v khú khn, phc tp, nhy cm, ủm bo cho s nghip xõy dng, phỏt trin kinh t ca tnh. Vỡ vy, s quan tõm lónh ủo, ch ủo, ủiu hnh thng nht ca Tnh u, Hi ủng nhõn dõn UBND tnh to nờn s ủng thun ton ng, ton dõn, cn tip tc ủc trin khai sõu rng. Bờn cnh ủú, kiờn trỡ giỏo dc, thuyt phc nhõn dõn v ủng s quan tõm h tr chớnh ủỏng ca doanh nghip vi cỏc h dõn cụng tỏc bi Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 102 thng GPMB l cn thit, ủc bit l vic quan tõm gii quyt vic lm cho ngi lao ủng. i vi nhng ủi tng ủó bi thng tho ủỏng, ủỳng chớnh sỏch v thuyt phc nhiu ln m khụng ủc thỡ cng phi cú bin phỏp x lý kiờn quyt theo phỏp lut. Thc hin nghiờm vic ly ý kin v cụng khai phng ỏn bi thng, h tr v TC Nh nc thu hi ủt nhm phỏt huy dõn ch, cụng khai minh bch, tng cng s giỏm sỏt ca cỏc c quan, t chc v qun chỳng nhõn dõn vic bi thng GPMB. Cn quan tõm, ch ủo quyt lit hn na vic gii quyt lao ủng vic lm, xõy dng h tng, khu ủụ th - dch v, v sinh mụi trng, kinh phớ h tr xõy dng h tng, cụng trỡnh phỳc li cỏc xó, phng v th trn ni phi thu hi nhiu ủt. - Thc hin tt cụng tỏc qun lý Nh nc v ủt ủai, ủm bo ngi dõn cú ủt hp phỏp s cú GCN quyn s dng ủt, va ủm bo quyn li cho h, va to thun li cho cụng vic ca Nh nc cú liờn quan ủn ủt ủai ca ngi dõn. - Tuyờn truyn phỏp lut cho nhõn dõn, thc hin cỏc cụng tỏc dõn vn, ủng nhõn dõn sng v lm theo Hin phỏp v Phỏp lut - Thc hin tt bc ủu ca cụng tỏc BT-GPMB, ủú l cụng tỏc kim kờ, kim ủm ủt ủai, ti sn, hoa muphi thc hin vi phng chõm nhanh v chớnh xỏc, trỏnh gõy tỡnh trng thiu xút, thc mc ca ngi dõn sau phng ỏn ủó ủc phờ duyt. - Thc hin nhanh chúng cụng tỏc chi tr tin bi thng, vic chi tr ny nờn phõn chia thnh nhiu t ủ thc hin chi tr ủi vi cỏc d ỏn ln v chi tr cho nhng h b thu hi ủt trc. - Quan tõm hn na vi cỏc khon h tr cho ngi cú ủt b thu hi nh: h tr cho nhng gia ủỡnh chớnh sỏch, nhng gia ủỡnh nghốo khú, h tr v chuyn ủi ngh nghip v to vic lm, h tr v ni tm thi vi gia ủỡnh b thu hi ủt , phi chuyn ủi ni khỏc v cha cú ủiu kin xõy dng nh nh h tr tin thuờ nh. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 103 KT LUN V KIN NGH 1. Kt lun: Qua nghiờn cu ủ ti ỏnh giỏ vic thc hin chớnh sỏch bi thng, thit hi Nh nc thu hi ủt mt s d ỏn trờn bn huyn Kim Bng, tnh H Nam, tụi rỳt mt s kt lun sau: Kim Bng l mt huyn cú ủiu kin khớ hu nhit ủi giú mựa, ủt ủai thớch hp vi nhiu loi cõy trng ủc bit l cõy lỳa, ngun lao ủng di do, ngi dõn cú kinh nghim sn xut. õy s l ủiu kin thun li ủi vi phng phỏt trin sn xut nụng nghip. Trong c cu kinh t ca phng, nụng nghip l ngnh kinh t gi vai trũ ch ủo. Huyn Kim Bng cú ủiu kin thun tin giao lu kinh t - xó hi vi cỏc phng v ngoi tnh thụng qua h thng ủng b v ủng thy, khai thỏc th trng Nam nh, Ninh Bỡnh, H Ni, Thỏi Bỡnh, Hng Yờn, . Kim Bng l mt huyn cú c ủng bng v rng nỳi, cú ngun nguyờn liu di cho ngnh xi mng v cụng nghip bt ủỏ. Cú nhiu khu danh lam thng cnh ni ting nh Chựa B anh, Chựa Ba sao, Ng ng Thi Sn Vỡ vy, Kim Bng cú nhiu ủiu kin phỏt trin, m rng dch v du lch húa nhng nm ti. Nờn cụng tỏc gii phúng mt bng cn ủc quan tõm hn na. a. V Thc hin chớnh sỏch bi thng h tr tỏi ủnh c - Chớnh sỏch h tr ủó gúp phn no n ủnh ủi sng v sn xut cho ngi cú ủt b thu hi, nhiờn thỡ chớnh sỏch h tr ny cha ủc quan tõm sõu rng hn na m mi ch dng li vic h tr mt khon tin ủ n ủnh ủi sng vi thỏng ủu. Vn ủ v vic lm ca ngi dõn sau khụng cũn hoc cũn li ớt ủt nụng nghip ủ sn xut cha thc s ủc quan tõm. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 104 - Chớnh sỏch tỏi ủnh c vựng nụng thụn khụng phc v yờu cu cao nh vựng thnh th nờn phng ỏn tỏi ủnh c ủc ngi dõn chp thun. 1. Vic xỏc ủnh ủi tng v ủiu kin GPMB l mt cụng vic ht sc phc v nhy cm giai ủon hin nay, mc dự di s ch ủo ca UBND tnh, UBND huyn Kim Bng phi hp cựng cỏc cp cỏc ngnh ủó trin khai, tớnh toỏn mt cỏch thn trng, t m v chớnh xỏc. 2. Cụng tỏc t chc, trỡnh t thc hin v trỏch nhim ca cỏc cp, cỏc ngnh; Cụng tỏc bi thng GPMB huyn Kim Bng ủó v ủang gp nhiu khú khn. Nhng khú khn ủú va nguyờn nhõn ch quan va khỏch quan. C th nh chớnh sỏch v ủt ủai cú nhiu thay ủi, th trng bt ủng sn cú nhiu bin ủng, mt s ch trng ca tnh trin khai xung c s cũn bt cp, cụng tỏc ủng tuyờn truyn cha quyt lit; tỡnh trng cỏc h dõn ủó nhn tin bi thng xong tip tc canh tỏc khỏ ph bin cha ủc gii quyt trit ủ. V cụng tỏc tuyờn truyn chớnh sỏch bi thng, h tr cho ngi dõn b thu hi ủt cha ủc ủm bo v quan tõm ủỳng mc, cha ủc thc hin thng nht, ủng b nờn xy tỡnh trng cú khiu kin, thc mc v chớnh sỏch bi thng thỡ c quan chc nng mi t chc hp cụng khai, tuyờn truyn, ủng cho nhõn dõn hiu. Cỏch xỏc ủnh ủiu kin ủc bi thng v thi gian s dng ủt cũn cú mt s ủim cha hp lý vic thc hin cụng tỏc rn ụ ủi tha, mua bỏn, chuyn nhng, cho tng khụng cú giy t phỏp lý, giy t cp ủt, cho mn ủt tu tin trỏi thm quyn, khụng ủỳng chớnh sỏch Tuy nhiờn nhng nm qua vic thu hỳt ủu t, bi thng GPMB ủc HND v UBND tnh trung ch ủo sỏt vi quyt tõm cao nhm to ủiu kin thun li cho cỏc d ỏn ủu t trc tip trin khai xõy dng v ủi vo hot ủng khai thỏc, to s tng trng ủt phỏ v kinh t ca tnh. ng thi vi c ch chớnh sỏch ci m, thụng thoỏng, nht quỏn ca tnh ủó Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 105 to s hp dn ủi vi cỏc nh ủu t v mt s c ch, chớnh sỏch quan tõm ủn ủi sng nhõn dõn ủó tng bc ủi vo cuc sng. 3. Vic thc hin v ỏp dng giỏ bi thng v ủt c bn l sỏt vi giỏ th trng v ủc ngi dõn cú ủt b thu hi chp nhn. Tuy nhiờn, hin th trng bt ủng sn bin ủng nhanh ủn giỏ bi thng quy ủnh nm nờn cú thi ủim giỏ c bi thng ủt cha ủc ngi dõn chp nhn. Vic bi thng ti sn, hoa mu, cõy trng vt nuụi, nh v cụng trỡnh kin trỳc ủc ỏp dng ủn giỏ mi nht, phự hp vi giỏ c th trng. Do vy ủm bo ủc vic khụi phc li ủiu kin sng gn nh ban ủu cho ngi dõn. 4. Cỏc chớnh sỏch h tr: Trong quỏ trỡnh trin khai thc thi cỏc d ỏn thỡ nhỡn chung cỏc chớnh sỏch h tr cho ngi dõn b nh hng ca cỏc d ỏn l tt, thc thi nghiờm tỳc, ủm bo cho ngi dõn khc phc ủc v kinh t, khụi phc li mc sng nh trc cú d ỏn, vi cỏc mc h tr c th nh: p dng Quyt ủnh s 30/2009/Q-UBND ngy 26/10/2009 v vic ban hnh Quy ủnh mt s ni dung v bi thng, h tr v tỏi ủnh c Nh nc thu hi ủt trờn bn tnh H Nam. b. xut, ủỏnh giỏ v mt s gii phỏp nhm hon thin chớnh sỏch BTHT-TC. Trong giai ủon mi cn ủc nõng lờn tm cao hn, sõu rng hn nhn thc t tng v cụng tỏc gii phúng mt bng; l mt nhim v quan trng gúp phn vo s nghip xõy dng v phỏt trin tnh, ủũi hi cỏc cp y ng, chớnh quyn, ủon th xỏc ủnh cụng tỏc GPMB l nhim v trng tõm, va cp bỏch, va lõu di. Cú hỡnh thc v phng phỏp thit thc ủ tuyờn truyn, ủng, thuyt phc nờu cao tớnh tin phong, gng mu ca cỏn b, ủng viờn, hi viờn ủ nhõn dõn noi theo chp hnh. Mi t chc, mi ủn Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 106 v coi nhim v gii phúng mt bng l mt nhng tiờu ủỏnh giỏ mc ủ hon thnh nhim v hng nm. - Cụng tỏc chớnh tr, t tng, tuyờn truyn ph bin chớnh sỏch phỏp lut, t chc thc hin nhim v gii phúng mt bng. - y mnh ci cỏch hnh chớnh, tng cng phõn cp, chỳ trng cụng tỏc kim tra, tra, kp thi gii quyt nhng khiu ni ca cụng dõn cụng tỏc bi thng, h tr v tỏi ủnh c Tnh tin hnh phõn cp ủ UBND huyn ch ủng t chc ủiu hnh cụng tỏc GPMB trờn c s tnh ban hnh chớnh sỏch; cỏc S, ngnh liờn quan thc hin nhim v kim tra, hng dn, tng hp k hoch v nhu cu chung ca tnh. Tng S, ban, ngnh, UBND huyn phi xõy dng cỏc k hoch v trỡnh t, quy trỡnh th tc hnh chớnh theo hng rừ ngi, rừ vic, rừ thi gian hon thnh, ủn gin, d lm, d kim tra; trỏch nhim ca ngi ủng ủu thc hin cụng tỏc GPMB. - Nõng cao nng lc, xõy dng c ch ti chớnh cho hot ủng ca Ban Bi thng GPMB v Hi ủng bi thng GPMB nhm chuyờn nghip húa cụng tỏc bi thng, h tr v TC Nh nc thu hi ủt. - Tip tc kin ton t chc v nhõn s cỏc cp, cỏc ngnh chỳ trng cụng tỏc ủo to mt cỏch c bn v nghip v, cụng tỏc chuyờn mụn lnh vc GPMB; kt hp cht tr vi cụng tỏc hun rỳt kinh nghim. Va ủm bo tớnh chuyờn sõu, va cú nng lc phm cht ủo ủc lm cụng tỏc GPMB. Cú chớnh sỏch ủói ng phự hp nhm ủng viờn lc lng trc tip lm nhim v khú khn ny. 2. Kin ngh 2.1. Vi Chớnh ph Nghiờn cu ủ ban hnh chớnh sỏch ủiu tit phn giỏ tr tng thờm t ủt khụng ủu t ca ngi s dng ủt m ủu t ca Nh nc mang Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 107 li nhm tng ngun thu cho ngõn sỏch nh nc, ủm bo quyn li cho ngi b gii to trng cng nh ủm bo cụng bng chớnh sỏch bi thng, h tr, TC Nh nc thu hi ủt. 2.2 Vi cỏc B, ngnh: Kp thi ban hnh cỏc bn hng dn thi hnh cỏc ngh ủnh ca Chớnh ph liờn quan ủn thu hi ủt, giỏ ủt, bi thng, h tr v tỏi ủnh c ủ thc hin chớnh sỏch bi thng, h tr, TC ủng b v hiu qu thc t cuc sng. 2.3. Vi U ban Nhõn dõn tnh H Nam: - Tng cng nng lc, b sung biờn ch cho t chc lm cụng tỏc ủnh giỏ ủt, thc hin vic ủnh giỏ ủt sỏt vi giỏ chuyn nhng thc t trờn th trng ti thi ủim thu hi ủt nhm thc hin ủỳng tinh thn ca Lut t ủai nm 2003 v ủm bo quyn li ca ngi cú ủt b thu hi. - y mnh xõy dng cỏc khu TC nhm ủm bo ủỏp ng yờu cu b trớ TC cho ngi b thu hi ủt m phi di chuyn ch . Cú chớnh sỏch c th hn v: chuyn ủi ngh nghip, h tr vic lm ủi vi tng d ỏn, cỏc cp chớnh quyn cn cú nhng bin phỏp c th nh: m lp ủo to hc ngh mi cho lao ủng khụng cú vic lm, h tr vay lm n cho ngi nụng dõn b mt ủt sn xut, giao ủt dch v ủ to ủiu kin buụn bỏn, sn xut phi nụng nghip, chớnh sỏch u tiờn nhn lao ủng b mt ủt sn xut vo lm vic ti cỏc c s sn xut. 2.4. Vi U ban Nhõn dõn huyn Kim Bng: - Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc chớnh sỏch phỏp lut v ủt ủai ủn cỏc cp u ng, cỏc cp chớnh quyn v ton th ngi dõn. - Tng cng cụng tỏc tra, kim tra vic thc hin chớnh sỏch bi thng, h tr, TC; x lý kiờn quyt, kp thi cỏc vi phm phỏp lut qun lý s dng ủt, bi thng, h tr, TC v cỏc khiu ni ca ngi b thu hi ủt. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 108 TI LIU THAM KHO 1. Ngõn hng phỏt trin Chõu ỏ (2005), Cm nang v tỏi ủnh c (Hng dn thc hnh. 2. Ngõn hng phỏt trin Chõu ỏ (2005), D ỏn nõng cao hiu qu th trng cho ngi nghốo 3. B Ti chớnh (1998), Thụng t s 195/TT-BTC ngy 04/01/1998 ca B Ti chớnh v vic hng dn thi hnh Ngh ủnh s 22/1998/N-CP ngy 24/4/1998 ca Chớnh ph: V vic ủn bự thit hi Nh nc thu hi ủt ủ s dng vo mc ủớch an ninh, quc phũng, li ớch quc gia, li ớch cụng cng. 4. B Ti chớnh (2004), Thụng t s 116/2004/TT-BTC ngy 07/12/2004 ca B Ti chớnh v hng dn thc hin Ngh ủnh s 197/2004/N-CP ngy 03/12/2004 ca Chớnh ph v bi thng, h tr v tỏi ủnh c Nh nc thu hi ủt. 5. B Ti chớnh (2004), Thụng t s 117/2004/TT-BTC ngy 07/12/2004 ca B Ti chớnh v hng dn thc hin Ngh ủnh s 198/2004/NCP. 6. nh Tuyt (2002), Kinh nghim ủn bự gii phúng mt bng mt s nc, Thi bỏo Ti chớnh Vit Nam, s 131(872), ngy 01/11/2002. 7. Chu Vn Cp, Trn Bỡnh Trng (2002), Giỏo trỡnh Kinh t Chớnh tr Mỏc-Lenin, NXB Chớnh tr Quc gia H Ni. 8. B k hoch v u t (1999), D tho cỏc chớnh sỏch quc gia v tỏi ủnh c, H Ni. 9. B Ti nguyờn v Mụi trng (2007), Bỏo cỏo v tỡnh hỡnh s dng ủt nụng nghip xõy dng khu cụng nghip v ủi sng vic lm ca ngi cú ủt v thu hi 10. B Lut dõn s 1995, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 109 11. B Ti nguyờn v Mụi trng (2007), Thụng t 06/2007/TT-BTNMT ngy 15/6/2007 ca B Ti nguyờn v Mụi trng v hng dn thc hin Ngh ủnh 84/2007/N-CP ngy 25/5/2007 ca Chớnh ph. 12. Chớnh ph (2004), Ngh ủnh s 181/2004/N-CP ngy 29/10/2004 ca Chớnh ph v thi hnh Lut t ủai nm 2003. 13. Chớnh ph (1998), Ngh ủnh s 22/1998/N-CP ngy 24/4/1998 ca Chớnh ph v vic ủn bự thit hi Nh nc thu hi ủt ủ s dng vo mc ủớch an ninh, quc phũng, li ớch quc gia, li ớch cụng cng. 14. Chớnh ph (2004), Ngh ủnh s 197/2004/N-CP ngy 03/12/2004 ca Chớnh ph v bi thng, h tr v tỏi ủnh c Nh nc thu hi ủt. 15. Chớnh ph (2004), Ngh ủnh s 188/2004/N-CP ngy 16/11/2004 ca Chớnh ph v phng phỏp xỏc ủnh giỏ ủt v khung giỏ cỏc loi ủt. 16. Chớnh ph (2007), Ngh ủnh s 84/2007/N-CP ngy 25/5/2007 ca Chớnh ph v quy ủnh b sung cp giy chng nhn quyn s sng ủt, thu hi ủt, thc hin quyn s dng ủt, trỡnh t, th tc bi thng, h tr, tỏi ủnh c Nh nc thu hi ủt v gii quyt khiu ni v ủt. 17. Chớnh ph (2009), Ngh ủnh s 69/2009/N-CP ngy 13/8/2009 ca Chớnh ph v quy ủnh b sung quy hoch s dng ủt, giỏ ủt, bi thng, h tr, tỏi ủnh c . 18. Cc Thng kờ Thnh ph H Ni (2010), Niờn giỏm thng kờ Thnh ph H Ni 2010. 19. Quc Hi (1992), Hin phỏp NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni. 20. Quc Hi (1987), Lut t ủai NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni. 21. Quc Hi (1993), Lut t ủai NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni. 22. Quc Hi (1998), Lut sa ủi, b sung mt s ủiu ca Lut t ủai, NXB Bn ủ, H Ni. 23. Quc Hi (2003), Lut t ủai NXB Bn ủ, H Ni 24. Quc Hi (2001), Lut sa ủi, b sung mt s ủiu ca Lut t ủai, Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 110 NXB Bn ủ, H Ni. 25. Mai Mng Hựng(2003), ''Tỡm hiu phỏp lut ủt ủai ca mt s nc trờn th gii'', a chớnh s 1, thỏng 1/2003. 26. Trn Th Hi (2008), Nghiờn cu tỏc ủng ca vic thc hin chớnh sỏch bi thng gii phúng mt bng ủn ủi sng v vic lm ca ngi dõn Nh nc thu hi ủt ca mt s d ỏn trờn bn Huyn Yờn M, Tnh Hng Yờn, Lun Thc s Nụng nghip, i hc Nụng nghip H Ni. 27. Nguyn c Minh (2001), Quy hoch ủt ủai v th trng bt ủng sn, Hi tho mt s ủ hỡnh thnh v phỏt trin th trng bt ủng sn Vit Nam ngy 15-16/11/2001 28. Nguyn Th Khuy (2004), Tỡm hiu ủỏnh giỏ vic thc hin chớnh sỏch ủn bự thit hi Nh nc thu hi ủt mt s d ỏn trờn bn qun Thanh Xuõn - H Ni, Lun Thc s nụng nghip, i hc Nụng nghip I, H Ni. 29. Nguyn Vn Xa(2003), Giỏ ủn bự ủt phi phự hp vi thc t chuyn nhng, http://google.com/giadenbudat, Thỏng 11/2003. 30. S Ti nguyờn v Mụi trng (2008), Bỏo cỏo ti Hi ngh tng kt cụng tỏc nm 2008. 31. Trung tõm ngụn ng v húa Vit Nam B giỏo dc v ủo to (1998), i t ủin Ting vit, NXB Vn húa Thụng tin, H Ni 32. Nguyn Th Mai Thi (2010), ỏnh giỏ vic thc hin chớnh sỏch bi thng h tr tỏi ủnh c Nh nc thu hi ủt mt s d ỏn trờn bn Qun Long Biờn- Thnh ph H Ni, Lun Thc s Nụng nghip, i hc Nụng nghip H Ni. 33. Cỏc bn cú liờn quan ủn cụng tỏc GPMB ca UBND tnh H Nam (2011), Bỏo cỏo cụng tỏc GPMB ca Hi ủng GPMB huyn Kim Bng. Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 111 MU PHIU IU TRA Tờn d ỏn: .S phiu H tờn ch h: Tui . . a ch: Thụn, xúm Xó Tng s nhõn khu ca gia ủỡnh . Ni dung ủiu tra I.Tỡnh hỡnh ủi sng ca h trc b thu hi ủt: 1. Din tớch ca h gia ủỡnh trc b thu hi ủt: < 60 m2 60 - 80 m2 > 80 m2 2. Lai nh thuc s hu ca gia ủỡnh ụng (b): Nh cp Nh cp Nh tm 3. Ngun thu nhp chớnh gia ủỡnh trc b thu hi ủt: Nụng nghip Kinh Doanh Dch v Ngnh ngh khỏc II. Trong quỏ trỡnh thu hi ủt: - Din tớch b thu hi: + i vi t : < 60 m2 60 - 80 m2 > 80 m2 100 - 300 m2 > 300 m2 + i vi t nụng nghip: < 100 m2 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 112 + i vi ủt khỏc: < 100 m2 100 - 300 m2 > 300 m2 - Giỏ bi thng ủt: ủ/m2 + t : . ủ/m2 + t nụng nghip: . ủ/m2 - Giỏ bi thng cỏc cụng trỡnh v cõy trng: . Hp lý Cha hp lý III. i tng v ủiu kin ủc bi thng, h tr: 1. Theo ụng (b) quy ủnh v vic bi thng, h tr ủó hp lý cha: Hp lý Cha hp lý 2. Trong qua trỡnh xột duyt ủi tng v ủiu kin ủc bi thng, h tr ụng(b) cú ủn th ý kin gỡ khụng: Cú Khụng 4. Vic xỏc ủnh ủi tng v ủiu kin ủc bi thng ca Nh nc: Hp lý Cha hp lý IV. Mc giỏ bi thng, h tr - i vi ủt Gia ủỡnh ụng (b) ủc bi thng, h tr vi mc giỏ: ủ/m2 Mc giỏ th trng ti thi ủim ủú l : ủ/m2 Nh vy mc giỏ ny ủó hp lý cha? Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 113 Hp lý Cha hp lý - i vi ủt nụng nghip Gia ủỡnh ụng (b) ủc bi thng, h tr vi mc giỏ: ủ/m2 :.ủ/m2 Mc giỏ th trng ti thi ủim ủú l Nh vy mc giỏ ny ủó hp lý cha? Hp lý Cha hp lý - i vi nh v vt kin trỳc Gia ủỡnh ụng (b) ủc bi thng, h tr vi mc giỏ:.ủ/m2 Nh vy mc giỏ ny ủó hp lý cha? Hp lý Cha hp lý - i vi cõy ci, hoa mu + Gia ủỡnh ụng b trng cỏc loi : Cõy Hoa mu + Gia ủỡnh ụng (b) ủc bi thng, h tr vi mc giỏ: Cõyủ/cõy Hoa mu ủ/cõy Nh vy mc giỏ ny ủó hp lý cha? Hp lý Cha hp lý V. Chớnh sỏch h tr v tỏi ủnh c: 1. Gia ủỡnh ụng (b) cú thuc ủi tng u tiờn khụng: Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 114 Cú Khụng 2. Theo ụng b chớnh sỏch BTHT v TC ca d ỏn ủó phự hp cha? Phự hp Cha phự hp 3.Mc nh th ủó ủm bo cho gia ủỡnh n ủnh ủi sng sn xut hay cha: m bo Va ủ cha ủm bo 4. iu kin c s h tng khu TC cú tt hn khu dõn c c khụng? Cú Khụng Tng ủng VI. Tỡnh hỡnh ủi sng ca h gia ủỡnh sau b thu hi ủt v nhn bi thng: 1. Gia ủỡnh ụng (b) ủó nhn ủc tng s tin bi thng l: .ủ - t : . ủ - t nụng nghip: . ủ 3. Gia ủỡnh ụng (b) ủó s dng s tin bi thng ủú vo vic gỡ: u t SXKD Mua sm ủ dựng Gi tit kim Hc ngh Xõy dng nh ca VII. Trỡnh t thc hin v trỏch nhim ca cỏc cp, cỏc ngnh: 1.Trỡnh t thc hin v trỏch nhim ca Hi ủng bi thng lm nh th ủó phự hp cha Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 115 Phự hp Cha phự hp 2.Hi ủng bi thng ủó tuõn th theo nguyờn tc cụng bng, dõn ch, cụng khai cha: Dõn ch Cha dõn ch 3.ễng(b) cú ủn th gỡ v trỡnh t thc hin v trỏch nhim ca cỏc cp, cỏc ngnh khụng: Cú Khụng (Ghi chỳ: ỏnh du X vo ụ trng khu cú cõu tr li thớch hp) VII. í kin khỏc ca gia ủỡnh: . . . . . . . . Kim Bng, ngy thỏng nm 2013. Xỏc nhn ca ch h Ngi ủiu tra (Ký, ghi rừ h tờn) Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip 116 [...]... ban hnh Ngh ủ nh 69/2009/N-CP quy ủ nh b sung v vi c l p quy ho ch s d ng ủ t, giỏ ủ t, thu h i ủ t, b i th ng, h tr v tỏi ủ nh c Thụng t s 14/2009/TT-BTNMT ngy 01 thỏng 10 nm 2009 c a B Ti nguyờn v Mụi Tr ng quy ủ nh chi tiết về bồi thờng, hỗ trợ, tái định c và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất So v i cỏc quy ủ nh tr c ủõy t i ngh ủ nh 22/1998/N-CP ngy 24/04/1998 c a Chớnh ph v... l ủ c Nh n c b o v khi b ng i khỏc xõm ph m ủ n quy n s d ng ủ t h p phỏp c a mỡnh, ủ c b i th ng, h tr v tỏi ủ nh cv ủ t khi b thu h i B i th ng cho ng i cú ủ t b thu h i ủ giao cho mỡnh v giao l i cho Nh n c khi cú quy t ủ nh thu h i Lu t t ủai nm 1993 cng nh quy ủ nh vi c Nh n c xỏc ủ nh giỏ cỏc lo i ủ t ủ tớnh ti n khi giao ủ t, cho thu ủ t v b i th ng, h tr v tỏi ủ nh c khi thu h i, theo khung... Chớnh sỏch b i th ng h tr v tỏi ủ nh c khi nh n c thu h i ủ t Vi t Nam 1.4.1 Chớnh sỏch c a Nh n c v b i th ng, h tr v tỏi ủ nh c cho ng i b thu h i ủ t 1.4.1.1 Tr c khi cú Lu t t ủai nm 1993 Ngay khi hũa bỡnh ủ c l p l i Mi n B c (1954), ng v Nh n c ủó kh ng ủ nh con ủ ng t t y u c a cỏch m ng Vi t Nam l xõy d ng ch ngha xó h i Mi n B c v ủ u tranh gi i phúng mi n Nam ủỏp ng nhi m v xõy d ng ủ t n... ti: ỏnh giỏ vi c th c hi n chớnh sỏch b i th ng, h tr v tỏi ủ nh c khi Nh n c thu h i ủ t m t s d ỏn trờn ủ a bn huy n Kim B ng - t nh H Nam 1.2 M c ủớch, yờu c u: 1.2.1 M c ủớch: - Phõn tớch, ủỏnh giỏ cụng tỏc th c hi n chớnh sỏch b i th ng, h tr v tỏi ủ nh c khi Nh n c thu h i ủ t B ng - t nh H Nam; 3 m t s d ỏn trờn ủ a bn huy n Kim - ỏnh giỏ v rỳt ra u ủi m cng nh t n t i trong vi c th c hi n chớnh... ủ t khụng thu ti n s d ng ủ t, giao ủ t cú thu ti n s d ng ủ t, cho thu ủ t, nh n quy n s d ng ủ t c a ng i khỏc, c th (Qu c H i, 1998): - Xỏc ủ nh rừ cỏc quy n c a ng i s d ng ủ t khi ủ c giao ủ t cú thu ti n s d ng ủ t, giao ủ t nhng khụng ph i n p ti n s d ng ủ t v ủ c cho thu ủ t - Chuy n sang thu ủ t nụng nghi p (khụng b h n ch v h n ủi n) ủ t o ủi u ki n phỏt tri n cỏc trang tr i, thu hỳt m... cụng lao cho m t ch th no ủú b thi t h i vỡ hnh vi c a ch th khỏc B i th ng khi Nh n c thu h i ủ t l vi c Nh n c tr l i giỏ tr quy n s d ng ủ t ủ i v i di n tớch ủ t b thu h i cho ng i b thu h i ủ t (Qu c H i, 2001) b H tr H tr l giỳp ủ nhau, giỳp thờm vo (B G & T, 1998) H tr khi Nh n c thu h i ủ t l vi c Nh n c giỳp ủ ng i b thu h i ủ t thụng qua ủo t o ngh m i, b trớ vi c lm m i, c p kinh phớ ủ di... T i Vi t Nam ủ t ủai thu c s h u ton dõn, nh n c l ủ i di n ch s h u v th ng nh t qu n lý ủ i v i ủ t ủai, th c hi n ho t ủ ng giao ủ t, cho thu ủ t cho cỏc ch th s d ng ủ t Quy n s d ng ủ t tr thnh quy n ti s n c a ng i s d ng ủ t Do v y phỏp lu t c n gi i quy t hi ho l i ớch c a hai ch th quan tr ng ny Khi c n thi t Nh n c cú quy n thu h i ủ t ủ ph c v nhu c u c a xó h i Tuy nhiờn, khi thu h i ủ... m cũn l nguyờn nhõn c a nh ng v khi u ki n ủụng ng i v kộo di i u ny khi n ta ph i ti n hnh tỡm hi u nguyờn nhõn c a v n ủ l ủõu, nh ng ng i th c hi n chớnh sỏch hay cũn ngay trong chớnh sỏch? Hi n nay, vi c b i th ng, h tr v tỏi ủ nh ckhi Nh n c thu h i ủ t ủ c th c hi n theo Ngh ủ nh 197/2004/N-CP ngy 03/12/2004 c a Chớnh ph v b i th ng, h tr tỏi ủ nh c khi nh n c thu h i ủ t H ng d n th c hi n Ngh... theo quy ủ nh khi Nh n c thu h i ủ t ủ s d ng vo m c ủớch qu c phũng, an ninh, l i ớch qu c gia, l i ớch cụng c ng Ngh ủ nh ny l vn b n phỏp lý mang tớnh ton di n cao v c th hoỏ vi c th c hi n chớnh sỏch b i th ng, h tr v tỏi ủ nh c khi Nh n c thu h i ủ t, vi c b i th ng b ng ủ t cựng m c ủớch s d ng, cựng h ng ủ t Tuy nhiờn, trong quỏ trỡnh ti n khai th c t cho th y, sau khi Nh n c thu h i ủ t v th... ng ủ t th a thu n v giỏ ủ t v i nh ng ng i cú liờn quan khi th c hi n cỏc quy n chuy n nh ng, cho thu , cho thu l i quy n s d ng ủ t, gúp v n b ng quy n s d ng ủ t xỏc ủ nh ủ c giỏ ủ t chớnh xỏc v ủỳng ủ n chỳng ta c n ph i cú nh ng hi u bi t v ủ nh giỏ ủ t (Chớnh ph , 2004) nh giỏ ủ t ủú l nh ng phng phỏp kinh t nh m tớnh toỏn l ng giỏ tr c a ủ t b ng hỡnh thỏi ti n t t i m t th i ủi m khi chỳng . ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ:. Thầy giáo-PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà, tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ở một số dự án trên ñịa bàn huyện. iv 1.4. Chính sách bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất ở Việt Nam. 20 1.4.1. Chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư cho người bị thu hồi ñất 20 1.4.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam , Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam , Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam , Chương 1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Chương 3.Kết quả và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo, Mẫu phiếu điều tra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay