Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại một số xã điểm trên địa bàn tỉnh thái bình

133 377 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015, 07:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------- ---------- NGUYỄN ðỨC MINH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP SAU DỒN ðIỀN, ðỔI THỬA PHỤC VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ Xà ðIỂM TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------- ---------- NGUYỄN ðỨC MINH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP SAU DỒN ðIỀN, ðỔI THỬA PHỤC VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ Xà ðIỂM TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ VÒNG HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ học vị nào. Tôi xin cam ñoan, thông tin trích dẫn Luận văn ñều ñã ñược rõ nguồn gốc./. Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả Nguyễn ðức Minh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này, ñã nhận ñược giúp ñỡ tận tình của: Cô PGS.TS Nguyễn Thị Vòng, Giảng viên khoa Tài nguyên Môi trường, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Người ñã trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực ñề tài; Các thầy, cô giáo khoa Tài nguyên Môi trường, Viện ñào ñạo sau ðại học - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñồng nghiệp Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình; UBND huyện, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Nông nghiệp huyện Vũ Thư, huyện Tiền Hải, huyện Quỳnh Phụ; phòng, ban huyện UBND xã Nguyên Xã, xã An Ninh xã Quỳnh Minh. Tôi xin chân thành cảm ơn tới cá nhân, tập thể quan nêu ñã giúp ñỡ, khích lệ tạo ñiều kiện tốt cho trình thực ñề tài này. Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả Nguyễn ðức Minh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN . i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG . vii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x 1. MỞ ðẦU . 1.1. Tính cấp thiết ñề tài . 1.2. Mục ñích, yêu cầu ñề tài . 1.2.1. Mục ñích 1.2.2. Yêu cầu 1.3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài . 1.3.1.Ý nghĩa khoa học . 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn . 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 2.1. Một số vấn ñề lý luận sử dụng ñất nông nghiệp 2.1.1. Khái quát ñất nông nghiệp tình hình sử dụng ñất nông nghiệp 2.1.2. ðặc ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp vùng khí hậu nhiệt ñới . 2.2. Những vấn ñề ñánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 2.2.1. Hiệu kinh tế . 2.2.2. Hiệu mặt xã hội . 2.2.3. Hiệu môi trường 2.3. Những kinh nghiệm tích tụ tập trung ruộng ñất số nước giới . 2.3.1. Tích tụ ruộng ñất số nước . Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii 2.3.2. Tích tụ ruộng ñất số nước Châu Á 10 2.4. Tổng quan DððT . 12 2.4.1. Vấn ñề manh mún ruộng ñất . 12 2.4.2. Tình hình nghiên cứu nước 13 2.4.3. Tình hình nghiên cứu DððT Việt Nam . 15 2.5. Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn khu vực ñồng sông Hồng 23 2.6. Tình hình xây dựng nông thôn tỉnh Thái Bình . 26 2.6.1. Mục ñích xây dựng mô hình nông thôn . 26 2.6.2. Yêu cầu xây dựng mô hình nông thôn . 26 2.6.3. Nguyên tắc thực 27 2.6.4. Nội dung xây dựng mô hình nông thôn . 28 2.7. Tình hình DððT thực quy hoạch xây dựng nông thôn tỉnh Thái Bình . 29 2.7.1. Mục ñích DððT . 29 2.7.2. Nguyên tắc DððT 30 2.7.3. Trình tự thực DððT Thái Bình 31 3. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35 3.1. Phạm vi nghiên cứu . 35 3.2. Nội dung nghiên cứu . 37 3.2.1. ðiều tra, ñánh giá khái quát ñiều kiện tự nhiên, ñiều kịên kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình . 37 3.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp tỉnh Thái Bình . 37 3.2.3. ðánh giá hiệu sử dụng ñất sau công tác DððT 37 3.2.4. ðề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp sau công tác DððT 37 3.3. Phương pháp nghiên cứu . 37 3.3.1. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu . 37 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 3.3.2. Phương pháp thu thập thông tin 377 3.3.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu 38 3.3.4. Phương pháp xác ñịnh hệ thống tiêu ñánh giá hiệu sử dụng ñất 38 3.3.5. Phương pháp chuyên gia . 41 3.3.6. Phương pháp ñiều tra nông hộ 41 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 42 4.1. Khái quát ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình . 42 4.1.1. ðiều kiện tự nhiên 42 4.1.2. Các nguồn tài nguyên . 45 4.1.3. ðiều kiện kinh tế - xã hội . 49 4.2. Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp tỉnh Thái Bình 58 4.2.1. ðất trồng lúa . 59 4.2.2. ðất trồng lâu năm . 60 4.2.3. ðất rừng phòng hộ 60 4.2.4. ðất rừng sản xuất . 60 4.2.5. ðất nuôi trồng thủy sản: . 60 4.3. Kết thực DððT xã nghiên cứu . 61 4.3.1. Kết thực DððT 61 4.3.2. Kết vấn nông hộ xã nghiên cứu ñại diện . 71 4.3.3. ðánh giá hiệu sử dụng ñất sau DððT 74 4.4. ðánh giá chung kết ñạt ñược sau công tác DððT 84 4.4.1. Những mặt ñạt ñược . 84 4.4.2. Những mặt hạn chế . 94 4.5. ðề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp sau thực công tác dồn ñiền ñổi 95 4.5.1. Phương hướng mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Bình thời gian tới 95 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v 4.5.2. ðề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng ñất sau công tác DððT 96 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 99 5.1. Kết luận . 99 5.2. ðề nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 106 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng ñất tỉnh Thái Bình 46 Bảng 4.3. Thực trạng ruộng ñất trước sau DððT xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư . 61 Bảng 4.4. Tổng hợp diện tích giao thông, thủy lợi nội ñồng xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư 63 Bảng 4.5. Thực trạng ruộng ñất trước sau DððT xã An Ninh, huyện Tiền Hải . 65 Bảng 4.6. Tổng hợp diện tích giao thông, thủy lợi nội ñồng xã An Ninh huyện Tiền Hải . 67 Bảng 4.7. Thực trạng ruộng ñất trước sau DððT xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ . 68 Bảng 4.8. Tổng hợp diện tích giao thông, thủy lợi nội ñồng xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ . 70 Bảng 4.9. Ý kiến nông hộ ñược vấn ñối với việc DððT . 72 Bảng 4.11. Hiệu kinh tế số loại hình sử dụng ñất chủ yếu ñịa bàn xã An Ninh, huyện Tiền Hải . 78 Bảng 4.12. Hiệu kinh tế số loại hình sử dụng ñất chủ yếu ñịa bàn xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ 79 Bảng 4.13. Số trang trại sản xuất nông nghiệp sau DððT xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ . 79 Bảng 4.14. Số trang trại sản xuất nông nghiệp sau DððT xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư 80 Bảng 4.15. Số trang trại sản xuất nông nghiệp sau DððT xã An Ninh, huyện Tiền Hải . 80 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii Bảng 4.16. Mức ñầu tư lao ñộng thu nhập bình quân ngày công . 82 Bảng 4.17. Diện tích ñất công ích trước sau DððT xã nghiên cứu ñại diện 85 Bảng 4.18. Giá thầu ñất công ích trước sau DððT xã nghiên cứu ñại diện 86 Bảng 4.19. Bình quân diện tích ñất sản xuất nông nghiệp nhân trước sau DððT xã nghiên cứu ñại diện 90 Bảng 4.20. Sự thay ñổi cấu thu nhập hộ nông dân trước sau DððT xã nghiên cứu ñại diện . 90 Bảng 4.21. Mức thu nhập bình quân loại hộ trước sau DððT xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư . 92 Bảng 4.22. Mức thu nhập bình quân loại hộ trước sau DððT xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ 93 Bảng 4.23. Mức thu nhập bình quân loại hộ trước sau DððT xã An Ninh, huyện Tiền Hải . 94 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… viii UBND huyện Tiền Hải, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/3/2010 20 việc thực dồn ñiền, ñổi ñất nông nghiệp thực quy hoạch xây dựng nông thôn theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/02/2010 UBND tỉnh. UBND huyện Vũ Thư, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 16/3/2010 21 việc thực dồn ñiền, ñổi ñất nông nghiệp thực quy hoạch xây dựng nông thôn theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/02/2010 UBND tỉnh. 22 23 24 25 UBND tỉnh Thái Bình, Báo cáo Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình thời kỳ 2010 - 2020. UBND tỉnh Thái Bình, Báo cáo Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh Thái Bình, Báo cáo Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất năm kỳ ñầu (2011-2015) tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh Thái Bình, Báo cáo kết thống kê ñất ñai năm 2011 tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh Thái Bình, Quyết ñịnh số 2285/Qð-UBND ngày 26 25/9/2009 việc phê duyệt ðề án quy hoạch xây dựng nông thôn tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh Thái Bình, Quyết ñịnh số 214/Qð-UBND ngày 27 15/02/2010 việc ban hành “ðề án dồn ñiền, ñổi ñất nông nghiệp thực quy hoạch xây dựng nông thôn mới”. 28 29 UBND xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Báo cáo Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 xã An Ninh, huyện Tiền Hải. UBND xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Báo cáo Quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã An Ninh, huyện Tiền Hải ñến năm 2020. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 104 UBND xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Báo cáo Quy hoạch sử dụng ñất 30 ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất năm kỳ ñầu (2011-2015) xã An Ninh, huyện Tiền Hải. 31 32 UBND xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Báo cáo Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. UBND xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Báo cáo Quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư ñến năm 2020. UBND xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Báo cáo Quy hoạch sử dụng 33 ñất ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất năm kỳ ñầu (2011-2015) xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. 34 UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, Báo cáo Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ. UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, Báo cáo Quy hoạch chung 35 xây dựng nông thôn xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ ñến năm 2020. UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, Báo cáo Quy hoạch sử 36 dụng ñất ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất năm kỳ ñầu (20112015) xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ. 37 38 W.B (1992), World Develement Report Develement and the Enviroment. FAO (1990), Land Evaluation and farming syatem analysis for land use panning. Working docement. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 105 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Máy làm ñất xã An Ninh, huyện Tiền Hải Hình 2: Máy gặt ñập liên hoàn ñồng ñất xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 106 Hình 3: Khoai lang vụ ñông xã An Ninh, huyện Tiền Hải Hình 4: Mô hình sản xuất lúa công cụ sạ hàng xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 107 Hình 5: Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư Hình 6: Cầu ñược xây dựng theo quy hoạch nông thôn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 108 Hình 7: Nhân dân tham gia xây dựng giao thông, thủy lợi nội ñồng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 109 Hình 8: Nhân dân tham gia ñào ñắp giao thông, thủy lợi nội ñồng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 110 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 111 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 112 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 113 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 114 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 115 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… [...]... ng và hi u qu s d ng ñ t nông nghi p c a công tác DððT ph c v quy ho ch xây d ng NTM t i m t s xã ñi m c a t nh Thái Bình và ñ xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p sau công tác DððT trên ñ a bàn t nh Thái Bình 1.2.2 Yêu c u + Nghiên c u ñánh giá các ñi u ki n t nhiên, ñi u ki n kinh t - xã h i tác ñ ng ñ n quá trình s d ng ñ t nông nghi p trên ñ a bàn t nh Thái Bình; ... bàn t nh Thái Bình 1.3 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài 1.3.1.Ý nghĩa khoa h c Góp ph n xây d ng cơ s lý lu n và hoàn thi n quy trình DððT ph c v s nghi p CNH, HðH nông nghi p, nông thôn và quy ho ch xây d ng NTM trên ñ a bàn t nh Thái Bình 1.3.2.Ý nghĩa th c ti n T k t qu nghiên c u, các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p sau công tác DððT Trư ng ð i h c Nông nghi... nghiên c u ñ tài: "Th c tr ng và hi u qu s d ng ñ t nông nghi p sau DððT ph c v quy ho ch xây d ng NTM t i m t s xã ñi m trên ñ a bàn t nh Thái Bình" v i mong mu n làm rõ hơn cơ s khoa h c và ý nghĩa th c ti n c a vi c DððT, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p nh m th c hi n m c tiêu CNH, HðH nông nghi p, nông thôn; ph n ñ u ñưa Thái Bình thành t nh NTM vào năm 2020 1.2 M c ñích,... c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 2 + Làm rõ quá trình th c hi n và k t qu ñ t ñư c c a công tác DððT ñ t nông nghi p ph c v quy ho ch xây d ng NTM; hi u qu s d ng ñ t nông nghi p sau khi th c hi n công tác DððT t i m t s xã ñi m trên ñ a bàn t nh Thái Bình; + ð xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p sau công tác DððT trên ñ a bàn. .. cá - v t xã Quỳnh Minh, huy n Quỳnh Ph 81 xã An Ninh, huy n Ti n H i 81 xã Nguyên Xá, huy n Vũ Thư 82 Hình 4.8 So sánh m c thu nh p bình quân các h trư c và sau DððT t i xã Nguyên Xá, huy n Vũ Thư 92 Hình 4.9 So sánh m c thu nh p bình quân các h trư c và sau DððT t i xã Quỳnh Minh, huy n Quỳnh Ph 93 Hình 4.10 M c thu nh p bình quân c a các lo i h trư c và sau DððT t i xã An Ninh,... ch tiêu: Nhà văn hóa và khu th thao xã ñ t chu n c a B Văn hóa Th thao và Du l ch; 100% s thôn có nhà văn hóa và khu th thao thôn ñ t quy ñ nh c a B Văn hóa Th thao và Du l ch B y là tiêu chí ch nông thôn: Ph i ñ t ñư c các ch tiêu: ð t chu n c a B Xây d ng Tám là tiêu chí bưu ñi n: Ph i ñ t ñư c các ch tiêu: Có ñi m ph c v bưu chính vi n thông; có Internet ñ n thôn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i... ng c a nông h v i quy mô nh ; Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 11 + S tăng tư ng c a khu v c nông nghi p có tính ch t quy t ñ nh ñ n tăng trư ng kinh t nông thôn ð xóa ñói gi m nghèo c n t o thêm công ăn vi c làm cho l c lư ng lao ñ ng nông thôn Thành qu c a nh ng cu c c i cách ru ng ñ t ñã mang l i công ăn vi c làm và t o ñi u ki n cho các nông h phát... tiêu chí quy ho ch và th c hi n quy ho ch: Ph i ñ t ñư c các ch Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 23 tiêu: Quy ho ch s d ng ñ t và h t ng thi t y u cho phát tri n s n xu t nông nghi p hàng hóa, công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v ; Quy ho ch phát tri n h t ng kinh t - xã h i - môi trư ng theo chu n m i; Quy ho ch phát tri n các khu dân cư m i và ch... c trên th gi i Tích t và t p trung ru ng ñ t là m t yêu c u ñ t ra trong quá trình CNH, HðH nông nghi p, nông thôn c a các nư c T p trung ru ng ñ t c a các trang tr i quy mô nh thành nh ng trang tr i quy mô l n, t o ñi u ki n ñ áp d ng KHKT tiên ti n vào s n xu t, thâm canh tăng năng su t sinh h c, năng su t lao ñ ng, tăng kh i lư ng và t su t nông s n hàng hóa, gi m chi phí s n xu t và giá thành nông. .. T ñó, nông nghi p Vi t Nam bư c vào m t giai ño n m i tương ñ i n ñ nh Tuy nhiên, th i h n giao ñ t còn ng n và m t s quy n s d ng ñ t khác chưa ñư c lu t pháp hoá, d n ñ n ngư i nông dân có th ít có ñ ng cơ ñ u tư dài h n trên ñ t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 19 Lu t ð t ñai năm 1993 ra ñ i ñã gi i quy t ñư c nh ng v n ñ nêu trên Theo ñó nông dân . THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP SAU DỒN ðIỀN, ðỔI THỬA PHỤC VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ Xà ðIỂM TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP. quy hoạch xây dựng NTM. Từ thực tế trên, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: " ;Thực trạng và hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp sau DððT phục vụ quy hoạch xây dựng NTM tại một số xã ñiểm trên. DððT phục vụ quy hoạch xây dựng NTM tại một số xã ñiểm của tỉnh Thái Bình và ñề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp sau công tác DððT trên ñịa bàn tỉnh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại một số xã điểm trên địa bàn tỉnh thái bình , Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại một số xã điểm trên địa bàn tỉnh thái bình , Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa phục vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại một số xã điểm trên địa bàn tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay