Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai các tổ chức trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

108 264 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015, 07:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRẦN VĂN CƯƠNG ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ðẤT ðAI CÁC TỔ CHỨC TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN KHẮC THỜI HÀ NỘI – 2012 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác. Tôi xin cam ñoan rằng, giúp ñỡ cho việc thực luận văn ñã ñược cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn ñều ñược rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Trần Văn Cương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực ñề tài, ñã nhận ñược giúp ñỡ tận tình, ý kiến ñóng góp lời bảo quý báu tập thể cá nhân trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời, người trực tiếp hướng dẫn giúp ñỡ suốt thời gian nghiên cứu ñề tài viết luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo viện ðào tạo Sau ðại học, khoa Tài nguyên Môi trường, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cục ðăng ký - Thống kê - Tổng cục Quản lý ñất ñai, ñặc biệt anh, chị phòng Thống kê Kiểm kê ñất ñai ñã tạo ñiều kiện, giúp ñỡ. Tôi trân trọng cảm ơn giúp ñỡ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tiền Hải ñã tạo ñiều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết ñể thực luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn quan Văn Phòng UBND tỉnh Thái Bình nơi ñang công tác, cảm ơn gia ñình bạn bè ñã tạo ñiều kiện, ñộng viên xuất qua trình học tập, nghiên cứu thực luận văn này. Tôi xin ñược bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp ñỡ tận tình, quý báu ñó. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Văn Cương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi MỞ ðẦU i 1.1 Tính cấp thiết ñề tài. 1.2 Mục ñích, yêu cầu nghiên cứu TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận tầm quan trọng công tác quản lý ñất ñai ñất số tổ chức 2.2 Tổng quan quản lý ñất ñai nước ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Nội dung nghiên cứu 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. 35 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 35 4.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 43 4.1.3 ðánh giá chung: 49 4.2 Hiện trạng quản lý, sử dụng ñất ñai ñịa bàn huyện Tiền Hải 51 4.2.1 Tình hình quản lý Nhà nước ñất ñai 51 4.2.2 Hiện trạng sử dụng ñất ñai năm 2010 55 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii 4.2.3 ðánh giá chung tình hình quản lý, sử dụng ñất ñai 4.3 ðánh giá thực trạng quản lý, sử dụng ñất tổ chức ñịa bàn 61 huyện Tiền Hải 62 4.3.1 Hiện trạng sử dụng ñất tổ chức. 62 4.3.2 Thực trạng công tác ño ñạc ñất tổ chức. 70 4.3.3 Thực trạng công tác giao ñất cho các tổ chức sử dụng. 74 4.3.4 Thực trạng tình hình cấp giấy nhận quyền sử dụng ñất cho tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải. 77 4.3.5 Thực trạng tình hình quản lý, sử dụng ñất tổ chức 79 4.3.6 ðánh giá chung tình hình sử dụng ñất tổ chức 87 4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng ñất tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 88 4.4.1 Giải pháp sách pháp luật 88 4.4.2 Giải pháp kinh tế 91 4.4.3 Giải pháp khoa học công nghệ 92 4.4.4 Giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng ñất tổ chức thời gian tới 92 4.4.5 Các giải pháp khác 93 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 94 5.1 Kết luận 94 5.2 ðề nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHSDð : Kế hoạch sử dụng ñất KT-XH : Kinh tế - xã hội QHPTKT-XH : Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội SDð : Sử dụng ñất UBND : Uỷ ban nhân dân TM&MT : Tài nguyên Môi trường Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Hiện trạng sử dụng ñất ñai nước năm 2010 20 4.1 Diện tích sản lượng số trồng huyện Tiền Hải 45 4.2 Số lượng gia súc, gia cầm giai ñoạn 2005-2012 huyện Tiền Hải 46 4.3 Diện tích cấu sử dụng ñất nông nghiệp năm 2010 huyện Tiền Hải 4.4 Diện tích cấu sử dụng ñất có mục ñích công cộng năm 2010 huyện Tiền Hải 4.5 58 Diện tích cấu sử dụng ñất phi nông nghiệp năm 2010 huyện Tiền Hải 4.6 55 60 Hiện trạng sử dụng ñất tổ chức phân theo ñơn vị hành 63 4.7 Hiện trạng sử dụng ñất tổ chức theo mục ñích sử dụng ñất 67 4.8 Kết trích lục, chỉnh lý, trích ño khu ñất tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải 73 4.9 Tình hình giao ñất tổ chức 75 4.10 Tình hình thuê ñất tổ chức 75 4.11 Tổng hợp tình hình sử dụng ñất khác tổ chức 76 4.12 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải 4.13 Tình hình sử dụng ñúng mục ñích ñược giao, ñược thuê loại hình tổ chức 4.14 78 80 Tình hình sử dụng ñất không ñúng mục ñích ñược giao, ñược thuê loại hình tổ chức Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 81 vi 4.15 Tình hình cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép diện tích ñất ñược giao, ñược thuê tổ chức 4.16 Tình hình tranh chấp, lấn chiếm bị lấn chiếm diện tích ñất loại hình tổ chức 4.17 4.18 82 84 Tình hình sử dụng ñất vào mục ñích khác loại hình tổ chức 85 Tình hình ñất chưa ñưa vào sử dụng tổ chức 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết ñề tài. Nguồn tài nguyên, nguồn lực ñất ñai vô quý giá, song nguồn tài nguyên có hạn, việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên vào việc phát triển kinh tế xã hội cách khoa học, tiết kiệm ñạt hiệu cao vô quan trọng có ý nghĩa to lớn ñối với quốc gia. Ngày 7.11.2006, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO). Việc gia nhập WTO nỗ lực nhằm tiếp cận thị trường thương mại toàn cầu, nâng cao vị Việt Nam thị trường thương mại quốc tế, tạo tiền ñề hội nhập phát triển kinh tế. Là nước ñang phát triển, Việt Nam phải ñối mặt với nhiều thách thức gia nhập môi trường cạnh tranh quốc tế. Ý thức sâu sắc vấn ñề này, ðảng Nhà nước ta ñã bước ñưa sách ñúng ñắn, phù hợp. Một sách lớn chương trình hành ñộng Chính phủ ñưa nhằm thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương ðảng khoá X số chủ trương, sách lớn ñể kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO). Chương trình hành ñộng xác ñịnh nhiệm vụ quan hành nhà nước Trung ương ñịa phương, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế thực Nghị Ban Chấp hành Trung ương ðảng nhằm tận dụng hội vượt qua thách thức, ñưa nước ta bước vào giai ñoạn phát triển mới, nhanh bền vững. Chính phủ ñã rõ 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần ñược triển khai thực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nhiệm vụ quan trọng. Trong ñó, nhiệm vụ ñược cụ thể hoá ñề án, kế hoạch, sách cần ñược xây dựng thực hiện. Các công việc cụ thể ñược ñề cập chi tiết ñến nội dung, quan chịu trách nhiệm thời gian hoàn thành. ðối với mảng thị Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… trường ñất ñai bất ñộng sản, công việc cần ñược triển khai thực từ năm 2007 tổng kiểm kê quỹ ñất, quỹ nhà ở, trụ sở làm việc quan Nhà nước, tổ chức trị xã hội. Ở nước ta, quỹ ñất tổ chức ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất lớn. Theo kết thống kê ñất ñai toàn quốc năm 2010 diện tích xấp xỉ 9.800.000 ha, chiếm gần 29% diện tích tự nhiên nước. Tuy nhiên, diện tích quản lý chưa chặt chẽ, sử dụng chưa hiệu quả, việc quản lý ñể xảy nhiều tiêu cực, ñó bỏ hoang không sử dụng thời gian dài, sử dụng không ñúng mục ñích, bị lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê trái phép, chậm ñưa ñất vào sử dụng, lấn chiếm ñất công . Nhằm ñáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan, Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 việc kiểm kê quỹ ñất ñang quản lý, sử dụng tổ chức ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñến ngày 01 tháng năm 2008. ðây việc làm có ý nghĩa thiết thực việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước ñối với nguồn tài nguyên ñặc biệt quan trọng ñất ñai nói chung diện tích ñất ñang giao cho tổ chức quản lý sử dụng nói riêng. Do vậy, việc thực ñề tài "ðánh giá thực trạng ñề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý ñất ñai tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình" ñược ñặt với mong muốn ñưa giải pháp thiết thực tích cực nhằm tăng cường vai trò nắm chắc, quản chặt quỹ ñất Nhà nước - ñại diện chủ sở hữu ñối với ñất ñai nước ta. 1.2. Mục ñích, yêu cầu nghiên cứu 1.2.1. Mục ñích nghiên cứu ðánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng ñất tổ chức, ñồng thời ñề xuất giải pháp quản lý nhằm sử dụng ñất tiết kiệm, có hiệu ñối với quỹ ñất ñã giao cho tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… Bảng 4.17. Tình hình sử dụng ñất vào mục ñích khác loại hình tổ chức Trong ñó Tổng STT Loại hình tổ chức Diện diện tích Diện tích ñất sử tích ñất khác dụng vào mục làm nhà (ha) ñích SXKD (ha) (ha) Tổ chức nghiệp công 0,0650 0,0650 Tổ chức kinh tế 0,1350 0,1350 Ủy ban nhân dân xã 0,0760 Tổng số 0,2760 0,0760 0,2000 0,0760 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ñiều tra d, Tình hình ñất chưa ñưa vào sử dụng tổ chức: Tình hình ñất chưa ñưa vào sử dụng tổ chức chi tiết ñược tổng hợp bảng 4.18. Từ bảng 4.18 cho thấy tổng diện tích ñất tổ chức ñược giao, ñược thuê tổ chức chưa sử dụng 45,2604 18 tổ chức quản lý, ñó diện tích ñã ñưa vào sử dụng ñể hoang hoá 44,6704 16 tổ chức quản lý tập trung chủ yếu Uỷ ban nhân dân xã, tổ chức kinh tế tổ chức nghiệp công. Tình trạng xẩy số nguyên nhân: Do bất cập chế sách ñặc biệt việc xác ñịnh lực nhà nhà ñầu tư, xác ñịnh nghĩa vụ nhà ñầu tư dẫn ñến số tổ chức kinh tế có tư tưởng lợi dụng lúc thị trường bất ñộng sản biến ñộng tăng ñã tranh thủ lập dự án ñầu tư ñể ñược thuê ñất, giao ñất thuê ñất hòng chuyển nhượng dự án kiếm lời, ñược giao ñất, cho thuê ñất, thị trường bất ñộng sản biến ñộng giám không chuyển nhượng ñược dự án, khả ñầu tư ñất thành Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 85 bỏ hoang; số tổ chức ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, rủi ro kinh doanh nên hoàn thiện thủ tục, ñược giao ñất, cho thuê ñất khả ñầu tư tiếp dẫn ñến tình trạng bỏ hoang. ðối với loại hình tổ chức UBND xã quản lý, tình trạng bỏ hoang chủ yếu chuyển trụ sở xây vị trí mới; ñất 5% công ích, ñất khó giao UBND xã quản lý manh mún, nhỏ lẻ canh tác hiệu nên hộ gia ñình thuê ñã trả lại không sử dụng dẫn ñến tình trạng bỏ hoang. Diện tích ñất ñầu tư, xây dựng chậm 0,5900 tổ chức quản lý. dự án ñã ñược quan có thẩm quyền ñịnh ñầu tư không triển khai ñược triển khai chậm có nhiều khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư,… Một số dự án tiến ñộ thực chậm chủ ñầu tư thiếu vốn ñể thực hiện. Diện tích ñất chưa sử dụng, ñầu tư xây dựng chậm tổ chức theo loại hình tổ chức sau: Bảng 4.18. Tình hình ñất chưa ñưa vào sử dụng tổ chức Tổng STT Loại hình tổ chức diện tích (ha) DT ñã ñưa vào DT ñất ñầu SD tư, xây dựng ñể hoang hoá chậm Diện Tổ chức tích (ha) Tổ chức nghiệp công 1,0830 1,0830 Tổ chức kinh tế 5,0986 4,5086 Ủy ban nhân dân xã 39,0788 12 39,0788 Tổng số 45,2604 16 44,6704 Diện Tổ chức tích (ha) 0,5900 0,5900 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ñiều tra Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 86 - Tổ chức nghiệp công có tổ chức với diện tích ñể hoang hóa 1,0830 ha; - Tổ chức kinh tế có tổ chức diện tích ñể hoang hóa 4,5086 ha; tổ chức diện tích chậm ñầu tư xây dựng 0,5900 - UBND cấp xã có 12 tổ chức ñể diện tích hoang với diện tích 39,0788 ha. 4.3.6. ðánh giá chung tình hình sử dụng ñất tổ chức Qua số liệu phân tích cho thấy tình hình quản lý sử dụng ñất tổ chức ñịa bàn huyện ñược Nhà nước giao, cho thuê số tồn sau: - Sử dụng ñất ñược giao, ñược thuê ñể cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng trái phép 0,8279 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích ñược giao. - Sử dụng vào mục ñích khác 0,2760 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích ñược giao. - Lấn chiếm bị lấn chiếm 0,5520 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích ñược giao. -Bỏ hoang không sử dụng, chậm tiến ñộ ñầu tư xây dựng 45,2604ha, chiếm 3,28% diện tích ñược giao. Về phía quan quản lý Nhà nước ñiều bất cập như: Công tác tra, kiểm tra chưa việc quản lý, sử dụng ñất tổ chức chưa ñược tiến hành thường xuyên, việc xử lý vi phạm thiếu kiên quyết; phối hợp cấp ngành công tác quản lý ñất ñai ñối với tổ chức chưa ñồng ñồng bộ, thiếu chặt chẽ (ñất tổ chức thuộc thẩm quyền giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất tỉnh lại nằm ñịa bàn xã quản lý); công tác quản lý hồ sơ, công tác ño ñạc, chỉnh lý chưa ñược trọng; diện tích ñất ñịnh giao ñất, cho thuê ñất không trùng với diện tích giấy chứng nhận quyền sử Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 87 dụng ñất cấp cho tổ chức, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất thấp, khả chuẩn hóa liệu ñể quản lý phần mềm chuyên ngành gặp nhiều khó khăn, . Việc xử lý tài sản sau thu hồi ñất vi phạm sử dụng ñất sai mục ñích, ñể hoang, chậm tiến ñộ dự án ñầu tư nhiều vướng mắc khó xác ñịnh chi phí nhà ñầu tư ñã ñầu tư vào ñất thường người vi phạm không hợp tác không công nhận phần giá trị tài sản quan nhà nước xác ñịnh dẫn ñến nhiều vụ việc kéo dài, ñã có ñịnh thu hồi ñất không xử lý ñược tài sản. Việc sử dụng quỹ ñất không phù hợp ñã gây lãng phí việc sử dụng tài nguyên ñất, thất thu cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều tiêu cực quản lý sử dụng ñất gây khiếu kiện nhân dân. 4.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng ñất tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình ðể nhà nước “nắm chắc, quản chặt” nguồn tài nguyên ñất ñai, nhằm hạn chế tiêu cực sử dụng ñất, ñồng thời sử dụng có hiệu bền vững, ñất tổ chức cần thực số giải pháp sau: 4.4.1. Giải pháp sách pháp luật - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng ñất tổ chức ñược giao, cho thuê tránh sử dụng lãng phí ñặc biệt có tác ñộng xấu ñến môi trường xung quanh. - Xử lý nghiêm theo quy ñịnh pháp luật trường hợp vi phạm lĩnh vực sử dụng ñất lấn chiếm, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép; kiên thu hồi ñất ñối với trường sử dụng ñất sai mục ñích, trường hợp lấn chiếm, trường hợp chưa ñưa vào sử dụng ñúng tiến ñộ ñể hoang ñể chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất phù hợp, giao cho chủ ñầu tư có nhu cầu ñủ lực ñầu tư nhằm khai thác tối ña Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 88 nguồn tài nguyên này. - ðẩy nhanh công tác ño ñạc lập ñồ ñịa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho loại hình tổ chức ñịa bàn huyện; khẩn trương hoàn thành cấp giấy CNQSD ñất năm 2013 ñể thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý sử dụng ñất. - Kiến nghị với Bộ tài nguyên Môi trường, xây dựng ñịnh mức sử dụng ñất tổ chức, ñặc biệt ñịnh mức sử dụng ñất tổ chức ñược giao ñất không thu tiền sử dụng ñất ñể sở rà soát, thu hồi (hoặc bổ sung) ñất phù hợp với quy ñịnh, tránh sử dụng lãng phí quỹ ñất. - UBND xã, thị trấn phải công khai danh sách khu ñất tổ chức ñang quản lý, sử dụng trụ sở UBND cấp xã ñể nhân dân tham gia phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi, vi phạm pháp luật ñất ñai tổ chức sử dụng ñất. - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật ñất ñai cách thường xuyên, liên tục nhiều hình thức sâu rộng cấp, ngành với tầng lớp nhân dân nói chung, tổ chức sử dụng ñất nói riêng. -Sớm hoàn tất thủ tục quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2011-2020 kế hoạch sử dụng ñất năm (2011-2015), quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ, trang trại chăn nuôi tập trung, khu du lịch, khu ñô thị, ñiểm dân cư tập trung mới, bổ sung ñịa bàn huyện; quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn xã huyện ñể có thực việc giao ñất cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất có sở ñể tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra. - Kiến nghị với Quốc hội sửa ñổi luật Chính phủ sửa ñổi nghị ñịnh thực Luật ðất ñai theo hướng nhà ñầu tư không thực ñúng quy ñịnh ghi giấy phép ñầu tư, nhà nước thu hồi ñất không bồi Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 89 hoàn chi phí ñã ñầu tư, không thực miễn tiền thuê ñất thời gian chậm thực dự án. - Tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn bổ sung ñủ biên chế cho ñội ngũ làm công tác tra ñất ñai, văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất cấp từ tỉnh, huyện ñến ñịa cấp xã. - Cần rà soát lại quy hoạch chi tiết khu du lịch, cụm du lịch, cụm công nghiệp, làng nghề ñể sử dụng ñất có hiệu cân ñối với khả ñầu tư, ñảm bảo diện tích ñất trồng lúa, ñất nuôi trồng thuỷ hải sản; Chú ý dành quỹ ñất thích ñáng cho công tác quy hoạch khu, cụm công nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, ñô thị quỹ ñất xây nhà cho người có thu nhập thấp, ñất nghĩa ñịa, ñất xanh, ñất xử lý môi trường. - Xây dựng quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước ñất ñai quyền cấp xã, huyện quan chức tỉnh cấp ñất, giao ñất, cho thuê ñất ñịa phương, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế ñịa bàn huyện. - Có sách khuyến khích, thu hút dự án ñầu tư có quy mô lớn hàm lượng công nghệ cao, tạo sản phẩm giá trị gia tăng lớn, sử dụng lao ñộng trình ñộ cao; lĩnh vực mạnh ñịa phương, gây ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn cho thuê ñáp ứng nhu cầu nhà ñầu tư, sử dụng ñất ñô thị liền kề ñể phát triển ñồng hạ tầng xã hội dịch vụ phục vụ công nhân lao ñộng . - ðối với khu vực nông thôn cần ñẩy nhanh tiến ñộ dồn ñiền ñổi tránh manh mún ruộng ñất ñể thuận tiện cho việc ñầu tư sở hạ tầng, thuận tiện cho việc giới hóa vào sản xuất, giải phóng sức lao ñộng, tránh tình trạng bỏ hoang ñất nông nghiệp nói chung, quỹ ñất 5% công ích UBND xã quản lý nói riêng. - Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành nói chung, lĩnh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 90 vực ñất ñai nói riêng, rà soát lại thủ tục hành lĩnh vực ñất ñai, giảm tối ña thời gian thực thủ tục hành lĩnh vực ñất ñai nhằm tạo chế thông thoáng, thu hút ñầu tư. 4.4.2. Giải pháp kinh tế - Tiến hành rà soát tổ chức vi phạm pháp luật sử dụng ñất, thu hồi ñất ñối với trường sử dụng ñất sai mục ñích, trường hợp lấn chiếm, trường hợp chưa ñưa vào sử dụng ñúng tiến ñộ ñể hoang ñể chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất phù hợp, giao cho chủ ñầu tư có nhu cầu ñủ lực ñầu tư nhằm khai thác tối ña nguồn tài nguyên này. -Tăng cường ñầu tư kinh phí cho sở vật chất, ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn bổ sung ñủ biên chế cho ñội ngũ làm công tác tra ñất ñai, văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất cấp huyện ñến ñịa cấp xã; kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ñất ñai. - ðầu tư kinh phí quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2011-2020 kế hoạch sử dụng ñất năm (2011-2015), quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ, trang trại chăn nuôi tập trung, khu du lịch, khu ñô thị, ñiểm dân cư tập trung mới, bổ sung ñịa bàn huyện; quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn xã huyện nhằm minh bạch trình quản lý, sử dụng ñất. - ðầu tư kinh phí cho công tác ño ñạc lập ñồ ñịa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho loại hình tổ chức phạm vi nước; khẩn trương hoàn thành cấp giấy CNQSD ñất năm 2013 ñể thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý sử dụng ñất. - Tăng cường ðầu tư ñồng sở hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ, trang trại chăn nuôi tập trung, khu du lịch, khu ñô thị, ñiểm dân cư tập trung ñể nhăm thu hút ñầu tư, nâng cao hiệu sử dụng ñất ñối tượng sử dụng ñất nói chung, tổ chức sử dụng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 91 ñất nói riêng; phát triển ñồng hạ tầng xã hội dịch vụ phục vụ công nhân lao ñộng . - Tăng cường ðầu tư kinh phí xây dựng nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn ñể nâng cao hiệu sử dụng ñất ñối với khu vực nông thôn. 4.4.3. Giải pháp khoa học công nghệ Cần xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai ñầy ñủ minh bạch, nhằm cung cấp thông tin ñất ñai ñầy ñủ xác cho nhà ñầu tư. ðặc biệt khu vực có quy hoạch, khu vực ñã ñược giải phóng mặt chờ ñầu tư, . 4.4.4. Giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng ñất tổ chức thời gian tới - ðối với tổ chức sử dụng ñất mà chưa có giấy tờ quyền sử dụng ñất (chưa ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, công nhận quyền sử dụng ñất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất hợp pháp) cần tiến hành rà soát lại tính pháp lý, phù hợp quy mô sử dụng ñất ñể hợp thức hoá thu hồi. - Kiên xử lý trường hợp sử dụng ñất trái pháp luật, hiệu thấp theo hướng sau: + Thu hồi diện tích giao ñất, cho thuê ñất không ñúng ñối tượng, chuyển nhượng trái phép, không sử dụng sử dụng không ñúng mục ñích, diện tích dư thừa so với tiêu chuẩn, vi phạm quy hoạch, tiến ñộ ñầu tư chậm, hiệu chưa ñược phát huy gây lãng phí tài nguyên ñất. + Thông báo cho tổ chức có diện tích cho thuê, cho mượn trái phép cần ñưa diện tích ñã cho thuê, cho mượn trái phép sử dụng ñúng mục ñích. ðối với tổ chức không chấp hành cần kiên thu hồi nhằm tạo quỹ ñất cho dự trữ phát triển giao cho tổ chức, cá nhân khác có Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 92 nhu cầu sử dụng. - Những diện tích lấn, chiếm ñể bị lấn, bị chiếm cần rà soát lại trình sử dụng. ðối với diện tích ñủ ñiều kiện hợp thức hoá cho người ñang sử dụng, ñối với diện tích không ñủ ñiều kiện tiến hành thu hồi ñể trả lại ñất cho người sử dụng ñất trước ñây nhà nước thu hồi. 4.4.5. Các giải pháp khác - ðội ngũ cán bộ, công chức phải thường xuyên ñược ñào tạo nâng cao lực chuyên môn công tác quản lý nhà nước ñất ñai. ðồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý ñất ñai, thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến ñộng thông tin ñất ñai tránh lạc hậu nguồn thông tin quản lý. - ðẩy mạnh tính kịp thời hiệu công tác quy hoạch sử dụng ñất xã, thị trấn, nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác giao ñất, cho thuê ñất. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 93 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 5.1. Kết luận Từ kết nghiên cứu ñề tài, rút số kết luận sau ñây: - Toàn huyện Tiền Hải có 270 tổ chức sử dụng ñất với 641 khu ñất ñang sử dụng với 1.378,2965 ha, ñó: loại hình tổ chức sử dụng ñất nhiều UBND xã chiếm 72,00% tổng diện tích ñang sử dụng tổ chức; tổ chức kinh tế chiếm 23,25%, tổ chức nghiệp công chiếm 4,29 %; Các loại hình tổ chức lại gồm: Cơ quan hành nhà nước, Tổ chức trị, Tổ chức xã hội, Tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp chiếm 0,46% diện tích ñang sử dụng tổ chức. - Tổng diện tích tổ chức ñang sử dụng ñịa bàn huyện 1.378.2965 ha, ñó ñất nông nghiệp 829,8242 ha, chiếm 60,21 % tổng diện tích ñang sử dụng tổ chức; ñất phi nông nghiệp 503,2119 ha, chiếm 36,51 %; ñất chưa sử dụng 45,2604 ha, chiếm 3,28 % diện tích ñang sử dụng tổ chức. - Các hình thức giao ñất của tổ chức bao gồm: + Giao ñất: Diện tích giao ñất cho tổ chức 832,0056 ha, chiếm 60,36 % tổng diện tích hình thức loại hình tổ chức sử dụng, ñó giao ñất không thu tiền 831,5219 giao ñất có thu tiền 0,4837 ha. Diện tích giao không thu tiền chủ yếu tập trung loại hình Ủy ban nhân dân xã quản lý. + Cho thuê ñất: diện tích ñất loại hình tổ chức thuê sử dụng phạm vi toàn huyện 276,6731 ha, chiếm 20,07 % tổng diện tích ñất tổ chức, ñó thuê ñất trả tiền hàng năm 276,6731 tập trung toàn vào tổ chức kinh tế + Hình thức sử dụng khác: Hình thức sử dụng khác hình thức Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 94 loại hình tổ chức ñang sử dụng ñất mà chưa ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, công nhận quyền sử dụng ñất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất. Tổng diện tích hình thức sử dụng khác loại hình tổ chức ñang sử dụng ñất phạm vi toàn huyện 269,6178 ha, chiếm 19,56% tổng diện tích hình thức loại hình tổ chức sử dụng - 100% số tổ chức ñịa bàn huyện ñã ñược trích lục ñồ, ño ñạc chỉnh lý bổ sung, trích ño ñịa khu ñất với 270 tổ chức sử dụng ñất 641 khu ñất với tổng diện tích 1.378,2965 - Có 142 tổ chức ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, ñạt 52,6% số tổ chức cần cấp giấy, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñã cấp 207 giấy diện tích ñã cấp 186,72646 ha, ñạt 13,54% diện tích sử dụng tổ chức. - 270 tổ chức sử dụng ñúng mục ñích ñược giao, ñược thuê với diện tích 1.331,3802 ha, chiếm 96,60% tổng diện tích ñất ñược giao, ñược thuê tổ chức. Trong tổng số tổ chức ñược giao, ñược thuê ñất huyện Tiền Hải có 04 loại hình tổ chức sử dụng ñúng mục ñích 100% tổ chức Cơ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp; loại hình tổ chức lại có diện tích sử dụng không ñúng mục ñích chiếm tới 3,4% tổng diện tích sử dụng tổ chức. - Có tổ chức cho thuê trái phép, tổ chức cho mượn ñất trái phép, tổ chức chuyển nhượng trái phép, tổ chức sử dụng ñất vào mục ñích khác kinh doanh, làm nhà ở, tổ chức lấn chiếm, tổ chức bị lấn chiếm, 16 tổ chức ñể phần ñất hoang, tổ chức ñầu tư xây dựng chậm. Tổng diện tích ñất sử dụng sai mục ñích 46,9163ha, ñó UBND cấp xã tổ chức sử dụng sai mục ñích lớn chiếm 3,98% diện tích sử dụng, tổ chức kinh tế chiếm 1,95 % diện tích sử dụng, tổ chức nghiệp công chiếm 1,98 % diện tích sử dụng. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 95 - ðã ñề xuất nhóm giải pháp chế sách, kỹ thuật Giải pháp khoa học công nghệ giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng ñất tổ chức ñịa bàn huyện Tiền Hải thời gian tới. 5.2. ðề nghị - Nhà nước cần có sách cụ thể ñể quản lý hiệu quỹ ñất tổ chức ñược nhà nước giao cho ñất, cho thuê ñất, ñể Nhà nước “nắm chắc, quản chặt” nguồn tài nguyên ñất ñai, nhằm hạn chế tiêu cực sử dụng ñất, ñồng thời sử dụng có hiệu bền vững. - Xây dựng quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước ñất ñai quyền cấp xã, huyện quan chức tỉnh cấp ñất, giao ñất, cho thuê ñất ñịa phương. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Kết kiểm kê ñất ñai xây dựng ñồ trạng sử dụng ñất nước. 2. Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê ñất ñai xây dựng ñồ trạng sử dụng ñất. 3. Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Kết kiểm kê quỹ ñất năm 2008 tổ chức ñang quản lý, sử dụng ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñât theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ. 4. Chính phủ (1996), Nghị ñịnh số 85/1996/Nð-CP Quy ñịnh việc thi hành pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất Chỉ thị số 245/CT-TTg ngày 22 tháng năm 1996; 5. Chính phủ (1999), Nghị ñịnh số 17/1999/Nð-CP thủ tục chuyển ñổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng ñất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng ñất; 6. Chính phủ (1999), Quyết ñịnh số 1236/Qð-TTg ngày 24/12/1999 phê duyệt “Quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Thái Bình thời kỳ 1997 - 2010” 7. Chính phủ (2001), Nghị ñịnh số 79/2001/Nð-CP sửa ñổi, bổ sung số ñiều nghị ñịnh số 17/1999/Nð- CP ngày 19/03/1999 Chính phủ thủ tục chuyển ñổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng ñất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng ñất; 8. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai, Hà Nội; Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 97 9. Chính phủ (2007), Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ ñất ñang quản lý sử dụng tổ chức ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP quy ñịnh bổ sung quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư. 10. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 11. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật ðất ñai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 12. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật ðất ñai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 13. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật ðất ñai sửa ñổi bổ sung số ñiều Luật ðất ñai năm 1993 - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 14. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật ðất ñai - Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội. 15. Sở Kế hoạch ñầu tư (2010), Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình. 16. Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải (2010), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình ñến năm 2020. 17. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tiền Hải (2010), Kết kiểm kê ñất ñai xây dựng ñồ trạng sử dụng ñất huyện Tiền Hải. 18. Viện Nghiên cứu ðịa (2003), ðề tài Nghiên cứu thực trạng quỹ ñất công ích giải pháp thực nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng ñất công ích. 19. CVCC.TS Nguyễn ðình Bồng (2009), Giáo trình hệ thống pháp luật quản lý ñất ñai thị trường bất ñộng sản. 20. GS.TSKhH ðặng Hùng Võ (2010), Bài giảng Hệ thống quản lý ñất ñai Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 98 phát triển. 21. PGS Nguyễn Nhật Tân, GVC.TS ðoàn Công Quỳ, PGS.TS Nguyễn Thị Vòng, GVC.TS Nguyễn Quang Học (2009), Bài giảng Quy hoạch sử dụng ñất ñai. 22. PGS.TS Nguyễn Thanh Trà (2004), Bài giảng ñồ ñịa chính. Tiếng Anh 23. H.C. Pereira F.R.S (1998), Land use and water resources intemprerate and tropical climate, Cambridge University Press, page 5. 24. Land use planning for Berlin. Keeping up with Change, Summary 2001, http://www. Stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/index en.shtml. WEB SITE: 25. Các khu công nghiệp Thái Bình - tác dụng lan tỏa cực tăng trưởng (2010), http://itm.com.vn/vn/index.asp?sub=23&view=773 26. Công khai tổ chức sử dụng ñất ñể ngăn ngừa sai phạm (2010), http://vietnhadat.com/TTBDS/BDS/71-1509.html 27. Những “khu công nghiệp” khiến nông dân tức tưởi (2005), http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/114973/Thai-Binh-Nhung%E2%80%9Ckhu-cong-nghiep%E2%80%9D-khien-nong-dan-tuctuoi.html Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 99 [...]... ñang qu n lý, s d ng c a các t ch c ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t v i m c tiêu t ng h p và ñánh giá th c tr ng vi c qu n lý, s d ng qu ñ t ñư c nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t; trên cơ s ñó ñưa ra nh ng gi i pháp qu n lý, s d ng hi u qu hơn ñ i v i qu ñ t này 2.2 T ng quan qu n lý ñ t ñai trong và ngoài nư c 2.2.1 Ngoài nư c Hi n nay trên th gi i ngoài ý th c và tính pháp ch th c thi pháp lu t... - Các thông tin, s li u, tài li u ñi u tra ph i trung th c, chính xác, ñ m b o ñ tin c y và ph n ánh ñúng th c tr ng s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn nghiên c u Vi c phân tích, x lý s li u ph i trên cơ s khoa h c, có ñ nh tính, ñ nh lư ng b ng các phương pháp nghiên c u thích h p - ðánh giá ñúng th c tr ng, ñ xu t m t s gi i pháp ph i thi t th c, phù h p v i ñ c ñi m c a ñ a phương nh m nâng cao. .. m nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn nghiên c u Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 3 2 T NG QUAN CÁC V N ð NGHIÊN C U 2.1 Cơ s lý lu n và t m quan tr ng c a công tác qu n lý ñ t ñai và ñ t c a m t s t ch c 2.1.1 Cơ s lý lu n 2.1.1.1 Khái quát v ñ t ñai ð t ñai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư li u s n xu t... nhiên c a nư c ta (bao g m c ñ t li n và các ñ o n i) là 33.095.351ha Trên ñ a bàn c nư c, di n tích ñ t ñang ñư c khai thác s d ng vào các m c ñích nông nghi p và phi nông nghi p là 29.868.837 ha, chi m 90,25% di n tích ñ t t nhiên; ñ t chưa s d ng còn 3.226.514 ha, chi m 9,75% t ng qu ñ t Di n tích các lo i ñ t ñang ñư c s d ng vào các m c ñích chính ñư c t ng h p và th hi n b ng 2.1 như sau: B ng 2.1... l n di n tích ñ t giao t p trung vào 2 ñ i tư ng sau: Các t ch c ñư c giao ñ t nông nghi p nghiên c u thí nghi m, th c nghi m nông nghi p, lâm nghi p và ñ t chuyên dùng giao cho các t ch c xây d ng tr s cơ quan công trình s nghi p, qu c phòng, an ninh và các m c ñích công c ng không có m c tiêu l i nhu n ð c th hóa nh ng n i dung trên Chính ph và các B ñã ban hành các văn b n hư ng d n c th như sau:... ñ a bàn ñ phân b dân cư, kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng Hi n pháp Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 t i Chương II, ði u 18 quy ñ nh "Nhà nư c th ng nh t qu n lý toàn b ñ t ñai theo quy ho ch và pháp lu t, b o ñ m s d ng ñúng m c ñích và có hi u qu Nhà nư c giao ñ t cho các t ch c và cá nhân s d ng n ñ nh lâu dài" Vi c qu n lý, s d ng ngu n tài nguyên ñ t ñúng m c ñích, h p lý, ... ng ñ t và gi a các m c ñích s d ng ñ t khác nhau Vì v y ñ s d ng ñ t có hi u qu và b n v ng, qu n lý ñ t ñai ñư c ñ t ra như m t nhu c u c p bách và c n thi t Qu n lý ñ t ñai ñ m b o nguyên t c t p trung th ng nh t trong c nư c Vi c qu n lý nh m k t h p hi u qu gi a s h u và s d ng ñ t trong ñi u ki n h th ng pháp lu t nư c ta quy ñ nh ñ t ñai thu c s h u toàn dân, do Nhà nư c ñ i di n ch s h u và Nhà... trung bình và không ñư c tính vào t ng di n tích các lo i ñ t c a c nư c), c nư c hi n có 54.003 ha ñ t có m t nư c ven bi n ñang s d ng vào các m c ñích: - Nuôi tr ng thu s n có 34.484 ha, chi m 63,86%; - R ng ng p m n có 6.495 ha, chi m 12,03%; - Các m c ñích khác (du l ch bi n, xây d ng các công trình bi n, v.v.) có 13.024 ha, chi m 24,12% b Hi n tr ng s d ng ñ t theo các m c ñích s d ng c a các t... Tiên, Vi t Nam và Cu Ba ch t n t i duy nh t m t hình th c s h u v ñ t ñai là s h u Nhà nư c (hay s h u toàn dân Nam) và Vi t các nư c này vi c giao ñ t cho ngư i s d ng ñ t thông qua 3 hình th c như: giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t, giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t và cho thuê ñ t Tuy nhiên, ph thu c vào chính sách qu n lý ñ t ñai và t c ñ phát tri n kinh t mà l a ch n các lo i hình th c trên cho phù... th ng nh t qu n lý v ñ t ñai M t khác, qu n lý ñ t ñai còn có vai trò quan tr ng trong vi c k t h p hài hòa các nhóm l i ích c a Nhà nư c, t p th và cá nhân nh m hư ng t i m c tiêu phát tri n Công tác qu n lý ñ t ñai d a trên nguyên t c quan tr ng nh t là s d ng ti t ki m, hi u qu và b n v ng Do ñó qu n lý, s d ng ñ t ñai là m t trong nh ng ho t ñ ng quan tr ng nh t c a công tác qu n lý hành chính Nhà . nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức trên ñịa bàn huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 88 4.4.1 Giải pháp về chính sách pháp luật 88 4.4.2 Giải pháp về kinh tế 91 4.4.3 Giải pháp. chung và diện tích ñất ñang giao cho các tổ chức quản lý sử dụng nói riêng. Do vậy, việc thực hiện ñề tài "ðánh giá thực trạng và ñề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ñất ñai các tổ. ðánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng ñất của các tổ chức, ñồng thời ñề xuất các giải pháp quản lý nhằm sử dụng ñất tiết kiệm, có hiệu quả ñối với quỹ ñất ñã giao cho các tổ chức trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai các tổ chức trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai các tổ chức trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai các tổ chức trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay