Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

107 293 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2015, 12:46

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  ðỖ THỊ LAN PHƯƠNG ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG - TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - tháng 11/2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  ðỖ THỊ LAN PHƯƠNG ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG - TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HỒ THỊ LAM TRÀ Hà Nội - tháng 11/2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà nội, ngày…. tháng…. năm 2014 Tác giả luận văn ðỗ Thị Lan Phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý ñất ñai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ñã tạo mọi ñiều kiện thuận lợi và nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu luận văn này. ðặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, là người trực tiếp hướng dẫn khoa học, ñã tận tình giúp ñỡ và hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng, Phòng Tài nguyên và Môi trường - Văn phòng ðăng ký Quyền sử dụng ñất huyện Yên Dũng, Chi cục Thuế huyện Yên Dũng, Phòng Thống kê huyện Yên Dũng, Ủy ban nhân dân và cán bộ ñịa chính của 3 xã, thị trấn ñiều tra ñã tạo mọi ñiều kiện thuận lợi và cung cấp ñầy ñủ các thông tin, số liệu, tư liệu bản ñồ trong quá trình nghiên cứu luận văn này. Cuối cùng, tôi xin trân trọng cám ơn các bạn học viên cùng lớp, những người thân trong gia ñình và bạn bè ñã giúp ñỡ và ñộng viên tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn này. Hà nội, ngày…. tháng…. năm 2014 Tác giả luận văn ðỗ Thị Lan Phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix MỞ ðẦU 1 1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 2. Mục ñích nghiên cứu 2 3. Yêu cầu 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1 Một số khái niệm liên quan ñến quyền sử dụng ñất 3 1.1.1 Quyến sở hữu 3 1.1.2 Quyền sử dụng ñất 5 1.2 Quyền sở hữu, sử dụng ñất ở một số nước trên thế giới 8 1.2.1 Singapore 8 1.2.2 Thái Lan 9 1.2.3 Malaixia 11 1.2.4 Trung Quốc 13 1.3 Tổng quan về tình hình thực hiện các quyền sử dụng ñất ở Việt Nam 15 1.3.1 Quá trình hình thành, phát triển các quyền sử dụng ñất ở Việt Nam 15 1.3.2 Hệ thống các văn bản pháp luật liên quan ñến việc thực hiện các quyền sử dụng ñất 18 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 ðối tượng nghiên cứu 23 2.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.3. Nội dung nghiên cứu 23 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.3.1 ðiều tra ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 23 2.3.2 Hiện trạng quản lý, sử dụng ñất 23 2.3.3 Tình hình thực hiện các quyền sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 23 2.3.4 ðánh giá tình hình thực hiện các quyền sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 23 2.3.5 ðánh giá của người dân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 24 2.3.6 ðề xuất một số giải pháp cho việc thực hiện các quyền sử dụng ñất ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Phương pháp lựa chọn ñịa ñiểm nghiên cứu 24 2.4.2 Phương pháp ñiều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 24 2.4.3 Phương pháp ñiều tra số liệu sơ cấp 25 2.4.4 Phương pháp lựa chọn 12 tiêu chí ñánh giá 25 2.4.5 Phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý số liệu 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của ñịa bàn nghiên cứu 27 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 29 3.1.3 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 33 3.2 Tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai 34 3.2.1 Tình hình quản lý ñất ñai 34 3.2.2 Biến ñộng ñất ñai 38 3.2.3 Hiện trạng sử dụng ñất ñai 39 3.3 Thực trạng thực hiện các quyền của người sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 41 3.4 ðánh giá thực trạng thực hiện các quyền của người sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Yên Dũng tại các ñịa ñiểm nghiên cứu giai ñoạn 2009 - 2013 43 3.4.1 Khái quát chung về 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 43 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.4.2 ðánh giá tình hình thực hiện quyền chuyển ñổi quyền sử dụng dất nông nghiệp 44 3.4.3 ðánh giá tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng ñất 47 3.4.4 ðánh giá tình hình thực hiện quyền cho thuê quyền sử dụng ñất 52 3.4.5 ðánh giá tình hình thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng ñất 54 3.4.6 ðánh giá tình hình thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng ñất 58 3.4.7 ðánh giá tình hình thực hiện quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng ñất 61 3.5. ðánh giá của người dân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất của huyện Yên Dũng 64 3.5.1 Ý kiến của người dân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất 64 3.5.2 Những ưu ñiểm và tồn tại trong việc thực hiện quyền sử dụng ñất tại huyện Yên Dũng 67 3.6 ðề xuất giải pháp nâng cao việc thực hiện quyền sử dụng ñất tại huyện Yên Dũng 72 3.6.1 Giải pháp khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quyền sử dụng ñất tại huyện 72 3.6.2. Các giải pháp nâng cao việc thực hiện quyền sử dụng ñất tại huyện Yên Dũng 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 1. Kết luận 76 2. Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG STT Tên Bảng Trang Bảng 3.1: Biến ñộng ñất ñai huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 38 Bảng 3.2: Hiện trạng sử dụng ñất huyện Yên Dũng năm 2013 41 Bảng 3.3: Tình hình thực hiện quyền sử dụng ñất của các hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 43 Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng ñất tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu năm 2013 44 Bảng 3.5: Tình hình chuyển ñổi quyền sử dụng ñất nông nghiệp tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu giai ñoạn 2009 - 2013 45 Bảng 3.6: Tổng hợp phiếu ñiều tra tình hình thực hiện quyền chuyển ñổi quyền sử dụng ñất nông nghiệp tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 46 Bảng 3.7: Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ở tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu giai ñoạn 2009 - 2013 47 Bảng 3.8: Tổng hợp phiếu ñiều tra tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ở tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 48 Bảng 3.9: Tổng hợp phiếu ñiều tra tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng ñất nông nghiệp tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 51 Bảng 3.10: Tổng hợp phiếu ñiều tra tình hình thực hiện quyền cho thuê quyền sử dụng ñất tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 52 Bảng 3.11: Tình hình thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng ñất tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu giai ñoạn 2009 - 2013 54 Bảng 3.12: Tổng hợp phiếu ñiều tra tình hình thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng ñất tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 56 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii Bảng 3.13: Tình hình thực hiện quyền tặng, cho quyền sử dụng ñất tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu giai ñoạn 2009 - 2013 58 Bảng 3.14: Tổng hợp phiếu ñiều tra tình hình thực hiện quyền tặng, cho quyền sử dụng ñất tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 59 Bảng 3.15: Tình hình thực hiện quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng ñất ở tại 03 ñịa ñiểm nghiên cứu giai ñoạn 2009 - 2013 61 Bảng 3.16: Tổng hợp phiếu ñiều tra tình hình thực hiện quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng ñất theo 03 ñịa ñiểm nghiên cứu 62 Bảng 3.17: Ý kiến của các hộ gia ñình, cá nhân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất 65 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC HÌNH STT Tên Hình Trang Hình 3.1. Sơ ñồ hành chính huyện Yên Dũng 28 Hình 3.2: Cơ cấu sử dụng các loại ñất huyện Yên Dũng năm 2013 41 [...]... n th ch p b ng quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n Yên Dũng, t nh B c Giang - ð xu t m t s gi i pháp tăng cư ng trách nhi m và hi u qu trong quá trình th c thi QSDð trên ñ a bàn nghiên c u 3 Yêu c u - ðánh giá ñúng tình hình th c hi n các QSDð; - Các gi i pháp ñ xu t có ý nghĩa khoa h c và th c ti n, góp ph n thúc ñ y vi c th c hi n các QSDð huy n Yên Dũng, t nh B c Giang H c vi n Nông nghi p Vi t... n các quy n c a ngư i SDð 2.3.2 Hi n tr ng qu n lý, s d ng ñ t 2.3.3 Tình hình th c hi n các quy n s d ng ñ t c a h gia ñình, cá nhân trên ñ a bàn huy n Yên Dũng giai ño n 2009 - 2013 2.3.4 ðánh giá tình hình th c hi n các quy n s d ng ñ t c a h gia H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 23 ñình, cá nhân trên ñ a bàn huy n Yên Dũng giai ño n 2009 - 2013 + ðánh giá. .. Nguyên nhân t i sao? Gi i pháp ñ gi i quy t nh ng t n t i như th nào? Vi c gi i ñáp ñ y ñ và chính xác ba câu h i này nh m ñưa ra hư ng gi i quy t thích h p trong giai ño n ti p theo Xu t phát t nh ng lý do trên, tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá vi c th c hi n các quy n c a ngư i s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n Yên Dũng - t nh B c Giang 2 M c ñích nghiên c u - ðánh giá tình hình th c hi n các. .. giá tình hình chuy n ñ i QSDð; + ðánh giá tình hình chuy n như ng QSDð; + ðánh giá tình hình cho thuê QSDð; + ðánh giá tình hình th a k QSDð; + ðánh giá tình hình t ng, cho QSDð; + ðánh giá tình hình th ch p b ng QSDð; 2.3.5 ðánh giá c a ngư i dân v vi c th c hi n các quy n s d ng ñ t c a huy n Yên Dũng, t nh B c Giang 2.3.5.1 Ý ki n c a ngư i dân v vi c th c hi n các quy n s d ng ñ t 2.3.5.2 Nh ng ưu... kê, các phòng ban chuyên môn, các báo cáo c a UBND ( y ban nhân dân) huy n Yên Dũng Các s li u v hi n tr ng SDð, bi n ñ ng SDð t i phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Yên Dũng S li u tình hình th c hi n các QSDð; s li u các trư ng h p ñăng ký bi n ñ ng do th c hi n các QSDð ñư c thu th p t i Văn phòng ðăng ký QSDð huy n Yên Dũng Nghiên c u cũng s thu th p và làm rõ s trư ng h p th c hi n t ng QSDð... i dung nghiên c u 2.3.1 ði u tra ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i + ði u tra, ñánh giá các ñi u ki n t nhiên như v trí ñ a lý, khí h u, th i ti t ñ a hình, tài nguyên ñ t và nư c … nh hư ng ñ n th c hi n các quy n c a ngư i SDð trên ñ a bàn huy n + ðánh giá các ñi u ki n kinh t , xã h i có nh hư ng ñ n th c hi n các quy n c a ngư i SDð như: th c tr ng phát tri n kinh t c a huy n, tình hình dân s... Yên Dũng là m t huy n n m phía ðông Nam c a t nh B c Giang có v trí là c a ngõ n i li n các t nh phía ðông B c v i thành ph B c Giang Trong nh ng năm g n ñây, huy n Yên Dũng có t c ñ phát tri n ñô th hóa và hi n ñ i hóa vô cùng m nh m Ngoài ra, các chương trình c a Nhà nư c như chương trình d n ñi n ñ i th a ñã và ñang ñư c áp d ng t i huy n Yên Dũng d n ñ n ho t ñ ng th c hi n QSDð c a ngư i dân cũng... thu ti n thuê ñ t, thuê m t nư c 1.3.2.3 Các văn b n quy ñ nh vi c th c hi n các quy n s d ng ñ t t i B c Giang + Quy t ñ nh 121/2008/Qð-UBND ngày 19/11/2008 c a UBND t nh B c Giang v vi c ban hành quy ñ nh di n tích ñ t t i thi u ñư c phép tách th a ñ i v i t ng lo i ñ t trên ñ a bàn t nh B c Giang + Quy t ñ nh 112/2009/Qð-UBND ngày 28/10/2009 c a UBND t nh B c Giang v vi c ban hành b n Quy ñ nh m t... d ng trên ñ a bàn t nh B c Giang + Quy t ñ nh 118/2009/Qð-UBND ngày 06/11/2009 v vi c ban hành quy ñ nh, trình t th t c giao ñ t, cho thuê ñ t, thu h i ñ t, cho phép chuy n m c ñích SDð, gia h n SDð ñ i v i t ch c, h gia ñình, cá nhân trên ñ a bàn t nh B c Giang + Quy t ñ nh 134/2009/Qð-UBND ngày 15/12/2009 v vi c ban hành quy ñ nh h n m c ñ t có vư n, ao ñ i v i h gia ñình, cá nhân trên ñ a bàn t... th c hi n quy n s d ng ñ t t i huy n Yên Dũng 2.3.6 ð xu t m t s gi i pháp cho vi c th c hi n các QSDð huy n Yên Dũng, t nh B c Giang 2.4 Phương pháp nghiên c u 2.4.1 Phương pháp l a ch n ñ a ñi m nghiên c u Căn c vào n i dung ñ tài, trên cơ s xem xét th c t v tình hình phát tri n kinh t - xã h i, t c ñ công nghi p hoá, ñô th hoá và tình hình th c hi n th c hi n các QSDð, ti n hành ch n 3 ñ a ñi m có . hình thực hiện quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng ñất 61 3.5. ðánh giá của người dân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất của huyện Yên Dũng 64 3.5.1 Ý kiến của người dân về việc thực. 3.2.3 Hiện trạng sử dụng ñất ñai 39 3.3 Thực trạng thực hiện các quyền của người sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 41 3.4 ðánh giá thực trạng thực hiện các quyền của. thực hiện các quyền sử dụng ñất của hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn huyện Yên Dũng giai ñoạn 2009 - 2013 23 2.3.5 ðánh giá của người dân về việc thực hiện các quyền sử dụng ñất của huyện Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang , Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang , Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang , Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay