Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

57 197 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2015, 10:57

Mỗi công ty là một tế bào của nền kinh tế, là nơi tổ chức kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích lũy cho xã hội phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, để có một hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt thì ngay từ đầu quá trình sản xuất công ty cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó sao cho hiệu quả nhất, các công ty sử dụng vốn sao cho hợp lý và có thể tiết kiệm được vốn mà hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn cao, khi đầu tư có hiệu quả ta có thể thu hồi vốn nhanh và có thể tiếp tục quay vòng vốn, số vòng vốn quay càng nhiều thì càng có lợi cho công ty và có thể chiến thắng đối thủ trong cạnh tranh.Việc nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn nói chung và hiệu quả sử dụng Vốn lưu động (VLĐ) nói riêng đều gắn liền vói hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và là vấn đề cấp bách có tầm quan trọng đặc biệt đối với các công ty với những kiến thức đã được trau dồi qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, dưới sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS. Ngô Kim Thanh và sự chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh, chị trong phòng Kế toán tài chính tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: ” Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng”Nội dung đề tài được chia làm 3 chương:Chương 1: Khái quát về công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng.Chương 2: Thực trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măngBản thân em còn nhiều hạn chế về nhận thức cũng như kinh nghiệm thực tế, do vậy trong chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng để chuyên đề của em hoàn thiện hơn nữa.Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Ngô Kim Thanh, các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh, cùng các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này.                 !" #$ #%& '() '*+,! ) -, ' . /0 1$ ( 1-%& 2*3 $ $& /0 $) $&,!         45670869:,8;<=6>6,8?66 8&69@A.*+/B"@696%C6+6*D0;"- 6E6*D0@BF @/"G;/B6H70G.*+,!& AI/@A.*+666H%&/B/ %.J !K.&%&/H.6G+;666.J!K%&.6? %6HB8,G7/ ?6%&7G.*+,!%L6;, / 6HG6HB-%&%6HB8K6%M %&;.&%M%&6:A66H?66%6HB68 N/&9@6"@F $G6O6G.J!K$&H6%G.J!K $& /0P$QH@3/:N:%HG.*+,! 696%%+/:6+66H7@R/S6G/&%T666 %TU,8>6/D/ ?6@!-@AR6C;36>" @ 2;2V6C"6=$6W7 <7"* 7X;! T.V T!L696#'F'F1)7%.V6Y CA69666;6Z;;6[@M)86"6= $6W7 <7"*7X;W7/D7"!"/.O36>/:\  !"#$%&'()(%*+*,-),.%(/0-*1"2"+3456%& !"#$% 78*9%7:(;,-<*(=>-!?%>8*@*>A%B 10!/:/ ?667]6 < -!?%CDE-)*2")7&F(9%7:(;,-<*(=>7-!?%>8*@* >A%G -!?%HD-I(7J8%-*1"2"+7;(-K(&'3456% !"#$% 78*9%7:(;,-<*(=>-!?%>8*@*>A%G -!?%LD*+*,-),.%(/0-*1"2"+3456% !"#$%78* 9%7:(;,-<*(=>-!?%>8*@*>A%  ^   OW76M:"68%:C>66E ,G7 V68;!%C@63/:6N66N,@,_U8.HF `7@+7C/ ?6U/HH,869666% CB60O%3@6=$6W7 <7"*7X /B63/:69W7G<UF `7*6O67<.V T!LCA69#'F'F1 )7666@)@[,!;6a666 6Z;6[@M6b)86=$6W7 < 7"*7X/D"/:,G6W763/:F    c   CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG  !"##$%$!"&'()* 6=$6W7 <7"*7X!G T6 "6,8/06C@V606=6*7X$G17/ ?6 CW8/[.&dcef(ghif^cf^jjh690 @ k0*O!V@36<.k?+*G6>%C 8[( 7X%6%Cg0*O!VF6>6/%"/0 ,BIhifh^f^jj^F 1  ^cfhcf^jj];  0  @ k  0  *O  !V      8  /[  .& hcclf(gC"6=$6W7 <7"*7XF 1ccfhcfchhm;0*O!V/D6H8/[.&cdhfg(%:%G6 6B!G1 T66=$6W7 <7"*7X 06=6(7X$G176=$6W7 < 7"*7XF 6>6/%"/0! TA>666=I cefhefchhmW+6>C/X,,!.&h^h]h^^jm] !.k,8"6%/ 106+%/=]^ef^^fchhnF 1^mf^^fchhm66>6/ ?6378"@O7 ![66>,10%T7D6>,$$F @K.k66=$6W7 <7"*7X [6Y'&]ed/ 2#H; <G;(O;10 G"debPeQ]dme]]mef]]dm o*PdebeQ]dmecidm `7ffpppF6W7WbF67F%   +',' /01-)'()*   ]   b)!66"%C K6%K*7X;69866+ %:6666*7XT@F b)!%CG*O!V;3G *X;!%,/&F b)!%C%![6%K%CF b)!,6;68866"K%*YK6%K6 .*+*7X%666,669*D0F bC!V/ ;*O!V66!Vk;%XM;@O7  <7";.3[;,/[7T;,6G;,,8;,6 G6;,@66+F b)!%CB@ T6%&68 b>63BF b)!![6%K%6<@;;,6."P, -7,!@;M,@,W;%E@ 2QF  !" 07696=$6W7 <7"*7X/ ?6 =6>6W7A66=FBG7A.P'</-h^ 07=6>669Q #$%&'()* b=.&/0@]^h606O%3;@/H 17T^hm T687mmq 1UT^he 2687]eq bW@A/0637 @A/0/"R6^]m T;687ehq  e   @A/0@6+% <! <i^ 2;687^mq /0,6^c] 2;687ehq bW%[@66 6i^ 2;687^mq 6637G%K^id 2;687i^q @>68.*+,!^h^ 2;687]]q <6+ </&Rr;a?%T"A!G" /0698@s%V6,! <7";t@R60O %3@A/0/"R6687eeq;6+6@+O7/86+  ?-OV6F   23'&4 /56701-)'()* #+,-.'/'012'3-4'/'012'5' ) 67 u-M7J!N%:O"7#<"&'0 13G/%669%66"K* 7X;*YF / ?666+=/[kC/Gb ).$G17"667_06Y1FV6 G7"/O%6>666*7X06= 1(7X$G17F (7X7/*;/v;//W;/*6;S .NI66-= <7"913;G  i    O-;=[6%K <7"%6G ``F &%T667S/%69;!6H:X7, G7@s%V66>6E !@A&7&G%T66/< %[66+;66"3/7/ ?6/%=/[ />6,!69F $T![6%K%C;/D/ 70.& <G%C/B/ >"/0,!;@66M 2*333770  ?T66. <G/B/>,[2666"/06>%C  %![6%K%C697AF u-M7J!N%#<"J/ 66+68667*7X@ =1(7X$G17 *7XY7'<;*7XZ '<;*7X7G;*7X"6;*7XM;*7X 4;*7X3w8C@V68666 *7X"6 (7XM;*7X"6F &%T66*7X,6;8,8?%C6B x6/ 29;/ 20PQ%/ 2.NF (7X%C6B%666*7X * 7X"6;*7XY7'<;*7X4FFF  m   Sơ đồ 01: Sơ đồ b" m$y t' ch*c  n  yz{z|1#}~1# {z|1#•€1•‚ l1)zƒ4 '„… l1#z…4† M=6>6/0 M,8&,3 6 M,8b,8"6 M/ @B M,‡C M,!%C M,!%C B $XM6 !VO 6 @O7,! ![6%K=? 1 M "6 17 1A Y7'< 4 )3# %%XM/"!G F4 $XM/"!GZ R %C " [...]... đề Công ty cần phải đặt trọng tâm quản lí vào để nâng cao hiệu quả sư dụng vốn lưu động Sau đây sẽ là sự phân tích cụ thể từng vấn đề được và chưa được với từng khoản mục này 2.2 Phân tích tình hình quản lí sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng từ năm ( 2009-2012 ) 2.2.1 Tình hình quản lí và sử dụng vốn bằng tiền Bảng 05: Bảng chi tiết Vốn. .. được hiệu quả cao nhất CHƯƠNG 2 Bùi Đăng Hải 14 Lớp: QTKD TH K42 Chuyên đề tốt nghiệp THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG 2.1 Phân tích tình hình tổ chức, đảm bảo Vốn lưu động của Công ty năm 2010 2.1.1 Tình hình xác định nhu cầu vốn lưu động năm 2012 Việc dự báo nhu cầu vốn lưu động tăng thêm là căn cứ quan trọng để công ty. .. 2.2.2 Tình hình quản lí các khoản phải thu của Công ty qua 2 năm 20092010 * Tình hình quản li các khoản phải thu Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, do vậy việc phát sinh các khoản phải thu là vấn đề thường xuyên ở doanh nghiệp, đồng thời đây cũng là phần chiếm ty trọng lớn trong giá trị tài sản lưu động của doanh... hàng Thời hạn cấp tín dụng hiện nay của Công ty là 23 ngày Đối với các công ty chậm trả Công ty cũng chỉ gọi điện nhắc nhở và thực hiện nhừng cấp hàng đối với công ty này Các khách hàng của Công ty đều là các công ty thuộc cùng Tổng công ty Xi măng, do vậy Công ty cũng không tiến hành xác định hnaj mức tín dụng cấp cho mỗi khách hàng Bùi Đăng Hải 27 Lớp: QTKD TH K42 Chuyên đề tốt... vẫn giảm Đó là do trong năm 2010 công ty đã thanh toán khoản nợ với ngân hang Hàng hải_ CN đống đa là 20 ty đồng 2.1.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh trong năm gần đây của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ( Bảng 02 ) Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên... thấy Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng bên cạnh những cố gắng trong việc tiêu thụ sản phẩm, doanh thu thuần tăng song Công ty cần có những nguồn tài trợ cho kinh doanh phù hợp, tối thiểu hóa chi phí tài chính nhằm nâng cao lợi nhuận Bùi Đăng Hải 12 Lớp: QTKD TH K42 Chuyên đề tốt nghiệp 2.1.5 Thuận lợi và khó khăn chủ yếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. .. hải phòng (18 ty VNĐ) Trong năm khoản mục phải thu khách hàng cảu Công ty đã tăng cả về giá trị lẫn ty trọng Điều này một mặt giúp Công ty tăng uy tín, tăng thị phần trong ngành kinh doanh than nhưng mặt trái của nó là Công ty bị chiếm dụng vốn dẫn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kém linh hoạt, giảm hiệu quả sư dụng vốn lưu động, hơn nữa Công ty có thể gặp... tuy nhiên lại cho thấy công ty sư dụng vốn chưa linh hoạt Đánh giá về nguồn vốn lưu động của công ty : công ty sư dụng mô hình tài trợ mang lại sự an toàn cao, chi phí tài trợ xét trên góc độ tài chính cao Các khoản phải trả nhà cung cấp khác cao nhưng đến cuối năm giảm, điều đó Bùi Đăng Hải 17 Lớp: QTKD TH K42 Chuyên đề tốt nghiệp làm tăng thên uy tín cho công ty trong việc thanh toán... 45,58% 234.666,63 148.745,18 - 85921,45 -36,61% thương xuyên ( 1- 2 ) 1 Tài sản ngắn hạn 2 Nguồn vốn ngắn hạn Xem xét về nhu cầu vôn lưu động và nguồn vốn lưu động thường xuyên của Công ty ta thấy: mô hình tài trợ vốn lưu động mà Công ty đang sư dụng là tài trợ 100% tài sản lưu động thường xuyên và 1 phần tài sản lưu động tạm thời bằng nguồn vốn lưu động thường xuyên Đặc điểm của mô hình... đồng chiếm ty trọng 98,84% trong các khoản phải thu ngắn hạn, tới cuối năm các khoản này đã tăng lên 103.681,97 triệu đồng tương ứng với múc độ tăng 14,7% và chiếm ty trọng là 98,84% trong tổng số giá trị các khoản phải thu ngắn hạn Trong số khách hàng của Công ty, những khách hàng có dư nợ lớn là công ty xi măng Bút Sơn (14 ty VNĐ), xi măng Hoàng Mai (20 ty VNĐ), Xi amwng hải . < 7"*7X/D"/:,G6W763/:F    c   CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG  !"##$%$!"&'()* 6=$6W7
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng, Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng, Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn