việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững

57 4,105 12
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 22:16

luận văn về việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững LI NểI U Cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nớc đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ở mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tồn tại đứng vững phát triển theo kịp nền kinh tế khu vực thế giới. Thì vấn đề quan tâm hàng đầu chính hiệu quả sản xuất kinh doanh. Còn chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nớc thành các Công ty cổ phần, tạo điều kiện cho các t chc thêm nhiều hội, mở rộng hành lang pháp lý tự ra quyết định tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác trong nền kinh tế thị trờng khi sức lao động đợc coi hàng hoá thì việc đánh giá đúng giá trị của loại hàng hoá đặc biệt này không chỉ ý nghĩa với ngời lao động, ngời sử dụng lao động với cả xã hội. Nhận thức về giá trị của lao động ngày nay cũng đã khác trớc rất nhiều cụ thể: nh trong Công ty cổ phần thì Giám đốc điều hành cũng ngời bỏ sức lực trí tuệ để làm theo hợp đồng. Hay các cán bộ điều hành, CNV cũng ngời bỏ sức lao động ra làm theo hợp đồng thoả thuận để rồi nhận đợc thù lao dới hình thức tiền lơng để tái sản xuất sức lao động. Thù lao mà ngời lao động nhận đợc phải tơng xứng với sức lao động mà họ bỏ ra. Khuyến khích đợc họ trong công việc để họ làm hết khả năng của mình. Tăng năng suất lao động tăng tích luỹ cải thiện đời sống. Việc tính tiền trả l- ơng kịp thời, đúng đắn, sẽ phát huy tính sáng tạo năng động của con ngời. Nh vậy, con ngời lao động ý nghĩa tầm quan trọng rất to lớn nh trong văn kiện đại hội Đảng VIII Đảng ta đã khẳng định Việc phát huy nguồn lực con ngời nhân tố bản cho sự phát triển nhanh bền vững Đây chính mục tiêu mà các doanh nghiệp hiện nay đang đặt ra để hớng tới phấn đấu. SV: PHM TH YấN 1 LP : KT1A Bằng những sở lý luận đã học trong nhà trờng kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn với sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo hớng dẫn Trn Th Thu Hng v của Ban giám đốc Công ty, em đã chọn đề tài: Hch toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti cụng ty c phn T vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn Kết cấu báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn. Phần II: Thực trạng kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn. Phần III: Hoàn thiện công tác tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn. Do thi gian thc t khụng nhiu nờn bỏo cỏo ca em con cú nhiu thiu sút. Kớnh mong s giỳp ca cụ Trn Th Thu Hng v cỏc bn nhng ngi quan tõm n vn ny bỏo cỏo ca em c hon chnh hn. Em xin chõn thnh cm n! Sinh viờn Phm Th Yờn SV: PHM TH YấN 2 LP : KT1A PHN I T CHC CễNG TC K TON TI CễNG TY C PHN T VN U T THNG MI V XY DNG LAM SN I. T CHC B MY K TON: Căn cứ vào chức năng kinh doanh yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của công ty, công tác kế toán của Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn đợc tổ chức theo phơng thức trực tuyến. Đây phơng thức phù hợp với cách thức kinh doanh của công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu diễn ra trong quá trình sản xuất ở các đội sản xuất đội thi công, do đó Công ty phải trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát tới từng đội về phơng thức hạch toán để theo dõi một cách chính xác tình hình tài chính của Công ty. Với trung tâm hạch toán phòng tài vụ kế toán, cuối mỗi kỳ, kế toán các đội phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin tài chính về phòng tài vụ để quyết toán lập báo cáo kế toán. Nh vậy, mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn mô hình tập trung thể khái quát mô hình đó theo mô hình sau. SV: PHM TH YấN 3 LP : KT1A SV: PHẠM THỊ YÊN 4 LỚP : KT1A Sơ đồ 1: Sơ đồ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Phòng tài vụ kế toán bao gồm 6 thành viên, đứng đầu kế toán trởng, mỗi thành viên phụ trách một hay một số phần hành cụ thể. * Kế toán trởng( Kiêm trởng phòng kế toán): ngời phụ trách chung, chịu trách nhiệm trớc giám đốc cấp trên về những sự chính xác, trung thực kịp thời của các thông tin, số liệu từ phòng tài vụ kế toán cung cấp lên * Kế toán tổng hợp tập hợp chi phí: Kiểm soát chứng từ hoàn về từ các đội, tiến hành tập hợp các chi phí sản xuất tính giá thành cho từng công trình xây lắp. Thực hiện tập hợp tất cả các số liệu phát sinh trong tháng, quý, tiến hành xác định kết quả lập các bảng, biểu kế toán. * Kế toán TSCĐ kiêm thủ kho, thủ quỹ: Thực hiện quan hệ rút tiền qua ngân hàng, cấp phát tiền cho các đội xây lắp. Theo dõi tài sản cố định, tính khấu hao TSCĐ, quản lý kho tàng, tài sản của Công ty SV: PHM TH YấN 5 LP : KT1A Kế toán trởng kiêm trởng phòng kế toán Kế toán tổng hợp tập hợp chi phí Kế toán thanh toán Kế toán vật t, NVL, công nợ Kế toán tiền l- ơng, công nợ Thủ quỹ, Kế toán TSCĐ * Kế toán thanh toán: Theo dõi nguồn tiền gửi, tiền vay của công ty đối với ngân hàng cũng nh đối với các đối tác quan hệ. Lập các thủ tục thanh toán với các chủ đầu t, đối chiếu theo dõi từng khoản phải thu khách hàng * Kế toán vật t, theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán thuế: nhiệm vụ thực hiện các bớc công việc hạch toán, nhập xuất vật t, theo dõi kho, theo dõi hạch toán thu chi quỹ tiền mặt, Theo dõi các loại thuế trong tháng, thực hiện báo cáo thuế nộp thuế cho ngân sách Nhà nớc. * Kế toán tiền lơng, công nợ: Phụ trách tiền lơng, tiền thởng, BHXH, các khoản khấu trừ vào lơng, các khoản thu nhập khác, chi tiết các khoản công nợ, phải thu, phải trả, tạm ứng. Thực hiện hạch toán kế toán tất cả các khoản thanh toán trong nội bộ Công ty theo dõi thanh toán với nhà cung cấp *Kế toán các đội xây lắp: Làm nhiệm vụ theo dõi mọi hoạt động kinh tế phát sinh ở các đội xây dựng, các đội trực thuộc tiến hành hạch toán theo hình thức báo sổ. Kế toán đội theo dõi tình hình vật t, chi phí sản xuất phát sinh, lao động, ., để tập hợp chứng từ chuyển về phòng kế toán làm căn cứ cho việc kế toán chi phí lập báo cáo kế toán Ơ phòng kế toán sau khi nhận đợc các chứng từ ban đầu, theo dõi sự phân công của công việc, kế toán sẽ tiến hành kiểm tra phân loại, xử lý chứng từ ghi sổ, tổng hợp, cung cấp thông tin cho việc quản lý phân tích kinh tế. Tại các đơn vị bố trí một kế toán làm nhiệm vụ theo dõi chi tiết vật t, tiền mặt, thanh toán lơng, thu thập chứng từ chuyển về Công ty kiêm nhận công tác thống kê. Về vật t khi cung ứng cho đội đợc hạch toán thẳng vào chi phí vật liệu của từng công trình đồng thời ghi vào sổ theo dõi thanh toán với các đơn vị. Về tiền khi các đội tạm ứng hoặc đợc thanh toán thì hạch toán vào tài khoản tạm ứng. Sau đó đội chi trả cho đối tợng nào thì lập chứng từ chuyển về Công ty để hạch toán vào chi phí đồng thời làm chứng từ hoàn tạm ứng cho đơn vị cũng ghi sổ theo dõi thanh toán với các đội. SV: PHM TH YấN 6 LP : KT1A Với mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung, với trung tâm phòng tài vụ kế toán, Công ty điều kiện tập hợp tất cả hoạt động tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của mình. Nắm vững tình hình tài chính của công ty, từ đó giúp lãnh đạo công ty thể ra đợc những quyết định đúng đắn, phù hợp với hoạt động của công ty II. TèNH HèNH T CHC CễNG TC K TON P DNG TI CễNG TY. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, căn cứ vào khả năng sở vật chất kỹ thuật yêu cầu thông tin kinh tế, Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn đã lựa chọn vận dụng hình thức Nhật ký chứng từ vào công tác kế toán. Hình thức sổ này đã đợc công ty áp dụng từ nhiều năm trớc bởi những nhân viên kế toán trình độ kinh nghiệm lâu năm trong nghề đảm nhận. Bởi thế, thể nói hình thức sổ mà công ty áp dụng đợc tuân thủ đúng theo chế độ kế toán hiện hành Hệ thống sổ bao gồm: - Sổ tổng hợp: Sổ Nhật ký chứng từ Bảng kê Sổ cái các tài khoản. Bảng phân bổ - Các sổ chi tiết Quy trình ghi sổ kế toán Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn: SV: PHM TH YấN 7 LP : KT1A Sơ đồ 2: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký- chứng từ : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc đã đợc kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các nhật ký chứng từ hoặc bảng kê, các bảng tổng hợp ghi các tài khoản, sổ chi tiết liên quan Cuối kỳ ( Cuối quý) phải chuyển số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết vào nhật ký chứng từ, các bảng tổng hợp ghi các tài khoản. Đối với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trớc hết đợc tập hợp phân loại trong các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các bảng kê nhật ký chứng từ liên quan. Cuối quý khoá sổ, cộng số liệu trên các nhật ký chứng từ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các nhật ký chứng từ với các sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết liên quan lấy số liệu tổng cộng của các nhật ký chứng từ ghi trực SV: PHM TH YấN 8 LP : KT1A Chứng từ gốc Bảng phân bổ Sổ cái Báo cáo kế toán Nhật ký Chứng từ Sổ(thẻ) kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ quỹ Bảng kê tiếp vào sổ cái. Đối với các chứng từ liên quan đến các sổ kế toán chi tiết thì đợc ghi trực tiếp vào các sổ liên quan. Cui quý, công tác sổ kế toán chi tiết căn cứ vào sổ kế toán chi tiết lập các bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái. Số liệu tổng cộng ở sổ cái một số chỉ tiêu chi tiết trong các nhật ký chứng từ, bảng kê các bảng tổng hợp chi tiết đợc dùng để lập báo cáo tài chính. Hệ thống sổ kế toán bao gồm các sổ sau: - Các bảng kê (BK): + BK số 1- Ghi nợ tài khoản 111 + BK số 2- Ghi nợ tài khoản 112 + BK số 4 - Ghi nợ tài khoản 154,621,622,627 + BK số 11- Tài khoản 131 - Các sổ nhật ký chứng từ (NKCT): + NKCT số1- Ghi tài khoản 111 + NKCT số2- Ghi tài khoản 112 + NKCT số 4- Ghi tài khoản 311, 341 + NKCT số 5- Ghi tài khoản 331 + NKCT số 7- Tập hợp chi phí SXKD - Bảng tổng hợp ghi các tài khoản: 133, 141, 142, 144, 152, 153, 333, 334 ,335, 336, 338, 511, 515, 711 - Sổ chi tiết các tài khoản: 131,138, 141, 142, 152, 153, 334, 336, 338 - Sổ chi tiết TSCĐ khấu hao: - Bảng phân bổ khấu hao - Bảng phân bổ vật liệu - Bảng phân bổ chi phí sản xuất - Bảng phân bổ tiền lơng - Sổ cái các tài khoản - Bảng tổng hợp TSCĐ tăng, giảm hiện Một kỳ kế toán của công ty tơng ứng với một quý trong năm.Vì vậy, định kỳ cuối mỗi quý, kế toán mới thực hiện khoá sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. SV: PHM TH YấN 9 LP : KT1A Công ty cổ phần t vn u t thng mi v xõy dng Lam Sn doanh nghiệp xây dựng bản, chuyên nhận thầu xây lắp những công trình, thời gian hoàn thành kéo dài nên việc hạch toán định kỳ một tháng không phù hợp. Nh vậy, việc định kỳ mỗi quý Công ty thực hiện báo cáo kế toán rất phù hợp với tính chất sản xuất kinh doanh của công ty. Về sổ sách kế toán, công ty sử dụng các sổ chi tiết, tổng hợp khá linh hoạt. Công ty lợc đi một số sổ chi tiết bảng tổng hợp chi tiết nh: - Sổ chi tiết chi phí xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh 621,622,627 - Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với ngời bán * Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐ kế toán ngày 01/11/1995, Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 Thông t số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ tài chính. - Niên độ kế toán: Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/ 01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. - Hiện nay trong danh mục tài khoản của công ty 43 tài khoản sử dụng nhiều tài khoản cấp 2, phục vụ cho việc phân tích các báo cáo kế toán phục vụ yêu cầu quản trị của doanh nghiệp, 2 tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán( TK 004- Nợ khó đòi đã sử lý, TK 009- Nguồn vốn khấu hao bản) Các tài khoản đợc công ty sử dụng nội dung kết cấu đúng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/1999. Hệ thống tài khoản này sở để lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh. Công ty áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho nhng trong danh mục tài khoản không tài khoản 611 để hạch toán theo ph- ơng pháp kiểm kê định kỳ. Nh vậy, công ty chỉ tiến hành theo dõi ghi sổ hàng tồn kho vào thời điểm đầu kỳ cuối kỳ kế toán, còn hạch toán trên sổ sách giống nh phơng pháp kê khai thờng xuyên SV: PHM TH YấN 10 LP : KT1A [...]... Từ các chứng từ sử dụng theo dõi lao động kết quả lao động ta lập bảng thanh toán lơng (bảng 05), bảng phân bổ tiền lơng (bảng 06) bảng phân bổ BHXH, BHYT KPCĐ (bảng 07) cho từng bộ phận của Công ty SV: PHM TH YấN 28 LP: KT1A Bảng 5.Bảng thanh toán lơng T4/2006 SV: PHM TH YấN 29 LP: KT1A Bảng 6: Bảng phân bổ tiền lơng SV: PHM TH YấN 30 LP: KT1A Bảng 7 Bảng phân bổ BHXH,BHYT,KPCĐ SV: PHM TH YấN... hạch toán, sự thay đổi về chất lợng số lợng ban đầu - Căn cứ vào chứng từ ban đầu nh bảng chấm công Theo dõi công tác của các tổ chức, phiếu làm đêm, phiếu làm thêm giờ, phiếu làm giao nộp sản phẩm, hợp đồng giao khoán .Để lập bảng tính thanh toán lơng BHXH cho ngời lao động Căn cứ vào bảng tính lơng Kế toán lập bảng chi tiết hoặc phân bổ chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng chi phí... lập bảng thanh toán tiền lơng (gồm lơng cơ bản, lơng sản phẩm, các khoản phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm cho từng lao động), bảng thanh toán tiền thởng Bảng thanh toán tiền lơng đợc thanh toán cho từng bộ phận (phòng ban ) tơng ứng với bảng chấm công Trong bảng thanh toán tiền lơng công ty áp dụng hình thức; mỗi công nhân viên đợc ghi một dòng căn cứ vào bậc, mức lơng, thời gian làm việc để tính lơng cho. .. bậc 7/7 Việc phân loại theo nhóm lơng rất cần thiết cho việc bố trí lao động, bố trí nhân sự công tác trong doanh nghiệp 2 Cỏc hỡnh thc tr lng v ch tin lng Việc chia lơng cho từng bộ phận đợc tính theo tỷ lệ 50/50 giữa lơng bản theo nghị định số 205/NĐ - CP hệ số chức danh công việc (gắn với mức độ phức tạp của công việc, trách nhiệm đối với công việc đòi hỏi, mức độ hoàn thành công việc) *... công của công nhân viên - Tiền lơng, tiền công các khoản tiền khác đã trả cho công nhân viên - Kết chuyển tiền lơng công nhân viên chức cha lĩnh Bên phản ánh: - Tiền lơng tiền công các khoản khác phải trả cho công nhân viên chức D có: Tiền lơng, tiền công các khoản khác còn phải trả công nhân viên chức D nợ: (Nếu có) Số trả thừa cho công nhân viên chức TK 334 đợc mở chi tiết cho từng nội... ng Lao động hoạt động chân tay hoạt động trí óc của con ngời nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu của xã hội Trong một chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất không thể tách rời khỏi lao động, lao động điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại phát triển của xã hội Xã hội càng phát triển, tính chất quyết của lao động con ngời đối... lao động của cả công ty do phòng TCLĐ quản lý Căn cứ để ghi sổ các chứng từ đợc phòng tổ chức lao động lập mỗi khi các quyết định tơng ứng đợc ghi chép kịp thời vào sổ theo dõi lao động Trên sở đó làm căn cứ cho việc tính lơng các khoản phải trả cho ngời lao động đợc chính xác kịp thời - Căn cứ vào chứng từ ban đầu nh: quyết định tuyển dụng, giai đoạn cho thôi việc, giai đoạn nâng bậc... Sau đó kế toán lao động tiền lơng lập bảng thanh toán tiền lơng tổng hợp cho toàn doanh nghiệp, tổ đội, phòng ban mỗi tháng Bảng thanh toán tiền lơng cho toàn công ty sẽ chuyển sang cho kế toán trởng, thủ trởng đơn vị ký duyệt Trên sở đó, kế toán thu chi viết phiếu chi thanh toán lơng cho từng bộ phận Việc thanh toán lơng cho ngời lao động thờng đợc chia làm 2 kỳ trong tháng: +Kỳ 1: tạm ứng +Kỳ... Muốn quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng lao động cần phải tổ chức hạch toán việc sử dụng thời gian lao động kết quả lao động Chứng từ hạch toán thời gian lao động bảng chấm công Bảng chấm công đợc lập riêng cho từng bộ phận, tổ, đội lao động sản xuất, trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của mỗi ngời lao động Bảng chấm công do tổ trởng( hoặc trởng các phòng ban) trực tiếp ghi để nơi công... chức danh còn lại tiền lơng đợc trả căn cứ vào quy đinh của Công ty trên sở sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với công việc đợc đảm nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đợc giao Số ngày làm việc không quá số ngày làm việc theo chế độ Các phụ cấp trên trả theo mức lơng tối thiểu Nhà nớc quy định Để tính chính xác công bằng tiền lơng phải trả cho ngời lao động thì thời gian lao động phải
- Xem thêm -

Xem thêm: việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN:, TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY., Các hình thức trả lương và chế độ tiền lương., TK 622- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC, KẾ TỐN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1. Nội dung các khoản trích theo lương., Tồn tại Hồn thiện tính tiền lương phải trả:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn