Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp

254 366 6
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 15:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI    TRẦN THỊ HẢI YẾN QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI    TRẦN THỊ HẢI YẾN QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. PGS. TS Nguyễn Xuân Thức 2. TS Nguyễn Vinh Hiển Hà Nội - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả của luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tác giả luận án Trần Thị Hải Yến ii LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Người hướng dẫn khoa học – PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức, TS. Nguyễn Vinh Hiển đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận án. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội và quý Thầy, Cô giáo, cán bộ, viên chức thuộc khoa Quản lí giáo dục và các phòng chức năng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và quan tâm, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quí vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các trường THPT đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình triển khai thực hiện các khảo sát cho luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các bạn đồng nghiệp tại trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong quá trình khảo sát thực tiễn, cung cấp tài liệu và thông tin liên quan, tạo điều kiện cho tôi thực nghiệm một số đề xuất của luận án. Luận án được hoàn thiện cũng nhờ sự giúp đỡ, động viên hỗ trợ về tinh thần, vật chất của những người thân, thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp, đồng môn. Tôi xin cảm ơn tất cả về sự giúp đỡ tận tình đó. Dù cố gắng, song luận án chắc không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được các ý kiến chỉ dẫn từ các Thầy Cô, Quí vị và các bạn. Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015 Tác giả luận án Trần Thị Hải Yến iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Đọc là BD Bồi dƣỡng BDGV Bồi dƣỡng giáo viên BDTX Bồi dƣỡng thƣờng xuyên CNN Chuẩn nghề nghiệp ICT Công nghệ thông tin – Truyền thông CNTT Công nghệ thông tin DH Dạy học GD Giáo dục GV Giáo viên GVCC Giáo viên cốt cán HS Học sinh NCKHSPƢD Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng NL Năng lực NLDH Năng lực dạy học NLGD Năng lực giáo dục NLSP Năng lực sƣ phạm PP Phƣơng pháp QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục SHCM Sinh hoạt chuyên môn TB Trung bình TBD Tự bồi dƣỡng TCM Tổ chuyên môn THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TTCM Tổ trƣởng chuyên môn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN……………………………………… ……………………………………………………… ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………… ………………………………………… iii MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………… iv DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………… ………………………………………. viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ……………………………………………………………… x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC…………….…………………………………………………………… xi MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………….………………. 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP……………………………………………………………………………………… 8 1.1. Tổng quan nghiên cứu về quản lý bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT theo CNN………………………………………………………………………………… 8 1.1.1. Những nghiên cứu ngoài nƣớc…………………………………………… ………. 8 1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam………………………………………………… …. 13 1.2. Năng lực dạy học và NLDH của giáo viên theo CNN…………………………………. 19 1.2.1. Năng lực………………………………………………………………………………………………. 19 1.2.2. Năng lực dạy học……………………………………………………………… ………………… 21 1.2.3. Chuẩn nghề nghiệp…………………………………………………………………………… … 21 1.2.4. Năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp………………….…………. 22 1.3. Bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT theo CNN………………………………… 25 1.3.1. Bồi dƣỡng NLDH cho GV … 25 1.3.2. TCM và vai trò của TCM ở trƣờng THPT trong BD NLDH cho GV… …… 38 1.4. Quản lý bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT theo CNN…………….……… 41 1.4.1. Lập kế hoạch bồi dƣỡng NLDH cho GV…………………………………………………… 41 1.4.2. Tổ chức bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT ………………………………… 43 1.4.3. Chỉ đạo, điều hành bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT………………… 44 1.4.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động BD NLDH cho GV của trƣờng THPT ………… 46 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến QL BDNLDH cho GV của trƣờng THPT theo CNN 47 1.5.1. Nhóm yếu tố thuộc về chủ thể quản lý……………………………….…………………… 47 v 1.5.2. Nhóm các yếu tố thuộc về đối tƣợng quản lý…………………………………………… 48 1.5.3. Nhóm các yếu tố thuộc về môi trƣờng quản lý và điều kiện làm việc …………. 49 1.6. Kinh nghiệm về quản lý bồi dƣỡng GV của một số nƣớc trên thế giới……………… 49 1.6.1. Quan điểm chỉ đạo thống nhất theo hƣớng tận dụng công nghệ cao………. 49 1.6.2. Đa dạng hóa hình thức bồi dƣỡng………………………………………………………… 50 1.6.3. Nội dung BD vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn Quốc gia vừa phù hợp với điều kiện cụ thể với nhu cầu địa phƣơng………………………………………………………….………… 51 1.6.4. Quyền tuyển dụng GV, chế độ đãi ngộ cho GV dựa trên bằng cấp và do cơ sở giáo dục quyết định …………………………………… 51 1.6.5. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam………………………………………………… 52 Tiểu kết chƣơng 1……………………………………………… ………………………………………… 53 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP……. 54 2.1. Tổ chức khảo sát thực tiễn……………………………………………………….………………… 54 2.1.1. Mục đích…………………………………………………………………………………………… 54 2.1.2. Nội dung…………………………………………………………………………………………… 54 2.1.3. Đặc điểm mẫu đối tƣợng khảo sát……………………………… ………………………… 54 2.1.4. Phƣơng pháp khảo sát………………………………………………………….……………… 55 2.2. Đánh giá NLDH và mức độ đạt đƣợc NLDH của GV THPT công lập ở Hà Nội theo CNN……………………………………………………………………………………………………… 60 2.2.1. Nhận thức về sự cần thiết NLDH của GV THPT công lập ở Hà Nội theo CNN…………………………………………………………………………….………………………………. 60 2.2.2. Mức độ đạt đƣợc NLDH của GV THPT công lập ở Hà Nội …………… ……… 62 2.3. Thực trạng về việc thực hiện các chủ trƣơng BD NLDH cho GV của trƣờng THPT công lập ở Hà Nội theo CNN……………………………………………………… 65 2.3.1. Thực trạng về việc thực hiện các chủ trƣơng BD NLDH cho GV của trƣờng THPT công lập ở Hà Nội theo CNN……………………………… …… 65 2.3.2. Nhận định về công tác BDGV và BD NLDH cho GV của trƣờng THPT công lập hiện nay trên địa bàn Hà Nội……………………………… ……………… …… 83 2.4. Về quản lý hoạt động BD NLDH cho GV của trƣờng THPT công lập ở Hà Nội 86 vi theo CNN………………………………………………………………………………………………………. 2.4.1. Về quản lý hoạt động BD NLDH cho GV của trƣờng THPT công lập ở Hà Nội theo CNN ……………………………………………………………………………………………… 86 2.4.2. Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến quản lý BD NLDH cho GV của trƣờng THPT …………….………….……………………………… …………………………….…. 95 2.5. Đánh giá chung về thực trạng……………………………………………………………… …… 97 2.5.1. Những mặt đã đạt đƣợc…………………………………………………………….… ……… 97 2.5.2. Những hạn chế………………………… ……………………………………………………… 98 2.5.3. Những vấn đề cần giải quyết từ thực trạng……………………………………………… 99 Tiểu kết chƣơng 2…………………………………………………………………………………………… 100 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP … … 102 3.1. Những thách thức và điều kiện mới trong BDGV THPT…… ………… ………… 102 3.1.1. Đổi mới tiếp cận mục tiêu…………… … 102 3.1.2. Đổi mới công tác quản lý chƣơng trình và kế hoạch dạy học …………………… 103 3.1.3. Thay đổi môi trƣờng/điều kiện bồi dƣỡng giáo viên……………………………… 103 3.1.4. Đổi mới cách đánh giá, đãi ngộ, sử dụng GV/CBQL……………………………… 104 3.2. Một số nguyên tắc đổi mới quản lí bồi dƣỡng giáo viên…………………………………. 105 3.2.1. Đảm bảo BD NLDH cho GV trong trƣờng THPT một cách dân chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo của cá nhân, hợp tác trong TCM 106 3.2.2. Đảm bảo tính kế thừa, học tập kinh nghiệm quốc tế và trong nƣớc về BD NLDH cho GV trƣờng THPT. …………………………………………………………………… 106 3.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi, hiệu quả của BD NLDH cho GV trong hoàn cảnh mới thƣờng xuyên thay đổi …………………………. 106 3.3. Các biện pháp quản lý bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT theo CNN………………………………………………………………………………………………………… 107 3.3.1. Cụ thể hoá NLDH của GV trong CNN bằng các bậc năng lực và đƣa vào phục vụ công tác BDNLDH cho GV…………………………………………………………… …… 107 3.3.2. Đổi mới việc xây dựng kế hoạch BD NLDH cho GV 110 3.3.3. Tổ chức BD NLDH cho GV gắn với môi trƣờng làm việc là TCM thông qua vii các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo phát huy tính chủ động, tích cực của GV 115 3.3.4. Chỉ đạo các TCM đẩy mạnh ứng dụng ICT trong BD NLDH cho GV 120 3.3.5. Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động BD NLDH cho GV thông qua các hoạt động phù hợp. … …………………………………………………………………… 124 3.3.6. Đảm bảo các nguồn lực trong triển khai BD NLDH cho GV…………………… 127 3.4. Thử nghiệm và khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi một số biện pháp quản lý bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT theo CNN 132 3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất…………… 132 3.4.2. Thử nghiệm một số biện pháp …………………… ………… 134 3.5. Bàn luận.……………………………………………………………………………………………….… 143 Tiểu kết chƣơng 3…………………………………………………………………………………… ……. 145 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………………………………………………. 147 Kết luận…………………………………………………………………………………………………………. 147 Khuyến nghị………………………………………………………………………………………………… 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐƢỢC CÔNG BỐ……………………………………………………………………………. 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………… 151 PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………. 161 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đặc điểm mẫu đối tƣợng khảo sát thực trạng…………………………………… 54 Bảng 2.2 Đánh giá về sự cần thiết NLDH của GV trƣờng THPT ……………….……… 60 Bảng 2.3 Đánh giá về mức độ đạt đƣợc NLDH của GV trƣờng THPT ……………… 62 Bảng 2.4 Đánh giá về các quy định của ngành đối với công tác BDTX …………… 65 Bảng 2.5 Đánh giá mức độ cần thiết của các nội dung bồi dƣỡng NLDH hiện nay……………………………………………………………………… 67 Bảng 2.6 Đánh giá kết quả thực hiên các nội dung BD NLDH hiện nay…… 68 Bảng 2.7 Đánh giá mức độ cần thiết của các hình thức bồi dƣỡng NLDH …………. 70 Bảng 2.8 Đánh giá mức độ thƣờng xuyên áp dụng các hình thức BD NLDH …… 74 Bảng 2.9 Đánh giá sự cần thiết và mức độ thực hiện của việc sử dụng các PP BD 76 Bảng 2.10 Mức độ cần thiết và phù hợp của thời điểm bồi dƣỡng NLDH……………. 78 Bảng 2.11 Đánh giá về mức độ cần thiết của các lực lƣợng làm công tác hƣớng dẫn trong quá trình bồi dƣỡng NLDH……………………………………………………. 80 Bảng 2.12 Đánh giá về hiệu quả của các lực lƣợng làm công tác hƣớng dẫn trong quá trình bồi dƣỡng NLDH…………………………………………………………… 81 Bảng 2.13 Sự cần thiết của các hình thức đánh giá kết quả bồi dƣỡng NLDH………. 81 Bảng 2.14 Mức độ thƣờng xuyên áp dụng các hình thức đánh giá kết quả BD 82 Bảng 2.15 Đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến BD NLDH GV 84 Bảng 2.16 Đánh giá về thuận lợi và khó khăn trong BD NLDH hiện nay 85 Bảng 2.17 Kết quả đánh giá về sự cần thiết và kết quả thực hiện của việc lập kế hoạch bồi dƣỡng NLDH cho GV ở trƣờng THPT……… ……………. 86 Bảng 2.18 Kết quả đánh giá về sự cần thiết và kết quả thực hiện của việc tổ chức bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT……………… …………… 89 Bảng 2.19 Đánh giá về sự cần thiết và kết quả thực hiện của việc chỉ đạo, điều hành bồi dƣỡng NLDH GV của trƣờng THPT ……………… ………………… 91 Bảng 2.20 Đánh giá về sự cần thiết và kết quả thực hiện của việc kiểm tra bồi dƣỡng NLDH cho GV của trƣờng THPT………… …………………… …… 94 [...]... theo yêu cầu đổi mới giáo dục 6 Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Hệ thống cơ sở lý luận về bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho GV của trường THPT theo CNN 6.2 Khảo sát và phân tích thực trạng năng lực dạy học, bồi dưỡng NLDH cho GV và thực trạng quản lý bồi dưỡng NLDH cho GV của trường THPT 6.3 Đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng NLDH cho GV của trường THPT công lập theo CNN 6.4 Khảo nghiệm... Luận án Luận án gồm các phần: Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng NLDH cho GV của trường THPT theo CNN Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho GV của trường THPT theo CNN 7 Chương 3: Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho GV của trường THPT theo CNN Kết luận và khuyến nghị Danh mục các công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án đã được công bố Danh... ở trường phổ thông nhưng việc nghiên cứu về quán triệt CNN, quản lý bồi dưỡng nâng cao NLDH cho GV của trong trường THPT theo CNN chưa được quan tâm nghiên cứu một cách hệ thống Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp quản. .. cứu Đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho GV của trường THPT theo CNN, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV trường THPT gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục 3 Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động bồi dưỡng giáo viên của trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho GV của trường THPT theo CNN 4 Phạm vi nghiên cứu 3... NL nghề nghiệp của GV… CNN GV là hệ thống các yêu cầu ơ n đối v i GV về phẩm ch t chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đ GV có th thực hiện tốt nhiệm vụ củ mình trong ơ sở giáo dục thuộc một c p học nh t định 1.2.4 Năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 1.2.4.1 Khái niệm Từ những phân tích trên, chúng tôi coi Năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. .. thuyết khoa học Nếu biết vận dụng sáng tạo các quy định và hướng dẫn áp dụng CNN, đề xuất được hệ thống các biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường THPT gắn với CNN giáo viên trung học thì sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng, khắc phục được những hạn chế trong công tác bồi dưỡng giáo viên hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT theo yêu cầu... Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG THPT THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu về quản lý bồi dƣỡng NLDH cho giáo viên của trƣờng THPT theo chuẩn nghề nghiệp 1.1.1 Những nghiên cứu ngoài nước Ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, công tác BDGV nhằm mục đích nâng cao tr nh độ kiến thức về chuyên môn, nâng cao NL sư phạm cho người GV được... nhiệm của CBQL trường học với hệ thống xã hội 7.1.3 Tiếp cận chức năng Luận án sử dụng tiếp cận chức năng để xem xét chức năng quản lý của hiệu trưởng và TTCM ở trường THPT nhằm xác định đúng những việc mà hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn phải làm trong quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho GV theo CNN xác định các biện pháp cần thiết và phù hợp có thể áp dụng trong quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học. .. nâng cao năng lực dạy học của giáo viên 8.2 Trong trường THPT, đổi mới quản lý hoạt động BDGV theo chức năng quản lí nói chung và quản lí chất lượng nói riêng, phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lí giáo dục hiện nay sẽ nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng NLDH cho GV 8.3 Bồi dưỡng GV ở trường THPT theo CNN để nâng cao NLDH của GV, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các trường. .. trong công tác quản lý bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực dạy học cho GV của trường THPT theo yêu cầu của CNN ở một số trường THPT công lập thuộc các địa bàn khác nhau của Hà Nội - Đề xuất và khẳng định tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp quản lý bồi dưỡng NLDH cho GV của hiệu trưởng trường THPT theo CNN để nâng cao NLDH của GV, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THPT 10 Cấu trúc . QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI    TRẦN THỊ HẢI YẾN QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP. Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp 2. Mục đích nghiên cứu  xut các bin pháp qun lý bc dy hc cho GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp , Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp , Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên của trường trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay