Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường THPT hoài đức b hà nội

45 941 7
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2015, 20:34

MỞ ĐẦU Giáo dục thể chất trong nhà trường là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được của nền giáo dục hiện nay. Dưới chế độ XHCN con người là vốn quý nhất. Bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân lao động mà trước hết là đối tượng học sinh trong các trường học là một mục tiêu cấp bách. Bởi vì thế hệ trẻ là thế hệ tương lai của đất nước, quyết định sự phát triển của một quốc gia. TDTT là sự nghiệp của nhà nước và toàn nhân dân, bao gồm TDTT quần chúng, Thể thao thành tích cao, Thể thao dân tộc và TDTT trường học. TDTT trường học bao gồm giáo dục thể chất bắt buộc và các hoạt động TDTT ngoại khóa. GDTC trong trường học các cấp là một bộ phận hữu cơ của mục tiêu giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đồng thời là bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cùng với thể thao thành tích cao,GDTC trong trường học đang góp phần đảm bảo cho nền TDTT nước ta phát triển cân đối và đồng bộ. Mục đích của giáo dục thể chất nước ta là bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những con người toàn diện. Như nghị quyết Trung ương IV chỉ rõ “sự phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức’’. Đó là mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân ta nhằm thực hiện chiến lược phát triển con người trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay rèn luyện và phát triển thể chất trong nhà trường là một điều hết sức cần thiết, nó gắn liền với thực hiện mục tiêu của giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết của Đại hội lần thứ VII là: “ Nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức và tay nghề, có năng lực thực hành tự chủ, năng động sáng tạo.’’ Tuy nhiên cũng nhận thức rõ ràng là công tác giáo dục thể chất có sự phát triển tiến bộ, nhưng một số trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mục tiêu giáo dục hiện nay. Trong những năm qua, mặc dù có sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục đào tạo thành phố và nhân dân địa phương. Song số lượng và chất lượng của trường THPT Hoài Đức B- Hà Nội vẫn còn phát triển chậm, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục thể chất trong nhà trường vẫn chưa được coi trọng, chưa có sự đầu tư, quan tâm ngang bằng với các môn học khác. Vấn đề đáng quan tâm nhấn mạnh ở đây là: - Cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất vẫn còn nhiều hạn chế. - Thiếu giáo viên chuyên trách giảng dạy. - Nội dung chương trình, tài liệu còn chưa hoàn chỉnh, chưa thật sự thích hợp với từng đối tượng học sinh. - Nhu cầu tập luyện của học sinh chưa được đáp ứng đầy đủ. Hơn thế nữa nhà trường chưa có sự nhận thức đầy đủ và nghiêm túc về công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Hàng năm nhà trường vẫn cho học sinh tham gia thi đấu những môn thể thao do cấp huyện và thành phố tổ chức nhưng đó chủ yếu mang tính chất hình thức, có làm cho hoàn thành mục tiêu của nhà nước giao cho. Do vậy, việc tìm ra những biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong các trường học đang là một vấn đề cấp thiết đặt ra cho toàn Đảng, ngành TDTT và ngành giáo dục đào tạo nói riêng. Nhận thức được vấn đề nêu trên, kết hợp với kiến thức bản thân trong những năm tháng học tại trường cùng với sự giúp đỡ của giáo viên chỉ đạo, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường Trung học phổ thông Hoài Đức B- Hà Nội’’ * Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác GDTC của trường THPT Hoài Đức B, xác định các biện pháp có tính khả thi đưa vào trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác GDTC cho học sinh Trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. * Mục tiêu nghiên cứu Để đạt được mục đích nêu trên, đề tài đã giải quyết 2 mục tiêu nghiên cứu sau: Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng công tác GDTC của Trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. Mục tiêu 2: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. * Đối tượng nghiên cứu Là các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Quan điểm của Đảng và nhà nước ta với công tác giáo dục thể chất trong trường học. Dưới chế độ XHCN, giáo dục thể chất là một trong 5 mặt giáo dục được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngay từ những năm đầu khi hòa bình lặp lại, mặc dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn phải đương đầu với “ Thù trong giặc ngoài” nhưng Bác Hồ vẫn luôn quan tâm tới sự nghiệp phát triển TDTT trong nhân dân lao động. Ngày 27/03/1946, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục “ mỗi người dân khỏe mạnh sẽ làm cho đất nước khỏe mạnh. Mỗi người dân yếu ớt sẽ làm cho cả nước yếu ớt một phần…” Bác đã nêu tấm gương rèn luyện, giáo dục tinh thần yêu nước trong mỗi người dân “… Tự Tôi ngày nào cũng tập…”. Trong từng giai đoạn cách mạng, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình cụ thể. Đảng và nhà nước ta luôn có những chỉ thị, nghị quyết kịp thời đối với công tác TDTT nói chung và công tác GDTC nói riêng. Trong tình hình cách mạng hiện nay chủ trương của Đảng và nhà nước ta về công tác GDTC trong trường học được coi là một bộ phận quan trọng của phong trào TDTT quần chúng nói chung. Nhưng do đối tượng là tuổi trẻ học sinh, sinh viên đông đảo được học tập và rèn luyện theo chương trình bắt buộc có bài bản về nề nếp cho nên GDTC được coi là bộ phận cơ bản của nền TDTT. GDTC trong nhà trường có vai trò tác dụng rất lớn bảo bệ và tăng cường sức khỏe nâng cao thể lực cho tuổi trẻ học sinh, sinh viên góp phần tích cực bồi dưỡng, đào tạo lớp người toàn diện để xây dựng và bảo vệ đất nước. GDTC học đường còn có tác dụng tạo ra tiềm năng lớn về lực lượng VĐV năng khiếu cung cấp cho đất nước ngày càng nhiều tài năng thể thao. Chỉ thị 36 – CT/T của Ban Bí thư trung ương Đảng về giáo dục đào tạo và TDTT trong trường học đã được nhấn mạnh: “ Cải tiến tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và nội dung giảng dạy cho học sinh, sinh viên, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên TDTT cho trường học các cấp, tạo những điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và kinh phí để thực hiện việc dạy và học thể dục bắt buộc ở tất cả các trường học .’’ Bộ giáo dục đào tạo – Uỷ ban TDTT ngày 17/04/1993 đã có thông tư liên bộ số 493 GD- ĐT/TDTT về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng GDTC học sinh, sinh viên đã nêu rõ: “ Trong quá trình phát triển và đào tạo GDTC là nội dung, giải pháp quan trọng góp phần đào tạo thanh thiếu niên Việt Nam phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất tinh thần và đạo đức. Đồng thời xây dựng nhà trường thành những cơ sở phong trào TDTT quần chúng của học sinh, sinh viên …’’ Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IV với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hòa nhập với nền công nghệ tri thức. Đảng ta càng coi trọng hơn sự nghiệp giáo dục – đào tạo những cụm từ “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “ Xã hội hóa giáo dục”, “ Công nghệ tri thức” đã và đang biến thành hiện thực trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong những năm đầu thế kỷ XXI hội nghị VI của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác Giáo dục – Đào tạo và công nghệ trong 10 năm đầu thế kỷ XXI đó là: “ Đổi mới nội dung chương trình phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự tu dưỡng, tự tạo việc làm…” Mới đây ngày 21/10/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị 17 – CT/TW về phát triển TDTT đến năm 2015 trong đó nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đẩy mạnh phong trào TDTT rộng khắp cả nước. Với thể thao trường học chỉ thị nêu: “ Đẩy mạnh hoạt động TDTT ở trường học. Tiến tới bảo đảm mỗi trường đều có giáo viên thể dục chuyên trách và lớp học thể dục đúng tiêu chuẩn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng GDTC xem đây là một tiêu trí xét công nhận trường chuẩn quốc gia”. Ngày 12/11/2002 Ban khoa giáo Trung ương đã có hướng dẫn thực hiện chỉ thị 37 – CT/TW của Ban Bí thư trung ương về phát triển TDTT đến năm 2010. Ban khoa giáo trung ương yêu cầu: - Quán triệt chỉ thi 17 – CT/TW nâng cao ý thức, trách nhiệm và nâng cao sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể với sự nghiệp phát triển TDTT. - Xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động triển khai chỉ thị 17 – CT/TW phù hợp với những điều kiện của từng ngành, địa phương, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về công tác TDTT trường học, hoạt động TDTT quần chúng cơ sở và tài năng trẻ về thể thao. - Ngày 24/11/2002 tại buổi làm việc với ngành TDTT, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chỉ đạo: “ …Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng công tác TDTT, coi TDTT là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa xã hội của đất nước…Sự nghiệp TDTT của nhà nước đã có những bước tiến rất đáng phấn khởi cả về phong trào tập luyện của quần chúng và thành tích thể thao cao cả về thể thao dân tộc, thể thao hiện đại cũng như xây dựng cơ sở vật chất cho ngành TDTT…” 1.2. Vai trò của công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. GDTC trong nhà trường là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được của nền giáo dục XHCN. Dưới chế độ XHCN con người là vốn quý nhất. Bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân lao động mà trước hết là đối tượng học sinh trong các trường học là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Bởi vì thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, quyết định sự phát triển của một quốc gia. GDTC kết hợp với các mặt giáo dục khác trở thành phương tiện gián tiếp nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, còn là những phương thức duy nhất tạo ra những con người phát triển toàn diện. Trong văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình GDTC trong trường học các cấp theo quy định đào tạo mowissoos 904 có đoạn viết: “ GDTC được thực hiện trong hệ thống nhà trường từ mầm non đến đại học, góp phần đào tạo những công nhân phát triển toàn diện. GDTC là bộ phận hữu cơ của mục tiêu GD và ĐT nhằm giúp con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức GDTC nhà trường các cấp nhằm từng bước nâng cao trình độ văn hóa thể chất và thể thao của học sinh, sinh viên”. Công tác GDTC trong nhà trường là một bộ phận không thể tách dời của quá trình giáo dục trong nhà trường, góp phần tích cực hình thành nhân cách và phát triển thể chất cho học sinh. GDTC có tác dụng tích cực tới sự hoàn thiện cá nhân và hoàn thiện phẩm chất của học sinh, nhằm đào tạo con người mới phát triển toàn diện, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững trật tự an ninh quốc phòng. Trong nghị quyết Trung Ương II khóa VIII về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, Đảng ta đã xác định: “ Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng con người và thế hệ trẻ thiết tha gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc và CNXH , có đạo đức trong sáng có ý chí kiên cường, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có trình độ làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo và có sức khỏe”. Trong đó nhấn mạnh: “ Đối với giáo dục điều đáng quan tâm là chất lượng hiệu quả giáo dục phải nhằm vào mục tiêu thực hiện giáo dục toàn diện : Đạo đức, trí dục, thể dục mỹ dục trong tất cả các cấp học”. Vấn đề này được đề cập cụ thể trong chỉ thị 36 CT/TW ngày 24/3/1994 của Ban Bí Thư Trung Ưong đảng về công tác TDTT đối với việc nâng cao sức khỏe cho mọi người , cần cải tiến chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, đào tạo giáo viên TDTT cho trường học các cấp, tạo những điều kiện cơ sở vật chất , thực hiện chế độ GDTC bắt buộc ở tất cả các cấp học. GDTC chịu ảnh hưởng khác nhau từ các mặt của quá trình giáo dục toàn diện. Song, dưới một góc độ nào đó, GTTC lại có vai trò hỗ trợ và thúc đẩy các mặt giáo dục đó. Sự tác động qua lại, sự kết hợp hài hòa, khoa học các mặt khác nhau của quá trình giáo dục mang lại hiệu quả lớn trong việc giáo dục con người toàn diện. Cá nhân và xã hội không thể không thừa nhận những tác động tích cực, quan trọng của công tác GDTC trong nhà trường. 1.3. Các yếu tố chi phối hiệu quả công tác giáo dục thể chất 1.3.1. Cấu trúc, nội dung chương trình giảng dạy. Cấu trúc, nội dung chương trình giảng dạy là khung của toàn bộ quá trình GDTC. Cấu trúc xây dựng hợp lí cùng với sự sắp xếp nội dung, chương trình giảng dạy sinh động là tiền đề quyết định đến sự thành công của công tác GDTC trong trường học. 1.3.2. Đội ngũ giáo viên thể dục. Giáo viên thể dục có vai trò rất lớn , quyết định đến chất lượng GDTC trong các nhà trường . Thực tế cho thấy , không thầy đố mày làm nên vì thế cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ , năng lực cho đội ngũ giáo viên thể dục là rất cần thiết. Bởi giáo viên là người trực tiếp giảng dạy, truyền thụ cho học sinh những kiến thức, tri thức trong giờ học về lĩnh vực TDTT cũng như các kĩ năng vận động của con người. Đội ngũ giáo viên thể dục là lực lượng cốt cáng trong phong trào thể dục và rèn luyện thân thể của học sinh trong các nhà trường 1.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và giảng dạy môn thể dục. Theo triết học Mác-LêNin, công cụ lao động sẽ quyết định đến năng suất lao động, nên có thể khẳng định cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và giảng dạy môn thể dục là một trong những điều kiện cơ bản giúp cho các hoạt động GDTC đạt chất lượng cao và hiệu quả. Chính vì vậy , để phục vụ cho các hoạt động của quá trình giáo dục dạy học nói chung, GDTC nói riêng thì không thể thiếu trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất và dụng cụ tập luyện. Với những điều kiện thuận lợi trong học tập, luyện tập sẽ tạo tình cảm tốt, gây hứng thú cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh tự giác, say mê tập luyện hơn. 1.3.4. Sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo nhà trường, các ban ngành đoàn thể có liên quan đối với công tác GDTC . Sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo nhà trường các ban ngành liên quan đối với công tác GDTC có vị trí rất quan trọng nhằm động viên giáo viên, học sinh yêu mến ngành nghề, môn học, có trách nhiệm hơn trong giảng dạy, học tập. Quan tâm đúng mức, đầu tư đúng chỗ sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mỗi người. Sự quan tâm đó thể hiện bằng việc thực hiện các chế độ chính sách hợp lí nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đội ngũ giáo viên. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thể dục vững mạnh cả về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn. Đồng thời cần phải đầu tư kinh phí , sử dụng có hiệu quả trong xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị học tập thiết thực, các tài liệu tham khảo, sách báo chuyên môn phục vụ cho quá trình huấn luyện, luyện tập cũng như nghiên cứu về các hoạt động TDTT. Từ đó giúp cho GDTC của các nhà trường đạt được chất lượng và hiệu quả như mong muốn. 1.4. Các khái niệm cơ bản về giáo dục thể chất. GDTC trong trường học là một bọ phận quan trọng không thể thiếu của ngành giáo dục XHCN. Hoạt động GDTC trong các trường học được tiến hành với mục đích tăng cường thể chất cho học sinh , nâng cao trình độ thể thao của các em, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và giáo dục học sinh phát triển toàn diện, có khả năng phục vụ đắc lực cho xã hội tương lai. 1.4.1.Khái niệm giáo dục thể chất. GDTC là một loại hình giáo dục nên có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch đã truyền thụ những tri thức, kĩ xão từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều đó nghĩa là: GDTC cũng như những loại hình giáo dục khác là quá trình sư phạm với đầy đủ các đặc điểm của nó ( vai trò chủ đạo của nhà sư phạm, tổ chức hoạt động của nhà sư phạm phù hợp với nguyên tắc nhà sư phạm). GDTC mang đầy đủ các đặc điểm của quá trình sư phạm. Đó là vai trò chủ đạo điều khiển của giáo viên trong giảng dạy, tính chủ động của học sinh trong tập luyện. Trong hệ thống giáo dục nội dung đặc trưng của GDTC là dạy học động tác và phát triển tố chất vận động của con người, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng hoàn toàn không đồng nhất với nhau. 1.4.2. Khái niệm phát triển thể chất Thể chất bao gồm các đặc điểm về hình thái và chức năng của cơ thể. Vì vậy, phát triển thể chất là sự thay đổi về hình thái, kích thước và chức năng của cơ thể diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi cá nhân. Sự phát triển thể chất vừa là quá trình tự nhiên vì nó tuân thủ những quy luật tự nhiên, quy luật sinh học, vừa là quá trình xã hội vì có tác dụng một cách tích cực và chủ động. 1.4.3. Khái niệm chất lượng giáo dục thể chất GDTC là quá trình sư phạm, giáo dục đào tạo thế hệ trẻ hoàn thiện về thể chất, nhân cách, nâng cao khả năng làm việc và kéo dài tuổi thọ của con người. Trên thực tế, nhiệm vụ giáo dục đạo đức, ý chí, thẩm mĩ, trí tuệ giáo dưỡng thể chất và giáo dục các tố chất thể lực bao giờ cũng được giải quyết đồng thời trong một quá trình thống nhất, hoàn chỉnh. Đó là quá trình giáo dục toàn diện. 1.5. Định hướng công tác giáo dục thể chất trong thời gian tới. Xuất phát từ thực tế, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác GDTC và làm rõ nguyên nhân Bộ giáo dục – đào tạo đã xác định mục tiêu và giải pháp cho công tác GDTC trong thời kì tới. 1.5.1. Mục tiêu chung Góp phần phát triển hài hòa thể chất sức khỏe nâng cao thể lực, bồi dưỡng năng lực và kĩ năng vận động, tăng cường hiệu quả bài tập, lao động và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc. Đồng thời góp phần xây dựng nền văn hóa mới, hạn chế các tệ nạn xã hội và bồi dưỡng tài năng TDTT cho đất nước. [...]... giáo < /b> dục < /b> thể < /b> chất < /b> của học < /b> sinh < /b> Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B - Hà Nội Để tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới chất < /b> lượng giảng dạy và học < /b> tập môn thể < /b> dục < /b> ở trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội Chúng tôi tiến hành phỏng vấn các giáo < /b> viên giảng dạy thể < /b> dục < /b> của trường < /b> kết quả < /b> thu được trình b y ở b ng 3.7 B ng 3.7 Những nguyên nhân ảnh hưởng tới công < /b> tác < /b> GDTC cho < /b> học < /b> sinh < /b> trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội Số... có thể < /b> chất < /b> cường tráng, trong sáng về đạo đức,< /b> phong phú về tinh thần Để nghiên < /b> cứu < /b> đưa ra các biện < /b> pháp < /b> tích cực để nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng, hiệu < /b> quả < /b> giờ học < /b> thể < /b> dục < /b> của nhà trường < /b> hiện nay, chúng tôi tiến hành phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với ban giám hiệu,< /b> các giáo < /b> viên dạy môn TD và kết quả < /b> thu được như sau: B ng 3.8 Các biện < /b> pháp < /b> nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng giờ học < /b> thể < /b> dục < /b> ở Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội. .. thiết b , dụng cụ phục vụ hoạt động dạy và học < /b> môn thê dục < /b> + Thực trạng cấu trúc tổ chức giờ học < /b> giáo < /b> dục < /b> thể < /b> chất < /b> trong nhà trường < /b> + Thực trạng nhu cầu tập luyện thể < /b> thao của học < /b> sinh < /b> + Thực trạng kết quả < /b> học < /b> tập thể < /b> dục < /b> của học < /b> sinh < /b> + Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất < /b> lượng giờ học < /b> giáo < /b> dục < /b> thể < /b> chất < /b> của học < /b> sinh < /b> Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B - Hà Nội 3.1.1 Thực trạng đội ngũ giáo < /b> viên dạy môn thể < /b> dục < /b> ở Trường < /b> THPT.< /b> .. tiếp hiệu < /b> quả < /b> giờ học < /b> thể < /b> dục < /b> Kết quả < /b> điều tra đội ngũ giáo < /b> viên giảng dạy thể < /b> dục < /b> tại Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội được thể < /b> hiện cụ thể < /b> qua b ng 3.1 B ng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo < /b> viên dạy môn thể < /b> dục < /b> ở Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội Tổng Tổng Số GV số lớp số học < /b> thể < /b> 45 2166 6 Trình độ chuyên môn ĐH 3 CĐ 3 TC Không 0 chuyên 0 1GV/361HS Như trên đã trình b y hiện nay ở Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà. .. một số biện < /b> pháp < /b> nhằm nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng giáo < /b> dục < /b> thể < /b> chất < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội Từ những thực trạng trên, muốn nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng, hiệu < /b> quả < /b> giờ học < /b> TD, nhà trường < /b> cần phải tiến hành đồng b nhiều biện < /b> pháp < /b> hữu hiệu < /b> mang tính khả thi cao < /b> để từng b ớc tháo gỡ những b t cập hạn chế Chỉ có như vậy GDTC học < /b> đường mới thực sự có ý nghĩa, đáp ứng yêu cầu của ngành, nhà trường < /b> và của... phút cho < /b> thấy: giờ học < /b> TDTT của học < /b> sinh < /b> Trương THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội thường được cấu trúc cơ ban như sau: B ng 3.4 Cấu trúc một giờ học < /b> của Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội TT Phần Tổng thời gian Thời gian ( phut) Tỷ lệ (%) 1 Chuẩn b 45 phút 12 26,7 2 Cơ b n 24 53,3 3 Kết thúc 9 20,0 Như vậy, cấu trúc giờ học < /b> TDTT của học < /b> sinh < /b> Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội đã đảm b o được 3 phần: chuẩn b , cơ b n... NGHIÊN CỨU VÀ B N LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng công < /b> tác < /b> giáo < /b> dục < /b> thể < /b> chất < /b> của Trường < /b> Trung học < /b> phổ thông Hoài < /b> Đức B – Hà Nội Thực tế cho < /b> thấy, GDTC cũng như đào tạo GDTC là một trong những nội dung quan trọng của công < /b> tác < /b> giáo < /b> dục < /b> – đào tạo GDTC ngoài việc nâng < /b> cao < /b> sức khỏe còn góp phần vào giáo < /b> dục < /b> đạo đức,< /b> trí tuệ và thẩm mĩ hay giáo < /b> dục < /b> lao động Trước những yêu cầu của công < /b> tác < /b> GDTC trong trường < /b> học.< /b> .. sân b i dụng cụ của nhà trường,< /b> chúng tôi thu được kết quả < /b> thể < /b> hiện ở b ng 3.2 B ng 3.2: Thực trạng cơ sở vật chất,< /b> trang thiết b , dụng cụ tập luyện của học < /b> sinh < /b> trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội TT Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội Số lượng Chất < /b> lượng 1 Sân b i tập luyện 1 Tạm được 2 Sân cầu lông 2 Ngoài trời 3 Vợt cầu lông ( đôi ) 15 Kém 4 B n b ng b n 1 Cũ 5 Hố nhảy ( xa, cao < /b> ) 2 Tự tạo 6 Xà nhảy cao.< /b> .. các số liệu nghiên < /b> cứu < /b> Tiến hành với hình thức phỏng vấn gián tiếp với phiếu hỏi ( phiếu phỏng vấn ) Các vấn đề chủ yếu phỏng vấn là: - Thực trạng phong trào rèn luyện thân thể < /b> hiện nay ở trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội - Những biện < /b> pháp < /b> nhằm nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng rèn luyện than thể < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội - Đối tượng phỏng vấn là giáo < /b> viên giảng dạy TDTT và học < /b> sinh < /b> trong trường,< /b> ngoài... về công < /b> tác < /b> GDTC 12 12 5 41 Từ những kết quả < /b> phỏng vấn trong b ng thống kê trên cho < /b> thấy, để nâng < /b> cao < /b> chất < /b> lượng công < /b> tác < /b> GDTC ở Trường < /b> THPT < /b> Hoài < /b> Đức B – Hà Nội cần thực hiện đồng b nhiều biện < /b> pháp < /b> Tuy nhiên, tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể < /b> để vận dụng linh hoạt các biện < /b> pháp < /b> sao cho < /b> phù hợp, mang lại hiệu < /b> quả < /b> như mong muốn Song trước mắt, cần tập trung giải quyết tốt một số nội dung biện < /b> pháp . trạng công tác GDTC của Trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. Mục tiêu 2: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. *. tượng nghiên cứu Là các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Quan điểm của Đảng và nhà. thân thể hiện nay ở trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. - Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện than thể cho học sinh trường THPT Hoài Đức B – Hà Nội. - Đối tượng phỏng vấn là giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường THPT hoài đức b hà nội, Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường THPT hoài đức b hà nội, Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường THPT hoài đức b hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn