Guidelines for the rehabilitation and release of vervet monkeys

10 227 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2015, 08:08

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. Guidelines for the Rehabilitation and Release of Vervet Monkeys Author(s): Amanda J. Guy and Darren Curnoe Source: Primate Conservation, (27):55-63. 2013. Published By: Conservation International DOI: http://dx.doi.org/10.1896/052.027.0103 URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.1896/052.027.0103 BioOne (www.bioone.org) is a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/terms_of_use. Usage of BioOne content is strictly limited to personal, educational, and non-commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. 55 Primate Conservation 2013 (27): 55–63 Guidelines for the Rehabilitation and Release of Vervet Monkeys Amanda J. Guy and Darren Curnoe School of Biological, Earth and Environmental Sciences, University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia Abstract: In South Africa, FRQÀLFWEHWZHHQKXPDQVDQGYHUYHWPRQNH\VChlorocebus aethiopsKDVOHGWRODUJHQXPEHUVRI WKHVSHFLHVFRPLQJLQWRFDUHLQUHKDELOLWDWLRQFHQWHUV$QDFFXPXODWLRQRIGLVSODFHGYHUYHWPRQNH\VLQVXFKFHQWHUVKDVQHFHV- VLWDWHGWKHSURFHVVRIWURRSIRUPDWLRQDQGUHOHDVH7RGDWHWKHTXDOLW\RIPHWKRGVXVHGKDVEHHQYDULDEOHDVKDYHWKHRXWFRPHV RIUHKDELOLWDWLRQDQGUHOHDVHHIIRUWV+HUHZHSUHVHQWSURSRVHGJXLGHOLQHVIRUWKHUHKDELOLWDWLRQDQGUHOHDVHRIYHUYHWPRQNH\V EDVHGRQVWXGLHVRIYHUYHWPRQNH\UHKDELOLWDWLRQEHKDYLRUDQGELRORJ\LQFRQMXQFWLRQZLWKH[LVWLQJJXLGHOLQHVIRUQRQKXPDQ SULPDWHUHLQWURGXFWLRQVSURGXFHGE\WKH,QWHUQDWLRQDO8QLRQIRU&RQVHUYDWLRQRI1DWXUH,8&17KHDLPRIWKHVHJXLGHOLQHVLV WRIDFLOLWDWHLPSURYHGUHKDELOLWDWLRQUHOHDVHDQGSRVWUHOHDVHPRQLWRULQJDQGDVVHVVPHQWZLWKWKHXOWLPDWHJRDORILPSURYLQJ UHOHDVHRXWFRPHV Key words: Chlorocebus aethiops, SULPDWH UHKDELOLWDWLRQUHLQWURGXFWLRQZLOGOLIHPDQDJHPHQW Introduction 5HKDELOLWDWLRQ LQYROYHV WKH WUHDWPHQW RI PHGLFDO RU SK\VL- FDOGLVDELOLWLHVDFWLYH WHDFKLQJ RIDQLPDOVWR GHYHORS ODWHQW RUORVWVNLOOVQHFHVVDU\IRULQGHSHQGHQWVXUYLYDOLQWKHZLOG IRU H[DPSOH IRUDJLQJ UHDULQJ EHKDYLRU DQG DQWLSUHGDWRU EHKDYLRUDQGZHDQLQJIURPKXPDQFRQWDFW0DVDWDND &RZOLVKDZ DQG 'XQEDU  %HFN et al. 7KHUH DUH WZR PDLQ W\SHV RI UHKDELOLWDWLRQ SURMHFWV 7KH ¿UVW W\SH UHOHDVHVDQLPDOVIRUWKHSXUSRVHRIFRQVHUYDWLRQDQGLQVRPH FDVHV LV DVVRFLDWHG ZLWK ]RREDVHG EUHHGLQJ SURMHFWV 7KH VHFRQGPRUHFRPPRQIRUPLVWKHUHKDELOLWDWLRQDQGUHOHDVH RI FRQ¿VFDWHG SHWV RUSKDQV DQG DQLPDOV GLVSODFHG E\ ORJ- JLQJKDELWDWGHVWUXFWLRQ&RZOLVKDZDQG'XQEDUDQG RWKHUKXPDQLQÀXHQFHV7KHVHZHOIDUHEDVHGUHOHDVHSURMHFWV DGGUHVVLVVXHVRILOOHJDOWUDGHDQGZHOIDUHLQFDSWLYLW\E\UHV- FXLQJUHKDELOLWDWLQJDQGUHOHDVLQJFRQ¿VFDWHGLOOHJDOSHWVDQG RUSKDQV&KH\QH $OWKRXJK WKH ,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ IRU &RQVHUYDWLRQ RI 1DWXUH,8&1 KDV FUHDWHG ULJRURXV ZHOO UHVHDUFKHG JXLGH- OLQHVIRUSULPDWHVWKH\IRFXVRQFRQVHUYDWLRQUDWKHUWKDQZHO- IDUHDQGDUHJHQHUDOL]HGWRHLWKHUDOOSULPDWHV%DNHU RUJUHDWDSHV%HFNet al:HKDYHGHYHORSHGDÀRZ FKDUW IRU SULPDWH UHKDELOLWDWLRQ *X\ et al LQ SUHVV DQG D GHFLVLRQWUHHIRUUHKDELOLWDWLRQRIPDPPDOVLQJHQHUDO*X\et al:LWKWKHH[FHSWLRQRIJLEERQV&KH\QHet al. 2012), KRZHYHUWKHUHVHHPVWREHDJHQHUDOODFNRIVSHFLHVVSHFL¿F JXLGHOLQHVIRUSULPDWHUHKDELOLWDWLRQ ,Q6RXWK$IULFDYHUYHW PRQNH\V DUH IUHTXHQWO\ NHSW DV SHWVRURWKHUZLVHWUHDWHGDVYHUPLQ*UREOHUet al%RWK VLWXDWLRQVRIWHQUHVXOWLQYHUYHWPRQNH\VFRPLQJLQWRFDUHLQ UHKDELOLWDWLRQ FHQWHUV GXH WR SUREOHPV VXFK DV XQZDQWHG RU FRQ¿VFDWHG SHWV VKRRWLQJ SRLVRQLQJ DWWDFNV E\ GRPHVWLF SHWV DQG PRWRU YHKLFOHDFFLGHQWV 6PLW 7KHVH SURE- OHPV DUH FRQVLGHUDEOH RYHU  LQGLYLGXDOV ZHUH UHVFXHG LQ.ZD=XOX1DWDO6RXWK$IULFDE\WKH³0RQNH\+HOSOLQH´ RUJDQL]DWLRQ LQ WKH ¿UVW VL[ PRQWKV RI  6PLW  0DQ\RIWKHPHQGHGXSLQWKHFDUHRIRQHRIUHJLVWHUHGSUL- PDWHUHKDELOLWDWLRQFHQWHUVLQ6RXWK$IULFD:LPEHUJHUet al. D'LVSODFHGPRQNH\VDFFXPXODWHLQUHKDELOLWDWLRQFHQ- WHUVDVDUHVXOWRIKLJKTXDOLW\FDUHSURYLGHGE\VSHFLDOL]HG RUSKDQFDUH FHQWHUV IRU H[DPSOH 7KH +DPSWRQV :LOGOLIH 5HVFXH&HQWUH SHUV REVDORQJ ZLWK DUHOXFWDQFH WR HXWKD- QL]HGLVSODFHGSULPDWHVH[FHSWZKHUHVHYHUHLQMXU\RUGLVHDVH LVLQYROYHG*X\et al. 2013). $VDUHVXOWRIWKHVH LVVXHV D QXPEHURIYHUYHWPRQNH\ UHKDELOLWDWLRQ FHQWHUV KDYH EHJXQ EXLOGLQJ DQG UHOHDVLQJ WURRSV EDFN WR WKH ZLOG LQ DQ DWWHPSW WR LPSURYH WKHLU ZHO- IDUH 6RPH KDYH EHHQ UHODWLYHO\ VXFFHVVIXO IRU H[DPSOH :LPEHUJHUet alE*X\et al. 2011Guy ZKLOH RWKHUV KDYH H[SHULHQFHG FRQVLGHUDEOH SUREOHPV LQFOXGLQJ SRRU UHOHDVHRXWFRPHV DV D UHVXOW RI LQDSSURSULDWH UHKDELOL- WDWLRQDQGUHOHDVHV\VWHPVSRRUFKRLFHRIUHOHDVHVLWHVDQG LQDGHTXDWHSRVWUHOHDVHPRQLWRULQJ:LPEHUJHUet alE Guy et al. 2012a). Guy and Curnoe 56 9HUYHWPRQNH\VChlorocebus aethiopsDUHFODVVL¿HGDV µ/HDVW&RQFHUQ¶RQWKH,8&15HG/LVW,8&1DQGDV VXFKWKHLUUHKDELOLWDWLRQDQGUHOHDVHLVPRWLYDWHGE\ZHOIDUH FRQVLGHUDWLRQVUDWKHUWKDQFRQVHUYDWLRQ$OWKRXJKWKH\KDYH GLIIHUHQWSULPDU\ REMHFWLYHV ERWK FRQVHUYDWLRQ DQG ZHOIDUH UHLQWURGXFWLRQVVKRXOGDGKHUHWRWKHEHVWSUDFWLFHJXLGHOLQHV VHWRXWE\WKH,8&1 %HFN et al. %HFNet al. (2007) DOVRUHFRPPHQGHGWKDWWD[RQVSHFL¿FSURWRFROVEHGHYHORSHG ZLWKFXVWRPL]HGJXLGHOLQHV 2XUDLP KHUH LV WR SUHVHQW JXLGHOLQHV IRU WKHUHKDELOLWD- WLRQDQGUHOHDVHRIYHUYHWPRQNH\VEDVHGRQVWXGLHVRIYHUYHW PRQNH\UHKDELOLWDWLRQEHKDYLRUDQGELRORJ\DQGLQFRUSRUDW- LQJH[LVWLQJJXLGHOLQHVIRUQRQKXPDQSULPDWHUHLQWURGXFWLRQV %DNHU2XUSULPDU\JRDOLVWRLPSURYHUHKDELOLWDWLRQ PHWKRGVLQRUGHUWRPD[LPL]HRSSRUWXQLWLHVIRUSRVLWLYHRXW- FRPHVLQIXWXUHUHOHDVHV Recommendations for a Best-Practice Model Arrival $ KLVWRU\ VKRXOG EH FROOHFWHG IRU HDFK DQLPDO XSRQ DUULYDO7KLV VKRXOG LQFOXGH LQIRUPDWLRQ VXFK DV WKH UHDVRQ IRUWKHPRQNH\FRPLQJLQWRFDUHWKHFLUFXPVWDQFHVDQGORFD- WLRQZKHUHIRXQGLWVDSSUR[LPDWHDJHDQGLIDSHWKRZORQJ LWZDV NHSW IRUDQG KRZ DQGZKDW LW ZDVIHG7KLV LQIRUPD- WLRQ FDQ KHOS WR GHWHUPLQH WKH NLQG RI LQLWLDO FDUH QHHGHG DQGZKHWKHURUQRWWKHLQGLYLGXDOLVOLNHO\WREHVXLWDEOHIRU UHOHDVH )RU H[DPSOH DQRUSKDQ WKDW KDVEHHQ FDUHG IRU E\ DQ LQH[SHULHQFHG SHUVRQ PD\ EH PDOQRXULVKHG DQGRU GHK\- GUDWHGDPRQNH\WKDWKDVEHHQKLWE\DFDUPD\EHVWUHVVHG DQGLQMXUHGZKLOHDQDGXOWYHUYHWWKDWKDVEHHQNHSWDVDSHW IRUDQH[WHQGHGSHULRGRIWLPHZLOOEHKDELWXDWHGWRKXPDQV DQG LV XQOLNHO\ WREH VXLWDEOH IRU UHOHDVH VHHIRU H[DPSOH Guy et al. 2011). )ROORZLQJ LQLWLDO DVVHVVPHQW WKH PRQNH\ VKRXOG EH TXDUDQWLQHGDQG XQGHUJRPHGLFDODVVHVVPHQW DQGWUHDWPHQW $ PLQLPXP TXDUDQWLQH RI  GD\V LV UHFRPPHQGHG E\ WKH ,8&1ZLWKGD\VEHLQJLGHDO%DNHU7KLVHQVXUHV WKDWHDFKPRQNH\LVKHDOWK\DQGKHOSVWRDYRLGWUDQVPLVVLRQ RIDQ\GLVHDVHVWRRWKHUDQLPDOVDWWKHFHQWHU$OWKRXJKWKHUH DUH FRVWV LQYROYHG WKLV LV D YLWDO VWHS /LNH PDQ\ SULPDWHV YHUYHW PRQNH\V DUH VXVFHSWLEOH WR KXPDQ GLVHDVHV DQG VR VKRXOG EH H[DPLQHG E\ DYHWHULQDULDQ DIWHU WUDQVIHU IURP D FDUHU RU DQRWKHU FHQWHU 6RPH LQIHFWLRXV GLVHDVHV NQRZQ WR DIIHFW6RXWK$IULFDQYHUYHWVLQFOXGHIRDP\YLUXVHVWLFNELWH IHYHU Rickettsia conori DQG FKLNXQJXQ\D YLUXV .DVFKXOD  7KH QHZ DUULYDO VKRXOG DOVR XQGHUJR D EHKDYLRUDO DVVHVVPHQW 0DQ\ FRQ¿VFDWHG SHWV ZLOO KDYH EHHQ VRFLDOO\ LVRODWHGZKHQYHU\\RXQJDQGWKLVFDQKDYHSURIRXQGHIIHFWV RQWKHLUEHKDYLRU6XRPLet al0DVRQet al. 2007) and WKHLUDELOLW\WREHVRFLDOO\LQWHJUDWHG &RQVSHFL¿FUHVRFLDOL]DWLRQ 2QFHDQLQLWLDODVVHVVPHQWKDVEHHQPDGHDQGWKHYHUYHW PRQNH\ LV GHHPHG KHDOWK\ WKH\ PD\ WKHQ PRYH LQWR WKH JURXSIRUPDWLRQVWDJHRIUHKDELOLWDWLRQ'XHWRWKHVWDJJHUHG DUULYDORIQHZDQLPDOVDQGWKHH[LVWHQFHRIHVWDEOLVKHGJURXS- LQJVDWWKHFHQWHUDVRFLDOJURXSLVUDUHO\IRUPHGIURPVFUDWFK $QLQGLYLGXDOLVOLNHO\WREHLQWURGXFHGWRDQH[LVWLQJJURXSRU WRMXVWDIHZRWKHUDQLPDOVWRVWDUWDQHZJURXS,QWURGXFWLRQV DUH EHVW PDGH JUDGXDOO\ SDUWLFXODUO\ LQ WKH FDVH RI \RXQJ RUSKDQHGSULPDWHVWKDWKDYHEHHQKDQGUDLVHGDQGKDYHKDG OLPLWHGRUQRSUHYLRXVFRQWDFWZLWKFRQVSHFL¿FV 7KH XVH RI DGMDFHQW HQFORVXUHV²WKH PDLQ RQH KRXV- LQJ DQ H[LVWLQJ JURXS WKH VPDOOHU RQH DFWLQJ DV DQ LQWUR- GXFWLRQHQFORVXUHIRUWKHQHZDUULYDO²KDVEHHQVXFFHVVIXO ('X7RLW,QDGGLWLRQWKH9HUYHW0RQNH\)RXQGDWLRQ 'X 7RLW  DQG WKH :LOG $QLPDO 7UDXPD &HQWUH DQG +DYHQ :$7&+ KDYH PDGH XVH RI VDIH DUHDV DW WKH HGJH RIHQFORVXUHV IRU VPDOOPLONIRUPXODGHSHQGHQWRUSKDQV WR DOORZIHHGLQJZLWKRXWLQWHUIHUHQFHIURPODUJHUPRQNH\VLQD JURXS$GXOWIHPDOHVLQH[LVWLQJJURXSVDUHVRPHWLPHVDEOH WRIRVWHU\RXQJRUSKDQVIDFLOLWDWLQJWKHLULQWURGXFWLRQWRWKH JURXS'X7RLW$QHFGRWDOHYLGHQFHVXJJHVWVWKDWWKLV LVSDUWLFXODUO\EHQH¿FLDOIRUDGXOWIHPDOHVWKDWKDYHUHFHQWO\ ORVWWKHLULQIDQW%UXFHDQG6DQGL&URQNSHUVFRPP $ QXPEHU RI WKLQJV QHHG WR EH FRQVLGHUHG ZKHQ IRUP- LQJJURXSVIRUUHOHDVH7KHJHRJUDSKLFRULJLQRIWKHPRQNH\ PXVW EH GHWHUPLQHG VR DV WR DYRLG PL[LQJ GLVWLQFW SRSXOD- WLRQV,QGLYLGXDOVRIXQNQRZQJHRJUDSKLFRULJLQVKRXOGQRW EHFRQVLGHUHGIRUUHOHDVH%DNHU1RVLJQL¿FDQWJHQHWLF GLIIHUHQFHV EHWZHHQ SRSXODWLRQV RI 6RXWK $IULFDQ YHUYHW PRQNH\VKDYHEHHQLGHQWL¿HGKRZHYHU*UREOHUDQG0DWODOD DQGWKLVPHDQVWKDWPL[LQJYHUYHWVIURPGLIIHUHQWSDUWV RI6RXWK$IULFDLVXQOLNHO\WRSRVHSUREOHPVIRUORFDOSRSX- ODWLRQV*RYHUQPHQW UHVWULFWLRQV WKDW SUHYHQW WKH PRYHPHQW RIDQLPDOVEHWZHHQSURYLQFHVKRZHYHUPD\PHDQWKDWWKH\ ZLOOEHPDQDJHGVHSDUDWHO\DQ\ZD\(]HPYHOR.=1:LOGOLIH  0RUHRYHU SXEOLVKHG JHQHWLF VWXGLHV IRU YHUYHW PRQ- NH\VDUHVWLOOIHZDQGIXWXUHZRUNPLJKWLGHQWLI\JHRJUDSKLF SDWWHUQLQJ RU WKH SUHVHQFH RI VXESRSXODWLRQV QRW FXUUHQWO\ UHFRJQL]HG DV KDV RFFXUUHG UHFHQWO\ ZLWK FKDFPD EDERRQV IRUH[DPSOH6LWKDOGHHQet al 'RPLQDQFH UHODWLRQVKLSV QHHG WR EH PRQLWRUHG DV D ODFNRID FOHDU GRPLQDQFHKLHUDUFK\FDQ OHDG WRKHLJKWHQHG DJJUHVVLRQ LQ JURXSV *X\ DQG &XUQRH $QLPDO FRP- SDWLELOLW\FDQDOVREHDSUREOHPDVKDVEHHQQRWHGIRUODUJLE- ERQVHylobates larDQGFDSXFKLQPRQNH\VSapajus apella) GH9HHUDQGYDQGHQ%RV6XiUH]et al. 2001$OWKRXJK DJJUHVVLRQGXULQJWKHLQWURGXFWLRQRIDGXOWRUROGHUMXYHQLOHV WR DQ H[LVWLQJ JURXS LV UHODWLYHO\ FRPPRQ $ - *X\SHUV REVSURORQJHGSK\VLFDODJJUHVVLRQPD\LQGLFDWHDQHHGWR UHDUUDQJHJURXSV *URXS VL]HV DQG DJH DQG VH[ UDWLRV VKRXOG EH DV VLPL- ODUWRZLOGJURXSVDVSRVVLEOH%DNHULQRUGHUWRPD[L- PL]HVXUYLYDODQGLPSURYHWKHFKDQFHVRIIRUPLQJDFRKHVLYH JURXS WKDW ZLOO UHPDLQ WRJHWKHU DIWHU UHOHDVH 7KH DYHUDJH ZLOG JURXS VL]H IRU YHUYHW PRQNH\V LV  ZLWK D UDQJH RI ±:LOOHPVDQG +LOO  *URXSV RI EHWZHHQ  DQG  DUH UHFRPPHQGHG EDVHG RQ JURXS VL]HV LQ VXFFHVVIXO UHOHDVHVDVDVVHVVHGLQ*X\et alXQSXEOLVKHG,GHDOO\VWXG- LHVRIZLOGJURXSVFORVHWRWKHGHVLUHGUHOHDVHVLWHZRXOGEH Vervet monkey rehabilitation 57 XQGHUWDNHQWRLQGLFDWHWKHQDWXUDOJURXSVL]HIRUWKDWDUHDDV WKLVLVLQÀXHQFHGE\DQXPEHURIIDFWRUVVXFKDVWKHVL]HRI DYDLODEOH WHUULWRULHV -DFNVRQ DQG *DUWODQ  IRRG TXDO- LW\ DQG TXDQWLW\ HQYLURQPHQWDO WHPSHUDWXUH DQG SUHGDWLRQ ULVN&RZOLVKDZDQG'XQEDU'HWDLOHGSXEOLVKHGZLOG VWXGLHVRI YHUYHWPRQNH\V ODUJHO\IRFXVRQ .HQ\D DQG WKH DYHUDJHJURXSFRPSRVLWLRQLQWKH$PERVHOLUHVHUYHLVc.11% DGXOWPDOHVc.DGXOWIHPDOHVc.VXEDGXOWPDOHVc.4% VXEDGXOWIHPDOHVc.MXYHQLOHV DQG c. LQIDQWV6WUXK- VDNHUE$VIXOOJURXSFRPSRVLWLRQGDWDDUHRQO\DYDLO- DEOHIRUWZRZLOGJURXSVVWXGLHGLQ6RXWK$IULFD&DPEHIRUW :LOOHPVZHUHFRPPHQGWKHIROORZLQJDSSUR[L- PDWHSURSRUWLRQVc.DGXOWPDOHVDQGc.DGXOWIHPDOHV SURYLGLQJDQDGXOWVH[UDWLRRIFORVHWRVXEDGXOW PDOHV c. VXEDGXOW IHPDOHV c. MXYHQLOHV DQG c.5% LQIDQWV7KLVPD\EHDOWHUHGLIUHOLDEOHVWXGLHVRIZLOGJURXSV DUHFDUULHGRXWLQWKHUHJLRQRIWKHSODQQHGUHOHDVHSURYLGLQJ FRPSRVLWLRQGDWDIRUVSHFL¿FUHJLRQV3XEOLVKHGVWXGLHVIURP 6RXWK$IULFD\LHOGDQDYHUDJHDGXOWVH[UDWLRRIDSSUR[LPDWHO\ PDOHVIHPDOHVUDQJLQJIURPWRQ 7DEOH Housing, training, and preparation 6RFLDOJURXSVVKRXOGEHKRXVHGLQQDWXUDOLVWLFHQFORVXUHV WRSURPRWHVKHOWHUVHHNLQJVRPHIRUPRIVKHOWHUVKRXOGEH SURYLGHG VHH IRU H[DPSOH )LJ  DQG PRYLQJ RQ QDWXUDO VXEVWUDWHVWKURXJKFRPSOH[HQYLURQPHQWV7KHW\SLFDOKDELWDW RIYHUYHWPRQNH\VLVJDOOHU\IRUHVW7DSSHQVRSURYL- VLRQRIWUHHVRUODUJHEUDQFKHVLQWKHHQFORVXUHZRXOGDVVLVWLQ GHYHORSLQJQDWXUDOFOLPELQJEHKDYLRU2EMHFWVVXFKDVURSHV W\UHVDQGVPDOOHUEUDQFKHVFDQEHXVHGWRDGGFRPSOH[LW\DQG DOORZ IRU UHJXODU FKDQJHV WREH PDGH WR WKH HQFORVXUH VHH )LJ 9HUYHWPRQNH\VIRUDJHRQWKHJURXQGDQGLQWUHHV7DSSHQ 7RHQFRXUDJHGHYHORSPHQW RI IRUDJLQJ EHKDYLRUSDU- WLFXODUO\IRU\RXQJHUPRQNH\VRUH[SHWVQDWXUDOIRRGVVKRXOG EHSURYLGHGLQDZD\WKDWHQFRXUDJHVERWKEHKDYLRUV1DWXUDO IRRGVKHOSWKHDQLPDOVWROHDUQZKDWLVSDODWDEOHDQGVDIHWR HDWLQWKHLUUHOHDVHKDELWDW9HUYHWVKDYHDGLHWWKDWLQFOXGHV IUXLW ÀRZHUV VHHGV JUDVV OHDYHV EDUN UHVLQ JXP EXOEV URRWVLQVHFWVHJJVDQGVPDOOPDPPDOV:KLWWVLW)RRG LWHPVWDNHQIURPWKHLQWHQGHGUHOHDVHVLWHDUHGHVLUDEOH)RU H[DPSOHWKHUHGFXUUDQWRhus chirindensisDQGVWUDQJOHU¿J (Ficus VSDUHFRPPRQLQVRPHSDUWVRI.ZD=XOX1DWDOLQ 6RXWK$IULFD'HSDUWPHQWRI:DWHU$IIDLUVDQG)RUHVWU\ DQGDUHHDWHQE\YHUYHWPRQNH\V+DUULVRQ9HQWHUDQG Venter 2005,ILWLVQRWIHDVLEOHWRGRWKLVORQJWHUPDEDO- DQFHG GLHW RI IUHVK IUXLW DQG YHJHWDEOHV ZLWK DGGHG SURWHLQ IRUH[DPSOHQXWVDQGVHHGVLVUHFRPPHQGHGDVHPSOR\HG DW:$7&+%UXFHDQG6DQGL&URQNSHUVFRPPZLWKQDWX- UDOIRRGVWXIIVVXFKDVIUXLWOHDYHVDQGLQVHFWVIURPWKHUHOHDVH VLWHLQWURGXFHGLQWKHPRQWKVOHDGLQJXSWRUHOHDVH (QYLURQPHQWDO IRU H[DPSOH DOWHULQJ HQFORVXUH WR LQFUHDVH FRPSOH[LW\ DV GHVFULEHG DERYH DQG IHHGLQJ IRU H[DPSOHIRRGSX]]OHVHQULFKPHQWFDQEHXVHGWRDVVLVWWKH GHYHORSPHQW RI QDWXUDO EHKDYLRUV )UXLW FDQ EH DWWDFKHG WR SROHVIRUH[DPSOHDQGLQYHUWHEUDWHVFDQEHSODFHGLQER[HV RIRUJDQLFPDWHULDOWRHQFRXUDJHQDWXUDOIRUDJLQJEHKDYLRXU (6XiUH]et al9HUYHWPRQNH\VWHQGWRKDYHSUHIHUUHG VOHHSLQJWUHHV6WUXKVDNHUD VR VXLWDEOHVOHHSLQJVLWHV VXFKDVWUHHVEUDQFKHVKDQJLQJEDVNHWVRUER[HV)LJDQG QHWV VKRXOG EH SURYLGHG /RRVH REMHFWV VXFK DV FDUGERDUG ER[HVEDOOVDQGSDSHUFDQEHXVHGWRHQFRXUDJHH[SORUDWLRQ RIWKHHQYLURQPHQW&KH\QHet al. 2012). 0LQLPL]LQJFRQWDFWZLWKKXPDQVLVDOVRLPSRUWDQWVRDV WRDYRLGH[FHVVLYHKDELWXDWLRQ WKDW PD\OHDGVRPHUHOHDVHG DQLPDOV WR VHHN RXW KXPDQ FRPSDQ\ SRVWUHOHDVH VHH IRU H[DPSOH*X\et al:HUHFRPPHQGPHWKRGVVLPLODUWR WKRVHXVHGLQWKHUHKDELOLWDWLRQRIEURZQFDSXFKLQPRQNH\V (Sapajus apella6XiUH]et al7RDYRLGDVVRFLDWLRQRI KXPDQVDQGIRRGYLVXDOLVRODWLRQZDVDFKLHYHGE\FRYHULQJ WKHPHVKRIWKHHQFORVXUHZLWKV\QWKHWLFPDWHULDOZLWKIRRG SURYLGHGWKURXJKDZLQGRZ6XiUH]et al. 2001). We recom- PHQGWKDWMXVWRQHRUWZRZDOOVEHFRYHUHGIRUWKLVSXUSRVH UDWKHUWKDQWKHHQWLUHHQFORVXUHDVFRPSOHWHYLVXDOLVRODWLRQ PD\ UHGXFH HIIHFWLYH DFFOLPDWL]DWLRQ WR WKH DUHD )HHGLQJ WLPHVVKRXOGEHYDULHGVRDVWRUHGXFHSUHGLFWDELOLW\6XiUH] et al. 2001). 7UDLQLQJIRU SUHGDWRU DZDUHQHVV LV DQ LPSRUWDQW SDUWRI WKHUHKDELOLWDWLRQSURFHVV*ULI¿Qet al$QLPDOVWKDW KDYHOLYHGLQFDSWLYLW\IURPD\RXQJDJHDUHOLNHO\ WR KDYH EHHQ LVRODWHG IURP SUHGDWRUV DQG PD\ QRW H[SUHVV QRUPDO Table 1. $GXOW VH[ UDWLRV RI ZLOG WURRSV RI YHUYHW PRQNH\V Chlorocebus aethiopsVWXGLHGLQ6RXWK$IULFD Number of adult males Number of adult females Approximate ratio Reference 5  1:1.6 %DUUHWW 2  1:4 :LOOHPV 76  &DPEHIRUW  14 1:1.5 +DUULVRQDQG%\UQH 4  1:2 %DOGHOORXDQG$GDQ Figure 1. $QDWXUDOLVWLFHQFORVXUHDWWKH:LOG$QLPDO7UDXPD&HQWUHDQG+D- YHQLQ9U\KHLG.ZD=XOX1DWDO6RXWK$IULFD1RWHWKHYHUYHWPRQNH\VXVLQJ WKH VKHOWHU SURYLGHG RQ WKH OHIW DQG HQULFKPHQW LWHPV LQFOXGLQJ WUHHV W\UHV SROHVDQGURSHV3KRWRE\$-*X\ Guy and Curnoe  SUHGDWRUDYRLGDQFH EHKDYLRU 7KLV FDQ JUHDWO\ UHGXFH WKHLU FKDQFHV RI VXUYLYDO ZKHQ UHOHDVHG 3UHGDWRUDYRLGDQFH EHKDYLRUIXQFWLRQVWRUHGXFHWKHULVNRIDQDQLPDORULWVUHOD- WLYHVEHLQJNLOOHG9HUYHWPRQNH\VKDYHDQXPEHURISUHGDWRU DODUP FDOOV DQG DVVRFLDWHG UHVSRQVHV LQFOXGLQJ UXQQLQJ XS LQWRWKHWUHHVLQUHVSRQVHWRDOHRSDUGDODUPFDOOORRNLQJXS DQGUXQQLQJLQWRWKHEXVKHVIRUHDJOHDODUPFDOOVDQGVWDQG- LQJDQGORRNLQJGRZQIRUVQDNHFDOOV&KHQH\DQG6H\IDUWK  7KHVH EHKDYLRUV QHHG WR EH IXQFWLRQDO WKH ¿UVW WLPH WKDWDSUHGDWRULVHQFRXQWHUHGLIDQDQLPDOLVWRVXUYLYHEXW UHVSRQVHV ZLOO DOVR LPSURYH ZLWK JURXS H[SHULHQFH *ULI- ¿Qet al+RXVLQJYHUYHWVLQDQDUHDZKHUHWKH\ZLOO FRPHLQWRFRQWDFWZLWKSUHGDWRUVVXFKDVVQDNHVDQGHDJOHV FDQ LQFUHDVH WKHLU SUHUHOHDVH DZDUHQHVV RI WKHP VHH IRU H[DPSOH*X\et alE3URYLGLQJWKLFNEXVKHVRU DUWL¿FLDOKLGLQJSODFHVPD\DOVRDFWWRSURPRWHQDWXUDOSUHGD- WRUDYRLGDQFHEHKDYLRUIRUELUGVRISUH\ ,QDGGLWLRQVWXGLHVRIRWKHUPDPPDOVKDYH VKRZQ WKDW WKH SUHVHQFH RI ZLOGFDXJKW H[SHULHQFHG LQGLYLGXDOV LQ D JURXSFDQLPSURYHUHVSRQVHVWRSUHGDWRUV6KLHUDQG2ZLQJV  ,I WKH ORFDWLRQ RI WKH UHKDELOLWDWLRQ FHQWHU SUHYHQWV SUHUHOHDVHH[SRVXUHWRSUHGDWRUVVRPHIRUPRIWUDLQLQJPD\ EHUHTXLUHG7KLVFDQ LQFOXGHLQWHQWLRQDO GLUHFWH[SRVXUH WR WKH SUHGDWRUV WKHPVHOYHV 6KLHU DQG 2ZLQJV  RU XVH RI VXEVWLWXWHV VXFK DV UHODWHG VSHFLHV 0F/HDQ et al. 2000), VLOKRXHWWHV%URZQet alRUVWXIIHGRUPRGHOSUHGDWRUV $UQROGet al,QFDVHVZKHUHPRQNH\VKDYHQRWEHHQ H[SRVHGWRSUHGDWRUVSHFLHVRUKDGRSSRUWXQLW\WRREVHUYHRU GHPRQVWUDWHDSSURSULDWHDQWLSUHGDWRUEHKDYLRUDQH[WHQGHG SHULRGRIDFFOLPDWL]DWLRQDWWKHUHOHDVHVLWHLVUHFRPPHQGHG WRLQFUHDVHWKHFKDQFHVRIWKHJURXSHQFRXQWHULQJSUHGDWRUV IURP D SURWHFWHG HQYLURQPHQW ZLWKLQ DQ HQFORVXUH SULRU WRUHOHDVH,QWKLVFDVHLWZRXOGEHQHFHVVDU\WRSURYLGHDQ DSSURSULDWHO\ODUJHHQFORVXUHVRDVWROLPLWVWUHVVDQGWRDYRLG LQFUHDVHGDJJUHVVLRQWKDWVRPHWLPHVRFFXUVZKHQYHUYHWVDUH PRYHGWRDVPDOOHUHQFORVXUH&ODUNHDQG0D\HDX[ 3UHUHOHDVHDVVHVVPHQW )XUWKHUDVVHVVPHQWVKRXOGEHFDUULHGRXWSULRUWRUHOHDVH $QLPSRUWDQWSDUWRIWKLVLVDSUHUHOHDVHPHGLFDOFKHFNE\D TXDOL¿HG YHWHULQDULDQ$QLPDOVNHSW LQ FDSWLYLW\ DUH VXVFHS- WLEOHWRLQIHFWLRQZLWKSDUDVLWHVWKDWPD\EHIRUHLJQWRWKHVSH- FLHV&XQQLQJKDP,QDGGLWLRQPDQ\SULPDWHVLQFOXG- LQJ YHUYHW PRQNH\V DUHVXVFHSWLEOH WR KXPDQ GLVHDVHV$V VXFKKXPDQ FRQWDFW VKRXOGEHPLQLPL]HG DQGDQ\DQLPDOV IRU UHOHDVH QHHG WR EH VFUHHQHG IRU FRPPRQ GLVHDVHV ,W LV YLWDOWKDWDQLPDOVIRUUHOHDVHEHKHDOWK\)DLOLQJWRFDUU\RXW SUHUHOHDVH PHGLFDO FKHFNV FDQ UHVXOW LQ GLVHDVH WUDQVPLV- VLRQWRZLOGSRSXODWLRQVERWKFRQVSHFL¿FVDQGRWKHUVSHFLHV 9LJJHUVet alPRUWDOLW\RIUHOHDVHGDQLPDOVDVDUHVXOW RISDWKRJHQVDQGHFWRSDUDVLWHVFDXVLQJGLVHDVHWULJJHUHGE\ WKHVWUHVVRIWUDQVSRUWDQGUHOHDVHDQG]RRQRWLFGLVHDVHVIRU H[DPSOHWXEHUFXORVLVLQÀXHQ]DYLUDOKHSDWLWLVDQGPHDVOHV >+HXVFKHOH@EHLQJWUDQVPLWWHGWRWKHORFDOKXPDQSRSX- ODWLRQ9LJJHUVet al 0HWKRGVXVHG WRUHGXFH WKHVH ULVNV LQFOXGH TXDUDQWLQH DVGHVFULEHGLQWKHµDUULYDO¶VHFWLRQFOLQLFDOH[DPLQDWLRQE\ DYHWHULQDULDQ9LJJHUVet alIHFDOH[DPLQDWLRQIRUSDU- DVLWHHJJVDQGODUYDHVHUYLFHVPD\EHSURYLGHGE\YHWHULQDU\ ODERUDWRULHV 9LJJHUV et al  KHPDWRORJ\ DQG VHUXP ELRFKHPLVWU\SUR¿OHVWRDLGGLVHDVHGHWHFWLRQEDVHGRQFRP- SDULVRQ ZLWK QRUPDO EORRG YDOXHV IRU WKH VSHFLHV VHURORJL- FDOWHVWLQJWRGHWHFWLQIHFWLRXVGLVHDVHV9LJJHUVet al PLFURELDOFXOWXUHWRLVRODWHDQGLGHQWLI\WKHFDXVHRIWKHGLV - HDVHDQGYDFFLQDWLRQIRUVRPHFRPPRQGLVHDVHVZKHUHWKHUH LV D VSHFL¿F ULVN 9LJJHUV et al $QLPDOVWKDW GLH LQ FDSWLYLW\VKRXOGXQGHUJRDIXOOSRVWPRUWHPH[DPLQDWLRQWR GHWHUPLQHWKHFDXVHRIGHDWK:KHUHYHUSRVVLEOHWKLVVKRXOG DOVREHGRQHIRUDQLPDOVWKDWGLHSRVWUHOHDVHVRDVWRLGHQWLI\ DQ\SUREOHPVZLWKWKHKHDOWKRIUHKDELOLWDWHGDQLPDOV 3ULPDWHV FDQ FDUU\ WXEHUFXORVLV ZKLFK FDQ EH WUDQVPLW- WHG WR KXPDQV DQG GRPHVWLF DQLPDOV 9LJJHUV et al  $ FRPPRQ ZD\ WR WHVW IRU WXEHUFXORVLV LV WKH VNLQWHVWLQJ SURFHGXUHLQYROYLQJDQLQWUDGHUPDOLQMHFWLRQZLWKDSRVLWLYH UHDFWLRQEHLQJGHWHFWHGDIWHUWKUHHGD\V9LJJHUVet al 7KLVVKRXOGEHFDUULHGRXWE\DTXDOL¿HGYHWHULQDULDQ %HKDYLRUDODVVHVVPHQWVKRXOGEHFDUULHGRXWWRFRQ¿UP VXLWDELOLW\IRUUHOHDVH'LUHFWFRPSDULVRQVRIWKHEHKDYLRURI ZLOGDQGFDSWLYHDQLPDOVFDQKHOSWRGHWHUPLQHZKLFKDQLPDOV DUHUHDG\IRUUHOHDVH,QGLYLGXDOVWKDWVKRZVLJQL¿FDQWGHYLD- WLRQIURPZLOGEHKDYLRUDOSDWWHUQVDUHOHVVOLNHO\WRVXUYLYH Figure 2. +DQJLQJ VOHHSLQJ EDVNHWV FLUFOHG XSSHU ULJKW RI SKRWRJUDSK DW ³9HUYHW+DYHQ´LQ'XUEDQ6RXWK$IULFD3KRWRE\$-*X\ Vervet monkey rehabilitation  SRVWUHOHDVH ZKLOH VOLJKW GHYLDWLRQV DUH PRVW OLNHO\ GXH WR FDSWLYHFRQGLWLRQVDQG DUH QRWDKXJH FRQFHUQ 0DWKHZVet al0RQNH\VUHDG\IRUUHOHDVHVKRXOGQRWVHHNKXPDQ FRQWDFW 6WHUHRW\SLF EHKDYLRUV PD\ GHYHORS GXULQJ FDSWLY- LW\DQGDQLPDOVVKRXOGEHPRQLWRUHGLQRUGHUWRLGHQWLI\DQ\ DEQRUPDOEHKDYLRUWKDWPD\DIIHFWWKHLUVXLWDELOLW\IRUUHOHDVH Release site selection 2QHRIWKHPRVWLPSRUWDQWVWHSVLQDUHOHDVHSURMHFWLVWKH VHOHFWLRQDQGDVVHVVPHQWRIWKHUHOHDVHVLWH7KLVFDQEHTXLWH FRPSOH[DQGDQXPEHURIIDFWRUVWKDWVKRXOGEHDVVHVVHGIRU DQ\ SULPDWH UHOHDVH KDYH EHHQ RXWOLQHG LQ WKH ,8&1 JXLGH- OLQHV IRU QRQKXPDQ SULPDWH UHLQWURGXFWLRQV %DNHU  7KHVHLQFOXGHDYDLODELOLW\RIIRRGDQGZDWHUDQGWKHLUVHDVRQ- DOLW\SURWHFWLRQRIWKHVLWHLIFRQVSHFL¿FVDUHDEVHQWDQGWKH UHDVRQIRUWKHLUDEVHQFHDQGKXPDQLQÀXHQFH$UHOHDVHVLWH VKRXOGSURYLGHDSSURSULDWHKDELWDW DQG LGHDOO\EHIUHH IURP KXPDQ GLVWXUEDQFH IRU H[DPSOH KXQWLQJ DQG LQWURGXFHG IHUDORUGRPHVWLFDQLPDOV'RGGDQG6HLJHO+DELWDWV VKRXOG EH FKRVHQ WR PLQLPL]H HGJH HIIHFWV DQG VKRXOG QRW KDYHDQXQXVXDOO\KLJKFRQFHQWUDWLRQRISUHGDWRUV'RGGDQG 6HLJHO 9HUYHWPRQNH\VUHO\RQULSDULDQKDELWDWZLWKSHUPDQHQW ZDWHU VRXUFHV $ ODFN RI DYDLODEOH ZDWHU LQFUHDVHV PRUWDO- LW\'XQEDUVRWKHGU\VHDVRQVKRXOGEHDYRLGHGIRU UHOHDVHVDQGDWOHDVWRQHSHUPDQHQWZDWHUVRXUFHVKRXOGEH ORFDWHGFORVHWRWKHUHOHDVHVLWH5HOHDVHVKRXOGEHWLPHGWR FRLQFLGHZLWKWKHZHWVHDVRQZKHQDYDLODELOLW\RIUHVRXUFHV ZRXOGEHKLJKHVW:LPEHUJHUet alE*X\et alE). 9HUYHWV DGDSW ZHOO WR KXPDQ GLVWXUEDQFH DQG DUH SURQH WR UDLGLQJFURSV6DMet al7KLVLVDVLJQL¿FDQWFDXVHRI KXPDQPRQNH\FRQÀLFWDQGRIWHQUHVXOWVLQWUDSSLQJDQGNLOO- LQJRIYHUYHWV6DMet al)XUWKHUPRUHKXQWLQJKDVEHHQ LGHQWL¿HG DV D FRQVLGHUDEOH FDXVH RI PRUWDOLW\ LQ UHOHDVHG YHUYHWPRQNH\JURXSV*X\et alEGuy 2013). 6WUDWHJLHVWRFRPEDWWKLVLQFOXGHUHOHDVHLQWRDUHDVDVLVRODWHG IURPKXPDQVHWWOHPHQWDVSRVVLEOHUHOHDVHKDELWDWVWKDWFRQ- WDLQQXPHURXVIUXLWLQJWUHHVDQGWKHSURYLVLRQRIVXSSOHPHQ- WDU\IRRG XVHRI VRIWUHOHDVH SURFHGXUHVIRU DSHULRG DIWHU UHOHDVHXQWLOWKHYHUYHWVFDQHIIHFWLYHO\IHHGWKHPVHOYHV +DELWDW IHDWXUHV WKDW DSSHDU WR EH UHODWHG WR VXFFHVVIXO UHOHDVHVRIYHUYHWPRQNH\VLQFOXGHKLJKDOWLWXGHDQGUDLQIDOO D KLJK SURSRUWLRQ RI WUHH RU IRUHVW FRYHU DQG D PLQLPDO RU ]HURSHUFHQWDJHRIODQGFRYHULQWKHDUHDEHLQJFRPSRVHGRI GDPV EDUH VDQG JUDVVODQGEXVK FOXPSV PL[ DQG EXVKODQG (Guy et al XQSXEOLVKHG 3ULYDWHO\ RZQHG ODQG ZLWK VXS- SRUWLYH ODQGKROGHUV KDV DOVR EHHQ DVVRFLDWHG ZLWK SRVLWLYH UHOHDVH RXWFRPHV *X\ et al XQSXEOLVKHG VR DJUHHPHQW DQG FRRSHUDWLRQ RI ODQGKROGHUV LQ WKH GHVLUHG UHOHDVH DUHD PXVWEHREWDLQHGEHIRUHUHOHDVH+XPDQGLVWXUEDQFHRIODQG XUEDQ VHWWOHPHQW DQG RWKHU KXPDQ DFWLYLWLHV DUH DVVRFLDWHG ZLWKSRRUUHOHDVHRXWFRPHV*X\et alXQSXEOLVKHGDQGVR VKRXOGEHDYRLGHG 7KH VL]H RI WKH UHOHDVH VLWH LV LPSRUWDQW SDUWLFXODUO\ ZLWKUHJDUGWRDVVHVVLQJLPSDFWVRQWKHUHOHDVHGJURXSIURP KXPDQV7KHDYHUDJHKRPHUDQJHIRUZLOGYHUYHWPRQNH\VLV NPðZLWKDQDYHUDJHGD\UDQJHOHQJWKRIDERXWNP :LOOHPVDQG+LOO+RZHYHUUHOHDVHGYHUYHWPRQNH\V KDYH EHHQ NQRZQ WR KDYH KRPH UDQJHV RI XS WR  NPð (Guy et alUHJXODUO\WUDYHOOLQJPRUHWKDQNPIURP WKHUHOHDVHVLWH*X\et al7KXVRXUUHFRPPHQGDWLRQ LVWRVHOHFWDUHOHDVHDUHDWKDWFDQDOORZIRUWKHH[SDQVLRQRI WKHJURXSV¶UDQJHXSWRNPðZLWKOLWWOHRUQRKXPDQDFWLYLW\ ZLWKLQDNPUDGLXVRIWKHUHOHDVHVLWH ,WLVLPSRUWDQWIRUWKHGHQVLW\RIFRQVSHFL¿FVWREHORZHU WKDQ WKH FDUU\LQJ FDSDFLW\ &RZOLVKDZ DQG 'XQEDU  2IWHQWKHSUHVHQFHRIWKHVSHFLHVLQDQDUHDLVXVHGDVDGH¿QL- WLYH FULWHULRQ IRU WKH VXLWDELOLW\ RI D UHOHDVH VLWH 7KLV VLP- SOL¿HGYLHZ IDLOVWR UHFRJQL]H WKDW LQWURGXFLQJ PRUH YHUYHW PRQNH\JURXSVWRDQDUHDPD\OHDGWRLQFUHDVHGFRPSHWLWLRQ DJJUHVVLRQDQGGLVHDVHWUDQVPLVVLRQ9HUYHWPRQNH\VFDQEH KLJKO\WHUULWRULDODQGWKLVFDQUHVXOWLQLQWHUJURXSDJJUHVVLRQ VRPHWLPHVUHVXOWLQJLQWKHLQMXU\RIUHOHDVHGPRQNH\V:LP- EHUJHUet alE:KHWKHUFRQVSHFL¿FVVKRXOGEHSUHVHQW QHDUWKHUHOHDVHVLWHDWDOOGHSHQGVRQWKHVSHFL¿FJRDORIWKH UHOHDVH,IWKHSULPDU\DLPLVWRLPSURYHZHOIDUHRILQGLYLGX- DOVWKURXJKUHOHDVHWKHQLWLVQRWQHFHVVDU\IRUFRQVSHFL¿FVWR EHSUHVHQW,IWKHDLPLVWRLQFUHDVHQXPEHUVKRZHYHUWKHQ ZLOG JURXSV PXVW EH QHDUE\ DV YHUYHW SRSXODWLRQV UHO\ RQ PDOHGLVSHUVDOIRUJHQHÀRZ&RZOLVKDZDQG'XQEDU 'LVHDVHULVNVDQGFRPSHWLWLYHLPSDFWVRQRWKHUUHVLGHQWSUL- PDWHVSHFLHVPXVWDOVREHWDNHQLQWRDFFRXQW9HUYHWPRQNH\V VKDUHWKHLUUDQJHZLWKDYDULHW\RISULPDWHVSHFLHVUDQJLQJLQ ,8&15HG/LVWVWDWXV,8&1IURP/HDVWFRQFHUQIRU H[DPSOHWKHVRXWKHUQOHVVHUJDODJR Galago moholi, chacma EDERRQ Papio ursinus, EOXH PRQNH\ Cercopithecus mitis, DQG JXHUH]D &ROREXV JXHUH]DWR (QGDQJHUHG IRU H[DPSOH 8G]XQJZD UHG FROREXV Procolobus gordonorum, and chim- SDQ]HHPan troglodytes). Release $VUHFRPPHQGHGE\WKH,8&1DWUDQVSRUWSODQVKRXOG EHLQSODFHZLWKHPSKDVLVRQPLQLPL]LQJVWUHVVDQGULVNRI LQMXU\ %DNHU $OOPRQNH\V VKRXOG EHWUDQVSRUWHG LQ ZHOOYHQWLODWHG VHFXUH WUDQVSRUW ER[HV %UXFH DQG 6DQGL &URQN>:$7&+@SHUVFRPP7KHKRWWHVWSDUWRIWKHGD\ VKRXOGEHDYRLGHGWUDQVSRUWLQJHLWKHULQWKHHDUO\PRUQLQJRU ODWHDIWHUQRRQ/DUJHUPRQNH\VVXFKDVDGXOWPDOHVVKRXOG EHSODFHGLQLQGLYLGXDOER[HVWRDYRLGLQMXU\WRVPDOOHULQGL- YLGXDOV9XOQHUDEOHLQGLYLGXDOVVXFKDVPRWKHUVZLWKLQIDQWV VKRXOGOLNHZLVHEHLVRODWHG:$7&+SHUVFRPP:KHQ- HYHUSRVVLEOHPRQNH\VWKDWKDYHEHHQNQRZQWRIUHTXHQWO\ GLUHFWDJJUHVVLRQWRZDUGHDFKRWKHUVKRXOGQRWEHWUDQVSRUWHG LQWKHVDPHER[,IWUDQVSRUWLQJDORQJGLVWDQFHUHJXODUVWRSV VKRXOGEH PDGH WR FKHFN WKHPRQNH\V DQGWR SURYLGH IRRG DQGZDWHU7KHJURXSVKRXOGEHDFFRPSDQLHGE\H[SHULHQFHG SHUVRQQHOIURPWKHUHKDELOLWDWLRQFHQWHUDQGLISRVVLEOHDYHW- HULQDULDQ%DNHU $ VRIWUHOHDVH PHWKRG LQFOXGLQJ DQ DFFOLPDWL]DWLRQ SHULRG DW WKH UHOHDVH VLWH LV UHFRPPHQGHG WR DOORZ WKH DQL- PDOV WR UHFRYHU IURP WUDQVSRUW DFFOLPDWL]H WR HQYLURQPHQ- WDOFRQGLWLRQVDQGEHFRPH IDPLOLDU ZLWKWKHLUVXUURXQGLQJV Guy and Curnoe 60 %DNHU7KLVVLWHLVRIWHQXVHGDVWKHLQLWLDOORFDWLRQIRU VXSSOHPHQWDU\IHHGLQJSRVWUHOHDVH*X\et al. 2011, 2012a, E'XULQJDFFOLPDWL]DWLRQYHUYHWVVKRXOGEHIHGQDWXUDO IRRGSUHIHUDEO\ WDNHQIURP WKH VXUURXQGLQJ DUHD7KH DYHU- DJHWLPHVSHQWLQWKHUHOHDVHHQFORVXUHLQSDVWYHUYHWUHOHDVHV KDVEHHQWKUHHGD\VEDVHGRQ:LPEHUJHUet alE*X\ et al. 2011DE$PLQLPXPSHULRGRIWZRZHHNV DVUHFRPPHQGHGIRUJLEERQV Hylobates VS Cheyne et al. KRZHYHUPD\EHPRUHDSSURSULDWH6RPHH[SHULPHQ- WDWLRQPD\EHUHTXLUHGWRGHWHUPLQHWKHLGHDODFFOLPDWL]DWLRQ SHULRGDQGHQFORVXUHVL]H 6XSSOHPHQWDU\IHHGLQJVKRXOGEHSURYLGHGWRHQVXUHWKDW WKHUHOHDVHGPRQNH\VREWDLQDGHTXDWHQXWULWLRQZKLOVWDFFOL- PDWL]LQJWRDQGH[SORULQJWKHLUQHZKDELWDW7KHDYHUDJHWLPH SHULRGRIVXSSOHPHQWDU\IHHGLQJIRUYHUYHWVLVDSSUR[LPDWHO\ WZRPRQWKV:LPEHUJHUet alE*X\et al. 2011, 2012a), EXWWKLVPD\YDU\GXHWRFLUFXPVWDQFHVVXFKDVZLOGJURXSV HDWLQJWKHVXSSOLHGIRRGGuy et alDRUWKHPRQNH\V OHDYLQJ PRVW RI WKH VXSSOLHG IRRG DQG REWDLQLQJ QXWULWLRQ IURPZLOGVRXUFHV7KHDPRXQWRIIRRGPD\EHUHGXFHGDVWKH UHOHDVHGPRQNH\VLQFUHDVHWKHLUIRUDJLQJRQQDWXUDOVRXUFHV 2QFHVXSSOHPHQWDU\IHHGLQJFHDVHVVPDOOIRRGLWHPVVXFKDV QXWVFDQEHXVHIXOLQGUDZLQJRXWPRQNH\VVRWKDWWKHLUFRQGL- WLRQFDQEHDVVHVVHG)LJ 3RVWUHOHDVHDVVHVVPHQW 3RVWUHOHDVH PRQLWRULQJ LV YLWDO DQG WKH GDWD FROOHFWHG GXULQJWKLVWLPHDOORZWKHVXFFHVVRIWKHSURMHFWWREHDVVHVVHG DQG OHVVRQV WR EH OHDUQHG IRU IXWXUH UHOHDVH HIIRUWV 7KH UHOHDVHGJURXSVVKRXOGEHPRQLWRUHGIRUDPLQLPXPRIRQH \HDU %HFN et al WR HQFRPSDVV DW OHDVW RQH EUHHGLQJ VHDVRQ DQG DOO FOLPDWLF FRQGLWLRQV DW WKH UHOHDVH VLWH 0RVW UHOHDVHGYHUYHWPRQNH\JURXSVKDYHQRWEHHQPRQLWRUHGIRU WKLV PLQLPXP SHULRG :LPEHUJHU et al E *X\ et al. 2012a). 7UDFNLQJGHYLFHVVXFKDVUDGLRRU*36FROODUVDUHYLWDO WRPRQLWRULQJ6WXGLHVWKDWKDYHQRWXVHGVXFKGHYLFHVKDYH \LHOGHG YHU\ OLWWOH GDWD H[WHQGLQJ RYHU D WLPH IUDPH RI OHVV WKDQ VL[ PRQWKV Guy et al D 5DGLRFROODUV )LJ  KDYHEHHQXVHGIRUVHYHUDOUHOHDVHVRIYHUYHWPRQNH\V:LP- EHUJHU et al E *X\ et al. 2011 E DQG DW WLPHV ZHUH WKH RQO\ ZD\ RI JDWKHULQJ GDWD RQ WKH JURXSV LQ LQDF- FHVVLEOHWHUUDLQGuy et alE+RZHYHUGDWDFROOHFWLRQ LVDOVROLPLWHGZKHQFROODUVDUH¿WWHGWRRQO\DVPDOOSRUWLRQ PHDQ *X\et alXQSXEOLVKHGRIWKHJURXS$OOLQGL- YLGXDOVODUJHHQRXJKWRFDUU\DPRQLWRULQJGHYLFHVKRXOGEH ¿WWHGZLWKRQHVRDVWROLPLWWKHQXPEHURIPLVVLQJDQLPDOV DQG DOORZ PRQLWRULQJ RI DOO SRVWUHOHDVH 6SHFLDOL]HG *36 FROODUV DV XVHG IRU H[DPSOH E\ WKH 8QLYHUVLW\ RI 1HXFKk- WHO IRU ZLOG VWXGLHV %UXFH &URQN SHUV FRPP DUH UHFRP- PHQGHGZKHQHYHU¿QDQFHVSHUPLWDVWKH\DOORZUHPRWHGDWD FROOHFWLRQZKHQDQLPDOVFDQQRWEHSK\VLFDOO\ORFDWHG7KHUH DUH VRPH SXEOLVKHG SULPDWH UHOHDVHVWXGLHV WKDW KDYH PDGH XVHRI*36FROODUV0DUNKDPDQG$OWPDQ3HEVZRUWK et al. 2012EXWWKHFROODUVXVHGH[FHHGWKHPD[LPXPRI ERG\PDVV$QLPDO&DUHDQG8VH&RPPLWWHHIRUYHUYHW PRQNH\VEDVHGRQDQDYHUDJHPDVVRINJIRUIHPDOHVDQG NJIRUPDOHV'XQEDUDQG%DUUHWW 0RQLWRULQJGDWDVKRXOGLQFOXGHSUHGDWRUGHQVLWLHVFRP- SHWLWRUVKXPDQLPSDFWVDQGSRSXODWLRQGHPRJUDSKLFVELUWKV GHDWKV&KH\QH3UHGDWRUVRIYHUYHWPRQNH\VLQFOXGH EDERRQV Papio ursinus, P. cynocephalus 9HUUDX[¶V HDJOH RZOBubo lacteus 0DUWLDO HDJOHV Polemaetus Bellicosus), &URZQHG HDJOHV (Stephanoaetus coronatus DQG OHRSDUGV (Panthera pardus6WUXKVDNHUD3RLVRQRXVVQDNHVVXFK DV FREUDV Naja haje DQG SXII DGGHUV Bitis arietans KDYH WKHSRWHQWLDOWRNLOOYHUYHWPRQNH\V7KHVHVSHFLHVHYRNHDQ DODUPUHVSRQVHIURPYHUYHWPRQNH\VLQGLFDWLQJWKDWWKH\UHF- RJQL]HWKHPDVDWKUHDW6WUXKVDNHUD2WKHUFDUQLYRURXV IHOLQHV DUH SRWHQWLDO SUHGDWRUV ZLWK KLJK LQWHQVLW\ SUHGDWRU UHVSRQVHVREVHUYHGIRUOLRQVPanthera leoDQGVHUYDOVFelis serval6WUXKVDNHUD+XPDQDFWLYLWLHVDUHSRVVLEO\WKH PRVWVLJQL¿FDQWFDXVHRIPRUWDOLW\DQGFDUHVKRXOGEHWDNHQ WRDYRLGDUHDVRIKXPDQDFWLYLW\ZKHQVHOHFWLQJDUHOHDVHVLWH Figure 3. 6PDOOIRRGLWHPVVXFKDVQXWVFDQDVVLVWPRQLWRULQJ3KRWRE\$- Guy. Figure 4. $UHOHDVHGYHUYHWPRQNH\¿WWHGZLWKDUDGLRFROODU3KRWRE\$- Guy. Vervet monkey rehabilitation 61 2WKHU NH\ SDUDPHWHUV IRU DVVHVVPHQW FRXOG LQFOXGH DQLPDO QXPEHUV RYHU WLPH VH[ UDWLRV DQG DGXOWMXYHQLOH UDWLRVZKLFKFDQEHFRPSDUHGWRH[LVWLQJZLOGSRSXODWLRQV SRSXODWLRQFKDQJHVDQGFRQWLQXLQJDVVHVVPHQWRIWKUHDWHQLQJ SURFHVVHV)LVFKHUDQG/LQGHQPD\HU Conclusion $OWKRXJK UHKDELOLWDWLRQ DQG UHLQWURGXFWLRQ SURJUDPV KDYH EHHQ LQ SURJUHVV IRU PDQ\ \HDUV XQWLO YHU\ UHFHQWO\ YHUYHWPRQNH\UHKDELOLWDWLRQZDVDOPRVWHQWLUHO\ODFNLQJLQ WKHSXEOLVKHGOLWHUDWXUH(YHQZLWKUHFHQWVWXGLHVWKHQXPEHU RI UHOHDVHV WKDW KDYH EHHQ DVVHVVHG WKXV IDU DUH UHODWLYHO\ IHZ:HKRSHWKDWWKHVHJXLGHOLQHVZLOOEHWKHEHJLQQLQJRID FRQWLQXDOO\GHYHORSLQJPDQXDOIRUYHUYHWPRQNH\UHKDELOLWD- WLRQ$GGLWLRQDOPDWHULDOVKRXOGEHLQFRUSRUDWHGEDVHGRQOHV- VRQVOHDUQHGLQIXWXUHUHOHDVHVLQRUGHUWRPD[LPL]HSRVLWLYH UHOHDVHRXWFRPHV Acknowledgments :H WKDQN WKH :LOG$QLPDO 7UDXPD &HQWUH DQG +DYHQ WKH9HUYHW+DYHQDQG7KH+DPSWRQV:LOGOLIH&DUH&HQWUH IRU KRVWLQJ WKH ¿UVW DXWKRU GXULQJ ¿HOGZRUN DQG SURYLGLQJ YDOXDEOH LQIRUPDWLRQ DQG LQVLJKW LQWR WKH SURFHVV RI YHUYHW PRQNH\UHKDELOLWDWLRQ:HVLQFHUHO\KRSHWKDWWKH\¿QGWKHVH JXLGHOLQHV XVHIXO DQG WKDW WKH\ PD\ HQFRXUDJH RWKHUV WR IROORZWKHLUH[FHOOHQWH[DPSOHLQWKHLURZQFHQWHUV:HDOVR WKDQNWKH 8QLYHUVLW\ RI1HZ 6RXWK:DOHV IRU DFFHVV WR WKH UHVRXUFHV DQG ¿QDQFLDOVXSSRUW QHFHVVDU\ WR XQGHUWDNH WKLV UHVHDUFK Literature Cited $QLPDO &DUH DQG 8VH &RPPLWWHH  *XLGHOLQHV IRU WKH FDSWXUHKDQGOLQJDQGFDUHRIPDPPDOVDVDSSURYHGE\ WKH$PHULFDQ6RFLHW\RI0DPPDORJLVWV J. Mammal. 1416–1431. $UQROG .< 3RKOQHU DQG . =XEHUEXKOHU $ IRUHVW PRQNH\¶V DODUP FDOO VHULHV WR SUHGDWRU PRGHOV Behav. Ecol. Sociobiol.± %DNHU/5*XLGHOLQHVIRUQRQKXPDQSULPDWHUHLQWUR- GXFWLRQV5HLQWURGXFWLRQ1HZV 21: 1–32. %DOGHOORX0DQG$$GDQ7LPHJHQGHUDQGVHDVRQDO- LW\ LQ YHUYHW DFWLYLW\ D FKURQRELRORJLFDO DSSURDFK Pri mates± %DUUHWW$6)RUDJLQJ(FRORJ\RIWKH9HUYHW0RQNH\ (Chlorocebus aethiopsLQ0L[HG/RZYHOG%XVKYHOGDQG 6RXU/RZYHOG%XVKYHOGRIWKH%O\GHEHUJ&RQVHUYDQF\ 1RUWKHUQ3URYLQFH6RXWK$IULFD0DVWHUVWKHVLV8QLYHU- VLW\RI6RXWK$IULFD3UHWRULD6RXWK$IULFD %HFN%.:DONXS05RGULJXHV68QZLQ'7UDYLVDQG 7 6WRLQVNL  %HVW 3UDFWLFH *XLGHOLQHV IRU WKH 5H LQWURGXFWLRQRI*UHDW$SHVOcc. Pap. IUCN Species Sur vival CommissionSS3ULPDWH6SHFLDOLVW*URXS *ODQG 6ZLW]HUODQG 85/ < KWWSZZZSULPDWHVJRUJ 3')%3UHLQWUR9SGI > . %URZQ001$.UHLWHU-70DSOHDQG-06LQQRWW  6LOKRXHWWHV HOLFLW DODUPFDOOV IURPFDSWLYH YHUYHW PRQNH\V Cercopithecus aethiops). J. Comp. Psychol. ± &DPEHIRUW - 3  $ FRPSDUDWLYH VWXG\ RI FXOWXUDOO\ WUDQVPLWWHG SDWWHUQV RI IHHGLQJ KDELWV LQ WKH FKDFPD EDERRQ Papio ursinus DQG WKH YHUYHW PRQNH\ Cercopi thecus aethiops. Folia Primatol. 36: 243–263. &KHQH\ ' / DQG 5 0 6H\IDUWK  6HOHFWLYH IRUFHV DIIHFWLQJ WKH SUHGDWRU DODUP FDOOV RI YHUYHW PRQNH\V Behaviour 76: 25–61. &KH\QH60:LOGOLIHUHLQWURGXFWLRQFRQVLGHUDWLRQV RI KDELWDW TXDOLW\ DW WKH UHOHDVH VLWH BMC Ecol. 6(5): GRL &KH\QH60&2&DPSEHOODQG./3D\QH3UR - SRVHGJXLGHOLQHVIRU in situJLEERQUHVFXHUHKDELOLWDWLRQ and reintroduction. Int. Zoo Yearb. 46: 1–17. &ODUNH05DQG'-0D\HDX[$JJUHVVLYHDQGDI¿OL- DWLYHEHKDYLRULQJUHHQPRQNH\VZLWKGLIIHULQJKRXVLQJ FRPSOH[LW\Aggress. Behav± &RZOLVKDZ*DQG5'XQEDUPrimate Conservation Biology7KH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV&KLFDJR &XQQLQJKDP$$'LVHDVHULVNVRIZLOGOLIHWUDQVORFD- WLRQVConserv. Biol.± 'HSDUWPHQW RI:DWHU$IIDLUV DQG )RUHVWU\  Ntendeka Wilderness 'HSDUWPHQW RI :DWHU $IIDLUV DQG )RUHVWU\ )RUHVWU\%UDQFK(VKRZH6RXWK$IULFD GH9HHU0:DQG5YDQGHQ%RV$VVHVVLQJWKHTXDO- LW\ RI UHODWLRQVKLSV LQ UHKDELOLWDWLQJ ODU JLEERQV Hylo bates lar). Anim. Welfare± 'RGG&.DQG5$6HLJHO5HORFDWLRQUHSDWULDWLRQ DQG WUDQVORFDWLRQ RI DPSKLELDQV DQG UHSWLOHV DUH WKH\ FRQVHUYDWLRQVWUDWHJLHVWKDWZRUN"Herpetol. 47: 336–350. 'X 7RLW '  9HUYHW 0RQNH\ )RXQGDWLRQ 7]DQHHQ. :HEVLWH < ZZZYHUYHW]DRUJ > . Accessed 12 June 2012. 'XQEDU5,0Primate Social Systems&RUQHOO8QL- YHUVLW\3UHVV1HZ<RUN1< 'XQEDU5,0DQG/%DUUHWWCousins: Our Primate Relatives%%&:RUOGZLGH/WG/RQGRQ (]HPYHOR.=1:LOGOLIHNorms and Standards for the 0DQDJHPHQW RI 3ULPDWHV LQ .ZD=XOX1DWDO %RDUG RI WKH .ZD=XOX1DWDO 1DWXUH &RQVHUYDWLRQ 6HUYLFH HG (]HPYHOR.=1:LOGOLIH&DVFDGHV.=16RXWK$IULFD )LVFKHU-DQG'%/LQGHQPD\HU$Q DVVHVVPHQW RI WKHSXEOLVKHGUHVXOWVRIDQLPDOUHORFDWLRQVBiol. Conserv. ± *ULI¿Q$6'7%OXPVWHLQDQG&6(YDQV7UDLQ- LQJFDSWLYHEUHGRUWUDQVORFDWHGDQLPDOVWRDYRLGSUHGD- WRUVConserv. Biol. 14: 1317–1326. *UREOHU 3 DQG - 0 0DWODOD  5HJLRQDO JHQHWLF YDUL- DELOLW\DPRQJ6RXWK$IULFDQYHUYHWPRQNH\Chlorocebus aethiopsSRSXODWLRQVActa Theriol. 47: 113–124. *UREOHU30-DTXLHU+GH1\V0%ODLU3/:KLWWHQDQG 7 5 7XUQHU 3ULPDWH VDQFWXDULHV WD[RQRP\ DQG Guy and Curnoe 62 VXUYLYDODFDVHVWXG\IURP6RXWK$IULFDEcol. Environ. Anthropol. 2: 12–16. *X\$ -  5HOHDVH RI UHKDELOLWDWHG Chlorocebus aeth iops WR ,VLVKOHQJHQL *DPH )DUP LQ .ZD=XOX1DWDO South Africa. J. Nat. Conserv. 21: 214–216. *X\$-DQG'&XUQRH'HDWKGXULQJSDUWXULWLRQRID FDSWLYHDGXOW IHPDOH YHUYHW PRQNH\ Chlorocebus aeth iopsDQGLWVVRFLDOFRQVHTXHQFHVIRUDFDSWLYHWURRSLab. Prim. Newsl. 50: 4–6. *X\$-20/6WRQHDQG'&XUQRH7KHUHOHDVH RIDWURRSRIUHKDELOLWDWHGYHUYHWPRQNH\VChlorocebus aethiopsLQ.ZD=XOX1DWDO6RXWK$IULFDRXWFRPHVDQG DVVHVVPHQWFolia Primatol.± *X\$-20/6WRQHDQG'&XUQRHD$QLPDOZHO- IDUH FRQVLGHUDWLRQV LQ SULPDWH UHKDELOLWDWLRQ$QDVVHVV- PHQW RI WKUHH YHUYHW PRQNH\ Chlorocebus aethiops) UHOHDVHVLQ.ZD=XOX1DWDO6RXWK$IULFDAnim. Welfare 21: 511–515. *X\$-20/6WRQHDQG'&XUQRHE$VVHVVPHQW RIWKHUHOHDVHRIDWURRSRIUHKDELOLWDWHGYHUYHWPRQNH\V WRWKH1WHQGHND:LOGHUQHVVDUHD.ZD=XOX1DWDO6RXWK $IULFDDFDVHVWXG\Primates± *X\$-'&XUQRHDQG3%DQNV$VXUYH\RIFXUUHQW PDPPDO UHKDELOLWDWLRQ DQG UHOHDVH SUDFWLFHV Biodiv. Conserv.± *X\$-'&XUQRHDQG3%DQNV,QSUHVV:HOIDUHEDVHG SULPDWH UHKDELOLWDWLRQ DV D SRWHQWLDO FRQVHUYDWLRQ VWUDW- HJ\GRHVLWPHDVXUHXS"Primates. *X\$-20/6WRQHDQG'&XUQRH8QSXEOLVKHGPDQX- VFULSW9HUYHWPRQNH\Chlorocebus aethiopsUHKDELOLWD- WLRQ LQ .ZD=XOX1DWDO 6RXWK$IULFDFRPSOLDQFH ZLWK ,8&1JXLGHOLQHVIRUQRQKXPDQSULPDWHUHLQWURGXFWLRQV DQGIDFWRUVLQÀXHQFLQJVXFFHVV8QLYHUVLW\RI1HZ6RXWK :DOHV6\GQH\16:$XVWUDOLD +DUULVRQ.(DQG5%\UQH+DQGSUHIHUHQFHVLQXQL- PDQXDO DQG ELPDQXDO IHHGLQJ E\ZLOG YHUYHW PRQNH\V (Cercopithecus aethiops). J. Comp. Psychol. 114: 13–21. +DUULVRQ0-2SWLPDOIRUDJLQJVWUDWHJLHVLQWKHGLHWRI WKHJUHHQPRQNH\Cercopithecus sabaeusDW0W$VVLULN 6HQHJDOInt. J. Primatol. 5: 435–471. +HXVFKHOH:37KHLPSRUWDQFHRILQIHFWLRXVGLVHDVH FRQFHUQV LQ ZLOGOLIH UHLQWURGXFWLRQV. Am. Assoc. Zool. Parks Aqua. Ann. Conf.± ,8&1IUCN Red List of Threatened Species:HEVLWH <www.iucnredlist.org>. Accessed 6 August 2012. -DFNVRQ*DQG - 6*DUWODQ7KHÀRUDDQG IDXQD RI /ROXL,VODQG/DNH9LFWRULD D VWXG\ RI YHJHWDWLRQ PHQ DQGPRQNH\VJ. Ecol± .DVFKXOD95$)YDQ'HOOHQDQG9GH9RVL6RPH LQIHFWLRXVGLVHDVHVRIZLOGYHUYHWPRQNH\V Cercopithe cus aethiops pygerythrus) in South Africa. J. S. Afr. Vet. Assoc.± 0DUNKDP & DQG -$OWPDQQ 5HPRWH PRQLWRULQJ RI SULPDWHVXVLQJDXWRPDWHG*36WHFKQRORJ\LQRSHQKDEL- WDWVAm. J. Primatol.± 0DVDWDND 1  &DWHJRULFDO UHVSRQVHV WR QDWXUDO DQG V\QWKHVL]HGDODUPFDOOVLQ*RHOGL¶VPRQNH\VCallimico goeldii). Primates 24: 40–51. 0DVRQ*5&OXEE1/DWKDPDQG69LFNHU\:K\ DQG KRZ VKRXOG ZH XVH HQYLURQPHQWDO HQULFKPHQW WR WDFNOH VWHUHRW\SLF EHKDYLRXU Appl. Anim. Behav. Sci. ± 0DWKHZV)02UURV*0F/DUHQ0*HOOLQJDQG5)RVWHU .HHSLQJ¿WRQWKHDUNDVVHVVLQJWKHVXLWDELOLW\RI FDSWLYHEUHG DQLPDOV IRU UHOHDVH Biol. Conserv. 121: ± 0F/HDQ , * 17 6FKPLWW 3- -DUPDQ & 'XQFDQ DQG &',:\QQH/HDUQLQJIRUOLIHWUDLQLQJPDUVX- SLDOVWRUHFRJQLVHLQWURGXFHGSUHGDWRUVBehaviour 137: 1361–1376. 3HEVZRUWK 3$+ 5 0RUJDQ DQG 0$ +XIIPDQ 0$ (YDOXDWLQJKRPHUDQJHWHFKQLTXHVXVHRI*OREDO 3RVLWLRQLQJ 6\VWHP *36 FROODU GDWD IURP FKDFPD EDERRQVPrimates± 6DM7/ 3 6LFRWWH DQG - ' 3DWHUVRQ  7KH FRQÀLFW EHWZHHQYHUYHWPRQNH\VDQGIDUPHUVDWWKHIRUHVWHGJH LQ(QWHEEH8JDQGDAfr. J. Ecol.± 6KLHU'0DQG'+2ZLQJV(IIHFWVRIVRFLDOOHDUQ- LQJRQSUHGDWRUWUDLQLQJDQGSRVWUHOHDVHVXUYLYDOLQMXYH- QLOH EODFNWDLOHG SUDLULH GRJV Cynomys ludovicianus. Anim. Behav. 73: 567–577. 6LWKDOGHHQ5-0%LVKRSDQG55$FNHUPDQ0LWR- FKRQGULDO '1$ DQDO\VLV UHYHDOV 3OLR3OHLVWRFHQH GLYHU- VL¿FDWLRQ ZLWKLQ WKH FKDFPD EDERRQ Mol. Phylogenet. Evol.± 6PLW 6  0RQNH\ +HOSOLQH &KDUWV 5HSRUW 0RQNH\ +HOSOLQH'XUEDQ6RXWK$IULFD 6WUXKVDNHU77D(FRORJ\RIYHUYHWPRQNH\VCerco pithecus aethiopsLQWKH0DVDL$PERVHOL*DPH5HVHUYH Kenya. Ecology± 6WUXKVDNHU77E6RFLDOVWUXFWXUHDPRQJYHUYHWPRQ- NH\VCercopithecus aethiops). Behaviour± 6XiUH]&((0*DPERD3&ODYHUDQG)1DVVDU0RQ- WR\D6XUYLYDODQGDGDSWDWLRQRIDUHOHDVHGJURXS RI FRQ¿VFDWHG FDSXFKLQ PRQNH\V Anim. Welfare 10: ± 6XRPL6-5'HOL]LRDQG+)+DUORZ6RFLDOUHKD- ELOLWDWLRQ RI VHSDUDWLRQLQGXFHG GHSUHVVLYH GLVRUGHUV LQ PRQNH\VAm. J. Psychiat.± 7DSSHQ1&3UREOHPVRIGLVWULEXWLRQDQGDGDSWDWLRQ RIWKH$IULFDQPRQNH\VCurr. Anthropol.± 9HQWHU)DQG-$9HQWHUMaking the Most of Indig enous Trees QG HGLWLRQ %UL]D 3XEOLFDWLRQV 3UHWRULD South Africa. 9LJJHUV./ ' % /LQGHQPD\HU DQG ' 06SUDWW  7KHLPSRUWDQFHRIGLVHDVHLQUHLQWURGXFWLRQSURJUDPPHV Wildl. Res± :KLWWVLW )  6RFLDO EHKDYLRXU DQG UHKDELOLWDWLRQ RI SULPDWHV ,Q Proceedings of the Sasol Symposium on Wildlife Rehabilitation, Onderstepoort, 27–28 October 1995 % / 3HQ]KRUQ HG SS±6RXWK$IULFDQ Vervet monkey rehabilitation 63 9HWHULQDU\ $VVRFLDWLRQ 6$9$ :LOGOLIH *URXS 2QGHU- VWHSRRUW6RXWK$IULFD :LOOHPV ( 3  )URP 6SDFH WR 6SHFLHV ,QWHJUDWLQJ 5HPRWHO\ 6HQVHG ,QIRUPDWLRQ RQ 3ULPDU\ 3URGXFWLY- LW\ LQWR ,QYHVWLJDWLRQV DQG 6\VWHPV 0RGHOV RI 9HUYHW 0RQNH\ Cercopithecus aethiops 6RFLRHFRORJ\ 3K' WKHVLV'XUKDP8QLYHUVLW\'XUKDP8. :LOOHPV ( 3 DQG 5$ +LOO  $ FULWLFDO DVVHVVPHQW RI WZR VSHFLHV GLVWULEXWLRQ PRGHOV D FDVH VWXG\ RI WKH YHUYHWPRQNH\Cercopithecus aethiops). J. Biogeogr. 36: 2300–2312. :LPEHUJHU.&7'RZQVDQG56%R\HVD$VXUYH\ RIZLOGOLIHUHKDELOLWDWLRQLQ6RXWK$IULFDLVWKHUHDQHHG IRULPSURYHGPDQDJHPHQW"Anim. Welfare± :LPEHUJHU . & 7 'RZQV DQG 0 5 3HULQ E 3RVWUHOHDVH VXFFHVV RI WZRUHKDELOLWDWHG YHUYHW PRQNH\ (Chlorocebus aethiopsWURRSVLQ.ZD=XOX1DWDO6RXWK Africa. Folia Primatol.± Authors’ addresses: Amanda J. Guy 6FKRRO RI %LRORJLFDO (DUWK DQG (QYLURQ- PHQWDO 6FLHQFHV 8QLYHUVLW\ RI 1HZ 6RXWK :DOHV 6\GQH\ 16:$XVWUDOLD  HPDLO < DPDQGDJX\#KRWPDLOFRP > , and Darren Curnoe6FKRRORI %LRORJLFDO (DUWKDQG (QYL- URQPHQWDO6FLHQFHV8QLYHUVLW\RI1HZ6RXWK:DOHV6\GQH\ 16:$XVWUDOLDHPDLO < GFXUQRH#XQVZHGXDX > . Received for publication: 14 September 2012 Revised: 13 October 2013 . the individual publisher as copyright holder. 55 Primate Conservation 2013 (27): 55–63 Guidelines for the Rehabilitation and Release of Vervet Monkeys Amanda J. Guy and Darren Curnoe School of. nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. Guidelines for the Rehabilitation and Release of. published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s
- Xem thêm -

Xem thêm: Guidelines for the rehabilitation and release of vervet monkeys, Guidelines for the rehabilitation and release of vervet monkeys, Guidelines for the rehabilitation and release of vervet monkeys

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay