NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BÓN PHÂN KOMIX NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT CHO VƯỜN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK

99 628 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 20:04

Cây cà phê được phát hiện và trồng ở Châu Phi từ rất lâu, song mãi đến thế kỷ 15 – 16, nhờ sự hấp dẫn của mùi vị đặc biệt, cũng như tác dụng kích thích làm sảng khoái tinh thần đã làm cho người uống cà phê dần dần trở nên nghiện i. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - ----------------- PHẠM XUÂN VINH NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BÓN PHÂN KOMIX NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT CHO VƯỜN CÂY PHÊ ROBUSTA TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ KIM THANH HÀ NỘI - 2007 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Phạm Xuân Vinh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ với tinh thần trách nhiệm cao và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận án này. Các Thầy Cô giáo khoa Nông học trường Đại Học Nông Nghiệp I đã giảng dạy tôi trong suốt thời gian học tập vừa qua. Các Thầy Cô giáo khoa Nông Lâm trường Đại Học Tây Nguyên đã giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận án. Tôi cũng chân thành biết ơn PGS.TS Phan Quốc Sủng, các bạn đồng nghiệp cũng như người thân đã giúp đỡ tôi trong quá trình tiến hành đề tài. ĐakLak, ngày 20 tháng 11 năm 2007 Tác giả luận văn Phạm Xuân Vinh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục hình ix 1. MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU .2 1.2.1. Mục đích 2 1.2.2 . Yêu cầu 3 1.3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI .3 1.3.1. Ý nghĩa khoa học. 3 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 1.4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI .4 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Giới thiệu cây phê .5 2.1.1. phê chè (Coffea arabica L.) .5 2.1.2. phê vối (Coffea canephora Pierre) 6 2.1.3. phê mít (Coffea excelxa Chev) .7 2.2. Giá trị cây phê .8 2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ phê trên thế giới và Việt Nam 9 2.3.1. Trên thế giới .9 2.3.2. Tại Việt Nam .12 2.4. Yêu cầu sinh thái của cây phê .15 2.4.1. Khí hậu 15 2.4.2. Đất đai .18 2.5. Một số kết quả nghiên cứu phân bón đối với cây phê vối .20 2.5.1. Các loại phân hữu cơ sử dụng trong sản xuất phê tại Tây Nguyên .20 2.5.2. Kết quả nghiên cứu và sử dụng phân hữu cơ cho phê 25 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 30 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu .30 * Phân khoáng: .30 * Phân KOMIX .30 iii 3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .31 3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31 3.3.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak 32 3.3.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ phân bónKOMIX - CF đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak 32 3.3.3 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách thời gian giữa 2 lần phun phân bónKOMIX - CF đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak 33 Công thức thí nghiệm: 33 3.4 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI 34 3.4.1. Chỉ tiêu về khả năng ra hoa và đậu quả .34 Tổng số nụ/chùm 34 3.4.2. Chỉ tiêu về sinh trưởng quả 35 Đường kính quả (mm) 35 3.4.3. Chỉ tiêu về các yếu tố cấu thành năng suấtnăng suất .35 3.4.4. Hiệu quả kinh tế (triệu đồng) .36 3.4.5. Chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển dinh dưỡng .36 3.4.6. Xử lý số liệu .36 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN GỐC KOMIX 6.4.6 ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT PHÊ ROBUSTA TRỒNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK 37 4.1.1 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến khả năng ra hoa, đậu quả của cây phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak .37 4.1.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến khả năng giữ quả của cây phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak .38 4.1.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến sự tăng trưởng đường kính quả phê ở các thời kỳ theo dõi .41 4.1.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến các yếu tố cấu thành năng suất phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak 42 4.1.5. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến năng suất của cây phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak 45 4.1.6. Hiệu quả kinh tế của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 .46 4.1.7. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến sinh trưởng phát triển của cành dự trữ trên cây phê Robusta .48 4.2. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PHÂN BÓNKOMIX - CF ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT PHÊ ROBUSTA TRỒNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK 48 4.2.1 Ảnh hưởng của nồng độ phân bónKOMIX - CF đến khả năng ra hoa đậu quả của cây phê Robusta 49 4.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ phân bónKOMIX - CF đến khả năng giữ quả của cây phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak 51 iv 4.2.3. Ảnh hưởng của phân bónKOMIX - CF đến động thái tăng trưởng đường kính quả của cây phê .53 4.2.4. Ảnh hưởng của phân bónKOMIX - CF đến các yếu tố cấu thành năng suất của cây phê Robusta 55 4.2.5. Ảnh hưởng của phân bónKOMIX - CF đến năng suất của cây phê Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak .57 4.2.6.Hiệu quả kinh tế ở các công thức với nồng độ phân bónKOMIX – CF khác nhau .59 4.2.7. Ảnh hưởng của phân bónKOMIX – CF đến chiều dài và số đốt của cành dự trữ trên cây phê Robusta .60 4.3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI LẦN PHUN PHÂN BÓNKOMIX - CF ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT PHÊ ROBUSTA TRỒNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK .61 4.3.1 Ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX - CF đến khả năng ra hoa đậu quả của cây phê Robusta 62 4.3.2. Ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX - CF đến động thái giữ quả của cây phê Robusta 63 4.3.3. Ảnh hưởng của thời gian giữa hai lần phun phân bónKOMIX – CF đến các yếu tố cấu thành năng suất của cây phê Robusta .66 4.3.4. Ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX – CF đến năng suất của cây phê Robusta .68 4.3.5. Ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX – CF đến chiều dài cành dự trữ và số đốt của cây phê Robusta 70 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận .71 5.2. Đề nghị .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1. Diện tích, sản lượng, năng suất phê các vùng trên thế giới Bảng 2.2: Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong than bùn ở miền Đông Nam Bộ Bảng 4.1: Ảnh hưởng của phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến tỷ lệ nở hoa và đậu quả Bảng 4.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân KOMIX 6.4.6. khác nhau đến khả năng giữ quả ở các thời kỳ theo dõi Bảng 4.3: Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX đến động thái tăng đường kính quả Bảng 4.4: Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến các yếu tố cấu thành năng suất . 45 Bảng 4.5: Ảnh hưởng của liều lượng phân KOMIX bón gốc đến năng suất phê . Bảng 4.6: Hiệu quả kinh tế của các công thức bón phân KOMIX 6.4.6 . Bảng 4.7: Ảnh hưởng của phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến sinh trưởng phát triển cành dự trữ Bảng 4.8: Ảnh hưởng của phân bónKOMIX – CF đến tỷ lệ nở hoa và đậu quả Bảng 4.9: Khả năng giữ quả ở các công thức thí nghiệm Bảng 4.10: Ảnh hưởng của phân bónKOMIX -CF đến động thái tăng truởng đường kính quả ở các công thức . Bảng 4.11: Ảnh hưởng của phân bónKOMIX –CF các yếu tố cấu thành năng suất . Bảng 4.12: Năng suất phê ở các công thức nồng độ KOMIX –CF khác nhau . Bảng 4.13: Hiệu quả kinh tế của các công thức trong thí nghiệm phun phân bón lá (triệu đồng) . Bảng 4.14: Ảnh hưởng của phân bónKOMIX – CF đến sinh trưởng phát triển cành và số đốt dự trữ . vi Bảng 4.15: Ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX -CF đến tỷ lệ nở hoa và đậu quả . Bảng 4.16: Ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX - CF đến khả năng giữ quả phê . Bảng 4.17: Ảnh hưởng của khảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX –CF đến các yếu tố cấu thành năng suất . Bảng 4.18: Ảnh hưởng của khoảng cách giữa các lần phun phân bónKOMIX –CF đến năng suất phê . Bảng 4.19: Ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai lần phun phân bónKOMIX –CF đến sinh trưởng phát triển cành và đốt dự trữ . vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 4.1. T l u qu các công th c thí nghi mỷ ệ đậ ả ở ứ ệ Hình 4.2. T l gi qu các công th c thí nghi mỷ ệ ữ ả ở ứ ệ . Hình 4.3. T l nhân/qu khô các công th c li u l ng bón KOMIXỷ ệ ả ở ứ ề ượ Hình 4.4. T l u qu các công th c n ng phun phânỷ ệ đậ ả ở ứ ồ độ KOMIX-CF khác nhau Hình 4.5. T l gi qu trung bình trên chùm các công th cỷ ệ ữ ả ở ứ Hình 4.6. T l nhân/qu khô (%) các công th c nòng phân bón láỷ ệ ả ở ứ độ KOMIX – CF khác nhau . Hình 4.7.T l hoa u qu các công th c nghiên c u.ỷ ệ đậ ả ở ứ ứ Hình 4.8. T l gi qu các công th c nghiên c u.ỷ ệ ữ ả ở ứ ứ . Hình 4.9. T l nhân/qu khô các công th c thí nghi m.ỷ ệ ả ở ứ ệ . Hình 4.10. N ng su t c phê các công th c nghiên c u.ă ấ à ở ứ ứ . viii [...]... tài Nghiên cứu kỹ thuật bón phân KOMIX nhằm tăng năng suất cho cây phê Robusta tại Huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích - Xác định kỹ thuật sử dụng phân KOMIX 6.4.6 bón gốc và phân KOMIX – CF bón lá thích hợp, cả về liều lượng phân bón gốc, về nồng độ phân bón lá cũng như về phương thức phun phân bónKOMIX Trên cơ sở 2 đó khuyến cáo cho người Nông dân sử dụng phân. .. các lần phun phân bónKOMIX – CF đến sinh trưởng phát triển và năng suất phê vối Robusta  Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất kỹ thuật bón phân cho cây phê một cách hợp lý trong điều kiện sản xuất phê ở Tây Nguyên Đây cũng là tài liệu khoa học để tham khảo cho các nghiên cứu và giảng dạy về phân bón cho cây phê 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3 Sử dụng phân bón sinh hoá hữu cơ KOMIX 6.4.6... khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây phê nhằm tăng năng suất và chất lượng phê Việt Nam ngày càng được quan tâm Đặc biệt là các biện pháp kỹ thuật sản xuất phê theo hướng bền vững , tức là đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội và môi trường Trong đó, kỹ thuật bón phân hợp lý cho cây phê theo hướng bền vững luôn được quan tâm nghiên cứu Bón phân cho cây phê ngoài tác dụng cung cấp đầy... KOMIX 6.4.6 dạng bột dùng bón gốc và phân KOMIX – CF dạng lỏng dùng phun qua lá sẽ giúp cải thiện nhanh tình trạng dinh dưỡng cho cây phê và góp phần đảm bảo độ phì nhiêu cho đất trồng phê, đặc biệt cho các vườn phê đã nhiều năm chỉ quen sử dụng phân vô cơ, nhằm góp phần tăng năng suất và chất lượng phê, tăng thu nhập cho người trồng phê và đảm bảo cho sản xuất phê bền vững 1.4 GIỚI HẠN... giống phê vối Robusta 10 năm tuổi • Địa điểm thực hiện tại huyện Krông Ana tỉnh Đaklak • Thời gian thực hiện các thí nghiệm từ 20/12/2006 – 30/10/2007 4 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu cây phê Cây phê thuộc bộ phê (Rubiales), họ phê (Rubiaceae), chi phê (Coffea) Các loài phê chính có vai trò lớn trong nền sản xuất trên thế giới là: 2.1.1 phê chè (Coffea arabica L.) phê. .. Tư trong thâm canh phải bón phân hữu cơ phối hợp với phân khoáng thì mới đem lại hiệu quả cao Kết quả thí nghiệm bón phân trên phê vối cho thấy, nếu chỉ bón phân khoáng năng suất phê không thể đạt trên 3,5 tấn nhân/ha, song bón phân khoáng kết hợp với 10 tấn phân chuồng/ha năng suất có thể đạt trên 4 tấn/ha [37] Trong vườn phê kinh doanh nhiều năm, lượng lá rụng và cành khô cắt tỉa hàng năm... phê, với yếu tố đất đai chúng ta có thể dùng nhiều biện pháp kỹ thuật để để duy trì, cải tạo tính chất đất bằng cách bón phân, 19 che phủ đất chống xói mòn, tưới tiêu để có thể tạo ra năng suất như mong muốn Đặc biệt là việc sử dụng phân bón lá và phân hữu cơ cho phê có thể khắc phục được một số nhược điểm của đất 2.5 Một số kết quả nghiên cứu phân bón đối với cây phê vối 2.5.1 Các loại phân. .. dân sử dụng phân hữu cơ sinh học KOMIX - Đề xuất trong cơ cấu bón phân cho cây phê tại ĐakLak cần có phân bón hữu cơ để bổ sung chất hữu cơ cho đất Hướng tới làm thay đổi tập quán của người trồng phê là chỉ sử dụng phân bón khoáng mà không quan tâm đến loại phân hữu cơ 1.2.2 Yêu cầu - Xác định liều lượng bón gốc phân Komix 6.4.6 thích hợp mang lại hiệu quả và năng suất cao - Xác định nồng độ và... của phân hữu cơ có trong đất Cây phêcây yêu cầu dinh dưỡng cao, nên đòi hỏi phân bón nhiều, nếu không cung cấp kịp thời và đầy đủ dinh dưỡng sẽ gây nên tình trạng khủng hoảng và kiệt quệ cho cây phê Để bón phân một cách khoa học cần căn cứ vào hàm lượng dinh dưỡng trong đất, hàm lượng dinh dưỡng mà cây phê đã lấy đi của đất qua từng vụ… các loại phân thông dụng thường bón cho phê: Phân. .. hai lần phun Komix – CF bón lá thích hợp mang lại hiệu quả và năng suất cao - Tính toán hiệu quả kinh tế của các công thức bón phân trong thí nghiệm 1.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Ý nghĩa khoa học  Xác định được tác động của việc sử dụng phân hữu cơ sinh học KOMIX 6.4.6 bón gốc và KOMIX –CF phun qua lá đến sinh trưởng phát triển và năng suất phê vối Robusta trồng tại huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak Đồng . ----------------- PHẠM XUÂN VINH NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BÓN PHÂN KOMIX NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT CHO VƯỜN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ. chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu kỹ thuật bón phân KOMIX nhằm tăng năng suất cho cây cà phê Robusta tại Huyện Krông Ana tỉnh ĐakLak . 1.2. MỤC ĐÍCH,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BÓN PHÂN KOMIX NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT CHO VƯỜN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK, NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BÓN PHÂN KOMIX NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT CHO VƯỜN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK, NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BÓN PHÂN KOMIX NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT CHO VƯỜN CÂY CÀ PHÊ ROBUSTA TẠI HUYỆN KRÔNG ANA TỈNH ĐAKLAK, ĐẶT VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU, Cà phê chè Coffea arabica L. Cà phê vối Coffea canephora Pierre, Giá trị cây cà phê, Trên thế giới, Tại Việt Nam, Kết quả nghiên cứu và sử dụng phân hữu cơ cho cà phê, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chỉ tiêu về sinh trưởng quả Đường kính quả mm Chỉ tiêu về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất Hiệu quả kinh tế triệu đồng Chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển dinh dưỡng, Ảnh hưởng của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6 đến các yếu tố, Hiệu quả kinh tế của liều lượng phân bón gốc KOMIX 6.4.6, 97,97 38,01 95,02 30,66 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn