nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang

95 1,987 18
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 19:47

luận văn về nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang, nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang, nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang, Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 1., Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa của đề tài Kết cấu đề tài Chương 1: Giới thiệu tổng quan., Giới thiệu Trong Giới thiệu về thẻ ATM 1., Yếu tố xã hội Yếu tố cá nhân, Yếu tố tâm lý, Tìm Đánh giá các phương án, Hành vi sau mua, Quy trình nghiên cứu Mẫu, Thơng tin về mẫu nghiên cứu sau phỏng vấn chính thức, Tìm kiếm thơng tin, Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định chọn lựa thẻ, Nơi đăng kí sử dụng thẻ Đăng kí sử dụng thẻ, Số tiền mỗi lần rút Nơi rút tiền Biểu đồ 4.13: Nơi rút tiền, Xu hướng sử dụng thẻ trong tương lai Nguyên nhân không tiếp tục sử dụng thẻ ATM hiện tại, Cơ sở hạ tầng Phí và hạn mức rút tiền Các phí liên quan đến thẻ, Phân tích và đánh giá mục đích sử dụng thẻ ATM của sinh viên Phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng thẻ ATM của sinh viên, Phân tích và đánh giá q trình ra quyết định mua của sinh viên, Kết luận Ý thức nhu cầu, trình khuyến mãi, trình khuyến mãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay