Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên

24 1,038 6
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 19:19

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên trường đại học sư phạm- đại học Huế 1 MỞ ðẦU 1. Lý do chọn ñề tài ðảm bảo chất lượng giáo dục, ñặc biệt trong lĩnh vực giáo dục ñại học, ñược xác ñịnh là một trong những mục tiêu chiến lược hiện nay. ðổi mới phương pháp dạy học (PPDH), với xu hướng ñưa công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt ñộng dạy học (HðDH), là một trong những biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu ñảm bảo chất lượng giáo dục. Hiện nay, việc xem xét thực trạng tình hình ứng dụng CNTT, kết hợp với ñiều tra khảo sát cũng như phân tích những yếu tố tác ñộng ñến năng lực của giảng viên trong lĩnh vực này ở bậc ñại học ñã chưa ñược tiến hành một cách có hệ thống. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình chung, cũng như năng lực CNTT của Trường ðHSP Huế, nhằm làm rõ thực trạng, khảo sát việc ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng dạy học; bên cạnh ñó tìm kiếm, phát hiện những nhân tố nào có thể ñảm bảo năng lực ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng dạy học, tác giả ñã chọn ñề tài: “Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng dạy học của giảng viên Trường ðHSP - ðH Huế”. 2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc ứng dụng CNTT và NLUD CNTT, từ ñó ñi sâu nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng và xác lập một số biện pháp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong HðDH của GV góp phần ñảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ðHSP – ðại học Huế. 3. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu của ñề tài ðề tài giới hạn nghiên cứu trong khuôn khổ Trường ðHSP Huế, ñối tượng nghiên cứu của ñề tài là những yếu tố liên quan ảnh hưởng ñến năng lực ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng dạy học của GV. ðề 2 tài không khảo sát năng lực ứng dụng CNTT ở các hoạt ñộng khác, chẳng hạn hoạt ñộng nghiên cứu khoa học của GV. 4. Giả thuyết nghiên cứu 1. Thâm niên công tác có tương quan thuận với các chỉ số ño NLUD CNTT trong HðDH của GV. 2. Yếu tố ñã qua ñào tạo 1 có ảnh hưởng tích cực ñến các chỉ số ño NLUD CNTT trong HðDH của GV. 5. Khách thể và ñối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu là ñội ngũ giảng viên thuộc các khoa/bộ môn và giảng viên kiêm nhiệm của Trường ðHSP Huế. ðối tượng nghiên cứu là những yếu tố liên quan ảnh hưởng ñến năng lực ứng dụng CNTT trong HðDH của giảng viên. 6. Phương pháp và nhiệm vụ nghiên cứu Về lý thuyết, tác giả nghiên cứu các tài liệu về chủ trương, chính sách, nghị quyết của ðảng, Nhà nước, của cơ quan, ñơn vị liên quan ñến các nội dung: ứng dụng CNTT trong giáo dục, ñổi mới PPDH làm cơ sở khẳng ñịnh hướng nghiên cứu ñúng ñắn của ñề tài. Nghiên cứu cơ sở lý luận về ñổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa người học, về các tiêu chí ñánh giá hoạt ñộng giảng dạy của GV; các khái niệm CNTT, HðDH, năng lực, NLUD CNTT trong HðDH và phân tích, tổng hợp, ñánh giá ñiểm mạnh, yếu, khai thác kết quả từ các tài liệu, ñề tài nghiên cứu về ứng dụng CNTT, về NLUD CNTT trong giáo dục và làm cơ sở xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu và xây dựng công cụ ño lường. Số liệu ñược thu thập bằng khảo sát thông qua phiếu hỏi. Một phiếu hỏi dành cho giảng viên ñể thu thập thông tin về NLUD CNTT trong HðDH; một phiếu hỏi dành cho cán bộ quản lý và GV kiêm 1 Bao gồm: ðào tạo chuyên ngành CNTT; Khóa học về Tin học Văn phòng / Tin học Cơ bản; Các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT 3 nhiệm công tác quản lý ñể khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong HðDH của GV trường ðHSP Huế. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS và Quest. Số liệu ñược phân tích theo phương pháp cơ bản của lý thuyết ño lường và ñánh giá với trình tự sau: - Tính toán ñộ tin cậy của bộ câu hỏi - Khảo sát ñộ giá trị của bộ câu hỏi bằng mô hình Rasch - Phân tích sự phân bố các item - Phân tích thống kê mô tả, ñánh giá thực trạng NLUD CNTT trong HðDH của GV - Phân tích tương quan giữa các chỉ số ño NLUD CNTT với yếu tố thâm niên công tác, yếu tố ñã qua ñào tạo hay tự nghiên cứu, bồi dưỡng ñể xác lập các yếu tố ảnh hưởng tích cực ñến NLUD CNTT trong HðDH của GV làm cơ sở ñề ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong hoạt ñộng dạy học của giảng viên góp phần ñảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ðại học Sư phạm – ðại học Huế. 7. Cấu trúc của luận văn Luận văn gồm 3 phần. Phần mở ñầu nêu tóm tắt nội dung cơ bản của luận văn. Phần nội dung nghiên cứu có 3 chương: Chương 1 trình bày cơ sở lý luận và tổng quan chung về vấn ñề nghiên cứu; Chương 2 trình bày chi tiết các phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng trong luận văn với kết quả cuối cùng là xây dựng bảng khảo sát ñể thu thập số liệu; Chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu. Phần thứ ba là kết luận và khuyến nghị. Cuối cùng là tài liệu tham khảo và phụ lục. 4 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CHUNG Chương này tập trung vào việc nghiên cứu một số khái niệm cơ bản làm cơ sở lý luận ñể xây dựng các công cụ ño lường những yếu tố liên quan ảnh hưởng ñến năng lực ứng dụng CNTT trong HðDH của GV. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước các nội dung có liên quan ñến luận văn. Phân tích nội dung các công trình nghiên cứu liên quan ñể phát hiện các ñiểm mạnh, ñiểm còn tồn tại của các phương pháp nghiên cứu ñã sử dụng cũng như phạm vi nghiên cứu nhằm khẳng ñịnh hướng nghiên cứu ñúng ñắn của luận văn. ðồng thời qua ñó khai thác ñược những nội dung phù hợp phục vụ việc triển khai nghiên cứu của tác giả. 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Công nghệ thông tinứng dụng CNTT Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng các phương pháp khoa học, công nghệcông cụ kỹ thuật hiện ñại nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin. 1.2.2. Hoạt ñộng dạy họcứng dụng CNTT trong HðDH Ứng dụng CNTT trong HðDH là việc sử dụng các phương pháp khoa học, công nghệcông cụ kỹ thuật hiện ñại nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin trong HðDH với mục ñích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng dạy học. 1.2.3. Năng lựcnăng lực ứng dụng CNTT trong HðDH Năng lực ứng dụng CNTT trong HðDH bao gồm các yếu tố khách quan và các yếu tố chủ quan thuộc về cá nhân, tích hợp với nhau dẫn ñến mức ñộ thành thạo sử dụng các phương pháp khoa học, công nghệcông cụ kỹ thuật hiện ñại nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin trong HðDH, ñảm bảo cho hoạt ñộng dạy học ñạt kết quả cao. 5 1.2. Tổng quan chung 1.2.1. Sơ lược tình hình ứng dụng CNTT trong HðDH Việc nghiên cứu sơ lược tình hình ứng dụng CNTT trong HðDH ñã giúp tác giả rút ra các kết luận sau: - Nghiên cứu về việc ứng dụng CNTT trong HðDH mang tính thực tiễn cao, phù hợp với xu thế hiện nay của nền giáo dục nước nhà. - Nội dung cơ bản của việc ứng dụng CNTT trong giáo dục gồm các yếu tố: 1- nhận thức của cán bộ quản lý về lợi ích của việc ứng dụng CNTT; 2- kỹ năng về CNTT; 3- cơ sở hạ tầng CNTT; và 4- công cụ dùng ñể ứng dụng CNTT. Những nội dung này hỗ trợ cho tác giả trong ñịnh hướng xây dựng khung lý thuyết về sau. - Việc phân chia mốc thời gian dưới 10 và từ 10 năm trở lên ñối với chỉ số thâm niên công tác là phù hợp với lộ trình ñưa CNTT và trường học ở Việt Nam. 1.2.2. Một số nghiên cứu của nước ngoài về nội dung NLUD CNTT trong HðDH 1. Những khảo sát dưới dạng bảng hỏi trên các website của nước ngoài nhằm mục ñích ño lường năng lực ứng dụng CNTT. 2. Tác giả Eddie Naylor (2002) với bộ phiếu khảo sát kỹ năng CNTT ñã chia thành 2 thang ño: 1-kiến thức, kỹ năng CNTT cơ bản và 2-lập kế hoạch giảng dạy và thuyết trình. Tác giả ñã khai thác một số nội dung ở các bảng hỏi này dùng cho việc xây dựng bảng hỏi của luận văn. 1.2.3. Một số nghiên cứu ở Việt Nam về nội dung NLUD CNTT trong HðDH 1. “ðánh giá năng lực ứng dụng CNTT trong giảng dạy của giáo viên các trường chuyên nghiệp, dạy nghề” do Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Chuyên Nghiệp, ðại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh chủ trì và TS. ðỗ Mạnh Cường là chủ nhiệm ñề tài. 6 ðề tài chưa có các kết luận về những yếu tố ảnh hưởng ñến NLUD CNTT. Ngoài ra, ñối tượng của ñề tài là giáo viên các trường chuyên nghiệp, dạy nghề. 2. PGS. TS. Nguyễn Phương Nga với báo cáo “Bộ phiếu chuẩn ñánh giá hoạt ñộng giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên” ñã nêu lên 3 tiêu chuẩn ñể ñánh giá GV, gồm: Hoạt ñộng giảng dạy; Hoạt ñộng phát triển năng lực chuyên môn; Hoạt ñộng NCKH. Nghiên cứu của luận văn này có thể ñược xem là nghiên cứu thu hẹp của ñề tài này. 3. “Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng về nâng cao NLUD CNTT cho ñội ngũ cán bộ, giảng viên tại trường Cao ñẳng sư phạm ðồng Nai” (Luận văn thạc sỹ giáo dục học - Trần Minh Hùng). Luận văn này ñã xây dựng 7 câu hỏi ñể ño NLUD CNTT của GV. Trên cơ sở nghiên cứu nội dung luận văn này, tác giả ñã khắc phục một số hạn chế của nghiên cứu trên và khai thác một số nội dung liên quan phục vụ nghiên cứu của tác giả. 4. Hội thảo “Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong ñào tạo và nghiên cứu khoa học”, Công ñoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ðT tổ chức (Tháng 05/2009). Nội dung này là cơ sở nền tảng giúp tác giả có ñịnh hướng trong quá trình xây dựng phiếu khảo sát về các biện pháp ñể nâng cao NLUD CNTT trong HðDH của GV. 5. Một số hội thảo khoa học tại Trường ðHSP Huế. Mặc dầu vấn ñề ñưa CNTT vào HðDH ở Nhà trường ñã có một vị trí ñáng kể, nhưng chúng ñều mang tính riêng lẻ, chuyên biệt cho từng vấn ñề và ít ñề cập ñến nội dung về NLUD CNTT của GV trong HðDH. Khảo sát nội dung của các vấn ñề ñã nêu trên, bước ñầu có thể khái quát bức tranh toàn cảnh về việc ứng dụng CNTT và ñánh giá NLUD CNTT trong giáo dục. Ở ñó, nội dung về ứng dụng CNTT trong HðDH hoặc tham gia như một thành tố ñể ñánh giá HðGD nói 7 chung, hoặc ñược xem xét như là một phương tiện dạy học; hoặc chưa ñược nghiên cứu ở cấp bậc ñại học, ñặc biệt là ở khối ngành sư phạm. Bên cạnh ñó, ñến nay cũng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về cấu trúc ño lường NLUD CNTT trong HðDH của GV. Với mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tại trường ðại học Sư phạm Huế, nơi ñang công tác, tác giả ñã mạnh dạn triển khai nghiên cứu những yếu tố liên quan ảnh hưởng ñến NLUD CNTT trong HðDH của GV. Kết luận Chương 1 1. Xác ñịnh khái niệm: NLUD CNTT trong HðDH. 2. Ứng dụng CNTT trong HðDH mang tính toàn cầu, tính xã hội hóa cao. Vấn ñề ño lường, ñánh giá năng lực trong lĩnh vực này ở Việt Nam chưa ñược nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện. 3. Khẳng ñịnh tính ñúng ñắn, tính thực tiễn của luận văn. 8 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung chương 2 trình bày chi tiết các phương pháp nghiên cứu ñược tác giả sử dụng trong luận văn này. Từ việc xác ñịnh khung lý thuyết nghiên cứu, ñến phương pháp thiết kế các công cụ ño, phương pháp thu thập, xử lý và phân tích số liệu, ñảm bảo tính khoa học cho các kết quả nghiên cứu sẽ ñược trình bày trong chương 3. 2.1. Nghiên cứu ñặc ñiểm tình hình của trường ðHSP Huế 2.1.1. Một số thông tin cơ bản về Trường ðHSP Huế 2.1.2. Năng lực CNTT - Về cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT - Về ñội ngũ phục vụ các hoạt ñộng liên quan CNTT - Về chế ñộ chính sách, các hoạt ñộng hỗ trợ ứng dụng CNTT 2.2. Khung lý thuyết Cấu trúc ño NLUD CNTT trong HðDH của GV Nhân tố khách quan Nhân tố chủ quan Các chủ trương, quy ñịnh về việc ứng dụng CNTT trong HðDH Sự hỗ trợ từ lãnh ñạo, ñồng nghiệp Cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT Kiến thức, kỹ năng về CNTT Mức ñộ ứng dụng CNTT trong HðDH Các yếu tố: thâm niên công tác – thông tin ñào tạo 9 2.3. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu này kết hợp cả hai phương pháp ñịnh tính và ñịnh lượng. Phương pháp ñịnh tính nghiên cứu các tài liệu về chủ trương, chính sách, nghị quyết của ðảng, Nhà nước, của cơ quan, ñơn vị liên quan ñến các nội dung: ứng dụng CNTT trong giáo dục, ñổi mới PPDH; nghiên cứu cơ sở lý luận về ñổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa người học, về các tiêu chí ñánh giá hoạt ñộng giảng dạy của GV; các khái niệm CNTT, HðDH, năng lực, NLUD CNTT trong HðDH và phân tích, tổng hợp, ñánh giá ñiểm mạnh, yếu, khai thác kết quả từ các tài liệu, ñề tài nghiên cứu về ứng dụng CNTT, về NLUD CNTT trong giáo dục. Phương pháp ñịnh lượng khảo sát bằng phiếu hỏi. Một phiếu hỏi dành cho giảng viên ñể thu thập thông tin về NLUD CNTT trong HðDH (Phiếu số 1); một phiếu hỏi dành cho cán bộ quản lý và GV kiêm nhiệm công tác quản lý ñể khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong HðDH của GV trường ðHSP Huế (Phiếu số 2). Từ kết quả khảo sát GV ở Phiếu số 1, kết hợp với việc nghiên cứu ñịnh tính, tác giả xây dựng nội dung cho Phiếu số 2 là các biện pháp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong HðDH của GV Trường ðHSP – ðại học Huế. Tác giả lần lượt phân tích theo mục tiêu của các phiếu khảo sát số 1 và số 2. Quy trình chung gồm các bước: 1-Xác ñịnh thang ño; 2-Phương pháp thu thập số liệu (cấu trúc phiếu hỏi, quy trình chọn mẫu); 3-Phương pháp xử lý số liệu. 2.3.1. Phương pháp nghiên cứu các yếu tố liên quan ảnh hưởng ñến NLUD CNTT trong HðDH của GV (Phiếu khảo sát số 1) 2.3.1.1. Xác ñịnh thang ño phù hợp với mỗi nhân tố a. Tiêu chí 1: Nhân tố khách quan - Các chủ trương, quy ñịnh về việc ứng dụng CNTT trong HðDH (viết tắt là UDCNTT): + Câu 1.1. Các chủ trương, quy ñịnh chung về việc UDCNTT + Câu 1.2. Ngân sách hàng năm chi cho việc UDCNTT 10 - Sự hỗ trợ từ lãnh ñạo, ñồng nghiệp: + Câu 1.3. Hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên ñược thực hiện kịp thời, tại chỗ (hỗ trợ sử dụng phần mềm, khắc phục lỗi máy móc thiết bị) + Câu 1.4. Những GV mới ñược hỗ trợ về mặt hành chính cho việc UDCNTT từ lãnh ñạo và các phòng ban + Câu 1.5. Những biện pháp của Nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của SV ñối với việc UDCNTT (tạo ñiều kiện, cơ hội cho SV tiếp cận công nghệ dạy học mới) - Cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT: + Câu 1.6. Năng lực cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật, mạng máy tính phục vụ việc UDCNTT + Câu 1.7. Website của trường cho phép khai thác, trao ñổi thông tin phục vụ việc UDCNTT + Câu 1.8. Phần mềm và mạng internet ñược chuẩn bị sẵn sàng ñể giáo viên mới có thể UDCNTT tại mọi thời ñiểm b. Tiêu chí 2: Nhân tố chủ quan - Kiến thức, kỹ năng về CNTT: + Câu 2.1. Kiến thức cơ bản về tin học (tin học ñại cương) + Câu 2.2. Năng lực cập nhật tri thức về CNTT + Câu 2.3. Kỹ năng sử dụng máy tính + Câu 2.4. Kỹ năng sử dụng các thiết bị CNTT (máy chiếu, máy overhead, bảng thông minh…) trong tổ chức HðDH + Câu 2.5. Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực CNTT - Mức ñộ ứng dụng CNTT trong HðDH: + Câu 2.6. Sử dụng phần mềm hỗ trợ biên soạn, thiết kế giáo trình, bài giảng ñiện tử + Câu 2.7. Khai thác thông tin từ Internet phục vụ giảng dạy + Câu 2.8. Sử dụng Internet ñể cập nhật nội dung dạy học + Câu 2.9. Ứng dụng CNTT khi giao tiếp trong hoạt ñộng chuyên môn [...]... ng viên ñ thu th p thông tin v NLUD CNTT trong HðDH (Phi u s 1); m t phi u h i dành cho cán b qu n lý và GV kiêm nhi m công tác qu n lý ñ kh o sát tính c n thi t và tính kh thi c a các bi n pháp nh m nâng cao NLUD CNTT trong HðDH c a GV trư ng ðHSP Hu (Phi u s 2) 20 K t qu kh o sát GV b ng phi u s 1 cho th y có s tương quan gi a các y u t trong m i nhân t Các y u t v thâm niên công tác và thông tin. .. trong HðDH c a GV, t các khái ni m cơ s : năng l c, HðDH, CNTT và ng d ng CNTT ñ n vi c xác ñ nh khái ni m chính c a ñ tài: “NLUD CNTT trong HðDH bao g m các y u t khách quan và các y u t ch quan thu c v cá nhân, tích h p v i nhau d n ñ n m c ñ thành th o s d ng các phương pháp khoa h c, công ngh và công c k thu t hi n ñ i nh m t ch c, khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n tài nguyên thông tin trong. .. n các y u t trong m i thang ño Qua ñó, các gi thi t nghiên c u ñã ñư c ch ng minh, bao g m: 1 Thâm niên công tác có tương quan thu n v i các ch s ño NLUD CNTT trong HðDH c a GV Nhóm GV thâm niên công tác dư i 10 năm có năng l c ng d ng CNTT cao hơn nhóm GV thâm niên công tác t 10 năm tr lên 2 Nhóm GV ñã qua ñào t o CNTT (bao g m ðào t o chuyên ngành CNTT; Khóa h c v Tin h c Văn phòng / Tin h c Cơ b... th c, k năng v CNTT cao thì Mððð c a y u t M c ñ ng d ng CNTT trong HðDH cũng có xu hư ng cao và ngư c l i 2- Tương quan gi a y u t thâm niên công tác v i Mððð NTCQ: - Kh ng ñ nh gi thi t nghiên c u v tính tương quan gi a y u t thâm niên công tác v i Mððð NTCQ 3- Tương quan gi a y u t thông tin ñào t o v i Mððð NTCQ: - Nh ng GV ñã qua ñào t o có xu hư ng ñ t m c cao ñ i v i các ch s ño Mððð trong thang... liên quan nh hư ng ñ n NLUD CNTT trong HðDH c a GV: Trên cơ s phân tích và thi t k thang ño, tác gi ñã hoàn ch nh b công c kh o sát các y u t liên quan nh hư ng ñ n NLUD CNTT trong HðDH c a GV b ng phi u kh o sát GV Phi u g m 2 m c: thông tin chung và n i dung kh o sát Trong ph n thông tin chung thu th p 2 ch s cơ b n: s năm tham gia gi ng d y, chia thành 2 m c: dư i 10 năm và trên 10; ch s th hai xác... r t c n thi t (bi n thiên trong kho ng 80.3% ñ n 96.9%) V i 63.9% ý ki n cho r ng n i dung “Ki n th c cơ b n v tin h c” là r t c n thi t, so sánh v i ñi m trung bình ñ t ñư c n i dung này là 2.95 dư i ngư ng khá, ta th y c n ph i quan tâm hơn n a vi c trang b ki n th c cơ b n cho ñ i ngũ GV ði u này cũng ñúng v i câu 2.3 “K năng s d ng máy tính” và câu 2.7 “Khai thác thông tin t Internet ph c v gi ng... ph thu c vào y u t thâm niên công tác cũng như y u t thông tin ñào ñ o 7 Có m i tương quan cao gi a nh ng ý ki n ñánh giá m c ñ nh hư ng v i ý ki n ñánh giá m c ñ th c hi n c a NTKQ B V nhân t ch quan: 1 Thang ño có ñ tin c y khá cao (0.85 ñ i v i m c ñ c n thi t và 0.95 ñ i v i m c ñ ñ t ñư c) và b ng h i t o ñư c c u trúc ño phù h p 2 Ph n l n GV có m c ñ ng d ng CNTT trong HðDH m c trung bình 3 Gi... qu c a quá trình nghiên c u cơ s lý lu n, xác ñ nh th c tr ng v năng l c CNTT, phân tích nh ng y u t có nh hư ng ñ n NLUD CNTT trong HðDH c a GV trư ng ðHSP Hu là ñ xu t nhóm các bi n pháp nâng cao NLUD CNTT trong HðDH c a GV Nh m kh ng ñ nh tính c n thi t và kh thi c a các bi n pháp ñã ñ xu t, tác gi s d ng phương pháp thu th p thông tin b ng phi u kh o sát s 2 2.3.2.2 N i dung phi u kh o sát và phương... có kh năng cao trong vi c s d ng CNTT ñ phân tích, th ng kê giáo d c; ho c là GV còn thi u ñi u ki n ti p c n ngu n d li u v k t qu h c t p c a SV ñ phân tích, ñánh giá ðây chính là ngu n cơ s ñ xác l p bi n pháp sau này 5 Phân tích tương quan: 1- Tương quan gi a các y u t c a Mððð trong thang ño NTCQ: 15 Có m i tương quan ch t ch gi a 2 y u t : Ki n th c, k năng v CNTT và M c ñ ng d ng CNTT trong. .. tích th ng kê mô t , ño lư ng NLUD CNTT trong HðDH c a GV 11 Bư c 5 Phân tích tương quan gi a y u t thâm niên công tác, y u t ñã qua ñào t o hay t nghiên c u, b i dư ng v i các ch s ño NLUD CNTT ñ xác l p các y u t nh hư ng tích c c ñ n NLUD CNTT trong HðDH c a GV làm cơ s ñ ra các bi n pháp thích h p nh m nâng cao NLUD CNTT trong ho t ñ ng d y h c c a gi ng viên góp ph n ñ m b o ch t lư ng giáo d . bảo năng lực ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng dạy học, tác giả ñã chọn ñề tài: Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng dạy học của giảng viên. cơ bản 1.2.1. Công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên, Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên, Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên, Mục đích nghiên cứu của đề tài Khách thể và đối tượng nghiên cứu Phương pháp và nhiệm vụ nghiên cứu, Tổng quan chung 1. Sơ lược tình hình ứng dụng CNTT trong HðDH, Phương pháp nghiên cứu, Hoạt ñộng dạy học và ứng dụng CNTT trong HðDH Kết quả khảo sát nhân tố khách quan NTKQ, Kết quả khảo sát nhân tố chủ quan NTCQ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn