Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội

65 528 4
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2015, 15:44

1.Sự cần thiết của đề tài:Quản trị hiện nay đang là vấn đề thu hút được sự quan tâm rất lớn từ rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Nói đến quản trị là nói đến phương thức thực hiện quyền lực, hay nói cách khác, ai là người có quyền quyết định, và các quyết định trong tổ chức đã được hình thành bằng cách nào. Vì vậy, vấn đề quản trị đại học cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Mô hình quản trị hiện nay của các trường đại học Việt Nam đã bắt đầu từ thập kỷ 5060 của thế kỷ 20 và tiếp tục cho đến ngày nay, về cơ bản gần như không thay đổi, trong khi hiện nay những điều kiện kinh tế và xã hội của đất nước cũng như bối cảnh toàn cầu đã có những thay đổi hết sức sâu sắc. Hơn thế nữa, trong điều kiện đất nước chuyển mình hiện nay thì việc thay đổi cách quản lý là tất yếu. Trên thế giới đã có nhiều nước áp dụng thành công nhiều mô hình quản lí khác nhau, Việt Nam với cương vị là một nước đi sau phải nghiên cứu các mô hình đó trên thế giới để vận dụng linh hoạt vào điều kiện hiện nay của đất nước. Dù vậy thì hiện nay vẫn chưa có một tài liệu nào nghiên cứu đầy đủ, chi tiết về vấn đề này, thường chỉ là những nghiên cứu rời rạc, mang tính chất thu thập tài liệu, nhận định về tình hình hiện nay về quản trị đại học.Việc tái cấu trúc nền kinh tế đang diễn ra trên quy mô cả nước. Đây không chỉ là yêu cầu riêng đối với các công ty, doanh nghiệp mà còn là yêu cầu chung đối với mọi tổ chức trong nền kinh tế thị trường đang khủng hoảng với yêu cầu cấp thiết là phải thay đổi để phù hợp hơn, đạt hiệu quả cao hơn theo đúng xu thế trong quá trình vận động phát triển chung. Các trường đại học tại Việt Nam là nơi có số lượng đội ngũ lao động trí thức trình độ cao, thường xuyên được tiếp xúc, học tập tại các tổ chức nước ngoài tiên tiến. Đây chính là một điều kiện rất thuận lợi để có thể áp dụng được các chính sách mô hình quản lý mới, tân tiến trên thế giới, nhất là trong thời đại hội nhập khu vực và quốc tế như hiện nay.Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu và quyết định đi đến nghiên cứu về các mô hình quản trị hiện đại và việc vận dụng các mô hình đó vào các tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt là tính ứng dụng của nó vào quản trị các trường Đại học. Từ đó, nhóm đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại hà nội”.  MỤC LỤC    !" #$% &'()* !" "+$, '-' !. ./01 !. 2345678967:;6<=>83?@8A BC*DEFG(HA /-I)*DEFGA 2-DI)*DEFG(HA JKLE M)N1O PLQRSTFRFSUL2VW /-I)W 6XS W 4M)&$%M). 8Y D*- !QDA 234567<Z6[\67]3^63L_67`2a6Lb67 PL;;62c[2dec2;e[UL2V<fd3dg8h67:_68ei2j; 2k28e467g3l2/3m/638@3f6hn 2-N#E$o p$q *rS )JK1E M)N1O *TDEQB -TS(H(<I6)n 2-N#s-Dn 2-N#D Xt#sIM-'S )JKL2*TDEFG( -F$u 3s#s(36X  vNCS Q$%&)S( )s&DCN)1Qw(T +ExtyF%z1Qw(TF$u {-* FT Y!'EMF|$%t!)I&Q$%Y!* } # ~ I "2•1G- €Q JKLE M)N1O T-F$u 3s#/( 36X !)I*Q$%" /•(•‚ /•( $uHn "/•(DCFKX1X‚ ./•(Hƒ*'-FM"n "#DI$, # „-…"" 234567/63673†8e`6/3;k+[\67]3^63 L22k2[d;63673†+=v‡82k2383ˆ2k+[\67] 3^636f?<fd8e467g3l2"‚ / I)-'S L2o-ST I'"‚ 8FMs)JKL2(2J CY'8tT"‚ 2-!FMs(8r'T‰+8"A p0-!-'S )JKLE M)N1O *T F$u (H"W /@8Z6. [)z*~." +3\\2 +Q+FT E *  +Q+FTt*.W [t-QI)sET‚" LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: :EFGIC Q*0Š$%tDN)F0QqzF0   &Q‹*6xDEFGQx'$, ! IDCQ&Cx-s-&Q $uxDCDCG&*- DCGFT Y!w$%K1O -T<K*rC&*0 DEFG(HŒ sJ O) Tp$q xJKDEFGI C-F$u (H<I6)w1~zr's•.nU‚ns• n*'T CC&*,1E $sJ CY&FT s IC„ sIs*pwX0$qŒ $1#E Twx„ CYt!tNt~ 3,„&FT sI0$qCM)KICK*I CY-DEQBQ0C8F qwx$q-'S  J )JKDEQ•s-&<I6)*q$, *GQ)X$q t'E !-)JKxF qM*rS QT(*T sIIC0$q[}*rCKIC*Ž$x)XQI T !C&**0C&$u …Q„   !FuF(&) •0r'QI&rG*KKIC *DEFG(H <I-0FŠs S•FFDC)JE$qNC sJ …QCF #*q-J C&ST I')•QC  #*q)HY!FT sGF$u  s TE *qC0'Q'ECYM'}%',&(IDET, RTŠ pFT D-FK*rX '-FM 2-F$u ( H(<I6)Q,xt#Q$% X ŒQTX F•!FKXT& $u pC$%'pŠ&Hr'(-Y!$q TNC " •Q)XsIF0rQ%MxM-'S $%-•t-)J KDEQB)q&NF q&0QFT u(Xr's **D#$IC <K*rC&x) !wK)M*DCG ! *-)JKDEFGI(**I*rS -)JKx*T-Y !(<I6)&‘1IQ•! S x*TDEFG-F$u (H8zx&x)tN*T !’Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại hà nội”. 2. Mục tiêu nghiên cứu:   !Y D-QBC*)J K1E M)N1O **rS )JKC*TT(X DEFG( -F$u (Hs#s(36X M U 7qILE M)N1O PL2V-'S (F$u (H $)XI# -$qTTQ$u DET(X  F$u &MG$q T*I-'S QBCC*T• U p0-!-'S )JKLE M)N1O *T- F$u (Hs#/(36X 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: U #$%  !-s•(FT 1E M)N1O $%-'S #*qF$u (H U +()* !2-F$u (Hs#s(36XPr' F C(1F$u (HQ(H/:#SN FXLX7-TSUT(T*(H/U3:#  36XF'GF-I)F$q•'&3H*I6 N  FX6 N 6$q<I6)V U 8u  !n““n”n““n . 4. Phương pháp nghiên cứu L !t•S '$, '-'# s*'N•QC L(xt•S s%''$, '-' !FH)ŽM r'J &t#QIt,0' •  U [„QIt,0' !J D1E ƒ*'ƒ *0tN –#$% Ft*& E *&-1XDEQB(F$u 3/:#SN&3/U3:# 36X&3H*I6 N   –#Q$% )Ž <t*'-FAn'&*"n'&xnW'%'QI PFT xx '<F$u 3/:#SN&‚"' 3/U3:# 36X&*Wn'3H*I6 N V < E *"A'%'QI 2-1XDEQB $uP'ƒ *0tNV –6XS FsETt-Q0CBs*F( S(C&H*- T(X X1X(F$u -#$% F H*Q)*I& O)r't#QI'N•Tz s•($, ! FT 1  ! U [„QI!0'-S„QI!0'$%r'&'N•&Y %'z-QIt—xF- -TFK&F )( &('• s&s•CXETs˜ •  6 !t•S '$, '-'Y %'&'N•&tTt-- -{t•S '))cpRQMp•QBS„QIt,0'r'$% 5. Kết cấu bài nghiên cứu: [*T-J &QI*-)JKDEQBF qw * $%-'S &Š R)tN*TK)M*- -F0T)J KLQRSTFRFSSF•! S *t'}%')JK C#*q*IDEFG(H(<I6)<K*rC& ! x)t*Š R)O))•FK1C)X-s-D-**0 ‚ DEFG(H*tN*T !*I! S )JKLQRS TFRFS*TDEFG(H(<I6) <q)•F&1 !$%$,    2$, Cr'F *T !-Q•CsTH&-D M)F q- !sTHF q*DEFG (H€ u& qI*)JKLQRSTFRFS*s-D-- XS •-F$q*) ! x) !"#$%&'()*(+,)(,-++./01 ,2(3((,456789 .6-:0; 6XS •$, CQpNCS I# -)& $qTz s•(F$u 31T €)t!)IQ$%& •& $uH&DCFKX1X&Hƒ*'-FM <9$,=7#$%&'*-+(( +;5>((?(#$%&--+,4/.@(; A CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT 1.1. Lý thuyết về quản trị đại học:   :EFGP7T*RFRVx #FT  &w€(zsx „ C1™ F1Ms,*Š t’QšTQ-›PtRRF VC sMP* TV& CC$%pR)Q'$, '-'&I# )D x)XY!&)X,D,*G$%DE2M,&DEFGQ „ '$, '-'M„  $ux•)DCQw(T&$u QX € DEFG-Y!&$q SŽ* -)t--)* -FG Y!xJ D•t-*DCFKI6 C*Tu F$q)8!&)X*$$o wB!$%t€ (DEFG CC&sJ )XY!TxMT(X # DEFG2xG ‹*DEFG2M$ • AB1,2C+),()DE/ FGCD;:HE /  ,&$-(?(+-4I1>;J P8F$u (Hdœ&8F N)*DEFGV • AB1,2-$07$(H(>EFKIL/.+M 1-/-(N(OJ; PeRRS&nn&'AV • B1,2-H(+4;:$#(31,2--$K+(+ (+4(H=(P+--$#M#/=$ $.-+.,Q/=$ (3@; P+RRF‰[FsRF&nn•&'.V   8F qICxF0-DM)&DI)s- *DEFG3&x) !pFK1C)Xt#DI)'Y 1$t 8RT8RFRCPnn"V*‰FRSPnn‚V&’1,2/.@(/1-( I(((RJ; • žT‰RQSRTFO A1,2J/S(P/=H/ $@(( M ,&-+./0EF(+.(-/2F$@ (?((T(+4,+,&+#(/.@(; 8RTLFLPnn"&'nV&J DI)F$qB1,2(? ,UCFODE/ (>,V(MU(W-87)R ,+(?((/2$8X$M/2,& (?(>/2-7 7(KI#(W/YF((( K(M3#(/S(Z-;?M1,2$$C(H(DZ+ Y$8(($8L0M-KI(,+(?(M [$V(+KI,=-,&((U(M(X$I((3(\ -=;"-1,2/.@((-KI7 S1,2(?,U- 1,2$$; AB1,27%Z+-$,+H(1(1.-E(?M H1R/ (%(-;:H.+/7(+( 1.-E(?/S( -;J PF tTŸ2TtSR&nnn&F AV AB1,2/.@(-,>,@/8FKI,=E#(R F((H$?(>-,Z&R5%:$]J; P6 N  q&nV 2xF0DM)*DEFG3&0E-DI)M I$%*F•0GDEFG3&C&DD-FKK)M& x) !F0€ KRTDM)7QQ RF 8RT7QQ RFPnnV&’1,2/.@(-(>,V((3(($8 [$$/ KI7 M3$(K(M7 +.(-,  /2M(2,($,F(-,4M(0/YL0-4@( KI(M(?-1(1J; G ‹C&- E~DEFG3'E ~*q*I*z 'NDC&*zxtQsFT 6F$u &'EDN) X € pwX&-'! )T )# $uH&€ u'EN #*q•M-T(X FT 6F$u (sDET0&F0 '}%'*q)JKx)r'qQ)JKLQRSTFRFS 2xMr0CFO &*F•DEFG(HQs DFH  A%(1,2&-$(3,4/.@(;B1,2 /.@(/V/U-\$/=$-(%+N(>Z.;;;(3Z>7^,4 W /.@(/4JP8RTLQSFS R&WAV3CRT3RFSŸRFQR PnnW&'.V&AB1,2/.@(/L,R-(%(#/_Z>((1 (>S,+$@`I((3+#(/.@(;;;>S+#(/. @((HEF((>/1,2J*A5(8a(bZ1/=,R -,4/.@(-/c F(-81,2-/cJ P+&WWA&'‚V ’B1,2/.@(-$0,+$1d,@,+Z> (?8+#(/.@(-+;*I(1/8F(%(-(H=KO (H1R,@/8F(\(+(>S/-+.+ (3(18+#(/.@(JPTs&nn‚V <q*F•DFH $*rC&-Qw(TF$u 3'EK) T)K)X)JKDEFG3IDE&'}%'0MI# -t!)I&)wF*DEQBJ -T(X FT 6F$u  1.2. Mô hình Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard- BSC):   7-TFK:EFGST I' P6vL (H/8:[&nVT FO  A'*-$08/+4-7 +.(( S(/.M /S(e;9-f;:+,+0(,47+6,,Fc /cb$gg!M'*-[$(=c$&-( S( (3(?(-(($#(E(#=M((d/+-(hE,a,-Z[ ( $08/+41,+1(%(JL2 Š'G$q *T1X-1X'r*-NFT J CM )H $u} $q ) Œ $t'-FM1*„ ST I'*Q),toTI# DEQB*- -J *I   6XS L2Cr'1#s•( -(2 0'J *STY!&*0)( s•(Y!&DEQB•IDE 9(-/QH„ '¡'T#*qs•(s-  MIL2&-Y!'EFEQuNƒDFH ;Q n s- )Y!&*- KtQ -FGŠ '* s- ¢3C, Es•(C0)(tDN)DC Q%s- *q'$, N)’s- Q$% › (,&0Z060)(*IDEFG'E1s -*t•S t!)(&F•I-1XJ N*sx(TF)X t!)(r'MMIFIM-sT(*)F&£ ($-)*0Q$% &u “IDE&* E)'• <(NC&ST I't¤K)F„ '$, '-'ME-! ™ *I# X1XT)K 6@(i-,=60)(DEFG*T1X-1X&N *&$u pC'EHr'MN TFKXC)J&FTY •&sx~~ST I't¤($%))JK DEQB <1#s•(FNC$%'-FMzQ$%&t!)I [6O)It!)Ix NCx) !pFK1CtN)*Tz s•( C ;!;!;; -( 8FT )yY!K•QJQ'$, SI$%ŠFH 0*KxQT)HT(X FT Y!8FT s•(C& „ $qTT(X •QJ$%‘1IDN)&*KŠ $F)X-KY M*sDET(X Y!* ~F' *q„ )S(Y! 8C&#*q)yY!K„ $qTCQ(x„ B  ‹s-#*q-Y!sST&x•Q$qTE $o F'Q%r$2•*q-Y!'Q% rK,to•*„ )(t¤ Š'HxsI™ $u ,to *r0&'*pwXŒ $(TF)JF$u Q)*I# ,T $uQTX  Mục tiêu tài chính FT L2QJp0'-zQ$%Y !8FT  ~(Œ $S(&Y!TŒ )T )#K K•# ‹QQ%r™ Q& Nt-T(X Y! QJFT KF( ‘ S$C•0Œ sJ 1GN)[Tx&H [...]... nhiều trường ĐH khối Kinh tế ở Hà Nội như ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân Hàng, ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội nhằm góp phần hoàn thiện quy trình quản trị của các trường ĐH khối Kinh tế trên địa bàn Hà Nội 20 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD- BSC) VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ Ở HÀ NỘI 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng vận dụng mô hình. .. việc áp dụng mô hình quản lý theo kiểu công ty trong các trường ĐH cũng là một đề tài hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang cùng ThS Trần Trung Tuấn, ĐH Kinh tế Quốc dân đã có bài viết về Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) vào quản trị các trường ĐH khối Kinh tế tại Việt Nam Bài viết tập trung đề cập đến bản chất và các mục tiêu của một trường ĐH dưới các khía... điều hành hệ thống và báo cáo kết quả kịp thời 2.3 Mô hình Bảng điểm cân bằng cho các trường ĐH khối Kinh tế tại Hà Nội: Hình 2.1: Mô hình BSC cho các trường ĐH khối Kinh tế tại Hà Nội Tài chính Nhà trường mong muốn điều gì? Kết quả như thế nào? Người học Mục tiêu Thước đo Người học nhìn nhận về trường như thế nào? Làm gì để thỏa mãn họ? Mục tiêu Thước đo Sứ mệnh và chiến lược Quy trình nội bộ Các quy... là một số sứ mệnh, tầm nhìn của một số trường đại học tiêu biểu của Việt Nam: + Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: Là trường trọng điểm quốc gia, trường Đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ... “VẬN DỤNG MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẲNG (BALANCED SCORECARD - BSC) VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TẠI HÀ NỘI " nhằm nghiên cứu về các khía cạnh của trường ĐH theo mô hình BSC, đó là sứ mệnh chiến lược, tài chính, người học, học hỏi và phát triển, quy trình nội bộ Trên cơ sở xác định mục tiêu của từng khía cạnh, xây dựng các thước đo để đo lường, lượng hóa các mục tiêu đó Bài... các hệ trong mô i trường cũng nhiều hơn, hoạt động nội bộ ngày càng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi Nhà trường phải xây dựng hệ thống quản lý, hệ thống đo lường các hoạt động hiệu quả hơn Từ những nhân tố trên, chúng em cho rằng áp dụng mô hình quản lý BSC vào các trường ĐH khối Kinh tế ở Việt Nam là hợp lý trong thời gian tới 2.2 Một số điều kiện tiền đề để áp dụng mô hình BSC vào quản trị tại các trường. .. tham gia vào quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, các tổ chức ở Việt Nam nói chung và các trường Đại học nói riêng cần tiếp cận, vận dụng mô hình phù hợp nhất với tổ chức để quản trị tổ chức hiệu quả, 17 phải tìm hiểu ưu nhược điểm của các mô hình và lợi thế của DN để áp dụng hiệu quả nhất 1.3 Tổng quan về các nghiên cứu liên quan: Balanced Scorecard là một mô hình quản trị hiệu quả, được áp dụng rất... đánh giá hiệu quả hoạt động trường ĐH bằng bảng điểm cân bằng Tác giả Lý Nguyễn Thu Ngọc cũng đã có bài nghiên cứu về: Vận dụng bảng điểm Balanced Scorecard trong đánh giá thành quả hoạt động tại 19 trường cao đẳng sư phạm trung ương TP Hồ Chí Minh” Trong bài nghiên cứu này, tác giả đề cập đến các mục tiêu theo mô hình BSC, các thước đo của từng mục tiêu này và áp dụng cụ thể vào trường Cao đẳng... cùng quan trọng Do đó, việc áp dụng mô hình BSC là rất hợp lý Vì vậy, các ưu điểm này đã tạo nên sự thành công của mô hình BSC và sự thành công đối với các DN, tổ chức áp dụng mô hình này 1.2.3.2 Nhược điểm: Việc vận dụng mô hình BSC sẽ có những nhược điểm nhất định mà các nhà quản trị cần phải quan tâm - Đó là việc quá tập trung hướng nội sao cho đạt chuẩn mà bỏ mặc các hướng đối với nguy cơ đe dọa... tập • Môi trường sinh hoạt (khu nội trú) • Đội ngũ CBCNV phục vụ • Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc học Dưới đây là kết quả của cuộc điều tra do nhóm chúng em thực hiện, phản ánh những ý kiến đóng góp từ sinh viên của một số trường đại học khối ngành kinh tế như trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, … về các nội dung từ thước . 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD- BSC) VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ Ở HÀ NỘI 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng vận dụng mô hình bảng. (H8zx&x)tN*T ! Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại hà nội . 2. Mục tiêu nghiên cứu: . !&Š JQH’VẬN DỤNG MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẲNG (BALANCED SCORECARD - BSC) VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TẠI HÀ NỘI-O) !*-s• (F$u
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội, Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội, Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng (balanced scorecard – bsc) vào hoạt động quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT, CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD-BSC) VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ Ở HÀ NỘI, CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ÁP DỤNG MÔ HÌNH BSC Ở CÁC DOANH NGHIỆP. ĐỀ XUẤT CÁCH THỨC ÁP DỤNG MÔ HÌNH NÀY VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC:, Phụ lục 1: Phiếu điều tra cho giảng viên:, Phụ lục 2: Phiếu điều tra cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn