Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long

174 457 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2015, 19:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC * * * ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ MÃ SỐ: B 2006.19.15 TĐ CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY Viện Nghiên cứu giáo dục TP. HỒ CHÍ MINH - 11/2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC * * * ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CÁP BỘ MÃ SỐ: B 2006.19.15 TĐ CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY Viện Nghiên cứu giáo dục Cơ quan chủ quản: Vụ Khoa học - Công nghệ Bộ Giáo dục - Đào tạo Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu giáo dục Trƣờng Đại học sƣ phạm TP. HCM TP. HỒ CHÍ MINH - 11/2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC * * * ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ MÃ SỐ: B 2006.19.15 TĐ CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY Viện Nghiên cứu giáo dục TP HỒ CHÍ MINH - 11/2007 Đề tài trọng điểm cấp Bộ Mã số: B.2006 19 15 TĐ * * * CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY . Thành viên đề tài: TS Trƣơng Công Thanh TS Hồ Thiệu Hùng TS Mai Ngọc Luông GVC Vũ Khắc Tuân Th.S Đào Thị Vân Anh Th.S Nguyễn Ngọc Tài Th.S Nguyễn Mạnh Cƣờng Th.S Lê Anh Cƣờng NCV Nguyễn Thị Phú NCV Đặng Minh Hải TP. HỒ CHÍ MINH - 11/2007 Ban chủ nhiệm đề tài chân thành cảm ơn - Vụ Khoa học - Công nghệ Bộ Giáo dục - Đào tạo - Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học trường - ĐHSP TP.HCM - Lãnh đạo, Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu giáo dục -ĐHSP TP.HCM - Phòng Nghiên cứu khoa học - Sau đại học trường - ĐHSP TP.HCM - Trung tâm Nghiên cứu giáo dục phổ thông - Viện NCGD - Ban Giám đốc Sở GD - ĐT các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh. - Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên các trường tiểu học ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh đã quan tâm, giúp đỡ, cung cấp tài liệu cho đạt khảo sát và thử nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện đề tài này. TP.Hồ Chí Minh tháng 11 - 2007 Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Quy 1 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT 6 MỞ ĐẦU 6 1. Tính cấp thiết của đề tài 7 2. Mục đích nghiên cứu 7 3. Nghiệm vụ nghiên cứu 7 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 8 6. Nội dung tiến trình nghiên cứu 8 PHẦN THỨ HAI: KHẢO SÁT ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐBSCL VÀ THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC Ở TIỂU HỌC 10 A. VÀI NÉT LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 11 B. KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU KHẢO SÁT 13 I. Kết quả khảo sát giáo viên tiểu học 13 II. Kết quả khảo sát học sinh tiểu học 18 III. Kết quả khảo sát phụ huynh học sinh 21 VI. Kết quả khảo sát ý kiến cán bộ quản lý 27 C. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐBSCL 31 I. Thuận lợi 31 II. Khó khăn 32 PHẦN THỨ BA MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 38 A. NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHỈ ĐẠO CỦA BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 40 I. Công tác bồi dƣỡng để đạt chuẩn. 40 II. Bồi dƣỡng để xây dựng phong trào 42 B. BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC BẢNG NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ 45 I. Đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tiểu học 45 I.1 Trả học sinh về đúng vị trí trung tâm của quá trình day - học 46 I.2 Tạo môi trƣờng học tập vui. 50 I.3 Quy trình dạy học lớp có sinh yếu kém (HSYK) 52 I.4 Thiết kế một số bài giảng điện tử phục vụ cho quá trình dạy và học tiểu học 59 I.4.1.Công nghệ thông tin giáo dục và đào tạo 59 2 I.4.2 Bài giảng điện tử trong mô hình dạy học với sự hỗ trợ của máy tính 60 II. Một số công tác hỗ trợ nâng cao chất lƣợng dạy và học ở tiểu học 68 II.1 Xây dựng khối cộng đồng giáo dục 68 II.2 Tăng cƣờng thiết bị dạy học trong giảng dạy tiểu học 72 PHẦN THỨ TƢ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM 76 I. PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM 77 I.3 Kết quả phiếu đánh giá kiến thức giáo viên 77 I.3.1. Tỉnh Tiền Giang 77 I.3.2 Kết quả phiếu đánh giá giáo viên tỉnh Hậu Giang (trƣờng Vị Thanh 1- Huyện Vị Thủy) 79 II.THỬ NGHIỆM 80 II.1. Đợt 1: Dự giờ trƣớc khi dạy thử nghiệm 80 II.1.1 Giáo án điện tử 80 A. Tỉnh Tiền Giang 80 B.Tỉnh Hậu Giang 85 II.1.2 Thử nghiệm: Quy trình dạy học sinh yếu kém 90 A.Tiền Giang 90 TỔNG KẾT CHUNG VỀ DỰ GIỜ TRƢỚC THỬ NGHIỆM Ở HAI TỈNH TIỀN GIANG VÀ HẬU GIANG 92 II.2. Đợt 2: Dự giờ bài giảng thử nghiệm (Bài giảng điện tử) 93 TỈNH TIỀN GIANG 93 TỈNH HẬU GIANG 97 II.3. Nhận xét đợt thử nghiệm 99 A. Giáo án điện tử 99 B. Thực hiện quy trình dạy lớp có học sinh yếu kém 100 KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 102 PHẦN MINH HỌA 105 I. TRÕ CHƠI TIẾNG VIỆT 106 II. TRÕ CHƠI TOÁN 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 3 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đề tài khoa học cấp Bộ Giáo dục - Đào tạo Tên đề tài : Những giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học Đồng bằng sông Cửu Long Mã số : B2006-19-15TĐ Chủ nhiệm đề tài : TS Nguyễn Thị Quy - Tel : 0908494785 Cơ quan chủ trì đề tài : Trƣờng Đại học sƣ phạm Tp Hồ Chí Minh Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện : Viện Nghiên cứu giáo dục - Trƣờng Đại học sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh Các Sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện : tháng 6/2006 đến tháng 10/2007. 1. Mục tiêu: Khảo sát trình độ học sinh và phƣơng pháp giảng dạy cùa giáo viên ở một số trƣờng tiểu học thuộc 5 tỉnh ĐBSCL : Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh. Trên cơ sở đó đề xuất và thử nghiệm một số giải pháp cải tiến phƣơng pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lƣợng dạy và học ở tiểu học. 2. Nội dung chính - Tìm hiểu thực trạng dạy và học ở một số trƣờng tiểu học thuộc các tỉnh ĐBSCL. - Đánh giá thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân thực trạng dạy và học ở các trƣờng tiểu học ĐBSCL - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học vùng ĐBSCL. - Thử nghiệm để chứng minh tính khả thi của một số biện pháp đã nêu tại hai tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang 3. Kết quả đạt đƣợc - Nêu ra đƣợc một số thực trạng dạy và học ở các trƣờng tiểu học và thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học vùng ĐBSCL. - Đề xuất và thử nghiệm thành công một số biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy học ở tiểu học. Đó là điều kiện cơ bản, quan trọng nhất để nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học ĐBSCL. 4 SUMMARY Project Title: Solutions in improving the quality of primary teachers in Mekong Delta. Code number: B 2006-23-15 TD Coordinator: Ph.D Nguyen Thi Quy Tel: 0908494785 Implementing Institution: Hochiminh City University of Pedagogy Cooperating Institution(s): Institute for Education Research - Hochiminh City University of Pedagogy, Education and Training Departments of some provinces in Mekong Delta. Duration: From 6/2006 to 10/2007. Objective: Survey the level of pupils and teaching method of teachers at some primary schools in 5 provinces in Mekong Delta: Tien Giang, Hau Giang, Ben Tre, Kien Giang, Tra Vinh. From the findings, some suggestions and experiments are made in order to improve the quality of teaching and learning at primary level. 1. Main contents: - Find out about the real situation of teaching and learning at some primary schools in Mekong Delta provinces. - Assess the real situation and find out the causes of the situation of teaching and learning at primary schools in Mekong Delta. - Suggest some solutions to improve the quality of primary teachers in Mekong Delta. - From then, experiments are done to prove the practicability of the methods suggested in Tien Giang and Hau Giang provinces. 2. Results obtained: - Show the real situation of teaching and learning at primary schools and real situation of primary teachers in Mekong Delta. - Suggest and experiment successfully some methods to improve the quality of teaching at primary level. That is the most basic and important condition in order to improve the quality of primary teachers in Mekong Delta. 5 Danh mục chữ viết tắt Bộ Giáo dục - Đào tạo Bộ GD - ĐT Bổ túc văn hóa BTVH Cán bộ quản lý CBQL Cơ sở vật chất CSVC Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNH - HĐH Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL Giáo dục GD Giáo dục tiểu học GDTH Giáo viên GV Giáo viên tiểu học GVTH Học sinh HS Học sinh dân tộc HSDT Phổ cập giáo dục tiểu học PCGDTH Phụ huynh PH Phụ huynh học sinh PHHS Sách giáo khoa SGK Sách giáo viên SGV Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Tiểu học TH Ủy ban nhân dân UBND [...]... tài nghiên cứu khoa học: "Các giải pháp bồi dƣỡng để nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học Đồng bằng sông Cửu Long" 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở khảo sát trình độ HS và phƣơng pháp giảng dạy của GV ở một số trƣờng tiểu học thuộc năm tinh ĐBSCL: Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh nhóm nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm một số giải pháp giúp GVVTH nâng cao chất lƣợng giảng dạy... đề xuất các giải pháp: 1) Nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GD -ĐT 2) Tăng cƣờng bồi dƣỡng giáo viên thông qua các công việc cụ thể trong giảng dạy: - Cải tiến phƣơng pháp dạy học - Xây dựng quy trình dạy học sinh yếu kém - Thiết kế một số giáo án mẫu, giáo án điện tử, trò chơi học tập ờ tiểu học 3) Đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lƣợng dạy - học - Đầu... mới phƣơng pháp dạy học và quy trình dạy học sinh yếu kém 5 Giới hạn của đề tài Bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng là việc làm mang tính chất quyết định, có ý nghĩa chiến lƣợc để nâng cao chất lƣợng giáo dục Vấn đề này cần nhiều giải pháp đồng bộ dƣới sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc, của Ngành Giáo dục và xã hội với sự nỗ lực của bản thân giáo viên Với thời... dạy và học ở một số trƣờng tiểu học thuộc các tỉnh ĐBSCL thông qua việc điều tra, khảo sát, phỏng vấn cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), học sinh (HS), phụ huynh học sinh (PHHS) III.2 Đánh giá thực trạng giáo viên và học sinh qua việc xử lý số liệu và tập hợp các số liệu khảo sát Tìm hiểu nguyên nhân thực trạng dạy và học ở các trƣờng tiểu học ĐBSCL III.3 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất. .. phục đƣợc một phần khó khăn và cải tiến thực trạng dạy và học tại các tỉnh Bằng cách cho điểm theo tháng 1- 4 tƣơng ứng với: 1 = hoàn toàn không đồng ý 2 = không đồng ý 3 = đồng ý 4 = hoàn toàn đồng ý Bảng 13 : Mức độ quan trọng của những giải pháp Mức độ quan trọng của những giải pháp Để nâng cao hiệu quả giáo dục Tăng cƣờng nâng cao trình độ giáo viên 1 2 3 4 0% 0% 12,8% 87,2% 0% 0% 35,9% 64,1% 4 Cải... trường Biện pháp 1 Giáo viên cho thêm bài về nhà 2 GV tổ chức các nhóm bạn giúp nhau trong học tập GV thƣờng xuyên thông báo về kết quả học tập của các em cho phụ huynh Cần cho các em học thêm 3 4 5 6 7 8 9 Các em phải có nhiều thời gian tự học ở nhà Cha mẹ phải kèm các em khi học ở nhà Nhà trƣờng có quỹ học bổng cho các em học giỏi để khuyến khích Nhà trƣờng có các hình thúc thi đua giữa các lớp của... lẫn từ góc độ quản lý ở trƣờng, phòng, Sở và Bộ Giáo dục - Đào tạo, cả từ góc độ quản lý của địa phƣơng 3.4- Giải pháp để giáo viên tiểu học toàn tâm với nghề Bảng 3 : Giải pháp để GVTH toàn tâm với nghề Mức quan trọng của giải pháp Đƣợc bồi dƣỡng về chính trị để tiên bộ không ngừng Đƣợc xã hội tôn vinh bằng các loại danh hiệu cao quý Có mức lƣơng đủ sống để nuôi gia đình mà không phải làm thêm nghề khác... lý luận: - Nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nƣớc liên quan đến công tác giáo dục nói chung và Giáo dục - Đào tạo ở ĐBSCL - Nghiên cứu, tìm hiểu lý luận dạy học, các tài liệu về việc đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tiểu học - Tham khảo tƣ liệu của một số nƣớc trong khu vực và thế giới liên quan đến việc nâng cao chất lƣợng giáo dục và giáo viên tiểu học IV.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực... (đồ dùng dạy học, bằng tiếng, băng hình, thƣ viện trƣờng, tài liệu trên mạng) Cải tiến cách quản lý tại trƣờng, địa phƣơng 0% 0% 48,7% 51,3% 5 Cải tến cách kiểm tra, thi cử 0% 0% 38,5% 61,5% 1 2 Để khắc phục và cải tiến đƣợc phần nào thực trạng dạy và học - nâng cao chất lƣợng dạy học thì giải pháp tăng cƣờng nâng cao trình độ GV đƣợc các nhà quản lý đánh giá cao nhất, tiếp đến là giải pháp Cải thiện... nghề dạy học Bên cạnh đó, còn một bộ phận GV năng lực giảng dạy chƣa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; chƣa thực hiện đƣợc việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, do đó chất lƣợng lên lớp chƣa cao Tình trạng học sinh yếu kém (HSYK) ở phổ thông nói chung và ở bậc tiểu học nói riêng là một thực tế khiến chúng ta phải băn khoăn Để nâng cao chất lƣợng toàn diện bậc tiểu học, việc nâng cao đội ngũ GVTH là . VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐBSCL 31 I. Thuận lợi 31 II. Khó khăn 32 PHẦN THỨ BA MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG. 15 TĐ * * * CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY . Thành viên đề tài: TS. 2006.19.15 TĐ CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƢỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chủ nhiệm đề tài: TS NGUYỄN THỊ QUY Viện Nghiên cứu giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long , Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long , Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long , Nội dung tiến trình nghiên cứu, PHẦN THỨ HAI: KHẢO SÁT ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐBSCL VÀ THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC Ở TIỂU HỌC, I. Kết quả khảo sát giáo viên tiểu học, II. Kết quả khảo sát học sinh tiểu học, III. Kết quả khảo sát phụ huynh học sinh, VI. Kết quả khảo sát ý kiến cán bộ quản lý, C. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐBSCL, PHẦN THỨ BA MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, II. Bồi dưỡng để xây dựng phong trào, I.1 Trả học sinh về đúng vị trí trung tâm của quá trình day - học., I.3 Quy trình dạy học lớp có sinh yếu kém (HSYK), I.4 Thiết kế một số bài giảng điện tử phục vụ cho quá trình dạy và học tiểu học, II.1 Xây dựng khối cộng đồng giáo dục, II.2 Tăng cường thiết bị dạy học trong giảng dạy tiểu học, PHẦN THỨ TƯ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM, I.3 Kết quả phiếu đánh giá kiến thức giáo viên, TỔNG KẾT CHUNG VỀ DỰ GIỜ TRƯỚC THỬ NGHIỆM Ở HAI TỈNH TIỀN GIANG VÀ HẬU GIANG, B. Thực hiện quy trình dạy lớp có học sinh yếu kém, KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ, I. TRÒ CHƠI TIẾNG VIỆT, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay