Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

118 426 4
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2015, 18:45

. trong dạy học ở trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Chương 3: Một số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. . bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông. Chương 2: Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong. pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 5. Giả thuyết khoa học Hiện nay việc ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THPT Chà Cang huyện Nậm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn