TIỂU LUẬN môn sản XUẤT SẠCH hơn NGHIÊN cứu và đề XUẤT GIẢI PHÁP sản XUẤT SẠCH hơn áp DỤNG CHO cơ sở nấu rượu của hộ GIA ĐÌNH ông NGUYỄN văn MINH, nằm ở số 556, ấp tân hòa phường đông hòa huyện dĩ an tỉnh bình dương

30 909 5
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2015, 20:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN   ! "#$%&'()#*+, //01)234#567389:#$ "#$5678;<=#>#7?@#8AB#89C#$D 8E+?8FG8H=#: 8E+/I8JK7?HL?MNK7NMOP QD$;<R#H#8S;< T(QU' T(TQV'W 8X#838.(D$X<N/0O0KMN/ T(/ ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 1 YUZ([  \?]# ( ^ ._H=#?8`aH 86+$H68`a? _b#$#8E+ U9C#$c#8d? IP NeNOfKf1 Mf1fOef1/g hG8GFG ic#j\#$IP NeNOfOO/ MN111Kk1kef hG8GFG l#8;2# NeNOfO1k Mfgegkg1Nf hG8GFG $;<R#8m8n< j6#$ NeNOfOK1 MN1Kgg1Ok1g hG8GFG $;<R#8m8C+ NeNOfekf MN1/e11N/KO hG8GFG $;<R#;<L?9C#$ NeNOfeeK Mf1gKgNKON hG8GFG jm#88m8;oHp; NeNOfNfN MN1fKgKkke1 hG8GFG jq#8m(L# NeNOfKeO Mf1fkfMg1O 86+$H6K0Or;sH jq#o8tGu NeNKgKK/ MfNgKOkOg/ 86+$H6K0Or;sH jq#%L#UH#8 NeNOfKNf MN1OOe1Oe1e hG8GFG `X#$8mS;L NeNOfeNe Mf11fe1egN hG8GFG ;v#88mUXH NeNOfNfg MN1/1Oe1kOK hG8GFG (6H8m86#8 9C#$ NeNOfNgN MN1eeKkgO11 hG8GFG 9C#$c#89C#$ NeNOfOMN MN1gOOk/gKN hG8GFG U6`X#$w` NeNOfNM1 MN1eKkKf1M/ 86+$H6N0Or;sH $"wHc#$ NeNOfMke Mf1e1fg1/K 86+$H6N0Or;sH U]8m`6 NeNOfNeM MfggfkKOKe hG8GFG U]86#8n< 9C#$ NeNOfM1O MN1kfk1/kK/ hG8GFG MỤC LỤC ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 2 NQxy NDNzY(  - Cơ sở sản xuất rượu của gia đình ông NGUYỄN VĂN MINH, ở 55/6, ấp Tân Hòa- xã Đông Hòa- huyện Dĩ An- tỉnh Bình Dương. NDKS%([ - Quy mô hộ gia đình. Cơ sở này đã bắt đầu nấu rượu từ năm 2001, nhằm kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình để trang trải chi tiêu hàng ngày. - Diện tích nấu rượu khoảng 25 m 2 , trong đó 4 m 2 là chứa củi, than tổ ong và một số vật liệu để nhóm lửa. 10m 2 dùng để lò nấu rượu, bể nước. Và diện tích còn lại dùng để thùng chứa nước, can thu rượu lúc chưng cất,….). NDe{()!!)z|D  w#38}+^X?B#88B#8-w#~;2?D Sản phẩm chính được sản xuất ra là rượu gạo và bả hèm, được bán ra cho các hộ gia đình gần nhà và các cửa hàng buôn bán tạp hóa, các quán nhậu có nhu cầu về rượu. Cơ sở sản xuất của hộ gia đình ông MINH có quy mô nhỏ lẻ, bắt đầu sản xuất từ năm 2001 trải qua 14 năm nên đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh. Các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia vào sản xuất. Cơ sở sản xuất liên tục với số ngày sản xuất từ 20-26 ngày/tháng. Sản lượng tiêu thụ: khi mới đi vào hoạt động sản lượng tiêu thụ còn thấp. Sau khoảng 6 tháng sản xuất lượng tiêu thụ trung bình mỗi ngày khoảng 50L với giá cả có sự thay đổi phụ thuộc với giá gạo trên thị trường. Mỗi lần sản xuất thu được khoảng 12L rượu 40 0  8m?j9:#$?H];?8•D Cơ sở sản xuất đã tạo được uy tín đối với người tiêu dung. Sẩn phẩm chủ yếu ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 3 được bán cho các hộ gia đình xung quanh, cửa hàng tạp hóa, quán nhậu….  Mức tiêu thụ các tháng 10,11 trong năm 2014 Bảng 1.1: Mức tiêu thụ trong tháng 10/2014 của hộ gia đình ông MINH Nguyên nhiên liệu số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền Nước 200 Lít - - Củi 15 Kg 2.500đ/kg 37.000 Gạo 10 Kg 9.700đ/kg 97.000đ Men 200 Gram 50.000/kg 10.000đ Điện 0.36 KWh 3.000/KWh 1.080đ Than tổ ong 3 Tổ 6000đ/tổ 18000đ Bảng 1.2: Mức tiêu thụ trong tháng 11/2014 của hộ gia đình ông MINH Nguyên nhiên liệu số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền Nước 205 Lít - - Củi 15 Kg 2.500đ/kg 37.500đ Gạo 10 Kg 10000đ/kg 98.000đ Men 200 Gram 50.000/kg 10.000đ Điện 0.4 KWh 3.000/KWh 1.200đ Than tổ ong 3 Tổ 600đ/tổ 18000đ Quan sát 2 tháng gần đây ta thấy nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu ngày càng tăng lợi nhuận mặc dù có tăng nhưng không cao. Ngoài ra lượng điện và nước tiêu thụ ngày càng nhiều và những biến động của thị trường tiêu thụ dẫn đến việc cơ sở gặp khó khăn trong việc điều tiết nguồn thu, chi giữa đầu vào và ra của quá trình sản xuất. Do đó điều cấp thiết cần phải giải quyết ban đầu là giải pháp về chi phí giữa đầu vào và đầu ra, tiết kiệm năng lượng, chi phí trong từng khâu sản xuất, ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 4 việc áp dụng triển khai sản xuất sạch hơn (CP) cho cơ sở là một vấn đề thiết thực và là một giải pháp cho sự phát triển bền vững của cơ sở. NDO%UyD Các dụng cụ đơn giản, không phức tạp. Nguyên liệu chính là gạo lứt , nhiên liệu được sử dụng chủ yếu trong quá trình sản xuất là củi. Aw#$NDOQ Nguyên liệu – nhiên liệu được sử dụng trong sản xuất rượu của hộ gia đình ông MINH Nguyên/ nhiên liệu Công đoạn sử dụng Nguồn gốc Giá thành Lượn g /lần nấu Gạo Nấu cơm Mua từ đại lý 10.000đ/kg 10kg Nước Nấu cơm, ủ cơm Bơm từ giếng 25L Chưng cất 180L Rửa sạch 20L Men Ủ cơm Mua từ chợ 50.000/kg 0.2kg Củi Nấu cơm, nấu rượu mua gỗ vụn từ các xưởng gỗ 15kg Giấy Nhóm lửa Bìa giấy bỏ 0.1kg Than tổ ong Nấu Mua 6000/1 tổ 3 tổ Dụng cụ, thiết bị nấu rượu đơn gản, không phức tạp. Nguyên liệu chính là gạo lứt, củi, than tổ ong được sử dụng là nhiên liệu chính trong quá trình nấu rượu Trung bình, cơ sở nấu rượu 1 lần / ngày, mỗi lần nấu như vậy được 12L rượu. Một tháng cơ sở nấu khoảng 20-26 ngày.  dG_m6_H€++;6#$;<]#•H=; • Gạo: được cung cấp từ đại lý gạo CÔ TÁM. ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 5 • Men: được mua từ chợ ở gần đó, mua các loại men thích hợp để cho ra sản phẩm như ý; ví dụ các loại men: men bột, bánh men • Củi: mua gổ vụn từ các xưởng gổ hoặc từ các nhà người dân. • Than than củi: mua từ cơ sở ở liên ấp 1-2-3 Ấp 1A, 1B giáp xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh và đường Tây Lân, Quận Bình Tân. • Than tổ ong: Cơ sở sản xuất than đá than tổ ong sạch Trần Nhung. Aw#$ND/Q Dụng cụ sử dụng cho sản xuất rượu Tên dụng cụ Số lượng 1.Nồi nấu cơm 1 2.ống đo độ 1 3.Tấm lót trộn men 2 4.Xô ủ cơm 10 5. Ông dẫn rượu 1 6.Bể nước làm lạnh 1 7.Thùng chứa nước 1 8.Phễu 1 9.Can đựng rượu 5 ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 6 ND/S%! B#8NDNQsơ đồ công nghệ sản xuất rượu của hộ gia đình ông MINH  8;<L?+H#8‚;<?jB#8 ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 7 Gạo được mua từ các đại lý; ở đây người ta chọn gạo nấu rượu là gạo nếp lứt có hạt màu nâu vàng, chưa xát hết cám gạo. Đem về cân với lượng đủ cho mỗi lần nấu, sau đó cho vào một cái nồi lớn và đem đi làm sạch dưới vòi nước bằng cách dùng 2 tay vo thật kˆ để sạch đi các chất bẩn bám trên gạo, sau đó cho vào nồi đã được rữa sạch, thêm nước vào theo t‰ lệ thích hợp và bắt đầu nấu cơm. Mục đích của việc làm chín gạo nhằm hồ hóa tinh bột gạo giúp cho vi sinh vật dễ sử dụng tinh bột này để lên men rượu. Sau đó, cơm vừa nấu xong được trải đều lên 1 tấm lót bằng nilon để làm nguội xuống nhiệt độ thích hợp cho việc trộn men rượu. nghiền nhỏ bánh men, chờ khi cơm còn ấm ấm thì rắc men đều lên bề mặt lớp cơm theo tỉ lệ thích hợp tùy theo hướng dẫn trên từng loại men sau đó cho tất cả vào khạp lớn, đậy nắp kín để bắt đầu quá trình lên men rượu.  (ƒ#j9„;: ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 8 Được làm từ nhiều loại thảo dược có đặc tính cay, nóng, nắm thành từng bánh nhỏ và ủ cho đến khi nở phồng, chuyển hóa thành một dạng nấm. Tùy nghệ nhân làm với những bí quyết riêng mà men rượu được làm từ các loại nguyên liệu khác nhau (thường có riềng, rễ cam thảo, lá ổi xanh, thuốc Bắc v.v. giã nhỏ trộn với bột gạo và vỏ trấu). Men rượu gia đình ông MINH sử dụng là loại men đắng một loại men dùng riêng cho rượu chưng cất. T‰ lệ men và gạo thường có sự thay đổi tùy theo trọng lượng của mỗi quả men (quả men lớn có thể chỉ cần 2-2,5 quả/kg gạo, men nhỏ thì 6-8 quả/kg gạo, trung bình là 50g men/1kg gạo); đặc tính men (tùy người làm men mà chất lượng men có khác nhau); thời tiết (trời lạnh dùng nhiều men hơn); loại gạo (gạo trắng dùng ít men hơn gạo lứt). Men là thành phần quan trọng tác động đến hương vị và chất lượng của rượu. B#8NDKQtrộn men rượu và ủ cơm Ủ cơm là 1 quá trình lên men thiếu khí diễn ra rất phức tạp, bao gồm các quá trình sinh hóa học, và các quá trình vi sinh vật, quá trình lên men diễn ra ở nhiệt độ thường, trong thời gian này có 3 quá trình diễn ra song song với những mức độ khác nhau. ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 9 Trước tiên là quá trình tăng sinh khối nấm men. Quá trình đường hóa có sự phân cắt tinh bột thành đường nhờ men amylase và glucoamylase trong nấm mốc. Đường vừa tạo ra trở thành thức ăn để nấm men thực hiện quá trình lên men rượu. sau 3 ngày đầu lên men, có thể bổ sung nước vào khối lên men với tỉ lệ nước:cơm khoảng 3:1, sau đó đậy nắp và tiếp tục lên men thêm khoảng 3 ngày nữa. khi quá trình lên men kết thúc, ta tiến hành chưng cất để thu được rượu thành phẩm. quá trình chưng cất rượu nhằm tách rượu và nước có nhiệt độ sôi khác nhau. ở áp suất thường rượu sôi và bốc hơi ở 78 0 c, còn nước là 100 0 c. Khi chưng cất rượu được tách ra khỏi nước nhờ bay hơi dễ hơn nước. quá trình chưng cất được tiến hành bằng cách đun sôi hỗn hợp lên men, hơi bay lên được dẫn qua ống dẫn và được làm lạnh bằng cách cho qua bồn nước để ngưng tụ rượu. dung dịch rượu thu được trong suốt có mùi thơm đặc trưng và nồng độ rượu sẽ giảm dần theo thời gian chưng cất. tùy theo yêu cầu của khách hàng mà ta có thể tiến hành pha trộn các loại rượu thu được ở các khoảng thời gian chưng cất khác nhau để tạo ra rượu có nồng độ cao thấp khác nhau. KQUy([| KDNx Nước sản xuất được sử dụng nhiều nhất ở công đoạn nấu cơm và chưng cất (nước dùng ở giai đoạn nầy khoảng 180l), ngoài ra còn được sử dụng để rửa các dụng cụ và thiết bị nấu rượu (thải ra khoảng 50l). Lượng nước thải ra chiếm khoảng 60-70%, thành phần chủ yếu là tinh bột và khoảng 10% chất tẩy rửa. Nước thải gồm nước vo gạo chứa tinh bột nhiều nhất được dùng để nấu thức ăn cho gia súc. Nước rửa dụng cụ nấu rượu chứa các chất tẩy rửa được xả trực tiếp ra bên ngoài qua hệ thống cống rảnh đô thị. ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢUTRANG 10 [...]... Một cơ sở sản xuất thì lợi nhuận kinh tế được đặt lên hàng đầu  Dựa vào tình hình sản xuất và khả năng của cơ sở thì ta có thể đưa ra hệ số tầm quan trọng của các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật và môi trường cho cơ sở là: − Kinh tế: 50% − Kỹ thuật: 25% − Môi trường: 25% Do môi trường của cơ sở không bị gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất nên mặt môi trường không chiếm tỉ lệ cao Và kỹ thuật của cơ sở. .. rượu, họ còn có nguồn thu gián tiếp thông qua việc tận dụng bã rượu bán cho 1 số người dùng để nuôi lợn, làm phân bón, v v ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 28 @ Sau khi lựa chọn, sàng lọc và phân tích các giải pháp thì đội sản xuất sạch hơn đã áp dụng cho cơ sở các giải pháp dễ thực hiện và thực hiện ngay là: - Vệ sinh dụng cụ nấu rượu, bán than củi,tro, hèm và thay thế thau nước làm lạnh bằng bể... nồi nấu rượu bằng nồi điện Dễ thực hiện  Tốn chi phí 5.2.ĐÁNH GIÁ VỀ GIẢI PHÁP TRONG SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 19 Dựa vào các giải pháp được lựa chọn ở trên, các giải pháp có thể được đánh giá mang tính khả thi về khía cạnh kinh tế, môi trường và kỹ thuật như sau: Bảng 5.3: Đánh giá sơ bộ các giải pháp Các giải pháp SXSH Chi phí đầu tư (kinh tế) Cao T.B T Vệ sinh dụng. .. định các công đoạn lãng phí tiếp theo của cơ sở sản xuất @ đội sản xuất sạch hơn khuyến cáo + Cần thay đổi hệ thống nồi nấu rượu trước đây bằng nồi nấu hiên đại hơn, để tăng năng suất sản phẩm ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 29 6.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 http://text.123doc.org/document/1030300-danh -gia- hien-trang-moi-truonglang-nghe-nau-ruou-van-ha-huyen-viet-yen-tinh-bac-giang-va-de-xuat-giaiphap-cai-thien.htm... trấu và mùn cưa - Những giải pháp trên vừa tiết kiệm được nhiên liệu, tăng thu nhập cho gia đình và vừa giảm được lượng chất thải thải ra môi trường @ Đội sản xuất sạch hơn cần: + Nghiên cứu các giải pháp SXSH chưa thực hiện được , ghi chép và tổng hợp kết quả các giải pháp đã thực hiện + Mở rộng trọng tâm đánh giá cho các khâu khác trong quá trình sản xuất + Sau khi triển khai sản xuất sạch hơn đội... thoáng khí trong bếp Mùi Than tổ ong Đốt dây mủ để nhóm lửa Dùng giấy và củi khô chẻ nhỏ để đốt cháy than tổ ong Than bị ẩm cháy không hết Phơi than khô trước khi đun nấu có thể dùng làm thức ăn cho gia súc Bán cho các hộ gia đinh nuôi heo Hèm CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG SẢN XUẤT SẠCH HƠN 5.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÍCH HỢP Lựa chọn các giải pháp thích hợp là bước khá quan trọng, lựa chọn có thể giúp... tế của các giải pháp Bảng5.6: Đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của các giải pháp Giải pháp 1 Vệ sinh dụng cụ nấu rượu Chi phí đầu tư (đ) 0 ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 22 Tiết kiệm (đ/tháng) 0 Thời gian hoàn vốn 0 Đánh giá tính khả thi Thấp 2 Lấy tro + than thường xuyên ra khỏi lò 0 0 0 Thấp 3 Kết hợp củi + vỏ trấu hoặc mùn cưa 975.000 0 0 Cao 4 Phơi củi và than tổ ong khô trước khi nấu. .. những giải pháp hợp lý, những giải pháp không cần đầu tư hoặc đầu tư ít Căn cứ để sàng lọc các giải pháp là dựa vào tính khả thi của giải pháp và không đòi hỏi sự thay đổi công nghệ quá lớn hoặc yêu cầu kỹ thuật quá cao, đầu tư ít nhưng phải mang lại lợi nhuận Bảng 5.1: lựa chọn các giải pháp SXSH ST T Các giải pháp SXSH Thực hiện ngay Phân tích thêm Bị loại bỏ Ghi chú 1 - Vệ sinh dụng cụ nấu rượu. .. DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 11 ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 12 3.2 SƠ ĐỒ DÒNG CHI TIẾT Hình 3.1: sơ đồ công nghệ chi tiết trọng tâm trong sx ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 13 3.3 cân bằng vật liệu Hình 3.2: sơ đồ cân bằng vật liệu ở giai đ an chưng cất ÁP DỤNG CP TRONG SẢN XUẤT RƯỢU TRANG 14 3.4CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 3.4.1 Phương trình cân bằng năng lượng Nhiệt lượng tỏa ra của hệ A =... chất hữu cơ, protein, đường không lên men, glyxerin, axit hữu cơ, … (dùng để nuôi heo và bán lại cho những người cần) CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 3.1 CÔNG ĐOẠN GÂY LÃNG PHÍ NHẤT TRONG SẢN XUẤT RƯỢU CỦA GIA ĐÌNH ÔNG MINH Trọng tâm đánh giá sản xuất sạch hơn mà đội chọn là giai đoạn chưng cất rượu. Vì đây là giai đoạn sử dụng nhiều nhiên liệu và kỳ công, tỉ mỉ nhất, phát thải nhiều và thất thoát
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn sản XUẤT SẠCH hơn NGHIÊN cứu và đề XUẤT GIẢI PHÁP sản XUẤT SẠCH hơn áp DỤNG CHO cơ sở nấu rượu của hộ GIA ĐÌNH ông NGUYỄN văn MINH, nằm ở số 556, ấp tân hòa phường đông hòa huyện dĩ an tỉnh bình dương, TIỂU LUẬN môn sản XUẤT SẠCH hơn NGHIÊN cứu và đề XUẤT GIẢI PHÁP sản XUẤT SẠCH hơn áp DỤNG CHO cơ sở nấu rượu của hộ GIA ĐÌNH ông NGUYỄN văn MINH, nằm ở số 556, ấp tân hòa phường đông hòa huyện dĩ an tỉnh bình dương, TIỂU LUẬN môn sản XUẤT SẠCH hơn NGHIÊN cứu và đề XUẤT GIẢI PHÁP sản XUẤT SẠCH hơn áp DỤNG CHO cơ sở nấu rượu của hộ GIA ĐÌNH ông NGUYỄN văn MINH, nằm ở số 556, ấp tân hòa phường đông hòa huyện dĩ an tỉnh bình dương, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ SỞ SẢN XUẤT, Bảng 1.4: Nguyên liệu – nhiên liệu được sử dụng trong sản xuất rượu của hộ gia đình ông MINH, CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, Dựa vào các giải pháp được lựa chọn ở trên, các giải pháp có thể được đánh giá mang tính khả thi về khía cạnh kinh tế, môi trường và kỹ thuật như sau:, Bảng5.6: Đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của các giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay