Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại

57 1,401 14
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 14:52

Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - NHNN : ngân hàng nhà nước - NHTM : ngân hàng thương mại - NHTW : ngân hàng trung ương - NHCT VN : ngân hàng công thương Việt Nam - TTCK : thị trường chứng khoán - TTBĐS : thị trường bất động sản - TS : tài sản - LS : lãi suất - MORM : Phòng quản rủi ro thị trường và tác nghiệp - RMC : ban quản rủi ro - ALCO : ban quản tài sản nợ - - ALM : Mô hình quản rủi ro 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ 1.Bảng - Bảng 1: Tài sản - nợ thể và không thể tái định giá - Bảng 2: Loại bỏ khe hở nhạy cảm lãi suất - Bảng 3: Sự khác nhau về hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai - Bảng 4: Các mức lãi suất từ 2005-2008 - Bảng 5: Trạng thái tài sản của Vietinbank năm 2005 - Bảng 6: Trạng thái nguồn vốn của Vietinbank năm 2005 - Bảng 7: Trạng thái tài sản của Vietinbank năm 2006 - Bảng 8: Trạng thái nguồn vốn của Vietinbank năm 2006 - Bảng 9: Trạng thái tài sản của Vietinbank năm 2007 - Bảng 10: Trạng thái nguồn vốn của Vietinbank năm 2007 - Bảng 11: Trạng thái tài sản của Vietinbank năm 2008 - Bảng 12: Trạng thái nguồn vốn của Vietinbank năm 2008 - Bảng 13: Bảng chỉ tiêu phản ánh rủi ro lãi suất 2. đồ - đồ 1: cấu tổ chức của Ngân hàng Công Thương Việt Nam - đồ 2: Tóm lược đồ cấu tổ chức định hướng của Vietinbank 3.Biểu đồ - Biểu đồ 1: Diễn biến lãi suất từ năm 2005-2008 - Biểu đồ 2: Trạng thái khe hở nhạy cảm lãi suất của Vietinbank từ năm 2005- 2008 - Biểu đồ 3: Thu nhập từ lãi của Vietinbank từ năm 2005-2008 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ .2 MỤC LỤC 3 LỜI MỞ ĐẦU 5 Chương I: sở luận về quản rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại 7 1.1. Rủi ro lãi suất 7 1.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất 7 1.1.2. Các loại rủi ro lãi suất .7 1.1.3. Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất 7 1.1.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro lãi suất 8 1.2. Quản rủi ro lãi suất 9 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất 9 1.2.2. Vai trò của quản trị rủi ro lãi suất .9 1.2.3. Nội dung công tác quản trị rủi ro lãi suất 10 1.2.3.1. Dự báo lãi suất tổng quát 10 1.2.3.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất 12 1.2.3.3. Các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất .18 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản rủi ro lãi suất .26 1.3.1. Nhóm các nhân tố chủ quan 26 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan .28 Chương 2: Thực trạng công tác quản rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương .30 2.1. Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Công thương VN (Vietinbank) .30 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 30 2.1.2. cấu tổ chức .31 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. Thực trạng công tác quản rủi ro lãi suất của Vietinbank từ năm 2005 ->2007 31 2.2.1. Diến biến lãi suất từ năm 2005 đến nay 31 2.2.2. Thực tế các chỉ tiêu phản ánh rủi ro lãi suất tại Vietinbank từ 2005 ->2008 35 2.2.3. Thực trạng công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Vietinbank .45 2.3. Đánh giá Thực trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất của Vietinbank từ năm 2005-2008 45 2.3.1. Thành tựu đạt được .45 2.3.2. Hạn chế 47 2.3.3. Nguyên nhân .47 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản rủi ro lãi suất của Vietinbank .50 3.1. Định hướng quản rủi ro lãi suất của ngân hàng công thương trong thời gian tới 50 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản rủi ro lãi suất của Vietinbank .51 3.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản rủi ro lãi suất .51 3.2.2. Phát triển và sử dụng hiệu quả công cụ phái sinh .53 3.2.3. Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản trị, nhân viên ngân hàng .53 3.2.4. Tăng cường quản mức độ cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản 54 3.3. Kiến nghị .55 3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 55 3.3.2. Kiến nghị đối với chính phủ .55 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .57 57 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Thời gian vừa qua nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao với sự bùng nổ của TTCK, TTBĐS và hệ thống các tổ chức tài chính. Đặc biệt trong năm 2006-2007, một loạt các định chế tài chính như các NHTM, các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư được thành lập và tham gia vào thị trường tài chính, tạo nên một môi trường cạnh tranh gay gắt và góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nóng, rủi ro tiềm ẩn lớn nhưng chưa được quan tâm một cách thích đáng. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu bùng nổ và tác động mạnh tới nền kỉnh tế Việt Nam nói chung, trong đó hệ thống NH - TC chịu tác động trực tiếp nhất và mạnh mẽ nhất. Những biểu hiện đầu tiên của cuộc suy thoái này ở Việt Nam là sự đóng băng của TTCK và TTBĐS, tỷ lệ lạm phát tăng cao, tỷ giá biến động thất thường, . Đó là những cú sốc to lớn đối với các NHTM non trẻ, đặt ra những khó khăn và thách thức mang tính sống còn của hệ thống NHTM Việt Nam. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các NHTM lúc này là phải đổi mới công nghệ, cấu lại hoạt động mà một trong những nội dụng trọng tâm nhất là nâng cao hiệu quả quản rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro lãi suất. Đây vừa là vấn đề mang tính sống còn của trong giai đoạn hiện nay, và cũng là chiến lược phát triển lâu dài và bền vững mà các NHTM cần triển khai. Là một trong năm ngân hàng Nhà Nước, Ngân hàng Công Thương luôn phấn đấu là một ngân hàng thương mại chủ lực và đã những chiến lược đẩy mạnh công tác quản rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng, tuy nhiên hiệu quả vẫn còn hạn chế. Do đó, em đã lựa chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả công tác quản rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương từ năm 2005 đến năm 2008 “ cho đề án của mình ” nhằm mục đích: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nghiên cứu hệ thống thuyết về quản trị rủi ro lãi suất và thực trạng áp dụng vào ngân hàng Công Thương Việt Nam trong từ 2005 đến nay. - Xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng Công Thương trong thời gian tới. Nội dung đề án, ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, hệ thống bảng biểu thì bài viết gồm 3 chương: Chương một: sở luận về quản rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại Chương hai: Thực trạng phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Vietinbank từ 2005 đến 2007 Chương ba: Giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất đối với Vietinbank 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương I: sở luận về quản rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại 1.1. Rủi ro lãi suất 1.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất là khả năng xảy ra những biến động ngoài dự tính của ngân hàng, tác động đến thu nhập dự tính của ngân hàng và ảnh hưởng đến giá trị thị trường của tài sản và nợ, làm thay đổi giá trị vốn chủ của ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động 1.1.2. Các loại rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất gồm ba loại rủi ro chính: rủi ro về giá, rủi ro tái đầu tư và rủi ro tái tài trợ - Rủi ro về giá: là rủi ro khi lãi suất tăng làm giảm giá trị tài sản của ngân hàng - Rủi ro tái đầu tư: là rủi ro khi lãi suất giảm làm giảm thu nhập từ lãi của ngân hàng - Rủi ro tái tài trợ: là rủi ro khi lãi suất tăng làm tăng chi phí vay vốn của ngân hàng 1.1.3. Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất a. Sự biến động của lãi suất thị trường Lãi suất đối với một khoản cho vay bất kỳ được xác định trên sở thị trường thông qua quá trình tác động qua lại giữa lượng cung và cầu tín dụng, do đó ngân hàng không thể kiểm soát được mức độ hay xu hướng biến động của lãi suất Các nhân tố ảnh hưởng đến cung tín dụng: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tỷ suất lợi tức dự tính của công cụ nợ: Nếu khả năng sinh lời của các công cụ nợ thấp hơn lãi suất tiền gửi vào ngân hàng thì cung tín dụng tăng và ngược lại - Tài sản và thu nhập: Khi tài sản và thu nhập của các tổ chức kinh tế, dân cư tăng thì cung tín dụng tăng - Tính lỏng của công cụ nợ: Công cụ nợ tính lỏng càng cao thì người dân nhu cầu đầu tư vào các công cụ nợ càng cao -> cung tín dụng giảm - Rủi ro của công cụ nợ: nếu mức độ rủi ro khi đầu tư vào công cụ nợ cao hơn nhiều so với việc gửi tiền vào ngân hàng thì cung tín dụng tăng và ngược lại Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tín dụng - Lạm phát dự tính: Khi lạm phát dự tính tăng lên thì nhu cầu chi tiêu tăng ->cầu tín dụng tăng lên - Lợi tức dự tính của công cụ đầu tư: khi khả năng sinh lời của nhiều dự án tăng lên thì nhu cầu vay vốn để đầu tư tăng ->cầu tín dụng tăng - Thâm hụt ngân sách nhà nước: Khi ngân sách nhà nước thâm hụt thì nhu cầu vay của nhà nước tăng để bù đắp thâm hụt ngân sách, do đó cầu tín dụng tăng b. Sự không cân xứng về kỳ hạn của tài sản và tài sản nợ của ngân hàng thương mại Do sự không cân xứng về kỳ hạn nên khi lãi suất thay đổi thể gây rủi ro lãi suất làm giảm thu nhập từ lãi, ảnh hưởng đến giá trị tài sản và nợ, làm thay đổi giá trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng 1.1.4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro lãi suất - Khe hở nhạy cảm lãi suất: gồm khe hở tuyệt đối và khe hở tương đối. ls camnhay nguon - ls camnhay san taiGAP) (IS doi tuyet ho Khe = S GAP IS doi tuongho Khe T Σ = 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ưu điểm: Đây chính là một trong các chỉ tiêu phổ biến nhất để phản ánh rủi ro lãi suất: Khi ngân hàng khe hở nhạy cảm lãi suất dương tức ngân hàng đang ở trạng thái nhạy cảm tài sản, do đó khi lãi suất tăng thì làm tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cho ngân hàng vì khi đó thu từ lãi trên tài sản sẽ nhiều hơn chi phí trả lãi cho vốn huy động, còn khi ngân hàng ở trạng thái khe hở âm thì ngân hàng sẽ thu được lãi khi lãi suất biến động giảm. Do đó, chỉ tiêu này giúp ngân hàng lượng hoá được mức độ tổn thất hay thu nhập khi rủi ro lãi suất xảy ra Nhược điểm: Khe hở nhạy cảm chỉ là một trong số các chỉ tiêu phản ánh rủi ro lãi suất, do đó nó không thể lượng hoá được hoàn toàn rủi ro lãi suất tức khi duy trì khe hở nhạy cảm = 0 thì cũng không thể loại trừ được hoàn toàn rủi ro lãi suất vì trên thực tế lãi suất của tài sản và lãi suất của nợ không sự ràng buộc chặt chẽ với nhau. - Sự thay đổi lãi suất thị trường ngoài dự tính: Khi lãi suất thị trường biến động mạnh, nằm ngoài dự đoán thì khả năng bị tổn thất của ngân hàng do tác động của rủi ro lãi suất là rất cao 1.2. Quản rủi ro lãi suất 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất là biện pháp dùng các công cụ phân tích, định lượng để hạn chế tối đa mọi ảnh hưởng xấu của sự biến động lãi suất đến thu nhập và giá trị vốn chủ của ngân hàng 1.2.2. Vai trò của quản trị rủi ro lãi suất - Giúp các ngân hàng chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn phù hợp nhằm hạn chế tổn thất - Tạo ra lợi thế trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tạo sở để xác định mức vốn tự cần thiết nhằm duy trì khả năng thanh toán của ngân hàng 1.2.3. Nội dung công tác quản trị rủi ro lãi suất Công tác quản rủi ro lãi suất bao gồm 4 công việc chính theo thứ tự: 1.2.3.1. Dự báo lãi suất tổng quát Hiện nay rất nhiều các phương pháp để dự báo lãi suất, nhưng trong bài luận này, ta sẽ đi nghiên cứu về việc xác định lãi suất theo hai khuôn mẫu tiền vay và tiền mặt a.Lãi suất trên thị trường chứng khoán. Như ta đã biết lãi suất tương quan nghịch đảo với giá trái khoán mà giá tráí khoán được hình thành do lực lượng cung cầu trái khoán trên thị trường quyết định. Do đó, ta sẽ đi phân tích cung cầu trái khoán để dự đoán giá trái khoán hoặc dự đoán lãi suất trên thị trường Giá trái khoán S D lượng trái khoán 10 Tổ chức quản rủi ro lãi suất Nhận biết RR và dự báo lãi suất Lượng hoá rủi ro lãi suất Phòng ngừa rủi ro lãi suất [...]... trong ngân hàng Một ngân hàng bộ máy quản trị rủi ro lãi suất khoa học, hệ thống và tính tổ chức cao giúp ngân hàng thể lượng hoá, kiểm soát rủi ro và đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro nhanh chóng, kịp thời Đồng thời thể đánh giá và nhận định những rủi ro tiểm ẩn trong tương lai Đó là sở đảm bảo cho mọi hoạt động của ngân hàng hiệu quả - Công nghệ ngân hàng trong quản trị rủi ro. .. cấu kỳ hạn Bảng cân đối kế toán Do sự chênh lệch về kỳ hạn huy động và cho vay của ngân hàng đã tạo ra khe hở kỳ hạn và là nguồn gốc gây rủi ro lãi suất Do đó, Khi bộ phận quản ngân hàng nhận thấy cùng với chiến lược duy trì khe hở nhạy cảm lãi suất nhưng không chắc chắn được xu hướng biến động của lãi suất trong thời gian tới tức ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro lãi suất lớn thì ngân hàng. .. pháp đều tác động tới hoạt động của ngân hàng Hệ thống pháp đối với hoạt động quản trị nói chung, đối với hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại nói riêng là những chỉ dẫn bản cho các cấp lãnh đạo ngân hàng hoạch định các công tác quản trị rủi ro lãi suất của mình 29 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý. .. hưởng tới công tác quản rủi ro lãi suất 1.3.1 Nhóm các nhân tố chủ quan a Các nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng - Trình độ của cán bộ ngân hàng các cấp Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng, bởi mọi chính sách và việc thực thi các chính sách đó đều phải thông qua cán bộ ngân hàng các cấp Công tác quản trị rủi ro lãi suất chỉ thể đạt... hiệu quả của công tác quản trị rủi ro lãi suất của một ngân hàng, đặc biệt là khâu kiểm soát và tài trợ rủi ro lãi suất b các nhân tố chủ quan từ phía khách hàng - Nhu cầu của khách hàng 27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhu cầu kỳ hạn vay và cho vay của khách hàng quyết định lớn đến công tác quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng trong từng thời kỳ vì nó tác động... 1,2-2,4%/năm, lãi suất cho vay ngoại tệ hầu như không thay đổi Trong quý đầu năm 2008, lãi suất USD xu hướng tương đối ổn định trong cơn bão tăng lãi suất VNĐ, tuy nhiên giữa tháng 3 các ngân hàng thương mại bước vào cuộc đua lãi suất USD đưa mức lãi suất USD lên 6%/năm với tất cả các kỳ hạn, lãi suất cho vay USD lên 10%/năm Từ khi ngân hàng nhà nước áp dụng chính sách lãi suất thoả thuận 1/6/2002, lãi suất. .. luồng vốn trong nền kinh tế, một nước thị trường tài chính phát triển sẽ dễ dàng cho công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng nói chung và rủi ro lãi suất nói riêng, đặc biệt hỗ trợ đắc lực cho phần kiểm soát và tài trợ rủi ro lãi suất - Các quy định của pháp luật Hoạt động của ngân hàng liên quan đến hầu hết các hoạt động trong nền kinh tế nên tính hoàn thiện và tính hợp trong các quy định của hệ... mỗi ngân hàng, tuỳ vào từng thời kỳ khác nhau mà ngân hàng chiến lược duy trì khe hở ở các trạng thái khác nhau Nếu ngân hàng dự đoán lãi suất sẽ tăng trong năm tới thì trạng thái khe hở lãi suất dương sẽ được ngân hàng lựa chọn vì khi lãi suất tăng thì thu từ nguồn các tài sản nhạy cảm lãi suất lớn hơn chi trả cho các khoản nợ nhạy cảm lãi suất - >ngân hàng thu được lời từ lãi, nhưng nếu dự đoán của. .. các ngân hàng lại rơi vào tình trạng dư thừa vốn Những tháng cuối năm, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng đột biến thời điểm là 12%/năm cao hơn lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại buộc ngân hàng thương mại phải bơm 1000tỷ đồng vào thị trường để bình ổn lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ở mức 8%/năm Năm 2008, đầu năm 2008 lại chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt của các ngân. .. đạt hiệu quả cao khi đội ngũ lãnh đạo ngân hàng trình độ cao, tầm hiểu biết sâu, khả năng tổng hợp phân tích và tầm nhìn dài hạn - Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng Đối với hoạt động của NHTM, rủi ro nói chung và rủi ro lãi suất nói riêng liên quan đến mọi hoạt động của ngân hàng Do đó đặt ra yêu cầu đối với công tác quản trị rủi ro phải được tổ chức thật chặt chẽ và . nhạy c m v ngu n nhạy c m ta x c định đư c khe nhạy c m theo c ng th c: suat lai camnhay nguon -suat lai camnhay san taisuat lai camnhay ho Khe =. th t th ng, ... Đó l nh ng c s c to l n đ i v i c c NHTM non trẻ, đ t ra nh ng khó kh n v th ch th c mang t nh s ng c n c a h th ng NHTM Vi t Nam. T
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại, Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại, Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại, Các loại rủi ro lãi suất Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất, Vai trò của quản trị rủi ro lãi suất Nội dung cơng tác quản trị rủi ro lãi suất, Nhóm nhân tố khách quan, Thực trạng cơng tác phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Vietinbank Thành tựu đạt được, Hạn chế Nguyên nhân, Phát triển và sử dụng hiệu quả cơng cụ phái sinh Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản trị, nhân viên ngân hàng, Kiến nghị đối với chính phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn