Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội

60 902 2
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2015, 12:46

Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội BỘ Y TÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM NÂNG CAO CHAT LƯỢNG KÊ ĐƠN VÀ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP I)ưọc SỸ KHO Ả 2002 - 20Ơ7 Giáo viên hướng (kill Sinh viên thực lỉiẹiì Nơi thực hiện Thòi giun thụi' hiện PG Ổ . Tố HOẢNG TOỊ KIM \w m THỒ. LÊ THỊ KỈM THANH VŨ NỮ ANH ỒỆNíi VIỆN PHỤ ỐẢN HÀ NỘI 0 1 /2 0 0 7 — 0 5 /2 0 0 7 . t ,>, í " t ' i Ị. ĩH Ị^V ị^i" HÀ NỘI - 05/2007 Lời cảm ơn (jw iiụ, quái trình kọa tậjftý iu/hiên eứíi ÚỈL húăết thành khúA luận lết nụhlịfLỷ tồi itĨL nhản 3ự kưêníị dan, íịlú fL ĩtđý ítộễií^ win. ễth/êi tình eảct eăe thầụ: eê ụỉ/i íị trmity trưổntp, eú(t búa ằịi, duđa âẠ bín h oiêếi fpkiJL Ẵủn ^f)ỈL Qlội eùnự íịia đình OỈL bạn kè. (JJỞi sui Uíễth trmuị oil LòíUị biêl tín ễẨĨit ềẨeý tôi sebt hỉiụ tả lìmụ eảm ổn eítủn thành tồi ĩ 'T ỗ ởỉu ụ i Q ’h i 3 C in t ếJôuựỀễLf e ỉt ủ n liỉè iti h à m òn <Dưđ4i JQxun ẴỈLiUị, trưồềUỊ, (tại kúít (Ditổa '3ÔỈL Qflệif ễiụưòỉ iltAụ, Uính men ìtĨL tận. tình, ehl bủa, hu’fhuj, dẫn OỈL tịiíiỊL đã tồi tr&ềUỊ, ếuêi thài gian thi/e hiĩết DỈL Itơùn thùnli Uhrưi luận . &hju Mề <3fhi 3 Cint Q'hjanhý trưởmi khoa G)ưổe hênh ũìen Sủn 'Xỉà Qtộif ntịiìđi đã thi dan OỈL tua íĩỉễii Ui en ttiiíảễi lúi ụiúft tỏi lưyatt thiên LỉỉOẩ luận. £7<f)/ eủnịi rỉtín hừịi trí tò n ụ biêl ổt ỉ itèí i : káe 3Ậý nhãn úiĩ>n If tè tại phòiui Uháễn oủ eáa eồ, eltá ítưổa ằẬ tại Uhoa <ĩ)Uđ& - hênh mịn (J)k*L Sún 'J0CL Qlởi (tã nhiỉt tình giiifL ĩtđ tồi trmrti thòi ạiati thi te hiên Uhúă Luận,. (Bcưi Ộ /V ÍM hit'll, aáe thầíp e& iretuj, bẠ tnêễt JIattL Siiết ụ eũiiíj. như eáit t h ầ y t ê ụ iát) ỉviiđtup ĩtííỉ h ũ(t <T)Uđ4L 1Ỉ Ô ỈL Q lộ i ĩtă tíỊở đ ĩề íi U ìẻn tịiú p đ ĩị tồ i t rũ n ụ Miết quá trì till họe tậft úỉí thưa hiền đề tài. Tháng 05/2007 Sinh viên Vũ Nữ Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐẶT VẤN ĐỂ 1 PHẦN 1: TỔNG QUAN 3 1.1. KÊ ĐƠN THUỐC 3 1.1.1 Nội dung của một đơn thuốc 3 1.1.2 Qui định về việc ghi tên thuốc 3 1.1.3 Về kê đơn tốt 4 1.2. HUỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ 5 1.2.1 Nội dung của một HDĐT 5 1.2.2 Vai trò và các kỹ năng cần có của dược sỹ lâm sàng trong HDĐT 6 1.3. MÔÌ QUAN HỆ GIỮA BÁC SỸ - DƯỢC SỸ - BỆNH NHÂN TRONG CÔNG TÁC SỬDỤNG THUỐC HỢP LÝ. 7 1.4. CÁC CHỈ SỐ QUI ĐỊNH NHẰM ĐẢM BẢO SỬDỤNG THUỐC HỢP LÝ 8 1.4.1 Các chỉ số về kê đơn 9 1.4.2 Các chỉ số về chăm sóc bệnh nhân . 9 1.4.3 Các chỉ số về cơ sở y tế 10 1.5. TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN, HUỐNG DAN v à SỬDỤNG THưỐC 10 1.5.1 Tình hình kê đơn, hướng dẫn và sử dụng thuốc trên thế giói 10 1.5.2 Tình hình kê đơn và sử dụng thuốc tại Việt Nam . . 13 1.5.3 Tình hình kê đơn, hướng dẫn và sử dụng thuốc tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước can thiệp . 15 1.6. CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM TẢNG CUỒNG SỬDỤNG THƯÔC HỢP LÝ, AN TOÀN . . . .16 1.6.1 Các biện pháp do Bộ Y Tế ban hành: . 16 1.6.2 Các biện pháp do các bệnh viện ban hành: . 17 PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu . . 18 2.1. ĐÔÌ TUỢNG NGHIÊN c ú u . 18 2.2. PHUƠNG PHÁP NGHIÊN c ú ư . 19 2.2.1 Mẫu nghiên cứu trước can thiệp: 19 2.2.2 Các can thiệp BVPSHN đã thực hiện 20 2.2.3 Mẫu nghiên cứu sau can thiệp 20 2.3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 22 2.4. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU = „ 23 2.5. THÒI GIAN THựC HIỆN 23 2.6. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 23 PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u VÀ NHẬN XÉT 24 3.1. CHẤT LUỢNG k ê Đơ n và HDSD th uố c củ a bá c SỸ 24 3.1.1 Tỷ lệ thuốc được kê tên gốc 24 3.1.2 Tỷ lệ thuốc có trong DMT thiết yếu của BYT và của BVPSHN. . 25 3.1.3 Các thông tin hướng dẫn về đường dùng và thời điểm dùng 27 3.1.4 Hướng dẫn tránh tương tác thuốc trong đơn 28 3.1.5 Thời gian bác sỹ khám bệnh và kê đơn . 29 3.1.6 Thời gian bác sỹ HDSD thuốc trực tiếp cho bệnh nhân 30 3.2. CHẤT LƯỢNG HDSD THUỐC CỦA DƯỢC SỸ 31 3.2.1 Chất lượng HDSD thuốc của dược sỹ trong bán thuốc 31 3.2.2 Chất lượng HDSD thuốc của dược sỹ trong cấp thuốc 32 3.2.3 Mức độ chủ động của dược sỹ trong HDSD thuốc 33 3.3. MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BỆNH NHÂN VỀ CÁCH s ử DỤNG THUỐC 35 3.3.1 Mức độ nhận thức của bệnh nhân về cách sử dụng thuốc 35 3.3.2 Mức độ nhận thức của bệnh nhân được cấp thuốc 37 3.3.3 Nguồn cung cấp thông tin HDSD thuốc cho bệnh nhân 38 3.4. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐÔÌ VỚI HDSD 39 3.4.1 Mức độ hài lòng của bệnh nhân đối vói HDSD của bác sỹ . 39 3.4.2 Mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với HDSD của dược sỹ 40 PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỂ XUẤT 42 4.1. KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT ADR : Adverse drug reaction. BVPSHN : Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. BYT : bộ Y Tế. B S : bác sỹ. DMT : danh mục thuốc. D S : dược sỹ. DSLS : dược sỹ lâm sàng. HD : hướng dẫn HDĐT : hướng dẫn điều trị. HDSD : hướng dẫn sử dụng. ĐẶT VẤN ĐỂ Hiện nay tình trạng lạm dụng thuốc là một vấn đề hết sức nóng bỏng trên toàn thế giới. Biện pháp để sử dụng thuốc sao cho an toàn, hợp lý, hiệu quả và kinh tế là mối quan tâm không chỉ riêng quốc gia nào. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành Y tế nước ta nói chung và lĩnh vực Dược lâm sàng nói riêng. Nhiều khảo sát tại các cơ sở điều trị trong thành phố Hà Nội cũng như trên toàn quốc đã được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng sử dụng thuốc tại Việt Nam. Qua điều tra đã phát hiện nhiều vấn đề bất hợp lý, từ đó tìm ra nguyên nhân và bước đầu có được một số giải pháp can thiệp kịp thời. Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là một trong những đơn vị đã triển khai hoạt động có hiệu quả trong công tác sử dụng thuốc hợp lý, an toàn của nghành y tế thủ đô. Trong năm 2006, rất nhiều các biện pháp can thiệp đã được thực hiện, trong đó việc quản lý, giám sát công tác kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc được quan tâm chú trọng. Để góp phần tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hai đề tài nghiên cứu khảo sát đã được thực hiện: - “Khảo sát kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc trong khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội”_ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Ths. Lê Thị Kim Thanh_ trưởng khoa Dược bệnh viện Phụ sản Hà Nội. - “Khảo sát mô hình thuốc sử dụng và chất lượng thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội”_ luận văn tốt nghiệp dược sỹ 2001-2006 của sinh viên Đỗ Thị Thuý Lan. Hai khảo sát trên đã phản ánh được thực trạng về kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội; từ đó tìm được nguyên nhân và đề ra phương pháp giải quyết. Nhiều biện pháp can thiệp đã được đưa ra và áp dụng kịp thời. 1 Để nhận định ý nghĩa thật sự của các biện pháp can thiệp mà bệnh viện đã chú trọng thực hiện trong thời gian qua, chúng tôi tiến hành đề tài : “Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh việrt Phụ sản Hà Nội” vói các mục tiêu : - Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp lên chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sỹ trong khám chữa bệnh. - Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp lên chất lượng hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sỹ cho bệnh nhân. - Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp lên mức độ nhận thức của bệnh nhân đối với hướng dẫn sử dụng thuốc của các bác sỹ, dược sỹ. 2 PHẦN 1 TỔNG QUAN 1.1. KÊ ĐƠN THUỐC Đơn thuốc là tài liệu chỉ định dùng thuốc của bác sỹ cho người bệnh; là cơ sở pháp lý cho việc chỉ định dùng thuốc, bán thuốc và cấp thuốc theo đơn [8]. 1.1.1 Nội dung của một đơn thuốc Trên thế giới không có tiêu chuẩn thống nhất nào về kê đơn thuốc, mỗi quốc gia có quy định riêng phù hợp với điều kiện của nước mình. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng nhất với một đơn thuốc đó là phải thật rõ ràng. Đơn thuốc phải hợp lệ và chỉ định chính xác thuốc phải sử dụng. Theo khuyến cáo của tổ chức Y Tế Thế Giới [34] thì nội dung đơn thuốc phải có đầy đủ: 1. Tên, địa chỉ của người kê đơn, số điện thoại (nếu có). 2. Ngày kê đơn. 3. Tên và hàm lượng thuốc. 4. Dạng dùng và tổng lượng thuốc. 5. Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo. 6 . Tên, địa chỉ, tuổi của bệnh nhân. 7. Chữ kí của bác sỹ. 1.1.2 Qui định về việc ghi tên thuốc Theo qui chế kê đơn và bán thuốc theo đơn được ban hành kèm theo quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT ngày 28/05/2003 [4] [8] qui định về ghi tên thuốc như sau: 1. Ghi đủ các mục ghi trong đơn. Đơn thuốc viết bằng bút mực hoặc bút bi. Viết rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. 2. Với trẻ bệnh dưới 24 tháng tuổi: Ghi số tháng tuổi và ghi tên bố hoặc mẹ. 3. Địa chỉ người bệnh phải được ghi chính xác số nhà, đường phố hoặc thôn, xã. 4. Viết tên thuốc theo tên quốc tế (INN) với thuốc có một thành phần; viết đúng tên biệt dược với thuốc nhiều thành phần. 5. Ghi tên thuốc, hàm lượng, liều dùng 1 lần và liều dùng 24 giờ, cách dùng mỗi thứ thuốc. 6. Số lượng thuốc độc A và thuốc gây nghiện phải viết bằng chữ, chữ đầu viết hoa. I 7. Số lượng thuốc độc B và thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc viết thêm số 0 ở phía trước nếu số lượng thuốc chỉ có một con số. 8. Ký tên bên cạnh nếu kê đơn dùng cho thuốc quá liều tối đa hoặc sửa chữa đơn. 9. Thuốc gây nghiện phải kê đơn riêng, một đơn hai bản để người bệnh giữ 01 bản, nơi bán thuốc lưu 01 bản, cơ sở khám chữa bệnh lưu phần gốc của đơn. 10. Gạch chéo phần đơn còn giấy trắng. Ký tên, ghi rõ học vị, họ tên người kê đơn và có dấu phòng khám hoặc dấu bệnh viện (nếu là phòng khám và bệnh viện có dấu riêng). 1.1.3 Về kê đơn tốt Kê đơn tốt là sự chỉ định thuốc cho điều trị dựa vào quá trình suy luận logic trên những thông tin chính xác và khách quan. Kê đơn tốt phải đảm bảo sự cân bằng giữa các yếu tố hợp lý, an toàn, hiệu quả, kinh tế và tôn trọng sự lựa chọn của bệnh nhân. 1.1.3.1 Đơn thuốc tốt Một đơn thuốc tốt phải đáp ứng đầy đủ các thông tin tiêu chuẩn yêu cầu cho một đơn thuốc, gồm có: - Nội dung của một đơn thuốc. - Cách ghi nội dung một đơn thuốc và cách bố trí các mục ghi trong đơn theo qui định của từng quốc gia. [31] 1.1.3.2 Những yêu cầu vê kê đơn tốt Để thực hiện quá trình kê đơn thuốc tốt người thầy thuốc phải tuân theo quá trình điều trị hợp lý gồm 6 bước như sau: [34] > Bước 1: Xác định vấn đề bệnh lý của bệnh nhân. Quá trình này cần được thực hiện một cách thận trọng dựa trên sự quan sát kỹ lưỡng của bác sỹ, mô tả bệnh của bản thân bệnh nhân, tiền sử bệnh, X- quang, kết quả xét nghiệm và các nghiên cứu khác. > Bước 2: Chỉ rõ mục tiêu điều trị. Việc xác định mục tiêu điều trị giúp người thầy thuốc tránh được việc sử dụng nhiều thuốc không cần thiết, tập trung vào vấn đề chính. > Bước 3: Xác định phương pháp điều trị đã được chứng minh hiệu quả, an toàn, kinh tế và phù hợp với bệnh nhân nhất trong số các phương án điều trị khác nhau, kể cả phương án không dùng thuốc. Thẩm định lại sự phù hợp của thuốc đã lựa chọn cho bệnh nhân. Sự phù hợp được đánh giá trên 3 khía cạnh: (1) Sự phù hợp giữa tác dụng và dạng dùng của thuốc với bệnh nhân; (2) Sự phù hợp của liều dùng 4 hằng ngày; (3) Sự phù hợp của quá trình điều trị. Đối với mỗi khía cạnh cần phải kiểm tra tính đảm bảo của mục đích điều trị, hiệu quả (chỉ định và sự liên quan tới liều dùng) và an toàn (chống chỉ định, tương tác thuốc, nhóm thuốc có nguy cơ cao). > Bước 4: Kê đơn thuốc: Cần đưa ra những chỉ dẫn cho bệnh nhân. Ví dụ như viết một đơn thuốc rõ ràng cẩn thận, ngắn gọn nhưng dễ hiểu cho bệnh nhân. > Bước 5: Cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng, và cảnh báo cho bệnh nhân. Cần phải cung cấp cho bệnh nhân ít nhất các thông tin sau: Các tác dụng của thuốc; các tác dụng phụ; hướng dẫn sử dụng (cách dùng, thời gian dùng, bảo quản ); cảnh báo (không nên dùng khi nào, liều dùng tối đa, thòi gian điều tiị đầy đủ); hẹn gặp lần tói, xác minh mọi thông tin rõ ràng với bệnh nhân. > Bước 6: Giám sát điều trị. Nếu như bệnh được chữa khỏi thì ngừng quá trình điều trị, hoặc nếu phương pháp điều trị này có hiệu quả nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn thì cần xét lại xem có tác dụng phụ nào nghiêm trọng hay không. Nếu có thì cân nhắc lại liều dùng hoặc chọn thuốc khác, nếu không thì tiếp tục điều trị. Trường hợp bệnh không được chữa khỏi thì phải nghiên cứu lại tất cả các bước trên. 1.2. HƯỚNG DẪN ĐIỂU TRỊ Đơn thuốc hay bệnh án chứa đựng những thông tin trên giấy của bác sỹ điều trị đối với bệnh nhân. Triển khai những thông tin này chính là hướng dẫn điều trị (HDĐT) [10]. 1.2.1 Nội dung của một HDĐT [10][34] Hướng dẫn điều trị gồm 2 nội dung: > Hướng dẫn dùng thuốc • Giải thích cho bệnh nhân tác dụng của các thuốc có trong đơn. • Cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo cho bệnh nhân. Trong trường hợp khi mà việc điều trị do bệnh nhân tự làm hoặc người nhà bệnh nhân trợ giúp thì phải giải thích cẩn thận cách thực hiện, giải thích tầm quan trọng: nếu không làm thì sẽ có nguy cơ gì? để họ hiểu và tự giác tuân thủ. • Sau khi dặn dò phải kiểm tra xem người nghe đã hiểu chưa bằng cách bắt họ nhắc lại. > Hướng dẫn theo dõi điều trị (giám sát điều trị) Đây là bước giải thích và chỉ dẫn cho bệnh nhân hoặc cho người nhà bệnh nhân (trong trường hợp này là bệnh nhân nhi nhỏ tuổi). 5 [...]... được bệnh tật 1.5.3 Tình hình kê đơn, hưổng dẫn và sử dụng thuốc tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước can thiệp Hai khảo sát trước can thiệp [17][21] đã phản ánh được thực trạng về kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (BVPSHN) Về kê đơn: Các bác sỹ còn chưa có ý thức trong việc kê thuốc theo tên gốc Tỷ lệ đơn kê đúng theo tên gốc chỉ chiếm 15% - Số thuốc trang bình trên 1 đơn. .. Trưởng khoa Dược bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. [21] 19 2 Luận văn : “ Khảo sát mô hình thuốc sử dụng và chất lượng thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện phụ sản Hà Nội _ khoá luận tốt nghiệp dược sỹ khoá 2001-2006 của Đỗ Thị Thuý Lan [17] Qua hai nghiên cứu khảo sát đã đánh giá được thực trạng, những ưu, nhược điểm trong vấn đề kê đơn, hướng dẫn và sử dụng thuốc tại BVPSHN Từ... hướng dẫn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng thuốc và điều trị ở bệnh viện Điều này đã 16 giúp các bệnh viện xây dựng hội đồng thuốc và điều trị hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong công tác hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý [5] - Ngoài văn bản, bộ Y Tế còn qui định tăng cường giám sát, kiểm tra và chấm điểm thi đua của các bệnh viện Đưa vấn đề nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử. .. tỷ lệ kê thuốc theo tên gốc rất thấp, tỷ lệ thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu của bộ Y Tế và bệnh viện Phụ Sản Hà Nội còn thấp, hướng dẫn sử dụng thuốc trên đơn kê, của bác sỹ và của dược sỹ bán, cấp thuốc còn hạn chế, đặc biệt về các hướng dẫn thời điểm dùng tránh tương tác, theo dõi và xử lý ADR Điều đó dẫn đến mức độ nhận thức của bệnh nhân về cách sử dụng thuốc đúng và sự hài lòng của bệnh nhân... Sản Hà Nội - Thuốc ngoài danh mục thuốc thiết yếu của bộ Y Tế và bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được sử dụng khá phổ biến, chiếm 35,8% và 43,4%, chủ yếu tập trung vào đơn kê tại phòng khám, trong đó nhiều nhất là cho đối tượng bệnh nhân sau làm thủ thuật - Đối với chất lượng thông tin hướng dãn sử dụng thuốc: Các hướng dẫn về liều dùng một lần, số lần dùng một ngày trên đơn là đầy đủ, đạt 100% Hướng dẫn. .. trợ cho việc sử dụng thuốc hợp lý như các thuốc thiết yếu và thông tin tối thiểu về thuốc. [3] [10] [20] 1.4.1 Các chỉ sô về kê đơn [3][10][20] Chỉ số kê đơn đánh giá việc thực hiện kê đơn của thầy thuốc tại các cơ sở y tế về một số vấn đề quan trọng liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý an toàn Các chỉ số dựa trên cơ sở quan sát một mẫu nghiên cứu các bệnh nhân ngoại trú đến khám bệnh ở các cơ sở y tế... sẽ đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp dựa trên các thông số: - Tỷ lệ thuốc kê tên gốc - Tỷ lệ thuốc có trong danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y Tế và của BVPSHN - Thông tin hướng dẫn về đường dùng và thời điểm dùng - Thông tin hướng dãn cách tránh tương tác thuốc 3.1.1 Tỷ lệ thuốc được kê tên gốc Qua khảo sát trước can thiệp, kết quả cho thấy các bác sỹ của bệnh viện chưa có thói quen kê thuốc. .. 0 0 >0,05 HD bảo quản thuốc 2 3 >0,05 HD cách tránh tương tác thuốc- thuốc, thuốc- thức ăn, thuốc- nước uống Nhận xét: Hướng dẫn sử dụng thuốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dược sỹ bán (cấp) thuốc Trước can thiệp, tỷ lệ bán thuốc có hướng dẫn sử dụng rất thấp (gần 1/3), mức độ hướng dẫn rất sơ sài Sau can thiệp, sự hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sỹ đã được nâng cao (đạt hơn 50%) song... của đơn vị mà mỗi bệnh viện đề ra những biện pháp can thiệp riêng nhằm nâng cao chất lượng sử dụng thuốc hợp lý tại cơ sở mình Sau đây là một số can thiệp mà một số bệnh viện đã thực hiện : - Tổ chức bình bệnh án cho từng khoa phòng, với sự tham gia của các cán bộ y tế có chuyên môn và uy tín cao [22] [23] - Sinh hoạt chuyên môn toàn bệnh viện, các vấn đề bất cập trong công tác sử dụng thuốc được chú... bệnh và kê đơn thuốc tại phòng khám phụ khoa trong tuần 1 và tuần 2 tháng 01/2007 > 1 0 0 trường hợp bác sỹ khám bệnh và kê đơn thuốc tại phòng khám thai trong tuần 3 và tuần 4 tháng 01/2007 2.2.2 Dược s ĩ : a Khảo sát chất lượng thông tin HDSD thuốc của dược sĩ bán thuốc tại nhà thuốc bệnh viện >100 trường hợp bán thuốc trong tuần 1 và tuần 2 tháng 02/2007 18 b Khảo sát chất lượng thông tin HDSD thuốc . Dược HÀ NỘI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM NÂNG CAO CHAT LƯỢNG KÊ ĐƠN VÀ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP I)ưọc SỸ KHO Ả 2002 - 20Ơ7 Giáo. kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh việrt Phụ sản Hà Nội vói các mục tiêu : - Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp lên chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sỹ. hình kê đơn, hướng dẫn và sử dụng thuốc trên thế giói 10 1.5.2 Tình hình kê đơn và sử dụng thuốc tại Việt Nam . . 13 1.5.3 Tình hình kê đơn, hướng dẫn và sử dụng thuốc tại bệnh viện Phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội, Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội, Đánh giá hiệu qua các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện phụ sản hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn